Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 4 din 7 ianuarie 1982  privind imbunatatirea activitatii de mecanizare si reglementarea raporturilor dintre statiunile pentru mecanizarea agriculturii si unitatile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 4 din 7 ianuarie 1982 privind imbunatatirea activitatii de mecanizare si reglementarea raporturilor dintre statiunile pentru mecanizarea agriculturii si unitatile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat si cooperatiste

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 3 din 8 ianuarie 1982

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Organizarea activitãţii de mecanizare a agriculturii

ART. 1
Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în calitate de unitãţi specializate ale consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, împreunã cu unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, organizeazã şi asigura executarea lucrãrilor agricole în perioadele optime, cu respectarea normelor tehnologice, folosirea cu randament ridicat a parcului de tractoare şi maşini agricole, întãrirea ordinii şi disciplinei în munca, în scopul creşterii producţiei agricole şi a eficientei economice.
ART. 2
În cadrul staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se organizeazã, potrivit legii, secţii şi formaţii de mecanizare.
ART. 3
Secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unitãţile agricole de stat se integreaza în activitatea acestora şi funcţioneazã cu dubla subordonare, atît fata de conducerea unitãţii agricole de stat, cît şi a statiunii, pentru mecanizarea agriculturii.
Personalul muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare este încadrat cu activitate permanenta la unitatea agricolã de stat şi are obligaţia sa participe la realizarea tuturor lucrãrilor din cadrul acestei unitãţi.
Mecanizatorii şi celãlalt personal muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unitãţile agricole de stat, precum şi personalul aferent mijloacelor de transport tehnologic necesar activitãţii din domeniul producţiei animale, trecute în administrarea unitãţilor agricole de stat, se transfera în interesul serviciului la aceste unitãţi.
ART. 4
Secţiile şi formatiile de mecanizare organizate la unitãţile agricole cooperatiste se integreaza în activitatea acestora şi funcţioneazã cu dubla subordonare, atît fata de conducerea unitãţii agricole cooperatiste, cît şi a statiunii pentru mecanizarea agriculturii.
Mecanizatorii şi celãlalt personal muncitor existent la secţiile şi formatiile de mecanizare organizate pentru unitãţile agricole cooperatiste se integreaza în activitatea acestora ca membri ai cooperativelor agricole de producţie respective. Mecanizatorii şi celãlalt personal muncitor care nu sînt membri ai cooperativelor agricole de producţie vor deveni cooperatori cu aprobarea adunãrilor generale.
Persoanele prevãzute la alineatul precedent îşi menţin calitatea de personal muncitor al statiunii pentru mecanizarea agriculturii.
ART. 5
Tractoarele, autocombinele, maşinile şi celelalte utilaje agricole din dotarea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se dau în folosinta unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste pe baza de contracte încheiate pe termen lung.
ART. 6
Conducerile unitãţilor agricole da stat şi cooperatiste stabilesc, potrivit normelor tehnologice, programele de lucrãri mecanizate şi manuale, ordinea şi prioritatea de executare a lucrãrilor agricole. La definitivarea acestor programe se va avea în vedere şi necesarul de forta de munca pentru executarea intretinerilor, reviziilor tehnice şi reparaţiilor curente care se executa de personalul secţiilor şi al formatiilor de mecanizare.
Respectarea programelor este obligatorie pentru toţi lucrãtorii care contribuie la realizarea acestora, precum şi pentru organele agricole însãrcinate cu controlul îndeplinirii lor.
ART. 7
Conducerile unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste au obligaţia sa analizeze şi sa stabileascã, împreunã cu şefii de ferma, şefii de secţie şi cu mecanizatorii, modul cel mai economic de executare a lucrãrilor mecanizate, cu un numãr cît mai redus de oameni şi mijloace mecanice, în vederea încheierii contractelor cu staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.
ART. 8
Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii rãspund de dotarea cu tractoare şi maşini agricole, controleazã folosirea raţionalã şi respectarea normelor tehnice de întreţinere a mijloacelor mecanice, executa repararea utilajelor, reconditionarea pieselor şi subansamblelor de schimb, precum şi aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi, piese şi materiale, necesare desfãşurãrii normale a lucrãrilor mecanizate pentru toate unitãţile agricole.
Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii au dreptul sa retragã de la unitãţile agricole de producţie utilajele nefolosite corespunzãtor, în vederea redistribuirii acestora.
ART. 9
Secţiile de mecanizare ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii vor asigura asistenta tehnica şi remedierea operativã a defectiunilor pentru formatiile de mecanizare, precum şi executarea de lucrãri de reparaţii, montaj şi prestaţii pentru unitãţile agricole şi gospodãriile populaţiei.
ART. 10
Pentru executarea lucrãrilor de montaj utilaje şi instalaţii zootehnice, asistenta tehnica, confecţii metalice, activitatea de service, reparaţii capitale ale utilajelor specifice şi instruirea personalului cuprins în activitatea de producţie zootehnica, în cadrul fiecãrui judeţ se vor specializa centre, subordonate şi conduse direct de cãtre trusturile de mecanizare a agriculturii, irigaţii, transporturi şi producţia de utilaje pentru agricultura şi industria alimentara.
ART. 11
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va asigura, pe baza programelor de dezvoltare şi tipizare aprobate, dotarea, într-o conceptie unitarã, cu mijloacele mecanice necesare pentru toate sectoarele din agricultura.

