Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 19 din 4 iulie 2012  privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 19 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Normei nr. 12/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 iulie 2012
    Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2.175 din 22 iunie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,
    conform prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în urma deliberãrilor din cadrul şedinţei din data de 4 iulie 2012,

    Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private adoptã urmãtoarea hotãrâre:

    ART. 1
    Se aprobã Norma nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, prevãzutã în anexa care face parte din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Preşedintele Comisiei de Supraveghere a
                         Sistemului de Pensii Private,
                                  Marian Sârbu


    Bucureşti, 4 iulie 2012.
    Nr. 19.


    ANEXĂ

                               NORMA Nr. 12/2012
              pentru modificarea şi completarea Normei nr. 9/2011
                    privind sistemul de raportare contabilã
             semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi
    supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

    Având în vedere prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) şi f) şi ale art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

    ART. I
    Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilã semestrialã a entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu urmãtorul cuprins:
    "e) fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

    2. Dupã capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cu urmãtorul cuprins:
    "CAPITOLUL VI^1
    Prevederi privind sistemul de raportare contabilã semestrialã aplicabil Fondului de garantare
    Art. 21^1. - Fondul de garantare trebuie sã întocmeascã raportãri contabile semestriale.
    Art. 21^2. - (1) Dosarul raportãrilor contabile semestriale ale Fondului de garantare trebuie sã cuprindã:
    a) raportãrile contabile semestriale - pe suport hârtie, semnate şi ştampilate, şi în format electronic;
    b) balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilã semestrialã - pe suport hârtie, semnatã şi ştampilatã pe fiecare paginã.
    (2) Raportãrile contabile semestriale prevãzute la alin. (1) lit. a) trebuie sã cuprindã:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform anexei nr. D1;
    b) contul de profit şi pierdere, conform anexei nr. D2;
    c) date informative, conform anexei nr. D3.
    Art. 21^3. - (1) Fondul de garantare depune la Comisie raportãrile contabile semestriale, pânã la data de 16 august a fiecãrui an, astfel:
    a) în format electronic, prin aplicaţia CSSPP-FRP. Aplicaţia şi instrucţiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/
    b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportãrilor contabile semestriale, aşa cum sunt prevãzute la art. 21^2, semnate şi ştampilate, conform legii.
    (2) În termen de 5 zile lucrãtoare de la transmiterea cãtre Comisie a raportãrilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecãrui an, Fondul de garantare are obligaţia de a le publica pe pagina web a acestuia.
    Art. 21^4. - Fondul de garantare trebuie sã depunã la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportãrile contabile semestriale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare."

    3. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte:
    a) neîntocmirea raportãrilor contabile semestriale;
    b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea cãtre Comisie a documentelor prevãzute la art. 9, 13, 16, 19 şi 21^2 cu date sau informaţii eronate;
    c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informaţiilor, prevãzut la art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (2) şi art. 21^3 alin. (2);
    d) deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare fãrã sã fie înregistrate în contabilitate;
    e) nerespectarea celorlalte obligaţii prevãzute de prezenta normã.
    (2) Sãvârşirea de cãtre entitãţile prevãzute la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, respectiv, ale art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2)-(11) din Legea nr. 411/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi respectiv art. 30-33 din Legea nr. 187/2011."

    4. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 27. - Anexele nr. A1-A3, B1, B2, C1, C2 şi D1-D3 fac parte integrantã din prezenta normã."

    5. Dupã anexa nr. C2 se introduc 3 noi anexe, anexele nr. D1 - D3, al cãror cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta normã.
    ART. II
    Prevederile prezentei norme se aplicã începând cu raportãrile contabile aferente semestrului I al anului 2012.

