Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 436 din 3 noiembrie 1978  privind repartizarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamint superior medical si farmaceutic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 436 din 3 noiembrie 1978 privind repartizarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamint superior medical si farmaceutic

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 4 noiembrie 1978
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În conformitate cu prevederile Constituţiei, statul garanteazã dreptul la munca tuturor cetãţenilor Republicii Socialiste România. Absolvenţilor institutelor de învãţãmînt superior li se asigura, potrivit pregãtirii obţinute prin studiile efectuate, locurile de munca corespunzãtor cerinţelor dezvoltãrii economice şi sociale a tarii.
ART. 2
Repartizarea absolvenţilor institutelor de medicina şi farmacie se efectueazã pe baza rezultatelor obţinute la învãţãtura şi a criteriilor prevãzute în prezentul decret, în raport cu cerinţele asigurãrii sãnãtãţii întregii populaţii, cu dezvoltarea reţelei de unitãţi sanitare şi perfecţionarea asistenţei medicale.
ART. 3
În scopul desavirsirii pregãtirii profesionale complexe a absolvenţilor pentru asigurarea calitãţii asistenţei medicale la nivel corespunzãtor şi generalizarii practicii internatului, absolvenţii institutelor de învãţãmînt superior medical şi farmaceutic se repartizeazã şi vor lucra nemijlocit timp de 3 ani în spitale şi alte unitãţi sanitare din municipii şi oraşe în care sînt asigurate condiţiile necesare de pregãtire.
Ministerul Sãnãtãţii va lua mãsuri pentru încadrarea tuturor dispensarelor medicale comunale cu medici, farmacisti sau dentisti cu experienta, pentru asigurarea asistenţei medicale corespunzãtoare.
ART. 4
Repartizarea absolvenţilor nu se poate face în aparatul central al Ministerului Sãnãtãţii, al altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.
ART. 5
Stabilirea numãrului de absolvenţi care se repartizeazã unitãţilor sanitare ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi ale ministerelor cu reţea sanitarã proprie, se face prin decret prezidential.
Unitãţile sanitare şi posturile de medici, farmacisti şi dentisti în care se repartizeazã absolvenţii pentru efectuarea pregãtirii practice se stabilesc de Ministerul Sãnãtãţii, la propunerea direcţiilor sanitare judeţene, a municipiului Bucureşti şi a ministerelor cu reţea sanitarã proprie.

CAP. 2
Repartizarea absolvenţilor, pregãtirea practica şi încadrarea pe posturi

Secţiunea 1
Repartizarea absolvenţilor pentru efectuarea pregãtirii practice

ART. 6
Organizarea repartizãrii absolvenţilor din institutele de medicina şi farmacie se asigura de cãtre o comisie alcãtuitã din reprezentanţi ai Biroului executiv al Consiliului Sanitar Superior, ai Ministerului Sãnãtãţii, Ministerului Educaţiei şi Învãţãmîntului, Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Muncii, Consiliului Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunisti din România şi ai Uniunii sindicatelor din unitãţile sanitare, în condiţiile stabilite de lege.
ART. 7
Repartizarea absolvenţilor în unitãţi sanitare pentru efectuarea pregãtirii practice se face în ordinea mediei de absolvire, dupã cum urmeazã:
a) şefii de promotii pe specialitãţi pot alege, în ordinea mediilor, orice unitate sanitarã din cele puse la dispoziţia promotiei;
b) absolvenţii care solicita repartizarea pentru pregãtire practica în judeţele unde îşi au domiciliul ei, soţul (sotia) sau pãrinţii lor au prioritate sa aleagã unitãţi sanitare din acest judeţ.
În unitãţile sanitare din oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, se pot ocupa cu prioritate 50% din numãrul locurilor puse la dispoziţie pentru repartizarea în aceste localitãţi, de cãtre absolvenţii care au domiciliul în aceste oraşe şi au cel puţin media 9;
c) locurile rãmase libere se ocupa în ordinea mediilor, indiferent de domiciliu.
La medii egale, vor avea prioritate de alegere absolvenţii casatoriti. În cazul în care sînt mai mulţi absolvenţi casatoriti vor alege, în primul rind, cei cu copii şi dupã aceea absolvenţii care au soţul (sotia) încadrat într-o unitate socialistã din judeţul respectiv.
Absolvenţii casatoriti, din aceeaşi promotie, aleg la media de absolvire cea mai mare a unuia dintre cei doi soţi. În cazul sefilor de promotie soţul (sotia) alege locul de practica dupã ce au ales toţi şefii de promotie.
La repartizare se vor lua în considerare cele 50 de sutimi acordate de cãtre consiliul profesoral pentru activitatea obsteasca şi comportarea avutã în perioada studiilor.
ART. 8
Absolvenţii care nu au promovat examenul de diploma vor fi repartizaţi, potrivit art. 7, dupã absolvenţii care au promovat acest examen.
ART. 9
Absolvenţii se vor prezenta la unitãţile sanitare, pentru începerea pregãtirii practice, la data de 1 noiembrie al fiecãrui an.
Absolvenţii csre îndeplinesc serviciul militar vor incunostinta despre aceasta, în scris, unitatea sanitarã şi se vor prezenta la posturi în cel mult 20 de zile de la data la care a încetat îndeplinirea obligaţiei militare.

