Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 383 din 19 decembrie 1988  pentru ratificarea unor tratate internationale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 383 din 19 decembrie 1988 pentru ratificarea unor tratate internationale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 66 din 20 decembrie 1988
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se ratifica Acordul general privind cooperarea economicã şi tehnica dintre Republica Socialistã România şi Republica Unita Tanzania, semnat la Dar Es Salm la 8 septembrie 1988.
ART. 2
Se ratifica Acordul privind sistemul global de preferinţe comerciale între ţãrile în curs de dezvoltare, încheiat, la Belgrad la 13 aprilie 1988.
În conformitate cu prevederile art. 5 al Acordului privind sistemul global de preferinţe comerciale între ţãrile în curs de dezvoltare, la importul în Republica Socialistã România din ţãrile participante la acord se aplica - din momentul intrãrii în vigoare a acestuia - facilitãţile vamale oferite de România, prevãzute în anexa nr. IV a acordului menţionat.
ART. 3
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind cooperarea în domeniul pescuitului maritim şi activitãţilor conexe, semnat la Nouakchott la 24 septembrie 1987.
ART. 4
Se ratifica Protocolul de aderare a Republicii Cuba la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei de Colaborare în Industria de Rulmenti (O.C.I.R), încheiat la Plovdiv la 25 iunie 1987.


ACORD GENERAL
privind cooperarea economicã şi tehnica între Republica Socialistã România şi Republica Unita Tanzania

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Unite Tanzania, denumite în continuare pãrţi contractante,
exprimindu-şi dorinta de a întãri relaţiile de prietenie existente între cele doua tari,
dornice sa asigure o cooperare stabilã şi pe termen lung în domeniile economic şi tehnic,
constiente de apartenenţa lor la "Grupul celor 77" şi fiind convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii relaţiilor economice dintre ţãrile în curs de dezvoltare, pentru progresul lor economic şi social, precum şi pentru reducerea decalajelor ce le separa de ţãrile dezvoltate,
dornice sa contribuie la instaurarea unei ordini economice internaţionale juste şi echitabile,
ţinînd seama de posibilitãţile oferite de economiile naţionale ale ţãrilor lor şi apreciind utilitatea acordurilor pe termen lung pentru dezvoltarea cooperãrii economice şi tehnice,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Pãrţile contractante vor extinde şi diversifica relaţiile dintre ele şi vor colabora pentru promovarea cooperãrii economice şi tehnice, dezvoltarea comerţului şi a altor domenii ce vor fi convenite.
ART. 2
Actionind direct sau prin organizaţiile lor împuternicite, pãrţile contractante vor adopta mãsuri menite sa incurajeze şi sa faciliteze promovarea şi diversificarea cooperãrii economice şi tehnice, precum şi a schimburilor comerciale, asa cum este stipulat în art. 1 de mai sus, în avantajul reciproc.
Aceasta cooperare acoperã, dar nu se va limita la urmãtoarele domenii:
- minerit, geologie şi petrol;
- transport şi comunicaţii;
- exploatarea şi prelucrarea lemnului;
- industrie;
- agricultura şi industrie alimentara;
- pescuit şi prelucrarea pestelui.
ART. 3
Cooperarea economicã şi tehnica dintre pãrţile contractante sau dintre organizaţiile lor autorizate se va putea realiza în urmãtoarele forme:
a) participarea la construirea şi punerea în funcţiune de noi obiective economice, inclusiv modernizarea şi repunerea în funcţiune a celor existente;
b) constituirea de societãţii mixte;
c) acordarea de asistenta tehnica, consultanţa şi pregãtirea de cadre;
d) oferirea de licenţe, tehnologii, precum şi schimbul de experienta şi informaţii tehnice;
e) cooperarea în terţe tari şi cu tari terţe în realizarea de obiective economice cu avantaj reciproc;
f) orice alte forme de cooperare ce vor fi convenite de pãrţile contractante.
ART. 4
Programele de cooperare şi obiectivele care vor face obiectul punerii în aplicare a prezentului acord vor fi realizate pe baza de înţelegeri, protocoale, contracte sau orice alte instrumente, care trebuie sa specifice explicit scopurile acestor programe şi obiective, procedura de executare, precum şi obligaţiile pãrţilor.
ART. 5
Pãrţile contractante vor dezvolta schimburile comerciale bilaterale în conformitate cu prevederile Acordului general pentru tarife şi comerţ (G.A.T.T).
ART. 6
Orice persoana juridicã, actionind din dispoziţia unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în cadrul prezentului acord sau al oricãror înţelegeri, protocoale sau contracte separate fãcute în baza acestuia, îşi va desfasura activitatea pe teritoriul respectiv în limitele prevederilor acestor înţelegeri, protocoale sau contracte şi va respecta legile şi reglementãrile în vigoare din ţara gazda.
ART. 7
Ambele pãrţi contractante se obliga sa respecte confidenţialitatea documentelor, informaţiilor şi datele primite sau intrate în posesia lor, în procesul de punere în aplicare a prezentului acord, şi sa nu publice sau difuzeze asemenea informaţii unei terţe pãrţi fãrã acordul prealabil al furnizorului.
ART. 8
Comisia mixtã romano-tanzaniana de cooperare economicã şi tehnica va coordona şi supraveghea modul de punere în aplicare a prevederilor prezentului acord.
ART. 9
Toate divergenţele ce ar putea sa apara în interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord vor fi soluţionate în cadrul Comisiei mixte romano-tanzaniene de cooperare economicã şi tehnica sau pe orice alta cale, asa cum se va conveni de cãtre pãrţile contractante.
ART. 10
Prezentul acord poate fi modificat pe baza de acord mutual, prin schimb de scrisori. Aceste amendamente vor face parte integrantã din prezentul acord.
ART. 11
1) Acest acord urmeazã sa fie ratificat în conformitate cu procedurile legale ale fiecãrei pãrţi contractante şi va intra în vigoare la data schimbului scrisorilor de ratificare.
2) Acest acord va fi valabil pe o perioada de 5 ani, începînd cu data schimbului scrisorilor de ratificare, asa cum este prevãzut în paragraful 1 din prezentul articol, iar valabilitatea lui va fi extinsã în mod automat pentru noi perioade de cîte 2 ani.
Valabilitatea acestui acord va putea inceta în termen de 60 de zile de la primirea notificãrii scrise de la una dintre pãrţi.
ART. 12
Dupã încetarea valabilitãţii prezentului acord, prevederile sale sau ale altor înţelegeri, protocoale sau contracte ce au fost semnate pentru punerea sa în aplicare vor continua sa se aplice pînã la realizarea lor integrala.
ART. 13
Prezentul acord înlocuieşte Acordul de cooperare economicã şi tehnica dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Unite Tanzania, semnat la 13 martie 1970.
Semnat la Dar Es Salm la 8 septembrie 1988, în doua exemplare originale în limbile engleza şi romana, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Republicii
Socialiste România,
Ştefan Andrei
viceprim-ministru al guvernului

