Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 12 din 19 aprilie 2012  privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 12 din 19 aprilie 2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 4 mai 2012

    Având în vedere Nota de fundamentare nr. 1.316 din 18 aprilie 2012 a Direcţiei reglementare şi autorizare,
    conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi prevederilor Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru completarea cadrului legal privind activitatea Fondului de garantare,
    în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, pentru completarea cadrului legal privind activitatea de administrare a fondurilor de pensii private,
    în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi ale art. 44 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmãtoarea hotãrâre:

    ART. 1
    Se aprobã Norma nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 20 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
    ART. 2
    Prezenta hotãrâre şi norma menţionatã la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 3
    Direcţia secretariat şi directorul general asigurã ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.


         Preşedintele Comisiei de Supraveghere
             a Sistemului de Pensii Private,
                    Mircea Oancea


    Bucureşti, 19 aprilie 2012.
    Nr. 12.


    ANEXÃ

                          NORMA Nr. 9/2012
       pentru modificarea şi completarea Normei nr. 14/2007 privind
        reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
        Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor
        autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de
             Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

    Având în vedere prevederile:
    - art. 15 alin. (5)-(7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 57 alin. (5) şi (6) şi ale art. 72 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 313/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumitã în continuare Comisie, emite prezenta normã.

    ART. I
    Norma nr. 14/2007 privind reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãţilor Economice Europene aplicabile entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobatã prin Hotãrârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 şi 488 bis din 20 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La punctul 1 alineatul (1), dupã litera b^1) se introduce o nouã literã, litera b^2), cu urmãtorul cuprins:
    "b^2) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiinţat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;"

    2. Dupã punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmãtorul cuprins:
    "6^1. Contabilitatea Fondului de garantare este organizatã astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii facultative sã se facã în mod distinct faţa de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de platã a pensiilor, iar resursele pentru plata compensaţiei se gestioneazã distinct de resursele pentru acoperirea cheltuielilor de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare."

    3. La punctul 7^1, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În contabilitatea Fondului de garantare, orice operaţiune economico-financiarã efectuatã se consemneazã în momentul efectuãrii ei, într-un document care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. În contabilitate, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectueazã la sfârşitul lunii calendaristice."

    4. La punctul 10, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(5^1) Fondul de garantare întocmeşte situaţii financiare anuale conform anexelor nr. D1-D14 din cap. VI^1."

    5. La capitolul II, dupã secţiunea a 3-a se introduce o nouã secţiune, secţiunea a 3^1-a, cuprinzând punctele 15^1-15^3, cu urmãtorul cuprins:

    "SECŢIUNEA a 3^1-a
    Utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale

    SUBSECŢIUNEA 1
    Utilizatorii situaţiilor financiare anuale

    15^1. Utilizatorii situaţiilor financiare întocmite potrivit prezentelor reglementãri includ participanţii fondurilor de pensii private şi beneficiarii acestora, investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autoritãţi, precum şi publicul. Aceştia utilizeazã situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte din necesitãţile lor de informaţii. În funcţie de pãrţile interesate, necesitãţile de informaţii pot include urmãtoarele:
    a) participanţii fondurilor de pensii private şi beneficiarii acestora. Participanţii fondurilor de pensii private şi beneficiarii acestora sunt interesaţi de informaţii care sã le permitã sã determine valoarea activelor personale cuvenite pentru pensia privatã;
    b) investitorii. Ofertanţii de capital purtãtor de risc şi consultanţii lor sunt preocupaţi de riscul inerent tranzacţiilor şi de rentabilitatea investiţiilor lor. Ei au nevoie de informaţii pentru a decide dacã ar trebui sã cumpere, sã pãstreze sau sã vândã instrumente de capital;
    c) angajaţii. Personalul angajat şi grupurile sale reprezentative sunt interesaţi de informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea angajatorilor lor. Aceştia sunt interesaţi şi de informaţii care le permit sã evalueze capacitatea instituţiei de a oferi remuneraţii, pensii şi alte beneficii de pensionare, precum şi oportunitãţi profesionale;
    d) creditorii. Creditorii sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã împrumuturile acordate şi dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenţã;
    e) furnizorii şi alţi creditori. Furnizorii şi alţi creditori sunt interesaţi de informaţii care le permit sã determine dacã sumele care le sunt datorate vor fi plãtite la scadenţã;
    f) clienţii. Clienţii sunt interesaţi de informaţii despre continuitatea activitãţii unei entitãţi, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectivã sau sunt dependenţi de ea;
    g) instituţiile statului şi alte autoritãţi. Instituţiile statului şi alte autoritãţi sunt interesate de alocarea resurselor şi implicit de activitatea entitãţii. Acestea solicitã informaţii pentru a reglementa activitatea instituţiilor, pentru a determina politica fiscalã şi ca bazã pentru calculul venitului naţional şi al altor indicatori statistici similari;
    h) publicul. Situaţiile financiare ale unei entitãţi pot ajuta publicul furnizând informaţii referitoare la evoluţiile recente şi tendinţele legate de prosperitatea acesteia şi a sferei de activitate a acesteia.
    15^2. Deşi nu toate necesitãţile de informaţie ale utilizatorilor pot fi satisfãcute de situaţiile financiare cu scop general, existã informaţii care pot interesa toţi utilizatorii.

