Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 425 din 31 decembrie 1981  privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 425 din 31 decembrie 1981 privind stabilirea si incasarea impozitelor si taxelor locale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 118 din 31 decembrie 1981
Consiliul de Stat al R.S.R. decreteazã:
CAP. 1
Impozitul pe clãdiri
ART. 1
Clãdirile proprietatea persoanelor fizice sînt supuse impozitului anual prin aplicarea urmãtoarelor cote asupra valorii de asigurare prin efectul legii:
a) 1 la suta pentru clãdirile situate în municipii şi oraşe, precum şi în localitãţile componente ale acestora. Pentru clãdirile proprietate personalã a micilor mestesugari, a liber-profesionistilor şi a altor persoane care desfãşoarã activitãţi pe cont propriu cota este de 1,50 la suta;
b) 0,75 la suta pentru clãdirile situate în satele apartinatoare municipiilor şi oraşelor, precum şi în comune, inclusiv în comunele suburbane.
ART. 2
Cotele de impozit majorate, prevãzute la <>art. 11 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale, pentru camerele care depãşesc numãrul membrilor de familie sînt urmãtoarele:
a) 1,30 la suta pentru personalul muncitor, asimilaţi acestora şi pensionari;
b) 2 la suta pentru micii mestesugari, liber-profesionisti şi alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate pe cont propriu.
ART. 3
În cazul modificãrii numãrului membrilor de familie ori a numãrului camerelor de locuit impozitul se recalculeazã în mod corespunzãtor, începînd cu trimestrul urmãtor celui în care s-au produs asemenea modificãri.
ART. 4
Pentru clãdirile proprietatea persoanelor juridice altele decît unitãţile socialiste cota de impozit este de 1,50 la suta la valoarea de inventar. În cazul în care valoarea de inventar este mai mica decît valoarea care rezulta din aplicarea normelor privind asigurarea prin efectul legii, impozitul se calculeazã pe baza valorii de asigurare.
ART. 5
Pentru clãdirile proprietate de stat, a organizaţiilor cooperatiste şi a celorlalte organizaţii obşteşti supuse amortizarii, potrivit legii, impozitul se calculeazã prin aplicarea unei cote de 0,75 la suta asupra valorii de inventar, indiferent unde sînt situate.
Pentru clãdirile folosite ca locuinţe cota de impozit este de 0,50 la suta.
În valoarea de inventar a clãdirilor se include şi valoarea elementelor de construcţii şi a instalaţiilor aferente care servesc clãdirile, şi anume: scãri, ascensoare, holuri, terase, instalaţii interioare pentru lumina, apa, canal, gaze, încãlzire, telefonie şi alte asemenea.
ART. 6
Pentru clãdirile proprietate de stat date în folosinta organizaţiilor cooperatiste sau a celorlalte organizaţii obşteşti impozitul se datoreazã de aceste organizaţii.
ART. 7
Clãdirile prevãzute în anexa nr. 1 nu sînt supuse impozitului pe clãdiri. Pentru locuintele cumpãrate din fondul locativ de stat sau construite cu sprijinul statului, care au fost transmise altor persoane, scutirea de impozit prevãzutã de reglementãrile în vigoare se aplica, în continuare, pînã la împlinirea termenului stabilit de lege.
Locuintele proprietate personalã a militarilor în termen, a sotiilor şi copiilor lor, locuite de aceştia, nu sînt supuse plãţii impozitului pe clãdiri pe durata satisfacerii serviciului militar, dacã în aceste locuinţe nu sînt camere închiriate.
ART. 8
Declaraţia de impunere prevãzutã de lege cuprinde, în cazul persoanelor juridice, datele necesare identificarii clãdirii, valoarea de inventar, cota de impozit şi impozitul de plata, în cazul persoanelor fizice date referitoare la suprafata construitã, numãrul camerelor de locuit, numãrul persoanelor care compun familia. Declaraţia va fi însoţitã de copia actului de proprietatea şi schita clãdirii.
Organele financiare au obligaţia sa verifice datele înscrise în declaraţiile de impunere, calculul impozitului datorat şi sa efectueze cercetãri pe teren cu privire la modificãrile intervenite în situaţia clãdirii supuse plãţii impozitului.
ART. 9
Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare în a cãror raza teritorialã se afla clãdiri proprietatea persoanelor fizice care îşi au domiciliul în alte localitãţi sînt obligate sa comunice datele cu privire la proprietarul şi clãdirea comitetului sau biroul executiv al consiliului popular în raza cãruia domiciliazã proprietarul clãdirii.
ART. 10
Clãdirile noi date în exploatare, cele care au fost date în folosinta sau au fost dobîndite în cursul anului se impun cu începere de la 1 ale lunii urmãtoare celei în care s-au produs aceste situaţii.
ART. 11
Clãdirile demolate în condiţiile legii, clãdirile distruse şi cele transmise în administrarea sau, dupã caz, în proprietatea altor unitãţi sau altor persoane în cursului anului, se scad de la impunere cu începere de la 1 ale lunii urmãtoare celei în care s-a produs una din aceste situaţii, pe baza declaraţiei depuse în condiţiile prevãzute de art. 8.
Scãderea de la impunere se acorda numai pentru partea de clãdire demolata, distrusa sau transmisã în administrarea sau proprietatea altor unitãţi sau persoane.
ART. 12
Impozitul pe clãdirile proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice altele decît unitãţile socialiste se stabileşte de organele financiare, pe baza declaraţiei de impunere a proprietarului, prin proces-verbal de impunere care constituie titlul executor. Prin procesul-verbal de impunere, care tine loc şi de înştiinţare de plata, se comunica proprietarului şi prima de asigurare prin efectul legii pentru clãdiri.
ART. 13
Impozitul anual pe clãdiri se plãteşte semestrial, în rate egale, pînã la 31 martie şi 30 septembrie.
CAP. 2
Impozitul pe terenuri
ART. 14
Impozitul pe terenurile din municipii şi oraşe precum şi din localitãţile componente ale acestora, prevãzute de art. 13 din legea privind impozitele şi taxele locale, se stabileşte anual astfel:
a) oraşe 0,40 lei/m.p.

