Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET NUMAR: 153 DIN 07/05/86  privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET NUMAR: 153 DIN 07/05/86 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile constructii de masini si metalurgie

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 27 DIN 09/05/86
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Se înfiinţeazã Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, avînd sarcina de a asigura coordonarea întregii activitãţi de producţie, integrarea fabricaţiei şi de specializare în toate ramurile în care se desfãşoarã activitãţi de construcţii de maşini şi metalurgie şi de a soluţiona operativ problemele complexe care apar în aceste ramuri, de a controla, la nivelul întregii economii, realizarea ritmica şi integrala a planului de producţie şi de a urmãri desfãşurarea activitãţii acestor ramuri într-o conceptie unitarã, în concordanta cu progresul tehnic, cu cerinţele curente şi de perspectiva ale dezvoltãrii economico-sociale a tarii.
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie asigura aducerea la îndeplinire a politicii partidului şi statului în conformitate cu hotãrîrile de partid şi legile tarii, în unitãţile cu activitate de construcţii de maşini şi metalurgie, din ramurile economiei naţionale.
ART. 2
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaboreazã cu ministerele, celelalte organe centrale de stat şi cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, institute de cercetare şi proiectare, precum şi cu instituţiile de învãţãmînt superior.
ART. 3
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie prezintã Consiliului de Miniştri rapoarte trimestriale şi ori de cîte ori este nevoie asupra principalelor probleme analizate.
CAP. 2
Atribuţii
ART. 4
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are urmãtoarele atribuţii:
a) ca organ de lucru al Consiliului de Miniştri, analizeazã problemele majore, stabileşte mãsuri şi asigura coordonarea întregii desfasurari a producţiei şi de îndeplinire a sarcinilor de tipizare, specializare şi de integrare a fabricaţiei, în toate unitãţile din ramurile economiei naţionale unde se desfãşoarã activitãţi de construcţii de maşini şi metalurgie;
b) împreunã cu conducerile ministerelor şi ale organelor locale care au activitãţi de construcţii de maşini şi metalurgie, rãspunde în fata partidului şi a statului de aplicarea hotãrîrilor de partid şi a legilor tarii, cu privire la realizarea planului de producţie, îndeplinirea sarcinilor de tipizare, specializare, de integrarea fabricaţiei şi de încadrare în normele de consum aprobate;
c) urmãreşte înfãptuirea prevederilor din programele privind dezvoltarea în perspectiva a ramurilor construcţii de maşini şi metalurgie, ţinînd seama de orientãrile şi tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum şi de perspectivele de dezvoltare a livrãrilor de produse din profilul de activitate al ramurilor, pe piata interna şi externa;
d) controleazã modul de aplicare a mecanismului economico-financiar, urmãrind reducerea continua a costurilor de producţie şi încadrarea în normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, energie şi combustibili, în ramurile construcţii de maşini şi metalurgie;
e) urmãreşte ca producţia destinatã exportului sa fie realizatã la parametrii tehnici şi calitativi superiori, corespunzãtor cerinţelor pieţei externe, iar exportul sa se efectueze cu respectarea stricta a termenelor şi condiţiilor prevãzute în contractele încheiate cu partenerii externi;
f) urmãreşte realizarea integrala a programelor prioritare aprobate pentru ramurile construcţii de maşini şi metalurgie;
g) analizeazã şi propune profilarea şi specializarea întreprinderilor din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, în vederea ridicãrii nivelului tehnic şi calitativ al produselor, şi rãspunde de utilizarea deplina a capacitãţilor de producţie, precum şi de evitarea paralelismelor în fabricatia aceloraşi produse de cãtre mai multe unitãţi din aceeaşi ramura;
h) asigura promovarea unei concepţii înaintate în realizarea produselor din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, generalizarea tehnologiilor noi de fabricaţie, de mare eficienta tehnica aplicate în unitãţile din ţara şi pe plan mondial;
i) urmãreşte ca ministerele din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sa ia mãsuri pentru înlocuirea produselor depasite din punct de vedere tehnic cu produse de calitate şi cu performanţe ridicate.
ART. 5
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie analizeazã şi stabileşte mãsuri cu privire la:
a) realizarea programelor de generalizare a tehnologiilor noi, de mare eficienta, în întreprinderile constructoare de maşini şi metalurgie;
b) urmãrirea asigurãrii bazei materiale pentru realizarea producţiei fizice în structura sortimentala planificata şi îndeosebi pentru export, pentru care materialele repartizate sa fie asigurate la timp şi sa fie folosite în conformitate cu prevederile legii;
c) acoperirea cu contracte a sarcinilor de plan la export, realizarea producţiei fizice pentru export şi pentru obiectivele de investiţii din ţara şi din strãinãtate;
d) asigurarea produselor şi subansamblelor din programele de cooperare între întreprinderile constructoare de maşini şi metalurgie aparţinînd de ministere diferite;
e) urmãrirea încadrãrii în normele de consum aprobate pentru materii prime, materiale, combustibili şi energie;
f) urmãrirea realizãrii indicelui de scoatere a metalului şi a coeficientului de utilizare şi valorificare a materialelor, astfel ca sa conducã la reducerea cheltuielilor de producţie totale şi materiale, precum şi la îmbunãtãţirea substantiala a indicatorilor de eficienta economicã;
g) obligarea ministerelor, centralelor industriale şi a întreprinderilor sa asigure capacitatile de producţie pentru realizarea programelor de integrare a fabricaţiei, livrarea la timp şi de calitate a subansamblelor, reperelor şi materialelor din industria orizontala.