CAP. 2
Executarea lucrurilor agricole mecanizate

ART. 12
Executarea lucrãrilor mecanizate se va organiza, în toate unitãţile agricole, prin formaţii mari conduse de specialişti agricoli.
Aceste formaţii au caracter permanent, se organizeazã, de regula, pe fermele de producţie agricolã din cadrul unitãţilor componente ale consiliului unic şi vor funcţiona cel puţin pe durata unui ciclu de producţie sau a unui an calendaristic.
La unitãţile cu profil horticol, la celelalte unitãţi agricole care deţin suprafeţe cu legume, cartofi, pomi şi vie, precum şi la cele cu suprafeţe de culturi furajere şi pajişti, organizate în ferme, activitatea de mecanizare se desfãşoarã, dupã caz, prin secţii sau formaţii specializate, conduse de specialişti agricoli.
În perioadele de virf, pentru efectuarea araturilor şi insamintarilor în timpul optim şi de calitate, precum şi pentru stringerea la timp şi fãrã pierderi a recoltei, toate mijloacele mecanice şi personalul din unitãţile agricole se concentreaza pentru executarea lucrãrilor din etapa respectiva.
În cazul în care lucrãrile agricole din mai multe sectoare trebuie executate în aceeaşi perioada, conducerile de unitãţi vor stabili prioritati şi vor repartiza forta de munca şi mijloacele mecanice existente, astfel încît sa se asigure executarea concomitenta şi în bune condiţii a tuturor lucrãrilor necesare.
În perioadele cînd tractoarele, mijloacele de transport şi alte utilaje nu sînt necesare lucrãrilor agricole, acestea vor fi folosite pentru efectuarea de prestaţii la lucrãri de transport, construcţii, drumuri, hidrotehnice, de ameliorãri şi alte asemenea lucrãri, plata facindu-se pe baza tarifelor legale.
ART. 13
Specialiştii agricoli organizeazã activitatea formatiilor mari de mecanizare pe care le conduc şi rãspund, împreunã cu mecanizatorii, de executarea lucrãrilor prevãzute în normele tehnologice, pentru fiecare cultura, de aplicarea programelor de chimizare şi irigaţii şi de obţinerea productiilor planificate pe solele şi culturile repartizate, precum şi de folosirea economicã a tractoarelor şi maşinilor agricole, de respectarea normelor de consum la carburanţi şi lubrifianţi şi de realizarea veniturilor şi cheltuielilor ce revin atît pentru planul fermei respective, cît şi al formatiei de mecanizare.
ART. 14
Realizarea producţiei agricole se angajeazã, în acord global, de cãtre formatia de mecanizatori, specialişti şi celãlalt personal permanent din ferme şi secţii, cu unitatea agricolã în care îşi desfãşoarã activitatea.
Retribuirea muncii în acord global se face în raport de producţia agricolã obţinutã, calitatea lucrãrilor executate, respectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea lucrãrilor agricole şi a normelor agrozootehnice stabilite, realizarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi maşinilor agricole aflate în dotarea unitãţii, de încadrarea în cheltuielile materiale şi de munca planificate.
În contractul de acord global se vor prevedea, pe baza normelor tehnologice elaborate, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, volumul şi termenele de execuţie ale tuturor lucrãrilor mecanizate, nivelul productiilor planificate, suma cuvenitã drept retributie, tarifele pe unitatea de produs, indicii de calitate, cheltuielile de producţie, precum şi alte condiţii sau obligaţii reciproce.
ART. 15