b) municipii 0,50 lei/m.p.

ART. 15
Impozitul de terenuri se stabileşte, se modifica şi se încaseazã potrivit prevederilor capitolului 1 din prezentul decret.
CAP. 3
taxe asupra mijloacelor de transport
ART. 16
Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanicã aparţinînd persoanelor fizice altele decît unitãţile socialiste se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fracţiuni de capacitate sub 500 cmc, dupã cum urmeazã:
- autoturisme 200 lei

- autobuze, microbuze 600 lei

- autocamioane 500 lei

- tractoare rutiere 400 lei

- motociclete 150 lei

- tricicluri 150 lei

- biciclete cu motor şi motoare 100 lei

Pentru remorci, remorci uşoare, semiremorci şi rulote se plãteşte 50 lei la suta din taxa datoratã pentru autovehiculul care le tracteaza, iar pentru atase 50 la suta datoratã pentru mijloacele la care se ataşeazã.
Pentru motociclete cu atas şi triciclurile care aparţin invalizilor şi sînt adaptate invaliditatii acestora se datoreazã 50 la suta din taxa.
ART. 17
Capacitatea cilindrica a motorului se dovedeşte cu factura de cumpãrare a autovehiculului, iar lipsa acesteia cu adeverinta eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista.
ART. 18
Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa care aparţin persoanelor fizice şi juridice altele decît unitãţile socialiste se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, dupã cum urmeazã:
- luntre 20 lei

