Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 168 din 25 august 2010  pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 168 din 25 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 6 septembrie 2010
În temeiul prevederilor:
- <>art. 6 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
- art. 24 şi 26 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 25 august 2010, hotãrãşte:

ART. 1
Se aprobã Normele privind revizuirea calitãţii activitãţii de audit financiar şi a altor activitãţi desfãşurate de auditorii financiari, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
La data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotãrâri, <>Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 139/2009 pentru aprobarea Normelor privind controlul calitãţii activitãţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 11 mai 2009, se abrogã.
ART. 3
Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã va urmãri punerea în aplicare a normelor specificate la art. 1.
ART. 4
Prezenta hotãrâre se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Ion Mihãilescu


Bucureşti, 25 august 2010.
Nr. 168.


ANEXĂ

NORME
privind revizuirea calitãţii activitãţii de audit
financiar şi a altor activitãţi desfãşurate de auditorii financiari

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Sub supravegherea Organismului de supraveghere publicã a activitãţii de audit financiar (Organismul de supraveghere publicã), Camera Auditorilor Financiari din România (Camera) este autoritatea competentã pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurãrii calitãţii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitatã sã emitã norme şi proceduri de revizuire a calitãţii activitãţii de audit financiar, precum şi a altor activitãţi desfãşurate de auditorii financiari, potrivit legii.
(2) Revizuirea calitãţii activitãţii de audit desfãşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit active, se efectueazã asupra:
a) politicilor şi procedurilor de revizuire a controlului calitãţii, aplicate de auditorul financiar la nivelul firmei de audit şi, respectiv, a misiunii, conform cerinţelor art. 11 din ISQC 1;
b) procedurilor stabilite de organismul profesional cu ocazia efectuãrii inspecţiilor de calitate, pentru activitãţile prevãzute la <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, constând în:
- misiuni de audit financiar al situaţiilor financiare anuale efectuate conform ISA;
- misiuni de revizuire a situaţiilor financiare;
- alte misiuni de asigurare; şi
- alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu reglementãrile adoptate de Camerã (audit cu scop special, audit intern, efectuarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare, consultanţã financiar-contabilã, pregãtire profesionalã de specialitate în domeniu).
ART. 2
(1) Toţi auditorii financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit, fac obiectul unui sistem de asigurare a calitãţii, care este organizat potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ca un sistem independent şi se desfãşoarã de cãtre Departamentul de monitorizare şi competenţã profesionalã (DMCP) din cadrul Camerei, sub supravegherea Organismului de supraveghere publicã.
(2) Resursele necesare funcţionãrii sistemului de asigurare a calitãţii organizat de Camerã (cheltuielile cu salariile, sporurile şi stimulentele acordate inspectorilor, cheltuielile de deplasare, alte cheltuieli materiale, inclusiv cele de capital) sunt asigurate de cãtre Camerã, fiind prevãzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat pentru DMCP.
ART. 3
(1) DMCP efectueazã verificãrile pentru asigurarea calitãţii prin inspectori principali, inspectori şi asistenţi inspectori, care au calitatea de salariaţi în cadrul aparatului executiv al Camerei, selectaţi pe urmãtoarele criterii:
- sã aibã pregãtire profesionalã şi experienţã relevantã în auditul statutar şi raportarea financiarã;
- sã aibã pregãtire specificã cu privire la efectuarea de inspecţii de calitate;
- sã nu le fie afectatã independenţa şi sã nu se afle în conflict de interese cu auditorul financiar/firma de audit inspectatã.
(2) Inspectorii care efectueazã verificãri de asigurare a calitãţii semneazã anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calitãţii auditului. De asemenea, cu ocazia primirii delegaţiei de inspecţie, declarã dacã se aflã sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevãzute de Codul etic al profesioniştilor contabili, în raport cu auditorul financiar sau firma de audit la care urmeazã sã efectueze inspecţia calitãţii.
(3) Persoanele alese drept coordonatori ai echipei de inspectori, precum şi o parte din membrii echipelor de inspectori sunt membri ai profesiei.
