Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET NUMAR : 158 DIN 07/05/86  privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET NUMAR : 158 DIN 07/05/86 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a productiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii si prestarilor de servicii pentru populatie

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 27 DIN 09/05/86
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Pe data prezentului decret se înfiinţeazã Consiliul de Coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri.
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie coordoneazã în mod unitar, la nivelul întregii economii, activitatea privind producţia bunurilor de larg consum, aprovizionarea şi prestaţiile de servicii pentru populaţie, precum şi activitatea de turism.
Pe plan local, pentru coordonarea producţiei bunurilor de larg consum, a activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii pentru populaţie, realizate de unitãţile economice, de stat şi cooperatiste, precum şi de cãtre meseriaşii particulari, se înfiinţeazã comisii de coordonare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în subordinea comitetelor executive judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie.
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene pot infiinta, în municipii şi centre muncitoresti, comisii pentru coordonarea activitãţii de aprovizionare şi prestãri de servicii pentru populaţie, subordonate şi consiliilor populare ale localitãţilor respective.
ART. 2
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie prezintã trimestrial, Consiliului de Miniştri, rapoarte asupra principalelor probleme din domeniul sau de activitate.
CAP. 2
Atribuţii
ART. 3
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie are urmãtoarele atribuţii:
A. În domeniul producţiei bunurilor de larg consum:
a) urmãreşte modul cum se îndeplineşte planul de producţie şi de livrãri în structura fizica prevãzutã şi propune Consiliului de Miniştri mãsurile ce se impun a fi luate de ministere, celelalte organe centrale şi locale de stat şi unitãţile producãtoare;
b) în vederea aplicãrii principiilor mecanismului economico-financiar, urmãreşte valorificarea superioarã a materiilor prime, reducerea consumurilor acestora, extinderea utilizãrii materiilor prime şi materialelor din producţia interna, a resurselor locale şi a resturilor tehnologice utilizabile în producţia bunurilor de consum, precum şi folosirea mai raţionalã a forţei de munca disponibile, inclusiv prin extinderea muncii la domiciliu;
c) urmãreşte elaborarea, de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi locale, de stat şi cooperatiste şi de unitãţile producãtoare, a programelor de mãsuri în vederea dezvoltãrii şi diversificãrii produselor în concordanta cu solicitarile beneficiarilor, precum şi îndeplinirea programelor pe domenii privind producţia bunurilor de consum şi face propuneri de completare şi de adaptare a lor la cererile consumatorilor;
d) coordoneazã, pe intreaga economie, în profil de ramura şi teritorial, activitatea de dezvoltare, de fabricaţie şi de diversificare a producţiei bunurilor de consum;
e) participa la elaborarea şi la fundamentarea proiectelor de plan cincinal şi anual şi a prognozelor privind dezvoltarea producţiei bunurilor de consum;
f) propune mãsuri de profilare, specializare şi de cooperare a unitãţilor în realizarea producţiei bunurilor de consum;
g) contribuie la elaborarea programelor de cercetare şi de asimilare de noi produse, de modernizare şi de reproiectare a bunurilor de consum, în vederea îmbunãtãţirii continue a caracteristicilor tehnice, calitative şi functionale ale acestora;
h) stabileşte, împreunã cu ministerele şi cu celelalte organe centrale, mãsuri pentru extinderea cooperãrii în producţie între întreprinderile industriale de stat şi unitãţi din industria mica, în vederea dezvoltãrii, diversificãrii şi modernizãrii producţiei bunurilor de consum;
i) urmãreşte şi indruma unitãţile producãtoare de bunuri de larg consum şi unitãţile comerciale în acţiunile de contractare a fondului de marfa pentru piata interna, în concordanta cu prevederile de plan, necesarul şi tendintele ce se manifesta în cererile populaţiei, în vederea asigurãrii îndeplinirii programelor de autoaprovizionare şi autoconducere;
j) examineazã proiectele de acte normative şi face propuneri cu privire la perfecţionarea legislaţiei în domeniul sau de activitate;
k) exercita orice alte atribuţii prevãzute de lege în acest domeniu.
