Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 478 din 26 decembrie 1983  privind scoaterea din inventar a animalelor de munca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 478 din 26 decembrie 1983 privind scoaterea din inventar a animalelor de munca

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 104 DIN 26/12/83
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Animalele de munca din patrimoniul unitãţilor socialiste pot fi scoase din inventar numai în condiţiile şi cu aprobãrile prevãzute în prezentul decret.
Prin animale de munca, în sensul prezentului decret, se înţeleg cabalinele, inclusiv catirii şi magarii, şi bovinele, care constituie, potrivit legii, fonduri fixe şi sînt supuse în mod corespunzãtor amortizarii.
ART. 2
Unitãţile socialiste rãspund de întreţinerea, furajarea corespunzãtoare şi menţinerea în stare de sãnãtate a animalelor de munca, astfel încît sa asigure exploatarea raţionalã şi eficienta a acestora pe intreaga durata de serviciu normata prevãzutã în anexa la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.
ART. 3
Scoaterea din inventar se poate propune numai pentru animalele de munca la care durata de serviciu normata a expirat sau expira în anul scoaterii, prezintã un grad avansat de scãdere a puterii de munca, iar menţinerea lor în exploatare este neeconomica. Propunerile vor cuprinde şi mãsurile de valorificare şi înlocuire a animalelor.
Propunerile de scoatere din inventar a animalelor de munca se cuprind în lucrãrile de fundamentare a prevederilor de plan potrivit metodologiei prevãzute de lege pentru elaborarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precizîndu-se valoarea de inventar a animalelor, valoarea amortizata, sumele ce se vor obţine din valorificare şi modul în care urmeazã a fi asigurata înlocuirea acestora.
ART. 4
Animalele de munca care nu prezintã un grad avansat de scãdere a puterii de munca, sînt necesare procesului de producţie şi pentru care nu exista posibilitãţi efective de înlocuire vor fi menţinute în inventar chiar dacã au durata de serviciu normata expiratã.
ART. 5
Scoaterea efectivã din invetar a animalelor de munca cu durata de serviciu normata expiratã, în cadrul volumului stabilit prin planul naţional unic, se aproba de organul de conducere colectivã al unitãţii şi se confirma de organul ierarhic superior al acesteia.
ART. 6
Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a animalelor de munca, precum şi documentaţia necesarã pentru aprobarea scoaterii efective din inventar a animalelor de munca, sînt cele prevãzute în anexa, care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 7
Scoaterea din inventar a animalelor de munca cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisã.
În mod cu totul excepţional, cînd datoritã scaderii puterii de munca, accidentarii, bolilor infectocontagioase sau parazitare, unor afecţiuni sau altor cauze, animalele de munca sînt inapte pentru exploatare, acestea pot fi scoase din inventar, în baza unei documentaţii întocmite în acest scop. Documentaţia va fi analizata în mod temeinic în cadrul unitãţilor socialiste de cãtre comisiile constituite potrivit art. 6.
Propunerile comisiilor, însuşite de organul de conducere colectivã al unitãţii, vor fi examinate şi verificate la fata locului de cãtre specialişti şi cadre cu munci de rãspundere din ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi se supun confirmãrii organelor de conducere colectivã ale acestora.
Scoaterea din inventar se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
ART. 8
Se interzice scoaterea efectivã din inventar a animalelor de munca cu durata de serviciu normata expiratã, înainte de aprobarea documentaţiei de cãtre organele prevãzute la art. 5, precum şi a animalelor de munca cu durata de serviciu normata neexpirata, înainte de aprobarea documentaţiei de cãtre organele prevãzute la art. 7.
Fac excepţie animalele de munca moarte sau sacrificate de necesitate, pentru care aprobarea de scoatere din inventar se da ulterior de organele prevãzute la art. 7.
În cazul în care se constata ca moartea, accidentarea sau îmbolnãvirea animalelor de munca propuse a fi scoase din inventar se datoreazã întreţinerii sau unei furajari necorespunzãtoare, se vor lua mãsuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.
ART. 9
Sumele rezultate din valorificarea animalelor de munca scoase din inventar în condiţiile art. 3 se depun la unitãţile bancare la care îşi au conturile de finanţare unitãţile care le au în patrimoniu, pînã la data de 15 a lunii urmãtoare celei în care s-a terminat operaţiunea de valorificare, şi vor fi utilizate ca surse de finanţare a investiţiilor.
Sumele rezultate din valorificarea animalelor de munca scoase din inventar în condiţiile art. 7 vor fi evidentiate în contul amortizarii rãmase de vãrsat. Eventuala diferenţa rãmasã de amortizat urmeazã regimul prevãzut la art. 9 din Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.
ART. 10
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, întreprinderile şi celelalte unitãţi socialiste vor lua mãsuri de valorificare cu maximum de eficienta a animalelor de munca scoase din inventar, cît şi de înlocuire în prealabil a acestora cu altele corespunzãtoare.
ART. 11
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, precum şi materialã sau civilã, a persoanelor vinovate, potrivit legii.
ART. 12
Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei încãlcarea prevederilor art. 8 alin. 1, dacã fapta nu a fost sãvîrşitã în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa fie consideratã infracţiune.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de personalul muncitor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, de personalul de inspecţie financiarã al Ministerului Finanţelor, precum şi de personalul de inspecţie al bãncilor, anume împuternicit de conducerile acestor organe.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plîngere la judecãtorie în termen de 15 zile de la comunicare.
Contravenţiei prevãzute în prezentul decret îi sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 13
Dispoziţiile prezentului decret se aplica în mod corespunzãtor organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.
ANEXA 1
Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a animalelor de munca care urmeazã a fi scoase din inventar şi documentaţia privind scoaterea efectivã din inventar a animalelor de munca
I. Analiza şi avizarea documentaţiei de scoatere efectivã din inventar a animalelor de munca, de valorificare şi înlocuire cu altele corespunzãtoare se efectueazã de comisii numite de conducãtorii unitãţilor socialiste, dupã cum urmeazã:
1. La întreprinderi şi instituţii, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
- directorul tehnic sau inginerul şef, preşedinte;
- epizootologul şef sau medicul veterinar;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- delegatul organului bancar;
- alţi specialişti.
Pentru unitãţile din alte ramuri decît agricultura - silvicultura, turism, transport şi altele -, care sînt deţinãtoare de animale de munca şi nu au epizootolog sau medic veterinar, în comisie va participa medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinara pe raza cãreia se afla unitatea respectiva.
Conducãtorii întreprinderilor, ai centralelor şi unitãţilor asimilate acestora, care au în componenta unitãţi cu autogestiune economicã financiarã fãrã personalitate juridicã, situate la distanţe mari, în afarã sediului principal, pot numi şi la aceste unitãţi comisii de analiza şi avizare, completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.
2. La centrale şi unitãţi asimilate acestora, pentru animale de munca proprii şi ale unitãţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
- directorul tehnic, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului financiar-bancar;
- un inginer;
- delegatul organului bancar;
- alţi specialişti.
3. La ministere, celelalte organe centrale şi la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru animalele de munca ale unitãţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
- un adjunct al ministrului sau al conducatorului organului central de stat sau un vicepreşedinte al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, preşedinte;
- conducãtorul compartimentului tehnic zooveterinar;
- conducãtorul compartimentului financiar-contabil;
- delegatul organului bancar;
- alţi specialişti.
4. La comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orãşeneşti, comunale, la instituţiile finanţate din bugetele consiliilor populare, la unitãţile subordonate, la unitãţile autofinantate, precum şi la cele finanţate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
- secretarul comitetului sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnatã de conducãtorul unitãţii, preşedinte;
- un contabil;
- delegatul organului bancar;
- alţi specialişti.
5. Lucrãrile documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de preşedinte dintre membrii acestora.
6. Comisiile verifica la fata locului starea animalelor de munca, îndeplinirea condiţiilor de scoatere din inventar şi realitatea datelor înscrise în documentaţie.
Constatãrile şi concluziile comisiei se consemneazã într-un proces-verbal de scoatere din inventar a animalelor de munca, care se depune conducatorului unitãţii în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.
Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii şi însuşirii de cãtre organul colectiv de conducere al unitãţii.
7. Documentaţia însuşitã de organul de conducere colectivã al unitãţii, împreunã cu procesul-verbal, se înainteazã organului ierarhic superior.
Conducãtorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea puterii de munca şi a sãnãtãţii animalelor prin comisia de analiza, avizare şi valorificare proprie. În cazurile prevãzute la art. 7 din decret, verificarea este obligatorie.
Concluziile şi propunerile comisiei se consemneazã în procesul-verbal de scoatere din inventar a animalelor de munca, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei.
8. Comisiile de analiza, avizare şi valorificare, precum şi conducãtorii unitãţilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-şi insusesc documentaţia prezentatã, vor stabili mãsurile ce trebuie luate pentru folosirea în continuare a animalelor de munca.
II. Documentaţia privind scoaterea efectivã din inventar a animalelor de munca se prezintã conducatorului unitãţii socialiste de cãtre conducãtorul compartimentului care le are în exploatare ori de cãtre alte persoane desemnate în acest scop de conducerea unitãţii.
1. Pentru animalele de munca care se încadreazã în prevederile art. 3 din decret, documentaţia cuprinde nota privind gradul de scãdere a puterii de munca a animalelor propuse a fi scoase din inventar, mãsurile de condiţionare pentru valorificare superioarã şi de înlocuire cu altele corespunzãtoare, precum şi celelalte elemente necesare elaborãrii propunerii.
2. Pentru animalele de munca care se încadreazã în prevederile art. 7 din decret, documentaţia va cuprinde buletinul de analiza de laborator pentru afectiunile, bolile infectocontagioase sau parazitare, împrejurãrile sau cauzele care au dus la scãderea puterii de munca, morţii sau tãierii de necesitate, precum şi mãsurile de valorificare şi înlocuire cu altele corespunzãtoare şi celelalte elemente necesare elaborãrii propunerii.
----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016