Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 75 din 31 ianuarie 1968  pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la importul temporar de material profesional, incheiata la Bruxelles la 8 iunie 1961    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 75 din 31 ianuarie 1968 pentru aderarea Republicii Socialiste Romania la Conventia vamala relativa la importul temporar de material profesional, incheiata la Bruxelles la 8 iunie 1961

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 6 februarie 1968

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Republica Socialistã România aderã la Convenţia vamalã relativã la importul temporar de material profesional, încheiatã la Bruxelles la 8 iunie 1961.
ART. 2
La depunerea instrumentului de aderare al Republicii Socialiste România la Convenţia vamalã relativã la importul temporar de material profesional se va face o declaraţie cu urmãtorul conţinut:
"Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România considerã cã menţinerea stãrii de dependenţã a unor teritorii, la care se referã reglementarea din articolul 19 al convenţiei, nu este în concordanţã cu Declaraţia asupra acordãrii independenţei ţãrilor şi popoarelor coloniale, adoptatã de Adunarea Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 14 decembrie 1960, cu Rezoluţia nr. 1514 (XV), prin care se proclamã necesitatea de a se pune capãt în mod rapid şi necondiţionat colonialismului sub toate formele şi în toate manifestãrile sale."

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 31 ianuarie 1968.
Nr. 75.

CONVENŢIE VAMALĂ
relativã la importul temporar de material profesional*)

___________
*) Traducere.

PREAMBUL

Statele semnatare ale prezentei convenţii,

întrunite sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamalã şi ale pãrţilor contractante la Acordul general asupra tarifelor vamale şi comerţului (GATT) şi cu concursul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, ştiinţã şi Culturã (UNESCO),
ţinînd seama de dezideratele exprimate de reprezentanţii comerţului internaţional şi de alte cercuri interesate care doresc sã vadã extins domeniul de aplicare al regimului de import temporar cu scutire de taxe vamale,
convinse cã adoptarea regulilor generale relative la importul temporar cu scutire de taxe vamale de material profesional va facilita schimbul pe plan internaţional de cunoştinţe şi tehnici specializate,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. I
Definiţii

ART. 1
În sensul prezentei convenţii se înţelege:
a) prin drepturi de import, drepturile vamale şi orice alte drepturi şi taxe percepute la import sau cu ocazia importului, precum şi toate drepturile de accize şi taxele interne aferente mãrfurilor importate, excluzîndu-se însã redevenţele şi impunerile care sînt limitate la costul aproximativ al serviciilor prestate şi care nu constituie o protecţie indirectã a produselor naţionale sau taxe de import cu caracter fiscal;
b) prin admitere temporarã, importul temporar cu scutirea plãţii drepturilor de import, fãrã prohibiţii sau restricţii la import, cu condiţia reexportului;
c) prin consiliu, organizaţia instituitã prin Convenţia privind crearea unui Consiliu de Cooperare Vamalã, încheiatã la Bruxelles la 15 decembrie 1950;
d) prin persoanã, atît o persoanã fizicã, cît şi o persoanã juridicã, dacã în context nu se dispune altfel.

