Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 471 din 24 decembrie 1977  pentru modificarea   Legii presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 471 din 24 decembrie 1977 pentru modificarea Legii presei din Republica Socialista Romania, nr. 3/1974

EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 138 din 26 decembrie 1977
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
<>Legea Presei din Republica Socialistã România, nr. 3/1974 , se modifica dupã cum urmeazã:

1. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 18
Organizaţiile politice, de stat, de masa şi obşteşti sau alte persoane juridice care editeazã organe de presa au calitatea de editor de presa.
Editarea organelor de presa se desfãşoarã pe baza autorizaţiei de editare ce se înregistreazã la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, în care se specifica editorul, denumirea, profilul, tirajul, condiţiile de aparitie şi de finanţare, preţul abonamentelor şi exemplarului publicatiei.
Modificarea elementelor menţionate în autorizaţia de editare se poate face numai prin obţinerea unei noi autorizaţii."
2. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 19
Organizaţia sau instituţia care editeazã organul de presa are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte profilul şi orientarea organului de presa, indruma şi controleazã intreaga activitate a acestuia;
b) numeşte pe redactorul şef, iar cînd este cazul, şi pe redactorul şef adjunct şi pe secretarul responsabil de redactie;
c) numeşte consiliul de conducere, precum şi colegiul de redactie;
d) indruma şi controleazã modul cum îşi îndeplineşte consiliul de conducere atribuţiile ce-i revin potrivit legii şi hotãrîrilor de partid;
e) stabileşte condiţiile de aparitie, finanţare şi administrare a organului de presa, precum şi structura organizatoricã a redactiei acestuia, în condiţiile legii;
f) analizeazã activitatea publicistica a organului de presa, situaţia sa economico-financiarã, urmãrind îmbunãtãţirea acestora."
3. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 22
Organul de presa este condus de un consiliu de conducere, organ deliberativ, care hotãrãşte în toate problemele privind activitatea de baza a acestuia.
Din consiliul de conducere fac parte, în funcţie de profilul publicatiei, reprezentanţi ai organelor centrale şi locale de partid, ai Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Uniunii Tineretului Comunist, ai altor organizaţii de masa şi obşteşti, ai Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, oameni ai muncii care lucreazã în unitãţi de producţie din industrie şi agricultura, din alte sectoare ale vieţii economico-sociale şi al cãror numãr sa reprezinte circa o treime din totalul membrilor consiliului, precum şi ziarişti din redactia publicatiei respective.
Preşedintele consiliului este unul dintre membrii conducerii organizaţiei sau instituţiei care editeazã organul de presa."
4. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 23
Consiliul de conducere indruma şi controleazã intreaga activitate a organului de presa, poarta deplina rãspundere pentru orientarea acestuia potrivit Programului Partidului Comunist Roman, hotãrîrilor şi sarcinilor stabilite de conducerea partidului, pentru conţinutul politic, ideologic şi calitatea materialelor publicate, pentru respectarea stricta a prevederilor prezentei legi, a tuturor legilor tarii, pentru pãstrarea secretului de stat şi informarea corecta şi obiectivã a opiniei publice.
Periodic, consiliul de conducere analizeazã intreaga activitate desfasurata de consiliul de redactie.
În vederea creşterii eficientei economice a activitãţii organului de presa, consiliul de conducere analizeazã situaţia economico-financiarã a acestuia."
5. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 24
Şedinţele consiliului de conducere au loc lunar sau ori de cîte ori este necesar şi sînt convocate de preşedinte.
Consiliul de conducere îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi adopta hotãrîri cu votul a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor ce îl compun."
6. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 25
Consiliul de conducere îşi desfãşoarã activitatea potrivit principiului muncii colective. Consiliul în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund fata de organizaţia sau instituţia care editeazã organul de presa pentru intreaga activitate; membrii consiliului rãspund în fata consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce le sînt încredinţate."
7. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 26
Conducerea colectivã a activitãţii operative, zilnice, a organului de presa se realizeazã prin colegiul de redactie desemnat din rindul membrilor consiliului de conducere.
Colegiul de redactie este alcãtuit din redactorul şef, activisti ai Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, comitetelor judeţene de partid, reprezentanţi ai organizaţiei sau instituţiei editoare, redactorii şefi adjuncţi, secretarul responsabil de redactie, secretarul organizaţiei de partid, alte cadre din redactie, membri ai consiliului de conducere.
Colegiul de redactie în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata organizaţiei sau instituţiei care editeazã organul de presa pentru modul în care îşi îndeplinesc sarcinile încredinţate de conducerea partidului şi statului.
Colegiul de redactie rãspunde, de asemenea, în fata consiliului de conducere pentru activitatea operativã a organului de presa, precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate de acesta; fiecare membru al colegiului rãspunde în fata colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.
Preşedintele colegiului de redactie este redactorul şef."
8. Articolul 29 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 29
Încadrarea sau eliberarea din munca a personalului redactional şi tehnic-redactional se face pe baza hotãrîrii consiliului de conducere, în condiţiile prevãzute de lege, de cãtre redactorul şef."
9. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 33
Fiecare publicaţie va mentiona pe prima pagina denumirea editorului, iar într-una dintre paginile sale, componenta colegiului de redactie, cu indicarea persoanelor care îndeplinesc funcţiile de redactor şef, redactor şef adjunct şi secretar responsabil de redactie, în raport cu structura organului de conducere colectivã.
De asemenea, va mentiona adresa şi numãrul de telefon ale redactiei şi ale administraţiei, precum şi unitatea poligrafica unde s-a imprimat publicaţia."
10. Articolul 40 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
"d) sa dea dovada de o inalta constiinta etico-profesionalã, de obiectivitate şi spirit de rãspundere în îndeplinirea exemplara a profesiei, sa respecte legile şi secretul de stat, sa militeze neabatut şi în orice împrejurare pentru triumful adevãrului;"
11. La capitolul IV, dupã secţiunea 1 se introduce secţiunea 1^1, cu urmãtorul cuprins:
"Secţiunea 1^1
Ziaristul colaborator

ART. 47^1
Activitatea ziaristica poate fi exercitatã şi de alţi oameni ai muncii, în calitate de ziarişti colaboratori.
Ziaristii colaboratori sînt oameni ai muncii din unitãţi industriale şi agricole, din transporturi şi construcţii, din instituţii social-culturale, de cercetare şi învãţãmînt sau din alte domenii ale vieţii economico-sociale, care, fãrã a fi încadraţi în redactiile organelor de presa, sprijinã activitatea acestor organe în îndeplinirea funcţiilor social-politice ce le revin.
ART. 47^2
În unitãţile în care activeazã, ziaristii colaboratori se constituie în colective avînd urmãtoarele atribuţii:
a) asigurarea apariţiei gazetelor de uzina, foilor volante, gazetelor de perete, realizarea de emisiuni la staţiile de radioficare şi alte asemenea activitãţi de informare publica în locurile unde îşi desfãşoarã munca;
b) colaborarea la organele de presa centrale şi locale, cãrora le furnizeazã informaţii, articole şi alte materiale publicistice privind activitatea politica, economicã, cultural-educativã din unitãţile în care muncesc;
c) participarea la difuzarea presei în unitãţile respective, contribuind la explicarea în rindurile personalului muncitor a conţinutului principalelor materiale publicate în ziarele centrale şi locale.
Prevederile art. 40-42 şi 44 se aplica în mod corespunzãtor şi ziaristilor colaboratori."
12. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 50
Ziaristii colaboratori din rindul oamenilor muncii neincadrati în redactiile organelor de presa, cu rezultate deosebite în activitatea de presa - confirmate prin materiale apãrute şi referatul favorabil al redactiei sau redactiilor la care au colaborat - care întrunesc condiţiile prevãzute la art. 48 alin. 1, se pot prezenta la examenul de atestare fãrã obligaţia stagiului în redactie."
13. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 51
Atestarea ca ziarist profesionist se aproba de cãtre comisia de atestare, formatã din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Învãţãmîntului, Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, organizaţiei profesionale a ziaristilor şi ai redactiei în care lucreazã stagiarul."
14. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 52
Atestarea calitãţii de ziarist da dreptul la eliberarea cãrţii de ziarist şi la exercitarea profesiunii.
Cartea de ziarist se elibereazã de cãtre comisia de atestare. Evidenta cãrţilor de ziarist se tine de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste."
15. Articolul 64 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 64
În îndeplinirea funcţiilor social-politice ce le revin, organele de presa se sprijinã pe un larg activ de ziarişti colaboratori din rindul oamenilor muncii din toate domeniile vieţii economico-sociale."
16. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 68
Rãspunderea pentru respectarea dispoziţiilor art. 67 de cãtre fiecare organ de presa revine consiliului de conducere, colegiului de redactie, redactorului şef al acestuia."
17. Dupã articolul 68 se introduce articolul 68^1, care va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 68^1
În cazul încãlcãrii dispoziţiilor art. 67, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste poate dispune suspendarea difuzãrii, pînã la luarea hotãrîrii definitive de cãtre organele în drept sau instanţele judecãtoreşti, dupã caz."
18. Secţiunea 1 din cadrul capitolului VI va avea urmãtorul titlu: "Activitatea presei romane peste hotare."
19. Articolul 76 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 76
Organele şi organizaţiile de presa, organizaţia profesionalã a ziaristilor - Consiliul ziaristilor din Republica Socialistã România pot încheia, în condiţiile legii, acorduri, convenţii şi înţelegeri de colaborare cu organe şi organizaţii de presa din alte tari sau cu organizaţii internaţionale de presa."
20. Dupã articolul 76 se introduce articolul 76^1, care va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 76^1
În spiritul principiilor de baza ale politicii externe a partidului şi statului, organele şi organizaţiile de presa, organizaţia profesionalã a ziaristilor - Consiliul ziaristilor contribuie, prin mijloace specifice, la popularizarea în strãinãtate a realizarilor poporului roman în toate domeniile, la cunoaşterea peste hotare a politicii interne şi externe a României socialiste.
În acest scop, organele şi organizaţiile de presa, organizaţia profesionalã a ziaristilor - Consiliul ziaristilor organizeazã reuniuni internaţionale şi participa activ la asemenea acţiuni organizate de alte uniuni sau organizaţii internaţionale de presa; organizeazã schimburi de ziarişti pentru documentare cu organizaţii similare din alte tari; organizeazã schimburi de publicaţii şi materiale de presa."
21. Articolul 88 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"ART. 88
Constatarea contravenţiilor prevãzute în art. 87 se face de cãtre persoane anume împuternicite de cãtre Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, care sesizeazã organele în drept, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de lege."
ART. 2
<>Legea presei din Republica Socialistã România, nr. 3/1974 , cu modificãrile din prezentul decret, se va republica, dîndu-se secţiunilor şi articolelor o noua numerotare.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016