                                 Anexã la normã

    ANEXA D1
    la Norma nr. 9/2011

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


                       Situaţia activelor, datoriilor şi
                capitalurilor proprii la data de 30 iunie anul N


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬───────┐
│ Identificarea elementului │Rândul│Sold la│Sold la│
│ │ │01.01.N│30.06.N│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│ Col. 1 │Col. 2│ Col. 3│ Col. 4│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 6 + 11) │ 1 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4 + 5) │ 2 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) │ 3 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacã acestea au fost │ │ │ │
│achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizãri necorporale (ct. 205 + 208 - │ │ │ │
│2805 - 2808 - 2905 - 2908) │ 4 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│3. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de execuţie │ │ │ │
│(ct. 233 + 234 - 2931) │ 5 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 7 + 8 + 9 + 10) │ 6 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Terenuri, amenajãri de terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 -│ │ │ │
│2911 - 2912) │ 7 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Mijloace de transport (ct. 213 - 2813 - 2913) │ 8 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│3. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │
│materiale şi alte active corporale (ct. 214 - 2814 - 2914) │ 9 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│4. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2932) │ 10 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 + 13) │ 11 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965) │ 12 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967) │ 13 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 15 + 18 + 21 + 22) │ 14 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 16 + 17) │ 15 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar │ │ │ │
│(ct. 302 + 303 - 3921 - 3922) │ 16 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct. 409) │ 17 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│II. CREANŢE (rd. 19 + 20) │ 18 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi furnizorii de │ │ │ │
│pensii private autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii │ │ │ │
│Private (CSSPP) (ct. 411 + 413 + 418 + 452** - 4911 - 4912) │ 19 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + │ │ │ │
│447** + 4482 + 461 + 473** - 4913 + 5182) │ 20 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598) │ 21 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542) │ 22 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 23 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (rd. 25 + 26 + │ │ │ │
│27 + 28 + 29 + 30 + 31) │ 24 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169) │ 25 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 26 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea │ │ │ │
│şi funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408) │ 27 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de plãtit (ct. 403 + 405) │ 28 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile │ │ │ │
│interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***) │ 29 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/ │ │ │ │
│sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459) │ 30 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile │ │ │ │
│sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181) │ 31 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active circulante │ │ │ │
│(rd. 14) + cheltuieli în avans (rd. 23) - Datorii care trebuie plãtite într-o │ │ │ │
│perioadã de pânã la un an (rd. 24) - Venituri înregistrate în avans*1) (rd. 43) │ 32 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + Active circulante│ │ │ │
│nete, respectiv datorii curente nete (rd. 32) │ 33 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 35 + 36 +│ │ │ │
│37 + 38 + 39 + 40 + 41) │ 34 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169) │ 35 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519) │ 36 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea │ │ │ │
│şi funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408) │ 37 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de plãtit (ct. 403 + 405) │ 38 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile │ │ │ │
│interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***) │ 39 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/ │ │ │ │
│sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459) │ 40 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile │ │ │ │
│sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + │ │ │ │
│437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181) │ 41 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│H. PROVIZIOANE (ct. 151) │ 42 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472 + 475) │ 43 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ 44 │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 102) │ 45 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din contribuţii (ct. 1021) │ 46 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor │ │ │ │
│datorate Fondului de garantare (ct. 1022) │ 47 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor plasate (ct. 1023) │ 48 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din recuperarea creanţelor (ct. 1024) │ 49 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri nerambursabile (ct. 1025) │ 50 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit│ │ │ │
│din alte resurse financiare (ct. 1026) │ 51 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve (ct. 106) │ 52 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│3. Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 53 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│4. Rezultatul reportat (ct. 117) │ 54 │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 117 - sold creditor) │ 55 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 117 - sold debitor) │ 56 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct. 121) │ 57 │ x │ x │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 121 - sold creditor) │ 58 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 121 - sold debitor) │ 59 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 60 │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┤
│6. Total capitaluri proprii (rd. 45 + 52 + 53 + 55 - 56 + 58 - 59 - 60) │ 61 │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┘

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│ ├──────── │
│Numele şi prenumele ............................ │Numele şi prenumele ............................... │
│ │ │
│Semnãtura ...................................... │Calitatea ......................................... │
│ │ │
│Ştampila entitãţii ............................. │Semnãtura ......................................... │
│ │ │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ..... │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

--------
    *1) Sume de reluat la venituri într-o perioadã de pânã într-un an.
    * Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.


