Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 884 din 8 septembrie 1967  privind inventiile, inovatiile si rationalizarile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 884 din 8 septembrie 1967 privind inventiile, inovatiile si rationalizarile

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 85 din 30 septembrie 1967
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

TITLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
Activitatea de invenţii, inovaţii şi rationalizari este sprijinita, indrumata şi stimulata de stat.
ART. 2
Drepturile cu privire la invenţii, inovaţii şi rationalizari sunt recunoscute şi protejate în condiţiile prezentului decret.
ART. 3
Cetãţenii strãini, persoanele fãrã cetãţenie domiciliate în strãinãtate, precum şi persoanele juridice cu sediul în strãinãtate, beneficiazã de prevederile prezentului decret pe baza convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistã România este parte, iar în lipsa acestora, pe baza de reciprocitate.

TITLUL II
Invenţii

CAP. 1
Definitia inventiei, protecţia inventiilor, subiectul şi obiectul protecţiei

ART. 4
Se considera invenţie rezolvarea unei probleme tehnice din orice ramura a economiei, ştiinţei, culturii, ocrotirii sociale sau apãrãrii tarii, care prezintã noutate şi progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale.
ART. 5
Este autor al unei invenţii persoana care a creat inventia.
Dacã inventia este rezultatul unei activitãţi comune, toate persoanele care au avut contribuţie creatoare sunt considerate coautori.
Persoanele care au dat numai un ajutor tehnic, contribuind la executarea în fapt a inventiei, nu au calitatea de coautori.
ART. 6
Autorul unei invenţii sau succesorul sau în drepturi are dreptul fie sa ceara sa i se acorde brevetul de invenţie, fie sa cedeze unei întreprinderi drepturile cu privire la invenţie, în care caz acesteia i se acorda brevetul de invenţie, iar autorului, certificat de inventator, cu toate drepturile ce decurg din acesta.
ART. 7
Prin excepţie de la prevederile articolului precedent brevetul de invenţie se acorda:
a) întreprinderilor, pentru inventiile rezultate din lucrãrile efectuate la cererea sau din însãrcinarea acestora, precum şi pentru inventiile realizate cu ajutorul material dat de ele, dacã acest ajutor reprezintã cel puţin 2/3 din totalul cheltuielilor efectuate pentru realizarea inventiei;
b) întreprinderilor de stat, pentru inventiile care au ca obiect substanţe obţinute prin procedee sau metode tehnice nucleare, produse chimice, produse medicamentoase, dezinfectante, produse alimentare şi condimente, precum şi noi soiuri de plante ori rase de animale superioare ca productivitate şi calitate fata de cele existente.
În toate aceste cazuri se acorda inventatorului certificat de inventator, cu toate drepturile ce decurg din acesta.
ART. 8
În cazul inventiilor prevãzute de art. 7 lit. b şi al inventiilor cu privire la care întreprinderile refuza oferta de cesiune facuta de inventator sau succesorul sau în drepturi, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii desemneazã, cu acordul ministerului în a cãrui ramura de activitate poate fi aplicatã inventia, întreprinderea cãreia urmeazã sa i se elibereze brevetul de invenţie.
ART. 9
Pentru inventia care este rezultatul unor experienţe sau practici colective, fãrã ca autorul ori autorii sa poatã fi determinati, brevetul de invenţie se acorda întreprinderii în cadrul cãreia s-a realizat inventia.
ART. 10
Brevetul se acorda pentru orice invenţie care poate fi aplicatã în industrie sau în orice domeniu al economiei, ştiinţei, culturii, ocrotirii sociale ori apãrãrii tarii, cu excepţia celor care contravin legilor, ordinii publice sau regulilor de convieţuire socialistã.
ART. 11
Inventia complementara perfectioneaza ori completeazã o alta invenţie principala, pentru care exista un brevet de invenţie în vigoare şi fãrã de care nu poate fi folositã. Pentru inventiile complementare se acorda brevete de invenţii complementare, în aceleaşi condiţii ca şi pentru inventiile principale.