(4) Organismul de supraveghere publicã are dreptul de a participa la inspecţii şi de a avea acces la dosarele de inspecţie, foile de lucru şi alte documente relevante.

CAP. II
Programarea activitãţii de inspecţie a calitãţii activitãţii de audit

ART. 4
Programarea activitãţii de inspecţie desfãşuratã de cãtre DMCP se realizeazã, în principal, pe baza urmãtoarelor documente:
a) situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit active, cãrora Camera le-a acordat viza anualã de exercitare a profesiei;
b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari a cãror activitate urmeazã a fi revizuitã pentru asigurarea calitãţii, perioada supusã revizuirii, precum şi echipele care efectueazã inspecţia.
ART. 5
DMCP întocmeşte şi prezintã documentele prevãzute la art. 4 lit. b) Consiliului Camerei pentru a fi aprobate, urmând a fi transmise spre informare Organismului de supraveghere publicã.
ART. 6
DMCP, în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, are dreptul de a fi informat, pe baza evidenţelor Departamentului de servicii pentru membri, asupra situaţiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi firme de audit active, cãrora Camera le-a acordat viza anualã de exercitare a profesiei, precum şi asupra tipurilor de angajamente desfãşurate la entitãţi de auditorii financiari, inclusiv a listei societãţilor de interes public ale cãror situaţii financiare au fost auditate.
ART. 7
(1) DMCP va asigura cuprinderea auditorilor financiari în programele trimestriale de inspecţie, astfel încât, de regulã, fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei sã fie verificat o datã la 6 ani sau la 3 ani, în cazul auditorilor entitãţilor de interes public, în condiţiile stabilite prin regulament emis de Organismul de supraveghere publicã conform prevederilor <>art. 31 alin. (2) lit. h) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Atunci când este necesarã o expertizã şi pentru a se asigura încadrarea în termenul de repetare a reviziilor pentru asigurarea calitãţii activitãţii auditorilor statutari şi firmelor de audit ale entitãţilor de interes public, la aceste inspecţii pot participa, cu aprobarea Organismului de supraveghere publicã, şi experţi care nu sunt inspectori, dar care acţioneazã sub controlul unui inspector, cu respectarea condiţiilor referitoare la independenţã.
ART. 8
(1) Prevederile programelor de inspecţie vor fi comunicate, în scris, membrilor prevãzuţi a fi inspectaţi, aceştia exprimându-şi disponibilitatea în perioada propusã sau într-o altã perioadã care sã nu depãşeascã cu mai mult de douã sãptãmâni perioada propusã.
(2) Eventualele modificãri în programele de inspecţie trimestriale vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Camerei, în vederea informãrii Organismului de supraveghere publicã, înainte de începerea inspecţiei la membrii respectivi sau imediat dupã aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente.
ART. 9
Documentele de planificare a inspecţiilor trebuie întocmite şi pãstrate astfel încât sã se asigure confidenţialitatea obiectivelor inspecţiei.

CAP. III
Organizarea revizuirilor pentru asigurarea calitãţii activitãţii de audit

ART. 10
Revizuirile pentru asigurarea calitãţii activitãţii de audit şi a activitãţilor conexe se efectueazã pe baza procedurile emise de Camerã, în ordinea şi la datele prevãzute în programele de inspecţie trimestriale.