Pentru Guvernul Republicii
Unite Tanzania,
D. Lubuva
ministrul justiţiei


ACORD
privind sistemul global de preferinţe comerciale între ţãrile în curs de dezvoltare*)

-----------
*) Traducere.

PREAMBUL

Statele pãrţi la prezentul acord,
recunoscind ca cooperarea economicã între ţãrile în curs de dezvoltare este un element cheie în strategia de autonomie colectivã şi un instrument esenţial pentru promovarea de transformãri structurale care sa contribuie la un proces echilibrat şi echitabil de dezvoltare economicã globalã şi la instaurarea noii ordini economice internaţionale,
recunoscind, de asemenea, ca un sistem global de preferinţe comerciale (denumit mai jos S.G.P.C) ar constitui un instrument major pentru promovarea comerţului între ţãrile în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77" şi pentru creşterea producţiei şi folosirii forţei de munca în aceste tari,
avînd în vedere Programul de autonomie colectivã de la Arusha şi declaraţiile privind S.G.P.C. adoptate de cãtre miniştrii afacerilor externe ai "Grupului celor 77" la New York în 1982 şi de cãtre Reuniunea ministerialã asupra S.G.P.C. de la New Delhi din 1985,
convinse ca ar trebui sa se acorde o inalta prioritate instituirii S.G.P.C. ca instrument major al cooperãrii Sud-Sud, pentru promovarea autonomiei colective, precum şi pentru întãrirea comerţului mondial în ansamblul sau,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Introducere