CAP. 2
Constituirea depozitului reglementar al cererii de brevet de invenţie

ART. 12
Depozitul reglementar al unei cereri de brevet de invenţie se constituie prin înregistrarea cererii, în condiţiile legii, la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii şi asigura inventatorului sau succesorului în drepturi al acestuia un drept de prioritate cu începere de la data constituirii depozitului, fata de orice alt depozit ulterior privind aceeaşi invenţie.
ART. 13
Cetãţenii statelor pãrţi la convenţiile cu privire la invenţii la care este parte şi Republica Socialistã România, persoanele juridice având sediul pe teritoriul acelor tari, precum şi strãinii, persoane fizice sau juridice, asimilaţi cetãţenilor statelor pãrţi la aceste convenţii, care au constituit depozite reglementare în una din acele tari, beneficiazã de un drept de prioritate de 12 luni cu începere de la data primului depozit, dacã solicita în acest termen, pentru aceeaşi invenţie, acordarea unui brevet de invenţie în Republica Socialistã România.
ART. 14
Se recunoaşte o prioritate de expoziţie de 6 luni de la data introducerii produselor în expoziţie, pentru inventiile aplicate la produsele depuse într-o expoziţie, nationala sau internationala, oficialã sau oficial recunoscuta, organizeazã pe teritoriul Republicii Socialiste România sau în ţãrile cu care ea a încheiat convenţii în acest sens, ori în ţãrile care asigura un asemenea drept sub condiţia reciprocitãţii.
Aceasta prioritate nu va prelungi termenul de prioritate prevãzut de articolul 13.
ART. 15
Prioritãţile prevãzute la art. 13 şi 14 sunt recunoscute dacã sunt invocate odatã cu depunerea cererii de brevet de invenţie şi dacã, în termen de 3 luni de la data depunerii cererii, se confirma prin acte de prioritate.

CAP. 3
Examinarea cererii de brevet de invenţie. Acordarea brevetului de invenţie. Durata de protecţie a inventiei

ART. 16
Cererea de brevet de invenţie, dupã înregistrarea ei, se examineazã de cãtre Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor pentru constituirea depozitului reglementar şi legalitãţii protecţiei solicitate pentru obiectul inventiei, precum şi din punct de vedere la îndeplinirii condiţiilor pentru existenta inventiei la data constituirii depozitului sau a prioritatii recunoscute.
Cererea care îndeplineşte condiţiile pentru constituirea depozitului reglementar şi legalitãţii protecţiei solicitate se înscrie în registrul inventiilor depuse; cererea care nu îndeplineşte aceste condiţii, sau care nu este completatã în termenul stabilit de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, se respinge.
Dacã în urma examinãrii se constata ca sunt îndeplinite condiţiile pentru existenta unei invenţii brevetabile, se acorda, potrivit legii, de cãtre Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, brevet de invenţie inventatorului, succesorului în drepturi al acestuia sau întreprinderii îndreptãţite la acordarea brevetului de invenţie, dupã caz.
În cazul când se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru existenta unei invenţii brevetabile, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii respinge motivat cererea pentru acordarea brevetului de invenţie.
ART. 17
Durata protecţiei unei invenţii pentru care s-a acordat brevet de invenţie este de 15 ani şi începe sa curgã de la data constituirii depozitului reglementar al cererii.
Durata protecţiei unei invenţii complementare este limitatã protecţiei inventiei principale, fãrã a putea fi mai scurta de 10 ani.
Inventia complementara devine principala în cazul când protecţia inventiei principale înceteazã înainte de expirarea duratei de protecţie a inventiei complementare.

CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile care decurg din brevetul de invenţie şi din certificatul de inventator. Transmiterea drepturilor

ART. 18
Prin acordarea brevetului de invenţie se asigura titularului sau succesorului sau în drepturi folosirea exclusiva a inventiei pe teritoriul Republicii Socialiste România.
Prin acordarea certificatului de inventator se recunoaşte inventatorului calitatea de autor al inventiei cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
ART. 19
Inventiile pentru care s-au acordat brevete de invenţii întreprinderilor din Republica Socialistã România, pot fi folosite, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãţi prealabile, de oricare alta întreprindere din Republica Socialistã România, cu obligaţia pentru aceasta din urma de a anunta întreprinderea titulara a brevetului de invenţie şi Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii despre folosirea inventiei, în termen de o luna de la începerea aplicãrii ei.
ART. 20
Pentru inventiile aplicate în ţara sau valorificate în strãinãtate, inventatorii cãrora li s-au acordat certificate de inventator sau succesorii lor în drepturi, au dreptul la recompense patrimoniale, în lei şi valuta.
Recompensele se stabilesc de cãtre întreprinderile titulare ale brevetelor de invenţii, pe baza avantajelor economice sau sociale care rezulta din aplicarea în ţara şi valorificarea în strãinãtate a inventiilor.
Recompensele în valuta cuvenitã inventatorilor pentru valorificarea în strãinãtate a inventiilor se vor depune la dispoziţia acestora, într-un cont deschis la Banca Nationala a Republicii Socialiste România.
ART. 21
Titularii brevetelor de invenţii au obligaţia, în funcţie de utilitatea pe care o prezintã inventiile, sa le aplice pe teritoriul Republicii Socialiste România, sa le breveteze şi sa le valorifice în straintate.
ART. 22
Dreptul asupra brevetului de invenţie, precum şi drepturile patrimoniale, care decurg din brevetul de invenţie, sunt transmisibile.
Sunt, de asemenea, transmisibile drepturile patrimoniale care decurg din certificatul de inventator.
ART. 23
Transmiterea drepturilor cu privire la folosirea inventiei produce efecte fata de terţi numai de la data înregistrãrii ei la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.

CAP. 5
Restrangerea dreptului de folosire exclusiva a inventiei

ART. 24
La cererea celor interesaţi, Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii poate acorda licenţe obligatoriu cu privire la inventiile brevetate, în urmãtoarele condiţii:
a) pentru inventiile de interes obştesc sau în legatura cu apãrarea statului, dacã nu s-a ajuns la o înţelegere asupra folosirii lor cu titularii brevetelor;
b) pentru celelalte invenţii, dacã n-au fost aplicate sau au fost insuficient aplicate pe teritoriul Republicii Socialiste România, datoritã inacţiunii titularului brevetului, timp de 4 ani de la data constituirii depozitului sau timp de 3 ani de la data eliberãrii brevetului de invenţie, aplicându-se termenele care expira cel mai târziu.
Licentele obligatorii prevãzute la lit. b nu pot fi acordate în cazul în care titularii brevetelor de invenţii justifica cauzele inacţiunii lor.
Licentele obligatorii acordate nu dau dreptul de folosire exclusiva a inventiilor la care se referã şi nu pot fi transmise sub forma de sublicente, decât împreunã cu o fracţiune din patrimoniul întreprinderii beneficiare.
Hotãrârea cu privire la acordarea sau refuzul acordãrii licenţei se comunica în scris celor interesaţi, cu arãtarea motivelor, în termen de 5 zile de la luarea ei.
ART. 25
Pentru licenta obligatorie acordatã, beneficiarul datoreazã titularului brevetului de invenţie o indemnizaţie, care se stabileşte prin înţelegere între titularul brevetului de invenţie şi beneficiar.
În cazul când nu s-a ajuns la înţelegere, titularul brevetului se poate adresa instanţelor judecãtoreşti pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei.
ART. 26
Nu constituie o încãlcare a drepturilor exclusive conferite titularilor brevetelor de invenţii:
a) folosirea inventiilor brevetate, în construcţia şi funcţionarea vehiculelor terestre, navale şi aeriene sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestor vehicule, aparţinând statelor membre la convenţiile privind inventiile la care Republica Socialistã România este parte, când aceste vehicule patrund în mod temporar sau accidental pe teritoriul Republicii Socialiste România, cu condiţia de a se face exclusiv pentru nevoile vehiculelor;
b) folosirea inventiei de cãtre acela care a obţinut o licenta obligatorie;
c) folosirea inventiei de cãtre acela care a aplicat inventia sau a luat toate mãsurile în vederea aplicãrii ei, cu buna credinţa, independent de titularul brevetului de invenţie şi înainte de constituirea depozitului reglementar al cererii de brevet de invenţie sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscut. În acest caz inventia poate fi utilizata în continuare de cel interesat şi nu poate fi transmisã decât împreunã cu patrimoniul sau cu o fracţiune a patrimoniului acestuia.

