Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 468 din 17 decembrie 1977  cu privire la organizarea si efectuarea transporturilor cu autovehicule    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 468 din 17 decembrie 1977 cu privire la organizarea si efectuarea transporturilor cu autovehicule

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 136 din 21 decembrie 1977

Dezvoltarea continua şi armonioasã a tuturor ramurilor economiei naţionale a determinat creşterea, an de an, a cerinţelor de transport cu mijloace auto, precum şi modernizarea acestor mijloace, îndeosebi prin utilizarea de autovehicule cu capacitãţi mari, consumuri reduse de combustibili şi lubrifianţi şi eficienta economicã ridicatã.
Cu toate rezultatele obţinute, mai persista unele deficiente atît în ceea ce priveşte utilizarea raţionalã a capacitãţii de transport a parcului de autovehicule proprietate socialistã, cît şi în organizarea exploatãrii acestor mijloace.
În vederea asigurãrii folosirii autovehiculelor în condiţii de eficienta sporitã, la intreaga capacitate şi numai în scopul pentru care acestea sînt construite şi destinate, precum şi pentru întãrirea disciplinei în acest sector de activitate,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerele, celelalte organe centrale, consiliie populare judeţene şi al municipiului Bucureşti rãspund de organizarea parcului de autovehicule din dotare, precurn şi de folosirea acestuia în tot timpul anului, la intreaga lui capacitate, în condiţii de transport optimizat şi cu consumuri cît mai reduse de combustibili şi lubrifianţi.
ART. 2
Unitãţile de stat, organizaţiile cooperatiste şi celelalte organizaţii obstestii care exploateazã mijloace de transport auto rãspund de respectarea riguroasã disciplinei în transporturi şi de utilizarea autovehiculelor în condiţii de eficienta economicã ridicatã.
ART. 3
Personalul care lucreazã în transporturile auto rãspunde de efectuarea transporturilor în deplina ordine şi siguranta, cu respectarea stricta a prevederilor legale din acest sector de activitate.
Orice abatere de la disciplina transporturilor auto atrage rãspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
ART. 4
Autovehiculele proprietate socialistã sînt constituite în parc auto de folosinta generalã, de folosinta localã sau de folosinta proprie, în vederea efectuãrii transporturilor în condiţiile, în zonele şi rutele stabilite potrivit anexei nr. 1.
Parcul auto de folosinta generalã se utilizeazã la transportul în trafic intern şi internaţional.
Parcul auto de folosinta localã se utilizeazã la transportul din cadrul activitãţii de gospodãrie comunalã şi locativã, în oraşe şi municipii, inclusiv în localitãţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin de oraşe şi municipii.
Parcul auto de folosinta proprie se utilizeazã la transportul necesar desfãşurat activitãţii ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare şi unitãţilor subordonate, în zonele sau pe rutele stabilite în condiţiile prezentului decret.
ART. 5
Toate unitãţile deţinãtoare de autovehicule sînt obligate sa organizeze efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi de reparaţii ale acestora, astfel încît sa se realizeze, în medie anuala în ziele lucrãtoare, o capacitate activa de cel puţin 35 % din totalul parcului auto aflat în dotare.
În acest scop, unitãţile deţinãtoare de autovehicule vor trebui sa asigure ca periodicitate şi durata de imobilizare a autovehiculelor pentru efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sa nu depãşeascã limitele prevãzute în anexa nr. 2*), iar executarea reparaţiilor sa se facã, de regula, prin schimb de agregate, potrivit normativelor tehnice elaborate de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi controlul Gospodãririi Fondurilor fixe.

CAP. II
Transportul de mãrfuri

ART. 6
Transportul de mãrfuri cu autovehicule se efeetueaza numai pe baza indicatorilor prevãzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi se executa potrivit programelor de transport coordonate şi optimizate.
În vederea folosirii intensive a parcului auto din dotare, ministerele, celelalte organe centrale, precum şi1 comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor lua mãsuri pentru extinderea utilizãrii remorcilor tractate de autovehicule.
În acest scop, Comitetul de Stat al Planificarii împreunã cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Fondurilor Fixe vor asigura creşterea de la an la an a dotãrilor cu remorci auto, astfel încît, la sfîrşitul nului 1980, numãrul remorcilor auto deţinute de fiecare minister, organ central şi consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti sa reprezinte cel puţin 9O % din cel al autocamioanelor apte pentru tractoare.
ART. 7
Transportul de mãrfuri pentru alte unitãţii decît cele care deţin autovehiculul se efectueazã pe baza contractului de transport încheiat în condiţiile legii şi se deconteazã potrivit tarifului unic republican pentru transporturile de mãrfuri cu mijloace auto.
În cadrul parcului auto de folosinta proprie, contractele de transport de mãrfuri se vor încheia numai între întreprinderile sau unitãţile de transport şi unitãţile pentru care acestea au fost constituite.
Transportul de marfur în interes propriu, efectuat de unitatea care deţine autovehiculul, se executa pe baza de comanda interna aprobatã de conducãtorul unitãţii.
ART. 8
Întreprinderile şi unitãţile de transport, precum şi unitãţile expeditoare, sînt obligate sa asigure circulaţia autovehiculelor încãrcate la capacitatea normalã sau volumetrica.
Circulaţia autovehiculelor fãrã incarcatura sau cu incarcatura sub capacitatea nominalã ori volumetrica, cu încãlcarea prevederilor prezentului decret, este interzisã.
Normele privind incarcatura minima a autovehiculelor ce efectuiaza transporturi de mãrfuri pentru unitãţile socialiste, precum şi condiţiile în care acestea pot circula în cazuri deosebite, sînt prevãzute în anexa nr. 3*)
Autovehiculele cu caroserii specializate pentru efectuarea anumitor transporturi de mãrfuri vor fi folosite potrivit construcţiei şi destinaţiei lor. Cu aceste autovehicule se vor putea efectua şi alte transporturi, pe parcursul de ducere sau pe cel de inapoiere, cu condiţia ca marfa transportatã sa nu afecteze posibilitãţile de folosire a autovehiculelor potrivit specializãrii.
ART. 9
În caz de forta majorã sau în alte situaţii excepţionale, în afarã celor prevãzute de lege, întreprinderile şi unitãţile de transport pot pune la dispoziţia unitãţilor expeditoare autovehicule pentru transportul de mãrfuri care, potrivit cererilor exprese ale acestora, urmeazã sa circule încãrcate parţial. În aceste cazuri, precum şi în situaţia în care se solicita punerea la dispoziţie a autovehiculelor în termene mai mici decît cele legal stabilite, transportul se tarifeaza dublu.
Executarea şi decontarea transporturilor prevãzute la alineatul precedent se fac pe baza de scrisori de transport speciale.
Organele de control financiar, inclusiv cele bancare, vor verifica periodic, la unitãţile care au solicitat efectuarea de transporturi în condiţiile prezentului articol, mãsura în care cererile de transport au fost justificate. În cazul în care se constata ca sumele plãtite în plus unitãţilor de transport ca tarif dublu nu se justifica, acestea vor fi imputate persoanelor vinovate.
Unitãţile pot utiliza autovehiculele din dotare încãrcate parţial pentru efectuarca unui transport în interes propriu numai în condiţiile alin. 1 şi pe baza de manda interna, în care se va prevedea, pe rãspunderea conducatorului unitãţii, ca autovehiculul circula cu incarcatura incompleta. Dacã organele prevãzute la alin. 3 constata ca aceste transporturi nu au fost justificate, se va imputa persoanelor vinovate o suma egala cu cea care s-ar fi plãtit ca tarif de transport.
ART. 10
Cooperativele agricole de producţie şi celelalte organizaţii cooperatiste şi obşteşti vor putea efectua cu autovehiculele din dotare, potrivit legii, transporturi la lucrãrile de interes obştesc în cadrul contribuţiei în munca, pe baza unei dovezi eliberate, pentru fiecare lucrare sau transport în parte, de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular.
ART. 11
Unitãţile care efectueazã transporturi de mãrfuri în trafic internaţional sînt obligate sa asigure prezentarea autovehiculelor la agenţiile Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Interntionale sau la corespondenţii unitãţii româneşti de expeditii internaţionale, aflaţi pe parcursul extern de inapoiere, în vederea încãrcãrii lor ori de cîte ori circula fãrã incarcatura sau încãrcate parţial.
ART. 12
Transportul de mãrfuri pentru populaţie se efectueazã, la cererea persoanelor expeditoare, dupã cum urmeazã:
a) cu autocamioane taxi din parcul de folosinta localã, în cuprinsul oraşelor şi municipiilor;
b) cu autoutilitare taxi din parcul de folosinta localã, indiferent de distanta ;
c) cu autovehicule din parcul de folosinta generalã, între localitãţi şi în interiorul comunelor; în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, aceste transporturi pot fi executate în limita capacitãţilor disponibile.
ART. 13
Transporturile de mesagerii pentru populaţie se efectueazã numai cu autovehicule din parcul auto de folosinta generalã.
ART. 14
Parcul auto din dotarea cooperativelor agricole de producţie şi cooperativelor meşteşugãreşti poate efectua pentru membrii cooperatori, în judeţul unde acestea îşi au sediul şi în judeţele limitrofe, transporturi solicitate de aceştia pentru:
a) nevoile producţiei proprii sau valorificarea produselor obţinute;
b) procurarea materialelor de construcţii, combustibili şi altor bunuri, necesare gospodariilor proprii.
ART. 15
Autovehiculele folosite la transportul de mãrfuri pentru populaţie pot circula fãrã incarcatura pe parcurs sau încãrcate parţial, atît în localitate, cît şi localitãţi.

CAP. III
Transportul de persoane

ART. 16
Transportul de persoane în comun cu autovehiculele din parcul unitãţilor socialiste se efectucaza pe baza indicatorilor prevãzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
ART. 17
Transportul de persoane în comun cu autobuze şi microbuze, pe trasee şi cu orare fixe, se efectueazã numai cu legitimatii de cãlãtorie, pe baza de tarife unice.
Pentru creşterea eficientei transporturilor de persoane în comun, în trafic urban şi preorasenesc, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi comitetele executive ale consiliilr populare judeţene şi al Municipiului Bucureşti vor asigura, pînã la sfîrşitul anulul 1979, eliberarea legitimatiilor de cãlãtorie prin autotaxare. În acet scop, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va lua mãsuri pentru asimilarea, introducerea în fabricaţie şi realizarea aparatelor de compostat şi taxat necesare, pe baza modelelor de referinta ce se vor pune la dispoziţie de cãtre Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor în termen de 60 de zile de la data prezentulul decret.
ART. 18
Transportul, potrivit legii, al personalulul nelocalnic, la locul de munca şi înapoi se poate efectua pe baza de convenţie, încheiatã între unitatea de transport şi unitatea beneficiara, potrivit programului de transport stabilit de comun acord. În condiţiile prevãzute de lege, asemenea transporturi se pot executa şi cu autocamioane special amenajate, în cadrul contractului de prestaţii încheiat pentru transportul de mãrfuri.
Transportul de persoane în grup pentru cerinţele producţiei, de la un loc de munca la altul, se poate efectua cu autobuze sau microbuze, pe baza contractului de prestaţii de transport de persoane, precum şi cu autocamioane special amenajate, în cadrul contractulul de prestaţii încheiat pentru transportul de mãrfuri.
În limitele capacitãţii disponibile, unitãţile care deţin autovehicule din parcul de folosinta generalã pot efectua, pe baza de comanda acceptatã, şi alte transporturi de persoane.
ART. 19
Unitãţile care deţin autovehicule pot efectua cu acestea, pentru nevoi proprii, transporturile prevãzute la art. 18 alin. 1 şi 2, pe baza tabelulul nominal al personalului ce urmeazã a fi transportat, aprobat de conducãtorul unitãţii.
ART. 20
Transportul cu autoturisme taxi din parcul de folosinta localã se face la cererea persoanelor interesate.
Transportul cu autoturisme taxi din parcul de folosinta generalã în interesul serviciului sau pentru acţiuni de protocol se efectueazã, în cazurile prevãzute de lege pe baza de comanda acceptatã.
Transportul cu autoturismele din parcul propriu se poate efectua numai în cazurile şi pentru categoriile de persoane stabilite în condiţiile legii.
ART. 21
Pentru activitãţi de turism sau, în cazurile prevãzute de lege, pentru efectuarea altor servicii unitãţile care exploateazã autobuze, microbuze şi autoturisme din parcul de folosinta proprie pot efectua transporturi de persoane, în cadrul contractelor de prestaţii de turism, pe baza legitimatiei de cãlãtorie sau a contractelor de prestaţii de transport, dupã caz.

CAP. IV
Organizarea parcului de autovehicule

ART. 22
Parcul de autovehicule proprietate socialist cuprinde:
a) autovehicule pentru transportul de marfa, inclusiv cele cu caroserie specializatã, precum şi autovehicule amenajate prin construcţie pentru transporturi mixte, de marfa şi persoane;
b) autovehicule speciale, construite sau echipate cu instalaţii ce le fac improprii transporturilor de mãrfuri sau persoane, autovehicule supuse parcursurilor de probe de rezistenta, pentru activitãţile de "service" controlul circulaţiei şi asistenta medicalã;
c) microbuze şi autobuze pentru trausportul de persoane;
d) autoturisme pentru transportul de persoane.
ART. 23
Parcul de autovehicule din dotarea unitãţilor socialiste se organizeazã astfel:
a) parcul auto de folosinta generalã, în întreprinderi de transporturi auto, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în subordinea Centralel de transporturi auto, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor;
b) parcul auto de folosinta localã, în Întreprinderi de transport sau în cadrul întreprinderilor de gospodãrie comunalã şi locativã, ca unitãţi distincte de transport în subordinea consiliilor populare;
c) parcul auto de folosinta proprie, în Întreprinderi sau unitãţi de transport, sub îndrumarea şi1 controlul ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare judeţene şi al municipiulul Bucureşti.
Întreprinderile şi unitãţile de transport care exploateazã autovehiculele din parcul de folosinta localã sau propriu vor funcţiona şi în subordinea Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, sub aspectul îndrumãrii şi controlulul utilizãrii autovehiculelor.
În cazul în care parcul auto din dotare nu justifici înfiinţarea unor întreprinderi sau unitãţi de transport autovehiculele ministerelor şi celorlalte organe prevãzute în anexa nr. 4*) se exploateazã de unitãţile care le au în administrare.
Autovehiculele cooperativelor agricole de producţie se utilizeazã de acestea în condiţiile prevãzute de lege. Cooperativele agricole de producţie vor putea concentra parcul auto propriu în unitãţi de transport în cadrul uniunilor intercooperatiste.
ART. 24
Întreprinderile şi unitãţile de transport vor desfasura activitatea pe baza indicatorilor privind volumul de transport, indicele de utilizare a autovehiculelor, veniturile, cheltulelile şi acumularile ce urmeazã a fi obţinute, prevãzuţi în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
Cheituielile aferente activitãţii de transport cu autovehicule proprii-inclusiv cele destinate transportului de marfa, cu o capacitate sub 1,5 tone - vor fi evidentiate separat.
Aceasta prevedere se aplica şi pentru autovehiculele deţinute de unitãţile din subordinea ministerelor şi celorlalte organe prevãzute în anexa nr. 4.
În scopul creşterii indicelul de utilizare a autobasculantelor cu o capacitate mai mare de 10 tone, întreprinderile şi unitãţile prevãzute la alin. 1 vor asigura exploatarea acestora în schimburi de lucru.
ART. 25
Întreprinderile şi unitãţile de transport care exploateazã autovehicule din parcul de folosinta localã sau proprie se organizeazã potrivit normelor unitare de structura, ţinînd seama de parcul auto din dotare stabilit pe baza criteriilor prevãzute în anexa nr. 5*), precum şi de posibilitãţile existente pentru întreţinerea şi repararea acestuia.
Unitãţile de transport pot fi organizate numai la nivel de atelier, secţie sau uzina. Aceste unitãţi se pot organiza şi împreunã cu unitãţi sau formaţii de lucru cuprinzînd alte mijloace mecanizate.
Înfiinţarea unor asemenea Întreprinderi şi unitãţi se poate face numai în vederea satisfacerii cerinţelor de transport ale unitãţilor pentru care urmeazã a fi constituite, prin concentrarea parcului auto dintr-un judeţ sau o zona, cu avizul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
Organizarea întreprinderilor şi unitãţilor de transport se va face de cãtre fiecare minister, organ central sau consiliu popular, în condiţiile prevãzute de lege, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret, în cadrul indicatorilor planului forţelor de munca şi al fondului de retribuire existent.
ART. 26
Dotarea cu autovehicule a unitãţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti se face cu respectarea criteriilor prevãzute în anexa nr. 5 şi în limita prevederilor din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
ART. 27
Autobasculantele, autoremorcherele, trailerele şi autocamioanele grele de peste 12 tone capacitate din parcul de folosinta proprie, utilizate pentru activitãţile de construcţii şi construcţii-montaj, de construcţii şi întreţinerea de drumuri, poduri şi cai ferate - inclusiv producţia industriala din cadrul acestora -, de producere a materialelor de construcţii, de cariere şi balastiere, de exploatare forestierã, precum şi din sectoarele energiei electrice, mine, petrolului şi geologiei şi agriculturii, se pot afla numai în dotarea întreprinderilor sau unitãţilor de transport constituite pentru aceste activitãţi.
ART. 28
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va prelua, în termen de 90 de zile de la data prezentului decret, toate autovehiculele destinate transportului de marfa cu o capacitate de peste 1,5 tone pe care unitatea deţinãtoare nu le pot organiza, potrivit art. 23, în întreprinderi sau unitãţi de transport.
De asemenea, în acelaşi termen, va prelua întregul parc de autoremorchere şi trailere cu o capacitate sub 100 tone care executa transporturi pentru aprovizionarea sau comercializarea de piese grele, utilaje şi instalaţii, precum şi autovehiculele pentru transportul mãrfurilor aparţinînd Ministerului Comertulul Interior,
Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugãreşti, indiferent de capacitate sau specializarea acestora, cu excepţia celor normate potrivit Decretului nr. 415/1976 şi a celor destinate transporturilor de intervenţie operativã în procesul de producţie, stabilite potrivit prevederilor anexei nr. 5.
Preluarea se va face pe baza de protocoale, în care se va prevedea şi cedarea-primirea cotelor corespunzãtoare din normativul mijloacelor circulante, planul de aprovizionare, planul de investiţii, planul forţelor de munca şi al fondului de retribuire, precum şi a bazei materiale aferente.
Preluarea de autovehicule şi alte bunuri de la organizaţiile cooperatiste se va face cu plata, în condiţiile legii, tinindu-se seama de valoarea realã a bunurilor şi de uzura lor fizica. Evaluarea se va face de o comisie formatã din delegaţi ai unitãţii predatoare, Întreprinderii de transporturi primitoare şi administraţiei financiare judeţene sau a municipiului Bucureşti.
ART. 29
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va organiza o reţea unica de agenţii de colectare şi expediere a mãrfurilor, în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi şi cu respectarea normelor de structura, în oraşele resedinta de judeţ şi în municipiul Bucureşti, precum şi în alte localitãţi unde volumul de mãrfuri justifica aceasta.
ART. 30
Agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor trebuie sa asigure folosirea raţionalã a capacitãţilor de transport în traficul între localitãţi, prin încãrcarea autovehiculelor cu mãrfuri aflate în magaziile proprii ori în depozitele unitãţilor expeditoare din zona sau prin redirijari, în funcţie de situaţiile concrete stabilite prin sistemul dispecer central sau local.
În acest scop, agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor sînt obligate:
a) sa preia pentru transport expeditiile de mãrfuri din zona lor de activitate care nu pot fi executate cu parcul auto de folosinta proprie;
b) sa combine cursele şi partizile de mãrfuri în vederea folosirii autovehiculelor la capacitatea lor pe parcursul dus-întors;
c) sa redirijeze autovehiculele neincarcate sau încãrcate parţial, aflate în tranzit, în funcţie de cerintede transport şi în condiţii de optimizare a transporturilor;
d) sa preavizeze autovehiculele dirijate cu incarcatura incompleta sau pentru un singur sens al cursei.
Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce le revin, agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor vor colabora cu unitãţile de aprovizionare tehnicomateriala.
ART. 31
Soferii autovehiculelor pentru transportul de mãrfuri sînt obligaţii sa se prezinte la agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor ori de cîte ori autovehiculele ar urma sa circule între localitãţi fãrã incarcatura pe un sens al cursei sau cu incarcatura sub capacitatea nominalã ori volumetrica.
ART. 32
Circulaţia autovehiculelor proprietate socialistã se face pe baza certificatulul de înmatriculare şi a foii de parcurs. Pentru circulaţia autovehiculelor de transport de mãrfuri cu o capacitate de peste 1,5 tone, a microbuzelor şi autobuzelor din parcul de folosinta proprie, este obligatorie şi autorizaţia eliberata de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, care va cuprinde categoriile de transporturi, precum şi zona sau ruta admisã pentru utilizarea autovehiculului stabilite pe baza prevederilor anexei nr. 1. Folosirea acestor autovehicule pentru alte categorii de transporturi, în afarã cazurilor în care sînt încãrcate prin agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor, precum şi circulaţia lor în alte zone sau pe alte rute decît cele prevãzute în autorizaţie, sînt interzise.
Foaia de parcurs, document tipizat, se completeazã la emitere numai de cãtre persoane împuternicite în acest scop de conducãtorul unitãţii. La plecarea autovehiculului în cursa, foaia de parcurs trebuie sa conţinã obligatoriu datele privind identificarea autovehiculului, a remorcii şi a personalului de bord, sarcina de transport, starea tehnica şi kilometrajul la plecarea în cursa, precum şi locul de parcare.

CAP. V
Raspunderi şi sancţiuni

ART. 33
Încãlcarea prevederilor prezentulul decret atrage rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã şi pen, dupã caz, precum şi materialã sau civilã, potrivit legii.
ART. 34
Folosirea autovehiculelor în relaţii ne optimizate sau fãrã incarcatura, trimiterea soferilor sa efectueze alte transporturi decît cele pentru care este destinat sau autorizat autovehiculul, precum şi utilizarea autoturismelor în alte scopuri decît cele legal stabilite, au drept consecinta reţinerea autovehiculelor aflate în administrarea unitãţilor de stat şi diminuarea corespunzãtoare a capacitãţii parcului şi a cotelor de combustibil şi materiale aferente.
Mãsura reţinerii autovehiculelor se aplica, pe baza proceselor-verbale de contravenţie, de cãtre inspectorul şef al Inspectoratului auto republican din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatilor, care va dispune şi ridicarea certificatului de înmatriculare a autovehiculelor, pentru a fi trimis la organul de militie, în vederea scoaterii din evidenta.
Autovehiculele reţinute rãmîn la unitãţile deţinãtoare, la depozitia Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe cave, în scopul repunerii acestora în circuitul economic, le va redistribui altor unitãţi, cu diminuarea corespunzãtoare a cotelor de autovehicule noi alocate.
Diminuarea capacitãţi de transport şi a cotelor de combustibili şi materiale aferente se va face de cãtre Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, pe baza sesizarit fãcute de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
ART. 35
Urmãtoarele fapte, în mãsura în care nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale sînt considerate infracţiuni, constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amenda de la la 1.000 la 2.000 lei:
1. neintocmirea de cãtre coordonatorii de balante a programului de optimizare a transporturilor;
2. trimiterea în cursa a autovehiculelor, de cãtre expeditori, în relaţii neoptimizate;
3. neexecutarea transporturilor dispuse în condiţiile prevãzute la art. 48 ultimul alineat;
4. trimiterea în cursa a autovehiculelor, de cãtre expeditori, fãrã incarcatura sau cu incatura sub capacitatea nominalã ori volumetrica; nu constituie contravenţie situaţia în care capacitatea autovehiculului pus la dispoziţie de cãtre cãrãuş este mai mare decît cea programata, dacã expeditorul a încãrcat autovehiculul la capacitatea programata;
5. punerea la dispoziţia expeditorului, de cãtre cãrãuş a unui autovehicul cu o capacitate mai mare decît cea programata, fãrã a lua mãsuri de completare a încãrcãturii la capacitatea nominalã sau volumetrica a acestuia;
6. plecarea în cursa a soferilor fãrã documentele legale pe baza cãrora se efectueazã transportul;
7. trimiterea în cursa a soferilor pentru a efectua alte categorii de transporturi, pe alte rute sau în alte zone decît cele pentru care este autorizat autovehiculul.
b) cu amenda de la 500 la 1.000 lei:
1. transportul efectuat de cãtre soferi cu foi de parcurs necompletate cu datele privind fazele activitãţii desfãşurate pînã în momentul controlului;
2. încãlcarea de cãtre soferi a obligaţiei de a se prezenta la agenţiile de colectare şi expediere a mãrfurilor;
3. abaterea nejustificatã a soferului de la traseul înscris în foaia de parcurs pentru acea cursa sau faptul de a circula cu autovehiculul fãrã a avea înscris în prealabil în foaia de parcurs traseul pe care se afla în momentul controlului;
4. utilizarea autoturismelor, precurn şi a autovehiculelor destinate activitatior de "service", asistenta medicalã şi controlul circulaţiei, în alte scopuri decît cele legal stabilite.
ART. 36
Pentru sãvîrşirea contravenţiilor prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 1 rãspund conducãtorii umtatilor coordonatoare de balanţa sau persoanele împuternicite cu întocmirea programelor de optimizare a transporturilor, pentru contravenţiile prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 2-5 şi 7 şi lit. b) pct. 4 rãspund conducãtorii unitãţilor sau persoanele împuternicite sa coordoneze activitatea de transporturi auto în unitate, iar pentru contraventiite prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 6 şi lit. b) pct. 1-3 rãspunde soferul.
ART. 37
În afarã de amenda, contravenientei vor fi obligaţi şi la plata taxelor tarifare calculate potrivit tarifului unic pentru transporturile de mãrfuri cu mijloace auto sau, dupã caz, potrivit prevederilor art. 9 sau art. 45, precum şi a unei suprataxe egale eu 5O% din taxa tarifara.
La a doua abatere de natura celei sãvîrşite anterior, suprataxa va fi egala cu taxa tarifara. Totodatã, contravenienţii vor fi sancţionaţi şi disciplinar, cu retrogradarea în funcţie.
La a treia abatere, în afarã de amenda, de plata taxelor tarifare şi a suprataxei prevãzute la alineatul precedent, contravenienţii vor fi sancţionaţi disciplinar cu desfacerea contractului de munca.
În funcţie de gravitate abaterilor, contravenientilor li se vor putea aplica oricare dintre sancţiunile disciplinare prevãzute de Codul muncii, chiar la prima abatere.
ART. 38
Constatarea contravenţiei prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 1 şi aplicarea sancţiunii se fac de cãtre inspectorul şef al Inspectoratului auto republican sau împuternicitul acestuia, precum şi de cãtre personalul de specialitate din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului gospodãririi Fondurior Fixe împuterniciţi de conducerea ministerului.
ART. 39
Contravenţiile prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 2-7 şi lit. b) se constata de cãtre personalul atribuţii de control din Inspectoratul auto republican şi din Centrala de transporturi auto şi Întreprinderile subordonate acesteia, din cadrul Ministerului Transportturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi de cãtre ofiţerii şi subofiterii de militie.
Procesele-verbale de constatare a contravenţiilor se trimit inspectoratelor de control auto ale Centralei de transporturi auto, din judeţul sau municipiul Bucureşti în care este înmatriculat autovehiculul.
Sancţiunea contravenţionalã se aplica de şeful Inspectoratului de control auto, prin rezoluţie pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei, dupã care procesul-verbal împreunã cu înştiinţarea de plata se comunica contravenientului, precum şi unitãţii, în vederea stabilirii taxelor şi sancţiunii disciplinare prevãzute la art. 37.
ART. 40
Plingerile impotriva sancţiunilor contravenţionale aplicate pentru contravenţiile prevãzute la art. 35 lit. a) pct. 2-7 şi lit. b) se soluţioneazã de directorul întreprinderii de transportuii auto cãruia îi este subordonat inspectorul şef care a aplicat sancţiunea.
ART. 41
În mãsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevãzute la <>art. 35 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
ART. 42
Folosirea nerationala a autovehiculelor, prin nerealizarea indicatorulul de utilizare a parcului prevãzut la art. 5 alin. 1, atrage diminuarea corespunzãtoare a dotãrii cu autovehicule pe perioada urmãtoare, precum şi a cotelor de combustibili şi materiale aferente volumului de transport nerealizat. Diminuarea se va stabili pe baza constatãrii organelor de control ale Inspectoratului auto republican şi se va efectua de cãtre Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, la sesizarea facuta de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 43
Ministerele, celelte organe centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor urmãri reducerea continua a duratei încãrcãrii-descãrcãrii autovehiculelor, luind mãsuri pentru introducerea şi extinderea mecanizarii acestor operaţiuni, precum şi pentru dezvoltarea tehnologiilor moderne de transport, prin containerizare, paletizare şi pachetizare.
ART. 44
Pentru materiile prime, materialele şi produsele prevãzute în anexa nr. 6*), coordonatorii de balanţa sînt obligaţi sa elaboreze, odatã cu definitivarea planurilor anuale, programe privind optimizarea transporturilor.
Relaţiile de transport şi zonele de desfacere-aprovizionare rezultate din aceste programe sînt obligatorii la emiterea repartitiilor şi încheierea contractelor economice.
La efectuarea livrãrii, unitatea expeditoare va trece pe comanda de transport ca aceasta se face potrivit programului de optimizare.
ART. 45
Unitãţile care expediazã materii prime, materiale şi produse prevãzute în anexa nr. 6, fãrã a avea la baza programe prealabile de optimizare a transportului sau care nu respecta relaţiile de transport optimizate şi depãşesc distanta de transport sau zonele de desfacere-aprovizionare rezultate din aceste programe, vor suporta dublul tarifului de transport, care se va incasa de unitatea de transport la expedierea mãrfurilor.
Efectuarea şi decontarea transporturilor prevãzute la alineatul precedent, precum şi imputarea sumelor plãtite nejustificat, se fac în condiţiile prevãzute la art. 9.
Relaţiile de transport şi zonele de desfacere-aprovizionare prevãzute în programele de optimizare a transporturilor pot fi modificate, în situaţii deosebite, numai cu aprobarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãrii Fondurilor Fixe şi Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
ART. 46
Toţi soferi de pe autovehiculele destinate transporturilor de marfa sau de persoane în comun vor fi retribuiţi în acord, pe baza normelor de munca stabilite de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor pentru soferii de pe autovehiculele din parcul de folosinta generalã, care sînt obligatorii şi în întreprinderile sau unitãţile de transport dotate cu autovehicule din parcul de folosinta localã sau proprie.
ART. 47
Unitãţile deţinãtoare de autovehicule sînt obligate sa asigure, pînã la finele anului 1979, ca activitatea în exploatare a autovehiculelor destinate transporturilor de marfa sau de persoane în comun sa fie urmãritã cu ajutorul aparatelor de înregistrat viteza şi timpul în exploatare (tahografe). În acest scop, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini va asigura asimilarea, introducerea în fabricaţie şi realizarea ratelor tahograf necesare.
ART. 48
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor rãspunde de coordonarea şi îndrumarea utilizãrii autovehiculelor din parcul auto al unitãţilor socialiste, în care scop elaboreazã normative obligatorii pentru toate unitãţile deţinãtoare de mijloace de transport auto, indiferent de subordonarea acestora, şi controleazã în unitãţi şi pe trasee respectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea transporturilor, precum şi utilizarea autovehiculelor.
În cazul în care Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor va constata ca unele unitãţi deţinãtoare de autovehicule din parcul auto de folosinta proprie, în anumite perioade nu le pot utiliza la nivelul indicatorilor de plan, va putea dispune ca acestea sa execute temporar transporturi în sectoare ale economiei naţionale ale cãror solicitãri nu pot fi acoperite în întregime sau se impune satisfacerea lor cu prioritate.
ART. 49
Organele de militie vor controla în unitãţi şi pe trasee, în localitãţi şi în afarã acestora, activitatea parcului de atovehicule, urmãrind ca executarea transporturilor şi utilizarea la capacitate a autovehiculelor pentru transportui de mãrfuri, precum şi folosirea autoturismelor potrivit destinaţiei acestora, sa se facã în baza documentelor stabilite şi cu respectarea celorlalte prevederi legale.
ART. 50
Ministerul Finanţelor şi organele de control financiar intern vor verifica la întreprinderile şi unitãţile de transport, cît şi la unitãţile expeditoare, documentele pe baza cãrora s-au efectuat şi decontat transporturile, precum şi realizarea indicatorilor economico-financiari privind activitatea de transport, în conformitate cu prevederile prezentului decret.
ART. 51
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunica, în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentului decret, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodariri Fondurilor Fixe, lista autoturismelor pentru activitãţile de "service" şi de intervenţie rãmase disponibile.
Autoturismele disponibilizate vor fi radiate din circulaţie şi vor fi conservate şi depozitate în condiţii corespunzãtoare la unitãţile deţinãtoare.
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe va repartiza sau valorifica autoturismele rãmase disponibile, potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 415/1976 .
ART. 52
Unitãţile socialiste la care se reduce numãrul de autoturisme conform prevederilor prezentului decret, împreunã cu direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale, sînt obligate ca, în termen de 15 zile, sa asigure conducãtorilor auto deveniti disponibili transferul în interesul serviciului în condiţiile Codului muncii, cu prioritate la unitãţile de construcţii şi la cele de transport în comun.
ART. 53
Ministerele, Celelalte organe Centrale şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti interesate, împreunã cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, vor supune spre aprobare, în termen de 3 luni de la data prezentului decret, proiectul de act normativ privind modificarea indicatorilor de plan, economic şi financiar, corespunzãtor protocoalelor de predare-primire încheiate de cestea cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, potrivit art. 28.
ART. 54
Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor vor stabili şi propune, la elaborarea planurilor anuale, nivelul indicatorilor prevãzuţi la art. 24, pe baza cãrora îşi vor desfasura activitatea întreprinderile şi unitãţile de transport în care se organizeazã parcul auto de folosinta proprie sau localã.
ART. 55
Prezentul decret nu se aplica parcului auto al Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne. De asemenea, prevederile decretului nu se aplica autovehiculelor pentru transportul de mãrfuri deţinute cu caracter special din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini.
ART. 56
Prezentul decret intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1978.
Pe aceeaşi data prevederile referitoare la efectuarea transporturilor auto de la art. 10 lit. a) şi b) şi <>art. 40 lit. a) din Decretul nr. 620/1973 cu privire la mãsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasã a combustibililor şi energiei, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 95 din 30 august 1977, art. 5, 7, 13. 14, 15,18 şi 19, precum şi anexele nr. 3 şi 4 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1381/1974 pentru stabilirea unor mãsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto, publicatã în Buletinul Oficial nr. 141 din 12 noiembrie 1974, şi <>art. 7 pct. 14 şi 15 din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea feratã, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în buna stare a drumurilor naţionale, publicat în Buletinul Oficial nr. 161 din 31 decembrie 1969, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele Republicii Socialiste România───────────
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.

ANEXA 1
TRANSPORTURILE
care se pot efectua cu autovehiculele din parcul auto de folosinta generalã de folosinta localã şi de folosinta preprie, condiţii, zone şi rute

I. Autovehiculele din parcul auto de folosinta generalã efectueazã urmãtoarele transporturi:

1. Transporturi de orice fel de mãrfuri, inclusiv negabaritice, în trafic local, interurban şi internaţional, direct sau combinat cu alte mijloace de transport: feroviare, navale şi aeriene.
2. Transporturi de coletãrie în trafic interurban.
3. Transporturi de bunuri pentru cerinţele popuatiei între localitãţi şi în interiorul acestora, precum şi în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, în limita capacitãţilor disponibile.
4.Transporturi în comun de persoane cu autobuze şi microbuze pe linii permanente sau ocazionale, precum şi transportul cu autoturisme, în condiţiile prevãzute de lege, fãrã limitarea zonei de deplasare, în trafic intern şi internaţional.

II. Autovehiculele din parcul auto de folosinta localã efectueazã urmãtoarele transporturi pentru activitãţi de gospodãrie comunalã şi locativã:

1. Transporturi de mãrfuri cu autoutilitare taxi de pînã la 1,5 tone capacitate inclusiv, pentru cerinţele populaţiei.
2. Transporturi de mãrfuri pentru cerinţele populaţiei cu autovehicule taxi de peste 1,5 tone, precum şi transporturi efectuate cu autovehicule pentru transportul de mãrfuri, altele decît autobasculantele, pentru activitãţi de gospodãrie comunalã şi locativã, efectuate în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localitãţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor.
3. Transporturi cu autobasculante pentru activitãţi de gospodãrie comunalã şi locativã, în limita judeţului unde sînt înmatriculate.
4. Transporturi cu autoturisme taxi.
5. Transporturi, în comun, de persoane cu autobuze şi microbuze în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localitãţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor.

III. Autovehiculele din parcul auto de folosinta proprie efectueazã urmãtoarele transpouturi pentru activitãţi specifice în:

(1) A. Industrie

1. Transporturi cu autobasculante, de materii prime de extracţie din cariere şi balastiere la unitãţile de prelucrare, depozite, precum şi transporturi de minereuri, cãrbuni şi steril de la punctele de extracţie la instalaţiile de sortare şi preparare sau de depozitare în halde.
2. Transporturi de minereuri radioactive şi materiale explozive în zona de activitate a unitãţii solicitante.
3. Transporturi cu autovehicule de marfa în vederea asigurãrii de prestãri de servicii şi asistenta tehnica pentru unitãţile cu activitate de construcţii de maşini privind montajul, punerea în funcţiune, efectuarea de probe, funcţionarea, remedierile şi reparaţiile, urmãrirea comportãrii în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse livrate în cadrul termenului de garanţie şi postgaranţie.
4. Transporturi cu autoremorchere, trailere şi autocamioane, de peste 12 tone capacitate, pentru deplasarea instalaţiilor energetice şi de foraj, precum şi a agregatelor petroliere, miniere şi geologice, în scopuri tehnologice, cît şi transporturi efectuate de Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini pentru acţiuni de export în portul Constanta, cu trailere de la sarcina de 100 tone şi mai mari.
5. Transporturi cu autovehicule echipate cu instalaţii de încãrcare şi pozare a stilpilor de reţele electrice.
6. Transporturi cu autocisterne, de oxigen lichid.
7. Transporturi cu autocisterne, de solventi, uleiuri speciale, combustibili, acizi şi produse chimice sub presiune pentru aprovizionarea cu produse petroliere a unitãţilor Ministerului Industriei Chimice, precum şi transporturi cu autovehicule specializate, de recipienţi cu gaze lichefiate pentru uz casnic.
8. Transporturi cu autocisterne, de vin şi alte produse alcolice, precum şi de ulei comestibil, între sectile şi unitãţile din sectorul de industrie alimentara.
9. Transporturi de lapte, în bidoane sau cu autocisterne, de la locul de colectare la unitãţile de prelucrare.
10. Transporturi cu autofurgoane cu caroserie obişnuitã, izoterma sau frigorifera, de medicamente, acetat de vinil şi produse biologice, precum şi transporturi de produse specifice industriei alimentare între secţiile şi unitãţile de producţie ale acesteia.
11. Transporturi de produse de panificatie cu autofurgoane cu caroserie obişnuitã de la locul de producere la unitãţile de desfacere.
12. Transporturi de colectarea metalelor vecihi, deşeurilor şi altor bunuri, în vederea industrializarii acestora.
13. Transportul personalului propriu nelocalnic din unitãţile de extracţie a minereurilor radioactive, efectuat cu autoboze şi alte autovehicule cu caroseria special amenajatã pentru persone, în condiţiile prevãzute de lege.

(2) B. Exploatare forestierã şi materiale de construcţii

1. Transporturi cu autovehicule specializate:
a) de produse forestiere, de la punctele de expleatare forestierã la depozitele intermediare sau finale la staţiile de cale feratã sau la unitãţile de prelucrare a lemnului;
b) de vinat şi fructe de padure, de la punctele de recoltare la depozitele frigorifere, la staţiile de cale feratã sau la aeroport;
c) de mangal, de la locul de producere la consumatorii din industria metalurgica;
d) de paie, de la locul de recoltare la depozitele intermediare sau finale, la staţiile de cale feratã la unitãţile de prelucrare;
e) de ciment în vrac şi a altor materiale pulverulente.
2. Transportul muncitorilor forestieri, în condiţiile prevãzute de lege, la şi de la punctele de exploatare forestierã, cu autovehicule amenajate pentru persoane, din cele care executa transporturile prevãzute la pct. 1.
3. Transportul cu autobasculante a tocaturii de lemn, al agregatelor minerale de la unitãţile de exploatare a acestora, pînã la locul de prelucrare sau expediere, al materialelor de construcţii pentru sectorul forestier precum şi pentru unitãţile din sectorul materialelor de construcţii pe care le deservesc, în zona de activitate a unitãţilor şi secţiilor de mecanizare, transport şi construcţii forestiere.
4. Transportul cu autoremorchere, trailere şi autocamioane de peste 12 tone, pentru deplasarea instalaţiilor, utilajelor prefabricatelor necesare unitãţilor din sectorul forestier, precum şi unitãţile din sectorul materialelor de Construcţii pe care le deservesc în zona de activitate a unitãţilor şi secţiilor de mecanizare, transport şi construcţii forestiere.

(3) C. Producţia de construcţii-montaj

1. Transporturi cu autobasculante, în zona de activitate a unitãţii solicitante, cînd deservesc utilaje de construcţii şi construcţii-montaj, de la locul de încãrcare pînã la locul de punere în opera a materialului, precum şi transporturi cu autobasculante în activitatea de producţie industriala pentru construcţii, de la locul de încãrcare la depozitul cel mai apropiat sau statia de cale feratã cea mai apropiatã deschisã acestui trafic.
2. Transporturi cu autoremorchere, trailere şi autocamioane de peste 12 tone capacitate, pentru deplasarea utilajelor, instalaţiilor, aparatajelor, prefabricatelor şi construcţiilor metalice de dimensiuni mari, în zona de activitate a unitãţii solicitante.
3. Transporturi cu autovehicule echipate cu instalaţii de încãrcare şi pozare mecanizata a tuburilor pentru irigaţii şi foraje, conductelor pentru apa, petrol şi gaze în zona de activitate a unitãţii de transpor;
4. Transporturi cu autovehicule specializate, de ciment în vrac şi alte materiale pulverulente.
5. Transportul, în condiţiile prevãzute de lege, la unitate şi înapoi, al personalului nelocalnic, dacã nu poate fi executat cu autovehiculele din parcul de folosinta generalã, precum şi transportul personalulul în cadrul unitãţii, la şi de la locul de munca, pentru cerinţele de producţie, cu autocamioane sau cu vehicule amenajate pentru transporturi de mãrfuri şi de persoane.
6. Transporturi cu autovehicule echipate cu placa turnanta pentru transporturi şi pozarea materialului tubular din cadrul unitãţilor de petrol şi gaze, geologice, pentru hidrocarburi şi apa, în zona de activitate a unitãţii de transport.

(4) D. Agricultura

1. Transportul cu autovehicule al produselor agricole în judeţul în care îşi are sediul unitatea solicitanta, în perioada campaniilor de recoltare. Produsele agricole de masa se pot transporta şi în afarã judeţului, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
2. Transporturi cu autovehicule specializate, de nutreturi combinate, furaje verzi şi deshidratate, animale pãsãri vii, dejectii şi borhot şi produse agroalimentare perisabile.
3. Transporturi cu autovehicule special amenajate, de mazare, cereale, seminţe de în, floarea-soarelui, soia, precum şi de legume, fructe perisabile.
4. Transportul, în condiţiile prevãzute de lege, la şi de la program, al personalului unitãţilor agricole de stat situate în locuri izolate şi al personalului unitãţilor de producţie animaliera, dacã nu poate fi executat cu autovehiculele din parcul de folosinta generalã, precum şi transportul personalului în cadrul unitãţii, la şi de la locul de munca, pentru cerinţele de producţie.
În perioada campaniilor de recoltare a produselor agricole de masa, se poate efectua, pentru unitãţile de producţie agricolã de stat, transportul personalului nelocalnic şi din alte judeţe, cu acordul prealabil al Misterului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, dacã nu poate fi executat cu parcul auto de folosinta generalã.
5. Transportul utilajelor agricole grele cu remorci trailer, în zona de activitate a unitãţii de transport.

(5) E. Turism şi aviatie

1. Transporturi de persoane, în scopuri turistice, cu autobuze, microbuze şi autoturisme, fãrã limitarea zonei de deplasare în trafic intern şi internaţional.
2. Transporturi cu autovehicule de pînã la 1,5 tone capacitate inclusiv, pentru aprovizionarea unitãţilor hoteliere, restaurantelor şi magazinelor de desfacere din reţeaua Ministerului Turismului.
3. Transporturi de persoane în comun cu autobuze şi microbuze de la sediul agenţiei la aeroport, dus şi întors.
4. Transportul personalului din aeroporturi cu autobuze şi microbuze, la şi de la locul de munca, în condiţiile legii.
5. Transporturi de materiale şi utilaje cu autocamioane, necesare activitãţii aviaţiei civile.

(6) F. Explorare şi cercetare

1. Transporturi cu autovehicule de materiale, utilaje şi aparatura necesarã în activitatea de cercetare, prospectare, explorare geologica şi geofizica, în zona în care se desfãşoarã o astfel de activitate.
2. Transporturi cu autobuze al personalului nelocalnic din unitãţile Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, în condiţiile prevãzute de lege.
3. Circulaţia autovehiculelor fãrã incarcatura sau încãrcate conform normativelor, pentru efectuarea de probe în vederea omologãrii lor sau a unor subansamble ale acestora.

(7) G. Presa şi propaganda

Transportul echipelor de reportaj de presa, radio şi televiziune, precum şi al echipelor de filmare, efectuat cu autoturisme şi microbuze, pentru producţia de reportaj de film. Utilizarea acestor autovehicule se va face în cadrul zonei de deservire înscrisã în autorizaţia eliberata în acest scop pentru numãrul de autoturisme şi microbuze ce se stabileşte prin ordinul organului central.

(8) H. Sectorul agricol cooperatist

1. Transporturi de orice fel în cadrul unitãţii respective şi între subunitatile acesteia, pentru desfãşurarea procesului de producţie propriu, în judeţul în care unitatea îşi desfãşoarã activitatea.
2. Transportul de mãrfuri din producţia proprie destinatã desfacerii pe piata libera, între locul de producţie şi localitatea de valorificare din judeţul în care unitatea deţinãtoare de autovehicule îşi are sediul sau între locul de producţie şi cea mai apropiatã statie de cale feratã deschisã traficului de mãrfuri.
3. Transportul produselor agricole de masa în perioada campaniilor agricole de recoltare şi transportul, spre şi dinspre zonele melifere, de stupi, miere şi alte materiale specifice apiculturii, indiferent de distanta.
4. Transportul, în condiţiile prevãzute de lege, al personalului, la şi de la locul de munca, precum şi de la domiciliu la locul de munca şi retur, în judeţul în care unitatea îşi desfãşoarã activitatea, pentru cerinţele de producţie ale acesteia, cu autovehicule amenajate corespunzãtor siguranţei circulaţiei.
În perioada campaniilor de recoltare a produselor agricole de masa se poate executa transportul personalului nelocalnic şi din alte judeţe, cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, dacã nu poate fi executat cu autovehicule din parcul auto de folosinta generalã.

(9) I. Cooperatia mestesugareasca

Transportul personalului invalid din sectorul cooperaţiei meşteşugãreşti, cu microbuze sau autobuze, la şi de la locul de munca, precum şi pentru alte activitãţi, în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv localitãţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor.

(10) J. Activitatea de "service"

1. Transportul cu autovehicule de marfa, de materiale, piese şi utilaje pentru asigurarea de prestãri de "service" şi asistenta tehnica, în condiţiile legii, de cãtre întreprinderile producãtoare din industria construcţiilor de maşini.
2. Transportul cu autoturisme şi autoutilitare "service" al personalului unitãţilor cu activitate de construcţii de maşini, precum şi al personalului din alte unitãţi economice şi din cooperatia mestesugareasca, încadrat în compartimentele ce asigura prestarea de servicii şi asistenta tehnica privind montajul, punerea în funcţiune, efectuarea de probe, funcţionarea, remedierile şi reparaţiile, urmãrirea comportãrii în exploatare a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altor produse livrate în cadrul termenului de garanţie şi postgaranţie.
Circulaţia autovehiculelor "service" se face pe baza foii de parcurs, a documentelor din care rezulta necesitatea efectuãrii intervenţiei şi a tabelului nominal pentru personalul ce se transporta, semnat de conducãtorul întreprinderii cãruia îi este subordonat.

(11) K. Sãnãtate şi ocrotiri sociale

Autosanitarele pot fi folosite la urmãtoarele categorii de transporturi:
1. Transportul şi asistenta medicalã a persoanelor accidentate în cadrul competitiiltor sportive, la mitinguri, în locuri de agrement, pe trasee cu trafic intens sau în zone turistice.
2. Transportul supravegheat şi asigurarea primului ajutor medical în situaţia cînd viata bolnavului este în primejdie imediata.
3. Transportul bolnavilor, de la domiciliu spre unitãţi sanitare.
4. Transportul bolnavilor şi accidentatilor care sosesc prin porturi şi aeroporturi, gãri şi autogãri, spre unitãţi sanitare.
5. Transportul supravegheat al bolnavilor cu boli trausmisibile sau suspecti de boli transmisibile, precum şi al altor bolnavi la unitatea sanitarã, între unitãţi sanitare sau de la o unitate sanitarã la domiciliu.
6. Transportul gravidelor, al urgentelor obstetricale ori ginecologice sau al lauzelor şi nou-nascutilor, de la domiciliu la unitãţi sanitare sau de la acestea la domiciliu.
7. Transportul la domiciliu al bolnavilor care nu pot fi deplasati cu alte mijloace, externati din unitãţile sanitare, la cererea unitãţii sanitare sau a familiei şi cu avizul conducerii unitãţii sanitare sau al sefilor de secţie.
8. Transportul anumitor categorii de adulti sau copii bolnavi, cãtre sanatorii, preventorii sau staţiuni balneoclimaterice şi de la aceste unitãţi la domiciliu, la indicaţia medicului curant în anumite situaţii speciale şi cu avizul direcţiei sanitare teritoriale.
9. Transportul unor bolnavi la unitãţile sanitare, la cererea medicului din dispensarul teritorial sau de Întreprindere, în vederea efectuãrii de tratamente sau de investigaţii paraclinice pentru care nu este obligatoriu internarea şi dupã accea aducerea acestora la domiciliu.
10. Transportul bolnavilor între unitãţi sanitare, pentru efectuarea unor investigaţii suplimentare sau pentru transfer, la indicaţia medicului şef de secţie.
11. Transportul de medicamente, produse biologice, saruri, vaccinuri, singe sau materiale sanitare, la cererea unitãţilor sanitare în cazuri de urgenta medicalã.
12. Transportul singelui recoltat, al personalulni sanitar şi materialelor sanitare necesare recoltarii de singe pentru scopuri terapeutice. În situaţii speciale, la cererea unitãţilor sanitare, transportul anumitor categorii de donatori de singe.
13. Transportul personalului sanitar, de la domiciliu la unitãţile sanitare sau la locul urgenţei şi de aici la domiciliu, atunci cînd acesta este solicitat, în mod special, pentru rezolvarea calificatã a unor probleme de asistenta medicalã.
14. Transportul personalului sanitar solicitat sa rezolve, la unitãţile sanitare, în unitãţi socialiste sau la domiciliu, cazuri de asistenta medicalã, inclusiv cele cu indicaţii asupra stãrii de sãnãtate a colectivitãţii sau probleme de medicina legalã.
15. Transportul asistatilor sociali, nedeplasabili cu alte mijloace de transport, la unitãţile sanitare sau de prevederi sociale şi de la aceste unitãţi la domiciliu, la cererea unitailor de asistenta socialã.
16. Transportul personalulul sanitar cu truse medicale, aparatura şi materiale de laborator pentru recoltari de probe, determinãri de noxe şi intervenţii operative sanitaro-antiepidemice şi pentru igiena radiatiilor ionizante, efectuate de institutele de igiena şi sãnãtate publica şi unitãţile sanitare antiepdemice.
17. Transportul personalului sanitar şi tehnic pentru controlul legalitãţii circulaţiei autosanitarelor pe baza autorizaţiei emisã de conducerea Ministerului Sãnãtãţii sau a ministerelor cu reţea sanitarã proprie
Circulaţia autosanitarelor se face pe baza documetelor legale (foaia de parcurs, biletul de trimitere pentru bolnav, fişa de solicitare). Pentru transporturile prevãzute la pct. 8, 11, 12, 14,15, 16 şi 17, aceste documente se completeazã, dupã caz, cu lista materialelor sanitare şi tabelul nominal al persoanelor transportate, aprobat de conducãtorul statiei de salvare, precum şi cu autorizaţia emisã de conducerea Ministerului Sãnãtãţii sau a Ministerelor cu reţea sanitarã proprie.

(12) L. Organizaţii obşteşti

1. Transportul de aprovizionare, în cantitãţi mici, cu autovehicule de pînã la 1,5 tone capacitate inclusiv.
2. Transportul pentru activitãţi proprii, de materiale cu autovehicule pentru transportul de mãrfuri de persoane cu autobuze şi alte autovehicule amenajate pentru persoane.
3. Transportul de persoane efectuat în condiţiile legii de cãtre Biroul de Turism pentru Tineret al Uniunii Tineretului Comunist şi Uniunea Asociaţiilor Studenţeşti Comunisti din România.

(13) M. Unitãţile din toate sectoarele de activitate

1. Cu autovehicule prevãzute în anexa nr. 5 cap. I lit. C. 1-1, precum şi cu autovehiculele pentru transport de mãrfuri cu capacitate de pînã la 1,5 tone, se pot executa:
a) transportul unor formaţii de personal de lucru cu materiale şi mijloace tehnice pentru intervenţii operative în procesul de producţie, în zona de activitate a unitãţii deţinãtoare ;
b) transportul de aprovizionare operativã în cantitãţi mici, cu autovehicule de pînã la 1,5 tone capacitate inclusiv ;
c) transportul de materiale pentru procesul de producţie, cu autovehicule de peste 1,5 tone capacitate în judeţul în care sînt înmatriculate sau în care îşi desfãşoarã activitatea unitatea de transport sau cea care solicita transportul.
2. Transportul cu autocisterne, de combustibili, lubrifianţi, apa şi produse chimice.
3. Transportul pentru evacuarea rezidurilor rezultate din procesul de producţie, de la locul încãrcare al acestora şi pînã la locul de descãrcare stabilit de comitetele executive ale consiliilor populare sau im alte locuri dacã reziduurile sînt utilizabile.
4. Transportul de materiale şi de personal de lucru cu caracter tehnologic, efectuat în incinta unitãţii sau în afarã acesteia dacã se circula pe drumuri de acces nedeschise circulaţiei publice sau între secţiile de producţie în cadrul aceleiaşi localitãţi, precum şi între fermele şi secţiile de producţie ale unitãţilor agricole de stat în cadrul aceleiaşi întreprinderi. Transporturite în cadrul aceleiaşi localitãţi, precum şi transporturile între fermele şi secţiile de producţie ale unitãţilor agricole de stat, se efectueazã numai cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.
5. Transportul de persoane cu autoturisme şi microbuze, în condiţiile legii.
6. Transportul de mãrfuri cu tractoare rutiere şi remorci pentru:
a) cerinţele proprii ale unitãţii deţinãtoare, între secţiile acesteia în cadrul judeţului de înmatriculare şi judeţele limitrofe, în cazuri deosebite;
b) unitãţile de producţie agricolã, în raza de activitate acestora, santiere, de construcţii, de îmbunãtãţiri funciare, unitãţi de exploatare forestierã şi schele petroliere, efetuate de cãtre unitãţile prestatoare de servicii din sectorul agricol de stat, în cadrul judeţului de înmatriculare şi judeţelor limitrofe, în cazuri deosebite;
c) prestaţii de servicii pe drumurile publice cu utilaje tehnologice specifice acestui sector de activitate, precum şi pentru acţiuni de deszapezire.
Situaţiile în care tractoarele rutiere ar urma sa circule în afarã judeţului de înmatriculare se stabilesc de la caz la caz cu acordul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, la propunerea ministerelor şi altor organe centrale interesate.

(14) N. Alte organizaţii

Transporturi cu autovehicule pentru organizaţiile deţinãtoare de mijloace auto în zona de activitate a acestora cu acordul prealabil al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.

(15) O. Controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor

1. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul personalului cu atribuţii de control din Inspectoratul auto republican şi Centrala de transporturi auto din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi al întreprinderilor de transporturi auto din parcul auto de folosinta generalã, în urmãtoarele situaţii:
a) la întreprinderile deţinãtoare de autovehicule din economie, pentru controlul folosirii la subunitati şi pe trasee a mijioacelor de transport auto din dotare, precum şi al modului de întreţinere şi reparare a acestora;
b) pentru urmãrirea respectãrii legalitãţii transporturilor efectuate cu autovehiculele unitãţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti;
c) pentru verificarea pe trasee, cu aparatura de mãsura şi control, a stãrii tehnice a agregatelor şi instalaţiilor care concura la siguranta circulaţiei rutiere la autovehiculele din dotarea unitãţilor Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor;
d) la unitãţile de reparaţii auto ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru controlul calitãţii reparaţiilor executate la agregatele şi instaltiile care concura la siguranta circulaţiei rutiere;
e) la unitãţile şi subunitatile Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, pentru controlul modului cum sînt respectate prevederile dispoziţiilor emise de acest minister, în privinta tratarii evenimentelor de circulaţie, precum şi a altor dispoziţii legate de siguranta circulaţiei rutiere;
f) la locurile unde au avut loc evenimente de circulaţie deosebite, pentru anchetarea cauzelor care le-au determinat;
g) pentru controlul stãrii de viabilitate a drumurilor naţionale şi semnalizarii rutiere pe acestea;
h) pentru urmãrirea modului în care se face parcarea pe timpul nopţii a autovehiculelor din parcul de folosinta generalã;
i) în cadrul unor acţiuni comune cu organele de militie, pentru controlul pe trasee al modului de folosire a autovehiculelor din dotarea unitãţilor de stat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.
2. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul în cuprinsul oraşelor şi municipiilor, inclusiv în localitãţile componente, comunele suburbane şi satele ce aparţin oraşelor şi municipiilor, al personalului cu atribuţii de control at întreprinderilor de transport sau de gospodãrie comunalã şi locativã din parcul auto de folosinta localã, în urmãtoarele situaţii:
a) pentru urmãrirea încadrãrii în graficul de circulaţie a mijloacelor de transport de persoane în comun;
b) pentru a interveni în descongestionarea circulaţiei mijloacelor de transport de persoane în comun, ca urmare a unor evenimente de circulaţie sau a altor situaţii de exploatare;
c) pentru urmãrirea respectãrii legalitãţii tranporturilor efectuate cu autovehicule taxi şi a disciplinei personalului de bord al acestora.
3. Autoturismele pentru controlul circulaţiei rutiere şi disciplinei transporturilor auto vor fi utilizate pentru transportul personalului cu atribuţii de control al întreprinderilor sau unitãţilor de transport care exploateazã autovehicule din parcul de folosinta proprie, în urmãtoarele situaţii:
a) pentru urmãrirea la subunitati şi pe trasee a activitãţii utilajelor şi autovehiculelor din dotarea proprie;
b) pentru verificarea pe trasee, cu aparatura de mãsura şi control, a stãrii tehnice a agregatelor şi instalaţiilor care concura la siguranta circulaţiei rutiere, la utilajele şi autovehiculele din dotarea proprie;
c) pentru deplasarea la locurile unde au avut loc evenimente de circulaţie deosebite in care au fost angrenate utilajele şi autovehiculele din dotarea proprie;
d) pentru urmãrirea stãrii de disciplina a personalului de bord şi a legalitãţii transporturilor efectuate cu autovehiculele şi a lucrãrilor cu utilajele din dotarea proprie.

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016