Şefii de ferma, şefii de secţii şi formatiile de mecanizatori rãspund de executarea la timp şi în bune condiţii a tuturor lucrãrilor agricole, de la arat pînã la recoltarea, transportul şi depozitarea producţiei realizate, inclusiv pentru lucrãrile executate cu ajutorul altor formaţii.
Retribuirea mecanizatorilor, a celuilalt personal muncitor din ferma şi secţie, inclusiv a şefului de ferma sau secţie ori a specialistului care îi conduce, se face în acord global, potrivit legii, cu tarife pe tona de produs sau la mia de lei producţie fizica, nelimitat, în raport cu producţia obţinutã pe fiecare cultura de cãtre formatia din care fac parte, independent de producţia realizatã de celelalte formaţii sau pe ansamblul unitãţii servite.
În caz de depasire a producţiei angajate, sumele cuvenite pentru plata integrala a tuturor drepturilor de acord global şi fondul de retribuire aferent se recalculeazã în mod corespunzãtor şi se elibereazã potrivit legii.
Retribuirea membrilor formatiilor se face în funcţie de volumul şi calitatea lucrãrilor executate de fiecare în parte, de respectarea stricta a normelor de consum la carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb.
În cazul în care mecanicii agricoli şi celãlalt personal din formaţii executa şi alte lucrãri decît cele angajate în acord global, în aceeaşi unitate sau în alte unitãţi, vor fi retribuiţi pentru aceste lucrãri în acord direct, potrivit legii.
Pentru executarea unor lucrãri manuale mecanizatorii vor fi retribuiţi potrivit tarifelor aferente acestor lucrãri.
ART. 16
Pentru economiile la consumul de materiale, combustibil, energie, fata de normele stabilite, personalul din formaţii, secţii de mecanizare sau ateliere poate beneficia de premii în cursul anului, potrivit legii.
În cazul în care se produc depasiri la consumurile normate de materiale, combustibil şi energie, unitatea agricolã va recupera contravaloarea acestora de la persoanele din vina cãrora s-au produs.
ART. 17
Principalii indicatori în raport cu care se acorda retributia pentru personalul din conducerea staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii sînt realizarea planului fizic de producţie la principalele culturi agricole stabilite, la începutul anului, de direcţia generalã pentru agricultura şi industria alimentara, în funcţie de condiţiile specifice ale unitãţilor agricole de stat şi cooperatiste din cadrul fiecãrui consiliu unic, a volumului total planificat al lucrãrilor, cu condiţia respectãrii prevederilor legale privind executarea lucrãrilor agricole şi a normelor agrozootehnice stabilite, asigurarea efectuãrii intretinerilor şi reparaţiilor parcului de tractoare şi maşini agricole, precum şi încadrarea în cheltuielile planificate.
ART. 18
Toţi specialiştii care lucreazã în unitãţile de producţie din cadrul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist sînt subordonaţi acestuia.
Specialiştii lucreazã în unitãţile de stat sau cooperatiste ca reprezentanţi ai statului, raspunzind direct de realizarea sarcinilor de producţie şi economice ce le revin.
În toate unitãţile agricole, în afarã cadrelor repartizate sau alese în conducerea acestora ca directori, presedinti de cooperative agricole de producţie sau ingineri şefi, toţi ceilalţi specialişti agricoli rãspund direct de activitatea unei ferme sau sector de producţie, de realizarea producţiei şi obţinerea rezultatelor economice planificate.

