Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 420 din 18 decembrie 1976  privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 420 din 18 decembrie 1976 privind elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitii*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 112 din 20 decembrie 1976

*) Acest decret a devenit Legea nr. 46/1976 .

În scopul perfecţionãrii activitãţii de investiţii şi simplificarii actualului sistem de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru creşterea responsabilitãţii titularilor şi beneficiarilor de investiţii în elaborarea acestor documentaţii,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Cu începere de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, realizarea obiectivelor de investiţii se face pe baza urmãtoarelor documente: note de comanda şi proiecte de execuţie.

A. Notele de comanda

ART. 2
Pentru începerea proiectãrii obiectivelor de investiţii se elaboreazã:
a) nota de comanda pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologicã;
b) nota de comanda pentru întocmirea proiectului de construcţii şi instalaţii;
Conţinutul-cadru al notelor de comanda, corespunzãtor specificului obiectivelor de investiţii, este prevãzut în anexele nr. 1-3, 3 a şi 4*)
ART. 3
Notele de comanda se elaboreazã de ministere, centrale, întreprinderi, alte unitãţi economico-sociale, comitetele executive ale consiliilor populare, cu respectarea prevederilor de plan, şi au la baza:
a) notele de fundamentare tehnico-economice de începere a obiectivelor în planurile cincinale şi anuale;
b) studii de dezvoltare în perspectiva a ramurilor, subramurilor şi unitãţilor;
c) studii de amplasament;
d) studii de marketing, oferte pentru utilaje, instalaţii de inginerie tehnologicã, ce vor cuprinde şi menţiuni privind posibilitatea contractãrii şi obţinerii lor, precum şi alte elemente de documentare, care asigura stabilirea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii.
ART. 4
Elaborarea notelor de comanda se face cu participarea institutelor centrale de cercetare şi a altor unitãţi de cercetare şi inginerie tehnologicã şi de proiectare a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii.
ART. 5
Notele de comanda vor fi analizate în consiliile sau comisiile tehnico-economice şi vor fi dezbãtute şi însuşite de consiliile de conducere ale ministerelor, consiliile oamenilor muncii din centrale, întreprinderi, alte unitãţi economico-sociale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare, potrivit legii.
Notele de comanda se aproba potrivit prevederilor din anexa nr. 5*)
ART. 6
Pentru obiectivele de investiţii care se aproba prin decret prezidential, notele de comanda se realizeazã de cãtre Consiliul de Coordonare a Activitãţii de Investiţii, pe baza avizului unic al Comitetului de Stat al Planificarii, MInisterului Finanţelor, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, Comitetul de stat pentru Preţuri, Inspectoratul General de stat pentru Investiţii-Construcţii, precum şi al bãncilor finanţatoare.
Pentru alte obiective de investiţii decât cele prevãzute la alin. 1, notele de comanda se avizeazã de Banca de Investiţii sau Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara, sub controlul şi rãspunderea Ministerului Finanţelor.
Titularii şi beneficiarii de investiţii sunt obligaţi sa consulte, pe parcursul elaborãrii notelor de comanda, organele de avizare prevãzute în prezentul articol. Organele de avizare sunt obligate sa emita avizul în termen de 10 zile de la data dezbaterilor.
ART. 7
Nota de comanda aprobatã constituie documentul de baza cãruia se trece la elaborarea proiectului de execuţie.

