Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 8 din 11 ianuarie 1983  privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 8 din 11 ianuarie 1983 privind trecerea Directiei Generale a Vamilor din subordinea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale in subordinea Ministerului Finantelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 2 din 13 ianuarie 1983
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Pe data de 1 ianuarie 1983 Direcţia Generalã a Vamilor trece din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale în subordinea Ministerului Finanţelor, cu activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1982.
ART. 2
Indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi din bugetul de stat pe anul 1983 ai Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi ai Ministerului Finanţelor, aferenţi Direcţiei Generale a Vamilor, se modifica potrivit anexei nr. 1*).
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor include în indicatorii planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1983, influentele prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 3
Codul vamal al Republicii Socialiste România - <>Legea nr. 30/1978 - se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - Ministerul Finanţelor rãspunde de înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniul vamal.
Înfãptuirea pe plan internaţional a mãsurilor generale privind politica vamalã se asigura de Ministerul Afacerilor Externe."

2. Articolul 65 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 65. - Ministerul Finanţelor, în înfãptuirea politicii vamale a partidului şi statului, are urmãtoarele atribuţii şi raspunderi principale:
a) analizeazã problemele de ansamblu ale activitãţii vamale şi ia mãsuri privind perfecţionarea continua a acesteia;
b) asigura şi controleazã aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul vamal;
c) colaboreazã cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, în vederea luãrii mãsurilor care sa asigure derularea operativã a mãrfurilor la export şi import;
d) conduce, indruma şi controleazã activitatea Direcţiei Generale a Vamilor şi a unitãţilor vamale;
e) organizeazã şi urmãreşte realizarea statisticii vamale împreunã cu Direcţia Centrala de Statistica;
f) elaboreazã norme tehnice de lucru cu privire la aplicarea regimului vamal;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege".

3. Dupã articolul 65 se introduce articolul 65^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 65^1. - Ministerul Afacerilor Externe asigura înfãptuirea pe plan internaţional a politicii vamale, în care scop:
a) negociaza şi încheie, în condiţiile prevãzute de lege, acorduri sau înţelegeri vamale cu alte state şi face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste România la convenţii multilaterale, în vederea obţinerii de facilitãţi vamale care sa asigure accesul mãrfurilor româneşti pe alte pieţe;
b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste România în domeniul vamal, în cadrul organismelor economice internaţionale, la reuniuni multilaterale, precum şi în relaţiile cu alte state;
c) acţioneazã la punctele vamale din strãinãtate pentru derularea în bune condiţii a operaţiunilor de încãrcare, descãrcare, transport sau tranzitare a mãrfurilor care privesc Republica Socialistã România, în conformitate cu convenţiile şi contractele încheiate;
d) informeazã Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale şi legislaţia vamalã în vigoare în alte state, precum şi asupra rezultatelor reuniunilor internaţionale cu caracter vamal, a documentelor şi rezolutiilor adoptate în cadrul acestora."

ART. 4
Legea nr. 1/1971 cu privire la activitatea de comerţ exterior, de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã a Republicii Socialiste România, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 34 litera o) va avea urmãtorul cuprins:
"o) asigura şi controleazã aplicarea legilor, decretelor şi hotãrîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul schimburilor economice externe."

2. Articolul 63 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 63. - Ministerul Finanţelor realizeazã politica vamalã a Republicii Socialiste România.
Înfãptuirea pe plan internaţional a mãsurilor generale privind politica vamalã se asigura de Ministerul Afacerilor Externe".

3. Dupã articolul 63 se introduce articolul 63^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 63^1. - Ministerul Afacerilor Externe asigura înfãptuirea pe plan internaţional a politicii vamale, în care scop:
a) negociaza şi încheie, în condiţiile prevãzute de lege, acorduri sau înţelegeri vamale cu alte state şi face propuneri pentru aderarea Republicii Socialiste România la convenţii multilaterale, în vederea obţinerii de facilitãţi vamale care sa asigure accesul mãrfurilor româneşti pe alte pieţe;
b) asigura promovarea intereselor Republicii Socialiste România în domeniul vamal, în cadrul organismelor economice internaţionale, la reuniuni multilaterale, precum şi în relaţiile cu alte state;
c) acţioneazã la punctele vamale din strãinãtate pentru derularea în bune condiţii a operaţiunilor de încãrcare, descãrcare, transport sau tranzitare a mãrfurilor care privesc Republica Socialistã România, în conformitate cu convenţiile şi contractele încheiate;
d) informeazã Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi celelalte organe centrale interesate cu privire la taxele vamale şi legislaţia vamalã în vigoare în alte state, precum şi asupra rezultatelor reuniunilor internaţionale cu caracter vamal, a documentelor şi rezolutiilor adoptate în cadrul acestora."