ART. 6
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie analizeazã şi face propuneri în vederea aprobãrii, potrivit legii, cu privire la:
a) studiile şi programele de profilare, specializare şi cooperare, precum şi proiectele de plan cincinal şi anual ale ramurilor construcţii de maşini şi metalurgie;
b) dezvoltarile de capacitãţi existente şi realizarea de noi obiective pentru construcţii de maşini şi metalurgie propuse în cadrul unor unitãţi din alte ministere;
c) proiectele de acte normative care se supun spre însuşire şi promovare Consiliului de Miniştri, precum şi aprobarea mãsurilor care privesc domeniile de activitate coordonate de consiliu.
CAP. 3
Organizare şi funcţionare
ART. 7
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este format din 55-65 membri, reprezentanţi ai ministerelor şi ai celorlalte organe centrale şi locale care au activitãţi de construcţii de maşini şi metalurgie, ai centralelor industriale, precum şi ai unor unitãţi de cercetare, proiectare şi instituţii de învãţãmînt superior.
Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi patru vicepreşedinţi.
ART. 8
Problemele curente ale activitãţii consiliului se rezolva de biroul sau executiv, care este alcãtuit din 5 pînã la 7 membri.
Biroul executiv se compune din preşedintele, vicepreşedinţii consiliului şi membri. Preşedintele biroului executiv este preşedintele consiliului.
ART. 9
Preşedintele Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.
Vicepreşedinţii, membrii consiliului şi ai biroului sau executiv se numesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui.
Secretar al Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie este un vicepreşedinte al Consiliului de Stat al Planificarii.
ART. 10
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, biroul sau executiv şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga lor activitate.
ART. 11
În cadrul Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie se organizeazã urmãtoarele secţiuni de specialitate:
a) Secţiunea pentru industria metalurgica;
b) Secţiunea pentru industria constructoare de maşini;
c) Secţiunea pentru industria electrotehnica şi electronica.
Secţiunile de specialitate ale Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sînt constituite din membrii consiliului, specialişti din ministere şi celelalte organe centrale, desemnaţi cu acordul organului din care fac parte.
Modul de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi componenta nominalã ale secţiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
Concluziile şi propunerile secţiunilor de specialitate se prezintã consiliului sau biroului executiv, spre aprobare.
ART. 12
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie se întruneşte trimestrial şi ori de cîte ori este nevoie, convocat de preşedinte sau de biroul executiv, în şedinţe plenare, şi adopta hotãrîri.
Biroul executiv se întruneşte în şedinţe, lunar şi ori de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.
ART. 13
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are dreptul sa organizeze colective de specialişti din ministere, centrale industriale şi din institute de cercetare-proiectare, pentru a analiza unele probleme majore din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie, care sa facã propunerile corespunzãtoare consiliului sau biroului sau executiv.
ART. 14
Mãsurile stabilite de Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi de biroul sau executiv sînt obligatorii pentru toate ministerele şi organele centrale şi locale care au în subordine unitãţi din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie.
ART. 15
Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale au obligaţia de a acţiona, potrivit legii, pentru îndeplinirea mãsurilor stabilite de Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi de biroul sau executiv.
ART. 16
Miniştrii şi conducãtorii celorlalte organe centrale care au în subordine unitãţi de construcţii de maşini sau metalurgice stabilesc, cu acordul preşedintelui consiliului, specialişti din compartimentele ministerelor şi din institutele de cercetare-proiectare, subordonate acestora, care au sarcini în legatura cu urmãrirea, pregãtirea şi înaintarea materialelor pentru analize în cadrul consiliului şi biroului executiv şi cu aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie şi a deciziilor biroului executiv al acestuia.
Activitatea acestor specialişti va fi coordonata de reprezentantul conducerii ministerului sau organului central în Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie.
ART. 17
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie are un aparat de specialitate, care analizeazã şi pregãteşte lucrãrile necesare desfãşurãrii activitãţii consiliului şi biroului executiv şi asigura aducerea la îndeplinire a hotãrîrilor şi deciziilor adoptate.
Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate al consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.
ART. 18
Numãrul maxim de personal, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie sînt prevãzute în anexa*, care face parte integrantã din prezentul decret.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 19
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi unitãţile subordonate acestora, vor pune la dispoziţia Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile construcţii de maşini şi metalurgie datele şi documentaţiile cerute în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
ART. 20
Decretul nr. 54/1979 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de coordonare a profilarii, specializãrii şi cooperãrii în industria construcţiilor de maşini şi industria metalurgica, precum şi orice alte prevederi contrare, se abroga.
* Anexa se comunica instituţiilor interesate.
-------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016