CAP. 6
Încetarea drepturilor decurgând din brevetul de invenţie şi din certificatul de inventator. Decãderi. Anulari

ART. 27
Drepturile exclusive care decurg din brevetul de invenţie înceteazã prin renunţarea titularului.
Renunţarea produce efecte de la data înregistrãrii cererii de renunţare la Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.
Întreprinderile din Republica Socialistã România nu pot renunţa la drepturile decurcand din calitatea de titular al brevetului de invenţie.
ART. 28
Titularii brevetelor de invenţii sunt decãzuţi din drepturile conferite de brevete dacã nu plãtesc taxele anuale şi majorãrile de taxe, în termenele legale.
ART. 29
Brevetul de invenţie se anuleazã la cererea oricãrei persoane interesate sau din oficiu de cãtre Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în cazul când se constata ca:
a) obiectul inventiei nu este brevetabil potrivit dispoziţiilor art. 10;
b) nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru existenta unei invenţii brevetabile.
În caz de anulare a brevetului de invenţie pentru motivele prevãzute la lit. b, obiectul acestuia va fi examinat şi rezolvat potrivit dispoziţiilor privind inovatiile şi rationalizarile.
ART. 30
Brevetul de invenţie se anuleazã de cãtre Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii dacã printr-o hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitiva se constata ca o alta persoana decât aceea care figureazã în brevetul de invenţie ca inventator sau succesor în drepturi al acestuia este indreptatita la eliberarea brevetului.
ART. 31
Cererea de anulare a brevetului de invenţie se poate face în tot cursul duratei de protecţie a inventiei.
Anularea brevetului de invenţie are ca efect anularea certificatului de inventator eliberat pentru acea invenţie.

TITLUL III
Inovaţii şi rationalizari

CAP. 1
Definitia inovatiei şi rationalizarii, protecţia inovatiilor şi rationalizarilor, subiectul şi obiectul protecţiei

ART. 32
Constituie inovaţie rezolvarea unei probleme tehnice din orice ramura a economiei naţionale, prin adoptarea de soluţii moderne, care aduce avantaje economice sau imbunatateste calitatea produselor ori condiţiile de munca şi are ca obiect realizarea de noi maşini, agregate, utilaje, instalaţii, produse, procedee tehnologice, lucrãri de automatizare, aparate, structuri de construcţii întregi sau elemente de construcţii.
Constituie, de asemenea, inovaţie, perfecţionarea constructivã şi funcţionalã adusã maşinilor, agregatelor, utilajelor, instalaţiilor, produselor, lucrãrilor de automatizare, aparatelor, structurilor de construcţii întregi sau elementelor de construcţii, precum şi perfecţionarea procedelor tehnologice, realizarea de dispozitive sau lucrãri de mecanizare în orice ramura a economiei naţionale, cu condiţia de a prezenta noutate şi progres fata de stadiul tehnicii din întreprinderea unde se aplica şi de a aduce avantaje economice antecalculate în primul an de aplicare de cel puţin 20.000 lei sau de a îmbunãtãţi calitatea produselor ori condiţiilor de munca.
ART. 33
Constituie rationalizare rezolvarea unor probleme de organizare a producţiei din orice ramura a economiei naţionale, care prezintã noutate în întreprinderea unde se aplica şi contribuie la folosirea mai buna a mijloacelor de munca sau a materiilor prime şi materialelor şi are eficacitate economicã calculabila.
Constituie, de asemenea, rationalizare, rezolvarea problemelor tehnice prevãzute la art. 32 alin. 2, care aduce avantaje economice antecalculate în primul an de aplicare sub 20.000 lei.
ART. 34
În cazul când se constata, pe baza de postcalcul, ca avantajele economice realizate în anul de aplicare al unei rationalizari stabilite potrivit art. 33 alin. 2 sunt mai mari de 20.000 lei, aceasta va fi caracterizatã inovaţie, iar în cazul când avantajele economice realizate în anul de aplicare al unei inovaţii stabilite potrivit art. 32 alin. 2 sunt sub 20.000 lei, aceasta va fi caracterizatã rationalizare.
ART. 35
Se considera autor al unei inovaţii sau rationalizari persoana care a creat-o şi a înregistrat-o cea dintâi la întreprinderea unde urmeazã sa fie aplicatã.
Dacã inovatia sau rationalizarea este rezultatul unei activitãţi comune, toate persoanele care au avut o contribuţie creatoare sunt considerate coautori.
Persoanele care au dat numai un ajutor tehnic la realizarea inovatiei sau rationalizarii nu au calitatea de coautori.
Propunerile aparţinând autorilor care ocupa funcţiile ce se vor stabili prin hotãrârea Consiliului de Miniştri pentru aplicarea prezentului decret, constituie inovaţii sau rationalizari, dacã îndeplinesc şi condiţiile prevãzute în aceasta hotãrâre.
ART. 36
Propunerea de inovaţie sau rationalizare se rezolva de întreprinderea la care a fost înregistratã sau de direcţia generalã în subordinea cãreia se afla întreprinderea, dupã caz, în condiţiile stabilite prin hotãrârea Consiliului de Miniştri pentru aplicarea prezentului decret.

