Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 53 din 30 mai 1975  privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului pentru Presa si Tiparituri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 53 din 30 mai 1975 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului pentru Presa si Tiparituri

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 30 mai 1975
EXPUNERE DE MOTIVE

În vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Constituţiei şi ale Legii presei, cu privire la creşterea contribuţiei mijloacelor de informare publica la înfãptuirea politicii partidului şi statului nostru, prin alãturatul decret al Consiliului de Stat se înfiinţeazã Comitetul pentru Presa şi Tiparituri.
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri este organizat ca organ central de partid şi de stat, sub conducerea Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri. El are sarcina de a contribui prin intreaga sa activitate la înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniile presei, emisiunilor radioului şi televiziunii, lucrãrilor editoriale, spectacolelor, filmelor şi altor forme de imprimare sau înregistrare grafica, fonica ori vizuala, destinate şi folosite ca mijloace de exprimare şi informare publica, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Socialiste România, Legii presei şi celorlalte prevederi legale.
Pentru realizarea sarcinilor care îi revin potrivit legii, prin decret sînt stabilite atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare ale comitetului.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţeazã Comitetul pentru Presa şi Tiparituri, organ central de partid şi de stat, aflat sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri.
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri contribuie, prin intreaga sa activitate, la înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniile presei, emisiunilor radioului şi televiziunii, lucrãrilor editoriale, spectacolelor, filmelor şi altor forme de imprimare sau înregistrare grafica, fonica ori vizuala, destinate şi folosite ca mijloace de exprimare şi informare publica, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Socialiste România, Legii presei şi celorlalte prevederi legale.
ART. 2
În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul pentru Presa şi Tiparituri colaboreazã cu editorii mijloacelor de informare publica şi cu alte organizaţii socialiste interesate, cu conducerile redactiilor şi editurilor, cu ministerele, celelalte organe centrale de stat şi obşteşti, cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 3
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri are urmãtoarele atribuţii:
a) previne publicarea şi difuzarea materialelor care, conform legii, sînt nepublicabile şi sesizeazã, dacã este cazul, pe redactorul şef al publicatiei, conducãtorul instituţiei de presa, al editurii sau pe inlocuitorul acestuia;
b) înregistreazã, în condiţiile legii, autorizaţiile de editare a ziarelor, revistelor şi altor publicaţii periodice, tipãrite sau multiplicate, emise de editori, urmãreşte respectarea condiţiilor de aparitie aprobate şi avizeazã modificarea acestora;
c) organizeazã şi desfãşoarã, în condiţiile legii, activitatea de atestare a calitãţii de ziarist; tine evidenta cãrţii de ziarist;
d) tine evidenta buletinelor şi celorlalte publicaţii periodice cu caracter intern şi de serviciu, pentru care, potrivit legii, nu este necesarã înregistrarea autorizaţiei de editare;
e) stabileşte, potrivit legii împreunã cu Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, norme privind circulaţia tipariturilor şi altor imprimate aflate în reţeaua bibliotecilor, precum şi circulaţia fondului de carte al unitãţilor de anticariat, controleazã modul de aplicare a acestor norme;
f) controleazã modul de aplicare a normelor legale privind imprimarea mijloacelor de informare publica în tipografii şi în unitãţile socialiste dotate cu mijloace de multiplicare, precum şi difuzarea imprimatelor care nu au caracter intern şi de serviciu;
g) îşi da acordul cu privire la exportul publicaţiilor, tipariturilor, imprimarilor grafice, pe pelicula sau fonice; îşi da acordul, la cererea organizaţiilor socialiste, cu privire la ieşirea din ţara, difuzarea sau publicarea în strãinãtate a lucrãrilor şi scrierilor de orice fel, în conformitate cu normele legale;
h) asigura respectarea normelor legale privind introducerea în ţara în scop de difuzare, punere în vînzare sau raspindire a publicaţiilor, filmelor şi oricãror alte imprimate poligrafice, fonice sau pe pelicula realizate în strãinãtate;
i) elaboreazã studii în legatura cu structura şi condiţiile de aparitie a presei în România şi face propuneri pentru perfecţionarea acestora; întocmeşte materiale de sinteza cu privire la rezultatele activitãţii desfãşurate pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale, pe care le prezintã Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliului de Miniştri;
j) împreunã cu editorii şi forurile tutelare ale publicaţiilor organizeazã evidenta centralizata a activitãţii economico-financiare a publicaţiilor cu autorizaţii înregistrate, urmãreşte realizarea planurilor de venituri şi cheltuieli ale ziarelor şi revistelor, face propuneri în vederea utilizãrii economicoase a mijloacelor materiale şi financiare ale presei;
k) avizeazã structura organizatoricã şi numãrul de posturi pentru fiecare publicaţie, în conformitate cu normele legale;
l) îşi da acordul asupra preţului de vînzare al ziarelor şi publicaţiilor periodice imprimate în ţara cu autorizaţie înregistratã şi al celor importate, asupra tarifelor - în lei şi valuta - pentru publicitate prin presa; avizeazã preţurile sorturilor de hirtie folosite în presa, tarifele poligrafice pentru presa şi tarifele de difuzare a presei; exercita, potrivit legii, şi alte atribuţii privind preţurile şi tarifele în domeniul presei şi altor tiparituri;
m) avizeazã, potrivit normelor legale, planurile privind importul presei social-politice şi culturale ale organizaţiilor socialiste şi repartizarea fondurilor valutare aprobate în acest scop;
n) repartizeazã - în calitate de titular de plan - ziarelor, revistelor şi celorlalte publicaţii periodice cu autorizaţie cotele de hirtie corespunzãtoare condiţiilor de aparitie aprobate, controleazã modul de utilizare a hirtiei, stabileşte şi aplica mãsuri pentru reducerea şi lichidarea returnarilor de ziare şi reviste; colaboreazã cu ministerele producãtoare pentru a se asigura publicaţiilor hirtia în sortimentele şi de calitatea stabilite, precum şi cu unitãţile poligrafice şi cele de difuzare pentru respectarea condiţiilor de imprimare şi difuzare a publicaţiilor;
o) elaboreazã proiectul planului economic propriu şi defalca indicatorii de plan aprobaţi prin planul şi bugetul de stat, pe unitãţi subordonate; întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia proprie şi pentru unitãţile economice subordonate; urmãreşte şi rãspunde pentru îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul de stat;
p) elaboreazã şi prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege, în domeniul sau de activitate; îşi da acordul asupra prioiectelor de acte normative elaborate de alte organe centrale, care intereseazã domeniul sau de activitate;
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 4
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri poate cere ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, uniunilor de creaţie, redactiilor, editurilor şi altor instituţii care lucreazã în domeniul informãrii publice avize de specialitate, date şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 5
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri, ca organ deliberativ care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea sa, este alcãtuit din 45-55 membri, dupã cum urmeazã:
a) preşedintele şi vicepreşedinţii comitetului;
b) cadre din conducerea redactiilor unor ziare şi reviste, editurilor, Radioteleviziunii Romane, organizaţiei profesionale a ziaristilor, a unor uniuni de creaţie, Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice, unor ministere şi alte organe centrale de stat, ziarişti şi alţi lucrãtori din activitatea de presa şi editoriala;
c) delegatul desemnat de Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România;
d) secretarul organizaţiei de partid a aparatului Comitetului pentru Presa şi Tiparituri;
e) conducatori ai unor compartimente de munca şi alte cadre de specialitate din aparatul Comitetului pentru Presa şi Tiparituri, precum şi din unitãţile în subordine.
Componenta Comitetului pentru Presa şi Tiparituri se aproba de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri.
ART. 6
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri, în întregul sau, şi fiecare membru în parte rãspund în fata Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a comitetului; fiecare membru al comitetului rãspunde în fata acestuia şi a preşedintelui sau pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate.
ART. 7
Conducerea colectivã a activitãţii operative a Comitetului pentru Presa şi Tiparituri şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor comitetului se realizeazã prin Biroul executiv al acestuia, organ deliberativ, alcãtuit din preşedintele şi vicepreşedinţii Comitetului pentru Presa şi Tiparituri, secretarul organizaţiei de partid a aparatului comitetului, delegatul Uniunii Generale a Sindicatelor din România şi conducãtorii unor compartimente de specialitate ale comitetului.
Componenta Biroului executiv se aproba de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri.
ART. 8
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri şi Biroul sau executiv îşi desfãşoarã activitatea pe baza principiului muncii şi conducerii colective.
Dispoziţiile <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective se aplica în mod corespunzãtor în activitatea comitetului.
ART. 9
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri are în conducerea activitãţii operative un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Preşedintele se numeşte prin decret prezidential, iar vicepreşedinţii prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 10
Preşedintele Comitetului pentru Presa şi Tiparituri ia mãsuri pentru îndeplinirea hotãrîrilor comitetului, asigura conducerea activitãţii curente a acestuia, exercitind şi celelalte atribuţii ce îi revin potrivit legii.
În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele este ajutat de vicepreşedinţi. Repartizarea atribuţiilor între vicepreşedinţi se stabileşte de preşedinte.
ART. 11
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri are un aparat a cãrui structura organizatoricã este cea prevãzutã în anexa nr. 1*), care face parte integrantã din prezentul decret.
Numãrul posturilor personalului din aparatul Comitetului pentru Presa şi Tiparituri este cuprins în anexa nr. 2*), care face parte integrantã din prezentul decret.

-----------------
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.

În localitãţile resedinta de judeţ şi în alte localitãţi, stabilite de comitet în funcţie de necesitaţi, funcţioneazã lectori care îndeplinesc, pe plan local, sarcinile stabilite de Comitetul pentru Presa şi Tiparituri.
ART. 12
Comitetul pentru Presa şi Tiparituri are în subordinea sa Întreprinderea de stat pentru imprimate şi administrarea publicaţiilor (I.S.I.A.P.), care asigura, la cererea editorilor, serviciile de administrare şi deservire a redactiilor unor publicaţii, precum şi editarea, în conformitate cu normele legale, a imprimatelor tipizate necesare economiei naţionale şi administraţiei de stat.
ART. 13
Atribuţiile şi normele de funcţionare a compartimentelor din structura organizatoricã a aparatului comitetului, precum şi cele ale unitãţilor subordonate, se stabilesc de Comitetul pentru Presa şi Tiparituri, potrivit legii.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 14
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret Direcţia Generalã a Presei şi Tipariturilor îşi înceteazã activitatea.
Sarcinile şi atribuţiile Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor, prevãzute de actele normative în vigoare, trec asupra Comitetului pentru Presa şi Tiparituri.
ART. 15
Personalul Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor încadrat în aparatul Comitetului pentru Presa şi Tiparituri se considera transferat în interesul serviciului. Personalul transferat în interesul serviciului la alte unitãţi sau trecut în cadrul comitetului în funcţii cu nivele de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a organizãrii Comitetului pentru Presa şi Tiparituri şi a unitãţilor subordonate corespunzãtor normelor din prezentul decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 *) privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
Prevederile legale privitoare la personalul Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor se aplica în mod corespunzãtor personalului Comitetului pentru Presa şi Tiparituri.
ART. 16
Decretul nr. 214/1949 pentru înfiinţarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor, <>Decretul nr. 218/1949 pentru organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor de pe lîngã Consiliul de Miniştri, Decretul nr. 291/1949 pentru constatarea şi sancţionarea unor infracţiuni la <>Decretul nr. 218/1949 pentru organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor de pe lîngã Consiliul de Miniştri, Decretul nr. 150/1973 privind organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor, Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 267/1954 pentru stabilirea sarcinilor şi organizarea Direcţiei Generale a Presei şi Tipariturilor de pe lîngã Consiliul de Miniştri, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.

---------------
*) <>Decretul nr. 162/1973 , reprodus în C.L.D. nr. II/1973, p. 671, a mai fost modificat prin decretele: nr. 435/1973 reprodus în C.L.D. nr. III/1973, p. 222; nr. 532/1973, nr. 545/1973 şi nr. 703/1973, reproduse în C.L.D. nr. IV/1973, p. 116, 134 şi respectiv 809; nr. 42/1974 şi nr. 79/1974, reproduse în C.L.D. nr. I/1974, p. 296 şi respectiv 315; nr. 138/1974, nr. 145/1974 şi. nr. 149/1974, reproduse în C.L.D. nr. II/1974, p. 188, 208 şi respectiv 258; nr. 189/1974 şi nr. 196/1974, reproduse în C.L.D. nr. IV B/1974, p. 661 şi respectiv p. 673; nr. 11/1975 şi nr. 27/1976, reproduse în C.L.D. nr. I/1975, p. 40 şi respectiv p. 75.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016