ART. 11
Principalele obiective ale inspecţiei calitãţii activitãţii de audit financiar sunt urmãtoarele:
a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activitãţii de audit financiar şi a altor servicii profesionale, pe baza examinãrii conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestãri servicii, precum şi a concordanţei acestora cu Standardele internaţionale de audit (ISA) sau cu standardele de audit intern ori alte standarde relevante, precum şi cu normele şi reglementãrile emise de Camerã şi de Organismul de supraveghere publicã;
b) verificarea conformitãţii activitãţii desfãşurate cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportãrii veniturilor din activitatea de audit financiar, audit statutar, precum şi alte servicii profesionale, a achitãrii integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
c) îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregãtirea continuã a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare pentru auditorii financiari monitorizaţi pentru rezultate nesatisfãcãtoare;
d) verificarea implementãrii de cãtre firma de audit/auditorul financiar persoanã fizicã a unui sistem intern de control al calitãţii conform ISQC 1 şi ISA 220 pentru misiunile de audit al situaţiilor financiare ale entitãţilor cu care a încheiat contracte de prestãri servicii sau alte misiuni efectuate în calitate de auditor financiar;
e) evaluarea sistemului intern de asigurare a calitãţii sub aspectul conformitãţii cu ISA relevante şi cu cerinţele de independenţã prevãzute de Codul etic al profesioniştilor contabili;
f) verificarea elaborãrii de cãtre firmele de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entitãţile aflate sub supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi a oricãror entitãţi definite prin lege sau reglementãri ca entitãţi de interes public, a unor proceduri de revizuire a asigurãrii calitãţii, specifice acestor categorii de misiuni;
g) inspectarea foilor de lucru ale misiunii de audit al situaţiilor financiare, selectatã pentru revizuirea gradului de adecvare a controlului calitãţii, pentru a evalua:
● conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerinţele normative şi legale;
● respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisã a auditului financiar în conformitate cu ISA şi cu procedurile de audit cuprinse în Ghidul privind auditul calitãţii;
h) verificarea implementãrii de cãtre firma de audit/auditorul financiar persoanã fizicã, în temeiul obligaţiilor stabilite prin <>Hotãrârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 91/2007 privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spãlare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de cãtre auditorii financiari, a unor proceduri specifice, aplicabile clienţilor de audit şi ai altor servicii profesionale, pentru identificarea cazurilor de intermediere de cãtre aceştia a actelor de terorism şi/sau de spãlare a banilor astfel cum sunt acestea definite prin <>Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) evaluarea conţinutului celui mai recent raport privind transparenţa, publicat de auditorii sau firmele de audit inspectate, care au efectuat misiuni de audit statutar la entitãţi de interes public.
ART. 12
(1) Procedurile de revizuire pentru asigurarea calitãţii în realizarea misiunilor de audit financiar, inclusiv audit statutar, revizuire a situaţiilor financiare, misiuni de asigurare, audit intern şi alte misiuni şi servicii profesionale în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, precum şi alte activitãţi desfãşurate de auditorii financiari sunt elaborate de cãtre DMCP sub forma "listelor obiectivelor de inspecţie", pe naturi de misiuni, pe care le prezintã spre aprobare Consiliului Camerei şi spre avizare Organismului de supraveghere publicã. (2) Hotãrârile de aprobare a acestor proceduri de revizuire a calitãţii auditului se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 13
(1) În funcţie de factorii de risc materializaţi în:
a) numãrul de clienţi - societãţi cotate la bursã;
b) numãrul entitãţilor considerate a fi de interes public;
c) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calitãţii, inclusiv:
(i) încãlcarea cerinţelor de pregãtire profesionalã continuã;
(ii) încãlcarea principiului independenţei;
(iii) deficienţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societãţii de control al calitãţii,
Consiliul Camerei poate sã dispunã efectuarea controlului calitãţii activitãţii desfãşurate de membrii Camerei la perioade mai mici decât cele prevãzute la art. 7 alin. (1).
(2) Camera sau Organismul de supraveghere publicã poate organiza acţiuni pentru documentarea, informarea, analiza şi urmãrirea implementãrii unor noi reglementãri, verificarea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia inspecţiilor anterioare, precum şi de cãtre Organismul de supraveghere publicã prin sistemul de investigaţii instituit conform <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 14
Durata verificãrii se stabileşte în funcţie de natura inspecţiei, de volumul activitãţii firmei de audit/auditorului financiar persoanã fizicã, ce urmeazã a fi inspectatã, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecţiei (de exemplu: achiziţionarea de cãtre firmã a unei pãrţi semnificative a afacerilor unei alte societãţi sau renunţarea la o parte semnificativã a afacerilor sale, înainte de începerea inspecţiei).