B. În domeniul aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie:
a) elaboreazã, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale, Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea pentru asigurarea bunei aprovizionari a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum;
b) participa la elaborarea programelor de dezvoltare a comerţului socialist şi a activitãţii de prestãri de servicii pentru populaţie, asigurind o justa corelare a producţiei bunurilor de larg consum cu structura cererii şi veniturile bãneşti ale populaţiei;
c) acţioneazã, împreunã cu ministerele producãtoare, cu organele şi organizaţiile centrale care au atribuţii de desfacere a mãrfurilor, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la termenele stabilite şi în condiţiile de calitate corespunzãtoare;
d) stabileşte, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale, mãsuri pentru diversificarea cît mai larga a sortimentelor de mãrfuri şi a serviciilor; urmãreşte realizarea acestora, acordind atentie deosebita diversificãrii producţiei de mãrfuri alimentare, de preparate şi semipreparate culinare şi de cofetarie-patiserie, respectãrii normelor de igiena şi a celor sanitare în unitãţile de desfacere şi cele de alimentaţie publica;
e) stabileşte, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale, mãsuri pentru îmbunãtãţirea calitãţii mãrfurilor şi a serviciilor prestate;
f) urmãreşte modul în care întreprinderile producãtoare îşi îndeplinesc obligaţiile de livrare a mãrfurilor cãtre fondul pieţei, volumul, structura sortimentala şi la termenele stabilite;
g) stabileşte şi asigura realizarea mãsurilor pentru gospodãrirea mãrfurilor şi materialelor, deplina folosire a spaţiilor comerciale cu amãnuntul şi ridicatã, a celor de alimentaţie publica, hoteliere şi prestatoare de servicii, precum şi pentru desfãşurarea unui comerţ modern şi civilizat;
h) coordoneazã elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei comerciale şi prestatoare de servicii, stabilind mãsuri pentru îmbunãtãţirea dotãrii tehnice şi unitãţilor, precum şi a realizãrii productivitatii muncii pe fiecare lucrator comercial;
i) coordoneazã activitatea de studiere a cererilor de mãrfuri şi de servicii ale populaţiei, volumul şi structura acestora, urmãreşte efectuarea de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi institute specializate a studiilor de prognoza, în vederea corelãrii producţiei cu cererile populaţiei, dezvoltãrii comerciale, prestãrilor de servicii şi a turismului;
j) organizeazã consultãri periodice cu oamenii muncii asupra problemelor aprovizionarii şi prestãrilor de servicii şi stabileşte mãsurile necesare în vederea aplicãrii propunerilor şi sugestiilor acestora.
C. În domeniul turismului:
a) participa la elaborarea programelor actuale şi de perspectiva privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare a activitãţii de turism şi urmãreşte realizarea acestora;
b) urmãreşte şi propune mãsuri pentru îndeplinirea planului privind activitatea de turism, creşterea continua a eficientei economice a acesteia;
c) urmãreşte dezvoltarea bazelor şi obiectivelor turistice, precum şi diversificarea serviciilor şi a volumului fondului de marfa ce se desface prin unitãţile de turism;
d) propune mãsuri şi urmãreşte modul de organizare a vinzarii de mãrfuri pe valuta, stimulind vînzarea mãrfurilor din producţia interna.
CAP. 3
Organizare şi funcţionare
ART. 4
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestaţiilor de servicii pentru populaţie este format din 85-95 membri, reprezentanţi ai Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerului Finanţelor, Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, Comitetului Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Comitetului de Stat pentru Preţuri, Ministerului Comerţului Interior, Ministerului Turismului, Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Naţional al Femeilor şi Uniunii Tineretului Comunist, reprezentanţi ai celorlalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ai uniunilor centrale ale organizaţiilor cooperatiste, care au în subordine unitãţi producãtoare de bunuri de larg consum, unitãţi de aprovizionare a populaţiei, turism şi prestãri de servicii, precum şi reprezentanţi ai diferitelor categorii de oameni ai muncii.
ART. 5
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie are în conducerea sa un preşedinte şi trei vicepreşedinţi.
Preşedintele consiliului de coordonare este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.
ART. 6
Problemele curente ale activitãţii Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie, se rezolva de biroul sau executiv, alcãtuit din 13-15 membri. Biroul executiv se compune din preşedinte, vicepreşedinţii consiliului şi membri.
ART. 7
Vicepreşedinţii consiliului, membrii acestuia şi ai biroului executiv se numesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui.
Secretarul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
ART. 8
În cadrul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie se organizeazã urmãtoarele secţiuni de specialitate:
a) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor agroalimentare;
b) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor textile-incaltaminte;
c) Secţiunea pentru producţia şi desfacerea produselor metalo-chimice, combustibili şi materiale de construcţii;
d) Secţiunea pentru prestãri de servicii cãtre populaţie şi turism.
Numãrul de membri, componenta şi atribuţiile secţiunilor de specialitate se aproba de consiliul de coordonare, la propunerea biroului sau executiv.
Pentru fiecare secţiune de specialitate consiliul de coordonare stabileşte din rindul membrilor secţiunii un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, care constituie biroul secţiunii.
ART. 9
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, în şedinţe plenare, la convocarea preşedintelui sau a biroului executiv, şi adopta hotãrîri.
Biroul executiv se întruneşte în şedinţe, lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.
ART. 10
Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie în întregul sau, biroul executiv şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga lor activitate.