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale
    15^3. (1) Caracteristicile calitative sunt atributele care determinã utilitatea informaţiei oferite de situaţiile financiare. Cele 4 caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea, relevanţa, credibilitatea şi comparabilitatea.
    (2) Inteligibilitatea. O calitate esenţialã a informaţiilor furnizate de situaţiile financiare este aceea cã ele trebuie sã fie uşor înţelese de utilizatori. În acest scop, se presupune cã utilizatorii dispun de cunoştinţe suficiente privind desfãşurarea afacerilor şi a activitãţilor economice, de noţiuni de contabilitate şi au dorinţa de a studia informaţiile prezentate, cu atenţia cuvenitã. Totuşi, informaţiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situaţiile financiare datoritã relevanţei lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul cã ar putea fi prea dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori.
    (3) Relevanţa. Pentru a fi utile, informaţiile trebuie sã fie relevante pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori. Informaţiile sunt relevante atunci când influenţeazã deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe aceştia sã evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sã confirme ori sã corecteze evaluãrile lor anterioare. Relevanţa informaţiei este influenţatã de natura sa şi de pragul de semnificaţie. În anumite cazuri, natura informaţiei este suficientã, prin ea însãşi, pentru a determina relevanţa sa. În alte cazuri, atât natura, cât şi pragul de semnificaţie sunt importante. În înţelesul prezentelor reglementãri, se considerã cã o informaţie este semnificativã dacã omisiunea sau prezentarea sa eronatã poate influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare anuale. În analiza semnificaţiei unui element sunt luate în considerare mãrimea şi/sau natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecate în contextul dat.
    (4) Credibilitatea. Pentru a fi utilã, informaţia trebuie sã fie şi credibilã. Informaţia este credibilã atunci când nu conţine erori semnificative, nu este pãrtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere cã reprezintã corect ceea ce şi-a propus sã reprezinte sau ceea ce se aşteaptã, în mod rezonabil, sã reprezinte. Pentru a fi credibilã, informaţia trebuie sã reprezinte cu fidelitate tranzacţiile şi alte evenimente pe care aceasta fie şi-a propus sã le reprezinte, fie este de aşteptat, în mod rezonabil, sã le reprezinte. Pentru ca informaţia sã prezinte credibil evenimentele şi tranzacţiile pe care îşi propune sã le reprezinte, este necesar ca acestea sã fie contabilizate şi prezentate în concordanţã cu fondul şi realitatea lor economicã, şi nu doar cu forma lor juridicã. De asemenea, pentru a fi credibilã, informaţia cuprinsã în situaţiile financiare trebuie sã fie neutrã, adicã lipsitã de influenţe. Situaţiile financiare nu sunt neutre dacã, prin selectarea şi prezentarea informaţiei, influenţeazã luarea unei decizii sau formularea unui raţionament, pentru a realiza un rezultat ori un obiectiv predeterminat. În exercitarea raţionamentelor necesare pentru a face estimãrile cerute în condiţii de incertitudine este necesarã includerea unui grad de precauţie, astfel încât activele şi veniturile sã nu fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile sã nu fie subevaluate. Pentru a fi credibilã, informaţia din situaţiile financiare trebuie sã fie completã. O omisiune poate face ca informaţia sã fie falsã sau sã inducã în eroare şi astfel sã nu mai aibã caracter credibil şi sã devinã defectuoasã din punctul de vedere al relevanţei.
    (5) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale unei instituţii în timp, pentru a identifica tendinţele în poziţia financiarã şi performanţele sale. Utilizatorii trebuie sã poatã compara situaţiile financiare ale diverselor instituţii, pentru a le evalua poziţia financiarã şi performanţa. Astfel, mãsurarea şi prezentarea efectului financiar al aceloraşi tranzacţii şi evenimente trebuie efectuate într-o manierã consecventã în cadrul unei instituţii şi de-a lungul timpului pentru acea instituţie şi într-o manierã consecventã pentru diferite instituţii. O consecinţã importantã a calitãţii informaţiei de a fi comparabilã este ca utilizatorii sã fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice modificare a acestor politici, precum şi despre efectele unor astfel de modificãri. Utilizatorii trebuie sã fie în mãsurã sã identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemãnãtoare utilizate de aceeaşi instituţie de la o perioadã la alta, precum şi de diferite instituţii. Conformitatea cu prezentele reglementãri, inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de instituţie, ajutã la obţinerea comparabilitãţii. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundatã cu simpla uniformitate şi nu trebuie sã devinã un impediment în introducerea de politici contabile îmbunãtãţite. Nu este indicat pentru o instituţie sã continue sã evidenţieze în contabilitate, în aceeaşi manierã, o tranzacţie sau un alt eveniment dacã politica adoptatã nu menţine caracteristicile calitative de relevanţã şi credibilitate. Nu este indicat pentru o instituţie sã îşi lase politicile contabile neschimbate atunci când existã alternative mai relevante şi mai credibile. Este, de asemenea, important ca situaţiile financiare sã prezinte informaţii corespunzãtoare pentru perioadele precedente.
    (6) Pentru ca informaţia sã fie relevantã şi credibilã, sunt necesare urmãtoarele:
    a) informaţia sã fie oportunã pentru luarea deciziilor de cãtre utilizatori;
    b) beneficiile de pe urma informaţiei sã depãşeascã costul acesteia;
    c) sã se stabileascã un echilibru între caracteristicile calitative ale informaţiei financiare."

    6. La punctul 23, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "23. Pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat, societãţile de pensii şi pentru Fondul de garantare, care au obligaţia sã aplice prezentele reglementãri, formatul cerut pentru bilanţ este urmãtorul:"

    7. La punctul 23, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Formatul de bilanţ cerut pentru Fondul de garantare este urmãtorul:
    BILANŢ
    A. ACTIVE IMOBILIZATE
    I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE
    1. Cheltuieli de constituire
    2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacã acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizãri necorporale
    3. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de execuţie
    II. IMOBILIZÃRI CORPORALE
    1. Terenuri, amenajãri de terenuri şi construcţii
    2. Mijloace de transport
    3. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale
    4. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie
    III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE
    1. Alte titluri imobilizate
    2. Creanţe imobilizate
    B. ACTIVE CIRCULANTE
    I. MATERIALE CONSUMABILE
    1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar
    2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile
    II. CREANŢE
    1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP
    2. Alte creanţe
    III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
    1. Investiţii pe termen scurt
    IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI
    C. CHELTUIELI ÎN AVANS
    D. DATORII CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN
    1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni
    2. Sume datorate instituţiilor financiare
    3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare
    4. Efecte de plãtit
    5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare
    6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile sociale
    E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
    F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
    G. DATORII CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN
    1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni
    2. Sume datorate instituţiilor financiare
    3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare
    4. Efecte de plãtit
    5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare
    6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
    7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurãrile sociale
    H. PROVIZIOANE
    I. VENITURI ÎN AVANS
    J. CAPITAL ŞI REZERVE
    1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
    1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii
    1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare
    1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor plasate
    1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor
    1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri nerambursabile
    1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare
    2. Rezerve
    3. Rezerve din reevaluare
    4. Rezultatul reportat
    5. Rezultatul exerciţiului financiar
    6. Total capitaluri proprii"

    8. La punctul 38, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "38. Pentru administratorii de fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat care sunt societãţi de pensii, pentru fondurile de pensii facultative şi fondurile de pensii administrate privat şi pentru Fondul de garantare, entitãţi care au obligaţia sã aplice prezentele reglementãri, formatul cerut pentru contul de profit şi pierdere este urmãtorul:"

    9. La punctul 38, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Formatul cerut pentru contul de profit şi pierdere aplicabil Fondului de garantare este urmãtorul:
    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
    A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ
    1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare
    2. Venituri din imobilizãri financiare
    3. Venituri din investiţii pe termen scurt
    4. Venituri din creanţe imobilizate
    5. Venituri din investiţii financiare cedate
    6. Venituri din diferenţe de curs valutar
    7. Venituri din dobânzi
    8. Alte venituri din activitatea curentã
    B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ
    1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate
    2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
    3. Cheltuieli privind dobânzile
    4. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare şi investiţiile pe termen scurt
    5. Alte cheltuieli din activitatea curentã
    5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apã şi alte cheltuieli similare
    5.2. Cheltuieli cu personalul
    a) Salarii
    b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã
    5.3. Alte cheltuieli de exploatare
    5.3.1. Ajustãri de valoare
    a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi imobilizãrile necorporale
    b) Ajustãri de valoare privind activele circulante5.3.2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    5.3.3. Cheltuieli privind prestaţiile externe
    5.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
    5.3.5. Alte cheltuieli de exploatare
    5.3.6. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli financiare
    C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTÃ
    D. VENITURI PRIVIND EVENIMENTE EXTRAORDINARE
    E. CHELTUIELI PRIVIND EVENIMENTE EXTRAORDINARE
    F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÃ
    G. TOTAL VENITURI
    H. TOTAL CHELTUIELI
    I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"

    10. Dupã punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu urmãtorul cuprins:
    "43^1. Situaţia fluxurilor de trezorerie aplicabilã Fondului de garantare se întocmeşte potrivit modelului exemplificat în anexa D4."