Secţiunea 2
Pregãtirea practica

ART. 10
În perioada de practica medicii, farmaciştii şi dentistii se pregãtesc în domeniile de baza ale asistenţei medicale, efectuind stagii de practica dupã cum urmeazã:
a) medicii, în specialitatile medicina interna, pediatrie, mica chirurgie, chirurgie de urgenta, traumatologie, obstetrica-ginecologie, igiena, boli transmisibile şi epidemiologie;
b) medicii stomatologi şi dentistii, în profilul facultãţii absolvite şi de prim-ajutor medical, în vederea soluţionãrii urgentelor medico-chirurgicale care pot aparea în timpul exercitãrii profesiunii;
c) farmaciştii, în profilul facultãţii absolvite.
ART. 11
Durata şi conţinutul fiecãrui stagiu se stabilesc anual, potrivit practicii internatului, prin programul elaborat de Ministerul Sãnãtãţii, aprobat de Consiliul Sanitar Superior.
Verificarea nivelului de pregãtire al medicilor, farmacistilor şi dentistilor se face de cãtre o comisie de specialişti desemnatã de direcţia sanitarã. Preşedintele comisiei este un profesor, conferenţiar sau şef de lucrãri de la disciplinele pentru care se face verificarea, delegat de institutul de medicina şi farmacie la care este arondat judeţul respectiv.
Verificarea se face la sfîrşitul fiecãrui stagiu de practica, acordindu-se note între 10 şi 1, pe baza rezultatelor în munca, aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale.
La terminarea pregãtirii practice pentru medici, farmacisti şi dentisti, se face media generalã prin însumarea mediilor anuale rezultate din notele obţinute la sfîrşitul fiecãrui stagiu din anul respectiv şi media de absolvire a facultãţii.
ART. 12
În perioada pregãtirii practice medicii, farmaciştii şi dentistii au calitatea de personal muncitor.
Contractele de munca încheiate pentru timpul efectuãrii pregãtirii practice au regimul contractelor de munca pe durata nedeterminatã. Trecerea la unitãţile sanitare în care au ales locurile de munca dupã încheierea perioadei de practica se considera transfer în interesul serviciului.
Pentru a asigura prezenta permanenta a medicilor, farmacistilor şi dentistilor în unitãţile sanitare în care efectueazã pregãtirea practica, consiliile populare au obligaţia de a atribui acestora, în condiţiile prevãzute de lege, spaţii de locuit în incinta spitalelor, în cãmine sau în alte imobile din apropierea unitãţii sanitare respective.

