Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 692 din 28 decembrie 1973 (*republicat*)  privind registrul agricol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 692 din 28 decembrie 1973 (*republicat*) privind registrul agricol

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 41 din 17 aprilie 1982
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În scopul asigurãrii unei evidente unitare, protrivit cerinţelor actuale de informare, necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin cu privire la dezvoltarea agriculturii şi la buna gospodãrire a resurselor locale, comitetele şi consiliile populare comunale, orãşeneşti şi municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza registrul agricol potrivit prevederilor prezentului decret.
ART. 2
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitarã în care se înscriu date privind gospodãriile populaţiei:
a) capul gospodãriei şi membrii acesteia;
b) terenurile pe care le deţin, pe categorii de folosinta, suprafeţele cultivate cu principalele culturi şi numãrul de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, la începutul anului, evoluţia în cursul anului a bovinelor, porcinelor şi ovinelor;
d) clãdirile de locuit şi construcţiile gospodãreşti;
e) mijloacele de transport cu tracţiune animala.
Datele prevãzute la lit b)-e) se vor înscrie şi pentru persoanele juridice altele decât cele socialiste.
Formularul registrului agricol este cel prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 3
Pe baza datelor din registrul agricol pe gospodãrii, a evoluarii producţiei vegetale şi animale, a datelor cu privire la modul de folosinta a terenului, a numãrului de pomi fructiferi şi a efectivelor de animale, furnizate de unitãţile socialiste, se organizeazã evidenta centralizata pe comuna, oraş, municipiu şi sectoarele municipiului Bucureşti, privind:
a) numãrul gospodariilor populaţiei, de clãdiri de locuit, construcţii gospodãreşti şi de mijloace de transport cu tracţiune animala aparţinând populaţiei;
b) modul de folosinta a terenurilor pe categorii de unitãţi, suprafata cultivatã şi producţia agricolã, la principalele culturi, în gospodãriile populaţiei;
c) numãrul de pomi fructiferi în gospodãriile populaţiei şi producţia de fructe;
d) efectivele de animale pe categorii de unitãţi, pe specii şi categorii la începutul anului, evoluţia în cursul anului a bovinelor, porcinelor şi ovinelor şi producţia animala obţinutã în gospodãriile populaţiei.
ART. 4
Se considera gospodãrie, în sensul prezentului decret, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau altor persoane care locuiesc şi gospodãresc împreunã, având bugetul comun şi, dupã caz, lucreazã împreunã terenul şi toate animalele pe care le deţin oricare ar fi localitatea în care se gãsesc terenurile şi animalele.
În comune se înscriu în registrul agricol toate gospodãriile populaţiei, chiar dacã nu deţin terenuri agricole, animale sau construcţii. De asemenea, se înscriu toate gospodãriile populaţiei în oraşe şi în localitãţi care aparţin din punct de vedere administrativ de acestea, de municipii ori de sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite prin decizii ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în care gospodãriile cu terenuri agricole sau cu animale au o frecventa mare.
În oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodãriile care deţin terenuri agricole (inclusiv terenurile cultivate în curţi) şi pomi fructiferi, precum şi cele care deţin animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, şi familii de albine.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate, dar au pe raza acesteia terenuri, animale sau construcţii, vor fi înscrise într-un capitol separat al registrului agricol.

CAP. 2
Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor în registrul agricol

ART. 5
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare comunale, orãşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru întocmirea şi ţinerea la zi a registrului agricol în conformitate cu prevederile prezentului decret, pentru asigurarea impotriva degradãrii, distrugerii, sau sustragerii acestuia, precum şi pentru conformitate cu prevederile prezentului decret, pentru asigurarea impotriva degradãrii, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
Registrul agricol, având caracterul unui document oficial constituie o sursa importanta de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat şi înregistrat în registrul de intrare-ieşire.
ART. 6
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi a municipiului Bucureşti indruma şi controleazã modul în care comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare comunale, orãşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti aduc la îndeplinire sarcinile privind registrul agricol.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Direcţia Centrala de Statistica şi Ministerul Finanţelor, pe baza de planuri comune de acţiune, vor asigura îndrumarea şi controlul lucrãrilor privind întocmirea registrului, realitatea datelor înscrise, pe gospodãrii, precum şi a datelor centralizate şi raportate.
Organele prevãzute în alineatul precedent vor elabora norme tehnice de completare a registrului agricol.
ART. 7
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei, sub semnatura proprie, a capului de gospodãrie, sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodãriei, la sediul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular comunal, orasenesc, municipal sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în funcţie de domiciliul capului gospodãriei. Pentru gospodãriile din unele sate mai indepartate de sediul central al comunei se vor infiinta centre sau birouri executive ale consiliilor locale.
Pentru persoanele juridice altele decât cele socialiste, care deţin terenuri agricole sau animale domestice, registrul agricol se completeazã pe baza declaraţiilor scrise, semnate de organele lor de conducere.
ART. 8
Înscrierile datelor în registrul agricol se va face, la comune de cãtre agentul agricol sau de statisticianul - funcţionar -, cãruia îi revine sarcina completãrii, ţinerii la zi şi centralizarii datelor din registrul agricol. Prin decizie a biroului executiv al consiliului popular comunal, sarcina de completare, ţinere la zi şi centralizare a registrului agricol al consiliului comunal poate fi încredinţatã, dupã caz, şi contabilului biroului executiv al consiliului popular.
La oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti înscrierea datelor se va face de cãtre persoana desemnatã de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, prin decizie.
Secretarul comitetului sau biroului executiv al consiliului popular coordoneazã, verifica şi rãspunde de modul de completare şi ţinere la zi a registrului agricol.
Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se va face numai cu acordul secretarului comitetului sau biroului executiv al consiliului popular.
ART. 9
La completrea registrului cu datele privind efectivele de animale va participa un tehnician zooveterinar de la circumscripţia veterinara sau de la punctul de insamantari artificiale.
Tehnicianul menţionat în alineatul precedent va verifica prin confruntare cu evidentele tehnice operative de care dispune, în prezenta celor ce fac declaraţia, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol şi va rãspunde împreunã cu secretarul comitetului sau biroului executiv şi persoana insarcinata cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.
La verificarea datelor centralizate privind modul de folosinta a terenului va participa şi tehnicianul cadastral, desemnat de oficiul judeţean de cadastru şi organizarea teritoriului.
ART. 10
Termenele la care cetãţenii sunt obligaţi sa declare datele pentru înscrierea în registrul agricol a urmãtoarelor date:
a) 5 ianuarie-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodãriei, clãdiri de locuit, construcţii gospodãreşti şi mijloace de transport cu tracţiune animala, efectivele de animale existente în gospodãrie la începutul anului;
b) în termen de 7 zile pentru orice modificãri intervenite în efectivele de bovine, porcine, şi ovine pe care deţin: vânzãri-cumpãrãri, produşi obţinuţi, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri;
c) 25 mai-10 iunie, pentru datele agricole de producţie vor depune, pana la 15 mai, la birourile executive ale consiliilor populare comunale, tabele cu membrii cãrora li s-au repartizat loturi în folosinta, cu indicarea suprafeţelor.
ART. 11
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, vor controla, în perioadele prevãzute la art. 13, exactitatea datelor declarate la art. 10. În acest scop, vor constitui o comisie formatã din preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comitetului sau biroului executiv, persoana insarcinata cu completarea registrului agricol, agentul agricol de la comuna, deputaţi ai consiliului popular şi specialişti zooveterinari de la circumscripţiile sanitar-veterinare şi punctele de insamantare artificiala.
Diferenţele fata de datele înscrise, constatate cu ocazia controlului, vor fi operate în registrul agricol, incunostintind despre acest lucru pe capul gospodãriei.
ART. 12
Comisia comunalã (oraseneasca, municipala şi a sectoarelor municipiului Bucureşti), prevãzute la art. 11, odatã cu controlul exactitatii datelor declarate, va culege de la gospodãrii şi informaţii cu privire la productiile medii pe animal.
Pe baza acestor informaţii şi a altor date de la organele tehnice agricole şi cele de valorificare a produselor agricole, comisia va stabili pe comuna (oraş, municipiu, sector, al municipiului Bucureşti) producţia animala din gospodãriile populaţiei.
ART. 13
Centralizarea datelor pe comuna (oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti) se va face în urmãtoarele perioade:
a) între 1-20 ianuarie, pentru datele privind membrii gospodãriei, clãdirile de locuit, construcţiile gospodãreşti, mijloace de transport cu tracţiune animala şi evoluţia efectivelor de ovine, bovine, porcine pe total specie, pe întregul an.
Efectivele de animale existente la începutul anului se stabilesc pe baza recesamantului animalelor domestice, se înscriu în registrul agricol pentru fiecare gospodãrie, precum şi pe total comuna (oraş, municipiu, sector), şi se transmit potrivit <>Decretului nr. 1/1982 ;
b) între 1-15 ale lunii urmãtoare trimestrului raportat, pentru evoluţia efectivelor de bovine, porcine şi ovine pe total specie trimestru I-III;
c) între 1-15 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenului, suprafeţele cultivate şi numãrul pomilor fructiferi;
d) în termen de 2 zile de la încheierea lucrãrilor de evaluare a producţiei în camp, pentru producţia principalelor culturi. Înscrierea datelor se va face pe baza rezultatelor furnizate de comisia de evaluare a producţiei agricole vegetale stabilitã prin Decretul nr. 79/1973 ; pentru produsele la care nu se face evaluarea potrivit decretului menţionat, datele privind producţia se vor stabili de cãtre comisia de evaluare prin apreciere;
e) între 1-10 februarie, pentru datele privind producţia animala, pe baza evaluãrii fãcute potrivit prevederilor art. 11 şi 12.

CAP. 3
Obligaţiile persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice altele decât cele solicialiste, precum şi ale unitãţilor socialiste, privind declararea datelor pentru completarea registrului agricol

ART. 14
Persoanele fizice şi persoanele juridice altele decât cele socialiste sunt obligate sa declare, în termenele prevãzute în art. 10, date exacte privind gospodãria proprie în vederea înscrierii acestora în registrul agricol; persoanele domiciliate în localitãţile prevãzute la art. 10, date exacte privind gospodãria proprie în vederea înscrierii acestora în registrul agricol; persoanele domiciliate în localitãţile prevãzute în art. 4 alin. 3 sunt obligate sa declare, în termen de 7 zile, orice modificãri intervenite în efectivul de animale.
La declararea modificãrilor efectivului de animale se prezintã în mod obligatoriu şi documentele prevãzute prin acte normative în vigoare, biletele pentru adeverirea proprietãţii, vânzãrii şi sãnãtãţii animalelor, dovezi privind mortalitatea, certificate pentru sacrificari de necesitate.
ART. 15
Conducerea unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste, precum şi ale oricãror alte unitãţi socialiste care deţin terenuri agricole, pomi fructiferi şi animale domestice, sunt obligate sa înainteze la comitetul consiliului popular respectiv datele necesare pentru întocmirea centralizatorului registrului agricol la urmãtoarele termene:
a) pana la 25 ianuarie, pentru datele privind efectivele de animale la începutul anului;
b) pana la 13 iunie, pentru datele privind modul de folosinta a terenurilor şi pomi fructiferi.
ART. 16
Persoanele fizice, unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, precum şi orice alte unitãţi cãrora le revine obligaţia declarãrii datelor pentru completarea registrului agricol, rãspund de exactitatea acestor date şi de respectarea termenelor de declarare.
În cazul în care persoana fizica sau persoana juridicã alta decât cea socialistã declara cantitãţi mai mici de produse agricole sau un nr. mai mic de animale decât cele reale, ceea ce nu s-a declarat se considera ca nu îi aparţine şi se preia, fãrã plata, în proprietatea statului.
Declararea de cãtre o unitate agricolã de stat sau cooperatista a unor cantitãţi de produse agricole mai mici decât realul deţinut atrage preluarea, fãrã plata, la fondul statului.
Declararea unei producţii agricole sau a unui efectiv de animale mai mare decât cele reale constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
ART. 17
Obligaţiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta persoanelor şi unitãţilor prevãzute în art. 14 şi 15, prin grija comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare

CAP. 4
Raportarea datelor din registrul agricol

ART. 18
Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti vor fi comunicate direcţiei judeţene de statistica la termenele prevãzute la art. 13.
Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnatura preşedintelui şi a secretarului comitetului sau biroului executiv al consiliului popular respectiv, pe formularele elaborate de cãtre Direcţia Centrala de Statistica, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Finanţelor.
ART. 19
Direcţiile judeţene sau a municipiului Bucureşti de statistica vor centraliza pe judeţe datele primite şi le vor transmite Direcţiei Centrale de Statistica şi comitetelor executive ale consiliilor populare respective, la termenele stabilite în sistemul informaţional statistic.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 20
Registrul agricol se va întocmi pe perioade de 5 ani, corespunzãtoare planurilor cincinale de dezvoltare economico-socialã, cu excepţia perioadei 1974-1980, care va fi cuprins într-un registru singur.
ART. 21
Agentul agricol rãspunde de îndeplinirea sarcinilor stabilite de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular cu privire la luarea şi aplicarea mãsurilor pentru folosirea raţionalã a fondului financiar, sporirea producţiei vegetale, a efectivelor de animale; de asemenea, agentul agricol va completa şi centraliza datele din registrul agricol.
ART. 22
Încãlcarea prevederilor cuprinse în prezentul decret atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã, penalã, materialã sau civilã.
ART. 23
Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul registrului agricol, dacã faptele nu sunt sãvârşite în aceste condiţii încât, potrivit legii penale, sunt infracţiuni, constituie contravenţie şi se sactioneaza cu amenda de la 100 lei la 1000 lei.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii.
În mãsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevãzute la alin. 1 le sunt aplicabile dispoziţiile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 24
Prezentul decret intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 1974.
Pe aceeaşi data se abroga Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 889/1963 privind registrul agricol pe anii 1964-1970, <>art. 1, lit. a) pct. 1 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2492/1969 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la norme sanitar-veterinare şi zootehnice, precum şi orice dispoziţii contrare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016