    11. Dupã punctul 108 se introduce un nou punct, punctul 108^1, cu urmãtorul cuprins:
    "108^1. (1) Sumele investite de Fondul de garantare conform prevederilor legale, recunoscute drept imobilizãri financiare, se înregistreazã distinct, cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 26 «Imobilizãri financiare».
    (2) În contabilitatea Fondului de garantare, conturile de imobilizãri financiare se evidenţiazã distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor sistemului de pensii private şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (3) Conturile sintetice de imobilizãri financiare se dezvoltã pe conturi analitice pentru fiecare categorie de imobilizãri financiare."

    12. Dupã punctul 132 se introduce un nou punct, punctul 132^1, cu urmãtorul cuprins:
    "132^1 (1) Sumele investite de Fondul de garantare conform prevederilor legale, recunoscute drept investiţii pe termen scurt, se înregistreazã distinct, cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 50 «Investiţii pe termen scurt» şi grupei 51 «Conturi curente».
    (2) În contabilitatea Fondului de garantare, conturile de investiţii pe termen scurt se evidenţiazã distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor sistemului de pensii private şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (3) Conturile sintetice privind investiţiile pe termen scurt se dezvoltã pe conturi analitice pentru fiecare categorie de investiţii pe termen scurt."

    13. Dupã punctul 198 se introduce un nou punct, punctul 198^1, cu urmãtorul cuprins:
    "198^1 (1) Sumele reprezentând resurse financiare ale Fondului de garantare, provenite din contribuţii iniţiale, contribuţii anuale, contribuţii majorate, din fructificarea disponibilitãţilor plasate, din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare, din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor, din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri nerambursabile şi alte resurse financiare, conform legii, sunt înregistrate cu ajutorul contului «102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private».
    (2) Resursele financiare ale Fondului de garantare vor fi utilizate cu respectarea condiţiilor prevãzute de prevederile legale aplicabile.
    (3) Contabilitatea analiticã a sumelor menţionate la alin. (1) se ţine pe fiecare persoanã juridicã şi/sau persoanã fizicã, astfel încât constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii facultative sã se facã în mod distinct faţã de constituirea, evidenţa şi utilizarea resurselor pentru plata compensaţiei cãtre participanţii fondurilor de pensii administrate privat, respectiv pentru perioada de acumulare a contribuţiilor şi perioada de platã a pensiilor.
    (4) Înregistrarea în contabilitate a sumelor menţionate la alin. (1) se realizeazã în corespondenţã cu ajutorul conturilor deschise în cadrul grupei 45 «Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare», dupã caz, pe fiecare persoanã juridicã şi/sau persoanã fizicã, în baza documentelor justificative."

    14. Dupã punctul 218 se introduce un nou punct, punctul 218^1, cu urmãtorul cuprins:
    "218^1. (1) În contabilitatea Fondului de garantare, conturile de venituri şi cheltuieli se evidenţiazã distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor sistemului de pensii private şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (2) Pentru Fondul de garantare, cheltuielile din activitatea curentã cuprind: cheltuieli privind investiţii financiare cedate, cheltuieli din diferenţe de curs valutar, cheltuieli privind dobânzile, ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare şi investiţiile pe termen scurt, alte cheltuieli din activitatea curentã, alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli financiare.
    (3) Pentru Fondul de garantare, veniturile din activitatea curentã cuprind: venituri din comisioane specifice Fondului de garantare, venituri din imobilizãri financiare, venituri din investiţii pe termen scurt, venituri din creanţe imobilizate, venituri din investiţii financiare cedate, venituri din diferenţe de curs valutar, venituri din dobânzi, alte venituri din activitatea curentã.
    (4) Prin venituri din comisioane specifice Fondului de garantare se înţelege resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului de garantare.
    (5) Sumele reprezentând resursele financiare destinate acoperirii cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare obţinute de la administratorii de fonduri de pensii private şi de la furnizorii de pensii private, în baza unor prevederi legale, se înregistreazã prin debitarea contului 411 «Clienţi» şi creditarea contului 704 «Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare».
    (6) Pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare, angajarea cheltuielilor este limitatã la nivelul stabilit prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Comisie, conform prevederilor legale. Valoarea cheltuielilor înregistrate nu poate depãşi valoarea resurselor obţinute pentru activitatea proprie, conform documentelor justificative.
    (7) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectueazã lunar, distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa."

    15. Dupã punctul 219 se introduce un nou punct, punctul 219^1, cu urmãtorul cuprins:
    "219^1 (1) În contabilitatea Fondului de garantare, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar şi distinct pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (2) În cadrul situaţiilor financiare anuale, profitul sau pierderea se evidenţiazã la nivelul Fondului de garantare ca şi persoanã juridicã de drept public, prin însumarea valorii corespunzãtoare celor douã activitãţi."

    16. Dupã punctul 220 se introduce un nou punct, punctul 220^1, cu urmãtorul cuprins:
    "220^1 (1) În contabilitatea Fondului de garantare, profitul sau pierderea anualã se stabileşte distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (2) Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determinã ca diferenţã între veniturile şi cheltuielile exerciţiului, distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintã soldul final al contului de profit şi pierdere distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa.
    (4) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinaţii, dupã aprobarea situaţiilor financiare anuale de cãtre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
    (5) Profitul se reporteazã în exerciţiul financiar urmãtor distinct, pentru activitatea de asigurare a plãţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor Fondului de garantare şi respectiv pentru activitatea proprie legatã de administrarea şi funcţionarea sa."

    17. Dupã punctul 256 se introduce un nou punct, punctul 256^1, cu urmãtorul cuprins:
    "256^1. Situaţiile financiare anuale ale Fondului de garantare se aprobã de cãtre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului de garantare, conform prevederilor legale aplicabile."

    18. La punctul 263, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Auditarea situaţiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii facultative, fondurilor de pensii administrate privat, ale societãţilor de pensii, precum şi ale Fondului de garantare se poate efectua numai de cãtre auditorii financiari avizaţi de cãtre Comisie."