Secţiunea 3
Încadrarea pe posturi

ART. 13
Dupã terminarea celor 3 ani de pregãtire practica, medicii, farmaciştii şi dentistii sînt obligaţi sa-şi desfãşoare activitatea în unitãţi sanitare din comune, oraşe sau municipii, în raport cu nevoile asistenţei medicale şi în limitele normativelor aprobate prin lege.
ART. 14
Posturile în care urmeazã sa fie încadraţi în munca medicii, farmaciştii şi dentistii dupã efectuarea pregãtirii practice se stabilesc de Ministerul Sãnãtãţii la propunerea consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sau a ministerelor cu reţea sanitarã proprie.
ART. 15
Medicii, farmaciştii şi dentistii pot alege posturi în judeţul pe teritoriul cãruia se afla unitatea sanitarã în care au terminat pregãtirea practica.
Alegerea posturilor se face în ordinea mediei generale stabilite potrivit art. 11, dupã cum urmeazã:
a) medicul, farmacistul sau dentistul cu media cea mai mare poate alege orice post din cele publicate;
b) medicii, farmaciştii şi dentistii care solicita încadrarea la unitãţile sanitare din comunele unde îşi au domiciliul ei, soţul (sotia) sau pãrinţii lor, ori în comune limitrofe, au prioritate sa ocupe posturile din aceste localitãţi, indiferent de media generalã obţinutã;
c) medicii, farmaciştii şi dentistii care au obţinut cel puţin media 8 şi au aptitudini pentru profilul postului publicat pot solicita cu prioritate încadrarea în centrele muncitoresti şi oraşele unde îşi au domiciliul ei, soţul (sotia) sau pãrinţii lor;
d) medicii, farmaciştii şi dentistii care au obţinut cel puţin media 9 şi au aptitudini pentru profilul postului publicat pot solicita cu prioritate încadrarea, în limita a 50% din numãrul posturilor puse la dispoziţie, în unitãţile sanitare din oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, dacã au domiciliul în aceste localitãţi;
e) ceilalţi medici, farmacisti sau dentisti aleg, în ordinea mediilor generale, din posturile rãmase libere.
La medii egale vor avea prioritate de alegere cei casatoriti şi apoi cei care au nota cea mai mare la specialitatea postului. În cazul în care sînt mai mulţi medici, farmacisti sau dentisti casatoriti vor alege în primul rind cei cu copii, iar dupã aceea cei care au soţul (sotia) încadrat într-o unitate socialistã din localitatea respectiva.

CAP. 3
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 16
Drepturile şi obligaţiile absolvenţilor şi unitãţilor socialiste, rãspunderile şi sancţiunile în caz de nerespectare a dispoziţiilor de repartizare sînt cele prevãzute de lege.
ART. 17
Pregãtirea practica a medicilor, farmacistilor şi dentistilor, efectuatã potrivit dispoziţiilor prezentului decret, se considera stagiu în producţie.
ART. 18
Medicii şi farmaciştii care, la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, efectueazã pregãtirea în sistem de internat, continua aceasta pregãtire pînã la terminare, dupã care vor fi repartizaţi în activitatea de asistenta medicalã, de cercetare ştiinţificã medicalã, în învãţãmîntul superior medical şi farmaceutic, potrivit legii. Statutul de internat se echivaleaza cu perioada de pregãtire practica stabilitã în prezentul decret.
Absolvenţii facultãţilor de medicina generalã şi pediatrie promotia 1978, care au promovat concursul de internat în 1977, au dreptul ca pînã la data repartizãrii sa opteze pentru continuarea internatului sau pentru repartizarea împreunã cu absolvenţii promotiei 1977/1978.
Absolvenţii facultãţilor de stomatologie şi farmacie care au promovat concursul de internat în septembrie 1978 vor fi repartizaţi pentru pregãtire practica potrivit dispoziţiilor prezentului decret.
ART. 19
Prevederile prezentului decret se vor aplica începînd cu seria de absolvenţi a anului universitar 1977/1978.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret orice dispoziţii contrare se abroga.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

---------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016