B. Proiectele de execuţie

ART. 8
Proiectele de execuţie a obiectivelor de investiţii se elaboreazã de cãtre unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã şi de proiectare a lucrãrilor de construcţii şi instalaţii, în termenul şi limitele stabilite în notele de comanda aprobate.
Conţinutul-cadru al proiectului de execuţie pentru obiectivele de investiţii este prevãzut în anexa nr. 6*).
Acordurile şi graficele necesare pentru elaborarea proiectului de execuţie sunt cele prevãzute în anexele nr. 5 şi nr. 7*) şi se vor elabora, în termen de 15 zile, cãtre ministere şi organele de specialitate.
ART. 9
Unitãţile care elaboreazã proiectele de execuţie, inginerii tehnologi şi proiectantii au obligaţia sa adopte soluţii tehnologice şi constructive la nivelul celor mai bune realizari obţinute în ţara sau pe plan mondial, sa foloseascã soluţii tipizate şi sa acţioneze cu fermitate pentru reducerea continua a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie, în cadrul normelor şi normativelor aprobate, care constituie limite maxime.
Totodatã, la proiectarea şi executarea lucrãrilor pregãtitoare şi de organizare se vor asigura restrangerea şi utilizarea la maximum a suprafeţelor de teren, comasarea funcţiunilor, executarea în comun a unor utilitãţi şi folosinţe, pentru a se realiza un grad ridicat de cooperare în incinte, zone şi platforme industriale.
ART. 10
Pentru elaborarea proiectului de execuţie a obiectivelor de investiţii, colectivele de ingineri tehnologi şi de proiectanţi vor încheia angajamente-contract, potrivit anexelor nr. 8*) şi nr. 9*).
Colectivele de ingineri tehnologi sunt obligate sa stabileascã întregul flux tehnologic, legãturile şi distanţele între utilaje şi obiecte, sa precizeze toate elementele necesare elaborãrii proiectului de construcţii şi instalaţii.
Colectivele de proiectanţi de construcţii şi instalaţii sunt obligate sa elaboreze proiectele în concordanta cu datele şi elementele primite de la colectivele de ingineri tehnologi.
Pe tot parcursul realizãrii investiţiei, colectivele de ingineri şi proiectanţi vor conlucra cu unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã, cu beneficiarii de investiţii, cu furnizorii de utilaje şi organizaţiile de construcţii şi vor asigura asistenta tehnica necesarã pana la punerea în funcţiune a obiectivelor şi atingerea parametrilor tehnici proiectati.
ART. 11
Organele de conducere colectivã ale unitãţilor de cercetare şi inginerie tehnologicã şi de proiectare de construcţii şi instalaţii sunt obligate sa analizeze proiectele elaborate de colectivele de ingineri şi proiectanţi şi rãspund de soluţiile adoptate, precum şi de calitatea acestor proiecte.
ART. 12
Ministerele, centralele, întreprinderile, celelalte unitãţi economico-sociale şi comitetele executive ale consiliilor populare sunt obligate sa participe la elaborarea proiectelor de execuţie şi rãspund, împreunã cu unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã şi de proiectare de construcţii şi instalaţii, de soluţiile adoptate.
Proiectele de execuţie vor fi analizate în consiliile sau comisiile tehnico-economice şi vor fi dezbãtute şi însuşite de consiliile de conducere ale ministerelor, consiliile oamenilor muncii din centrale, întreprinderi, alte unitãţi economico-sociale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare, potrivit legii.
ART. 13
Consiliul de Coordonare a Activitãţii de Investiţii, Inspectoratul General de stat pentru Investiţii Construcţii, Institutul central de cercetare, proiectare şi directivare în construcţii, organele centrale de sinteza economicã, Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie, precum şi organele financiar-bancare, au obligaţia sa urmãreascã încadrarea, pe parcursul elaborãrii proiectului de execuţie, în normele şi normativele aprobate, precum şi prezentarea spre aprobare a proiectelor de execuţie la termenele stabilite.
ART. 14
În vederea aprobãrii, proiectele de execuţie se avizeazã, în termen de cel mult 15 zile, de organele care au avizat nota de comanda.
Obiectul avizului bãncii finanţatoare la proiectul de execuţie este prevãzut în anexa nr. 10*).
ART. 15
Proiectele de execuţie se aproba, potrivit competentelor prevãzute în anexa nr. 5, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii avizului, de cãtre:
a) consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi alte unitãţi economico-sociale, dupã care se supun confirmãrii organului de conducere colectivã al centralei sau, dupã caz, al organului ierarhic superior;
b) consiliile oamenilor muncii din centrale, dupã care se supun confirmãrii organului de conducere colectivã al ministerului, altui organ central ori comitetului executiv al consiliului popular ierarhic superior;
c) consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale sau de cãtre comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi ale municipiului Bucureşti, dupã care, pe baza analizarii de cãtre Consiliul de Coordonare a Activitãţii de Investiţii, se supun confirmãrii Consiliului de Miniştri.
Proiectele de execuţie pentru obiectivele de investiţii care se aproba prin decret prezidential vor fi însuşite, în prealabil, de Consiliul de Miniştri.
ART. 16
Proiectul de execuţie aprobat constituie documentul pe baza cãruia:
a) se începe execuţia lucrãrilor, corelat cu termenele de livrare a utilajelor, dupã deschiderea finanţãrii în condiţiile prevãzute de lege;
b) se comanda şi se contracteazã utilajele din ţara şi din import.