ART. 15
Inspecţia se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul activitãţii membrilor Camerei, precum şi cu frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un numãr reprezentativ de rapoarte şi documente, care sã permitã formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului de control al calitãţii, conformitãţii cu acesta şi asupra modului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar şi a altor servicii profesionale şi activitãţii desfãşurate de auditori, conform standardelor internaţionale şi altor reglementãri legale.
ART. 16
(1) Persoanele împuternicite sã exercite, în numele Camerei, revizuirea calitãţii activitãţii desfãşurate de membrii sãi în exercitarea profesiei trebuie sã respecte prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili, normele profesionale emise de Camerã, precum şi regulamentele emise de Organismul de supraveghere publicã.
(2) Pentru fiecare inspecţie trebuie sã fie desemnat un coordonator al echipei de inspectori.
ART. 17
(1) Prin derogare de la principiul confidenţialitãţii, auditorii financiari inspectaţi au datoria profesionalã de a prezenta informaţii confidenţiale, pentru a se conforma controlului calitãţii efectuat de organismul profesional, în conformitate cu cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili adoptat de Camerã.
(2) La solicitarea echipei de inspectori, auditorii au obligaţia:
a) sã punã la dispoziţie toate documentele justificative şi sã dea toate explicaţiile necesare verificãrii corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitãrii cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii cãtre Camerã;
b) sã asigure accesul inspectorilor care efectueazã revizuirea privind asigurarea calitãţii la dosarele de angajament, foile de lucru, dosarele permanente, situaţiile financiare proprii ale firmei, actele şi documentele de orice fel pe care le gestioneazã sau le au în pãstrare, care intrã sub incidenţa verificãrii şi servesc pentru documentarea probelor care susţin concluziile inspecţiei;
c) sã recunoascã constatãrile inspecţiei pentru asigurarea calitãţii, prin semnarea notelor de inspecţie, şi sã comunice în scris Camerei, la termenele fixate, modul de aplicare a acţiunilor şi mãsurilor stabilite în urma inspecţiei.
(3) În cazul nepermiterii accesului inspectorilor la documentele de lucru ale misiunilor, în vederea efectuãrii revizuirii calitãţii activitãţii, acest fapt se considerã incident în domeniul propriu de activitate, Consiliul Camerei fiind în drept sã dispunã sancţionarea auditorilor financiari în cauzã, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/1999 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 18
Echipa de inspecţie desemnatã sã efectueze verificarea calitãţii auditului consemneazã constatãrile în cadrul notei de inspecţie.
ART. 19
(1) Nota de inspecţie este un document bilateral, încheiat între pãrţi (echipa de inspectori, pe de o parte, şi auditorul financiar inspectat, pe de altã parte), care se întocmeşte în douã exemplare şi se înregistreazã la auditorul financiar inspectat.
(2) Un exemplar al notei de inspecţie este luat de organele de inspecţie, care au obligaţia sã îl înregistreze la Secretariatul Camerei.
ART. 20
(1) În nota de inspecţie se înscriu, documentat, aspectele de neconformitate cu ISA relevante, cu normele şi procedurile de audit emise de Camerã şi cu prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili, constatate ca urmare a inspecţiei.
(2) Modelul notei de inspecţie se stabileşte de cãtre DMCP, cu acordul Consiliului Camerei.
(3) În nota de inspecţie şi în anexele la aceasta se vor menţiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, rãspunderea organelor de inspecţie revenind numai în legãturã cu acestea.
