Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 589 din 21 august 1969  privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 589 din 21 august 1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL Nr. 89 DIN 21/8 /69
CAP. 1
ART. 1
Ministerul Afacerilor Externe înfãptuieşte politica externa a Republicii Socialiste România pe baza liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman şi a mãsurilor generale adoptate de organele supreme ale puterii şi administraţiei de stat.
ART. 2
Ministerul Afacerilor Externe îşi desfãşoarã activitatea pe baza legilor în vigoare, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri.
ART. 3
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Afacerilor Externe colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale.
CAP. 2
Atribuţii
ART. 4
Ministerul Afacerilor Externe are urmãtoarele atribuţii:
a) aduce la îndeplinire sarcinile ce-i revin pentru înfãptuirea liniei generale a politicii externe stabilite de Partidul Comunist Roman şi a mãsurilor adoptate de organele supreme ale puterii de stat, în domeniul politicii externe;
b) asigura înfãptuirea unitarã a politicii externe a Republicii Socialiste România în acţiunile întreprinse în relaţiile internaţionale de celelalte ministere şi alte organe centrale;
c) informeazã conducerea Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri cu privire la evenimentele internaţionale şi prezintã propuneri în legatura cu acestea;
d) urmãreşte evoluţia relaţiilor Republicii Socialiste România cu celelalte state şi prezintã conducerii Partidului Comunist Roman, precum şi Consiliului de Miniştri, propuneri în vederea dezvoltãrii acestor relaţii;
e) asigura înfãptuirea politicii externe a statului în relaţia cu O.N.U., instituţiile sale specializate şi cu alte organizaţii internaţionale;
f) contribuie la înfãptuirea politicii R.S.R. în domeniul relaţiilor economice cu statele strãine;
g) coordoneazã activitatea privind schimburile culturale, ştiinţifice, artistice şi de presa ale R.S.R. cu statele strãine; coordoneazã acţiunile prin care se fac cunoscute peste hotare realizarile economice, ştiinţifice, sociale, culturale şi artistice ale R.S.R.;
h) sprijinã celelalte ministere şi alte organe centrale în realizarea acţiunilor pe care acestea le desfãşoarã în domeniul relaţiilor externe;
i) apara în strãinãtate drepturile şi interesele statului roman, ale cetãţenilor romani şi ale persoanelor juridice romane, în conformitate cu normele legale; asigura exercitarea funcţiilor consulare potrivit normelor legale, înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte şi practicii internaţionale;
j) duce tratative sau participa la tratative în vederea încheierii înţelegerilor internaţionale;
k) negociaza şi încheie acorduri de colaborare culturalã şi ştiinţificã, precum şi programe, planuri sau protocoale de aplicare a lor, puse de acord cu celelalte ministere şi organe centrale interesate;
l) face propuneri cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înţelegerilor internaţionale, aderarea la acestea sau denunţarea lor, cu excepţia înţelegerilor bilaterale pentru a cãror încheiere sînt împuternicite alte ministere şi organe centrale; efectueazã schimbul instrumentelor de ratificare; depune instrumentele de ratificare sau de aderare; notifica aprobarea ori acceptarea înţelegerilor internaţionale sau denunţarea lor; elibereazã documentele certificind deplinele puteri;
m) urmãreşte aplicarea prevederilor înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte şi prezintã propuneri;
n) elaboreazã sau participa la elaborarea proiectelor actelor normative care au legatura cu relaţiile externe ale R.S.R.;
o) pãstreazã originalele tuturor înţelegerilor internaţionale bilaterale, precum şi copiile certificate ale înţelegerilor internaţionale multilaterale; pãstreazã originalele înţelegerilor internaţionale al cãror stat depozitar este R.S.R. şi îndeplineşte atribuţiile ce decurg din aceasta calitate;
p) pãstreazã sigiliul de stat al R.S.R.;
r) îndeplineşte atribuţiile de protocol care îi revin potrivit legii; supune spre aprobare scrisorile de acreditare şi cererile de agrement sau de exequatur;
s) asigura relaţiile cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare din R.S.R., în conformitate cu normele legale şi cu uzanţele internaţionale;
t) organizeazã, indruma şi controleazã misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R.;
u) organizeazã curierul diplomatic pentru transportul corespondentei între Ministerul Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare, în conformitate cu legea, cu înţelegerile internaţionale la care R.S.R. este parte, precum şi cu uzanţele internaţionale;
v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 5
În vederea realizãrii de cãtre Ministerul Afacerilor Externe a atribuţiilor sale, celelalte ministere şi organe centrale:
a) consulta Ministerul Afacerilor Externe în problemele care, decurgind din activitatea lor specifica, privesc politica externa a R.S.R.;
b) solicita acordul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe cu privire la tratatele, acordurile, convenţiile şi orice alte înţelegeri internaţionale pentru încheierea cãrora sînt împuternicite sa poarte negocieri;
c) informeazã periodic sau la cerere Ministerul Afacerilor Externe asupra aplicãrii înţelegerilor internaţionale la care R.S.R. este parte;
d) depun la Ministerul Afacerilor Externe originalele tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi ale oricãror alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie.
CAP. 3
Organizare şi funcţionare
ART. 6
Ministerul Afacerilor Externe îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului conducerii colective.
ART. 7
Ministerul Afacerilor Externe este condus de un colegiu , organ deliberativ, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului.
ART. 8
Colegiul ministerului este alcãtuit din:
a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali;
b) directori şi alţi conducatori ai compartimentelor organizatorice ale ministerului, specialişti cu experienta îndelungatã şi inalta calificare din cadrul ministerului sau din afarã acestuia;
c) un delegat al sindicatelor, desemnat de U.G.S.R..
Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri , la propunerea ministrului.
Preşedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de primul adjunct al ministrului.
ART. 9
La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia.
ART. 10
Colegiul îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi adopta hotãrîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
În caz de divergenta între ministru şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune spre rezolvare preşedintelui Consiliului de Miniştri.
Şedinţele colegiului se convoacã de ministru cel puţin o data pe trimestru sau la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi.
ART. 11
Colegiul ministerului în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund fata de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului rãspunde fata de colegiu şi fata de preşedintele acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sînt încredinţate.
ART. 12
Ministrul împreunã cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali dezbat şi rezolva probleme curente ale activitãţii ministerului şi stabilesc mãsurile necesare pentru îndeplinirea operativã a hotãrîrilor colegiului.
În absenta ministrului, atribuţiile sale sînt exercitate de primul adjunct al ministrului.
Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarii generali se numesc de Consiliul de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de colegiul ministerului.
ART. 13
În executarea hotãrîrilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevãzute de lege.
ART. 14
Ministrul informeazã colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţele colegiului.
ART. 15
În raporturile cu celelalte organe şi organizaţii centrale, Ministerul Afacerilor Externe este reprezentat de ministru.
ART. 16
Administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţiile de relaţii, în numãr de cinci;
b) Direcţia organizaţiilor internaţionale;
c) Direcţia relaţiilor culturale;
d) Direcţia de sinteza;
e) Direcţia economicã;
f) Direcţia juridicã şi a tratatelor;
g) Direcţia consularã;
h) Direcţia presei;
i) Direcţia protocolului;
j) Cancelaria;
k) Direcţia de personal;
l) Direcţia plan financiar, contabilitate şi organizarea muncii;
m) Direcţia tehnica, de aprovizionare şi administrativã;
n) Serviciul curieri diplomatici;
o) Oficiul juridic.
Atribuţiile, normele de funcţionare şi structura organizatoricã a unitãţilor prevãzute în prezentul articol se stabilesc de cãtre colegiu, potrivit normelor legale.
ART. 17
Direcţiile de relaţii, Direcţia organizaţiilor internaţionale, Direcţia relaţiilor culturale, Direcţia de sinteza, Direcţia economicã, Direcţia juridicã şi a tratatelor, Direcţia consularã, Direcţia presei, Direcţia protocolului, Cancelaria şi Direcţia de personal sînt încadrate cu personalul diplomatic şi consular necesar. Salarizarea personalului diplomatic şi consular, precum şi a personalului de specialitate şi tehnico-administrativ, se face potrivit normelor legale în vigoare.
ART. 18
Serviciul exterior este format din misiuni diplomatice şi oficii consulare.
Misiunile diplomatice sînt:
a) ambasade;
b) legatii;
c) misiuni permanente pe lîngã organizaţiile internaţionale.
Oficiile consulare sînt:
a) consulate generale;
b) consulate;
c) viceconsulate;
d) agenţii consulare.
ART. 19
Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 20
Misiunile diplomatice cu rang de ambasada sînt conduse de ambasadori extraordinari şi plenipotentiari, iar misiunile diplomatice cu rang de legatie sînt conduse de trimişi extraordinari şi miniştri plenipotentiari.
Misiunile permanente pe lîngã organizaţiile internaţionale sînt conduse de reprezentanţi sau delegaţi permanenţi cu grad de ambasador sau alt grad diplomatic.
Oficiile consulare sînt conduse, potrivit rangului lor, de consuli generali, consuli, viceconsuli, agenţi consulari.
ART. 21
Ambasadorii extraordinari şi plenipotentiari, precum şi trimisii extraordinari şi plenipotentiari, se acrediteazã şi se recheamã prin decret al Consiliului de Stat.
Reprezentanţii sau delegaţii permanenţi pe lîngã organizaţii internaţionale, cu grad de ambasador sau de trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar, se numesc şi se recheamã prin decret al Consiliului de Stat.
Şefii oficiilor consulare sînt numiţi prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 22
Şeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al R.S.R. în statul în care este acreditat.
Şeful misiunii diplomatice are, în statul în care este acreditat, are o competenta generalã de reprezentare a R.S.R. şi de apãrare a intereselor statului roman, ale persoanelor juridice şi ale cetãţenilor romani, în conformitate cu normele dreptului internaţional.
În statul în care este acreditat, şeful misiunii diplomatice reprezintã statul roman fata de orice cetãţean roman trimis în misiune permanenta sau temporarã sau aflat în orice calitate în acel stat.
ART. 23
Atasatii militari şi adjunctii acestora funcţioneazã în cadrul misiunilor diplomatice, sub conducerea şi îndrumarea generalã a şefului misiunii diplomatice.
ART. 24
În cadrul misiunii diplomatice funcţioneazã secţii economice, care se organizeazã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe împreunã cu Ministerul Comerţului Exterior.
ART. 25
Şeful misiunii diplomatice poarta rãspunderea pentru înfãptuirea politicii economice a R.S.R. în relaţiile cu ţara în care este acreditat.
Şeful misiunii diplomatice exercita în statul în care este acreditat îndrumarea şi controlul activitãţii sectiei economice şi a altor organe romane de comerţ exterior, turism, navigaţie sau altele, care îşi desfãşoarã activitatea în acest stat.
ART. 26
Normele de funcţionare şi structura organizatoricã a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se stabilesc de cãtre colegiu, potrivit dispoziţiilor legale.
CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 27
Se aproba pentru administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, exclusiv conducerea ministerului, numãrul maxim de posturi prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 28
Drepturile şi obligaţiile specifice personalului diplomatic şi consular vor fi stabilite prin Statutul personalului diplomatic şi consular al R.S.R..
ART. 29
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R. sînt cele prevãzute în lista anexa la prezentul decret.
ART. 30
Decretul nr. 23/1959 privind oficiile diplomatice sau consulare ale R.P.R. şi acordarea gradelor de ambasador şi ministru plenipotenţiar şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.


ANEXA 1

Lista cuprinzînd misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale R.S.R.

I. Misiuni diplomatice

Ambasade
1. Ambasada R.S.R. de la Tirana (Republica Populara Albania)
2. Ambasada R.S.R. de la Alger (Republica Algeriana Democratica şi Populara)
3. Ambasada R.S.R. de la Cairo (Republica Arabã Unita)
4. Ambasada R.S.R. de la Buenos Aires (Republica Argentina)
5. Ambasada R.S.R. de la Viena (Republica Austria)
6. Ambasada R.S.R. de la Bruxelles (Regatul Belgiei)
7. Ambasada R.S.R. de la Rangoon (Uniunea Birmana)
8. Ambasada R.S.R. de la Londra (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)
9. Ambasada R.S.R. de la Sofia (Republica Populara Bulgaria)
10. Ambasada R.S.R. de la Ottawa (Canada)
11. Ambasada R.S.R. de la Praga (Republica Socialistã Cehoslovaca)
12. Ambasada R.S.R. de la Santiago de Chile (Republica Chile)
13. Ambasada R.S.R. de la Pekin (Republica Populara Chineza)
14. Ambasada R.S.R. de la Nicosia (Republica Cipru)
15. Ambasada R.S.R. de la Kinshasa (Republica Democratica Congo)
16. Ambasada R.S.R. de la Phenian (Republica Populara Democrata Coreeana)
17. Ambasada R.S.R. de la Havana (Republica Cuba)
18. Ambasada R.S.R. de la Copenhaga (Regatul Danemarcei)
19. Ambasada R.S.R. de la Berna (Confederatia Elvetiana)
20. Ambasada R.S.R. de la Helsinki (Republica Finlanda)
21. Ambasada R.S.R. de la Paris (Republica Franceza)
22. Ambasada R.S.R. de la Berlin (R.D.G.)
23. Ambasada R.S.R. de la Bonn (R.F.G.)
24. Ambasada R.S.R. de la Accra (Republica Ghana)
25. Ambasada R.S.R. de la Atena (Regatul Greciei)
26. Ambasada R.S.R. de la Conakry (Republica Guineea)
27. Ambasada R.S.R. de la New Delhi (Republica India)
28. Ambasada R.S.R. de la Bagdad (Republica Irak)
29. Ambasada R.S.R. de la Djakarta (Republica Indonezia)
30. Ambasada R.S.R. de la Teheran (Iran)
31. Ambasada R.S.R. de la Roma (Republica Italiana)
32. Ambasada R.S.R. de la Tel-Aviv (Statul Israel)
33. Ambasada R.S.R. de la Tokio (Japonia)
34. Ambasada R.S.R. de la Belgrad (Rep. Socialistã Federativã Iugoslavia)
35. Ambasada R.S.R. de la Beirut (Republica Liban)
36. Ambasada R.S.R. de la Rabat (Regatul Maroc)
37. Ambasada R.S.R. de la Ulan-Bator (Republica Populara Mongola)
38. Ambasada R.S.R. de la Haga (Regatul Olandei)
39. Ambasada R.S.R. de la Lagos (Republica Federala Nigeria)
40. Ambasada R.S.R. de la Islamabad (Republica Islamica Pakistan)
41. Ambasada R.S.R. de la Varsovia (Republica Populara Polona)
42. Ambasada R.S.R. de la Damasc (Republica Arabã Siriana)
43. Ambasada R.S.R. de la Washington (S.U.A.)
44. Ambasada R.S.R. de la Stockholm (Regatul Suediei)
45. Ambasada R.S.R. de la Dar es Salm (Republica Unita Tanzania)
46. Ambasada R.S.R. de la Tunis (Republica Tunisianã)
47. Ambasada R.S.R. de la Ankara (Republica Turcia)
48. Ambasada R.S.R. de la Budapesta (R.P.U.)
49. Ambasada R.S.R. de la Moscova (U.R.S.S.)
50. Ambasada R.S.R. de la Montevideo (Republica Orientala a Uruguayului)
51. Ambasada R.S.R. de la Caracas (Republica Venezuela)
52. Ambasada R.S.R. de la Hanoi (Republica Democrata Vietnam)

[CONTINUAREA ANEXEI 1 ÎN ANEXA 2]

ANEXA 2
[CONTINUAREA ANEXEI 1]

Legatii
1. Legatia R.S.R. de la Rio de Janeiro (Republica Federativã Brazilia)

Misiuni permanente
1. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngã O.N.U. (New York)
2. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngã Oficiul O.N.U. şi instituţiile specializate ale
O.N.U. (Geneva)
3. Delegaţia permanenta a R.S.R. pe lîngã O.N.U. pentru Educaţie, Ştiinţa şi Cultura -
U.N.E.S.C.O. (Paris)
4. Misiunea permanenta a R.S.R. pe lîngã Agenţia Internationala pentru Energia Atomica -
A.I.E.A. (Viena)

II. Reprezentante consulare şi comerciale

1. Reprezentanta consularã şi comercialã de la Madrid (Spania)

III. Oficii consulare

1. Consulatul General al R.S.R. de la Alexandria (Republica Arabã Unita)
2. Consulatul General al R.S.R. de la Sydney (Australia)
3. Consulatul General al R.S.R. de la Istanbul (Republica Turcia)

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016