    19. La capitolul III "Planul de conturi general", dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) Pentru Fondul de garantare, planul de conturi general este urmãtorul:
    CLASA 1
    Conturi de capitaluri
    10. CAPITAL ŞI REZERVE
    102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
    1021. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (P)
    10211. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii iniţiale (P)
    10212. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume plãtite cu titlu de contribuţii anuale (P)
    10213. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii majorate (P)
    1022. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (P)
    1023. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor plasate (P)
    1024. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (P)
    1025. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri nerambursabile (P)
    1026.Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (P)
    105. Rezerve din reevaluare (P)
    106. Rezerve (P)
    1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1068. Alte rezerve (P)
    11. REZULTATUL REPORTAT
    117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperitã (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    12. Rezultatul exerciţiului financiar
    121. Profit sau pierdere (A/P)
    129. Repartizarea profitului (P)
    15. PROVIZIOANE
    151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare aferente (P)
    1518. Alte provizioane (P)
    16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
    161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
    1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bãnci (P)
    1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
    162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţã (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de bãnci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
    167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate
    168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P)
    1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)
    1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
    169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)
    CLASA a 2-a
    Conturi de imobilizãri
    20. IMOBILIZÃRI NECORPORALE
    201. Cheltuieli de constituire (A)
    205. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare (A)
    208. Alte imobilizãri necorporale (A)
    21. IMOBILIZÃRI CORPORALE
    211. Terenuri şi amenajãri de terenuri
    2111. Terenuri (A)
    2112. Amenajãri de terenuri (A)
    212. Construcţii (A)
    213. Mijloace de transport (A)
    214. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)
    23. IMOBILIZÃRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZÃRI
    231. Imobilizãri corporale în curs de execuţie (A)
    232. Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A)
    233. Imobilizãri necorporale în curs de execuţie (A)
    234. Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale (A)
    26. IMOBILIZÃRI FINANCIARE
    265. Alte titluri imobilizate (A)
    267. Creanţe imobilizate (A)
    2678. Alte creanţe imobilizate (A)
    26781. Depozite bancare la termen (A)
    26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A)
    26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A)
    26785. Alte depozite (A)
    26786. Certificate de depozit (A)
    26787. Certificate de trezorerie (A)
    26788. Alte creanţe imobilizate (A)
    2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
    26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A)
    26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A)
    26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A)
    26795. Dobânzi aferente altor depozite (A)
    26796.Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A)
    26797.Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A)
    26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
    269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare
    2695. Vãrsãminte de efectuat pentru alte titluri imobilizate (P)
    2697. Vãrsãminte de efectuat pentru creanţe imobilizate (P)
    28. AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE
    280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizãri necorporale (P)
    281. Amortizãri privind imobilizãrile corporale
    2811. Amortizarea amenajãrilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea construcţiilor (P)
    2813. Amortizarea mijloacelor de transport (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizãri corporale (P)
    29. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZÃRILOR
    290. Ajustãri pentru depreciere aferente imobilizãrilor necorporale
    2905. Ajustãri pentru deprecierea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P)
    2908. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale (P)
    291. Ajustãri pentru depreciere aferente imobilizãrilor corporale
    2911. Ajustãri pentru deprecierea terenurilor şi amenajãrilor de terenuri (P)
    2912. Ajustãri pentru deprecierea construcţiilor (P)
    2913. Ajustãri pentru deprecierea mijloacelor de transport (P)
    2914. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri corporale (P)
    293. Ajustãri pentru depreciere aferente imobilizãrilor în curs
    2931. Ajustãri pentru depreciere aferente imobilizãrilor necorporale în curs (P)
    2932. Ajustãri pentru depreciere aferente imobilizãrilor corporale în curs (P)
    296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    2965. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2967. Ajustãri pentru pierderea de valoare a creanţelor imobilizate (P)
    CLASA a 3-a
    Conturi de materiale
    30. MATERIALE CONSUMABILE ŞI ASIMILATE
    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)
    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
    39. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE
    392. Ajustãri pentru deprecierea valorii materialelor consumabile
    3921. Ajustãri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustãri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
    CLASA a 4-a
    Conturi de terţi
    40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
    401. Furnizori (P)
    403. Efecte de plãtit (P)
    404. Furnizori de imobilizãri (P)
    405. Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P)
    408. Furnizori - facturi nesosite (P)
    409. Furnizori - debitori (A)
    41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
    411. Clienţi (A)
    413. Efecte de primit de la clienţi (A)
    418. Clienţi - facturi de întocmit (A)
    419. Clienţi - creditori (P)
    42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
    421. Personal - salarii datorate (P)
    423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
    425. Avansuri acordate personalului (A)
    426. Drepturi de personal neridicate (P)
    427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
    428. Alte datorii şi creanţe în legãturã cu personalul
    4281. Alte datorii în legãturã cu personalul (P)
    4282. Alte creanţe în legãturã cu personalul (A)
    43. ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALÃ ŞI CONTURI ASIMILATE
    431. Asigurãri sociale
    4311. Contribuţia unitãţii la asigurãrile sociale (P)
    4312. Contribuţia personalului la asigurãrile sociale (P)
    4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)
    4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)
    437. Ajutor de şomaj
    4371. Contribuţia unitãţii la fondul de şomaj (P)
    4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
    438. Alte datorii şi creanţe sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creanţe sociale (A)
    44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
    445. Subvenţii
    4451. Subvenţii guvernamentale (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)
    446. Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
    4463. Impozit pe clãdiri şi teren (P)
    4468. Alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (P)
    447. Fonduri speciale - taxe şi vãrsãminte asimilate
    448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
    4481. Alte datorii faţã de bugetul statului (P)
    4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)
    45. DECONTÃRI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE, ADMINISTRATORII DE FONDURI DE PENSII PRIVATE ŞI FURNIZORII DE PENSII PRIVATE ŞI/SAU TERŢI, PRECUM ŞI DECONTÃRILE INTERNE ÎNREGISTRATE LA NIVELUL FONDULUI DE GARANTARE
    452. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare
    4521. Decontãri între Fondul de garantare şi administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private (A/P)
    4522. Decontãri între Fondul de garantare şi alţi terţi (A/P)
    4523. Decontãri interne în cadrul Fondului de garantare (A/P)
    459. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private
    4591. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat (P)
    4592. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P)
    46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI
    461. Debitori diverşi (A)
    462. Creditori diverşi (P)
    47. CONTURI DE SUBVENŢII, DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
    471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
    472. Venituri înregistrate în avans (P)
    473. Decontãri din operaţii în curs de clarificare (A/P)
    475. Subvenţii pentru investiţii
    4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
    4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
    4753. Donaţii pentru investiţii (P)
    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor (P)
    4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
    49. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
    491. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor
    4911. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu administratorii şi furnizorii de pensii private (P)
    4912. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor - decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (P)
    4913. Ajustãri pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)
    CLASA a 5-a
    Conturi de trezorerie
    50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
    505. Obligaţiuni emise şi rãscumpãrate (A)
    506. Obligaţiuni (A)
    508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
    509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)
    51. CONTURI CURENTE
    512. Conturi la bãnci
    5121. Conturi la bãnci în lei (A)
    5124. Conturi la bãnci în valutã (A)
    5125. Sume în curs de decontare (A)
    518. Dobânzi
    5181. Dobânzi de plãtit (P)
    5182. Dobânzi de încasat (A)
    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţã (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de bãnci (P)
    5196. Credite de la trezoreria statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
    53. CASA ŞI ALE CONTURI ASIMILATE
    531. Casa
    5311. Casa în lei (A)
    5314. Casa în valutã (A)
    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale şi poştale (A)
    5328. Alte valori (A)
    54. AVANSURI DE TREZORERIE
    542. Avansuri de trezorerie acordate
    5421. Avansuri de trezorerie acordate în lei (A)
    5422. Avansuri de trezorerie acordate în valutã (A)
    58. VIRAMENTE INTERNE
    581. Viramente interne (A/P)
    59. AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
    595. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi rãscumpãrate (P)
    596. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
    598. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
    CLASA a 6-a
    Conturi de cheltuieli
    60. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilul
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
    604. Cheltuieli privind materialele nestocate
    605. Cheltuieli privind energia şi apa
    608. Alte cheltuieli privind materialele
    61. CHELTUIELI CU LUCRÃRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
    611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
    612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
    613. Cheltuieli cu primele de asigurare
    614. Cheltuieli cu studiile şi cercetãrile
    62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
    621. Cheltuieli cu colaboratorii
    622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile
    6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului
    6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societãţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor)
    6223. Cheltuieli privind onorariilor datorate auditorului financiar
    6224. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile
    623. Cheltuieli de protocol, reclamã şi publicitate
    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
    625. Cheltuieli cu deplasãri, detaşãri şi transferãri
    626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
    627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
    63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, taxe ŞI VÃRSÃMINTE ASIMILATE
    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate
    64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
    641. Cheltuieli cu salariile personalului
    642. Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaţilor
    645. Cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    6451. Contribuţia entitãţii la asigurãrile sociale
    6452. Contribuţia entitãţii pentru ajutorul de şomaj
    6453. Contribuţia entitãţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurãrile şi protecţia socialã
    65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
    654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    6582. Donaţii şi subvenţii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital
    6588. Alte cheltuieli de exploatare
    66. CHELTUIELI FINANCIARE
    663. Pierderi din creanţe legate de participaţii
    664. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizãrile financiare cedate
    6642. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate
    665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
    666. Cheltuieli privind dobânzile
    668. Alte cheltuieli financiare
    67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
    671. Cheltuieli privind evenimente extraordinare
    68. CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTÃRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE
    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile, provizioanele şi ajustãrile pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante
    686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile şi ajustãrile pentru pierderea de valoare
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
    CLASA a 7-a
    Conturi de venituri
    70. VENITURI DIN COMISIOANE SPECIFICE FONDULUI DE GARANTARE
    704. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare
    74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
    741. Venituri din subvenţii de exploatare
    75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
    751. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
    752. Venituri din studii şi cercetãri
    754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despãgubiri, amenzi şi penalitãţi
    7582. Venituri din donaţii, sponsorizãri şi subvenţii primite
    7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
    7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii
    7585. Venituri din fonduri nerambursabile
    7588. Alte venituri din exploatare
    76. VENITURI FINANCIARE
    761. Venituri din imobilizãri financiare
    762. Venituri din investiţii pe termen scurt
    763. Venituri din creanţe imobilizate
    764. Venituri din investiţii financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizãri financiare cedate
    7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
    765. Venituri din diferenţe de curs valutar
    766. Venituri din dobânzi
    768. Alte venituri financiare
    77. VENITURI EXTRAORDINARE
    771. Venituri pentru evenimente extraordinare
    78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
    781. Venituri din provizioane şi ajustãri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
    7814. Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor circulante
    786. Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt
    CLASA a 8-a
    Conturi speciale
    80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
    802. Compensaţii de acordat
    803. Compensaţii de primit
    81. ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
    811. Alte conturi în afara bilanţului
    8111. Imobilizãri corporale luate cu chirie
    8112. Valori materiale primite în pãstrare sau custodie
    8113. Active de natura obiectelor de inventar date în folosinţã
    8114. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
    8115. Alte valori în afara bilanţului
    89. BILANŢ
    891. Bilanţ de deschidere
    892. Bilanţ de închidere"