    ANEXA D2
    la Norma nr. 9/2011

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                           la data de 30 iunie anul N


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────┐
│ │ │Realizãri aferente│
│ │ │ perioadei de │
│ Identificarea elementului │Rândul│ raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentã│Curentã│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│ Col. 1 │Col. 2│ Col. 3 │ Col. 4│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) │ 1 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare (ct. 704) │ 2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din imobilizãri financiare (ct. 761) │ 3 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762) │ 4 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 5 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) │ 6 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 7 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│7. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│8. Alte venituri din activitatea curentã (ct. 768 + 751 + 752 + 758) │ 9 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate (ct. 664) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare şi investiţiile pe │ │ │ │
│termen scurt (ct. 686-786) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Alte cheltuieli din activitatea curentã (rd. 16 + 17 + 20) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor │ │ │ │
│de inventar, materiale nestocate, energie, apã şi alte cheltuieli similare │ │ │ │
│(ct. 602 + 603 + 604 + 605 + 608-741) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│a) Salarii (ct. 641 + 642) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã (ct. 645) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.1 Ajustãri de valoare (rd. 22 + 23) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi imobilizãrile │ │ │ │
│necorporale (ct. 6811 + 6813-7813) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│b) Ajustãri de valoare privind activele circulante (ct. 654 + 6814-754-7814) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812-7812) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe │ │ │ │
│(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (ct. 635) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli │ │ │ │
│financiare (ct. 663 + 668) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ 30 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 1-10, dacã (1-10) >=0) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (-(rd. 1-10), dacã (1-10) <0) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│D. Venituri privind evenimente extraordinare (ct.771) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct.671) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ │ 35 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 33-34, dacã (33-34) >=0) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (-(rd. 33-34), dacã (33-34) <0) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│G. TOTAL VENITURI (rd. 1 + 33) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10 + 34) │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ 40 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 38-39, dacã (38-39) >=0) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (-(rd. 38-39), dacã (38-39) <0) │ 42 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴───────┘

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│ ├──────── │
│Numele şi prenumele ............................ │Numele şi prenumele ............................... │
│ │ │
│Semnãtura ...................................... │Calitatea ......................................... │
│ │ │
│Ştampila entitãţii ............................. │Semnãtura ......................................... │
│ │ │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ..... │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA D3
    la Norma nr. 9/2011