C. Nota de comanda pentru contractarea utilajelor tehnologice

ART. 17
Contractarea utilajelor tehnologice se face numai dupã aprobarea proiectelor de execuţie a obiectivelor de investiţii.
ART. 18
Contractarea utilajelor din ţara se face potrivit prevederilor legii contractelor economice.
Contractarea utilajelor din import se face pe baza notei de comanda-contract, întocmitã potrivit anexei nr. 11*) şi aprobatã conform legii.
ART. 19
În cazurile în care realizarea obiectivelor de investiţii se face cu utilaje ori tehnologii tipizate sau care se repeta, contractarea utilajelor se poate face şi pe parcursul elaborãrii proiectelor de execuţie.
Contractarea utilajelor din ţara prevãzute la alineatul precedent se poate face numai în cadrul indicatorilor aprobaţi prin notele de comanda, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii şi Ministerului Aprovizionarii TehnicoMateriale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe.
ART. 20
Contractarea din import a utilajelor prevãzute la art. 19, precum şi a maşinilor-unelte, instalaţiilor şi utilajelor tehnologice cu ciclu lung de livrare, se face pe baza notei de comanda-contract întocmitã potrivit anexei nr. 11, avizatã de organele prevãzute de lege şi aprobatã de Consiliul de Miniştri.

D. Alte dispoziţii

ART. 21
Consiliul de Miniştri va lua mãsuri pentru organizarea şi conducerea întregii activitãţi de investiţii, asigurând respectarea prevederilor cuprinse în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, cu privire la realizarea integrala a noilor obiective de investiţii şi atingerea parametrilor tehnico-economici proiectati.
Totodatã, va asigura îndrumarea unitarã şi controlul întregii activitãţi de investiţii, potrivit prevederilor prezentului decret.
Consiliul de Coordonare a Activitãţii de Investiţii, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti de coordonare a activitãţii de investiţii, împreunã cu ministerele, centralele şi întreprinderile, Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperãrii Economice Internaţionale, Comitetul de Stat pentru Preţuri, Inspectoratul General de Stat pentru Investiţii-Construcţii, bãncile finanţatoare şi organele locale sunt obligate sa ia mãsuri pentru:
a) respectarea riguroasã a fluxului activitãţilor de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor pentru investiţii, începând cu înscrierea în plan a obiectivelor de investiţii, elaborarea notelor de comanda pentru întocmirea proiectelor de inginerie tehnologicã şi de construcţii-instalaţii, elaborarea şi aprobarea proiectelor de execuţie, pana la deschiderea finanţãrii;
b) îndrumarea unitarã şi controlul realizãrii lucrãrilor de investiţii, de la deschiderea santierelor pana la punerea în funcţiune a capacitãţilor şi obiectivelor planificate, şi atingerea parametrilor tehnico-economici aprobaţi.
ART. 22
Obiectivele de investiţii care au studii tehnico-economice elaborate vor fi prezentate, spre avizare şi aprobare, împreunã cu soluţiile respective.
ART. 23
Cheltuielile pentru elaborarea notelor de comanda, documentaţiilor de fundamentare a acestora, proiectelor de execuţie şi machetelor se deconteazã din fondurile de investiţii, în cadrul normelor şi normativelor prevãzute de lege.
ART. 24
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret, prevederile contrare acestuia din art. 5, alin. 2 şi 3, art. 6, art. 10 lit. i), art. 14 lit. a) şi <>art. 19 lit. b) şi c) din Legea nr. 72/1969 privind organizarea, planificarea şi executarea investiţiilor, <>art. 75 alin. 4 din Legea nr. 8/1972 cu privire la dezvoltarea economico-socialã planificata a României, <>art. 34 din Legea nr. 8/1974 - Legea apelor, <>art. 14 şi 15 din Decretul nr. 78/1973 privind organizarea şi funcţionarea consiliilor şi comisiilor tehnico-economice, <>art. 5 şi 6 din Decretul nr. 452/1973 privind avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii şi art. 4, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27 alin. 2, art. 35, 36, 37, 39 şi pct. 4 din anexa nr. 2, anexa nr. 2 A şi anexa nr. 2 C din <>Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 900/1970 privind pregãtirea şi realizarea lucrãrilor de investiţii, precum şi orice alte prevederi contrare, se abroga.

___________
*) Anexele se comunica instituţiilor interesate

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România──────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016