    20. Dupã capitolul VI "Structura situaţiilor financiare specifice administratorilor de fonduri de pensii care sunt societãţi de administrare a investiţiilor sau societãţi de asigurãri, autorizate conform legii" se introduce un nou capitol, capitolul VI^1 "Structura situaţiilor financiare aplicabile Fondului de garantare", cu urmãtorul cuprins:
    "CAPITOLUL VI^1
    Structura situaţiilor financiare aplicabile Fondului de garantare
    266^1. (1) Structura bilanţului aplicabilã Fondului de garantare este redatã în anexa nr. D1.
    (2) Structura contului de profit şi pierdere aplicabilã Fondului de garantare este redatã în anexa nr. D2.
    (3) Structura exemplificativã a situaţiei modificãrilor capitalului propriu aplicabilã Fondului de garantare este redatã în anexa nr. D3.
    (4) Structura exemplificativã a situaţiei fluxurilor de trezorerie aplicabilã Fondului de garantare este redatã în anexa nr. D4.
    (5) Modul de prezentare în notele explicative a informaţiilor cerute de prezentele reglementãri pentru Fondul de garantare este exemplificat în anexele nr. D5-D14:
    a) Situaţia activelor imobilizate - conform anexei nr. D5;
    b) Situaţia depozitelor bancare - conform anexei nr. D6;
    c) Situaţia creanţelor şi datoriilor - conform anexei nr. D7;
    d) Situaţia privind resursele financiare ale fondului de garantare - conform anexei nr. D8;
    e) Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plãţii compensaţiei cãtre participanţi şi beneficiari - conform anexei nr. D9;
    f) Plasarea disponibilitãţilor Fondului de garantare - conform anexei nr. D10;
    g) Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare - conform anexei nr. D11;
    h) Provizioane - conform anexei nr. D12;
    i) Principii, politici şi metode contabile - conform anexei nr. D13;
    j) Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.
    266^2. Anexele nr. A1-A13, B1-B10, C1-C2 şi D1-D14 fac parte integrantã din prezenta normã."

    21. Punctul 267 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "267. Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normã se sancţioneazã în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi respectiv art. 30-33 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

    22. Dupã anexa nr. C2 se introduc 14 noi anexe, anexele nr. D1-D14, al cãror cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta normã.
    ART. II
    Prezenta normã se aplicã începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2012.                                 Anexã la normã