CAP. 2
Drepturile şi obligaţiunile inovatorilor şi rationalizatorilor

ART. 37
Autorul unei inovaţii are dreptul la certificatul de inovator cu toate drepturile ce decurg din acesta.
Autorul unei rationalizari are dreptul la certificatul de rationalizator cu toate drepturile ce decurg din acesta.
ART. 38
Pentru inovatiile şi rationalizarile aplicate, inovatorii şi rationalizatorii ori succesorii lor în drepturi au dreptul la recompense patrimoniale.
Recompensele se stabilesc pe baza avantajelor economice sau sociale care rezulta din aplicarea inovatiilor şi rationalizarilor.
Drepturile patrimoniale care decurg din certificatul de inovator şi certificatul de rationalizator sunt transmisibile.

TITLUL IV
Soluţionarea litigiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile. Suspendarea şi anularea hotãrârilor, repunerea în termen

CAP. 1
Soluţionarea litigiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile

ART. 39
Persoanele interesate pot face contestaţii impotriva hotãrârilor luate cu privire la invenţii de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii şi de întreprinderile îndreptãţite la acordarea brevetelor sau titulare ale brevetelor de invenţii, precum şi impotriva hotãrârilor prin care întreprinderile sau direcţiile generale din ministere rezolva propunerile de inovaţii şi rationalizari.
Contestaţiile se introduc în termen de 3 luni de la comunicarea hotãrârilor în cazul inventiilor şi în termen de o luna de la comunicarea hotãrârilor în cazul inovatiilor şi rationalizarilor şi se rezolva, dupã caz, de Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, care funcţioneazã în cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, de comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile din ministere şi direcţiile generale din ministere sau de instanţele judecãtoreşti.
ART. 40
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, rezolva în termen de 2 luni de la înregistrare contestaţiile introduse impotriva:
a) hotãrârilor luate de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii cu privire la:
- refuzul înscrierii cererilor de brevete de invenţii în registrul inventiilor depuse sau radierii cererilor din acest registru şi refuzul trimiterii descrierilor şi desenelor explicative ale inventiilor în vederea examinãrii utilitãţii şi oportunitãţii brevetarii în strãinãtate a inventiilor;
- admiterea sau respingerea cererilor de brevete de invenţii;
- acordarea sau respingerea cererilor de brevete de invenţii;
b) hotãrârilor luate, în cadrul competentei lor, de întreprinderi sau direcţii generale din ministere în rezolvarea propunerilor de inovaţii şi rationalizari, dacã contestaţiile se referã la hotãrâri luate de întreprinderi sau direcţii generale din ministere diferite şi litigiile se referã la propuneri acceptate pentru aplicare sau aplicate.
ART. 41
Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile din cadrul direcţiilor generale din ministere rezolva în termen de 2 luni de la înregistrare contestaţiile introduse impotriva hotãrârilor luate de întreprinderi cu privire la:
a) utilitatea inventiilor, inovatiilor sau rationalizarilor şi oportunitatea brevetarii inventiilor în alte tari;
b) admiterea sau respingerea experimentarii inventiilor, inovatiilor şi rationalizarilor;
c) acceptarea sau respingerea aplicãrii ori generalizarii inventiilor, inovatiilor sau rationalizarilor.
ART. 42
Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile din cadrul ministerului rezolva în termen de 2 luni de la înregistrare contestaţiile introduse impotriva hotãrârilor luate de direcţiile generale în cazurile prevãzute la lit. a-c din articolul precedent.
ART. 43
Tribunalele populare judeca:
a) litigiile în legatura cu calitatea de autor al unei invenţii sau de succesor în drepturile conferite de brevetul de invenţie, calitatea de autor al unei inovaţii sau rationalizari, împãrţirea cotelor de recompensa sau a celorlalte drepturi patrimoniale între coautori, precum şi orice alte litigii cu privire la drepturile care decurg din brevetele de invenţii, cesiuni şi licenţe;
b) contestaţiile impotriva hotãrârilor luate de întreprinderile titulare ale brevetelor de invenţii, de întreprinderi sau direcţii generale din ministere cu privire la stabilirea şi plata recompenselor şi a celorlalte drepturi patrimoniale cuvenite inventatorilor, inovatorilor şi rationalizatorilor sau succesorilor în drepturi ai acestora, pentru inventiile, inovatiile şi rationalizarile acceptate spre aplicare sau aplicate.
Hotãrârile tribunalului popular în cazurile prevãzute la lit. a pot fi atacate cu recurs potrivit legii. În cazurile prevãzute la lit. b hotãrârile sunt definitive.
ART. 44
Persoanele interesate pot face recurs la Tribunalul Republicii Socialiste România impotriva hotãrârilor pronunţate de cãtre Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, în termen de 2 luni de la comunicarea hotãrârii.
Recursul se judeca potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilã privitoare la recurs.
ART. 45
Hotãrârile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, care nu au fost atacate cu recurs în termenul prevãzut de art. 44 şi hotãrârile comisiilor din ministere şi direcţii generale prin care se rezolva contestaţiile privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile sunt definitive şi executorii.
ART. 46
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii examineazã contestaţiile în complet format din 5 membri şi ia hotãrâri cu majoritate de voturi.
Prin regulamentul aprobat de Consiliul de Miniştri se va stabili compunerea, organizarea şi funcţionarea comisiei.
Comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile din direcţiile generale şi din ministere examineazã contestaţiile în complet format din 3 membri şi iau mãsuri cu majoritate de voturi.
Compunerea, organizarea şi funcţionarea comisiilor prevãzute la alineatul precedent se stabilesc de ministere, cu acordul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii.

CAP. 2
Suspendarea şi anularea hotãrârilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile. Repunerea în termen. Executarea hotãrârilor