ART. 1
Definiţii
Pentru scopul prezentului acord:
a) Prin participant trebuie înţeles:
(i) orice membru al "Grupului celor 77" figurind în anexa nr. I, care a fãcut un schimb de facilitãţi şi a devenit parte la prezentul acord în conformitate cu art. 25, 27 sau 28;
(ii) orice grupare subregionala/regionala/interregionala a ţãrilor în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77", figurind în anexa nr. I, care a fãcut schimb de facilitãţi şi a devenit parte la prezentul acord în conformitate cu art. 25, 27 sau 28.
b) Prin ţara cel mai puţin avansatã trebuie inteleasa o ţara desemnatã ca atare de cãtre Natiunile Unite.
c) Prin stat sau ţara trebuie înţeles orice stat sau ţara membru(a) al "Grupului celor 77".
d) Prin producãtori interni trebuie intelese persoanele fizice sau juridice stabilite pe teritoriul unui participant care sînt angajate în producţia, pe acest teritoriu, de produse de baza şi manufacturate, inclusiv produse industriale, agricole, de extracţie sau miniere, sub forme brute, semiprelucrate sau prelucrate. În plus, în scopul determinãrii prejudiciului grav sau a ameninţãrii cu prejudiciu grav, prin termenul producãtori interni din acest acord trebuie înţeles ansamblul producãtorilor interni de produse identice ori similare sau aceia dintre ei a cãror producţie cumulatã de produse reprezintã o proporţie majorã în producţia nationala totalã pentru produsele respective.
e) Prin prejudiciu grav trebuie inteleasa paguba semnificativã pentru producãtorii interni adusã de produse identice sau similare prin creşterea substantiala a importurilor preferenţiale în situaţii care cauzeazã pierderi substanţiale, de nesuportat pe termen scurt, din punct de vedere al cistigurilor, producţiei sau folosirii forţei de munca. Examinarea impactului asupra ramurii industriale interne în cauza trebuie, de asemenea, sa includã o evaluare a altor factori şi indicatori economici relevanti care influenţeazã asupra situaţiei ramurii industriale interne a produsului respectiv.
f) Prin ameninţare cu prejudiciu grav trebuie inteleasa situaţia în care o creştere substantiala a importurilor preferenţiale este de natura sa cauzeze prejudiciu grav producãtorilor interni şi în care un asemenea prejudiciu, cu toate ca nu exista încã, este în mod clar iminent. Determinarea ameninţãrii cu prejudiciu grav trebuie sa se bazeze pe fapte, iar nu pe o simpla afirmatie, presupunere sau posibilitate îndepãrtatã ori ipoteca.
g) Prin împrejurãri critice trebuie inteleasa apariţia unei situaţii excepţionale în care importuri preferenţiale masive cauzeazã sau ameninta sa cauzeze un prejudiciu grav dificil de remediat şi care necesita o acţiune imediata.
h) Prin acorduri sectoriale trebuie intelese acordurile între participanţi referitoare la eliminarea şi reducerea barierelor tarifare, netarifare şi paratarifare, precum şi la alte mãsuri de promovare a comerţului sau de cooperare pentru produse sau grupuri de produse specificate, îndeaproape înrudite din punct de vedere al utilizãrii finale sau al producţiei.
i)Prin mãsuri comerciale directe trebuie intelese mãsurile de natura sa conducã la promovarea comerţului reciproc al participanţilor, precum contracte pe termen lung şi mediu conţinînd angajamente de import şi furnizare referitoare la produse specifice, aranjamente de compensaţie, operaţiuni de comerţ de stat şi achiziţii guvernamentale şi publice.
j) Prin mãsuri tarifare trebuie intelese taxele vamale prevãzute în tarifele vamale naţionale ale participanţilor.
k) Prin mãsuri netarifare trebuie inteleasa orice mãsura, reglementare sau practica, altele decît mãsurile tarifare sau mãsurile paratarifare, al carei efect este acela de a restrictiona importurile sau de a distorsiona în mod semnificativ comerţul.
l) Prin mãsuri paratarifare trebuie intelese taxele şi comisioanele la frontiera, altele decît mãsurile tarifare, asupra tranzacţiilor de comerţ exterior, avînd efecte asemãnãtoare cu cele tarifare, care sînt percepute numai asupra importurilor, dar nu acele taxe indirecte care sînt percepute în acelaşi mod asupra produselor identice interne. Taxele de import corespunzind unor servicii specifice nu sînt considerate mãsuri paratarifare.

CAP. 2
Sistemul global de preferinţe comerciale

ART. 2
Instituirea şi obiectivele S.G.P.C.
Prin prezentul acord, participanţii instituie S.G.P.C. pentru a promova şi susţine comerţul reciproc şi dezvoltarea cooperãrii economice între ţãrile în curs de dezvoltare, prin schimb de facilitãţi, în conformitate cu prezentul acord.
ART. 3
Principii
S.G.P.C. se instituie în conformitate cu urmãtoarele principii:
a) S.G.P.C. este rezervat participãrii exclusive a ţãrilor în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77";
b) avantajele S.G.P.C. revin ţãrilor în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77" care sînt participante în conformitate cu art. 1 a);
c) S.G.P.C. se bazeazã şi se aplica pe principiul reciprocitãţii avantajelor, astfel încît toţi participanţii sa beneficieze în mod echitabil de acest sistem, tinindu-se seama de nivelurile respective de dezvoltare economicã şi industriala, de structura comerţului lor exterior şi de politicile şi sistemele lor comerciale;
d) S.G.P.C. este negociat treptat, imbunatatit şi largit în etape succesive, pe baza unor revizuiri periodice.
e) S.G.P.C. nu trebuie sa înlocuiascã, ci sa completeze şi sa întãreascã grupurile economice subregionale, regionale şi interregionale, prezente şi viitoare, ale ţãrilor în curs de dezvoltare din "Grupul celor 77" şi sa ţinã seama de preocuparile şi angajamentele acestor grupãri;
f) nevoile speciale ale ţãrilor cel mai puţin avansate trebuie clar recunoscute şi mãsuri preferenţiale concrete trebuie adoptate în favoarea acestor tari; ţãrile cel mai puţin avansate nu vor fi ţinute sa acorde facilitãţi pe baza de reciprocitate;
g) S.G.P.C. trebuie sa includã toate produsele, articolele manufacturate şi produsele de baza, în formele lor brute, semiprelucrate şi prelucrate;
h) grupurile interguvernamentale subregionale, regionale şi interregionale de cooperare economicã între ţãrile în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77" pot participa pe deplin, ca entitãţi, dacã şi cînd considera acest lucru de dorit, la oricare sau la toate fazele lucrãrilor privind S.G.P.C.
ART. 4
Componente ale S.G.P.C.
S.G.P.C. poate, între altele, sa constea din urmãtoarele componente:
a) aranjamente referitoare la mãsuri tarifare;
b) aranjamente referitoare la mãsuri paratarifare
c) aranjamente referitoare la mãsuri netarifare;
d) aranjamente referitoare la mãsuri comerciale directe, inclusiv contracte pe termen mediu şi pe termen lung;
e) aranjamente referitoare la acorduri sectoriale.
ART. 5
Liste de facilitãţi
Facilitãţile tarifare, paratarifare şi netarifare negociate şi schimbate între participanţi figureazã în liste de facilitãţi care sînt anexate la prezentul acord şi fac parte integrantã din acesta.

