Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 738 din 30 octombrie 1969  privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat al Planificarii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 738 din 30 octombrie 1969 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat al Planificarii*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 127 din 13 noiembrie 1969
___________
*) Acest decret a devenit <>Legea nr. 65/1969 .


EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea organizãrii Comitetului de Stat al Planificarii s-a adoptat decretul alãturat prin care se stabilesc atribuţiile, structura organizatoricã şi modul de funcţionare a acestui organ central.
La determinarea atribuţiilor Comitetului de Stat al Planificarii s-a ţinut seama de mãsurile adoptate de Conferinţa Nationala a Partidului Comunist Roman din decembrie 1967 şi de directivele Congresului al X-lea al partidului cu privire la îmbunãtãţirea conducerii şi planificarii economiei naţionale.
În acest sens decretul prevede sarcinile şi rãspunderile care revin Comitetului de Stat al Planificarii în legatura cu înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniul planificarii economiei naţionale, al asigurãrii proportiilor necesare între ramuri şi subramuri, precum şi în menţinerea echilibrului material, financiar, valutar şi monetar al planului.
De asemenea prin decret se stabilesc atribuţiile legate de elaborarea analizelor, studiilor şi prognozelor, precum şi a normelor şi normativelor necesare fundamentarii temeinice a planului.
În cadrul sarcinilor cu privire la executarea planului se prevãd atribuţii legate de analiza sistematica a modului în care se realizeazã planul, de adoptarea mãsurilor necesare pentru desfãşurarea ritmica şi eficienta a activitãţii economice, precum şi cele legate de executarea controlului îndeplinirii planului.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin comitetului, s-a avut în vedere aplicarea principiului muncii şi conducerii colective, care sa asigure înfãptuirea în cît mai bune condiţii a liniei politice a partidului în domeniul planificarii economiei naţionale.
Structura organizatoricã a Comitetului de Stat al Planificarii urmãreşte sa asigure o mai buna grupare a activitãţilor, evitarea paralelismelor, reducerea numãrului de direcţii şi compartimente la numãrul strict necesar şi rationalizarea muncii.


Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Comitetul de Stat al Planificarii, organ central al administraţiei de stat, asigura înfãptuirea unitarã a politicii partidului şi statului în domeniul planificarii economiei naţionale.
ART. 2
Comitetul de Stat al Planificarii coordoneazã, potrivit legii, activitatea de planificare a economiei naţionale, asigura proportiile necesare între diferitele ramuri şi subramuri ale economiei, precum şi echilibrul material, financiar, valutar şi monetar al planului de stat.
ART. 3
Comitetul de Stat al Planificarii asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Comitetul de Stat al Planificarii colaboreazã cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu organele locale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 5
Comitetul de Stat al Planificarii are urmãtoarele atribuţii:

A. Cu privire la elaborarea planului de dezvoltare a economiei naţionale:
a) întocmeşte propuneri pentru proiectele planurilor de stat, curente şi de perspectiva, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor titularilor planului de stat, asigurind înfãptuirea politicii partidului şi statului cu privire la:
- dezvoltarea proporţionalã şi în ritm susţinut a economiei naţionale; lãrgirea bazei tehnico-materiale a unitãţilor economice şi a activitãţilor social-culturale; ridicarea eficientei întregii activitãţi economice; sporirea continua a venitului naţional şi, pe aceasta baza, ridicarea nivelului de trai al populaţiei;
- folosirea deplina a capacitãţilor de producţie; diversificarea producţiei şi îmbunãtãţirea permanenta a calitãţii produselor; valorificarea superioarã a resurselor naturale şi asigurarea bazei materiale a planului;
- introducerea progresului tehnic în toate ramurile economiei şi valorificarea rezultatelor obţinute în munca de cercetare ştiinţificã;
- folosirea raţionalã a forţelor de munca şi perfecţionarea continua a pregãtirii acestora; creşterea productivitatii muncii şi reducerea cheltuielilor de producţie şi a celor de circulaţie;
- îmbunãtãţirea repartizãrii teritoriale a forţelor de producţie;
b) elaboreazã, cu forte proprii sau prin conlucrare cu alte organizaţii specializate, analize, studii şi prognoze privind: dezvoltarea proporţionalã, echilibrata şi eficienta a economiei naţionale şi a ramurilor sale, accelerarea procesului reproductiei socialiste largite, valorificarea superioarã a resurselor naturale, cerinţele pieţei interne şi tendintele conjuncturale ale pieţei externe, creşterea nivelului de trai, precum şi alte asemenea lucrãri necesare fundamentarii planului de stat;
c) elaboreazã, prin forte proprii sau prin conlucrare cu unitãţi specializate, norme şi normative privind: indicatorii de utilizare eficienta a fondurilor fixe, consumul şi stocurile de materii prime, materiale, combustibili şi carburanţi, energie electrica şi termica; utilizarea forţei de munca pe categorii de salariaţi; eficienta investiţiilor şi a comerţului exterior; volumul producţiei şi al rentabilitatii în raport cu fondurile de producţie, precum şi alte aspecte ale activitãţii economice;
d) duce, în colaborare cu Ministerul Comerţului Exterior şi alte organe centrale, tratative cu organele centrale de planificare şi economice din ţãrile socialiste, privind problemele dezvoltãrii, colaborãrii şi cooperãrii economice în perspectiva;
e) rãspunde de elaborarea, în cadrul proiectului planului de ansamblu, a planului de comerţ exterior, de creştere a eficientei comerţului exterior şi de asigurare a unei balante de plati externe active;
f) întocmeşte balantele materiale pentru produsele care se repartizeazã de Consiliul de Miniştri, precum şi balantele sintetice şi rãspunde de asigurarea echilibrului planului de stat;
g) rãspunde de perfecţionarea continua a metodologiei de elaborare şi fundamentare a propunerilor de plan; elaboreazã mãsuri pentru introducerea metodelor de analiza şi calcul previzional, colaborind cu ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi cu organele locale interesate.

B. Cu privire la executarea planului:
a) urmãreşte modul în care se realizeazã ritmurile şi proportiile planificate; analizeazã aspectele şi fenomenele care privesc asigurarea materiilor prime, materialelor şi evoluţia stocurilor; utilizarea capacitãţilor de producţie; realizarea programului de investiţii; livrãrile la fondul pieţei şi export, precum şi toate celelalte elemente care conditioneaza echilibrul planului şi desfãşurarea ritmica şi eficienta a activitãţii economice;
b) ia mãsuri, potrivit legii, sau propune mãsuri pentru valorificarea superioarã a resurselor şi rezervelor existente în economie; preintimpinarea imobilizarii mijloacelor materiale şi efectuarea de redistribuiri în funcţie de prioritãţile din economie; introducerea în circuitul economic a stocurilor disponibile şi modificarea destinaţiei unor resurse;
c) aproba, potrivit legii, modificarea unor indicatori ai planurilor de stat;
d) avizeazã, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii, care sînt în competenta de aprobare a Consiliului de Miniştri.

C. Cu privire la controlul îndeplinirii planului de stat:
a) controleazã modul de îndeplinire a planului de stat de cãtre toate organizaţiile socialiste;
b) exercita inspecţia de stat în construcţii.

D. Comitetul de Stat al Planificarii îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 6
Comitetul de Stat al Planificarii prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de ministere şi alte organe centrale, care intereseazã sfera sa de activitate.
ART. 7
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul de Stat al Planificarii are dreptul sa ceara de la orice organizaţie socialistã date, informaţii, studii şi alte materiale cu privire la elaborarea propunerilor de plan şi la executarea planului.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 8
Comitetul de Stat al Planificarii este condus de cãtre un Comitet, organ deliberativ, compus din:
a) preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Comitetului de Stat al Planificarii;
b) şeful Departamentului aprovizionarii tehnico-materiale;
c) directori din aparatul Comitetului de Stat al Planificarii şi conducatori ai unitãţilor subordonate;
d) reprezentanţi şi specialişti de inalta calificare din conducerea unor organe centrale de sinteza şi a altor instituţii;
e) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generalã a Sindicatelor din România.
Componenta comitetului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea preşedintelui Comitetului de Stat al Planificarii.
Preşedintele acestui comitet este preşedintele Comitetului de Stat al Planificarii; în lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se îndeplinesc de cãtre primul vicepreşedinte.
ART. 9
La şedinţele comitetului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.
De asemenea, la şedinţele comitetului pot fi invitaţi specialişti din cadrul aparatului Comitetului de Stat al Planificarii sau din afarã acestuia.
ART. 10
Comitetul îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi adopta hotãrîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor comitetului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune prim-vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri; dacã una dintre pãrţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusã Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotãrî.
ART. 11
Şedinţele comitetului au loc cel puţin o data pe trimestru şi se convoacã, în timp util, de preşedinte. Comitetul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi.
ART. 12
Comitetul în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a Comitetului de Stat al Planificarii; fiecare membru al comitetului rãspunde în fata comitetului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.
ART. 13
Între şedinţele comitetului, preşedintele împreunã cu prim-vicepreşedintele şi cu vicepreşedinţii dezbat şi rezolva probleme curente ale activitãţii Comitetului de Stat al Planificarii şi stabilesc mãsurile necesare pentru îndeplinirea operativã a hotãrîrilor comitetului.
ART. 14
În executarea hotãrîrilor comitetului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, preşedintele Comitetului de Stat al Planificarii emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevãzute de lege.
ART. 15
Pentru analizarea unor probleme tehnico-economice de mare complexitate şi importanta pentru economia nationala sau pentru unele ramuri ale acesteia, comitetul poate constitui colective de lucru sau comisii de expertiza, formate din oameni de ştiinţa şi specialişti din cadrul Comitetului de Stat al Planificarii sau din afarã acestuia. Desemnarea specialiştilor şi a oamenilor de ştiinţa din afarã Comitetului de Stat al Planificarii se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
ART. 16
Preşedintele informeazã comitetul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 17
Comitetul de Stat al Planificarii are în conducerea sa un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi şapte vicepreşedinţi.
Preşedintele Comitetului de Stat al Planificarii este membru al Consiliului de Miniştri şi se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.
Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii se numesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de comitet.
ART. 18
Preşedintele reprezintã Comitetul de Stat al Planificarii în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 19
Comitetul de Stat al Planificarii are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã a coordonãrii planului;
b) Direcţia generalã a comerţului exterior şi interior;
c) Direcţia generalã a dezvoltãrii;
d) Direcţia generalã a metalurgiei şi construcţiilor de maşini;
e) Direcţia generalã a combustibililor, energiei şi industriei chimice;
f) Direcţia generalã a materialelor de construcţii, industriei lemnului şi economiei locale;
g) Direcţia generalã a agriculturii şi silviculturii şi a bunurilor de consum;
h) Direcţia generalã specialã, transporturi şi telecomunicaţii;
i) Direcţia cultura, sãnãtate, învãţãmînt, cercetare ştiinţificã;
j) Direcţia secretariat-administrativã;
k) Grupul de control asupra executãrii planului pe teritoriu.
Numãrul maxim de posturi în Comitetul de Stat al Planificarii, raportul minim dintre numãrul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire fata de totalul salariaţilor, sînt cele prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul decret.
____________
*) Anexa se comunica celor interesaţi.

ART. 20
Pe lîngã Comitetul de Stat al Planificarii funcţioneazã Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale. Numãrul maxim de salariaţi ai departamentului este cel prevãzut în anexa la prezentul decret.
Modul de organizare şi funcţionare a Departamentului aprovizionarii tehnico-materiale se stabileşte prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 21
Comitetul de Stat al Planificarii are în subordinea sa Centrul de calcul şi Inspecţia de stat pentru construcţii.
ART. 22
Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatoricã a unitãţilor prevãzute la art. 19 şi 21 se stabilesc de comitet potrivit normelor legale.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 23
Decretul nr. 177/1952 pentru transformarea Comisiei de Stat a Planificarii în Comitetul de Stat al Planificarii, Decretul nr. 182/1950 privind înfiinţarea Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor şi Lubrifiantilor de pe lîngã Consiliul de Miniştri, precum şi orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016