CAP. 3
Rãspunderile consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist şi ale organelor de conducere colectivã din unitãţile agricole de stat şi cooperatiste

ART. 19
Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist rãspunde de coordonarea şi îndrumarea, în mod unitar, a activitãţii de producţie a unitãţilor componente, de adoptarea şi realizarea mãsurilor privind profilarea şi specializarea acestor unitãţi, de stabilirea şi aplicarea riguroasã, în condiţiile prevãzute de lege, a normelor de executare a lucrãrilor agricole, de înfãptuirea programelor de dezvoltare şi îndeplinirea planurilor de producţie în toate unitãţile.
ART. 20
Intreaga activitate de producţie vegetala a unitãţilor agricole din consiliu se realizeazã în mod unitar, pe baza programului stabilit prin proiectul de organizare şi exploatare agricolã, pentru fiecare asolament în parte.
Fiecare consiliu unic agroindustrial de stat şi cooperatist este obligat sa ia mãsuri pentru creşterea producţiei şi dezvoltarea bazei furajere, astfel încît sa asigure în întregime din producţie proprie, necesarul de furaje pentru efectivele de animale deţinute de unitãţile din componenta sa, precum şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin pentru fondul de stat.
ART. 21
Consiliile oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producţie şi celelalte organe de conducere colectivã ale fiecãrei unitãţi agricole de producţie din cadrul consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist rãspund de buna gospodãrire şi folosire, potrivit legii, a întregii suprafeţe de teren pe care o deţine unitatea, de dezvoltarea şi sporirea continua a producţiei, aplicarea riguroasã a normelor prevãzute în tehnologii, folosirea judicioasã a tuturor mijloacelor materiale şi financiare, astfel încît sa se realizeze toate sarcinile de producţie prevãzute în plan şi sa se obţinã o eficienta maxima a întregii activitãţi.
ART. 22
Fiecare unitate agricolã de stat şi cooperatista îşi desfãşoarã intreaga activitate pe principiile autoconducerii, şi autogestiunii economico-financiare şi este obligatã sa gospodareasca cu maxima eficienta mijloacele materiale şi financiare de care dispune, sa-şi acopere cheltuielile din veniturile proprii şi sa realizeze beneficii, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 23
Consiliul popular judeţean împreunã cu direcţia generalã pentru agricultura şi industria alimentara repartizeazã planul de producţie, precum şi indicatorii economico-financiari, pe fiecare unitate agricolã de stat şi cooperatista, precum şi, insumat, pe consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist.
Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist împreunã cu unitãţile agricole efectueazã repartizarea sarcinilor de plan pe sole, diferenţiat, în funcţie de gradul de favorabilitate, de potenţialul de producţie al terenului şi de baza tehnico-materialã de care dispun, asigurind realizarea nivelurilor de producţie prevãzute în plan.
Planul se va supune, spre dezbatere şi aprobare, în adunarea generalã a fiecãrei unitãţi agricole şi dupã aceea, în adunarea generalã a consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist.