    ANEXA D1
    la Norma nr. 14/2007

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


                                     BILANŢ
                      la data de 31 decembrie ...........┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ Sold │ Sold │
│ Identificarea elementului │ Rând │la începutul│la sfârşitul│
│ │ │exerciţiului│exerciţiului│
│ │ │ financiar │ financiar │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│ Col. 1 │Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.2+6+11) │ 1 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│I. IMOBILIZÃRI NECORPORALE (rd.3+4+5) │ 2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Cheltuieli de constituire (ct.201 - 2801) │ 3 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacã acestea au │ │ │ │
│fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizãri necorporale │ │ │ │
│(ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) │ 4 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│3. Avansuri şi imobilizãri necorporale în curs de execuţie │ │ │ │
│(ct.233 + 234 - 2931) │ 5 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│II. IMOBILIZÃRI CORPORALE (rd.7+8+9+10) │ 6 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Terenuri, amenajãri de terenuri şi construcţii │ │ │ │
│(ct.211+212-2811-2812-2911-2912) │ 7 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Mijloace de transport (ct.213-2813-2913) │ 8 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│3. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecţie a valorilor│ │ │ │
│umane şi materiale şi alte active corporale (ct.214-2814-2914) │ 9 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│4. Avansuri şi imobilizãri corporale în curs de execuţie │ │ │ │
│(ct.231+232-2932) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│III. IMOBILIZÃRI FINANCIARE (rd.12+13) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE (rd.15+18+21+22) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│I. MATERIALE CONSUMABILE (rd.16+17) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de │ │ │ │
│inventar (ct.302+303-3921-3922) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct.409) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│II. CREANŢE (rd.19+20) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi │ │ │ │
│furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP │ │ │ │
│(ct.411+413+418+452**- 4911-4912) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Alte creanţe (ct.425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 +│ │ │ │
│446** + 447** + 4482+ 461 + 473** - 4913 + 5182) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.505+506+508-595-596-598) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA BÃNCI (ct.512+531+532+542) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│D. DATORII CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN │ │ │ │
│(rd. 25+26+27+28+29+30+31) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│(ct.161+1681-169) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct.162+167+1682+519) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de │ │ │ │
│administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401+404+408)│ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│4. Efecte de plãtit (ct.403+405) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de│ │ │ │
│pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare │ │ │ │
│(ct.452***) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private │ │ │ │
│(ct.459) │ 30 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind │ │ │ │
│asigurãrile sociale (ct. 1687*+269+419+421+423+426+427+4281+431***+ │ │ │ │
│437***+4381+444***+446***+447***+4481+462+473***+509+5181) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = │ │ │ │
│Active circulante (rd.14) + cheltuieli în avans (rd.23) - Datorii │ │ │ │
│care trebuie plãtite într-o perioadã de pânã la un an (rd.24) - │ │ │ │
│Venituri înregistrate în avans*1) (rd.43) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = │ │ │ │
│Active imobilizate (rd.1) + Active circulante nete, respectiv datorii│ │ │ │
│curente nete (rd.32) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│G. DATORII CARE TREBUIE PLÃTITE ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd. 35+36+37+38+39+40+41) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni │ │ │ │
│(ct.161+1681-169) │ 35 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct.162+167+1682+519) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de │ │ │ │
│administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (ct.401+404+408) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│4. Efecte de plãtit (ct.403+405) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│5. Decontãri între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de│ │ │ │
│pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontãrile interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare │ │ │ │
│ct.452***) │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private │ │ │ │
│(ct.459) │ 40 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind │ │ │ │
│asigurãrile sociale (ct.1687*+269+419+421+423+426+427+4281+431***+ │ │ │ │
│437***+4381+444***+446***+447***+4481+462+473***+509+5181) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│H. PROVIZIOANE (ct. 151) │ 42 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS (ct.472+475) │ 43 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ 44 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private │ │ │ │
│(ct.102) │ 45 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din contribuţii (ct. 1021) │ 46 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din penalitãţi de întârziere pentru neachitarea la termen │ │ │ │
│a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (ct. 1022) │ 47 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilitãţilor │ │ │ │
│plasate (ct. 1023) │ 48 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din recuperarea creanţelor (ct. 1024) │ 49 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din donaţii, sponsorizãri, asistenţã tehnicã, fonduri │ │ │ │
│nerambursabile (ct. 1025) │ 50 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private│ │ │ │
│constituit din alte resurse financiare (ct. 1026) │ 51 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│2. Rezerve (ct. 106) │ 52 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│3. Rezerve din reevaluare (ct. 105) │ 53 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│4. Rezultatul reportat (ct. 117) │ 54 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Profit (ct. 117 - sold creditor) │ 55 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (ct. 117 - sold debitor) │ 56 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct.121) │ 57 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Profit (ct.121 - sold creditor) │ 58 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Pierdere (ct.121 - sold debitor) │ 59 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│Repartizarea profitului (ct.129) │ 60 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┼────────────┤
│6. Total capitaluri proprii (rd.45+52+53+55-56+58-59-60) │ 61 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele ............................... │Numele şi prenumele ............................. │
│Semnãtura ......................................... │Calitatea ....................................... │
│Ştampila entitãţii ................................ │Semnãtura ....................................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ... │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


---------
    *1) Sume de reluat la venituri într-o perioadã de pânã într-un an.
    * Conturi de repartizat dupã natura elementelor respective.
    ** Solduri debitoare ale conturilor respective.
    *** Solduri creditoare ale conturilor respective.


    ANEXA D2
    la Norma nr. 14/2007

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private


                          CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                      la data de 31 decembrie ...........
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ Identificarea elementului │ Rând │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ Col. 1 │Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ (rd. 2+3+4+5+6+7+8+9) │ 1 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare (ct. 704) │ 2 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri din imobilizãri financiare (ct. 761) │ 3 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762) │ 4 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763) │ 5 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764) │ 6 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765) │ 7 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│7. Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 8 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│8. Alte venituri din activitatea curentã (ct. 768+751+752+758) │ 9 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTÃ (rd. 11+12+13+14+15+29) │ 10 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate (ct. 664) │ 11 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665) │ 12 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 13 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│4. Ajustãri de valoare privind imobilizãrile financiare şi investiţiile │ │ │ │
│pe termen scurt (ct. 686-786) │ 14 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5. Alte cheltuieli din activitatea curentã (rd. 16+17+20) │ 15 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura │ │ │ │
│obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apã şi alte │ │ │ │
│cheltuieli similare (ct. 602+603+604+605+608-741) │ 16 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19) │ 17 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│a) Salarii (ct. 641+642) │ 18 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã (ct. 645) │ 19 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21+24+25+26+27+28) │ 20 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.1 Ajustãri de valoare (rd. 22+23) │ 21 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│a) Ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi imobilizãrile │ │ │ │
│necorporale (ct. 6811+6813-7813) │ 22 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│b) Ajustãri de valoare privind activele circulante │ │ │ │
│(ct. 654+6814-754-7814) │ 23 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct.6812-7812) │ 24 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe │ │ │ │
│(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627) │ 25 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vãrsãminte asimilate (ct.635) │ 26 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct.658) │ 27 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct.628) │ 28 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli │ │ │ │
│financiare (ct.663+668) │ 29 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTÃ │ 30 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.1-10, dacã (1-10)>=0) │ 31 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (-(rd. 1-10), dacã (1-10)<0) │ 32 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│D. Venituri privind evenimente extraordinare (ct.771) │ 33 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct.671) │ 34 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARÃ │ 35 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.33-34, dacã (33-34)>=0) │ 36 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (-(rd. 33-34), dacã (33-34)<0) │ 37 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│G. TOTAL VENITURI (rd. 1+33) │ 38 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+34) │ 39 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ 40 │ x │ x │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Profit (rd.38-39, dacã (38-39)>=0) │ 41 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│Pierdere (-(rd. 38-39), dacã (38-39)<0) │ 42 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴──────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele ............................... │Numele şi prenumele ............................. │
│Semnãtura ......................................... │Calitatea ....................................... │
│Ştampila entitãţii ................................ │Semnãtura ....................................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ... │
└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA D3
    la Norma nr. 14/2007

