Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 784 din 15 noiembrie 1969  privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 784 din 15 noiembrie 1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: Monitorul Oficial 129 DIN 15/11/69
CAP. 1
ART. 1
Ministerul Finanţelor, organ central al administraţiei de stat, înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul finanţelor.
ART. 2
Ministerul Finanţelor, în exercitarea atribuţiilor sale, urmãreşte asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii planului de stat, folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale şi bãneşti aflate la dispoziţia organizaţiilor socialiste, realizarea integrala a drepturilor patrimoniale ale statului, precum şi pãstrarea integritãţii proprietãţii socialiste.
ART. 3
Ministerul Finanţelor asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Ministerul Finanţelor colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.
ART. 5
Ministerul Finanţelor are urmãtoarele atribuţii:
A. Cu privire la elaborarea şi urmãrirea executãrii bugetului de stat şi a planului financiar centralizat:
a) întocmeşte lucrãrile pregãtitoare pentru elaborarea proiectului bugetului de stat şi le prezintã Consiliului de Miniştri;
b) elaboreazã, cu forte proprii sau în colaborare cu celelalte ministere şi organe centrale, analize şi studii cu privire la menţinerea echilibrului financiar în economie, urmãreşte realizarea acestuia şi face propuneri corespunzãtoare Consiliului de Miniştri;
c) colaboreazã cu C.S.P. la elaborarea propunerilor de plan privind cheltuielile de producţie şi de circulaţie, precum şi a indicatorilor de eficienta economicã;
d) colaboreazã cu organele centrale de sinteza la elaborarea şi urmãrirea planului financiar centralizat, a balanţei de venituri şi cheltuieli bãneşti ale populaţiei, a balanţei de plati externe şi a altor planuri valutare, precum şi a planurilor de casa şi de credite ;
e) elaboreazã metodologia de planificare financiarã; stabileşte clasificatia bugetarã a veniturilor şi cheltuielilor; avizeazã normele privind execuţia de casa a bugetului de stat;
f) aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor din planurile financiare ale ministerelor şi celorlalte organe centrale şi a dotãrilor de echilibrare a bugetelor locale;
g) aproba deschiderile de credite bugetare precum şi efectuarea de plati de la buget pentru ministere şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, în limita creditelor bugetare aprobate;
h) avizeazã cererile de suplimentare a cheltuielilor cu acoperire din rezerva bugetarã la dispoziţia Consiliului de Miniştri şi aproba sau avizeazã, dupã caz, virãrile de credite bugetare, potrivit legii;
i) urmãreşte executarea bugetului de stat şi propune mãsuri pentru realizarea indicatorilor financiari aprobaţi;
j) organizeazã stabilirea şi încasarea veniturilor statului datorate de organizaţiile socialiste ;
k) indruma şi controleazã modul de stabilire a impunerilor, identificarea veniturilor şi încasarea impozitelor şi taxelor de la populaţie;
l) întocmeşte dãrile de seama contabile asupra execuţiei bugetului de stat şi pregãteşte lucrãrile privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le prezintã Consiliului de Miniştri.
B. Cu privire la exercitarea controlului financiar:
a) rãspunde de coordonarea activitãţii de control financiar desfasurata pe plan central şi local şi elaboreazã norme metodologice unitare cu caracter obligatoriu privind aceasta activitate;
b) exercita controlul asupra activitãţii economico-financiare a ministerelor, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetelor executive ale CPJ şi al municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor subordonate acestora.
De asemenea, exercita controlul asupra organizaţiilor centrale cooperatiste şi obşteşti, precum şi asupra organizaţiilor subordonate acestora, în ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor fata de bugetul de stat, utilizarea fondurilor primite de la stat, precum şi respectarea disciplinei financiare, în condiţiile legii;
c) indruma şi verifica activitatea organelor care, potrivit legii, exercita atribuţii de control financiar;
d) analizeazã în colaborare cu celelalte organe centrale interesate, situaţia pagubelor în avutul obştesc şi propune mãsuri de ansamblu pentru prevenirea şi recuperarea pagubelor.