ART. 11
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie are un aparat de specialitate care analizeazã şi pregãteşte lucrãrile necesare desfãşurãrii activitãţii şi asigura aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului şi a deciziilor biroului executiv.
Aparatul de specialitate este coordonat de secretarul aparatului, numit prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Numãrul maxim de posturi, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie sînt prevãzute în anexa *, care face parte integrantã din prezentul decret.
Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.
CAP. 4
Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie
ART. 12
Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie sînt alcãtuite din directori sau directori adjuncţi din întreprinderile industriale şi locale de stat, din conducatori de unitãţi cooperatiste producãtoare şi de desfacere de bunuri de consum, din reprezentanţi ai organelor comerciale locale, de turism, de prestãri servicii, ai inspectoratelor locale de control al calitãţii, ai organelor locale bancare şi de preţuri.
Preşedintele comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti este primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular.
Numãrul de membri şi componenta comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti se aproba de cãtre comitetele executive ale consiliilor populare judeţene respective sau al municipiului Bucureşti, cu acordul Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie.
ART. 13
Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie se întrunesc lunar şi ori de cîte ori este necesar. Ele propun mãsuri pe care le supun spre aprobare comitetului executiv al consiliului popular.
ART. 14
Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie exercita în unitatea administrativ-teritorialã în care funcţioneazã urmãtoarele atribuţii:
a) urmãresc şi controleazã realizarea de cãtre unitãţile producãtoare şi comerciale de stat şi cooperatiste a sarcinilor privind producţia, aprovizionarea şi desfacerea bunurilor de larg consum, a prestãrilor de servicii şi a turismului şi iau mãsuri corespunzãtoare pentru îndeplinirea sarcinilor de plan;
b) coordoneazã activitatea de fabricaţie, de diversificare sortimentala şi ridicare a nivelului calitativ al producţiei bunurilor de larg consum şi de desfacere a acesteia;
c) colaboreazã la elaborarea proiectelor de plan în profil teritorial pentru sectorul bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi desfacerii acestora, prestãrilor de servicii şi turismului;
d) propun mãsuri pentru profilarea, specializarea şi cooperarea întreprinderilor şi unitãţilor producãtoare de bunuri de larg consum pentru realizarea producţiei fizice în structura prevãzutã şi livrarea acesteia conform contractelor încheiate;
e) elaboreazã programe de mãsuri pentru valorificarea resurselor locale de materii prime şi de materiale, precum şi pentru folosirea forţei de munca disponibile, pentru sporirea producţiei bunurilor de consum şi pentru ridicarea calitãţii acesteia;
f) stabilesc mãsuri pentru dezvoltarea bazei legumicole şi a producţiei locale de bunuri agroalimentare şi nealimentare, precum şi pentru asigurarea rezervelor de mãrfuri destinate aprovizionarii de toamna-iarna a populaţiei şi a celorlalte categorii de beneficiari;
g) coordoneazã acţiunile de control asupra desfãşurãrii activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie, respectãrii normelor de igiena şi a celor sanitare în domeniul producţiei, transportului, depozitarii şi desfacerii de mãrfuri, atît în unitãţile cu amãnuntul, cît şi în cele de alimentaţie publica, urmãrind soluţionarea propunerilor fãcute de cãtre comisiile de control obştesc;
h) exercita orice alte atribuţii rezultate din dispoziţiile legale şi asigura aducerea la îndeplinire a deciziilor comitetelor executive ale consiliilor populare pe lîngã care funcţioneazã şi a hotãrîrilor Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie.
ART. 15
Pregãtirea lucrãrilor necesare desfãşurãrii activitãţii comisiilor judeţene va fi asigurata de aparatul comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în subordinea cãrora funcţioneazã.
ART. 16
Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti rãspund pentru activitatea lor fata de comitetele executive cãrora le sînt subordonate şi fata de Consiliul de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie. Fiecare membru rãspunde fata de comisie şi fata de preşedintele acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate.
CAP. 5
Dispoziţii finale
ART. 17
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale de stat şi cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unitãţile subordonate acestora, vor pune la dispoziţia consiliului, precum şi a comisiilor de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum, aprovizionarii şi prestãrilor de servicii pentru populaţie, la cerere, date, documentaţii şi specialişti, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.
ART. 18
Pe data prezentului decret se abroga: Decretul nr. 445/1972 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie, Decretul nr. 275/1977 privind aprobarea numãrului de posturi şi a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie, Decretul nr. 169/1976 cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum şi a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, Decretul nr. 248/1976 privind aprobarea numãrului de posturi şi a modului de asimilare a retribuirii personalului Secretariatului tehnic al Consiliului de coordonare a producţiei bunurilor de larg consum.
* Anexa a fost comunicatã instituţiilor interesate.
---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016