CAP. 3
Negocieri

ART. 6
Negocieri
1. Participanţii pot organiza din cînd în cînd runde de negocieri bilaterale/plurilaterale/multilaterale, în vederea extinderii în continuare a S.G.P.C. şi a atingerii mai complete a obiectivelor sale.
2. Participanţii pot sa desfãşoare negocierile lor în conformitate cu oricare sau o combinatie a urmãtoarelor abordari şi proceduri:
a) negocieri produs cu produs;
b) reduceri tarifare lineare;
c) negocieri sectoriale;
d) mãsuri comerciale directe, inclusiv contracte pe termen mediu şi pe termen lung.

CAP. 4
Comitetul participanţilor

ART. 7
Constituire şi funcţiuni
1. Un comitet al participanţilor (denumit mai jos comitetul) este constituit, în momentul intrãrii în vigoare a prezentului acord, din reprezentanţii guvernelor participanţilor. Comitetul exercita astfel de funcţii care pot fi necesare pentru a facilita funcţionarea şi a favoriza atingerea obiectivelor prezentului acord. Comitetul are drept sarcina sa treacã în revista aplicarea prezentului acord şi a instrumentelor adoptate în cadrul sau, sa urmãreascã aplicarea rezultatelor negocierilor, sa procedeze la consultãri, sa formuleze recomandãri şi sa adopte decizii, dupã caz, şi, în general, sa ia orice mãsuri care pot fi necesare pentru a asigura realizarea corespunzãtoare a obiectivelor şi dispoziţiilor prezentului acord.
a) Comitetul urmãreşte posibilitatea de a promova noi negocieri în vederea largirii listelor de facilitãţi şi a favorizãrii comerţului între participanţi prin alte mãsuri şi poate oricind organiza astfel de negocieri. Comitetul asigura, de asemenea, difuzarea rapida şi completa a informaţiilor comerciale în scopul promovãrii comerţului între participanţi.
b) Comitetul examineazã diferendele şi face recomandãri în materie în conformitate cu art. 21 din prezentul acord.
c) Comitetul poate infiinta organele subsidiare care se pot dovedi necesare pentru exercitarea eficienta a funcţiilor sale.
d) Comitetul poate adopta regulamente şi reguli adecvate care se pot dovedi necesare pentru aplicarea prezentului acord.
2. a) comitetul trebuie sa se straduiasca sa asigure ca toate deciziile sale sa fie luate prin consens.
b) Indiferent de mãsurile susceptibile a fi luate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 a) al prezentului articol, orice propunere sau moţiune cu care comitetul este sesizat trebuie pusã la vot dacã un reprezentant solicita acest lucru.
c) Deciziile trebuie sa fie luate cu o majoritate de doua treimi asupra problemelor de fond şi cu o majoritate simpla asupra problemelor de procedura.
3. Comitetul adopta regulile sale de procedura.
4. Comitetul adopta reguli şi reglementãri financiare.
ART. 8
Cooperarea cu organizaţiile internaţionale
Comitetul ia toate mãsurile adecvate pentru consultarea sau cooperare cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu organele sale, în special cu conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), şi cu instituţiile specializate ale Naţiunilor Unite, precum şi cu gruparile interguvernamentale subregionale, regionale şi interregionale de cooperare economicã între tari în curs de dezvoltare membre ale "Grupului celor 77".