ART. 24
Întreprinderile agricole de stat, cooperativele agricole de producţie, staţiunea pentru mecanizarea agriculturii şi celelalte unitãţi agricole din componenta consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist sînt, fiecare în parte, titulare de plan şi au rãspundere contractualã proprie, fiind obligate sa asigure realizarea sarcinilor de producţie şi de livrare la toate culturile şi activitãţile agricole, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 25
Consiliile populare comunale împreunã cu cooperativele agricole de producţie rãspund ca intreaga suprafata de teren data în folosinta membrilor cooperatori sau altor persoane ori detinuta în proprietate de producãtorii cu gospodãrii individuale sa fie lucrata corespunzãtor planului de cultura, pentru realizarea productiilor stabilite.
ART. 26
În scopul creşterii producţiei agricole, a folosirii rationale a potenţialului productiv al pãmîntului, precum şi pentru aplicarea unitarã a tehnologiilor şi utilizarea aceloraşi norme de consum de îngrãşãminte, pesticide şi alte materiale, pe întreg teritoriul unitãţilor componente ale consiliului unic agroindustrial de stat şi cooperatist se organizeazã, indiferent de deţinãtorii terenurilor respective, asolamente, cu terenurile grupate pe sole omogene din punct de vedere agropedologic, cu dimensiuni optime pentru exploatarea mecanizata.
ART. 27
Pentru solele alcãtuite din terenuri ce aparţin unei singure unitãţi agricole, aceasta rãspunde de efectuarea la timp şi de calitate corespunzãtoare a tuturor lucrãrilor, astfel încît sa asigure obţinerea unei producţii maxime cu cheltuieli cît mai reduse. Producţia obţinutã pe aceste sole aparţine în întregime unitãţii respective.
Solele alcãtuite din terenuri ce aparţin mai multor unitãţi agricole se dau în rãspundere, în vederea executãrii tuturor lucrãrilor şi obţinerii producţiei planificate, unitãţii care deţine suprafata cea mai mare de teren în cadrul solei sau unei alte unitãţi, care are cele mai bune posibilitãţi de organizare a producţiei şi de exploatare a terenurilor, stabilitã de consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist. Producţia obţinutã de pe aceste sole se împarte proporţional cu suprafata de teren detinuta de fiecare unitate, în raport cu producţia medie realizatã pe intreaga suprafata a solei.
Cheltuielile necesare efectuãrii lucrãrilor pe sole care cuprind terenuri aparţinînd mai multor unitãţi agricole se suporta de cãtre fiecare dintre aceste unitãţi, în raport cu suprafata detinuta. În acest scop, sumele necesare efectuãrii cheltuielilor se vor vira, de cãtre fiecare unitate, în contul unitãţii agricole cãreia i s-a dat în rãspundere sola respectiva.
Banca pentru Agricultura şi Industrie Alimentara asigura, potrivit legii, creditele necesare fiecãrei unitãţi pentru acoperirea cheltuielilor de producţie.
Dupã încheierea recoltarii şi livrãrii producţiei se va face regularizarea cheltuielilor efectuate în raport cu producţia obţinutã şi cu suprafata detinuta de fiecare unitate.