ART. 47
Pana la rezolvarea contestaţiilor se suspenda plata recompenselor şi a celorlalte sume de bani, acestea urmând a fi consemnate la Casa de Economii şi Consemnaţiuni de întreprinderile care au obligaţia sa le plãteascã.
ART. 48
Hotãrârile definitive cu privire la invenţii, luate de cãtre Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, pot fi anulate pentru netemeinicie şi nelegalitate de Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul acestei direcţii generale.
Hotãrârile definitive cu privire la invenţii, inovaţii şi rationalizari, luate de unitãţile şi organele în subordinea ministerului, pot fi anulate pentru netemeinicie şi nelegalitate prin ordinul ministrului.
Anularea se poate cere în termen de 1 an de la data când hotãrârea a rãmas definitiva, de inventator, inovator sau rationalizator ori succesorii în drepturi ai acestora, de ministerul interesat, sau se poate dispune din oficiu în acelaşi termen.
În cazul hotãrârilor privitoare la inovaţii sau rationalizari anularea poate fi cerutã şi de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.
ART. 49
Hotãrârile prin care se soluţioneazã contestaţiile şi cererile de anulare se comunica persoanelor interesate în termen de 15 zile de la pronunţare.
ART. 50
În cazul când certificatul de inventator este anulat ori hotãrârea prin care s-a stabilit recompensa pentru inovaţie sau rationalizare este anulatã, sumele încasate cu titlu de recompensa, cu rea-credinţa constatatã de instanta judecãtoreascã, se restituie de cãtre cel care le-a încasat.
ART. 51
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile din cadrul Direcţiei Generale pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, comisiile pentru soluţionarea contestaţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile din cadrul ministerelor ori din cadrul direcţiilor generale, sau instanţele judecãtoreşti, dupã caz, pot dispune repunerea în termen a persoanelor interesate, dacã constata ca termenele în legatura cu inventiile, inovatiile şi rationalizarile au fost depasite din motive temeinic justificate. În cazul termenului prevãzut la art. 15 repunerea în termen se dispune numai pentru motive de forta majorã.
Cererea de repunere în termen se face în termen de 2 luni de la încetarea cauzei care justifica depãşirea termenului, dar nu mai târziu de 1 an de la împlinirea termenului nerespectat.
ART. 52
Persoanele fizice sau juridice care, cu buna-credinţa, au aplicat inventia sau au luat toate mãsurile în vederea aplicãrii ei, în intervalul dintre data expirãrii termenului şi repunerea în termen a titularului brevetului, sunt în drept sa continue utilizarea inventiei şi nu o pot transmite decât împreunã cu patrimoniul sau cu o fracţiune a patrimoniului acestora.
ART. 53
Hotãrârea definitiva privind plata unor sume de bani în cazul inventiei pentru care s-a acordat certificat de inventator, precum şi în cazul inovatiei şi rationalizarii, constituie titlu executor.
Întreprinderea debitoare va plati sumele la care a fost obligatã, în termen de 15 zile de la comunicarea hotãrârii.
În caz de nerespectare a dispoziţiilor alineatului precedent, la cererea creditorului, unitatea bancarã va popri disponibilitãţile bãneşti ale întreprinderii debitoare.

TITLUL V
Taxe, reduceri de taxe, scutiri de taxe şi impozite cu privire la invenţii, inovaţii şi rationalizari

ART. 54
Înregistrarea şi examinarea cererilor de brevete de invenţii, menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii, precum şi orice alte acte sau servicii efectuate de Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii în legatura cu brevetele de invenţii sunt supuse taxelor în condiţiile stabilite prin hotãrârea Consiliului de Miniştri pentru aplicarea prezentului decret.
Sunt scutite de orice taxe:
a) înregistrarea şi examinarea cererilor de brevete de invenţii, în cazurile când brevetele se acorda întreprinderilor;
b) declaraţiile şi actele de cedare cãtre stat a drepturilor cu privire la invenţii;
c) menţinerea în vigoare a brevetelor de invenţii acordate întreprinderilor;
d) acţiunile şi cererile, inclusiv cele prin care se exercita cãile de atac la instanţele judecãtoreşti şi la organele care soluţioneazã contestaţiile, în legatura cu brevetele de invenţii acordate întreprinderilor, certificatele de inventator acordate inventatorilor, precum şi acţiunile şi cererile în legatura cu inovatiile sau rationalizarile.
Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii acorda cetãţenilor strãini, persoanelor fãrã cetãţenie domiciliate în strãinãtate, precum şi persoanelor juridice cu sediul în strãinãtate, reduceri sau scutiri de taxe pentru invenţii, în conformitate cu convenţiile la care Republica Socialistã România este parte sau pe baza de reciprocitate.
Direcţia Generalã pentru Metrologie, Standarde şi Invenţii, cu acordul Ministerului Finanţelor, poate aproba şi alte scutiri sau reduceri de taxe.
ART. 55
În activul succesoral asupra cãruia se aplica taxa de timbru nu se cuprind sumele cuvenite inventatorilor sau succesorilor în drepturi ai acestora, în cazul inventiilor pentru care s-au acordat certificate de inventator, precum şi sumele cuvenite inovatorilor şi rationalizatorilor.
ART. 56
Inventatorii cãrora li s-au acordat certificate de inventator, inovatorii şi rationalizatorii sau succesorii în drepturi ai acestora sunt scutiţi de impozite asupra recompenselor ce li se cuvin pentru aplicarea inventiilor, inovatiilor şi rationalizarilor în ţara, precum şi pentru valorificarea inventiilor în strãinãtate.

TITLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 57
Dispoziţiile prezentului decret referitoare la:
a) întreprinderi, se aplica întreprinderilor de stat şi celorlalte organizaţii economice şi instituţiilor de stat, inclusiv institutelor, precum şi organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti;
b) direcţii generale, se aplica şi direcţiilor şi oficiilor cu caracter productiv din ministere şi celelalte organe centrale, în cazul când nu sunt cuprinse în direcţii generale, direcţiilor şi secţiunilor din cadrul comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, precum şi organelor regionale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti;
c) ministere, se aplica şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, organelor centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale celorlalte organizaţii obşteşti, comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta şi Academiei Republicii Socialiste România.
ART. 58
Brevetele de invenţii şi certificatele de autor acordate pana la data intrãrii în vigoare a prezentului decret îşi menţin valabilitatea şi sunt supuse în continuare dispoziţiilor legale existente la data acordãrii lor.
Prevederile art. 48 se aplica şi hotãrârilor organelor de invenţii, inovaţii şi rationalizari, rãmase definitive pana la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, iar prevederile art. 28-31 inclusiv se aplica şi brevetelor de invenţii şi certificatelor de autor acordate pana la aceeaşi data.
ART. 59
Cererile de brevete de invenţii şi de certificate de autor, pentru care la data intrãrii în vigoare a prezentului decret s-au constituit depozite reglementare, examinate şi caracterizate invenţii sau în curs de examinare, şi care au fost respinse de întreprinderi, se rezolva în conformitate cu dispoziţiile prezentului decret.
Pentru aceste cereri termenele de rezolvare curg de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret.
ART. 60
Propunerile de inovaţii şi rationalizari, acceptate pentru aplicare pana la intrarea în vigoare a prezentului decret, sunt supuse în continuare dispoziţiilor legale existente la data acceptãrii lor.
ART. 61
Sindicatele organizeazã, potrivit atribuţiilor lor, controlul obştesc cu privire la activitatea de inovaţii şi rationalizari.
ART. 62
Nerespectarea dispoziţiilor privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã, civilã sau penalã, potrivit legii.
Dispoziţiile art. 551^1 Cod penal se aplica şi în caz de fabricare, folosire sau punere în circulaţie fãrã drept a obiectului unei invenţii brevetate.
ART. 63
Modul de aplicare a prevederilor prezentului decret se stabileşte prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
ART. 64
Prezentul decret intra în vigoare dupã 3 luni de la publicare.
ART. 65
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret, se abroga: Legea asupra brevetelor de invenţii, cu modificãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906, Regulamentul pentru aplicarea legii brevetelor de invenţii din 17 ianuarie 1906, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 21 aprilie 1906, <>art. 8 şi 9 din Decretul nr. 120/1955 privind organizarea Oficiului de Stat pentru Standarde şi Invenţii, publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 aprilie 1955, <>Decretul nr. 324/1955 privind stabilirea taxelor pentru brevetele de invenţii şi pentru mãrcile de fabrica şi de comerţ, publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 2 august 1955, cu modificãrile ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor privind mãrcile de fabrica şi de comerţ cuprinse în art. 1 lit. g, art. 1 alin. 2, art. 2 alin. 1, art. 3 alin. final, art. 4 alin. 2 şi art. 5, precum şi dispoziţiile cu privire la invenţii, inovaţii şi rationalizari cuprinse în <>art. 3 lit. d din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru, publicat în Buletinul Oficial nr. 14 din 4 iunie 1955.

Preşedintele Consiliului de Stat,
Chivu Stoica

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016