ART. 5
Decretul nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - Ministerul Finanţelor, în exercitarea atribuţiilor sale, urmãreşte asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii planului naţional unic, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale şi bãneşti aflate la dispoziţia organizaţiilor socialiste, realizarea integrala a drepturilor patrimoniale ale statului, realizarea politicii vamale a Republicii Socialiste România, precum şi pãstrarea integritãţii proprietãţii socialiste."

2. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - Ministerul Finanţelor are în subordinea sa Direcţia Generalã a Vamilor, Centrul de calcul electronic al sistemului financiar-bancar şi publicaţii de specialitate."

ART. 6
<>Decretul nr. 164/1979 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 3 se abroga:

2. Articolul 26 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale are în subordinea sa Institutul de economie mondialã, întreprinderi de comerţ exterior, precum şi alte unitãţi constituite potrivit legii."
ART. 7
Regulamentul vamal, aprobat prin <>Decretul nr. 337/1981 , se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - Autorizaţia de export sau import poate fi înlocuitã de un document prin care exportatorii, importatorii ori reprezentanţii acestora comunica, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor împreunã cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, pe proprie rãspundere, datele cuprinse în autorizaţie. Aceste date se referã la numãrul şi valabilitatea autorizaţiei, felul bunurilor, destinatarul şi expeditorul."

2. Articolul 96 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Comisia vamalã este condusã de ministrul finanţelor sau de un loctiitor al acestuia şi este compusa din cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale şi Comitetului de Stat pentru Preţuri, desemnaţi de conducerile acestor organe."

3. Articolul 241 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Lista bunurilor considerate perisabile se aproba de Ministerul Finanţelor împreunã cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale."

4. Anexa nr. 5 punctul 4 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Lista cataloagelor, prospectelor şi a altor documentaţii de preţuri externe se aproba de Ministerul Finanţelor împreunã cu Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale"

ART. 8
Denumirea "Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale" şi denumirea "ministrul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale", prevãzute în actele normative din anexa nr. 2, precum şi în dispoziţiile legale privind activitatea vamalã, altele decît cele prevãzute în prezentul decret, se înlocuiesc cu denumirea "Ministerul Finanţelor", respectiv, "ministrul finanţelor".
ART. 9
Numãrul maxim de autoturisme pentru unitãţile subordonate Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale se reduce cu un autoturism şi se suplimenteaza cu un autoturism numãrul maxim de autoturisme pentru unitãţile subordonate Ministerului Finanţelor.
Anexa nr. 1 la <>Decretul nr. 277/1979 privind unele mãsuri pentru rationalizarea consumului de carburanţi şi gospodãrirea economicoasa a parcului de autovehicule, cu modificãrile ulterioare, se modifica în mod corespunzãtor.
ART. 10
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantã din prezentul decret.


ANEXA 2

A. Denumirea "Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Finanţelor" în:
a) <>art. 60 şi 69 din Codul vamal al Republicii Socialiste România - Legea nr. 30/1978 ;
b) art. 56 alin. 2, art. 63, 130, 215, 234, 266; anexa nr. 7 pct. 1 lit. c), pct. 7, pct. 8 alin. 3 şi pct. 17 din Regulamentul vamal, aprobat prin <>Decretul nr. 337/1981 ;
c) <>art. 15 din Legea nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante;
d) anexa nr. VI lit. C poz. 9 din <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 , republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980, cu modificãrile ulterioare;
e) <>art. 40 din Decretul nr. 210/1960 privind regimul mijloacelor de plata strãine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 17 mai 1972, cu modificãrile ulterioare;
f) <>art. 12 alin. 2 din Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mina care nu conţin aur nativ, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 195 din 8 decembrie 1973;
g) anexa nr. 1 pct. 1 şi 7 din <>Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura şi a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comerţ exterior", prevãzute în anexa la <>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice, cu modificãrile ulterioare;
h) art. 6, 7 şi 14, precum şi anexa nr. 1 pct. 10, 12 şi 30 lit. e) din <>Decretul nr. 400/1982 privind controlul pentru trecerea frontierei de stat romane.

B. Denumirea "ministrul comerţului exterior şi cooperãrii economice internaţionale" se înlocuieşte cu denumirea "ministrul finanţelor" în:
a) art. 97 alin. 1, art. 148 alin. 3, art. 151 alin. 1, art. 207 alin. 2, art. 225; anexa nr. 1 pct. 2 alin. 2; anexa nr. 2 pct. 3, 21 alin. 2 şi pct. 43 şi anexa nr. 5, pct. 7 din Regulamentul vamal, aprobat prin <>Decretul nr. 337/1981 ;
b) anexa nr. 1 pct. 2 şi 3 din <>Decretul nr. 222/1976 privind completarea normelor de structura şi a structurii organizatorice tip pentru "Activitatea de comerţ exterior", prevãzute în anexa la <>Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice, cu modificãrile ulterioare.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016