CAP. 5
Reguli fundamentale

ART. 9
Extinderea facilitãţilor negociate
1. Cu excepţia dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol, toate facilitãţile tarifare, paratarifare şi netarifare negociate şi schimbate între participanţi în negocieri bilaterale/plurilaterale sînt, cu ocazia aplicãrii lor, extinse tuturor participanţilor la negocierile privind S.G.P.C., pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate.
2. Sub rezerva regulilor şi orientarilor prescrise în acest scop, participanţii pãrţi la mãsuri comerciale directe, acorduri sectoriale sau acorduri cu privire la facilitãţi netarifare pot decide sa nu extindã altor participanţi facilitãţi tarifare legate de astfel de acorduri. Aceasta neextindere nu trebuie sa aibã o influenta dãunãtoare asupra intereselor comerciale ale altor participanţi, iar atunci cînd ea are un astfel de efect, problema este supusã comitetului spre analiza şi decizie. Astfel de acorduri sînt deschise tuturor participanţilor la S.G.P.C. pe baza de negocieri directe. Comitetul este informat despre iniţierea de negocieri cu privire la astfel de acorduri, precum şi, odatã ce acestea au fost încheiate, cu privire la prevederile lor.
3. Indiferent de prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol, participanţii pot acorda facilitãţi tarifare, netarifare şi paratarifare aplicabile exclusiv exporturilor originare din ţãrile participante cel mai puţin avansate. Astfel de facilitãţi, atunci cînd sînt puse în practica, se aplica în mod egal tuturor ţãrilor participante cel mai puţin avansate. Dacã, dupã acordarea oricãrui drept exclusiv, acesta se dovedeşte a fi daunator intereselor comerciale legitime ale altor participanţi, problema poate fi adusã în fata comitetului pentru o reanalizare a acestor aranjamente.
ART. 10
Menţinerea valorii facilitãţilor
Sub rezerva limitelor, condiţiilor sau clauzelor speciale care ar putea fi prevãzute în listele de facilitãţi acordate, un participant nu poatã modifica sau anula aceste facilitãţi, dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, prin aplicarea vreunei taxe sau mãsuri care sa restrictioneze comerţul, altele decît cele anterior existente, cu excepţia cazurilor cînd o astfel de taxa corespunde unei taxe interne aplicate unui produs naţional analog, unei taxe antidumping sau compensatorii sau unor comisioane corespunzãtoare costului unor servicii prestate şi cu excepţia oricãror mãsuri autorizate prin art. 13 şi 14.
ART. 11
Modificarea şi retragerea facilitãţilor
1. Orice participant poate, dupã o perioada de 3 ani din ziua în care facilitãţile au fost acordate, sa notifice comitetului intenţia sa de a modifica sau retrage orice facilitate din lista sa respectiva.
2. Participantul care are intenţia de a retrage sau modifica o facilitate trebuie sa angajeze consultãri şi/sau negocieri, pentru a ajunge la un acord cu privire la orice compensaţie necesarã şi adecvatã cu participanţii cu care o astfel de facilitate fusese iniţial negociata şi cu orice alţi participanţi avînd un interes principal sau substanţial care poate fi determinat de cãtre comitet.
3. În cazul în care participanţii interesaţi nu ajung la un acord în termen de 6 luni de la data primirii notificãrii şi în care participantul autor al notificãrii procedeazã la modificarea sau retragerea unor astfel de facilitãţi, participanţii afectaţi, astfel cum pot fi determinati de cãtre comitet, pot retrage sau modifica facilitãţi echivalente, figurind în listele lor aplicabile. Orice astfel de modificare sau retragere trebuie notificatã comitetului.
ART. 12
Suspendarea sau retragerea facilitãţilor
Un participant este în orice moment liber sa suspende sau sa retragã, în totalitate sau în parte, orice produs de pe lista sa de facilitãţi cu privire la care facilitatea a fost iniţial negociata cu un stat care nu a devenit sau care a încetat sa mai fie participant la prezentul acord. Un participant care ia o astfel de decizie trebuie sa notifice comitetului şi, dacã este solicitat, sa angajeze consultãri cu participanţii pentru care produsul în cauza prezintã un interes substanţial.
ART. 13
Mãsuri de salvgardare
Un participant are posibilitatea de a lua mãsuri de salvgardare pentru a evita un prejudiciu grav sau o ameninţare cu un prejudiciu grav pentru producãtorii sãi de produse identice sau similare, care pot rezulta ca o consecinta directa a unei cresteri notabile neprevãzute a importurilor ce beneficiazã de preferinţe în baza S.G.P.C.
1. Mãsurile de salvgardare trebuie sa fie conforme cu urmãtoarele reguli:
a) mãsurile de salvgardare trebuie sa fie compatibile cu scopurile şi obiectivele S.G.P.C. Aceste mãsuri trebuie sa fie aplicate în mod nediscriminatoriu între participanţii la S.G.P.C.;
b) mãsurile de salvgardare trebuie sa ramina în vigoare numai în mãsura şi pe durata necesarã pentru a preveni prejudiciul sau pentru a-l remedia;
c) ca regula generalã şi cu excepţia situaţiilor critice, toate mãsurile de salvgardare trebuie sa fie luate dupã consultare între participanţii interesaţi. Participanţii care intenţioneazã sa ia mãsuri de salvgardare vor fi ţinuţi sa demonstreze, de o maniera convingatoare pentru pãrţile în cauza, în cadrul comitetului, prejudiciul grav sau ameninţarea cu un astfel de prejudiciu care justifica aceste mãsuri.
2. Mãsurile de salvgardare vizind evitarea unei prejudiciu grav sau a unei ameninţãri de prejudiciu trebuie sa fie în concordanta cu urmãtoarele proceduri:
a) Notificare: Orice participant care intenţioneazã sa ia mãsuri de salvgardare notifica comitetului intenţia sa, iar comitetul aduce aceasta notificare la cunostinta tuturor participanţilor. Dupã primirea unei astfel de notificãri, participanţii interesaţi care au intenţia sa angajeze consultãri cu participanţii autori ai notificãrilor notifica acest lucru comitetului în termen de 30 de zile. În împrejurãri critice în care o intirziere ar putea antrena o paguba dificil de reparat, o mãsura poate fi luatã cu titlu provizoriu, fãrã consultãri prealabile, cu condiţia ca imediat dupã adoptarea acestei mãsuri sa aibã loc consultãri.
b) Consultãri: Participanţii interesaţi trebuie sa angajeze consultãri cu scopul de a ajunge la un acord în legatura cu natura mãsurilor de salvgardare care urmeazã a fi luate sau care au fost deja luate şi în legatura cu durata lor, precum şi cu compensarea sau cu renegocierea de facilitãţi. Aceste consultãri trebuie sa se încheie într-un interval de 3 luni de la primirea notificãrii iniţiale. Dacã ele nu se încheie, în intervalul sus-menţionat, printr-un acord care sa dea satisfactie tuturor pãrţilor, problema trebuie sa fie trimisa spre rezolvare comitetului. Dacã comitetul nu reuşeşte sa rezolve problema în interval de patru saptamini de la data la care aceasta i-a fost trimisa, pãrţile lezate prin mãsura de salvgardare au dreptul sa retragã facilitãţi echivalente sau alte obligaţii în cadrul S.G.P.C. cu privire la care comitetul nu-şi exprima dezacordul.