- barci folosite pentru uz personal 20 lei

- barci folosite pentru transportul

de persoane 35 lei

- barci folosite în alte scopuri 125 lei

- barci cu motor 500 lei

- poduri plutitoare 350 lei

- şalupe 700 lei

ART. 19
Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte de cãtre organele financiare, prin proces-verbal de impunere, pe baza declaraţiei depuse de persoanele fizice şi juridice altele decît unitãţile socialiste, potrivit art. 30 din Legea privind impozitele şi taxele locale. Procesul-verbal, care constituie titlul executor, se comunica celui în cauza şi tine loc de înştiinţare de plata pe toatã durata deţinerii mijlocului de transport.
ART. 20
Taxa pentru mijloacele de transport dobîndite, înstrãinate sau scoase din evidenta organelor de militie, dupã caz, a cãpitãniei portului în timpul anului se datoreazã, respectiv se da la scãdere, cu începere de la 1 ale lunii în care a apãrut una din aceste situaţii.
Pentru autovehiculele care sînt improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula, taxa se da la scãdere cu începere de la 1 ale lunii urmãtoare aceleia în care se prezintã dovada eliberata de o unitate de specialitate de stat sau cooperatista care atesta aceasta situaţie.
ART. 21
Taxa anuala datoratã pentru mijloacele de transport aflate în evidenta organelor financiare la începutul anului se plãteşte semestrial, în rate egale, pînã la 31 martie şi 30 septembrie.
Pentru mijloacele de transport dobîndite în cursul anului, taxa datoratã pînã la finele anului se plãteşte în termen de 30 de zile de la procurare, dacã acesta s-a fãcut dupã primul termen de plata.
Persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, au obligaţia taxei asupra mijloacelor de transport, vor prezenta organelor de militie, cu ocazia înmatriculãrii autovehiculelor sau, dupã caz, a vizei anuale, dovada plãţii anticipate a taxei asupra mijloacelor de transport. La ieşirea din ţara a mijloacelor de transport aparţinînd persoanelor strãine, organele vamale vor verifica dacã s-a plãtit taxa datoratã asupra mijloacelor de transport pentru intreaga perioada de şedere în ţara.
CAP. 4
taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere
ART. 22
Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere de cãtre persoanele fizice, unitãţile socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, precum şi de cãtre celelalte persoane juridice, sînt urmãtoarele:
-------------------------------------------------------------------------------

Nr. Modul de folosire a locului public - lei/zi -

crt.

-------------------------------------------------------------------------------

1. Pentru vînzarea produselor

a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un tragator 5

b) din vehicule cu tracţiune animala cu doi tragatori 8

c) din autovehicule 15

2. Pentru folosirea:

a) platourile, de fiecare m.p. 2

b) meselor şi tarabelor, de fiecare m.p. 4

c) meselor acoperite, de fiecare m.p. 4

3. Pentru animale şi pãsãri aduse spre vînzare, de fiecare

animal sau pasare:

a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni 10

b) porcine pînã la 6 luni, ovine şi caprine 3

4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor

rezultate din exercitarea meseriilor şi altor îndeletniciri

autorizate, de fiecare m.p. 6

5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de

ocazie şi ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale,

de fiecare m.p. 8

6. Intrarea în tirgurile în care se vînd obiecte de ocazie 2

-------------------------------------------------------------------------------

Pentru alte produse, bunuri sau servicii, decît cele prevãzute în prezentul articol, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili taxe zilnice în limitele taxelor prevãzute la alineatul precedent.
Pentru produsele şi bunurile care se vînd în fata magazinelor proprii de cãtre unitãţi socialiste de stat, organizaţiile cooperatiste şi obşteşti, alte persoane juridice, precum şi de cãtre persoanele fizice nu se percep taxe pentru folosirea locurilor publice.
ART. 23
Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevãzute la art. 22, se percep, pe zi, urmãtoarele taxe:
- lei/mp -

a) pentru depozitarea de diverse materiale 1 - 3

b) pentru vînzarea de produse sau prestãri de servicii

diverse 3 - 5

c) pentru confecţionarea de produse 1 - 3

Taxele prevãzute la alineatul precedent pentru ocuparea trotuarelor, strazilor şi altor locuri publice se stabilesc de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupã caz. Ocuparea locurilor publice se face cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, dupã caz, cu plata anticipata a taxei. Taxele nu se datoreazã în cazul ocupãrii trotuarului din fata locuinţei sau a sediului, pe timp de pînã la 5 zile, pentru reparaţiile de clãdiri, aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare gospodãriei.
ART. 24
Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere prevãzute la art. 22 pot fi majorate cu pînã la 30 la suta de cãtre comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în funcţie de asigurarea cu apa curenta pentru spalarea produselor, iluminat, spaţii acoperite, împrejmuiri, suprafeţe asfaltate precum şi de gradul de amenajare şi dotare a pieţelor.
ART. 25
Taxele prevãzute la art. 22 şi 23 nu se datoreazã în cazul în care, pentru folosirea locurilor publice de desfacere, se plãteşte chirie.
ART. 26
Încasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere se face de cãtre organele administraţiei pieţelor, tirgurilor şi oboarelor, ori alte organe împuternicite în acest scop de cãtre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupã caz.
CAP. 5
taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor
ART. 27
Pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, prevãzute la art. 22 legea privind impozitele şi taxele locale, se datoreazã urmãtoarelor taxe:
1. Autorizaţia de construire, transformare, modificare şi reparare a construcţiilor, instalaţiilor sau pentru amenajãri, precum şi pentru împãrţirea sau înstrãinarea construcţiilor:
-------------------------------------------------------------------------------