CAP. II
Admiterea temporarã

ART. 2
Fiecare parte contractantã obligatã printr-una din anexele prezentei convenţii va acorda admitere temporarã materialului fãcînd obiectul acelei anexe, sub rezerva condiţiilor precizate în dispoziţiile articolelor 1-22 şi în acea anexã. Termenul "material" cuprinde de asemenea şi orice aparate auxiliare şi accesoriile acestora.
ART. 3
În cazul în care o parte contractantã pretinde constituirea unei garanţii în scopul asigurãrii executãrii condiţiilor aplicabile în materie de admitere temporarã, cuantumul acestei garanţii nu va putea depãşi 10% din cuantumul drepturilor de import exigibile.
ART. 4
Reexportul materialului în admitere temporarã va fi efectuat în termen de 6 luni de la data importului. Pentru motive întemeiate, autoritãţile vamale vor putea, în limitele prevãzute prin legile şi celelalte reglementãri în vigoare în ţara în care s-a fãcut importul temporar, fie sã acorde un termen mai lung, fie sã prelungeascã termenul iniţial.
ART. 5
Reexportul materialului aflat în admitere temporarã se va putea efectua o datã sau în mai multe etape cãtre orice ţarã, prin orice birou vamal deschis pentru astfel de operaţii, chiar dacã acest birou este altul decît cel prin care s-a fãcut importul.
ART. 6
1. În caz de accident constatat în modul cuvenit şi chiar cînd existã obligaţia de reexport prevãzutã în prezenta convenţie, reexportul în întregime sau în parte al materialului grav deteriorat nu va fi pretins, cu condiţia ca materialul sã fie, potrivit hotãrîrii autoritãţilor vamale:
a) supus drepturilor de import cuvenite în cazul respectiv; sau
b) abandonat, liber de orice taxe, statului care l-a importat temporar; sau
c) distrus, sub control oficial, fãrã ca din aceasta sã rezulte cheltuieli pentru statul care l-a importat temporar.
2. Dacã întreg materialul importat temporar sau o parte a lui nu se va putea reexporta din cauza unui sechestru şi dacã acest sechestru nu a fost aplicat la cererea unor particulari, obligaţia de reexport va fi suspendatã pe durata sechestrului.
ART. 7
Piesele detaşate importate în vederea reparãrii unui material aflat în admitere temporarã beneficiazã de asemenea de facilitãţile prevãzute prin prezenta convenţie.

CAP. III
Dispoziţii diverse

ART. 8
Pentru aplicarea prezentei convenţii, anexa sau anexele în vigoare cu privire la o parte contractantã fac parte integrantã din convenţie; în ce priveşte aceastã parte contractantã, orice referire la convenţie se aplicã deci, în aceeaşi mãsurã, şi la acea anexã sau la acele anexe.
ART. 9
Dispoziţiile prezentei convenţii stabilesc facilitãţi minimale şi nu împiedicã aplicarea unor facilitãţi mai mari, pe care unele pãrţi contractante le acordã sau le-ar putea acorda, fie prin dispoziţii unilaterale, fie în virtutea unor acorduri bilaterale sau multilaterale.
ART. 10
Pentru aplicarea prezentei convenţii, teritoriile pãrţilor contractante care alcãtuiesc o uniune vamalã sau economicã pot fi considerate ca un singur teritoriu.
ART. 11
Dispoziţiile prezentei convenţii nu împiedicã aplicarea prohibiţiilor şi restricţiilor derivînd din legile şi regulamentele naţionale şi fondate pe motive de moralitate sau de ordine publicã, de securitate publicã, de igienã sau de sãnãtate publicã sau pe motive de ordin veterinar sau fitopatologic, sau care se referã la protecţia brevetelor, mãrcilor de fabricã şi drepturilor de autor şi de reproducere.
ART. 12
Orice încãlcare a dispoziţiilor prezentei convenţii, orice substituire, declaraţie falsã sau manevrã avînd ca efect sã permitã ca o persoanã sau un material sã beneficieze în mod nejustificat de facilitãţile prevãzute în prezenta convenţie, expune pe contravenient, în ţara unde fapta ilicitã a fost comisã, la sancţiunile prevãzute prin legile şi regulamentele acestei ţãri, şi, dupã caz, la plata drepturilor de import exigibile.