ART. 14
Mãsuri referitoare la balanţa de plati
Dacã un participant intimpina probleme economice grave în timpul aplicãrii S.G.P.C., el are posibilitatea sa ia mãsuri pentru a face fata unor dificultãţi grave de balanţa de plati.
1. Orice participant care considera necesar sa instituie sau sa intensifice restricţiile cantitative sau alte mãsuri care limiteazã importurile, pentru produse sau sectoare pentru care fuseserã acordate facilitãţile, în vederea contractãrii ameninţãrii de scãdere sensibila sau a limitãrii scaderii rezervelor sale monetare, se va strãdui sa facã acest lucru pentru a preveni sau remedia aceste dificultãţi într-un mod care sa menţinã, pe cît posibil, valoarea facilitãţilor negociate.
2. Astfel de mãsuri trebuie sa fie notificate imediat comitetului, care aduce notificarea la cunostinta tuturor participanţilor.
3. Orice participant care ia mãsuri în aplicarea paragrafului 1 din prezentul articol trebuie sa acorde, la cererea oricãrui alt participant, posibilitãţi adecvate de consultãri în vederea menţinerii stabilitatii facilitãţilor negociate în baza S.G.P.C. Dacã nu se ajunge la o reglementare satisfãcãtoare între participanţii în cauza în trei luni de la notificare, problema poate fi trimisa comitetului spre examinare.
ART. 15
Reguli de origine
Produsele care figureazã pe listele de facilitãţi anexate la prezentul acord sînt admise pentru a beneficia de tratament preferenţial dacã rãspund regulilor de origine, care sînt anexate la prezentul acord şi care fac parte integrantã din acesta.
ART. 16
Proceduri referitoare la negocierile de contracte pe termen lung şi pe termen mediu între participanţii la S.G.P.C. interesaţi
1. În cadrul prezentului acord, participanţii pot încheia între ei contracte pe termen lung şi pe termen mediu cuprinzînd angajamente de import şi de export referitoare la produse de baza sau alte produse determinate.
2. Pentru a facilita negocierea şi încheierea de astfel de contracte:
a) participanţii exportatori trebuie sa indice produsele de baza sau alte produse pentru care ar putea fi pregatiti sa se angajeze sa le furnizeze, precum şi cantitãţile în cauza;
b) participanţii importatori trebuie sa indice produsele de baza sau alte produse pentru care ar putea avea în vedere sa subscrie angajamente de import şi, unde este posibil, cantitãţile în cauza; şi
c) comitetul va acorda asistenta cu privire la schimbul multilateral de informaţii prevãzut la alin. a) şi b) de mai sus, precum şi la negocieri bilaterale şi/sau multilaterale între participanţii importatori şi exportatori interesaţi, în vederea încheierii de contracte pe termen lung şi pe termen mediu.
3) Participanţii interesaţi trebuie sa notifice comitetului încheierea de contracte pe termen lung şi pe termen mediu cît mai curînd posibil.
ART. 17
Tratamentul special acordat ţãrilor cel mai puţin avansate
1. În conformitate cu Declaraţia ministerialã referitoare la S.G.P.C., nevoile speciale ale ţãrilor cel mai puţin avansate trebuie sa fie clar recunoscute, trebuind sa fie convenite mãsuri preferenţiale concrete în favoarea acestor tari.
2. Pentru a putea deveni participant, o ţara cel mai puţin avansatã nu este ţinuta sa acorde facilitãţi pe baza de reciprocitate, iar o astfel de ţara cel mai puţin avansatã beneficiazã de extinderea tuturor facilitãţilor tarifare, paratarifare şi netarifare convenite cu ocazia negocierilor bilaterale/plurilaterale, care sînt multilateralizate.
3. Ţãrile cel mai puţin avansate participante trebuie sa determine produsele lor de export pentru care ar dori sa obţinã facilitãţi pe pieţele celorlalţi participanţi. Pentru a le sprijini în acest sens, Organizaţia Naţiunilor Unite şi ceilalţi participanţi în mãsura sa facã acest lucru trebuie sa le furnizeze în mod prioritar asistenta tehnica, inclusiv informaţii pertinente asupra comerţului cu produsele respective şi asupra principalelor pieţe de import în curs de dezvoltare, precum şi asupra tendinţelor de piata şi regimurilor comerciale în ţãrile participante.
4. Ţãrile cel mai puţin avansate participante pot, în ceea ce priveşte produsele şi pieţele de export vizate la paragraful 3 de mai sus, sa adreseze cereri specifice celorlalţi participanţi pentru facilitãţi tarifare, paratarifare şi netarifare şi/sau pentru mãsuri comerciale directe, inclusiv contracte pe termen lung.
5. O atentie specialã trebuie acordatã exporturilor ţãrilor cel mai puţin avansate participante în ceea ce priveşte aplicarea mãsurilor de salvgardare.
6. Facilitãţile solicitate pentru aceste produse pot include:
a) accesul fãrã taxe vamale, în special pentru produsele prelucrate şi semiprelucrate;
b) înlãturarea obstacolelor netarifare;
c) înlãturarea, acolo unde este cazul, a obstacolelor paratarifare;
d) negocierea de contracte pe termen lung în vederea sprijinirii ţãrilor cel mai puţin avansate în atingerea de niveluri rezonabile de export continuu pentru produsele lor.
7. Participanţii trebuie sa examineze cu bunavointa cererile de facilitãţi formulate de ţãrile cel mai puţin avansate participante în baza paragrafului 6 de mai sus şi sa se straduiasca, oricind este posibil, sa le dea curs, în totalitate sau în parte, ca o manifestare a mãsurilor preferenţiale concrete susceptibile a fi convenite în favoarea ţãrilor cel mai puţin avansate participante.
ART. 18
Grupuri subregionale, regionale şi interregionale
Preferintele tarifare, paratarifare şi netarifare aplicabile în interiorul grupãrilor subregionale, regionale şi interregionale existente ale ţãrilor în curs de dezvoltare, notificate ca atare şi înregistrate în prezentul acord, îşi pãstreazã caracterul lor esenţial, iar membrii acestor grupãri nu au obligaţia de a extinde celorlalţi participanţi, şi nici aceştia din urma, dreptul de a beneficia de avantajele unor astfel de preferinţe. Prevederile prezentului paragraf se aplica deopotrivã acordurilor preferenţiale încheiate în vederea creãrii de grupãri subregionale, regionale şi interregionale ale ţãrilor în curs de dezvoltare, precum şi viitoarelor acorduri preferenţiale privind crearea de grupãri subregionale, regionale şi interregionale ale ţãrilor în curs de dezvoltare care vor fi notificate ca atare şi în mod corespunzãtor înregistrate în prezentul acord. În plus, aceste prevederi se aplica în egala mãsura tuturor preferintelor tarifare, paratarifare şi netarifare care ar putea intra ulterior în vigoare în interiorul unor astfel de grupãri subregionale, regionale şi interregionale.