Valoarea lucrãrii sau a construcţiei Taxa

- lei - - lei -

-------------------------------------------------------------------------------

a) pînã la 50 000 200

b) de la 50 001 pînã la 100 000 300

c) de la 100 001 pînã la 150 000 400

d) de la 150 001 pînã la 200 000 500

e) peste 200 000 600

-------------------------------------------------------------------------------2. Autorizaţii de demolare-desfiinţare parţialã sau totalã de construcţii,

instalaţii sau amenajãri:

-------------------------------------------------------------------------------

Valoarea construcţiei, a instalaţiei, sau a amenajãrii Taxa

- lei - - lei -

-------------------------------------------------------------------------------

a) pînã la 50 000 100

b) de la 50 001 pînã la 200 000 130

c) de la 200 001 pînã la 250 000 160

d) peste 250 000 200

-------------------------------------------------------------------------------3. Certificate de aliniere şi regim de construcţii:

-------------------------------------------------------------------------------

Suprafata terenului pentru care se solicita certificatul Taxa

- m. p. - - lei -

-------------------------------------------------------------------------------

a) pînã la 250 150

b) de la 251 pînã la 500 250

c) de la 501 pînã la 750 350

d) de la 751 pînã la 1 000 450

e) peste 1 000 600

-------------------------------------------------------------------------------

4. Autorizaţii de preluare a terenurilor de cãtre moştenitori sau de împãrţire a terenurilor, cîte 50 lei pentru fiecare autorizaţie eliberata.
5. Autorizaţiile pentru lucrãrile de instalatie de apa, gaz, canal, de de fiecare instalatie 50 lei
6. Copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de consiliile populare, de fiecare m.p. de plan:
- la scara 1/500 1.000 lei

- la scara 1/1000 1.250 lei

- la scara 1/2000 1.500 lei

7. Avize tehnice necesare obţinerii de credite pentru locuinţe, dupã valoarea creditului:
- pînã la 5.000 lei 30 lei

- pînã la 10.000 lei 50 lei

- de fiecare 10.000 lei sau fracţiune de 10.000 lei în plus, cîte 50 lei
8. Eliberarea sau viza anuala a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte în sectorul particular 300 lei
9. Alte lucrãri:
a) ridicari topografice, pentru fiecare punct 15 lei
b) parcelari de terenuri - calcule şi proiectari
- exclusiv ridicãrile şi aplicarea pe teren, de fiecare parcela 30 lei
c) pichetarea de terenuri pentru delimitarea parcelelor, pentru fiecare punct 10 lei
Taxele prevãzute la punctele 1 şi 2 se calculeazã pentru clãdirile existente în funcţie de valoarea la care se face asigurarea prin efectul legii şi dupã valoarea de deviz pentru clãdirile, instalaţiile şi amenajãrile care urmeazã a se executa.
ART. 28
Taxele prevãzute la art. 27 se datoreazã de cãtre persoanele juridice altele decît unitãţile socialiste şi se plãtesc înainte de eliberarea autorizaţiilor sau certificatelor. Dovada plãţii taxei se pãstreazã de organul care a eliberat autorizaţia sau certificatul.
CAP. 6
taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj şi reclama
ART. 29
Persoanele fizice şi persoanele juridice altele decît unitãţile socialiste care folosesc mijloacele de publicitate prin presa, afisaj şi reclama datoreazã taxe:
1. Pentru afisele şi biletele de publicitate sau reclama tiparita, precum şi pentru vitrinele şi panourile de reclama confectionate din orice material se datoreazã, de fiecare exemplar, în funcţie de dimensiune, urmãtoarele taxe:
a) sub 1/2 m.p. între 10 - 100 lei

