Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 516 din 20 decembrie 1978  privind efectuarea recensamintului animalelor domestice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 516 din 20 decembrie 1978 privind efectuarea recensamintului animalelor domestice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 111 din 21 decembrie 1978
Sporirea producţiei agricole şi, în mod deosebit, a producţiei animaliere constituie un factor de seama în cadrul mãsurilor menite sa asigure ridicarea continua a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Fundamentarea mãsurilor tehnico-organizatorice privind dezvoltarea zootehniei şi creşterea producţiei animaliere în conformitate cu liniile directoare ale dezvoltãrii economico-sociale a României pentru perioada 1981-1990, şi stabilirea unei baze reale pentru elaborarea planurilor cincinale şi anuale, la nivelul tarii şi în profil teritorial, impun obţinerea unor informaţii detaliate cu privire la structura, caracteristicile şi potenţialul de producţie al septelului. Astfel, sînt necesare date care sa caracterizeze efectivul de animale pe specii, numeric, calitativ şi pe grupe de virsta.

În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Recensamintul animalelor domestice se efectueazã la începutul fiecãrui an pe întreg teritoriul tarii.
Recensamintul stabileşte efectivul de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casa, animale pentru blana din crescatorii, pãsãri şi familii de albine existent la începutul anului, în unitãţile socialiste şi alte unitãţi deţinãtoare de animale, precum şi în gospodãriile populaţiei.
ART. 2
Pentru pregãtirea, conducerea şi coordonarea lucrãrilor recensamintului animalelor se constituie Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice, în componenta prevãzutã în anexa nr. 1.
Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice îşi constituie un secretariat tehnic, compus din specialişti din cadrul organelor din care fac parte membrii comisiei.
ART. 3
Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã planul de organizare a recensamintului, metodologia şi programul de prelucrare a datelor; stabileşte datele a cãror obţinere se are în vedere în cadrul recensamintului, formularele şi rãspunde de lucrãrile recensamintului animalelor domestice;
b) organizeazã acţiunea de recrutare şi instruire a personalului care efectueazã recensamintul;
c) organizeazã acţiuni de popularizare a recensamintului;
d) informeazã Consiliul de Stat asupra stadiului lucrãrilor pregãtitoare şi a operaţiilor de înregistrare pe teren şi prezintã acestuia rezultatele recensamintului.
ART. 4
Pentru pregãtirea, conducerea şi coordonarea lucrãrilor de recensamint în unitãţile administrativ-teritoriale, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare constituie comisii judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale pentru recensamintul animalelor domestice, potrivit anexei nr. 2.
Sarcinile şi modul de funcţionare ale acestor comisii se stabilesc de Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice.
Componenta comisiilor judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale pentru recensamintul animalelor domestice se aproba prin decizie a comitetului sau biroului executiv al consiliului popular.
Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensamintul animalelor domestice îşi constituie secretariate tehnice, compuse din specialişti din cadrul unitãţilor din care fac parte membrii comisiilor respective.
ART. 5
În îndeplinirea sarcinilor ce le revin pe timpul efectuãrii recensamintului, membrii comisiilor pentru recensamintul animalelor domestice se bucura de protecţia legii ca şi persoanele care îndeplinesc funcţii ce implica exerciţiul autoritãţii de stat.
ART. 6
Toate unitãţile care deţin animale din categoria celor prevãzute la art. 1 au obligaţia de a înscrie în formularele de recensamint date exacte cu privire la întregul efectiv de animale.
De asemenea, toţi deţinãtorii de animale sînt obligaţi sa declare personalului ce efectueazã recensamintul prin vizitarea fiecãrei gospodãrii, numãrul de animale pe care îl au din categoriile recenzate şi sa înlesneascã identificarea acestora la fata locului.