                                DATE INFORMATIVE
                           la data de 30 iunie anul N


                                                                                             - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┬────────────┐
│ │ Nr.│Nr. unitãţi│ Sume │
│I. Date privind rezultatul inregistrat │ rd.├───────────┼────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┬─────┴────────────┤
│II. Date privind plãţile restante │ Nr.│Total│ Din care: │
│ │ rd.│ col.├───────┬──────────┤
│ │ │ 2+3 │Pentru │ Pentru │
│ │ │ │activi-│ activi- │
│ │ │ │ tatea │ tatea de │
│ │ │ │curentã│investiţii│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Plãţi restante - total (rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: │ 03 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: │ 04 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │ 05 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │ 06 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- peste 1 an │ 07 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetul asigurãrilor sociale - total │ │ │ │ │
│(rd. 09 la 13), din care: │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte persoane asimilate │ 09 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate │ 10 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã │ 11 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor pentru şomaj │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- alte datorii sociale │ 13 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţã de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţã de alţi creditori │ 15 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetul de stat │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit la bugetele locale │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│Credite bancare nerambursate la scadenţã - total (rd. 19 la 21), │ │ │ │ │
│din care: │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- restante dupã 30 de zile │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- restante dupã 90 de zile │ 20 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┼──────────┤
│- restante dupã 1 an │ 21 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────┴──────────┤
│Dobânzi restante │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┴─────┬────────────┤
│III. Numãr mediu de salariaţi │ Nr.│30 iunie an│30 iunie an │
│ │ rd.│ precedent │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ A │ │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┴────────────┤
│IV. Plãţi de dobânzi şi redevenţe │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ 24 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 25 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plãtite de persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ 26 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│Venituri din redevenţe plãtite de persoanele juridice române cãtre │ │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene, din care: │ 28 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│ A │ │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│V. Tichete de masã │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masã acordate salariaţilor │ 30 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┬────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ │ Nr.│30 iunie an│30 iunie an │
│ │ rd.│ precedent │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│VI. Cheltuieli de inovare - total (rd. 32 la 34), din care: │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│VII. Alte informaţii │ Nr.│30 iunie an│30 iunie an │
│ │ rd.│ precedent │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Imobilizãri financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Acţiuni deţinute la entitãţile afiliate, interese de participare, alte │ │ │ │
│titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 37 la 41), din care: │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- pãrţi sociale │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- obligaţiuni │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de │ │ │ │
│ SIF-uri) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care: │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi/sau exprimate în lei, a cãror decontare │ │ │ │
│se face în funcţie de cursul unei valute │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- creanţe imobilizate în valutã │ 44 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume brute │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Creanţe în legãturã cu personalul şi conturi asimilate │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Creanţe în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi bugetul statului │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Alte creanţe │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Dobânzi de încasat │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (rd. 51 la 55), din care: │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni cotate │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni necotate │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- pãrţi sociale │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- obligaţiuni │ 54 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv │ │ │ │
│ (inclusiv de SIF-uri) │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Alte valori de încasat │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Casa în lei şi în valutã (rd. 58 + 59), din care: │ 57 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Conturi curente la bãnci în lei şi în valutã (rd. 61 + 62), din care: │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 61 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 62 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Alte conturi curente la bãnci şi acreditive (rd. 64 + 65), din care: │ 63 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei│ 64 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valutã │ 65 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: │ 66 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume │ │ │ │
│ brute (rd. 68 + 69), din care: │ 67 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 68 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 69 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(rd. 71 + 72), din care: │ 70 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 71 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 72 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente │ │ │ │
│(rd. 74 + 75), din care: │ 73 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 74 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 75 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (rd. 77 + 78), │ │ │ │
│din care: │ 76 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 77 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 78 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Credite externe pe termen lung, din care: │ 79 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 80 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 81 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Credite de la Trezoreria Statului │ 82 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (rd. 84 + 85), din care: │ 83 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în lei │ 84 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- în valutã │ 85 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi │ │ │ │
│ asimilate, în sume brute │ 86 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Datorii în legãturã cu personalul şi conturi asimilate │ 87 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Datorii în legãturã cu bugetul asigurãrilor sociale şi bugetul statului│ 88 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Alte datorii │ 89 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│- Dobânzi de plãtit │ 90 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│(ct. 102) (rd. 92 la 97), din care: │ 91 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din contribuţii │ 92 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a │ │ │ │
│contribuţiilor datorate Fondului de garantare │ 93 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor │ 94 │ │ │
│plasate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din recuperarea creanţelor │ 95 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri │ │ │ │
│nerambursabile │ 96 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│constituit din alte resurse financiare │ 97 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│ │ Nr.│30 iunie an│30 iunie an │
│VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │ rd.│ precedent │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 98 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│ ├──────── │
│Numele şi prenumele ............................ │Numele şi prenumele ............................... │
│ │ │
│Semnãtura ...................................... │Calitatea ......................................... │
│ │ │
│Ştampila entitãţii ............................. │Semnãtura ......................................... │
│ │ │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ..... │
└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘

                                               ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016