CAP. IV
Clauze finale

ART. 13
1. Pãrţile contractante se vor întruni ori de cîte ori este nevoie pentru a examina condiţiile în care se aplicã prezenta convenţie, mai ales în scopul de a gãsi mãsurile potrivite pentru a asigura interpretarea şi aplicarea uniformã a acesteia.
2. Aceste întruniri se convoacã de secretarul general al consiliului, la cererea unei pãrţi contractante. Dacã problemele care urmeazã a fi examinate nu privesc decît una sau mai multe anexe în vigoare, cererea trebuie sã fie prezentatã de o parte contractantã legatã de aceasta sau de aceste anexe. În afarã de cazul unei decizii contrare a pãrţilor contractante interesate, întrunirile au loc la sediul consiliului.
3. Pãrţile contractante stabilesc regulamentul interior al întrunirilor. Deciziile pãrţilor contractante vor fi luate cu majoritatea de douã treimi a celor care sînt prezenţi şi iau parte la vot. În cazul problemelor referitoare la una sau mai multe anexe în vigoare, numai pãrţile contractante legate de aceasta sau de aceste anexe au dreptul de vot.
4. Pãrţile contractante interesate nu vor putea sã se pronunţe valabil asupra unei probleme, decît dacã mai mult de jumãtate dintre ele sînt prezente.
ART. 14
1. Orice diferend între pãrţile contractante, privitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, va fi soluţionat, în mãsura posibilului, pe calea negocierilor directe între pãrţile în cauzã.
2. Orice diferend care nu va fi soluţionat prin negocieri directe va fi supus de cãtre pãrţile în cauzã pãrţilor contractante, întrunite în condiţiile prevãzute la articolul 13, care îl vor examina şi vor face recomandãri în vederea soluţionãrii lui.
3. Pãrţile în diferend pot conveni anticipat sã accepte recomandãrile pãrţilor contractante.
ART. 15
1. Orice stat membru al consiliului şi orice stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al instituţiilor sale specializate, poate deveni parte contractantã la prezenta convenţie:
a) prin semnare, fãrã rezerva ratificãrii;
b) prin depunerea unui instrument de ratificare, dupã ce va fi semnat convenţia sub rezerva ratificãrii, sau
c) prin aderare.
2. Prezenta convenţie va fi deschisã pentru semnare de cãtre statele menţionate la paragraful 1 al prezentului articol pînã la 31 martie 1962, la sediul din Bruxelles al consiliului. Dupã aceastã datã, ea va fi deschisã pentru aderare.
3. În cazul prevãzut la paragraful 1 b) al prezentului articol, convenţia va fi supusã ratificãrii statelor semnatare conform procedurilor constituţionale respective.
4. Orice stat care nu este membru al organizaţiilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol, cãruia i s-a adresat o invitaţie în acest scop de cãtre secretarul general al consiliului la cererea pãrţilor contractante, va putea deveni parte contractantã la prezenta convenţie prin aderare, dupã intrarea ei în vigoare.
5. Fiecare din statele menţionate la paragrafele 1 sau 4 ale prezentului articol va specifica în momentul semnãrii sau ratificãrii prezentei convenţii, sau în momentul aderãrii anexa sau anexele pe care se angajeazã sã le aplice. El poate sã extindã ulterior angajamentele sale la una sau mai multe alte anexe, printr-o notificare adresatã secretarului general al consiliului.
6. Instrumentele de ratificare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general al consiliului.
ART. 16
1. Prezenta convenţie va intra în vigoare în ce priveşte o anexã determinatã la 3 luni de la data cînd cinci dintre statele menţionate la paragraful 1 al articolului 15 de mai sus vor fi semnat prezenta convenţie, fãrã rezerva ratificãrii, sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare şi se vor fi angajat sã aplice dispoziţiile anexei respective.