CAP. 2
Atribuţiile organelor de stat privind recensamintul animalelor domestice

ART. 7
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare asigura personalul necesar recensamintului, care va fi recrutat dintre cadrele tehnice agricole, personalul consiliilor populare şi cadre didactice.
Personalul recrutat pentru pregãtirea şi efectuarea operaţiilor privind recensamintul este scutit, pe perioada acestei operaţii, de sarcinile ce îi revin la unitãţile unde este încadrat în munca şi îşi pãstreazã toate drepturile de care beneficiazã la aceste unitãţi.
Comisiile de recensamint prevãzute la art. 4 iau mãsuri pentru instruirea întregului personal recrutat pentru recensamintul animalelor şi asigurarea mijloacelor de transport şi cazare pentru cei ce participa la efectuarea, îndrumarea şi controlul lucrãrilor de recensamint.
Unitãţile agricole sînt obligate sa punã la dispoziţia comisiilor pentru recensamintul animalelor domestice mijloacele de transport necesare organizãrii şi efectuãrii lucrãrilor de recensamint pe o perioada de 3 zile, la termenele prevãzute în graficele întocmite de comisiile de recensamint împreunã cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare.
ART. 8
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare iau mãsuri pentru înregistrarea tuturor animalelor din unitãţile pe care le au în subordine, potrivit instrucţiunilor emise de Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice. Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensamintul animalelor domestice organizeazã echipe speciale pentru verificarea înregistrãrilor şi numãrarea animalelor în unitãţile deţinãtoare.
ART. 9
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura înregistrarea animalelor aflate în curs de transport în perioada efectuãrii recensamintului.
Comisiile pentru recensamintul animalelor domestice iau mãsuri pentru înregistrarea corecta a animalelor aflate în drum sau la iernat în alte localitãţi decît în cele în care îşi au sediul sau domiciliul detintatorii lor.
ART. 10
Efectuarea recensamintului animalelor deţinute de unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne se asigura de aceste ministere, care transmit Comisiei centrale pentru recensamintul animalelor rezultatele înregistrãrilor.
ART. 11
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe asigura, anual, materialele necesare efectuãrii recensamintului, prevãzute în anexa nr. 3*). Pentru anul 1979 aceste materiale vor fi asigurate din rezerva de plan.
ART. 12
Fondurile necesare pentru pregãtirea şi organizarea recensamintului animalelor domestice se includ anual în indicatorii financiari ai Direcţiei Centrale de Statistica. Pentru recensamintul din anul 1979 şi pentru lucrãrile pregãtitoare ale recensamintului din anul 1980 se suplimenteaza indicatorii financiari pe anul 1979, potrivit anexei nr. 4*).

-----------
*) Anexele se comunica instituţiilor interesate.

ART. 13
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi Consiliul Naţional al Radioteleviziunii Romane, presa centrala şi localã asigura popularizarea acţiunilor privind recensamintul animalelor domestice.

CAP. 3
Raspunderi şi sancţiuni

ART. 14
Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni şi se sancţioneazã cu amenda:
a) de la 1000 la 3000 lei, omisiunea cu ştiinţa de a inregistra în formulare datele ce fac obiectul recensamintului sau înregistrarea lor, cu ştiinţa, în mod eronat, de cãtre unitãţile care deţin animale din categoria celor prevãzute la art. 1;
b) de la 500 la 2000 lei, nerespectarea de cãtre membrii comisiilor pentru recensamintul animalelor domestice a dispoziţiilor legale privind înregistrarea corecta a datelor ce fac obiectul recensamintului;
c) de la 500 la 1000 lei, nedeclararea de cãtre deţinãtori a numãrului de animale din categoriile prevãzute la art. 1 sau împiedicarea numararii acestora la fata locului, de cãtre persoanele ce efectueazã recensamintul.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de primar.
Contravenţiilor prevãzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 15
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii
Socialiste România

ANEXA 1

COMPONENTA
Comisiei centrale pentru recensamintul animalelor domestice

Preşedinte:
- viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii şi industriei alimentare.
Vicepreşedinţi:
- adjunct de şef de secţie la Comitetul Central al Partidului Comunist Roman;
- vicepreşedinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare;
- adjunct al ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
- vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii;
- directorul general al Direcţiei Centrale de Statistica.
Membri:
- vicepreşedinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activitãţii Economice şi Sociale;
- şeful Departamentului agriculturii de stat;
- adjunct al ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
- vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie;
- preşedintele Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara;
- adjunct al ministrului finanţelor;
- vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
- rectorul Institutului agronomic "Nicolae Balcescu" din Bucureşti;
- directorul Direcţiei producţiei animale din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Secretar:
- director general adjunct al Direcţiei Centrale de Statistica.
Adjunctii ministrilor, vicepreşedinţii şi directorul general adjunct vor fi desemnaţi de cãtre conducãtorul organului central din care fac parte.

ANEXA 2

COMPONENTA
comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti,
municipale, orãşeneşti, ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi comunale pentru recensamintul
animalelor domestice

A. COMISIA JUDETEANA
Preşedinte:
- primul vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean.
Vicepreşedinţi:
- directorul general al direcţiei generale judeţene pentru agricultura şi industrie alimentara;
- directorul direcţiei judeţene de statistica.
Membri:
- directorul general adjunct cu probleme de creştere a animalelor din direcţia generalã judeteana pentru agricultura şi industrie alimentara;
- directorul trustului întreprinderilor agricole de stat;
- vicepreşedinte al uniunii judeţene a cooperativelor agricole de producţie;
- directorii întreprinderilor judeţene de industrializare a carnii şi latelui;
- directorul administraţiei financiare judeţene;
- directorul întreprinderii pentru preindustrializare şi achiziţii;
- preşedintele uniunii judeţene a cooperativelor de consum;
- directorul sucursalei judeţene a Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara;
- inspectorul general adjunct al inspectoratului şcolar judeţean;
- şeful sectiei de planificare, dezvoltare şi organizare al comitetului executiv al consiliului popular judeţean;
- inspectorul şef al inspectoratului silvic judeţean;
- 3-4 deputaţi din consiliul popular judeţean.

B. COMISIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Preşedinte:
- primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular.
Vicepreşedinţi:
- inspectorul şef al inspectoratului agrozooveterinar;
- directorul Direcţiei municipale de statistica Bucureşti.
Membri:
- şeful serviciului agricol din inspectoratul agrozooveterinar;
- directorii întreprinderilor de industrializare a carnii şi laptelui Bucureşti;
- directorul administraţiei financiare;
- delegatul sucursalei judeţului Ilfov a Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara;
- inspectorul general adjunct al inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti;
- şeful sectiei planificare, dezvoltare şi organizare a comitetului executiv al consiliului popular;
- directorul Întreprinderii pentru preindustrializare şi achiziţii Bucureşti;
- 2-3 deputaţi din consiliul popular.

C. COMISIA MUNICIPALA (ORASENEASCA)
Preşedinte:
- primul vicepreşedinte, respectiv un vicepreşedinte al comitetului (biroului) executiv al consiliului popular.
Vicepreşedinte:
- secretarul comitetului (biroului) executiv al consiliului popular.
Membri:
- inginerul agronom sau tehnicianul agricol din municipiu (oraş);
- medicul veterinar sau tehnicianul veterinar de la circumscripţia veterinara din municipiu (oraş);
- tehnicianul insamintator de la punctul de insamintari artificiale;
- recenzorul şef şi un numãr de 2-3 deputaţi din consiliul popular municipal (orasenesc);
- delegatul inspectoratului judeţean şcolar sau directorul unui liceu din localitate;
- delegatul compartimentului planificare, retribuire, personal şi învãţãmînt (al compartimentului pentru administraţia localã de stat şi secretariat);
- 2-3 ţãrani, în cazul cînd municipiul sau oraşul are în subordine sate.

D. COMISIA SECTORULUI DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Preşedinte:
- primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului popular.
Vicepreşedinte:
- secretarul comitetului executiv al consiliului popular.
Membri:
- medicii veterinari sau tehnicienii veterinari ai circumscriptiilor veterinare din sectoarele municipiului;
- directorul unui liceu din sector;
- recenzorul şef;
- 2-3 deputaţi din consiliul popular.

E. COMISIA COMUNALĂ
Preşedinte:
- preşedintele biroului executiv al consiliului popular comunal (primarul).
Vicepreşedinte:
- secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal.
Membri:
- un inginer zootehnist, agronom sau tehnician (din cooperativa agricolã de producţie sau întreprinderea agricolã de stat) sau inginerul agronom ori tehnicianul agricol din comuna;
- preşedintele unei cooperative agricole de producţie din comuna;
- preşedinţii asociaţiilor crescatorilor de bovine şi ovine din localitãţile necooperativizate;
- recenzorul şef;
- 2-3 deputaţi din consiliul popular comunal.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016