CAP. 6
Consultãri şi rezolvarea diferendelor

ART. 19
Consultãri
1. Fiecare participant trebuie sa examineze cu înţelegere şi sa ofere posibilitãţi adecvate pentru consultãri referitoare la sesizãrile pe care un alt participant le-ar putea face în legatura cu orice problema care afecteazã funcţionarea prezentului acord.
2. Comitetul poate, la cererea unui participant, sa angajeze consultãri cu orice participant în legatura cu orice problema pentru care nu a fost posibil sa se gãseascã o soluţie satisfãcãtoare prin consultarile vizate la paragraful 1 de mai sus.
ART. 20
Anularea sau alterarea facilitãţilor
1. Dacã un participant considera ca un alt participant a alterat valoarea unei facilitãţi figurind în lista sa sau ca un avantaj rezultind pentru el direct sau indirect din prezentul acord este anulat sau compromis prin faptul ca un alt participant nu-şi îndeplineşte indiferent care din obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului acord, sau prin oricare alta circumstanţã relevanta pentru funcţionarea prezentului acord, el poate, în scopul reglementãrii satisfãcãtoare a problemei, sa facã sesizãri sau propuneri scrise celorlalţi participanţi care, dupã pãrerea sa, sînt în cauza, iar aceştia din urma, astfel sesizati, trebuie sa examineze cu înţelegere sesizãrile ori propunerile care le-au fost fãcute.
2. Dacã nici o rezolvare satisfãcãtoare nu intervine între participanţii interesaţi într-un interval de 90 de zile de la data la care o astfel de sesizare sau cerere de consultare a fost facuta, problema poate fi adusã în fata comitetului, care trebuie sa se consulte cu respectivii participanţi şi sa formuleze recomandãri adecvate într-un termen de 75 de zile de la data la care problema a fost adusã în fata comitetului. Dacã, nici în acest caz, o rezolvare satisfãcãtoare nu intervine în termen de 90 de zile de la data la care recomandãrile au fost formulate, participantul lezat poate suspenda aplicarea unei facilitãţi substanţial echivalente sau a altor obligaţii din cadrul S.G.P.C. pentru care comitetul nu este în dezacord.
ART. 21
Rezolvarea diferendelor
Orice diferend care poate aparea între participanţi cu privire la intrepretarea şi aplicarea dispoziţiilor prezentului acord sau a oricãrui instrument adoptat în cadrul acestuia trebuie sa fie rezolvat în mod amiabil între pãrţile interesate, în conformitate cu art. 19 din prezentul acord. În cazul în care nu se reuşeşte rezolvarea diferendului, el poate fi adus în fata comitetului de cãtre una dintre pãrţile la diferend. Comitetul trebuie sa examineze problema şi sa formuleze o recomandare într-un termen de 120 de zile de la data la care diferendul i-a fost supus atentiei. Comitetul adopta reguli adecvate în acest scop.

