Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 15 din 18 noiembrie 2013  privind intocmirea si avizarea listelor cuprinzand persoanele care pot fi desemnate presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau loctiitori ai acestora    Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 15 din 18 noiembrie 2013 privind intocmirea si avizarea listelor cuprinzand persoanele care pot fi desemnate presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau loctiitori ai acestora

EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 noiembrie 2013

    Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 29 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, ale art. 21 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,
    constatând faptul că, potrivit legii, listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora se întocmesc la toate scrutinele de către prefecţi şi/sau preşedinţii tribunalelor,
    ţinând cont de faptul că Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a aviza persoanele înscrise în listele menţionate, din punctul de vedere al activităţii anterioare ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora,
    observând că pentru emiterea avizului Autorităţii Electorale Permanente este necesară evaluarea activităţii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, indiferent de tipul de scrutin,
    luând în considerare necesitatea constituirii unei evidenţe a foştilor preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora,
    ţinând cont de faptul că pentru constituirea acestei evidenţe şi pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege este necesară colectarea codurilor numerice personale ale foştilor preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale locţiitorilor acestora, precum şi a altor date privind specialitatea studiilor, ocupaţia, modalitatea de contact şi eventualele contravenţii săvârşite,
    observând prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de Hotărârea nr. 876 din 26 august 2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care a fost avizat favorabil acest act normativ,
    luând în considerare punctul de vedere al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 9.631 din 14 august 2013,
    în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Prezenta hotărâre reglementează întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora.
    ART. 2
    (1) Prin apartenenţă politică se înţelege apartenenţa la un partid politic sau la o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri.
    (2) Se bucură de o bună reputaţie persoanele care nu sunt urmărite penal, trimise în judecată penală sau condamnate penal.
    ART. 3
    (1) Potrivit legii, în funcţie de componenţa lor, listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora sunt de 3 tipuri:
    a) liste cuprinzând magistraţi, numai în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi al alegerilor pentru Parlamentul European;
    b) liste cuprinzând jurişti;
    c) liste cuprinzând persoane cu o bună reputaţie în localitate.
    (2) Listele prevăzute la alin. (1) se întocmesc de preşedinţii tribunalelor şi/sau prefecţi, potrivit legii.
    ART. 4
    (1) Înscrierea în listele prevăzute la art. 3 se face la cererea scrisă a persoanelor interesate, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv ori în municipiul Bucureşti.
    (2) Este înscrisă în listele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau b), după caz, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) are cetăţenia română;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are drept de vot;
    d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;
    e) nu are apartenenţă politică;
    f) a absolvit studii superioare juridice;
    g) nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;
    h) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.
    (3) Este înscrisă în listele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) persoana care a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu şi îndeplineşte condiţiile stabilite la alin. (2) lit. a)-e), g) şi h).
    (4) Cererile persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se depun la tribunal.
    (5) Cererile persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) se depun, potrivit legii, la instituţia prefectului sau la primar.
    (6) Cererile de înscriere în listele prevăzute la art. 3 se pot depune atât în afara perioadelor electorale, cât şi în perioadele electorale, până la data-limită prevăzută la art. 5.
    ART. 5
    Datele-limită din cadrul perioadelor electorale pentru depunerea cererilor de înscriere în listele prevăzute la art. 3 sunt următoarele:
    a) până cel mai târziu cu 35 de zile înaintea datei votării în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Parlamentul European şi autorităţile administraţiei publice locale;
    b) până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, în cazul alegerilor pentru Preşedintele României;
    c) până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, în cazul referendumurilor naţionale sau locale.
    ART. 6
    Listele prevăzute la art. 3 sunt centralizate şi transmise Autorităţii Electorale Permanente de către prefecţi, atât în scris, cât şi în format electronic, pe suport CD/DVD, conform modelului stabilit în anexa nr. 2, în cel mult 3 zile de la data-limită a întocmirii acestora.
    ART. 7
    (1) Autoritatea Electorală Permanentă emite avize favorabile sau nefavorabile privind persoanele înscrise în listele prevăzute la art. 3, întocmite la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Parlamentul European, alegerile pentru Preşedintele României şi la referendumurile naţionale.
    (2) În procedura de avizare pot intra numai persoanele care au formulat cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi care figurează în evidenţele Autorităţii Electorale Permanente că au exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la cel puţin un scrutin.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în procedura de avizare pot intra şi persoanele care au formulat cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi care au participat la cel puţin un program de instruire organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.
    (4) Condiţia de participare la cel puţin un program de instruire organizat de Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie îndeplinită la data depunerii cererii de înscriere în listele prevăzute la art. 3.
    (5) Avizul favorabil se acordă persoanelor care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) nu au săvârşit contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum;
    b) nu au săvârşit erori în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale, de natură să influenţeze rezultatele scrutinului în secţia de votare;
    c) au asigurat respectarea legii, a hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente, precum şi a hotărârilor, deciziilor şi a altor acte emise de birourile electorale ierarhic superioare;
    d) nu au renunţat, fără un motiv temeinic, să participe la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare în calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia.
    (6) Autorităţile şi instituţiile publice care deţin date şi informaţii prevăzute la alin. (5) au obligaţia de a le transmite Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
    ART. 8
    (1) Programele de instruire a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora se organizează de Autoritatea Electorală Permanentă la solicitarea prefecţilor sau primarilor, după caz.
    (2) Prefecţii şi primarii pot sprijini derularea programelor de instruire prevăzute la alin. (1) prin asigurarea spaţiilor şi a logisticii necesare.
    ART. 9
    În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale, prefecţii transmit Autorităţii Electorale Permanente lista preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, atât în scris, cât şi în format electronic, pe suport CD/DVD, conform modelului stabilit în anexa nr. 3.
    ART. 10
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prefecţii vor transmite Autorităţii Electorale Permanente lista persoanelor care au exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia la scrutinele organizate în anul 2012, conform modelului stabilit în anexa nr. 3.
    ART. 11
    (1) Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta hotărâre.
    (2) Primarii, prefecţii şi preşedinţii tribunalelor, după caz, vor asigura informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (3) Primarii, prefecţii şi preşedinţii tribunalelor au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal, potrivit legii.
    (4) Datele cu caracter personal, prelucrate conform prezentei hotărâri de către primari, prefecţi şi preşedinţii tribunalelor, se distrug/se şterg la expirarea termenelor stabilite de hotărârile Guvernului pentru păstrarea materialelor rezultate din procesul electoral.
    ART. 12
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                                Ana Maria Pătru