CAP. 4
Plata lucrãrilor efectuate şi a serviciilor prestate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii unitãţilor agricole

ART. 28
Unitãţile agricole de stat vor prevedea în planul de producţie cheltuielile pentru executarea lucrãrilor, mecanizate, cu respectarea normelor de consum şi normativelor aprobate, urmînd sa deconteze staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, potrivit legii, cheltuielile efective fãcute de acestea, la care se adauga un beneficiu de 5%.
În cazul în care cheltuielile efective sînt mai mici decît cele normate, prevãzute în plan, diferenţa reprezintã economie pentru unitatea agricolã de stat şi rãmîne la dispoziţia acesteia; în situaţia în care cheltuielile efective sînt mai mari decît cele normate, diferenţa se suporta de unitatea agricolã de stat.
Cheltuielile efective vor cuprinde: carburanţii şi lubrifianţii, piesele de schimb şi materialele, reparaţiile, amortismentul, cheltuielile de aprovizionare aferente şi cotele de cheltuieli comune şi generale ale staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii.
ART. 29
Plata drepturilor cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrãrile executate mecanizat în unitãţile agricole cooperatiste, inclusiv a celor privind chimizarea şi irigarea culturilor, înscrise în contracte, se face pe baza tarifelor de plata pe unitatea de produs agricol, proporţional cu productiile realizate de fiecare unitate agricolã.
Pentru obţinerea de legume timpurii în perioadele optime şi de calitate corespunzãtoare, în conformitate cu prevederile programului stabilit, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii pot primi, peste tarifele prevãzute, prime de producţie, potrivit legii.
Pentru lucrãrile şi serviciile prevãzute în anexa plata se face pe baza de tarife fixe, potrivit normelor legale în vigoare.
ART. 30
Lucrãrile executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în acţiuni de întrajutorare la unitãţile agricole de stat şi cooperatiste se plãtesc acestora la tarifele fixe corespunzãtoare lucrãrilor respective.
Drepturile cuvenite mecanicilor agricoli pentru aceste lucrãri se achitã integral pe baza documentelor de recepţie, la sfîrşitul lunii.
ART. 31
Lucrãrile agricole executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii la unitãţile agricole cooperatiste se plãtesc în bani sau în natura, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Pentru lucrãrile la care plata se face în bani, unitãţile agricole cooperatiste plãtesc în timpul anului, la termenele stabilite potrivit legii, 80% din suma cuvenitã, pe baza tarifelor aferente lucrãrilor executate.
Pentru lucrãrile cu plata în natura, unitãţile agricole cooperatiste vor preda în timpul recoltarii, la întreprinderile cu sarcini de preluare, în contul statiunii pentru mecanizarea agriculturii, 80% din cantitãţile stabilite pe baza tarifelor corespunzãtoare lucrãrilor executate, cu excepţia uiumului care se preda integral în funcţie de producţia recoltata.
Drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrãrile cu plata în natura se vor preda de unitãţile agricole cooperatiste în cantitãţi utile, înaintea altor obligaţii cãtre stat, cu excepţia datoriilor pentru seminţe şi a produselor împrumutate din fondul de stat.
În cazul preluãrii produselor cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii în alta ordine decît cea prevãzutã în alin. 4, întreprinderile cu sarcini de preluare vor plati acestora penalitãţi de 0,05% pentru fiecare zi de intirziere, calculate la valoarea produselor neîncasate, stabilitã pe baza preţurilor de decontare a acestora.
ART. 32
În cel mult 20 de zile de la încheierea lucrãrilor de recoltare a fiecãrei culturi, drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii pentru lucrãrile executate la unitãţile agricole cooperatiste se recalculeazã, în ceea ce priveşte tariful pe unitatea de produs, în funcţie de suprafata insamintata, de lucrãrile efectiv executate şi de producţia realizatã, în cantitãţi utile.
La stabilirea drepturilor ce se cuvin staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii se va lua în calcul şi producţia nerealizata ca urmare a unor calamitati recunoscute de ADAS pentru care unitãţile agricole cooperatiste au primit despãgubiri.
ART. 33
Unitãţile agricole cooperatiste vor plati staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii, în termen de 25 de zile de la încheierea recoltarii, diferenţa în bani sau în natura fata de drepturile cuvenite. În cazul în care cooperativele agricole de producţie nu mai dispun de cantitãţile de produse la cultura respectiva pentru plata diferenţei, acestea vor preda în echivalenta produse la unitãţile cu sarcini de preluare, astfel încît staţiunile pentru mecanizarea agriculturii sa-şi încaseze în întregime drepturile cuvenite în natura.
În cazul în care unitãţile agricole de stat şi cooperatiste nu plãtesc la termen contravaloarea lucrãrilor macanizate cu plata în bani, staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor introduce în banca dispoziţii de încasare care se vor deconta din contul acestor unitãţi.
La culturile la care drepturile cuvenite staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii sînt mai mici decît încasãrile efective, diferenţa se va compensa cu drepturile cuvenite pentru alte culturi sau se va restitui din primele încasãri unitãţilor agricole cooperatiste respective de cãtre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii în termen de 25 de zile de la încheierea recoltarii culturii respective.
La sfîrşitul anului se face regularizarea definitiva a diferenţelor, în raport cu productiile obţinute de unitãţile agricole cooperatiste.
ART. 34
Produsele cuvenite drept plata în natura şi uiumurile se deconteazã staţiunilor pentru mecanizarea agriculturii la preţurile de producţie, contractare şi achiziţie în vigoare.