b) între 1/2 şi 1 m.p., de la 50 - 200 lei

c) între 1 şi 3 m.p. de la 100 - 400 lei

d) peste 3 m.p., între 150 -1.200 lei

Cuantumul taxelor se stabileşte de cãtre comitetele executive ale comisiilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
2. Pentru publicitatea prin presa taxa este de 5 la suta din suma încasatã pentru publicitate de organul de presa.
3. Afisele şi biletele de publicitate netiparite, de fiecare exemplar, 10 lei. Plata taxei se face prin aplicarea de timbre fiscale - virf şi matca - astfel încît sa nu poatã fi dezlipite şi refolosite.
ART. 30
Taxele de publicitate, afisaj şi reclama se plãtesc anticipat la bugetul consiliului popular în raza cãruia se afla unitãţile care efectueazã tipariturile. În situaţiile în care mijloacele de publicitate sau reclama au o durata mai mare de un an, taxa aferentã se plãteşte în cursul lunii ianuarie a fiecãrui an.
Taxele pentru publicitate prin presa se vãrsa de agenţia de publicitate la bugetul consiliului popular în raza cãruia agenţia de publicitate îşi are sediul, pînã la data de 10 ale lunii urmãtoare.
Confecţionarea afiselor şi biletelor de publicitate sau reclama de cãtre unitãţile socialiste se poate efectua numai dupã ce se face dovada achitãrii taxei pentru întregul tiraj. În cuprinsul tipariturii efectuate se face menţiune cu privire la cuantumul taxei de afisaj şi documentul de plata al acesteia.
CAP. 7
Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice
ART. 31
Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice este de 10 lei de persoana, iar pentru elevi şi studenţi taxa este de 5 lei.
ART. 32
Taxa pentru şederea în staţiunile balneoclimaterice se încaseazã prin folosirea de bilete cu valoare fixa tiparita în acest scop.
În cazul persoanelor cazate în unitãţile de turism şi alte unitãţi socialiste pentru tratament balnear şi odihna, precum şi al persoanelor care beneficiazã numai de tratament balnear, taxa se încaseazã, dupã caz, de unitãţile care au efectuat cazarea sau de cele în cadrul cãrora se face tratamentul balnear, o data cu luarea în evidenta a persoanelor respective.
Pentru persoanele venite în staţiunile balneoclimaterice pe cont propriu taxa se încaseazã de cãtre comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, dupã caz.
CAP. 8
Taxa pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie
ART. 33
Pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie se stabilesc taxe de vizitare de 2-5 lei de persoana.
ART. 34
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va stabili taxele de vizitare în limitele prevãzute de art. 33, în funcţie de valoarea artisticã, istorica şi arhitecturala a obiectivelor respective.
CAP. 9
Taxa pentru deţinerea de ciini
ART. 35
Persoanele fizice care deţin mai mult de un ciine de paza pe gospodãrie precum şi deţinãtorii de ciini de agrement şi de vinatoare plãtesc anual urmãtoarele taxe:
a) pentru ciinii de paza

- pentru cel de al doilea ciine 75 lei

- pentru al treilea ciine şi urmãtorii, de fiecare ciine 600 leib) pentru ciinii de vinatoare

- pentru primul ciine 225 lei

- pentru al doilea ciine şi urmãtorii, de fiecare ciine 450 leic) pentru ciinii de agrement