C. Alte atribuţii:
a) exercita conducerea generalã a activitãţii financiare şi creditare a investiţiilor;
b) exercita conducerea generalã a activitãţii privind asigurãrile de stat de bunuri şi persoane;
c) exercita conducerea generalã a activitãţii de atragere în circuitul economic a disponibilitãţilor bãneşti ale populaţiei;
d) elaboreazã propunerile de planuri de munca şi salarii, de investiţii şi reparaţii capitale pentru organele centrale, la care planificarea indicatorilor respectivi este data prin dispoziţii legale în sarcina Ministerului Finanţelor, şi urmãreşte realizarea lor;
e) elaboreazã cu forte proprii şi în colaborare cu organele specializate proiectul planului valutar privind prestaţiile de servicii internaţionale şi alte operaţiuni necomerciale şi urmãreşte executarea acestuia;
f) stabileşte norme pentru plati necomerciale în valuta şi participa la elaborarea sistemului de salarizare pentru personalul trimis în strãinãtate;
LITERELE g-v ALINEAT C ale ARTICOLULUI 5 sînt continuate în ART. 26
ART. 6
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Finanţelor are dreptul:
a) sa dea organizaţiilor socialiste, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea mãsurilor de respectare a legii şi sa suspende executarea mãsurilor cu caracter economico-financiar, luate de organizaţiile socialiste, cînd contravin legii;
b) sa suspende finanţarea şi creditarea în cazurile în care constata cheltuirea ilegala a mijloacelor bãneşti în lei sau în valuta, risipa sau proasta gospodãrire, sau cînd organizaţiile socialiste nu prezintã, conform legii, dãrile de seama contabile;
c) sa dispunã blocarea fondurilor destinate drepturilor bãneşti ale personalului tehnico-administrativ cu funcţii de conducere în cazul în care constata abateri de la lege în gospodãrirea mijloacelor materiale şi bãneşti;
d) sa dispunã blocarea fondurilor valutare atunci cînd constata abateri de la lege în folosirea acestora;
e) sa introducã modificãri în planurile financiare ale ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat, precum şi în bugetele locale, în cazuri în care modificãrile apar necesare în aplicarea unor dispoziţii legale;
f) sa dispunã virarea, din conturile organizaţiilor socialiste plãtitoare în contul bugetului de stat, a impozitelor şi a altor vãrsãminte obligatorii la buget, neachitate în termen, precum şi a penalitatilor pentru intirziere în plata a acestora;
g) sa aprobe scutiri, alte înlesniri de plata, precum şi restituiri de taxe, impozite şi alte vãrsãminte obligatorii la buget, putind sa delege acest drept şi altor organe, în condiţiile prevãzute de lege;
h) sa ia mãsuri pentru aplicarea de sancţiuni disciplinare angajaţilor care au savirsit abateri de la dispoziţiile legale, în cazurile în care fapta nu atrage rãspundere penalã sau contravenţionalã;
i) sa participe prin delegaţii sãi, la şedinţele organelor de conducere ale organizaţiilor socialiste, în care se analizeazã problemele economico-financiare şi de apãrare a proprietãţii socialiste.
ART. 7
Ministerele şi celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele executive ale CPJ şi al municipiului Bucureşti organizaţiile subordonate acestora, precum şi organizaţiile cooperatiste şi alte organizaţii obşteşti, sînt obligate sa punã la dispoziţia Ministerului Finanţelor, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare realizãrii atribuţiilor sale.
CAP. 2
ART. 8
Ministerul Finanţelor este condus de Colegiul ministerului, organ deliberativ, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului.
ART. 9
Colegiul ministerului se compune din:
a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general;
b) Preşedintele Bãncii de Investiţii, preşedintele CEC-ului, directorul general al ADAS -ului şi directorul general al Administraţiei de Stat Loto-Pronosport;
c) guvernatorul Bãncii Naţionale a RSR, preşedintele Bãncii Agricole şi preşedintele Bãncii Romane de Comerţ Exterior;
d) directori generali şi directori din aparatul ministerului;
e) reprezentanţi şi specialişti de inalta calificare din conducerea unor organe centrale de sinteza şi a altor instituţii;
f) un delegat al sindicatelor, desemnat de UGSR.
Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului.
Preşedintele colegiului este ministru; în lipsa ministrului atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul adjunct al ministrului.
ART. 10
La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat sau obşteşti, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.
De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia.
ART. 11
Colegiul ministerului îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi aproba hotãrîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
În caz de divergenta între ministru şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordoneazã activitatea ministerului; dacã una dintre pãrţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusã Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotãrî.
ART. 12
Şedinţele colegiului au loc cel puţin o data pe trimestru şi se convoacã, în timp util, de ministru. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor sãi.
ART. 13
Colegiul ministerului în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului rãspunde în fata colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.
ART. 14
Între şedinţele colegiului, ministrul împreunã cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general dezbat şi rezolva probleme curente ale activitãţii ministerului şi stabilesc mãsurile necesare pentru îndeplinirea operativã a hotãrîrilor colegiului.
ART. 15
În executarea hotãrîrilor colegiului ministerului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevãzute de lege.
ART. 16
Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care intereseazã intreaga activitate a ministerului, colegiul poate institui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia. Desemnarea specialiştilor din afarã ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
ART. 17
Ministrul informeazã colegiul ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 18
Ministerul are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, trei adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.
Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile lor se stabilesc de colegiul ministerului.
ART. 19
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 20
Ministerul Finanţelor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã a bugetului statului şi a coordonãrii;
b) Direcţia generalã a controlului;
c) Direcţia generalã a veniturilor statului;
d) Direcţia generalã a finanţelor industriei, construcţiilor şi transporturilor;
e) Direcţia finanţelor agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare;
f) Direcţia finanţelor comerţului interior şi economiei locale;
g) Direcţia acţiunilor social-culturale, administraţiei de stat şi a drepturilor de personal;
h) Direcţia valutarã;
i) Direcţia relaţiilor financiare externe;
j) Direcţia specialã;
k) Direcţia metodologiei şi îndrumãrii contabile;
l) Direcţia plan, organizarea muncii şi contabilitate;
m) Direcţia secretariat - administrativã;
n) Direcţia de personal şi învãţãmînt;
o) Oficiul juridic;
p) Direcţiile teritoriale de control şi revizie.
Numãrul maxim de posturi din administraţia centrala, raportul minim dintre numãrul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire fata de totalul salariaţilor, sînt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul decret.
Atribuţiile, structura organizatoricã şi normele de funcţionare a unitãţilor prevãzute în prezentul articol se stabilesc de colegiul ministerului potrivit normelor legale.
ART. 21
Ministerul exercita conducerea generalã a Bãncii de Investiţii, a CEC-ului ADAS-ului şi Administraţiei de Stat Loto-Pronosport.
ART. 22
Ministerul are în subordine sa licee şi publicaţii de specialitate.
ART. 23
Ministerul colaboreazã cu Banca Nationala a RSR, Banca Agricolã, şi Banca Romana de Comerţ Exterior, în scopul rezolvarii unitare a problemelor privind efectuarea controlului financiar şi bancar, realizarea veniturilor statului, finanţarea şi creditarea economiei, circulaţia bãneascã şi celelalte operaţiuni bancare şi financiar-valutare.
CAP. 3
ART. 24
Decretul nr. 840/1964 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, precum şi orice dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.
ART. 25
Prezentul decret intra în vigoare la data de 22 noiembrie 1969.
ART. 26
g) autorizeaza potrivit legii, operaţiunile cu mijloace de plata strãine, metale preţioase şi pietre preţioase;
h) participa al tratative externe în probleme financiar-valutare, de plati şi cooperare economicã, avizeazã acordurile, convenţiile şi orice alte angajamente externe din care rezulta drepturi sau obligaţii valutare, cu excepţia celor care prin lege sînt date în competenta exclusiva a altor organe;
i) elaboreazã, cu forte proprii şi în colaborare cu alte organe centrale, sau avizeazã, dupã caz, lucrãrile privind relaţiile financiare-valutare cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale;
j) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, în lei şi în valuta;
k) elaboreazã metodologia de evidenta contabila, de inventariere a patrimoniului şi de întocmire a bilanţurilor pentru unitãţile economice şi bugetare; întocmeşte, în colaborare cu celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, planurile de conturi pe ramuri de activitate şi stabileşte structura darilor de seama contabile;
l) rãspunde de îndrumarea şi verificarea activitãţii de executare a expertizelor contabile - judiciare;
m) elaboreazã, pe baza şi în vederea executãrii legii, norme privind planificarea financiarã şi pentru orice alte activitãţi din domeniul sau, obligatoriu pentru toate organizaţiile socialiste;
n) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemelor de organizare şi salarizare;
o) avizeazã proiectele de acte normative privitoare la emiterea şi punerea în circulaţie a banilor;
p) stabileşte condiţiile de emitere, vînzare şi punere în circulaţie a timbrelor fiscale;
r) elaboreazã şi transmite prin comitetele executive ale CPJ şi al municipiului Bucureşti indicaţii de specialitate pentru administraţiile financiare;
s) prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter elaborate de celelalte ministere şi alte organe centrale şi locale, care intereseazã domeniul sau de activitate;
t) reprezintã statutul ca subiect de drepturi şi obligaţii, în fata organelor arbitrale, judecãtoreşti, precum şi în orice alte situaţii, în care acesta participa nemijlocit în nume propriu, în raporturi juridice, în cazurile în care legea nu stabileşte, în acest scop, alte organe;
u) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal, în care scop:
- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a cadrelor din sfera sa de activitate şi controleazã aplicarea lor;
- stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri de pregãtire a acestuia, potrivit legii;
- angajeazã personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale unitãţilor subordonate;
- organizeazã şi asigura perfecţionarea cadrelor de conducere şi a specialiştilor;
- asigura baza materialã şi dotarea liceelor de specialitate din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare;
v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016