2. Pentru fiecare stat care va ratifica prezenta convenţie sau va adera la ea dupã ce cinci state o vor fi semnat fãrã rezerva ratificãrii sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare şi se vor fi angajat sã aplice dispoziţiile uneia sau mai multor anexe determinate, convenţia va intra în vigoare, în ce priveşte aceastã anexã sau aceste anexe, la 3 luni dupã ce acel stat s-a angajat, în momentul depunerii instrumentului sãu de ratificare sau de aderare, sã aplice dispoziţiile acestei anexe sau acestor anexe.
3. Pentru fiecare stat care, dupã ce va fi semnat prezenta convenţie fãrã rezerva ratificãrii, sau care o va fi ratificat sau va fi aderat la ea, se angajeazã sã aplice dispoziţiile unei alte anexe, pe care alte cinci state s-au angajat anterior sã o aplice, prezenta convenţie va intra în vigoare, în ce priveşte aceastã anexã, la 3 luni dupã ce acel stat a notificat angajamentul sãu.
ART. 17
1. Prezenta convenţie se încheie pe duratã nelimitatã. Totuşi oricare parte contractantã o va putea denunţa, în orice moment dupã data intrãrii sale în vigoare aşa cum este ea stabilitã de articolul 16 al prezentei convenţii.
2. Denunţarea se notificã printr-un instrument scris depus la secretarul general al consiliului.
3. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la primirea instrumentului de denunţare de cãtre secretarul general al consiliului.
4. Dispoziţiile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol se aplicã şi în ce priveşte anexele la convenţie, orice parte contractantã putînd, în orice moment dupã intrarea lor în vigoare astfel cum este stabilitã la articolul 16, sã declare cã anuleazã angajamentul sãu referitor la aplicarea uneia sau mai multor anexe. Partea contractantã care anuleazã toate angajamentele sale referitoare la aplicarea anexelor este consideratã cã a denunţat convenţia.
ART. 18
1. Pãrţile contractante, întrunite în condiţiile prevãzute la articolul 13, pot recomanda amendamente la prezenta convenţie.
2. Textul oricãrui amendament astfel recomandat se comunicã de cãtre secretarul general al consiliului tuturor pãrţilor contractante, tuturor celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, pãrţilor contractante ale GATT şi UNESCO.
3. În termen de 6 luni socotit de la data comunicãrii amendamentului recomandat, orice parte contractantã sau, dacã este vorba de un amendament privind numai una din anexele în vigoare, orice parte contractantã legatã prin aceastã anexã poate face cunoscut secretarului general al consiliului:
a) fie cã are o obiecţie la amendamentul recomandat;
b) fie cã, cu toate cã are intenţia sã accepte amendamentul recomandat, condiţiile necesare pentru aceastã acceptare nu sînt încã îndeplinite în ţara sa.
4. Atît timp cît o parte contractantã care a transmis comunicarea prevãzutã mai sus la paragraful 3 b) nu a notificat secretarului general al consiliului acceptarea sa, ea poate, într-un termen de 9 luni socotit cu începere de la data expirãrii termenului de 6 luni prevãzut la paragraful 3 al prezentului articol, sã prezinte o obiecţie la amendamentul recomandat.
5. Dacã se formuleazã, în condiţiile prevãzute la paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol, o obiecţie la amendamentul recomandat, amendamentul este considerat ca fiind neacceptat şi rãmîne fãrã efect.
6. Dacã la amendamentul recomandat nu s-a formulat nici o obiecţie în condiţiile prevãzute la paragrafele 3 şi 4 ale prezentului articol, amendamentul este considerat acceptat la urmãtoarea datã:
a) cînd nici o parte contractantã nu a transmis comunicarea în aplicarea paragrafului 3 b) al prezentului articol, la expirarea termenului de 6 luni menţionat la paragraful 3;
b) cînd una sau mai multe pãrţi contractante au transmis o comunicare în aplicarea paragrafului 3 b) al prezentului articol, la cea mai apropiatã din urmãtoarele douã date:
(i) data la care toate pãrţile contractante care au adresat o asemenea comunicare au notificat secretarului general al consiliului acceptarea amendamentului recomandat, aceastã datã urmînd totuşi a fi reportatã la expirarea termenului de 6 luni menţionat la paragraful 3 al prezentului articol, dacã toate acceptãrile au fost notificate anterior acestei expirãri;
(ii) data expirãrii termenului de 9 luni menţionat la paragraful 4 al prezentului articol.
7. Orice amendament considerat acceptat intrã în vigoare la 6 luni de la data la care a fost considerat acceptat.
8. Secretarul general al consiliului notificã cît mai curînd posibil tuturor pãrţilor contractante orice obiecţie formulatã conform paragrafului 3 a) al prezentului articol, precum şi orice comunicare adresatã conform paragrafului 3 b). El face cunoscut ulterior tuturor pãrţilor contractante dacã partea sau pãrţile contractante care au adresat o asemenea comunicare ridicã vreo obiecţie împotriva amendamentului recomandat sau îl acceptã.
9. Orice stat care ratificã prezenta convenţie sau aderã la ea este considerat cã a acceptat amendamentele intrate în vigoare la data depunerii instrumentului sãu de ratificare sau de aderare.
10. Un stat care dupã ce va fi semnat fãrã rezerva ratificãrii sau care va fi ratificat prezenta convenţie sau va fi aderat la ea, se angajeazã sã aplice dispoziţiile unei alte anexe, este considerat cã a acceptat toate amendamentele la aceastã anexã, intrate în vigoare la data la care statul notificã hotãrîrea sa secretarului general al consiliului.
ART. 19
1. Orice stat poate, fie în momentul semnãrii fãrã rezerva ratificãrii, al ratificãrii sau al aderãrii, fie ulterior, sã declare printr-o notificare adresatã secretarului general al consiliului cã prezenta convenţie se extinde asupra tuturor sau anumitor teritorii ale cãror relaţii internaţionale sînt puse sub responsabilitatea sa; convenţia va fi aplicabilã acestor teritorii la 3 luni de la data primirii notificãrii de cãtre secretarul general al consiliului, dar nu înainte de data intrãrii în vigoare a prezentei convenţii faţã de acel stat.
2. Orice stat care în aplicarea paragrafului 1 din prezentul articol a acceptat prezenta convenţie pentru un teritoriu ale cãrui relaţii internaţionale sînt puse sub responsabilitatea sa poate notifica secretarului general al consiliului, conform dispoziţiilor articolului 17 al prezentei convenţii, cã acest teritoriu va înceta sã aplice convenţia.
ART. 20
La prezenta convenţie nu se admite nici o rezervã.
ART. 21
Secretarul general al consiliului notificã tuturor pãrţilor contractante, precum şi celorlalte state semnatare sau aderente, secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, pãrţilor contractante ale GATT şi UNESCO:
a) semnãrile, ratificãrile, aderãrile şi declaraţiile menţionate la articolul 15;
b) data la care prezenta convenţie şi fiecare din anexele sale vor intra în vigoare conform articolului 16;
c) denunţãrile şi anulãrile primite conform articolului 17;
d) amendamentele considerate acceptate conform articolului 18, precum şi data intrãrii lor în vigoare;
e) declaraţiile şi notificãrile primite conform articolului 19.
ART. 22
Conform articolului 102 al Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, prezenta convenţie va fi înregistratã la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite la cererea secretarului general al consiliului.
Drept care, subscrişii plenipotenţiari au semnat prezenta convenţie.
Întocmitã la Bruxelles la opt iunie una mie nouã sute şaizeci şi unu, în limbile francezã şi englezã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care va fi depus la secretarul general al consiliului, acesta urmînd sã trimitã copii certificate pentru conformitate tuturor statelor menţionate la paragraful 1 al articolului 15.