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                                   SITUAŢIA
                   modificãrilor capitalului propriu aplicabilã
             Fondului de garantare la data de 31 decembrie .......
┌──────┬───────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬─────────────┐
│ Nr. │ Denumirea elementului │ Sold la │Creşteri│Descreşteri│ Sold la │
│ crt. │ │ începutul │ (lei) │ (lei) │ sfârşitul │
│ │ │exerciţiului│ │ │exerciţiului │
│ │ │ financiar │ │ │ financiar │
│ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │Col.6 = 3+4-5│
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.1. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din contribuţii │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.2. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din penalitãţi de │ │ │ │ │
│ │întârziere pentru neachitarea la │ │ │ │ │
│ │termen a contribuţiilor datorate │ │ │ │ │
│ │Fondului de garantare │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.3. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din sume rezultate din │ │ │ │ │
│ │fructificarea disponibilitãţilor │ │ │ │ │
│ │plasate │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.4. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din recuperarea │ │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.5. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din donaţii, sponso- │ │ │ │ │
│ │rizãri, asistenţã tehnicã, fonduri │ │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 1.6. │Fondul de garantare a drepturilor │ │ │ │ │
│ │din sistemul de pensii private │ │ │ │ │
│ │constituit din alte resurse │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2. │Rezerve │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2.1. │Rezerve reprezentând surplusul │ │ │ │ │
│ │realizat din rezerve din reevaluare│ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 2.2. │Alte rezerve │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 3. │Rezerve din reevaluare │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 4. │Rezultatul reportat │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 5. │Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 6. │Repartizarea rezultatului │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┤
│ 7. │TOTAL (1+2+3+4+5-6) │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele ...................... │Numele şi prenumele ....................... │
│Semnãtura ................................ │Calitatea ................................. │
│Ştampila entitãţii ....................... │Semnãtura ................................. │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │........................................... │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA D4
    la Norma nr. 14/2007

    Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

                                  SITUAŢIA
                      fluxurilor de trezorerie aplicabilã
               Fondului de garantare la data de 31 decembrie .......┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Nr. │ Denumirea elementului │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ crt. │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
│ │ │ (lei) │ (lei) │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ I. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Încasãri aferente activitãţii de asigurare │ │ │
│ │a plãţii drepturilor participanţilor şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Încasãri aferente activitãţii proprii de │ │ │
│ │administrare şi funcţionare a Fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Plãţi aferente activitãţii de asigurare a plãţii │ │ │
│ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Plãţi aferente activitãţii proprii de adminis- │ │ │
│ │trare şi funcţionare a Fondului de garantare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Trezoreria netã din activitatea de exploatare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ II. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITÃŢI DE │ │ │
│ │INVESTIŢII │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Plãţi pentru achiziţionarea de imobilizãri │ │ │
│ │financiare aferente activitãţii de asigurare │ │ │
│ │a plãţii drepturilor participanţilor şi ale │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Plãţi pentru achiziţionarea de investiţii │ │ │
│ │financiare aferente activitãţii proprii de │ │ │
│ │administrare şi funcţionare a Fondului de │ │ │
│ │garantare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 8. │Încasãri din vânzarea de imobilizãri financiare │ │ │
│ │aferente activitãţii de asigurare a plãţii │ │ │
│ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 9. │Încasãri din vânzarea de investiţii financiare │ │ │
│ │aferente activitãţii proprii de administrare şi │ │ │
│ │funcţionare a Fondului de garantare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 10. │Trezorerie netã din activitãţi de investiţii │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ III. │FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITÃŢI DE FINANŢARE│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 11. │Trezorerie netã din activitãţi de finanţare │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 12. │Creşterea netã a trezoreriei şi a echivalentelor │ │ │
│ │de trezorerie │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 13. │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ │
│ │începutul exerciţiului financiar │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 14. │Trezorerie şi echivalente de trezorerie la │ │ │
│ │sfârşitul exerciţiului financiar │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    NOTĂ?:
    Fondul de garantare poate folosi şi metoda indirectã de prezentare a Situaţiei fluxurilor de trezorerie.


    ANEXA D5
    la Norma nr. 14/2007

                             NOTA 1
                 Situaţia activelor imobilizate
┌───────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea │ Valoarea brutã │ Ajustare de valoare │
│elementului├─────────┬────────┬────────┬─────────────┼────────────┬────────────┬────────┬──────────────┤
│ de activ │Sold la │Creşteri│Cedãri, │ Sold la │ Sold la │ Ajustãri │Reduceri│ Sold la │
│imobilizat │începutul│ │transfe-│ sfârşitul │ începutul │înregistrate│ sau │ sfârşitul │
│ │exerci- │ │ ruri │exerciţiului │exerciţiului│ în cursul │reluãri │ exerciţiului │
│ │ţiului │ │şi alte │ financiar │ financiar │exerciţiului│ │ financiar │
│ │financiar│ │reduceri│ │ │ financiar │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │Col.5 = 2+3-4│ Col. 6 │ Col. 7 │ Col. 8 │Col. 9 = 6+7-8│
├───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────────┤
├───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────────┤
├───────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .......................... │Numele şi prenumele .................................. │
│Semnãtura .................................... │Calitatea ............................................ │
│Ştampila entitãţii ........................... │Semnãtura ............................................ │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional ........ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA D6
    la Norma nr. 14/2007

                                 NOTA 2
                       Situaţia depozitelor bancare
┌─────────┬────────┬────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────┬───────┐
│Denumirea│Simbolul│ Valoarea depozitului │Valoarea dobânzii│Ponderea│ Data │ Data │
│ bãncii │ bãncii ├─────────┬─────────┬────────┼───────┬─────────┤în total│consti-│ sca- │
│ │ │Scadenţa │Scadenţa │Scadenţa│ % │Valoarea │ │tuirii │denţei │
│ │ │la o lunã│la 3 luni│la peste│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 3 luni │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6│ Col. 7 │ Col. 8 │Col. 9 │Col. 10│
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤
└─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele ...................... │Numele şi prenumele ....................... │
│Semnãtura ................................ │Calitatea ................................. │
│Ştampila entitãţii ....................... │Semnãtura ................................. │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │........................................... │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA D7
    la Norma nr. 14/2007

                              NOTA 3
                 Situaţia creanţelor şi datoriilor┌───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Creanţe │ Sold la sfârşitul │ Termenul de lichiditate │
│ │exerciţiului financiar├───────────────────────┬───────────┤
│ │ (lei) │ Sub 1 an │ Peste 1 an│
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 = 3+4 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼───────────┤
│TOTAL:*) │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴───────────┘
┌───────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Datorii │ Sold la sfârşitul │ Termenul de lichiditate │
│ │exerciţiului financiar├────────────┬──────────┬───────────┤
│ │ (lei) │ Sub 1 an │ 1-5 ani │Peste 5 ani│
├───────────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ Col. 1 │ Col. 2 = 3+4+4 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │
├───────────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
├───────────────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
----------
    *) Se vor menţiona urmãtoarele informaţii:
    a) valoarea obligaţiilor pentru care s-a constituit provizion;
    b) informaţii utile pentru evaluarea poziţiei financiare a Fondului
       de garantare.

