Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 679 din 7 octombrie 1969  pentru modificarea   Decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si a taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 679 din 7 octombrie 1969 pentru modificarea Decretului nr. 221/1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si a taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 106 din 7 octombrie 1969 EXPUNERE DE MOTIVE
Mãsurile menite sa asigure realizarea despãgubirilor pentru repararea pagubelor cauzate avutului obştesc şi, în general, a creanţelor de orice fel ale statului şi ale organizaţiilor socialiste fata de persoanele fizice au un rol deosebit de important în apãrarea proprietãţii socialiste. În aceasta privinta sistemul de executare silitã a primit o reglementare unitarã prin <>Decretul nr. 221/1960 , în executarea dispoziţiilor cãruia s-a emis <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 792/1960 .
Din practica de aplicare a acestor acte normative, în decurs de 8 ani s-a constatat ca unele dispoziţii nu mai corespund actualului stadiu de dezvoltare a orinduirii noastre, ceea ce a fãcut necesarã reexaminarea acestor acte normative.
În general prin decretul alãturat adoptat pentru modificarea actelor normative mai sus indicate, se urmãreşte a se da o mai buna reglementare sistemului de urmãrire imobiliarã şi mobiliarã, înlesnirilor acordate cetãţenilor care cumpara imobilele urmãrite, sistemului de evidenta a creanţelor şi de constatare a insolvabilitatii, posibilitatii de urmãrire a debitorilor care au adus pagube avutului obştesc, modului de urmãrire a veniturilor din munca şi, îndeosebi, a acelora ale membrilor cooperativelor agricole de producţie.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
<>Decretul nr. 221/1960 cu privire la executarea silitã impotriva persoanelor fizice a plãţii impozitelor şi a taxelor neachitate în termen şi a creanţelor bãneşti ale organizaţiilor socialiste, precum şi cu privire la executarea confiscãrii se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Organele financiare de sector al municipiului Bucureşti, cele municipale, orãşeneşti şi comunale executa:
a) impozitele, taxele şi amenzile, precum şi primele pentru asigurãrile prin efectul legii care, potrivit dispoziţiilor legale, se încaseazã de cãtre aceste organe.
Amenzile penale se executa de organele financiare şi în condiţiile prevãzute de legea penalã;
b) orice creanţe care au ca obiect sume cuvenite direct bugetului de stat, precum şi creanţele de orice valoare ale instituţiilor bugetare;
c) sumele de bani datorate ca urmare a:
- încãlcãrii dispoziţiilor codului silvic;
- neplatii taxelor şi suprataxelor de orice fel privind cãlãtoria cu trenul;
- neplatii contribuţiei stabilite pentru lucrãrile de electrificare;
d) creanţele pînã la 500 lei inclusiv ale organizaţiilor economice de stat, cu excepţia acelor creanţe pentru realizarea cãrora ele au organe proprii de executare;
e) orice creanţe care, potrivit altor dispoziţii legale, li se transmit spre executare.
În toate cazurile prevãzute în prezentul articol executarea prin poprire se face în condiţiile art. 26."

2. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - Confiscarile dispuse prin hotãrîri judecãtoreşti sau prin acte de urmãrire penalã se aduc la îndeplinire prin executorii judecãtoreşti; celelalte confiscari se aduc la îndeplinire de organele care au dispus confiscarea.
Cînd odatã cu confiscarea se executa şi creanţe bãneşti, intreaga executare se face de executorul judecãtoresc, afarã de cazul cînd legea dispune altfel.
Cînd s-a pronunţat confiscarea parţialã a averii fãrã a se acorda şi despãgubiri, cheltuielile penale se executa de organele financiare prevãzute la art. 3."

3. Alineatul 1 al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Nici o executare nu se va putea face înainte de ora 7 şi dupã ora 20."

4. Alineatul 2 al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Neîndeplinirea obligaţiei prevãzute la alineatul precedent se sancţioneazã cu amenda civilã pînã la 500 lei, ce se va aplica, la cererea organului de executare, de cãtre judecãtoria în a carei raza teritorialã domiciliazã persoana vinovata sau îşi are sediul organizaţia socialistã care nu a dat informaţiile cerute. Dispoziţiile prezentului alineat nu sînt aplicabile în cazurile prevãzute la art. 27."

5. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Sînt supuse urmãririi veniturile bãneşti ale debitorului în mãsura prevãzutã de lege, precum şi orice alte bunuri ale sale, cu excepţiile şi dupã distincţiile de mai jos.
Nu se pot urmãri:
a) bunurile necesare uzului personal sau casnic al debitorului şi familiei sale;
b) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 2 luni, iar dacã debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pînã la noua recolta, precum şi - la alegerea debitorului - o vacã cu lapte, un porc, doua capre sau trei oi;
c) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încãlzit şi prepararea hranei, socotit pentru 3 luni de iarna;
d) ajutoarele sociale şi pensiile care nu depãşesc nivelul cel mai ridicat al ajutorului social stabilit în raport cu domiciliul debitorului, acordate în cadrul asigurãrilor sociale de stat sau în celelalte sectoare cu sistem propriu de asigurãri şi pensii, precum şi ajutoarele în natura şi în bani acordate de cooperativele agricole de producţie membrilor cooperatori. De asemenea, în cazul urmãririi pensiilor ce depãşesc nivelul cel mai ridicat al ajutorului social, nu se va putea urmãri decît partea din pensie ce depãşeşte acel nivel;
e) bunurile mobile ce servesc la exercitarea ocupaţiei debitorului; dacã acesta se ocupa cu agricultura, i se vor lasa inventarul agricol, seminţele şi furajele, în mãsura necesarã continuãrii muncii în gospodãrie.
Bunurile prevãzute la lit. e pot fi urmãrite numai în vederea realizãrii creanţelor garantate prin gaj constituit asupra lor;
f) casa locuita de debitor şi familia sa, împreunã cu anexele şi terenul din jur, în suprafata stabilitã prin decizia comitetului executiv al consiliului popular al judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz.
Atunci cînd casa are mai multe locuinţe, se excepteazã de la urmãrire numai locuinta ocupatã de debitor şi familia sa, precum şi terenul şi anexele corespunzãtoare acestei locuinţe.
Dispoziţiile de la lit. f nu sînt aplicabile creanţelor pentru repararea pagubelor rezultind din infracţiuni, celor rezultind din obligaţia de a plati, potrivit legii, impozitul asupra valorii bunurilor care nu au fost dobîndite în mod licit, sau în alte cazuri prevãzute de lege.
Sumele depuse la Casa de Economii şi Consemnaţiuni nu sînt urmaribile decît în condiţiile prevãzute în legea de organizare a acestei case."

6. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Executarea confiscãrii averii, ca pedeapsa complimentarã, se face numai asupra bunurilor personale ale condamnatului, arãtate în art. 68 alin. 4 din codul penal.
Nu se pot urmãri, fiind exceptate de la confiscarea averii, potrivit art. 70 din codul penal, bunurile prevãzute în art. 12 alin. 2 lit. a, b, c şi e, iar dacã condamnatul este cooperator, nici partea sa socialã la cooperativa.
Cînd condamnatul are ca principala ocupaţie agricultura, nu vor fi urmãrite, fiind de asemenea exceptate de la confiscare, casa de locuit şi terenul din jur, împreunã cu construcţiile gospodãreşti anexe sau partea din casa necesarã pentru locuit şi anexele corespunzãtoare, dacã condamnatul şi familia sa locuiesc în aceasta casa.
Membrilor familiei condamnatului, care se afla în întreţinerea acestuia, li se vor lasa din bunurile sale şi sume de bani, care, socotite laolalta cu alimentele ce s-au lãsat în temeiul dispoziţiilor de la alin. 2, sa reprezinte echivalentul a trei salarii din categoria cea mai joasa de salarizare. De asemenea, se vor lasa membrilor familiei condamnatului obiectele folosite în comun, în mãsura în care acestea sînt strict necesare, iar pentru fiecare copil pînã la 14 ani, lucrurile pe care acesta le foloseşte."

7. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - Veniturile, în natura şi în bani, pe care le realizeazã membrii cooperativelor agricole de producţie, prin munca prestatã în cadrul acestora, pot fi urmãrite dupã distincţiile şi în proportiile prevãzute de lege pentru urmãrirea salariilor şi a celorlalte venituri din munca asimilate acestora.
În acest scop, la cererea organului de executare, consiliul de conducere al cooperativei agricole de producţie va dispune retinerile corespunzãtoare din veniturile în natura şi în bani cuvenite debitorilor membri ai acesteia, pentru plata datoriilor lor.
În cazuri justificate, consiliul de conducere va putea decide amînarea reţinerii pînã la calcularea retributiei anuale. În mod excepţional, dacã va fi necesar, în raport cu posibilitãţile reale de plata ale debitorului se va putea decide o noua amînare pînã cel mai tirziu la calcularea retributiei anuale urmãtoare.
Terenurile, animalele şi inventarul agricol, aduse în intovarasiri agricole, nu pot fi urmãrite pentru datoriile intovarasitilor."

8. La articolul 15 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
"În cazurile prevãzute în alineatul precedent, rãspunderea este solidarã în limita folosului constatat prin hotãrîrea judecãtoreascã."

9. La articolul 20 se adauga un alineat final cu urmãtorul cuprins:
"În cazul contribuţiei locuitorilor pentru lucrãrile de electrificare titlul executor îl constituie angajamentul debitorului de a plati suma stabilitã de adunarea populara drept contribuţie a sa."

10. La articolul 26 se modifica alineatele 1, 4, 9 şi 13, se abroga alineatele 2, 6 şi 11 şi se adauga un alineat final, dupã cum urmeazã:
a) alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Cînd executarea se face prin poprire, organizaţia socialistã creditoare va infiinta poprirea fãrã o prealabilã înştiinţare de plata, printr-o adresa care va fi trimisa terţului poprit, împreunã cu o copie de pe titlul executor. Odatã cu aceasta comunicare, va fi înştiinţat şi debitorul de mãsura luatã."
b) alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Poprirea înfiinţatã ca mãsura de asigurare devine executorie prin comunicarea copiei de pe titlul executor terţului poprit şi înştiinţarea debitorului despre aceasta de cãtre organizaţia socialistã creditoare."
c) alineatul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Termenul în care pot fi introduse contestaţii de cãtre debitor ori terţul poprit este de 5 zile de la primirea comunicãrii sau înştiinţãrii prevãzute în alin. 1.
Cînd contestaţia priveşte mãsuri luate de terţul poprit în cursul executãrii popririi, termenul curge de la data cînd debitorul a luat cunostinta de acele mãsuri."
d) alineatul 13 va avea urmãtorul cuprins:
"Valoarea recipisei nu va putea fi încasatã decît dupã expirarea termenului în care pot fi introduse contestaţii, iar în cazul în care s-au introdus contestaţii, dupã soluţionarea definitiva a acestora."
e) alineatul final va avea urmãtorul cuprins:
"În cazul cînd urmãrirea se efectueazã numai de organele prevãzute la art. 3, sumele reţinute se vãrsa în conturile indicate de aceste organe."

11. La articolul 27 se introduce un alineat nou şi se modifica actualul alineat 2, devenit alineat final, dupã cum urmeazã:
a) alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Sesizarea judecãtoriei, în cazul amenzilor contravenţionale, se face de organul financiar prevãzut la art. 3."
b) alineatul final va avea urmãtorul cuprins:
"Prin aceeaşi hotãrîre se va pronunţa şi o amenda civilã pînã la 500 lei impotriva angajaţilor organizaţiilor socialiste sau persoanelor fizice la care s-a înfiinţat poprirea, din vina cãrora nu s-au fãcut comunicãrile ori nu s-au efectuat retinerile prevãzute de articolul precedent."

12. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - Pentru datoriile pînã la 3.000 lei inclusiv ale angajaţilor, pensionarilor, membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, oamenilor de litere, arta şi ştiinţa, membrilor colegiilor de avocaţi şi ale lucrãtorilor retribuiţi pe baza de cota procentualã, executarea se va face numai prin poprire, în cazurile cînd datele necesare pentru a infiinta poprirea sînt cunoscute, iar salariile, pensiile ori celelalte venituri din munca ale acestora nu sînt grevate de alte urmãriri.
De asemenea, executarea se va face numai prin poprire, dacã debitorii au venituri cunoscute, pe seama cãrora creanta poate fi realizatã prin poprire într-un termen de 12 luni.
În cazuri justificate şi cînd creanta este realizabila în 2 ani pe calea popririi, executarea exclusiv pe aceasta cale se poate aproba, dupã cum urmeazã:
a) pentru sumele cuvenite bugetului de stat, de ministrul finanţelor sau de directorii administraţiilor financiare judeţene şi a municipiului Bucureşti, dupã caz;
b) pentru orice alte creanţe, de ceilalţi miniştri sau de conducerile altor organe centrale, ori de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, cãrora le sînt subordonate organizaţiile socialiste creditoare, dupã caz.
Dispoziţiile prezentului articol se aplica în mod corespunzãtor şi datoriilor membrilor cooperativelor agricole de producţie, executarea facindu-se numai în condiţiile art. 14."

13. Punctul II din articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
"II. Bunurile imobile prin:
a) preluare directa de cãtre organizaţia socialistã creditoare în contul creanţei;
b) vînzare directa cãtre organizaţii socialiste;
c) vînzare la licitaţie;
d) trecere în proprietatea statului cînd urmãrirea se face pentru creanţele statului şi ale organizaţiilor de stat prin predare, pe seama creanţei, comitetului executiv al consiliului popular al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, pe al cãrui teritoriu se afla imobilul, acesta intrînd în administrarea directa a unitãţii administrativ-teritoriale respective.
Autorizaţiile prevãzute în dispoziţiile legale privind transmiterea bunurilor imobiliare nu sînt necesare în cazul imobilelor urmãrite în condiţiile prezentului decret.
Construcţiile de orice fel, precum şi terenurile care nu sînt în producţie agricolã pot fi dobîndite, în modurile prevãzute la lit. a-d, de organizaţii socialiste, numai dacã le sînt necesare pentru nevoile lor proprii sau ale organizaţiilor subordonate, obtinind în acest scop aprobarea prealabilã a organelor centrale sau a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene ori al municipiului Bucureşti, în a cãror subordonare se afla.
Cînd imobilul se dobîndeşte de un organ central, de un judeţ ori de municipiul Bucureşti, nu este necesarã nici o aprobare.
Terenurile care sînt în producţia agricolã se valorifica pentru creanţele statului sau ale organizaţiilor socialiste de stat numai potrivit lit. d prin predarea lor, pe seama creanţei, comitetelor executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe al cãror teritoriu sînt situate; acestea le vor transmite apoi, în condiţiile legii, organizaţiilor socialiste din agricultura desemnate de organele competente.
Cînd urmãrirea se face de organele financiare prevãzute la art. 3, nu se aplica modul de valorificare prevãzut la lit. a."

14. Se introduce articolul 31^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 31^1. - Dacã bunurile mobile sau imobile ale debitorului nu au putut fi valorificate prin aplicarea procedurii de executare silitã, aceasta înceteazã şi bunurile se restituie debitorului, cheltuielile de executare raminind în sarcina acestuia."

15. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - În cazul în care la urmãrirea silitã participa mai mulţi creditori, organul de executare repartizeazã suma realizatã potrivit urmãtoarei ordini de preferinta:
a) creanţele rezultind din cheltuielile fãcute cu urmãrirea bunurilor al cãror preţ se distribuie;
b) creanţele rezultind din salarii şi alte datorii asimilate acestora, cele rezultind din datorii în cadrul asigurãrilor sociale de stat, precum şi cele rezultind din despãgubirile pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vãtãmãri corporale care au pricinuit incapacitate de munca;
c) creanţele din obligaţii de întreţinere;
d) creanţele statului din impozite şi taxe, precum şi cele reprezentind primele de asigurare prin efectul legii;
e) creanţele din împrumuturi bancare;
f) creanţele reprezentind despãgubirile pentru repararea pagubelor pricinuite proprietãţii socialiste prin fapte ilicite;
g) creanţele din amenzi cuvenite bugetului de stat;
h) creanţele provenite din livrãri de produse, prestãri de servicii şi executãri de lucrãri;
i) alte creanţe.
În cazul creanţelor de acelaşi rang, suma realizatã se repartizeazã între creditori, proporţional cu creanta fiecãruia."

16. Alineatul 3 al articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
"Distribuirea sumei se poate face numai dupã trecerea unui termen de 15 zile de la data cînd suma a fost depusa."

17. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 35. - În cazul în care creditorii prevãzuţi la articolul precedent au asupra bunului vîndut drepturi de preferinta conservate, în condiţiile prevãzute de lege, la distribuirea sumei rezultate din vînzarea bunului, creanţele respective vor fi plãtite înaintea creanţelor prevãzute de art. 33 la lit. h şi i.
Creanţele garantate prin ipoteca sau gaj, conservate în condiţiile legii, vor fi plãtite din preţul bunurilor afectate garanţiei, cu preferinta chiar fata de cele prevãzute la art. 33 lit. b-i inclusiv, dacã restul averii debitorului sau cîştigul sau din munca asigura satisfãcãtor plata acestor din urma creanţe."

18. Alineatul 1 al articolului 37 va avea urmãtorul cuprins:
"Pedeapsa confiscãrii totale sau parţiale a averii debitorului nu impiedica urmãrirea bunurilor confiscate, pentru realizarea creanţelor de orice fel, nãscute înainte de începerea urmãririi penale în cauza în care s-a pronunţat confiscarea, precum şi a celor nãscute ulterior din fapte ilicite sau din acte încuviinţate de organele de urmãrire penalã sau de judecata."

19. Alineatul 2 al articolului 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru imobilele neurmarite pînã la predarea lor conform alineatului precedent, creditorii care şi-au anuntat pretenţiile în condiţiile art. 25 vor putea cere urmãrirea în termen de 3 luni de la predare. Dupã expirarea acestui termen creditorii nu vor mai putea formula nici o pretentie în legatura cu imobilele predate, acestea raminind în administrarea directa a unitãţilor administrativ-teritoriale cãrora le-au fost predate."

20. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Amnistia are efecte asupra confiscãrii averii numai în mãsura în care aceasta pedeapsa nu a fost încã executatã."

21. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - În contestaţiile impotriva executarilor efectuate prin organele financiare prevãzute la art. 3 sau purtind asupra unor bunuri confiscate, instanta va cita şi administraţia financiarã în a carei raza teritorialã se gãsesc bunurile urmãrite, ori, în cazul executãrii prin poprire, îşi are sediul sau domiciliul terţul poprit."

22. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - Dreptul de a cere executarea silitã a impozitelor şi taxelor se prescrie prin împlinirea unui termen de 5 ani.
În cazul despãgubirilor pentru pagube aduse proprietãţii socialiste prin infracţiuni, prescripţia dreptului de a cere executarea silitã se suspenda pe timpul cît debitorul nu are venituri sau alte bunuri urmaribile. Lipsa veniturilor sau a altor bunuri urmaribile se constata prin procesul-verbal de insolvabilitate încheiat potrivit dispoziţiilor hotãrîrii Consiliului de Miniştri emise în vederea executãrii prezentului decret."

23. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - Prevederile prezentului decret nu sînt aplicabile creanţelor ce se urmãresc numai prin reţineri fãcute angajaţilor conform codului muncii sau altor dispoziţii legale.
Cu toate acestea, în cazul cînd angajatul înainte de a fi plãtit integral datoria s-a încadrat la o alta organizaţie, sînt aplicabile prevederile art. 26 şi 27 cu privire la poprire.
În cazurile prevãzute în alineatele precedente, dacã veniturile din munca ale debitorului sînt urmãrite şi de alţi creditori, se aplica dispoziţiile art. 33."

24. Se introduce articolul 45^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 45^1. - Titlurile executorii privind creanţele Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi ale Consiliului Securitãţii Statului, inclusiv acelea care prevãd şi confiscarea averii, se transmit spre executare organelor financiare prevãzute la art. 3, în a cãror raza teritorialã domiciliazã debitorul.
Organele financiare au, cu privire la executarea acestor titluri, drepturile şi obligaţiile organizaţiei socialiste creditoare.
Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Securitãţii Statului vor scãdea creanţele din evidente, pe baza confirmãrii primirii titlurilor executorii de cãtre organele financiare."

25. Articolul 54 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 54. - Modul de valorificare a bunurilor urmãrite sau confiscate, înlesnirile de plata, normele privind cazurile de insolvabilitate, modul de trecere în evidenta separatã a creanţelor ce se realizeazã prin urmãrirea salariilor sau a veniturilor asimilate cu acestea, precum şi orice alte mãsuri în vederea executãrii prezentului decret se stabilesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri."

ART. 2
Dacã în contul creanţelor purtãtoare de dobinzi, supuse prevederilor <>Decretului nr. 221/1960 , au fost plãtite, pînã la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, sume care acoperã integral numai creanta fãrã dobinzi, dobinzile nu se mai urmãresc.
De asemenea, dacã pînã la aceeaşi data, au fost fãcute plati parţiale, sumele plãtite se vor socoti asupra creanţei, dobinzile cuvenite pentru partea de creanta achitatã nemaiurmarindu-se.
ART. 3
Ori de cîte ori în <>Decretul nr. 221/1960 sînt folosite cuvintele "sfat popular", "regiune", "raion", "raion orasenesc", "organe financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare", "tribunal", aceste cuvinte sînt înlocuite dupã cum urmeazã:
- "sfat popular" prin cuvintele "consiliu popular";
- "regiune" şi "raion" prin cuvintul "judeţ";
- "raion orasenesc" prin cuvintele "sector al municipiului Bucureşti";
- "organe financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare" prin cuvintele "organele financiare prevãzute la art. 3";
- "tribunal" prin cuvintul "judecãtorie".
ART. 4
<>Decretul nr. 221/1960 , cu modificãrile din prezentul decret, va fi republicat, dîndu-se articolelor o noua numerotare şi actualizindu-se denumirile organelor de stat şi organizaţiilor socialiste.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016