ANEXA A

MATERIAL DE PRESĂ, DE RADIODIFUZIUNE ŞI DE TELEVIZIUNE

I. DEFINIŢIE ŞI CONDIŢII

1. Definiţie
În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înţelege prin material de presã, de radiodifuziune şi de televiziune, materialul necesar reprezentanţilor presei, ai radiodifuziunii sau ai televiziunii, care se deplaseazã într-o ţarã pentru a realiza reportaje, înregistrãri sau emisiuni în cadrul unor programe determinate.

2. Condiţii de acordare a admiterii temporare
Materialul:
a) trebuie sã aparţinã unei persoane fizice domiciliate în strãinãtate sau unei persoane juridice avînd sediul în strãinãtate;
b) trebuie sã fie importat de o persoanã fizicã domiciliatã în strãinãtate sau de o persoanã juridicã avînd sediul în strãinãtate;
c) trebuie sã poatã fi identificat cu ocazia reexportului, luîndu-se, bineînţeles, mãsurile de identificare cele mai suple în ce priveşte suporturile de imagini sau de sunet nefolosite;
d) trebuie sã fie folosit exclusiv de persoana care se deplaseazã în ţara de import, sau sub directa sa conducere;
e) nu trebuie sã facã obiectul unui contract de închiriere sau al unui contract similar, la care o persoanã domiciliatã sau stabilitã în ţara de import temporar ar fi parte, aceastã condiţie nefiind, bineînţeles, aplicabilã în cazul realizãrii de programe comune de radiodifuziune sau de televiziune.

II. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

A. Material de presã, precum:
maşini de scris;
aparate pentru luat vederi (fotografice sau cinematografice);
aparate de transmisie, de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor;
suporturi de imagini sau de sunet nefolosite.
B. Material de radiodifuziune, ca:
aparate de transmisie şi de comunicaţie;
aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului;
instrumente şi aparate de mãsurã şi de control tehnic;
accesorii de folosire (ceasuri, cronometre, busole, grupuri electrogene, transformatoare, pile sau acumulatori, aparate de încãlzire sau de ventilaţie etc.);
suporturi de sunet nefolosite.
C. Material de televiziune, ca:
camere de luat vederi pentru televiziune;
telecinema;
instrumente şi aparate de mãsurã şi de control tehnic;
aparate de transmisie şi de retransmisie;
aparate de comunicaţie;
aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor;
aparate de iluminat;
accesorii de folosire (ceasuri, cronometre, busole, grupuri electrogene, transformatoare, pile sau acumulatori, aparate de încãlzire sau de ventilaţie etc.);
suporturi de imagini sau de sunet nefolosite;
"film rushes";
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru.
D. Vehicule fabricate sau special adaptate pentru a fi folosite în scopurile arãtate mai sus.

ANEXA B

MATERIAL CINEMATOGRAFIC

I. DEFINIŢIE ŞI CONDIŢII

1. Definiţie
În vederea aplicãrii prezentei anexe, se înţelege prin material cinematografic, materialul necesar unei persoane care se deplaseazã într-o ţarã în vederea realizãrii unuia sau mai multor filme determinate.

2. Condiţii de acordare a admiterii temporare
Materialul:
a) trebuie sã aparţinã unei persoane fizice domiciliate în strãinãtate sau unei persoane juridice avînd sediul în strãinãtate;
b) trebuie sã fie importat de o persoanã fizicã domiciliatã în strãinãtate sau de o persoanã juridicã avînd sediul în strãinãtate;
c) trebuie sã poatã fi identificat cu ocazia reexportului, luîndu-se, bineînţeles, mãsurile de identificare cele mai suple în ce priveşte suporturile de imagini sau de sunet nefolosite;
d) trebuie sã fie folosit exclusiv de persoana care se deplaseazã în ţara de import, sau sub directa sa conducere; aceastã condiţie nu se aplicã, bineînţeles, materialelor importate în vederea realizãrii unui film în executarea unui contract de coproducţie încheiat cu o persoanã domiciliatã sau stabilitã în ţara de import temporar şi autorizatã de autoritãţile competente ale acestei ţãri, în cadrul unui acord interguvernamental de coproducţie cinematograficã;
e) nu trebuie sã facã obiectul unui contract de închiriere sau al unui contract similar, la care o persoanã domiciliatã sau stabilitã în ţara de import temporar ar fi parte.

II. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

A. Material, ca:
camere de luat vederi, de orice fel;
instrumente şi aparate de mãsurã şi de control tehnic;
macarale şi macarale mobile;
aparate de iluminat;
aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului;
suporturi de imagini sau de sunet nefolosite;
"film rushes";
accesorii de folosire (ceasuri, cronometre, busole, grupuri electrogene, transformatoare, pile sau acumulatori, aparate de încãlzire sau de ventilaţie etc.);
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de teatru.
B. Vehicule fabricate sau special adaptate pentru a fi folosite în scopurile arãtate mai sus.

ANEXA C

ALT MATERIAL PROFESIONAL

I. DEFINIŢIE ŞI CONDIŢII

1. Definiţie
În vederea aplicãrii prezentei anexe se înţelege prin alt material profesional, materialul nemenţionat în celelalte anexe ale prezentei convenţii şi care este necesar pentru exercitarea meseriei sau profesiei unei persoane care se deplaseazã într-o ţarã pentru a îndeplini o lucrare determinatã. Materialul care urmeazã a fi utilizat pentru transporturi interioare sau pentru fabricarea industrialã sau condiţionarea mãrfurilor sau în mãsura în care nu este vorba de scule manuale pentru exploatarea resurselor naturale, pentru construcţia, reparaţia sau întreţinerea imobilelor, pentru executarea de lucrãri de terasament sau lucrãri similare, este exclus.

2. Condiţii de acordare a admiterii temporare
Materialul:
a) trebuie sã aparţinã unei persoane fizice domiciliate în strãinãtate sau unei persoane juridice avînd sediul în strãinãtate;
b) trebuie sã fie importat de o persoanã fizicã domiciliatã în strãinãtate sau de o persoanã juridicã avînd sediul în strãinãtate;
c) trebuie sã poatã fi identificat cu ocazia reexportului;
d) trebuie sã fie folosit exclusiv de persoana care se deplaseazã în ţara de import, sau sub directa sa conducere.

II. LISTA EXEMPLIFICATIVĂ

A. Material pentru montaj, probã, pornire, control, verificare, întreţinere sau reparare a maşinilor, instalaţiilor, materialului de transport etc., ca:
unelte;
material şi aparate de mãsurã, de verificare sau de control (de temperaturã, de presiune, de distanţã, de înãlţime, de suprafaţã, de vitezã etc.), inclusiv aparatele electrice (voltmetre, ampermetre, cabluri de mãsurã, comparatoare, transformatoare, înregistratoare etc.) şi gabaritele;
aparatele şi materialul pentru fotografiat maşinile şi instalaţiile în timpul şi dupã montarea lor;
aparatele pentru controlul tehnic al vaselor.
B. Material necesar oamenilor de afaceri, experţilor în organizarea ştiinţificã sau tehnicã a muncii, în problemele productivitãţii, în contabilitate precum şi persoanelor exercitînd profesiuni similare, ca:
maşini de scris;
aparate de transmisie, de înregistrare sau de reproducere a sunetului;
instrumente şi aparate de calcul.
C. Material necesar experţilor însãrcinaţi cu ridicãri topografice sau cu lucrãri de prospecţiune geofizicã, ca:
instrumente şi aparate de mãsurã;
material de foraj;
aparate de transmisie şi de comunicaţie.
D. Instrumente şi aparate necesare medicilor, chirurgilor, veterinarilor, moaşelor şi persoanelor exercitînd profesiuni similare.
E. Material necesar experţilor în arheologie, paleontologie, geografie, zoologie etc.
F. Material necesar artiştilor, trupelor de teatru şi orchestrelor, cum sînt: toate obiectele folosite pentru reprezentaţie, instrumentele muzicale, decoruri şi costume, animale etc.
G. Material necesar conferenţiarilor pentru ilustrarea expunerilor lor.
H. Vehicule fabricate sau special adaptate pentru a fi folosite în scopurile arãtate mai sus, cum sînt: posturi de control mobile, vehicule-atelier, vehicule-laborator etc.

_________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016