- pentru primul ciine 300 lei

- pentru al doilea ciine şi urmãtorii, de fiecare ciine 600 lei

Prin ciini de agrement, în sensul prezentului decret, se înţeleg ciinii ţinuţi în locuinţe.
Pentru ciinii necesari pazei turmelor de animale, pentru ciinii de orice fel de pînã la 6 luni, precum şi pentru ciinii insotitori ai nevazatorilor şi cei folosiţi de echipele de salvamont, nu se datoreazã taxe.
ART. 36
Persoanele fizice care deţin ciini sînt obligate sa-i declare în vederea stabilirii taxei la organele financiare locale în termen de 6 luni de la naştere sau de 15 zile de la dobindirea lor.
Taxele de plãtesc pînã la 30 aprilie a fiecãrui an sau în termen de 15 zile de la înregistrare.
În cazul în care deţinerea ciinilor înceteazã, indiferent de cauza, taxa anuala nu se recalculeazã.
ART. 37
Organele sanitar-veterinare vor verifica, cu ocazia prezentãrii ciinilor la vaccinare, dovada plãţii taxei prevãzute de prezentul decret.
ART. 38
Constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 500 - 1.000 lei încãlcarea prevederilor <>art. 29 alin. 2 din Legea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale.
ART. 39
Constatarea contravenţiei prevãzutã la art. 38 şi aplicarea sancţiunii se face de persoanele împuternicite în acest scop de cãtre comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, dupã caz.
ART. 40
Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.
Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator şi va fi însoţitã de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
ART. 41
Dispoziţiile privind contravenţia prevãzutã în prezentul decret se intregesc cu prevederile <>Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
CAP. 10
Alte dispoziţii
ART. 42
Impozitele şi taxele locale de pînã la 50 lei inclusiv se achitã în întregime pînã la primul termen de plata.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe terenuri de cãtre persoanele fizice se acorda o bonificaţie de 5 la suta dacã plata impozitului datorat pe întregul an se efectueazã pînã la data de 1 martie a anului respectiv.
ART. 43
Invalizii de rãzboi se scutesc de plata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezentul decret.
ART. 44
Majorãrile calculate potrivit Legii privind impozitele şi taxele locale nu vor fi mai mici de 10 lei şi nici mai mari decît suma datoratã.
ART. 45
Intimpinarile prevãzute de lege se depun în termen de 30 de zile de comunicarea impozitelor şi taxelor stabilite sau, dupã caz, de la data documentului de încasare pentru cele realizate pe cale directa şi se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la înregistrare.
În termen de 30 de zile de la data comunicãrii soluţiei de intimpinare se poate face contestaţie la administraţia financiarã de pe lîngã comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti. Contestaţia se soluţioneazã în termen de 30 de zile de la înregistrare.
Depunerea intimpinarilor şi contestaţiilor nu suspenda urmãrirea impozitului sau a taxei datorate.
ART. 46
În cazul în care intimpinarile şi contestaţiile au fost admise, sumele greşit încasate se restituie sau, dupã caz se compenseazã din oficiu cu impozite sau alte taxe datorate, pînã cel tirziu la 31 decembrie al anului în care s-a admis intimpinarea sau contestaţia.
ART. 47
Diferenţele de impozite sau taxe datorate ca urmare a verificãrilor fãcute de organele financiare se plãtesc, pentru sumele de pînã la 500 lei inclusiv în termen de 30 de zile, iar pentru sumele care depãşesc 500 lei în doua rate egale, prima în termen de 30 zile şi a doua în termen de 60 de zile de la data comunicãrii sumei datorate.
ART. 48
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot acorda, de la caz la caz, pentru motive temeinic justificate, eşalonãri de plati în cel mult 12 rate lunare, aminari de plati pînã la sfîrşitul anului calendaristic, precum şi reduceri de impozite şi taxe locale şi majorãri aferente acestora.
Comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi orãşeneşti, dupã caz, pot acorda înlesnirile prevãzute la alineatul precedent în limita sumei de 5.000 lei în cazul unitãţilor de stat, cooperatiste şi celorlalte organizaţii obşteşti şi de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice altele decît unitãţile socialiste.
ART. 49
Ministerul Finanţelor împreunã cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru simplificarea formularisticii, a modului de stabilire şi încasare a impozitelor şi taxelor.
Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, norme metodologice privind tehnica de calcul a impozitelor şi taxelor locale.
ART. 50
Controlul gestiunii imprimantelor utilizate la încasarea taxelor pentru folosirea locurilor publice, al biletelor cu valoarea fixa pentru încasarea taxei de şedere în staţiunile balneoclimaterice, precum şi controlul gestiunii fondurilor realizate din aceste surse şi din vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectura şi arheologie, se efectueazã de cãtre organele de control financiar intern ale comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
ART. 51
Prezentul decret intra în vigoare la 1 ianuarie 1982.
Pe aceeaşi data se abroga actele normative prevãzute în anexa nr. 2 precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 52
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul decret.
ANEXA 1
LISTA

