Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 51 din 12 februarie 1982  pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare dintre Republica Socialista Romania si Republica Zimbabwe, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1981    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 51 din 12 februarie 1982 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare dintre Republica Socialista Romania si Republica Zimbabwe, semnat la Bucuresti la 17 noiembrie 1981

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 18 februarie 1982
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Tratatul de prietenie şi cooperare dintre Republica Socialistã România şi Republica Zimbabwe, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1981.


TRATAT
de prietenie şi cooperare între Republica Socialistã România
şi Republica Zimbabwe

Republica Socialistã România şi Republica Zimbabwe, ferm hotãrîte sa extindã şi sa aprofundeze raporturile de prietenie şi cooperare dintre cele doua tari şi popoare, întemeiate pe aspiraţiile lor de apropiere şi înţelegere reciprocã, de progres, pace şi securitate internationala,
bazindu-se pe legãturile traditionale de solidaritate militanta dintre poporul roman şi poporul zimbabwean, faurite în cursul luptei de eliberare a poporului din Zimbabwe, şi hotãrîte sa întãreascã şi mai mult aceste legãturi,
convinse ca dezvoltarea raporturilor lor de prietenie, solidaritate şi cooperare reprezintã o importanta contribuţie la întãrirea solidaritãţii şi unitãţii de acţiune a ţãrilor socialiste, a ţãrilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate, a tuturor forţelor antiimperialiste şi progresiste din lume, în lupta lor comuna pentru înfãptuirea cauzei progresului, pãcii, independentei naţionale şi înţelegerii internaţionale,
reafirmind dreptul fiecãrui popor la dezvoltare economicã, socialã şi culturalã, în conformitate cu vointa, interesele aspiraţiile sale legitime,
convinse ca în actuala situaţie complexa internationala trebuie sa acţioneze ferm pentru a se asigura tuturor popoarelor dreptul la pace, la viata, la existenta libera şi independenta,
exprimind profunda lor ingrijorare fata de accelerarea cursei inarmarilor, care creeazã mari pericole pentru cauza pãcii şi securitãţii internaţionale,
convinse ca o pace trainica în lume poate fi asigurata numai dacã vor fi luate mãsuri ferme şi concrete de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleara,
convinse de necesitatea adoptãrii de mãsuri efective pentru instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, în scopul eliminãrii subdezvoltarii şi asigurãrii unui progres mai rapid al ţãrilor în curs de dezvoltare,
unite în lupta comuna impotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, rasismului şi apartheidului, impotriva politicii de forta, dominatie şi amestec în treburile interne ale statelor, de reimpartire a lumii în sfere de influenta,
reafirmind solidaritatea lor militanta şi sprijinul lor activ pentru miscarile de eliberare nationala şi celelalte forte progresiste şi democratice din Africa australa, pentru consolidarea independentei naţionale a statelor din Africa şi din alte regiuni ale lumii,
subliniind necesitatea creşterii rolului O.N.U. în soluţionarea problemelor care confrunta omenirea şi adaptãrii structurilor organizaţiei la realitatile contemporane,
au hotãrît sa încheie prezentul tratat de prietenie şi cooperare şi, în acest scop, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. I
Inaltele pãrţi contractante proclama solemn hotãrîrea lor de a extinde şi aprofunda raporturile de prietenie, solidaritate militanta şi cooperare pe plan politic, economic, tehnico-ştiinţific şi cultural între cele doua popoare şi state.
Inaltele pãrţi contractante vor promova dezvoltarea colaborãrii între organizaţiile de masa şi obşteşti din cele doua tari.
ART. II
Inaltele pãrţi contractante vor extinde şi aprofunda, pe baze reciproc avantajoase, schimburile comerciale şi cooperarea în domeniile industriei, agriculturii, geologiei, minelor, energiei şi transporturilor, precum şi în alte sectoare de interes comun. În acest scop, ele vor adopta acorduri şi alte înţelegeri, precum şi forme economice adecvate, inclusiv înfiinţarea de societãţi mixte, pentru promovarea şi intensificarea acestei colaborãri.
ART. III
Inaltele pãrţi contractante vor promova buna cunoaştere reciprocã a valorilor lor materiale şi spirituale, dezvoltind în acest scop schimburile şi cooperarea între instituţiile de arta şi cultura, mijloacele de informare în masa, între organizaţiile sportive, precum şi legãturile între reprezentanţi ai vieţii ştiinţifice, culturale şi învãţãmîntului.
ART. IV
Inaltele pãrţi contractante se vor conduce, în relaţiile dintre ele şi în raporturile lor cu alte state, dupã urmãtoarele principii, drepturi şi obligaţii:
a) dreptul inalienabil al fiecãrui popor de a hotãrî el însuşi asupra destinelor sale şi de a alege şi dezvolta în mod liber sistemul sau politic, economic şi social, corespunzãtor voinţei şi intereselor proprii, fãrã nici un fel de amestec din afarã;
b) dreptul suprem al fiecãrui stat la existenta, independenta şi suveranitate nationala, la pace şi securitate;
c) egalitatea deplina în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mãrime, nivel de dezvoltare, poziţie geograficã, de sistemul lor politic, economic şi social;
d) dreptul suveran al fiecãrui stat de a dispune de bogãţiile sale naturale şi toate celelalte resurse, în conformitate cu interesele sale naţionale;
e) obligaţia statelor de a nu interveni sub nici o forma şi sub nici un pretext, în treburile interne şi externe ale oricãrui alt stat;
f) obligaţia statelor de a se abţine, în relaţiile lor internaţionale, de la folosirea forţei sau a ameninţãrii cu forta, de a nu recurge la nici un fel de constringere de ordin militar, politic, economic sau de alta natura impotriva oricãrui alt stat;
g) obligaţia statelor de a reglementa toate diferendele dintre ele exclusiv prin mijloace paşnice;
h) obligaţia fiecãrui stat de a respecta inviolabilitatea frontierelor, unitatea şi integritatea teritorialã a altor state;
i) dreptul fiecãrui stat de a participa în condiţii de deplina egalitate la examinarea şi soluţionarea tuturor problemelor internaţionale privind pacea, securitatea, destinderea şi cooperarea, precum şi a altor probleme internaţionale de interes comun;
j) dreptul şi îndatorirea statelor, indiferent de sistemul lor social şi politic, de a coopera între ele, în condiţii de avantaj reciproc, în scopul menţinerii pãcii şi securitãţii internaţionale, al favorizãrii progresului economic şi social al tuturor naţiunilor, în primul rind al celor în curs de dezvoltare;
h) dreptul fiecãrui stat la dezvoltare, la participarea pe baza de egalitate şi avantaj reciproc la diviziunea mondialã a muncii, la folosirea comerţului şi cooperãrii economice internaţionale, în sprijinul eforturilor sale naţionale pentru dezvoltare, şi datoria tuturor statelor de a intensifica eforturile pentru eliminarea subdezvoltarii, inegalitatii şi inechitatii din relaţiile economice internaţionale, pentru edificarea unei noi ordini economice internaţionale;
l) dreptul fiecãrui stat de a avea deplin acces la cuceririle ştiinţei şi tehnicii;
m) îndatorirea fiecãrui stat de a-şi îndeplini cu buna credinţa obligaţiile internaţionale asumate în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite sau decurgind din principiile şi normele general recunoscute ale dreptului internaţional.
ART. V
Inaltele pãrţi contractante vor depune eforturi pentru eliminarea surselor de neincredere, incordare şi conflict între state, îşi vor aduce contribuţia la soluţionarea pe cale paşnicã a diferendelor internaţionale şi vor colabora la realizarea unei securitati trainice în Europa, Africa şi celelalte continente, la dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi înţelegere între popoare. Ele vor acţiona pentru destinderea internationala, cu participarea activa şi egala a tuturor statelor, indiferent de mãrime sau de orinduire socialã, pentru înfãptuirea ei în toate regiunile lumii.
ART. VI
Inaltele pãrţi contractante vor sprijini activ lupta de eliberare nationala a popoarelor, consolidarea independentei politice şi economice a statelor şi vor colabora în susţinerea multilaterala a luptei popoarelor impotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului şi rasismului, pentru eradicarea sistemului de apartheid.
ART. VII
Inaltele pãrţi contractante se angajeazã sa colaboreze cu toate ţãrile, indiferent de sistemul lor social-politic sau de nivelul de dezvoltare economicã, sa întãreascã solidaritatea ţãrilor în curs de dezvoltare, a ţãrilor nealiniate, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, care sa asigure progresul mai rapid al ţãrilor în curs de dezvoltare, prosperitatea tuturor popoarelor. În acest scop, vor coopera la elaborarea şi aplicarea de mãsuri şi programe concrete de acţiune în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv la realizarea înţelegerilor necesare în legatura cu negocierile globale privind colaborarea economicã internationala.
ART. VIII
Inaltele pãrţi contractante vor coopera pe plan internaţional pentru convenirea şi realizarea de mãsuri eficiente care sa ducã la încetarea neintirziata a cursei inarmarilor, la înfãptuirea dezarmarii generale, în primul rind a dezarmarii nucleare, la interzicerea folosirii şi producţiei armelor nucleare şi a altor arme de distrugere în masa, la lichidarea bazelor militare strãine şi retragerea tuturor trupelor şi armamentelor în interiorul frontierelor naţionale, la reducerea bugetelor militare, crearea de zone denuclearizate în Balcani, Oceanul Indian şi în alte regiuni ale lumii, lichidarea blocurilor militare.
ART. IX
Inaltele pãrţi contractante vor coopera cu alte natiuni pentru creşterea rolului şi eficacitatii O.N.U. în soluţionarea diferendelor internaţionale, pentru asigurarea pãcii şi securitãţii în lume. Ele se pronunţa pentru adaptarea sistemului Organizaţiei Naţiunilor Unite la realitatile internaţionale contemporane.
ART. X
În scopul infaptuirii principiilor şi atingerii obiectivelor prezentului tratat, inaltele pãrţi contractante vor încheia acorduri şi alte înţelegeri şi vor efectua periodic consultãri şi schimburi de informaţii, la nivelul cel mai înalt şi la alte niveluri, pentru întãrirea colaborãrii bilaterale şi a conlucrarii dintre cele doua state pe arena internationala.
ART. XI
Inaltele pãrţi contractante declara ca prevederile prezentului tratat nu contravin obligaţiilor care decurg pentru fiecare dintre ele din alte tratate la care sînt parte, precum şi din normele şi principiile dreptului internaţional.
ART. XII
Prezentul tratat se încheie pe o perioada de 10 ani. Valabilitatea sa se va prelungi automat pe noi perioade de 10 ani, dacã nici una dintre inaltele pãrţi contractante nu comunica, în scris, celeilalte pãrţi propunerea sa de abrogare a tratatului, cu 6 luni înaintea expirãrii acestuia.
ART. XIII
Prezentul tratat va fi supus ratificãrii în conformitate cu prevederile legislaţiei fiecãrei înalte pãrţi contractante şi va intra în vigoare la data schimbului instrumentelor de ratificare.
Semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 1981, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi engleza, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

ROBERT GABRIEL MUGABE
Prim-ministru
al Republicii Zimbabwe

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016