ART. 21
Nota de inspecţie va cuprinde, orientativ, urmãtoarele elemente:
a) componenţa echipei de inspecţie, delegaţia în baza cãreia s-a efectuat inspecţia de asigurare a calitãţii, data sau perioada la care s-a efectuat inspecţia;
b) datele de identificare ale auditorului controlat;
c) datele de identificare ale asociaţilor şi auditorilor financiari care reprezintã auditorul controlat;
d) perioada supusã controlului, clienţii de audit ale cãror situaţii financiare au fost auditate în perioada respectivã şi identificarea dosarelor de audit selectate pentru inspecţia de asigurare a calitãţii;
e) date referitoare la modul în care auditorul controlat şi auditorii asociaţi ai acestuia şi-au îndeplinit obligaţiile faţã de Camerã privind determinarea şi plata cotizaţiilor fixe şi a celor variabile, precum şi modul de respectare a normelor privind asigurarea profesionalã, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregãtire profesionalã continuã;
f) obiectivele pe care auditorul financiar controlat le-a abordat în realizarea misiunii, potrivit cerinţelor ISA relevante, normelor şi procedurilor de audit emise de Camerã şi ale cadrului legal de raportare financiarã;
g) obiectivele pe care auditorul controlat nu le-a abordat, potrivit cerinţelor reglementãrilor de mai sus;
h) motivaţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmãrite;
i) calificativul obţinut de cãtre auditorul supus reviziei de calitate;
j) concluzii şi recomandãri pentru mãsuri corective;
k) data şi semnãturile membrilor echipei de inspecţie şi a auditorului financiar verificat.
ART. 22
Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie vor fi înregistrate, arhivate şi pãstrate de Camerã timp de 7 ani de la efectuarea controlului şi valorificarea rezultatelor acestuia.
ART. 23
Fiecare obiectiv din lista de obiective se va completa cu "Da" sau "Nu", în funcţie de modul în care auditorul supus inspecţiei a rãspuns cerinţelor ISA aplicabile, normelor şi procedurilor de audit, fãcându-se referire la deficienţele constatate şi cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate.
ART. 24
(1) Pe baza constatãrilor, DMCP va stabili un procentaj cuprins între 0% şi 100%, obţinut atât prin raportarea numãrului obiectivelor pentru care rãspunsul este "Da" la numãrul total de obiective, cât şi în funcţie de relevanţa constatãrilor reieşite ca urmare a inspecţiei.
(2) În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ, dupã cum urmeazã:┌───────────┬───────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ Procentaj │Pânã la 35%│ De la 36% la 70%│De la 71% la 85%│De la 86% la 100%│
├───────────┼───────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Calificativ│ D │ C │ B │ A │
└───────────┴───────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────┘ART. 25
Potrivit prevederilor Codului etic al profesioniştilor contabili, inspectorii DMCP au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite cu ocazia inspecţiilor pentru asigurarea calitãţii, atât a celor referitoare la activitatea auditorului financiar, cât şi a celor referitoare la clienţii acestuia.
ART. 26
Conducerea executivã a Camerei este în drept sã emitã, în atenţia auditorilor financiari inspectaţi, scrisori prin care sã facã recomandãri pentru corectarea sistemului propriu de control al calitãţii, conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate, completarea dosarelor de lucru inspectate cu probele de audit nedocumentate corespunzãtor.
ART. 27
Recomandãrile efectuate de Camerã ca urmare a verificãrilor calitãţii activitãţii de audit vor fi urmãrite de auditorul membru într-o perioadã rezonabilã de timp, stabilitã de comun acord cu echipa de inspectori din cadrul DMCP.
ART. 28
(1) Auditorul inspectat va transmite Camerei un rãspuns în scris cu privire la modul de realizare a mãsurilor recomandate atât în nota de inspecţie, cât şi în scrisoarea de atenţionare, referindu-se inclusiv la acţiunile planificate şi la data finalizãrii şi implementãrii acestora.
(2) În cazul în care recomandãrile la care se face referire la alin. (1) nu sunt puse în practicã, auditorul financiar sau firma de audit, dacã este cazul, va face obiectul sistemului de investigaţii şi sancţiuni, aşa cum este prevãzut de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 90/2008 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 278/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 29
Camera monitorizeazã, pe parcursul a 3 inspecţii consecutive, auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calitãţii calificativele D, C şi B, prin stabilirea de mãsuri pentru remedierea neconformitãţilor şi aplicarea, dupã caz, de sancţiuni disciplinare, diferenţiate dupã cum urmeazã:
A. Pentru calificativul D
1. Mãsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregãtire profesionalã, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
- mustrare;
- avertisment scris;
- suspendarea dreptului de exercitare a activitãţii de audit financiar pe o perioadã de la 3 luni la 6 luni;
- retragerea calitãţii de membru al Camerei.
2. Mãsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregãtire profesionalã, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
- avertisment scris;
- suspendarea dreptului de exercitare a activitãţii de audit financiar pe o perioadã de la 3 luni la 6 luni;
- retragerea calitãţii de membru al Camerei.
3. Mãsuri ce se vor lua pentru a treia inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
- aplicarea de sancţiuni disciplinare:
● suspendarea dreptului de exercitare a activitãţii de audit financiar pe o perioadã de la 3 luni la 6 luni;
● retragerea calitãţii de membru al Camerei.
B. Pentru calificativul C
1. Mãsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) repetarea inspecţiei dupã un an, cheltuielile ocazionate de aceastã nouã inspecţie urmând a fi suportate integral de cãtre auditorii financiari în cauzã, în conformitate cu decontul de cheltuieli;
b) participarea la cursuri suplimentare de pregãtire profesionalã, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
c) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
- mustrare;
- avertisment scris.
2. Mãsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ: în acest caz, membrul Camerei intrã sub incidenţa sancţiunilor prevãzute pentru calificativul D.
C. Pentru calificativul B
1. Mãsuri ce se vor lua la prima inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare de pregãtire profesionalã, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) promovarea de propuneri cãtre Organismul de supraveghere publicã, pentru aplicarea de sancţiuni disciplinare cu avertisment.
2. Mãsuri ce se vor lua pentru a doua inspecţie în urma cãreia s-a stabilit un procentaj corespunzãtor acestui calificativ:
a) participarea la cursuri suplimentare de pregãtire profesionalã, al cãror tarif va fi suportat integral de cãtre cei în cauzã;
b) aplicarea de sancţiuni disciplinare:
- avertisment scris.
ART. 30
(1) În funcţie de relevanţa neconformitãţilor constatate în urma acţiunilor de control, precum şi în cazul în care nu se aplicã recomandãrile Camerei, inspectorii DMCP pot propune, pe lângã mãsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor şi reglementãrilor legale, oricare dintre mãsurile de sancţionare prevãzute la art. 29, potrivit procedurilor disciplinare şi competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 983/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Sancţiunile aplicate pentru calitatea necorespunzãtoare a activitãţii desfãşurate de auditorii financiari vor fi publicate prin intermediul mijloacelor de comunicare ale Camerei.
(3) În cazurile în care în cursul unei inspecţii s-a constatat cã un raport privind transparenţa conţine informaţii denaturate semnificativ, inclusiv cele cu privire la eficienţa sistemului de control al calitãţii firmei de audit, Camera poate recomanda auditorului inspectat amendarea fãrã întârziere a acestui raport, informând despre aceasta Organismul de supraveghere publicã.
ART. 31
(1) În baza constatãrilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Camera întocmeşte şi prezintã Organismului de supraveghere publicã un raport anual, rezumând rezultatele globale ale sistemului de asigurarea calitãţii, fãrã specificarea detaliilor legate de anumiţi auditori financiari - membri ai Camerei sau clienţi ai acestora.
(2) Organismul de supraveghere publicã, dupã analizarea raportului anual, este în drept sã emitã recomandãri şi instrucţiuni sub orice formã Camerei cãreia i-a fost delegatã efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitãţii serviciilor prestate de auditori sau de firmele de audit.
(3) Dupã aprobarea de cãtre Organismul de supraveghere publicã, raportul se publicã pe site-ul Camerei şi este disponibil pentru informarea autoritãţilor de reglementare ale entitãţilor auditate.
ART. 32
Şeful DMCP poate fi invitat sã participe la şedinţele Consiliului Camerei şi la şedinţele Consiliului superior al Organismului de supraveghere publicã, în care sunt dezbãtute documentele de control şi mãsurile propuse de DMCP.
ART. 33
Responsabilitatea finalã pentru sistemul de asigurare externã a calitãţii pentru auditorii financiari şi firmele de audit care efectueazã auditul statutar la entitãţi de interes public aparţine Organismului de supraveghere publicã.

--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice