Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 446 din 20 noiembrie 1972  privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Interior*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 446 din 20 noiembrie 1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Interior*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 131 din 22 noiembrie 1972
__________
*) Acest decret a devenit Legea nr. 79/1972 .

EXPUNERE DE MOTIVE

Ca urmare a Directivelor Conferintei Naţionale a Partidului Comunist Roman din 19-21 iulie 1972 şi a punerii în aplicare a <>Legii nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, a apãrut necesitatea îmbunãtãţirii organizãrii şi functionarii Ministerului Comerţului Interior.
În acest scop a fost emis alãturatul Decret privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, care înlocuieşte Decretul nr. 741/1969 .
În decret sunt stabilite atribuţiile acestui minister, decurgând din sarcina de baza de a infaptui politica partidului şi statului nostru în domeniul comerţului interior.
La stabilirea atribuţiilor ministerului, au fost avute în vedere totodatã competentele Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie, nou înfiinţat.
Potrivit dispoziţiilor decretului, aparatul administraţiei centrale a acestui minister este adaptat, din punct de vedere organizatoric şi funcţional, noilor condiţii create prin Legea cu privire la activitatea de comerţ interior şi prin înfiinţarea Consiliului pentru coordonarea şi îndrumarea activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Comerţului Interior înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul comerţului interior, rãspunde de organizarea şi îndrumarea unitarã a întregii activitãţi de comerţ interior şi de buna aprovizionare a populaţiei de la oraşe, centre muncitoresti şi sate.
ART. 2
Ministerul Comerţului Interior conduce, indruma şi controleazã activitatea unitãţilor din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru intreaga sa activitate.
ART. 3
Ministerul Comerţului Interior asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi hotãrârilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Ministerul Comerţului Interior colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 5
Ministerul Comerţului Interior are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã, împreunã cu Consiliul pentru coordonare şi îndrumarea activitãţii de aprovizionare şi prestare de servicii cãtre populaţie, cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale interesate şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, proiectul planului de comerţ interior ca parte integrantã a proiectului planului de stat; organizeazã studierea cererii de mãrfuri a populaţiei în ansamblu, pe diferite categorii de venituri şi în funcţie de specificul local şi, pe aceasta baza, în proiectul de plan se va prevedea fondul de mãrfuri cantitativ şi în structura, în concordanta cu creşterea producţiei şi ţinând seama de cerinţele populaţiei;
b) contribuie sistematic la dezvoltarea producţiei bunurilor de consum, manifestand un rol activ în stabilirea sortimentelor şi volumelor de mãrfuri necesare a fi realizate de organizaţiile producãtoare, în vederea aprovizionarii populaţiei în bune condiţii. În acest scop, organizeazã operaţiile de contractare a fondului de mãrfuri, în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi cu comitetele centrale ce au în subordine organizaţii producãtoare ori comerciale, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Orienteaza şi influenţeazã gusturile şi preferintele consumatorilor spre mãrfurile realizate de industria noastrã socialistã; organizeazã împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale, care au în subordine unitãţi producãtoare, popularizarea calitãţii şi a celorlalte avantaje pe care mãrfurile le oferã; de asemenea, organizeazã târguri, pavilioane, expoziţii cu vânzare şi alte acţiuni de informare a populaţiei;
c) participa la elaborarea balantelor pentru principalele bunuri de consum împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale care au în subordine organizaţii producãtoare, în scopul asigurãrii resurselor de mãrfuri destinate aprovizionarii populaţiei;
d) stabileşte, în cadrul planului, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sarcinile de plan pe judeţe şi municipiul Bucureşti, precum şi fondul de mãrfuri la principalele produse;
e) stabileşte în colaborare cu celelalte organe centrale cu activitate de comerţ interior normele de aplicare a prevederilor legale privind raporturile contractuale dintre organizaţiile comerţului cu ridicatã şi cele cu amãnuntul; stabileşte rãspunderea ce le revine pentru buna aprovizionare a unitãţilor comerciale; elaboreazã, potrivit legii, norme tehnice referitoare la livrarea mãrfurilor de cãtre depozitele cu ridicatã cãtre unitãţile comerciale;
f) coordoneazã, potrivit legii, importul de bunuri de consum destinate aprovizionarii populaţiei şi schimburile de mãrfuri de la fondul pieţei cu alte tari, efectuate de cãtre organele centrale cu activitate de comerţ interior; ia mãsuri ca mãrfurile importate sa corespundã condiţiilor de calitate, de igiena şi sanitare, potrivit normelor aplicabile pe teritoriul tarii noastre;
g) emite, în colaborare cu celelalte organe centrale interesate, norme privind stocurile de mãrfuri din comerţ şi criterii de aşezare a fondului de mãrfuri din comerţ şi criterii de aşezare a fondului de mãrfuri pe organizaţii comerciale, în cadrul judeţelor şi municipiului Bucureşti, corespunzãtor nevoilor de aprovizionare a populaţiei şi elaboreazã norme privind soldarile de mãrfuri, precum şi de perisabilitati la mãrfurile din reţeaua comercialã;
h) emite, potrivit legii, norme tehnice privind vânzarea bunurilor în consignaţie, precum şi pentru intermedierea de vânzãri-cumpãrãri de cãtre organizaţiile socialiste;
i) exercita atribuţii în domeniul preţurilor, tarifelor şi al rabaturilor comerciale, potrivit legii;
j) emite, cu consultarea organelor centrale interesate, norme de organizare, dezvoltare, amplasare şi dotare a reţelei comerciale; asigura organizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de comerţ interior şi îmbunãtãţirea condiţiilor de servire a populaţiei în unitãţile din sistemul propriu;
k) emite, conform legii, norme privind structura organizatoricã şi modul de funcţionare a organizaţiilor comerciale, cu consultarea ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti care au în subordine organizaţii cu activitate de comerţ interior;
l) stabileşte, conform legii, mãsurile necesare privind recepţia cantitativã şi calitativã a mãrfurilor de cãtre personalul unitãţilor comerciale, precum şi mãsurile privind obligaţiile ce revin personalului din comerţ în legatura cu asigurarea serviciilor pentru mãrfurile vândute;
m) organizeazã, împreunã cu celelalte ministere şi organe centrale interesate, recuperarea şi valorificarea ambalajelor provenite din vânzarea mãrfurilor; de asemenea, stabileşte mãsuri pentru extinderea containerizarii şi paletizarii în transportul şi manipularea mãrfurilor; ia mãsuri pentru preambalarea de produse în depozite şi unitãţi comerciale, în vederea completãrii cantitãţilor de mãrfuri preambalate, livrate de organizaţiile producãtoare;
n) propune, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, precum şi cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, nomenclatorul de meserii specifice activitãţii comerciale, reţeaua şi profilul şcolilor şi stabileşte planul anual de şcolarizare, potrivit legii; organizeazã calificarea personalului prin ucenicie la locul de munca, şcoli profesionale, licee de specialitate, şcoli de specializare postliceala, precum şi perfecţionarea şi specializarea prin centre de pregãtire şi perfecţionare, cat şi prin alte forme de specializare; asigura nivelul corespunzãtor de specialitate personalului din comerţul interior, precum şi educarea acestuia în spiritul eticii socialiste.
Colaboreazã cu Ministerul Educaţiei şi Învãţãmântului pentru pregãtirea cadrelor cu studii superioare necesare comerţului interior, conform legii; asigura pentru şcolile din subordinea sa personalul didactic şi tehnic-administrativ, precum şi baza materialã şi dotarea necesarã procesului de învãţãmânt;
o) indruma şi controleazã organizaţiile comerţului cu ridicatã şi cele cu amãnuntul din subordinea sa;
p) acorda, potrivit legii, împreunã cu uniunea sindicatelor de ramura, la propunerea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi a ministerelor şi celorlalte organe centrale care au în subordine organizaţii cu activitate de comerţ interior, însemne şi titluri distinctive organizaţiilor comerciale fruntase şi evidentiate, colectivelor de munca, precum şi personalului cu inalta calificare profesionalã, cu comportare şi conştiinciozitate ireprosabila;
r) urmãreşte şi rãspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul şi bugetul de stat privind comerţul cu ridicatã şi comerţul cu amãnuntul; întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unitãţile bugetare subordonate; determina, potrivit normelor legale, necesarul de mijloace circulante pentru unitãţile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finanţelor; analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele ce privesc activitatea pe întregul minister;
s) coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate, organizeazã activitatea de documentare tehnica specifica, urmãreşte rezultatele cercetãrilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora; editeazã publicaţii cu privire la activitatea comercialã;
t) organizeazã şi coordoneazã activitatea de colaborare şi cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale, din ţara şi strãinãtate, în domeniul sau de activitate şi controleazã îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate;
u) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-ştiinţifice pentru lucrãri de investiţii şi urmãreşte executarea acestora;
v) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal din sistemul propriu, în care scop stabileşte criterii unitare de selecţionare a acestuia; stabileşte necesarul de personal în perspectiva; angajeazã personalul pentru aparatul propriu; numeşte organele de conducere ale unitãţilor din subordinea sa;
x) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului de salarizare a lucrãtorilor din comerţ; ia mãsuri pentru aplicarea unitarã a sistemului de salarizare a lucrãtorilor din comerţ; ia mãsuri pentru aplicarea unitarã a sistemului de salarizare a lucrãtorilor din întreprinderile şi organizaţiile comerciale din sistemul propriu; stabileşte mãsuri de ansamblu pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de munca şi de trai a salariaţilor;
y) acorda comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti asistenta de specialitate, în vederea rezolvarii problemelor privind activitatea comercialã;
z) prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi cu alt caracter elaborate de celelalte ministere şi alte organe centrale, care intereseazã domeniul sau de activitate; îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 6
Ministrul comerţului interior emite prin instrucţiuni sau ordine, dupã caz, norme tehnice privind activitatea comercialã, obligatorii pentru toate organizaţiile şi unitãţile comerciale socialiste, indiferent de subordonarea lor, precum şi pentru orice alte persoane juridice şi persoane fizice care efectueazã acte de comerţ.
ART. 7
Ministerul Comerţului Interior, prin Inspectoratul general comercial de stat, exercita inspecţia comercialã asupra tuturor unitãţilor comerciale indiferent de subordonarea lor, potrivit legii.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 8
Ministerul Comerţului Interior este condus de consiliul de conducere al ministerului, organ deliberativ, care hotareste în problemele generale privind activitatea ministerului.
ART. 9
Consiliul de conducere al ministerului se compune din:
a) ministru, prim-adjunctul ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general;
b) preşedintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
c) directori din aparatul ministerului, directorul Institutului de cercetãri comerciale şi conducatori ai unor unitãţi din subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungatã şi inalta calificare din cadrul ministerului sau din afarã acestuia;
d) un delegat al sindicatelor, desemnat de Uniunea Generalã a Sindicatelor din România.
Componenta consiliului de conducere al ministerului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului.
Preşedintele consiliului de conducere al ministerului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuţiile preşedintelui se îndeplinesc de prim-adjunctul ministrului.
ART. 10
La şedinţele consiliului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat ori obşteşti, interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele consiliului pot fi invitaţi specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia.
ART. 11
Consiliul de conducere al ministerului îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi şi adopta hotãrâri cu majoritatea membrilor cel compun.
În caz de divergenta între preşedintele consiliului şi majoritatea membrilor consiliului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se supune Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotãrî.
ART. 12
Şedinţele consiliului au loc cel puţin odatã pe trimestru şi se convoacã, în timp util, de preşedinte; consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi.
ART. 13
Consiliul de conducere al ministerului în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga activitate a ministerului; fiecare membru al consiliului rãspunde în fata consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt încredinţate.
ART. 14
Ministrul, împreunã cu prim-adjunctul ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general al ministerului constituie biroul consiliului.
Între şedinţele consiliului, biroul acestuia dezbate şi rezolva problemele curente ale activitãţii ministerului şi stabileşte mãsurile necesare pentru îndeplinirea hotãrârilor consiliului.
ART. 15
În executarea hotãrârilor consiliului de conducere al ministerului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministerul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevãzute de lege.
ART. 16
Pentru analizarea unor probleme de mare importanta sau complexitate care intereseazã intreaga activitate a ministerului, consiliul poate constitui colective de lucru, cuprinzând specialişti din cadrul ministerului sau din afarã acestuia.
Desemnarea specialiştilor din afarã ministerului se va face cu acordul ministrului sau al conducatorului organului central respectiv.
ART. 17
Ministrul informeazã consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 18
Ministerul are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, patru adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.
Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 19
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 20
În cadrul Ministerului Comerţului Interior funcţioneazã Consiliul tehnico-ştiinţific, care se organizeazã şi funcţioneazã pe baza regulamentului aprobat de consiliul de conducere al ministerului. Membrii Consiliului tehnico-ştiinţific sunt desemnaţi de consiliul de conducere al ministerului; pentru angajaţii altor organizaţii socialiste, desemnarea se va face cu acordul conducerii acestor organizaţii.
ART. 21
Ministerul Comerţului Interior are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia generalã pentru mãrfuri alimentare
b) Direcţia comercialã pentru mãrfuri textile-incaltaminte
c) Direcţia comercialã pentru mãrfuri metalo-chimice, combustibil, mobila şi materiale de construcţie
d) Direcţia alimentaţiei publice
e) Direcţia planificarii şi urmãririi planului
f) Direcţia organizãrii
g) Direcţia investiţii - construcţii
h) Direcţia financiar-contabila şi de control financiar intern
i) Direcţia preţurilor
j) Direcţia de personal şi învãţãmânt
k) Inspectoratul general comercial de stat
l) Direcţia secretariat-administrativ
m) Oficiul juridic şi arbitraj.
Numãrul maxim de posturi în administraţia centrala, raportul minim dintre numãrul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de servire fata de totalul salariaţilor, sunt cele prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul decret*).
Direcţiile comerciale prevãzute la literele a, b şi c se organizeazã şi vor funcţiona potrivit prevederilor Legii cu privire la organizarea şi conducerea unitãţilor socialiste de stat, cu personalitate juridicã.

_________
*) Anexa se comunica celor interesaţi.

ART. 22
Ministerul Comerţului Interior are la subordinea sa: centrale întreprinderi, institute de cercetãri şi proiectari, centre de perfecţionare a cadrelor, şcoli profesionale şi licee de specialitate.
ART. 23
Atribuţiile, structura organizatoricã şi normele de funcţionare a unitãţilor prevãzute la articolele 21 şi 22 se stabilesc de cãtre consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.
Ministerul Comerţului Interior poate infiinta prin ordinul ministrului, în funcţie de necesitaţi, în cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor economice subordonate, unitãţi cu gestiune economicã, având cont de documentare la banca. Aceste unitãţi pot încheia contracte pe baza împuternicirii date de conducãtorul unitãţii carei îi sunt subordonate.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 24
Decretul nr. 741/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului Interior, devenit Legea nr. 66/1969 , cu toate modificãrile ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.

Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016