Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 50 din 12 februarie 1982  privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale si pasari si pe unitate de produs, pentru unitatile agricole socialiste, precum si unele masuri pentru utilizarea eficienta si rationala a furajelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 50 din 12 februarie 1982 privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale si pasari si pe unitate de produs, pentru unitatile agricole socialiste, precum si unele masuri pentru utilizarea eficienta si rationala a furajelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 19 din 16 februarie 1982
Realizarea sarcinilor privind creşterea efectivelor de animale şi pãsãri, a producţiei animaliere, impune asigurarea necesarului de furaje în mod permanent, precum şi folosirea raţionalã a acestora potrivit normelor de furajare, ştiinţific fundamentate, care sa asigure obţinerea productiilor planificate de carne, lapte, oua, lina şi alte produse animale.
Unitãţile socialiste de stat şi cooperatiste deţinãtoare de animale, întregul personal muncitor care lucreazã în sectorul zootehnic, au sarcina de a asigura o buna îngrijire a animalelor, de a gospodari şi administra în mod raţional şi judicios toate cantitãţile de furaje, în vederea realizãrii şi depãşirii producţiei de carne şi a celorlalte produse animale, pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei şi ale economiei naţionale.
În furajarea animalelor urmeazã a se pune un accent deosebit pe pãşuni, fîneţe şi consumul de furaje grosiere, în scopul reducerii cantitãţilor de furaje concentrate, valorificindu-se astfel experienta şi tradiţiile în furajare care au dat rezultate pozitive.

În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se aproba normele de furajare pe specii, categorii de animale şi pãsãri şi pe unitatea de produs, precum şi lista cuprinzînd valorile nutritive medii ale furajelor folosite în hrana animalelor, potrivit anexelor nr. 1-6.
Pentru alte specii şi categorii de animale, neprevãzute în anexele nr. 1-5, normele de furajare se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, cu respectarea principiilor de furajare avute în vedere la stabilirea normelor aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.
ART. 2
Cantitãţile de furaje concentrate cultivate, industriale şi fainurile proteice, prevãzute în norme pentru fiecare specie şi categorie de animale şi pãsãri, sub forma de nutret combinat sau amestec concentrat de completare, reprezintã limite maxime de consum.
Celelalte sortimente de nutreturi, inclusiv porumbul stiuleti insilozat, prevãzute în structura normelor de furajare, la toate speciile şi categoriile de animale, se pot substitui cu alte nutreturi în echivalenta nutritiva.
ART. 3
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va defalca lunar, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, cantitãţile de furaje concentrate necesare, potrivit normelor de furajare prevãzute la art. 1. Direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza cantitãţile de furaje concentrate pe unitãţi agricole socialiste şi pentru producãtorii individuali, în condiţiile şi cantitãţile prevãzute de lege.
ART. 4
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreunã cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice vor elabora, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret, tehnologii de creştere şi furajare pentru fiecare specie şi categorie de animale, în conformitate cu regulile şi normele de furajare aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.
ART. 5
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare rãspunde de asigurarea bazei furajere, buna gospodãrire a acesteia şi repartizarea furajelor potrivit prevederilor prezentului decret, în care scop are urmãtoarele obligaţii:
a) asigura producerea tuturor categoriilor de nutreturi pentru hrana întregului efectiv de animale şi pãsãri din unitãţile agricole socialiste potrivit normelor de furajare, precum şi furajele pentru producãtorii individuali care contracteazã şi livreaza la fondul de stat, potrivit legii, animale şi produse animale;
b) urmãreşte realizarea operativã a programului de aprovizionare a unitãţilor cu furaje pentru hrana efectivelor de animale şi pãsãri;
c) asigura optimizarea structurii ratiilor de consum, creşterea ponderii furajelor de volum şi reducerea cantitãţilor de furaje concentrate;
d) urmãreşte executarea lucrãrilor de imbunatatire şi de exploatare raţionalã şi eficienta a pajiştilor şi folosirea maximala a producţiei obţinute pe pajistile naturale şi cultivate;
e) ia mãsuri pentru respectarea normelor de furajare şi urmãreşte obţinerea, potrivit prevederilor prezentului decret, a sporului în greutate şi a celorlalte producţii animaliere.
ART. 6
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare urmãresc şi controleazã modul în care deţinãtorii de animale valorifica întregul potenţial furajer, depozitarea corespunzãtoare a furajelor, prepararea şi administrarea judicioasã a acestora în hranirea animalelor şi respectarea normelor de zooigiena.
ART. 7
Unitãţile agricole socialiste precum şi celelalte unitãţi producãtoare de nutreturi sînt obligate sa asigure calitatea furajelor, respectînd conţinutul de elemente nutritive şi celelalte condiţii de calitate prevãzute în norme.
ART. 8
Unitãţile agricole producãtoare de produse furajere, precum şi unitãţile industriale care realizeazã produse şi subproduse furajere, sînt obligate sa livreze unitãţilor beneficiare în totalitate şi la termen cantitãţile de furaje contractate potrivit repartiţiei.
Se interzice livrarea oricãror produse şi subproduse furajere altor beneficiari decît celor prevãzuţi în repartiţii sau schimbarea destinaţiei acestora.
ART. 9
Unitãţile economice care în procesul de producţie realizeazã subproduse - sroturi, tarite, borhoturi, taitei de sfecla şi altele - sînt obligate sa le depoziteze în condiţii corespunzãtoare, sa evite orice forma de risipa şi sa le livreze numai unitãţilor beneficiare prevãzute prin plan.
De asemenea, unitãţile economice din al cãror proces de producţie rezulta deşeuri cu valori nutritive - singe, organe, zer, zara şi altele asemenea - vor lua mãsuri pentru stringerea, depozitarea şi valorificarea acestora cãtre unitãţile cu profil zootehnic sau pentru industrializare.
ART. 10
Unitãţile agricole socialiste cu activitate de creştere şi ingrasare a animalelor vor întocmi programe lunare de furajare pe specii şi categorii, în
scopul asigurãrii unei furajari constante şi echilibrate a acestora. Programele vor fi dezbãtute cu întreg personalul muncitor din sectorul zootehnic.
În programele de furajare se vor prevedea resursele şi categoriile de furaje pe specii de animale, productiile ce urmeazã a fi realizate, precum şi mãsurile pentru asigurarea bunei îngrijiri a animalelor.
ART. 11
Pentru asigurarea condiţiilor necesare bunei îngrijiri a animalelor şi optimizarii producţiei acestora, unitãţile deţinãtoare de animale vor lua urmãtoarele mãsuri:
a) amenajarea cu lucrãri simple a ingrasatoriilor şi crescatoriilor de porci, a grajdurilor de bovine, a saivanelor, adaposturilor de pãsãri, pentru crearea condiţiilor necesare unei furajari rationale;
b) asigurarea în totalitate a consumului de apa necesar pentru prepararea hranei şi adapatul animalelor;
c) depozitarea corespunzãtoare a furajelor în silozuri; la crescatoriile şi ingrasatoriile de porcine, bovine şi ovine, amplasarea silozurilor se va face din grajduri pentru a se evita transporturile inutile şi a asigura furajarea pe orice timp;
d) folosirea raţionalã şi intensiva a spaţiilor construite, asigurindu-se rulaje optime de animale şi pãsãri la crescatorii şi ingrasatorii.
ART. 12
În vederea creşterii valorii nutritive şi inobilarii furajelor grosiere, unitãţile vor lua mãsuri pentru prepararea hranei animalelor în bucatarii furajere, amenajate în acest scop, dotate cu utilaje pentru tocarea, macinarea şi amestecul furajelor.
ART. 13
Conducerile unitãţilor agricole socialiste cu sector zootehnic sînt obligate sa controleze zilnic programul de furajare a animalelor, respectarea normelor de furajare, productiile obţinute, precum şi condiţiile de zooigiena. De asemenea, sînt obligate sa asigure încadrarea sectorului zootehnic cu personal calificat, cu un înalt grad de conştiinciozitate în munca, sa asigure stabilitatea personalului muncitor în zootehnie, şcolarizarea şi instruirea permanenta a acestuia.
La cooperativele agricole de producţie vicepreşedintele cooperativei va coordona şi presta munca nemijlocit în sectorul zootehnic.
ART. 14
Unitãţile cu sector zootehnic rãspund de realizarea producţiei animaliere planificate potrivit normelor de furajare stabilite conform prevederilor prezentului decret.
ART. 15
Personalul muncitor care îşi desfãşoarã activitatea în sectorul zootehnic rãspunde de:
a) furajarea animalelor conform normelor de furajare şi retetelor, diferenţiate pe specii şi categorii de animale;
b) respectarea programului zilnic de furajare, adapare şi îngrijire a animalelor;
c) înlãturarea oricãrei forme de risipa în pãstrarea, conservarea, manipularea şi administrarea furajelor;
d) realizarea indicatorilor de plan privind producţia animaliera;
e) respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de munca.
ART. 16
Unitãţile socialiste cu sector zootehnic vor lua mãsuri de asigurare a sãnãtãţii animalelor şi respectare a normelor de igiena în toate fermele de animale şi pãsãri şi alte subunitati zootehnice. Ele sînt obligate sa procure şi sa posede permanent vaccinurile şi medicamentele necesare pentru prevenirea bolilor şi tratarea animalelor.
Medicii veterinari au o rãspundere proprie, directa, pentru îndeplinirea rolului pe care îl au în asigurarea sãnãtãţii animalelor.
Normele sanitar-veterinare sînt obligatorii pentru toate unitãţile socialiste de stat şi cooperatiste, pentru toţi deţinãtorii de animale.
ART. 17
Încãlcarea prevederilor prezentului decret şi a celorlalte dispoziţii privind administrarea şi utilizarea eficienta şi raţionalã a furajelor atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, disciplinarã, contravenţionalã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
ART. 18
În vederea aplicãrii imediate a prevederilor prezentului decret în toate unitãţile agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, conducerile unitãţilor agricole, sînt obligate sa asigure:
a) organizarea cunoaşterii temeinice a prevederilor decretului de cãtre toţi specialiştii din agricultura, membrii cooperatori, mecanizatorii, întreg personalul care lucreazã în zootehnie;
b) dezbaterea în adunãrile generale din unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, în toate colectivele de oameni ai muncii din unitãţile cu sector zootehnic sau cu activitate în domeniul producţiei de furaje, a prevederilor decretului;
c) organizarea unor acţiuni de popularizare, prin afişarea la locul de munca şi alte mijloace de informare, a reglementãrilor privind furajarea animalelor;
d) semnarea de luare la cunostinta a dispoziţiilor decretului de cãtre întreg personalul care lucreazã în sectorul zootehnic.
Conducerile organelor şi unitãţilor prevãzute la alin. 1 vor controla modul în care a fost asigurata popularizarea şi cunoaşterea prevederilor prezentului decret şi rãspund nemijlocit de aplicarea întocmai a acestora.
ART. 19
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016