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D8
    la Norma nr. 14/2007

                                 NOTA 4
                   Situaţia privind resursele financiare
                        ale Fondului de garantare
┌──────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ Nr. │ │ Resursele destinate │ Resurse destinate │
│ crt. │ Identificarea elementelor │ pentru asigurarea │ pentru acoperirea │
│ │ │ plãţii drepturilor │ cheltuielilor legate│
│ │ │ participanţilor şi │ de administrarea şi │
│ │ │ ale beneficiarilor │funcţionarea acestuia│
│ │ │ (lei) │ (lei) │
│ │ ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│Exerciţiul│
│ │ │financiar │financiar │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │precedent │ curent │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Sume plãtite la Fondul de garantare cu │ │ │ │ │
│ │titlu de contribuţie iniţialã la │ │ │ │ │
│ │constituirea Fondului de garantare │ │ │ │ │
│ │de cãtre administratorii şi furnizorii │ │ │ │ │
│ │de pensii private │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Sume plãtite cu titlu de contribuţii │ │ │ │ │
│ │anuale la Fondul de garantare, │ │ │ │ │
│ │distinct pentru fondurile de pensii │ │ │ │ │
│ │facultative, respectiv fondurile de │ │ │ │ │
│ │pensii administrate privat │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Sume plãtite la Fondul de garantare cu │ │ │ │ │
│ │titlu de penalitãţi de întârziere │ │ │ │ │
│ │pentru neachitarea la termen a contri- │ │ │ │ │
│ │buţiilor datorate Fondului de garantar │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │Sume rezultate din fructificarea │ │ │ │ │
│ │disponibilitãţilor plasate │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │Sume plãtite la Fondul de garantare │ │ │ │ │
│ │cu titlu de contribuţii majorate │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │Sume din recuperarea creanţelor │ │ │ │ │
│ │compensate de Fondul de garantare, │ │ │ │ │
│ │decurgând din subrogarea în drepturile │ │ │ │ │
│ │participanţilor şi/sau ale │ │ │ │ │
│ │beneficiarilor │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 7. │Sume din donaţii, sponsorizãri, │ │ │ │ │
│ │asistenţã tehnicã, fonduri │ │ │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 8. │Alte resurse financiare, inclusiv │ │ │ │ │
│ │credite bancare │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 9. │Sume plãtite Fondului de garantare │ │ │ │ │
│ │pentru acoperirea cheltuielilor legate │ │ │ │ │
│ │de administrarea şi funcţionarea │ │ │ │ │
│ │acestuia │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│10. │TOTAL: │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele ...................... │Numele şi prenumele ....................... │
│Semnãtura ................................ │Calitatea ................................. │
│Ştampila entitãţii ....................... │Semnãtura ................................. │
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │........................................... │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA D9
    la Norma nr. 14/2007

                                NOTA 5
            Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea
               plãţii compensaţiei cãtre participanţi
                  şi beneficiari la data de .....┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Nr. │ Identificarea elementelor │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ crt. │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Suma compensaţiei plãtitã cãtre participanţii │ │ │
│ │fondurilor de pensii administrate private (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Suma compensaţiei plãtitã cãtre participanţii │ │ │
│ │fondurilor de pensii facultative (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │TOTAL: │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D10
    la Norma nr. 14/2007

                                NOTA 6
          Plasarea disponibilitãţilor Fondului de garantare┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ Stabilirea instrumentelor financiare │Exerciţiul│Exerciţiul│
│crt. │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │Instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi│ │ │
│ │şi depozite în lei, la o instituţie de credit │ │ │
│ │persoanã juridicã românã sau o sucursalã a unei │ │ │
│ │instituţii de credit strãine autorizate sã │ │ │
│ │funcţioneze pe teritoriul României, care nu se │ │ │
│ │aflã în procedurã de supraveghere specialã ori │ │ │
│ │administrare specialã (lei), din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.1. │Conturi curente (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.2. │Depozite (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.3. │Alte instrumente ale pieţei monetare (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │Titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor │ │ │
│ │Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau│ │ │
│ │aparţinând Spaţiului Economic European (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │Alte instrumente financiar (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │TOTAL: │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D11
    la Norma nr. 14/2007


                                 NOTA 7
                      Analiza rezultatului obţinut
                         de Fondul de garantare┌──────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ Nr. │ Identificarea elementelor │Exerciţiul│Exerciţiul│
│ crt. │ │financiar │financiar │
│ │ │precedent │ curent │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ I. │Rezultatul din activitatea curentã, din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1. │- aferent activitãţii de asigurare a plãţii │ │ │
│ │drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor│ │ │
│ │(lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 2. │- aferent activitãţii proprii de administrare şi │ │ │
│ │funcţionare a Fondului de garantare (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ II. │Rezultatul extraordinar, din care: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 3. │- aferent activitãţii de asigurare a plãţii │ │ │
│ │drepturilor participanţilor şi ale benefi- │ │ │
│ │ciarilor (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 4. │- aferente activitãţii proprii de administrare │ │ │
│ │şi funcţionare a Fondului de garantare (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ III. │Rezultatul total: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 5. │- aferent activitãţii de asigurare a plãţii │ │ │
│ │drepturilor participanţilor şi ale benefi- │ │ │
│ │ciarilor (lei) │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ 6. │- aferent activitãţii proprii de administrare │ │ │
│ │şi funcţionare a Fondului de garantare (lei) │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D12
    la Norma nr. 14/2007

                                 NOTA 8
                               Provizioane┌──────┬─────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Sold la │Transferuri│Transferuri│ Sold la │
│crt. │ provizionului │ începutul │ în cont │ din cont │ sfârşitul │
│ │ │exerciţiului│ (lei) │ (lei) │ exerciţiului │
│ │ │ financiar │ │ │ financiar │
│ │ │ (lei) │ │ │ (lei) │
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
│Col. 1│ Col. 2 │ Col. 3 │ Col. 4 │ Col. 5 │ Col. 6 = 3+4-5 │
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
├──────┼─────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────────┤
└──────┴─────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D13
    la Norma nr. 14/2007

                                NOTA 9
                  Principii, politici şi metode contabile

    Se prezintã:
    a) reglementãrile contabile aplicate de Fondul de garantare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale;
    b) abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementãrile contabile, menţionându-se: natura, motivele şi evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii;
    c) dacã valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilitãţii trebuie prezentatã în notele explicative, însoţitã de comentarii relevante;
    d) dacã activele fac obiectul ajustãrilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustãrilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ANEXA D14
    la Norma nr. 14/2007

                                   NOTA 10
                       Alte informaţii privind activitatea
                              Fondului de garantare

    Se prezintã:
    A. Informaţii cu privire la prezentarea şi identificarea Fondului de garantare.
    B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţionalã a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedã strãinã.
    C. Informaţii cu privire la mecanismul de finanţare şi rezultatul realizat de cãtre Fondul de garantare.
    D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţã încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluãri şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sã prezinte urmãtoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativã de astfel de evenimente:
        (i) natura evenimentului;
        (ii) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform cãreia o astfel de estimare nu poate sã fie fãcutã.
    E. Explicaţii despre valoarea şi natura:
        (i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;
        (ii) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative.
    F. Onorariile plãtite auditorilor financiari şi onorariile plãtite pentru alte servicii de certificare.
    G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primitã, diferenţa se prezintã în notele explicative.
    H. Datorii probabile şi angajamente acordate.
    I. Dacã un activ sau o datorie are legãturã cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentatã în notele explicative, dacã o asemenea prezentare este esenţialã pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.
    J. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare.


┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Administrator │Întocmit │
│Numele şi prenumele .................. │Numele şi prenumele ................. │
│Semnãtura ............................ │Calitatea ........................... │
│Ştampila entitãţii ................... │Semnãtura ........................... │
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional ......................... │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘                                __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016