                                Contrasemnează:
                                --------------
                                Vicepreşedinte,
                                  Dan Vlaicu

                                Vicepreşedinte,
                                Marian Muhuleţ

    Bucureşti, 18 noiembrie 2013.
    Nr. 15.


    ANEXA 1


               Modelul cererii de înscriere în listele cuprinzând
           persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor
         electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora

    Subsemnatul/a .....................*), ......................**), având domiciliul în ........................***), telefon ..................., e-mail ................., cu ocupaţia de ..........................., solicit înscrierea în listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora la ......................****).
    Precizez că am mai îndeplinit funcţia de .........................*****) la .........................****) şi că am urmat un program de instruire organizat de Autoritatea Electorală Permanentă ............................******).
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, sunt absolvent de studii .......................*******), nu am apartenenţă politică şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal.
    Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de prelucrare a datelor mele cu caracter personal prevăzute în prezenta cerere, de drepturile garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de condiţiile de exercitare a lor.
    Îmi exprim acceptul pentru prelucrarea datelor privind studiile absolvite şi ocupaţia mea actuală, precum şi e-mailul meu de către primar, instituţia prefectului, tribunal şi Autoritatea Electorală Permanentă.

    Data ................
    Semnătura ..............

--------
    *) Se trec numele şi prenumele solicitantului.
    **) Se trece codul numeric personal al solicitantului.
    ***) Conform menţiunilor din actul de identitate.
    ****) Se trec tipul şi data scrutinului.
    *****) Se trec preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locţiitor al preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, după caz, precum şi circumscripţia electorală.
    ******) Se trec data şi locul. Dacă solicitantul nu a urmat un program de instruire organizat de Autoritatea Electorală Permanentă, se va trece menţiunea "nu este cazul".
    *******) Se trec nivelul şi specialitatea studiilor.


    ANEXA 2


                Modelul listelor cuprinzând persoanele care pot
              fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale
                 secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora,
               care se transmit Autorităţii Electorale Permanente


┌──────┬─────────┬──────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ Adresa de │Scrutine la│ Program de │Specialitatea│ │ │ │
│ Nume │ Prenume │ CNP │ domiciliu │care a mai │ instruire │ studiilor │Ocupaţia │Telefon │E-mail │
│ │ │ │ (conform │ fost │organizat de│ absolvite │ │ │ │
│ │ │ │menţiunilor│preşedinte │Autoritatea │ şi/sau │ │ │ │
│ │ │ │ din actul │ sau │ Electorală │ nivelul lor │ │ │ │
│ │ │ │ de iden- │locţiitor │ Permanentă │ │ │ │ │
│ │ │ │ titate) │ (tip şi │ (data şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ dată) │ locul) │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴──────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Listele se semnează în funcţie de tipul lor de către preşedintele tribunalului, preşedintele tribunalului şi prefect sau numai de către prefect, conform legii.


    ANEXA 3


                Modelul listei preşedinţilor birourilor electorale ale
               secţiilor de votare sau locţiitorilor acestora, care se
                     transmite Autorităţii Electorale Permanente


┌──────┬─────────┬──────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ Adresa de │ Funcţia │ Numărul │Specialitatea│ │ │ │
│ Nume │ Prenume │ CNP │ domiciliu │(preşedinte│ secţiei │ studiilor │Ocupaţia │Telefon │E-mail │
│ │ │ │ (conform │ sau │ de │ absolvite │ │ │ │
│ │ │ │menţiunilor│ locţiitor)│ votare │ şi/sau │ │ │ │
│ │ │ │ din actul │ │ │ nivelul lor │ │ │ │
│ │ │ │ de iden- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ titate) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴──────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────┘


    NOTĂ:
    Lista se semnează de către prefect.

                                    -------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice