Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 545 din 30 decembrie 1972  privind executarea masurii educative a internarii minorilor infractori intr-un centru de reeducare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 545 din 30 decembrie 1972 privind executarea masurii educative a internarii minorilor infractori intr-un centru de reeducare

EMITENT: PRESEDINTE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 162 DIN 30/12/72
DECRET nr. 545 din 30 decembrie 1972
privind executarea mãsurii educative a internãrii minorilor infractori într-un centru de reeducare
EMITENT: PREŞEDINTELE R.S.R.
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 decembrie 1972

CAP. 1
ART. 1
Punerea în executare a mãsurii educative a internãrii într-un centru de reeducare a minorilor infractori se face în temeiul unei hotãrîri judecãtoreşti. Aceasta mãsura educativã se executa în centre de reeducare organizate de Ministerul de Interne.
ART. 2
Minorii sînt condusi, dupã caz, la centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau la secţiile special organizate avînd un astfel de profil în cadrul unor centre de reeducare, cãrora li se inmineaza copia de pe hotãrîrea judecãtoreascã.
Centrul de reeducare comunica instanţei de judecata despre internarea minorilor.
ART. 3
Minorii vor fi ţinuţi în centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau în secţiile special organizate avînd un astfel de profil din cadrul unor centre de reeducare o perioada de pînã la 6 luni, timp în care sînt supravegheati sub aspectul sãnãtãţii, se efectueazã depistarea aptitudinilor şi inclinatiilor în vederea stabilirii profesiunii pentru care urmeazã sa se pregãteascã şi a precizarii formelor concrete de reeducare.
ART. 4
Din centrele de reeducare profilate pentru primire, observare şi repartizare sau, dupã caz, din secţiile special organizate avînd un astfel de profil din centrele de reeducare, minorii vor fi repartizaţi, în funcţie de rezultatele observaţiilor efectuate, la unul dintre centrele de reeducare organizat în vederea educãrii, asigurãrii dobîndirii invataturii necesare şi pregãtirii profesionale potrivit cu aptitudinile lor. Totodatã se trimite fişa psiho-pedagogica cuprinzînd datele culese în timpul observarii minorului şi recomandãrile necesare bunei organizãri a procesului de reeducare.
CAP. 2
ART. 5
Centrele de reeducare vor desfasura o activitate educativã în vederea pregãtirii temeinice a minorilor pentru munca şi viata, dezvoltãrii la aceştia a spiritului de munca şi disciplina, a deprinderii de a munci, a respectului fata de lege şi normele de convieţuire socialã, creãrii unei opinii înaintate fata de cei care incalca aceste norme.
ART. 6
Activitatea instructiv-educativã şi de calificare profesionalã din centrele de reeducare se organizeazã şi se desfãşoarã dupã dispoziţiile legale privind învãţãmîntul în Republica Socialistã România, care se aplica în mod corespunzãtor, cît şi potrivit cu prevederile prezentului decret.
ART. 7
Centrele de reeducare întocmesc programe pentru desfãşurarea activitãţii minorilor, în care se stabilesc orele pentru învãţãmînt, practica în atelierele de calificare, pregãtirea lectiilor, activitãţile educative, culturale, sportive, administrativ-gospodãreşti şi timpul pentru recreare şi somn.
ART. 8
În centrele de reeducare se organizeazã:
a) şcoli generale cu învãţãmînt de zi, seral sau fãrã frecventa;
b) şcoli profesionale, unde se primesc minori care au absolvit şcoala generalã sau care nu au terminat şcoala generalã şi au virsta de cel puţin 15 ani;
c) cursuri de calificare la care pot fi repartizaţi minorii care au depãşit virsta de 16 ani şi au absolvit cel puţin 4 clase ale şcolii generale.
În şcolile şi cursurile din cadrul centrelor de reeducare, clasele sînt formate din 15-20 elevi, fiecare clasa avînd cîte un educator.
Minorii care urmeazã şcolile şi cursurile prevãzute la lit. b şi c vor continua simultan şcoala generalã prin învãţãmîntul seral sau fãrã frecventa, diploma de absolvire a şcolii profesionale eliberindu-se dupã absolvirea ciclului de învãţãmînt general obligatoriu.
Pentru minorii care au absolvit şcoala profesionalã sau au o calificare, se vor organiza în ateliere activitãţi de perfecţionare a calificãrii dobîndite.
ART. 9
În cadrul procesului de instruire practica a minorilor se pot efectua lucrãri la organizaţiile socialiste, pe baza de contracte scrise ce se vor încheia între acestea şi centrele de reeducare.
ART. 10
Ministerul de Interne poate organiza activitatea de instruire a minorilor în şcolile profesionale sau în cadrul cursurilor de calificare ale întreprinderilor subordonate altor organe centrale sau comitetelor executive ale consiliilor populare, cu acordul acestora.
În situaţiile prevãzute în alineatul precedent, şcolile profesionale şi întreprinderile asigura şcolarizarea şi calificarea profesionalã a minorilor, suportînd cheltuielile efectuate în acest scop.
ART. 11
Consiliul profesoral al centrului de reeducare poate aproba ca minorii care au absolvit şcoala generalã, au avut rezultate bune la învãţãtura, o buna comportare şi au fost receptivi la acţiunea de reeducare sa se prezinte la examenul de admitere la liceu, dacã exista liceu în localitate, şi sa frecventeze cursurile liceale.
Consiliul profesoral al centrului de reeducare poate aproba, de asemenea, ca minorii care la internare frecventau cursurile liceale sau ale şcolilor profesionale sa continue studiile la şcolile cu acelaşi profil sau cu profil asemãnãtor, existente în localitate, cu acordul, dupã caz, al inspectoratului şcolar sau al organizaţiei socialiste pe lîngã care funcţioneazã şcoala profesionalã.
ART. 12
Planurile de învãţãmînt şi programele şcolare pentru învãţãmîntul general obligatoriu la cursurile de zi, precum şi pentru învãţãmîntul profesional, vor fi cele ale şcolilor sau cursurilor similare.
Planurile de învãţãmînt şi programele şcolare pentru învãţãmîntul general obligatoriu la cursurile serale şi fãrã frecventa, precum şi planurile de învãţãmînt şi programele şcolare pentru cursurile de calificare, se vor elabora de Ministerul de Interne, cu consultarea Ministerului Educaţiei şi Învãţãmîntului.
ART. 13
Profilul şcolilor profesionale şi cursurilor de calificare organizate în centrele de reeducare se stabileşte de cãtre Ministerul de Interne, în raport cu nevoile economiei naţionale, pe baza nomenclatoarelor elaborate de Ministerul Muncii.
ART. 14
Şcolile generale sau profesionale din cadrul centrelor de reeducare şi, individual, minorii pot participa, cu aprobarea conducerii centrului, la concursurile şcolare organizate de cãtre Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului sau de alte organe, pe plan central sau local.
Ministerul de Interne poate organiza concursuri între centrele de reeducare.
CAP. 3
ART. 15
Minorii internati în centrele de reeducare au urmãtoarele îndatoriri:
a) sa cunoascã şi sa respecte regulile de ordine interioarã;
b) sa participe cu regularitate la cursuri şi la instruirea practica, sa respecte programul de activitate al centrului, şcolii şi al locului de munca;
c) sa-şi însuşeascã temeinic cunoştinţele ce li se predau, potrivit programelor şcolare, şi sa-şi formeze deprinderi corespunzãtoare scopului urmãrit prin procesul educativ-instructiv;
d) sa pãstreze cu grija bunurile proprietate socialistã;
e) sa participe la acţiunile iniţiate de centrul de reeducare.
ART. 16
Munca depusa de minori pentru realizarea produselor prevãzute în planurile de producţie ale centrelor de reeducare, întocmite potrivit prevederilor art. 33, precum şi pentru efectuarea pe baza de contract a unor lucrãri la organizaţiile socialiste este remuneratã potrivit salariilor tarifare stabilite în ramura de activitate în care aceştia lucreazã.
Din remuneraţia muncii minorului, 50 la suta revine acestuia, iar 50 la suta revine administraţiei centrului de reeducare şi se foloseşte pentru îmbunãtãţirea procesului instructiv-educativ al minorilor.
Cota ce revine minorului se depune la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, separat pe libret pentru depuneri speciale - Ministerul de Interne. Din cota ce revine minorului o treime poate fi folositã de acesta pe timpul internãrii, iar restul se inmineaza acestuia la liberare.
ART. 17
Minorii pot primi pe timpul internãrii corespondenta, pachete cu alimente, îmbrãcãminte, bani şi orice alte bunuri care nu dauneaza dezvoltãrii lor fizice şi morale.
Pe timpul internãrii minorii pot fi vizitati de membrii de familie şi de alte persoane, cu aprobarea conducerii centrului de reeducare.
ART. 18
La liberare, minorilor li se asigura de cãtre centrul de reeducare costul transportului pînã la domiciliul sau locul de munca şi hrana pe durata cãlãtoriei.
Dacã cei liberaţi din centrele de reeducare urmeazã cursurile de zi la licee sau institute de învãţãmînt superior şi sînt lipsiţi de mijloace materiale, atît ei cît şi pãrinţii lor, li se asigura de Ministerul de Interne, pe timpul studiilor, echipament, conform normelor legale stabilite pentru aceşti minori prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri, cu condiţia dupã caz, a obţinerii de note de trecere la toate materiile sau a promovãrii examenelor.
În perioada în care nu primesc o alta forma de întreţinere din partea statului sau a unei organizaţii obşteşti, pînã la terminarea studiilor, celor liberaţi li se poate acorda de cãtre Ministerul de Interne, sub forma de ajutor, întreţinere, cazare, rechizite, cursuri şi alte materiale didactice necesare fãrã a depãşi normele valorice stabilite prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri pentru minorii internati. Echipamentul şi ajutorul se acorda cel mult pînã la împlinirea virstei de 25 ani.
ART. 19
Organele de ocrotire socialã ale comitetelor executive ale consiliilor populare vor urmãri, timp de 2 ani de la liberare, modul cum minorii liberaţi se integreaza în societate, solicitind în acest scop ajutorul colectivelor de sprijin pentru ocrotire socialã, organizaţiilor şi comisiilor obşteşti.
Organele de ocrotire socialã vor comunica centrului de reeducare din care aceştia au fost liberaţi constatãrile pe care le fac în cazuri deosebite.
CAP. 4
ART. 20
Minorilor care nu respecta îndatoririle ce le revin li se aplica, în raport cu gravitatea abaterii şi particularitãţile de comportament ale fiecãruia, dupã o prealabilã cercetare, una dintre urmãtoarele mãsuri disciplinare:
a) mustrarea în fata colectivului de minori sau a consiliului profesoral;
b) mutarea disciplinarã în alta clasa paralela;
c) izolarea de colectiv pe o perioada de pînã la 10 zile, timp în care li se stabileşte un program corespunzãtor;
d) mutarea disciplinarã într-un alt centru de reeducare.
Mãsurile prevãzute la lit. a-c se iau de cãtre directorul centrului de reeducare, iar cea prevãzutã la lit. d, de cãtre organul ierarhic superior, la propunerea consiliului profesoral prevãzut la art. 30.
ART. 21
Minorul care refuza sa se încadreze în colectiv, tulbura grav viata normalã a acestuia, este refractar la mãsurile educative sau care, în mod repetat, pãrãseşte ori incearca sa pãrãseascã centrul de reeducare, poate fi separat în secţii cu regim restrictiv.
Separarea în secţii cu regim restrictiv se poate dispune, pe o perioada de cel mult 3 luni, de cãtre organul ierarhic superior centrului de reeducare, la propunerea consiliului profesoral.
Pe timpul separarii se suspenda, parţial sau total, de conducerea centrului de reeducare, dreptul minorului de a fi vizitat, de a primi învoiri, pachete cu alimente şi de a efectua cheltuieli din sumele de bani de care dispune.
ART. 22
Pentru buna purtare, rezultate deosebite la învãţãtura, staruinta în munca şi în deprinderea unei meserii, receptivitate la mãsurile educative exercitate, precum şi pentru participare activa la acţiunile organizate de centrul de reeducare, minorilor li se pot acorda urmãtoarele recompense:
a) evidentiere în fata colectivului de minori sau consiliului profesoral;
b) încredinţarea unor sarcini de rãspundere în cadrul colectivului de minori;
c) acordarea de premii pentru rezultate deosebite în activitatea şcolarã;
d) trimiterea în tabere sau în excursii organizate de centrul de reeducare;
e) învoiri duminica sau în alte zile de sarbatori legale în localitatea în care îşi are sediul centrul de reeducare;
f) învoiri sa meargã în familie pe timpul vacantelor şcolare, dacã familia oferã condiţii corespunzãtoare.
Minorii pot fi invoiti sa meargã în familie şi în caz de imbolnavire grava a unui membru din familie, decese şi alte situaţii deosebite.
Cheltuielile ocazionate de învoirea minorilor sînt suportate de aceştia sau de familiile lor. Dacã minorul sau familia nu au posibilitãţi, cheltuielile de transport se pot suporta din fondurile Ministerului de Interne, pe baza aprobãrii directorului centrului de reeducare.
CAP. 5
ART. 23
Directorul centrului de reeducare va lua mãsuri ca situaţia fiecãrui minor sa fie analizata în consiliul profesoral, la sfîrşitul fiecãrui an şcolar, precum şi înainte de împlinirea virstei de 18 ani.
Potrivit prevederilor legii penale şi în baza hotãrîrii consiliului profesoral, directorul centrului va propune instanţei competente, dupã caz, liberarea minorului înainte de a deveni major, ori prelungirea internãrii dupã data cînd va deveni major, dacã aceasta este necesar pentru terminarea invataturii şi desavirsirea pregãtirii profesionale în una din formele prevãzute în art. 8. Dacã nu se propune liberarea minorului înainte de a deveni major, ori prelungirea internãrii dupã aceasta data, directorul centrului va pune pe minor în libertate la împlinirea virstei de 18 ani, potrivit legii penale.
Data liberãrii minorului se comunica instanţei care a luat mãsura educativã.
ART. 24
Cu cel puţin 45 zile înainte de liberarea minorului, centrul de reeducare va comunica direcţiei judeţene pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale sau, dupã caz, a municipiului Bucureşti, din raza teritorialã unde minorul urmeazã a se stabili, data la care acesta va pãrãsi centrul de reeducare, localitatea unde se va stabili, virsta, calificarea profesionalã obţinutã, precum şi alte date necesare,pentru a i se asigura un loc de munca corespunzãtor, fãrã examen, concurs sau alta forma de verificare a aptitudinilor şi pregãtirii profesionale.
Direcţia pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale va comunica centrului de reeducare, înainte de liberarea minorului, organizaţia socialistã unde a fost repartizat şi meseria în care urmeazã a fi încadrat.
Minorul se va prezenta cu adresa de repartizare în munca la organul de ocrotire socialã al comitetului executiv al consiliului popular în a cãrui raza administrativ-teritorialã este situata organizaţia socialistã în care urmeazã sa munceasca, spre a fi sprijinit la încadrarea în producţie.
Organizaţia socialistã este obligatã sa încadreze minorii liberaţi, repartizaţi de direcţiile judeţene pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale sau a municipiului Bucureşti, sa le creeze condiţii de munca şi calificare corespunzãtoare, sa asigure cazarea celor care sînt orfani sau care în familie nu au condiţii materiale şi morale satisfãcãtoare, precum şi celor a cãror familie domiciliazã în alta localitate.
CAP. 6
ART. 25
Pentru realizarea sarcinilor instructiv-educative, centrul de reeducare se încadreazã cu personal didactic de conducere, de predare, inclusiv psihologi şi educatori, personal didactic ajutator, tehnico-administrativ, medico-sanitar, de paza şi supraveghere, în conformitate cu statele de funcţiuni stabilite de Ministerul de Interne.
ART. 26
Centrul de reeducare este condus de un director. În raport cu efectivele de minori, directorul centrului este ajutat în munca sa de doi sau mai mulţi directori adjuncţi.
Atribuţiile şi drepturile directorului centrului de reeducare şi ale adjunctilor sãi sînt cele stabilite de regulamentele pentru şcolile generale şi şcolile profesionale, în mãsura în care din dispoziţiile prezentului decret nu rezulta alte atribuţii şi drepturi.
ART. 27
Numãrul posturilor didactice ale fiecãrui centru de reeducare se stabileşte de cãtre Ministerul de Interne în funcţie de numãrul orelor prevãzute în planul de învãţãmînt, de normele didactice, precum şi de numãrul de clase sau grupe de elevi.
ART. 28
Numirea şi eliberarea din învãţãmînt a personalului didactic se fac de Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului, iar încadrarea, transferarea şi detasarea, de cãtre Ministerul de Interne, în condiţiile şi cu procedura prevãzute de statutul personalului didactic.
Personalul didactic din centrele de reeducare are drepturile şi îndatoririle prevãzute de legea învãţãmîntului, de statutul personalului didactic, de prezentul decret, precum şi cele specifice personalului Ministerului de Interne.
ART. 29
Activitatea de perfecţionare profesionalã a personalului didactic se organizeazã în conformitate cu <>Legea nr. 2/1971 privind perfecţionarea pregãtirii profesionale a lucrãtorilor din unitãţile socialiste şi Statutul personalului didactic, în raport cu specificul muncii cu minorii din centrele de reeducare.
ART. 30
În centrul de reeducare funcţioneazã, pentru şcoala generalã şi şcoala profesionalã, un singur consiliu profesoral. Componenta atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliului profesoral sînt cele stabilite pentru şcolile generale şi profesionale de legea învãţãmîntului şi de prevederile prezentului decret.
ART. 31
Îndrumarea, coordonarea şi controlul activitãţii instructiv-educative din centrele de reeducare se fac de cãtre organele Ministerului de Interne, împreunã cu inspectoratele şcolare judeţene sau al municipiului Bucureşti.
CAP. 7
ART. 32
Şcolile generale, şcolile profesionale şi cursurile de calificare ce funcţioneazã în centrele de reeducare se doteaza cu mijloace didactice-materiale, conform normelor stabilite pentru şcolile şi cursurile similare şi normele interne ale Ministerului de Interne.
ART. 33
Centrele de reeducare în care funcţioneazã şcoli profesionale şi cursuri de calificare pot avea planuri de producţii proprii, care se întocmesc în concordanta cu prevederile programelor de instruire practica şi se aproba de Ministerul de Interne.
Produsele realizate de minori în atelierele şcolare sau în diferite cercuri, dacã nu sînt necesare centrului, se valorifica, la preţuri legale. Sumele realizate din valorificarea produselor atelierelor şcolare sau în cadrul cercurilor, cît şi cele provenite din alte activitãţi ale centrelor de reeducare, rãmase dupã reducerea cotelor prevãzute la art. 16, se vãrsa ca venit la bugetul de stat prin planul de venituri al Ministerului de Interne.
ART. 34
Minorii din centrele de reeducare rãspund pentru pagubele produse bunurilor centrului din vina lor, dispoziţiile <>art. 13 din Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor aplicindu-li-se în mod corespunzãtor.
CAP. 8
ART. 35
Normele de echipament, cazarmament şi hrana pentru minorii internati în centrele de reeducare se stabilesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 36
Actele de studii pentru şcoala generalã, şcoala profesionalã sau cursurile de calificare organizate în centrele de reeducare nu se vor deosebi de actele eliberate pentru şcoli şi cursuri similare. În aceste acte nu se vor face menţiuni cu privire la centrul de reeducare sau la Ministerul de Interne.
ART. 37
Imprimatele pentru actele de studii şi pentru celelalte imprimate şcolare se pun la dispoziţia Ministerului de Interne de cãtre Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului, potrivit normelor în vigoare.
ART. 38
În vederea perfecţionãrii procesului de reeducare şi a pregãtirii cadrelor didactice, centrele de reeducare şi organele de resort ale Ministerului de Interne colaboreazã cu instituţiile de specialitate, organizeazã activitãţi ştiinţifice şi participa la astfel de activitãţi.
ART. 39
Organele centrale şi organele locale ale administraţiei de stat, instituţiile şi întreprinderile subordonate acestora, care desfãşoarã activitãţi educative de învãţãmînt, cultural artistice, medico-sanitare sau sportive, în limitele atribuţiilor ce le revin, vor acorda sprijinul necesar pentru realizarea scopului mãsurii educative a internãrii într-un centru de reeducare.
Consiliile populare judeţene sau al municipiului Bucureşti în a cãror raza administrativ-teritorialã funcţioneazã centre de reeducare a minorilor vor stabili întreprinderile care vor patrona aceste centre.
ART. 40
Dispoziţiile prezentului decret se aplica în mod corespunzãtor şi persoanelor fata de care, la împlinirea virstei de 18 ani, instanţele judecãtoreşti au dispus prelungirea internãrii într-un centru de reeducare.
ART. 41
Denumirea institut special de reeducare, prevãzutã în art. 101 lit. c, art. 103, 104, 106, 107 şi 108 din Codul penal, în art. 490-492 din Codul de procedura penalã şi în orice alte dispoziţii legale, se înlocuieşte cu denumirea centre de reeducare.
------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016