CAP. 5
Dispoziţii comune, tranzitorii şi finale

ART. 35
Cooperativele agricole de producţie pot atribui lot în folosinta, în condiţiile prevãzute de statut, mecanicilor şi celorlalţi muncitori care au calitatea de membri ai cooperativei şi lucreazã în formatiile sau secţiile de mecanizare organizate în cadrul fermelor întreprinderilor agricole de stat.
Mecanizatorii care au trecut în subordinea unitãţilor agricole de stat şi nu sînt membri cooperatori primesc de la unitatea agricolã de stat din care fac parte cîte un lot în folosinta în suprafata de pînã la 0,10 hectare.
ART. 36
Consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste împreunã cu unitãţile agricole vor lua mãsuri pentru concentrarea terenurilor din cimp, repartizate ca loturi în folosinta personalã, în sole special organizate în apropierea satelor, asigurindu-se, contra plata, executarea mecanizata a principalelor lucrãri agricole.
ART. 37
Unitãţile agricole de stat vor lua mãsuri pentru a asigura, contra cost, hrana calda pentru personalul muncitor din secţiile şi formatiile de mecanizare.
Prevederile alin. 1 se recomanda a fi aplicate şi de unitãţile agricole cooperatiste.
ART. 38
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor şi Comitetul de Stat pentru Preţuri vor propune tarife de plata pe trei zone, care sa acopere costurile de producţie pentru executarea mecanizata a lucrãrilor şi normele de decontare a acestora. Tarifele vor cuprinde şi o rentabilitate medie de 5%, diferenţiatã pe cele trei zone.
ART. 39
Staţiunile pentru mecanizarea agriculturii vor asigura executarea lucrãrilor mecanizabile pentru gospodãriile populaţiei din localitãţile necooperativizate.
Lucrãrile executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii gospodariilor populaţiei din localitãţile necooperativizate se vor plati, în bani, pe baza de tarife corelate cu costurile de producţie.
ART. 40
Autobenele pentru transport furaje verzi, autobuncarele pentru transport fainuri furajere, autovehiculele specializate pentru transportul puilor de o zi şi al pasarilor la abatoare, autovidanjele, autodezinfectoarele şi alte mijloace de transport speciale necesare activitãţii în domeniul creşterii animalelor, trec de la întreprinderile de transport specializat pentru agricultura şi industria alimentara la unitãţile agricole de stat cu profil zootehnic pe care le servesc.
ART. 41
Transferul activului şi pasivului corespunzãtor activitãţii ce se preia de unitãţile agricole de stat, împreunã cu personalul şi indicatorii de plan economici şi financiari aferenţi, se face pe baza de protocoale încheiate între pãrţi, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret. Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, vor supune, spre aprobare, modificãrile în planul naţional unic şi în bugetul de stat pe anul 1982, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.
ART. 42
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, beneficiazã de drepturile prevãzute la <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 43
În vederea aplicãrii imediate a prevederilor prezentului decret în toate unitãţile agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, conducerile unitãţilor agricole sînt obligate sa asigure:
a) organizarea cunoaşterii temeinice a prevederilor decretului de cãtre toţi mecanizatorii, specialiştii agricoli, membrii cooperatori, celãlalt personal muncitor care lucreazã în agricultura;
b) dezbaterea în adunãrile generale din unitãţile agricole de stat şi cooperatiste, în toate colectivele de oameni ai muncii a prevederilor decretului;
c) organizarea unor acţiuni de popularizare, prin afişarea la locul de munca şi alte mijloace de informare, a reglementãrilor privind activitatea de mecanizare, executarea lucrãrilor agricole, rãspunderile ce revin organelor agricole de stat şi cooperatiste, tuturor oamenilor muncii care lucreazã în agricultura;
d) semnarea de luare la cunostinta a dispoziţiilor decretului de cãtre mecanizatori şi celãlalt personal muncitor din staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, şefii de ferme, specialiştii agricoli, precum şi de cãtre personalul direcţiilor generale pentru agricultura şi industria alimentara, al Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara şi celãlalt personal muncitor care îndeplineşte atribuţii stabilite potrivit prezentului decret.
Conducerile organelor şi unitãţilor prevãzute la alin. 1 vor controla modul în care a fost asigurata popularizarea şi cunoaşterea prevederilor prezentului decret şi rãspund nemijlocit de aplicarea întocmai a acestuia.
ART. 44
Prevederile prezentului decret intra în vigoare pe data de 10 ianuarie 1982.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret se abroga Decretul nr. 390/1980 privind reglementarea raporturilor dintre staţiunile pentru mecanizarea agriculturii şi unitãţile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, precum şi orice alte dispoziţii contrare.ANEXA 1

LISTA
lucrãrilor agricole şi serviciilor efectuate de staţiunile
pentru mecanizarea agriculturii unitãţilor agricole cooperatiste
ce se plãtesc pe baza de tarif fix

1 Recoltat - la care plata se face în procent din producţie
2 Treierat - la care plata se face în procent din producţie
3 Greblat fin
4 Balotat, adunat şi capitat
5 Tasat siloz
6 Tocat furaje
7 Batut porumb
8 Macinat
9 Scarificat cu excepţia lucrãrilor
10 Afinat solul de amenajãri
11 Desfundat prevãzute cu proiecte
12 Defrisat
13 Lucrãri în plantaţii neintrate pe rod (pomi, vii, capsuni, coacaze etc.)
14 Lucrãri executate la culturi furajere care nu se recolteaza mecanizat
15 Lucrãri pe pajişti
16 Lucrãri de încãrcare-descãrcare
17 Transporturi
18 Lucrãri stationare
19 Lucrãri cu cupe screper şi lame buldozer
20 Sãpat gropi
21 Format digulete
22 Sortat cartofi
23 Sfarimat îngrãşãminte chimice
24 Lucrãri de asistenta tehnica (întreţinere, reparaţii, montaj utilaje
şi instalaţii etc.).

────────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016