clãdirilor care nu sînt supuse impozitului
I. Clãdirile aflate în administrarea sau dupã caz, în proprietatea urmãtoarelor unitãţi:
a) instituţiilor bugetare, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe;
b) Ministerului Apãrãrii Naţionale, a Ministerului de Interne şi a unitãţilor din cadrul acestor ministere, cu excepţia celor folosite de unitãţile economice;
c) întreprinderile specializate în administrarea şi încheierea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor, respectiv a birourilor executive ale consiliilor populare;
d) unitãţilor agricole de stat, inclusiv unitãţilor de creşterea şi ingrasarea de animale şi pãsãri;
e) staţiunile pentru mecanizarea agriculturii;
f) unitãţilor de gospodãrire a apelor şi de îmbunãtãţiri funciare, care adapostesc instalaţii de pompare a apei sau deservesc construcţiile hidrotehnice de preintimpinare a inundatiilor şi de deservire a terenurilor inundate;
g) unitãţilor de transport feroviar, naval şi aerian, care deservesc direct nevoile de exploatare a transportului, cu excepţia clãdirilor folosite de atelierele de reparaţii capitale, pentru producerea pieselor de schimb sau alte ateliere de producţie, precum şi a spaţiilor folosite pentru activitãţi comerciale sau prestãri de servicii;
h) întreprinderilor pentru extractia şi prepararea minereurilor neferoase, cu excepţia celor folosite pentru locuinţe;
i) organizaţiilor politice de masa, cu excepţia caselor de locuit şi a clãdirilor ocupate de unitãţile organizate pe principiul autogestiunii economico-financiare;
j) unitãţile agricole cooperatiste.
II. Alte clãdiri:
a) construcţii provizorii de orice fel din incinta santierelor de construcţii, finanţarea din fondul de organizare a şantierului, pînã la predarea lucrãrilor cãtre beneficiari;
b) clãdirile în care funcţioneazã crese, grãdiniţe, cantine, cantine-restaurant, cãminele muncitoresti sau dispensare medicale, pe toatã perioada în care au aceasta destinaţie;
c) clãdirile unitãţilor socialiste precum şi clãdirile proprietatea organizaţiilor cooperatiste, nou constituite şi folosite ca locuinţe, pe o perioada de cinci ani de la darea acestora în folosinta;
d) clãdirile care, potrivit legii, sînt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale.
ANEXA 2
LISTA

actelor normative care se abroga
- <>Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale publicat în Buletinul Oficial nr. din 18 ianuarie 1952.
- Decretul nr. 495/1956 pentru modificarea unor dispoziţii din <>Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 26 octombrie 1956.
- Decretul nr. 453/1957 privind modificarea <>Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 24 din 14 septembrie 1957.
- Decretul nr. 79/1958 privind modificarea <>Decretului nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 10 martie 1958.
- Articolele 16 - 20 din <>Decretul nr. 71/1951 pentru prevenirea şi combaterea turbarii la ciini, publicat în Buletinul Oficial nr. 60 din 31 mai 1951.
- Decretul nr. 22/1951 pentru reportarea pe anul 1953 a impunerilor privind clãdirile şi terenurile din sectorul particular şi completarea articolelor 8 şi 9 din <>Decretul nr. 18/1952 publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din 22 ianuarie 1953.
- Decretul nr. 484/1953 privind scutirea de impozitul pe clãdiri şi de asigurarea obligatorie a imobilelor folosite de Consiliul Central al Sindicatelor şi Comitetelor Centrale ale Sindicatelor pentru odihna oamenilor muncii, publicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 26 noiembrie 1953.
- Decretul nr. 440/1959 privind abrogarea dispoziţiunilor referitoare la înscrierea, autorizarea circulaţiei, precum şi la plata taxelor pentru biciclete şi triciclete fãrã motor, publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 19 noiembrie 1959.
- Decretul nr. 171/1961 privind unele mãsuri pentru simplificarea stabilirii unor impozite şi prime de asigurare prin efectul legii, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1961.
- Articolul I din <>Decretul nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe, publicat în Buletinul Oficial nr. 87 din 5 iulie 1968.
- Articolul III din <>Decretul nr. 27/1970 privind modificarea unor prevederi legale referitoare la impozite şi taxe, precum şi la primele de asigurare, publicat în Buletinul Oficial nr. 3 din 31 ianuarie 1970.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 144/1952 pentru încadrarea oraşelor în categoriile prevãzute de <>Decretul nr. 18/1952 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, publicatã în Buletinul Oficial nr. 6 din 25 ianuarie 1952.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3712/1953 privind scutirea celor impusi în cadrul Legii impozitului agricol, care fac carausie, de plata taxei locale asupra mijloacelor de transport cu tracţiune animala, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
- <>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3986/1953 privind unele scutiri de reduceri de impozite pe clãdiri, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 74 din 3 decembrie 1953.
- Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1985/1956 privind scutirea de impozit pe clãdiri a cantoanelor şi clãdirilor de pompare a apelor, administrate de Întreprinderea de stat pentru gospodãrirea apelor în agricultura.
- Alineatul 1 al articolului privind scutirea de plata impozitului pe clãdiri, din Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 405/1965 cu privire la repartizarea, valorificarea şi stabilirea tarifelor pentru locurile de odihna şi tratament balnear, precum şi la unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii întreprinderilor economice balneoclimaterice ale consiliilor populare, publicatã în Colecţia de hotãrîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 din 17 mai 1965.

-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016