CAP. 7
Dispoziţii finale

ART. 22
Aplicare
Fiecare participant ia mãsurile legislative sau de alta natura necesare pentru aplicarea prezentului acord şi a instrumentelor adoptate în cadrul acestuia.
ART. 23
Depozitare
Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia este desemnat ca depozitar al prezentului acord.
ART. 24
Semnare
Prezentul acord va fi deschis spre semnare la Belgrad, Iugoslavia, de la 13 aprilie 1988 pînã la data intrãrii sale în vigoare în conformitate cu art. 26.
ART. 25
Semnare definitiva, ratificare, acceptare sau aprobare
Orice participant menţionat la art. 1 a) şi în anexa nr. I la prezentul acord care a fãcut schimb de facilitãţi poate:
a) în momentul semnãrii prezentului acord, sa declare ca, prin semnatura sa, consimte sa fie legat prin prezentul acord (semnarea definitiva); sau
b) dupã ce va fi semnat prezentul acord, sa-l ratifice, accepte sau aprobe prin depunerea unui instrument în acest sens la depozitar.
ART. 26
Intrare în vigoare
1. Prezentul acord va intra în vigoare în a treizecea zi care va urma celei în care 15 state menţionate la art. 1 a) şi în anexa nr. I ale acordului, din cele trei regiuni ale "Grupului celor 77", care au fãcut schimb de facilitãţi, vor fi depus instrumentele lor de semnare definitiva, de ratificare, de acceptare sau aprobare în conformitate cu art. 25 paragrafele a) şi b).
2. Pentru orice stat care va fi depus un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de accesiune sau va fi fãcut o notificare de aplicare cu titlu provizoriu dupã ce vor fi fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, acesta va intra în vigoare în a treizecea zi care va urma celei în care statul respectiv a procedat la depunere sau a fãcut notificarea.
3. La intrarea în vigoare a prezentului acord, comitetul va fixa un termen final pentru depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare de cãtre statele menţionate la art. 25. Acest termen nu trebuie sa fie mai mare de 3 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
ART. 27
Notificarea aplicãrii cu titlu provizoriu
Un stat semnatar care intenţioneazã sa ratifice, sa accepte sau sa aprobe prezentul acord, dar care nu a fost încã în mãsura sa depunã instrumentul respectiv, poate, într-un interval de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului, sa notifice depozitarului ca va aplica prezentul acord cu titlu provizoriu. Aplicarea cu titlu provizoriu nu trebuie sa depãşeascã o perioada de 2 ani.
ART. 28
Accesiune
Şase luni dupã intrarea în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu prevederile pertinente, prezentul acord va fi deschis accesiunii unor noi membri ai "Grupului celor 77" care au îndeplinit condiţiile fixate în prezentul acord. În acest scop se vor aplica procedurile urmãtoare:
a) candidatul notifica comitetului intenţia sa de accesiune;
b) comitetul aduce aceasta notificare la cunostinta participanţilor;
c) candidatul prezintã o lista de oferte participanţilor, iar orice participant poate depune o lista de cereri adresate candidatului;
d) odatã aduse la îndeplinire procedurile prevãzute la alin. a), b) şi c) de mai sus, candidatul angajeazã negocieri cu participanţii interesaţi în vederea ajungerii la un acord asupra listei sale de facilitãţi;
e) cererea de accesiune a unei tari cel mai puţin avansate este analizata cu luarea în considerare a prevederii referitoare la tratamentul special pentru ţãrile cel mai puţin avansate.
ART. 29
Amendamente
1. Orice participant poate propune un amendament la prezentul acord. Comitetul trebuie sa analizeze şi sa recomande amendamentul în vederea adoptãrii de cãtre participanţi. Un amendament devine efectiv la 30 de zile dupã data la care doua treimi din participanţi, astfel cum sînt prevãzuţi în art. 1 a), au notificat depozitarului acceptarea lor.
2. Independent de prevederile paragrafului 1 al acestui articol:
a) orice amendament privind:
(i)definirea calitãţii de membru stipulatã în art. 1 a);
(ii) procedura de amendare a prezentului acord va intra în vigoare dupã acceptarea sa de cãtre toţi participanţii în concordanta cu art. 1 a) al prezentului acord;
b) orice amendament privind:
(i) principiile stipulate în art. 3;
(ii) baza consensului şi orice alte baze de vot menţionate în prezentul acord;
va intra în vigoare dupã acceptarea sa prin consens.
ART. 30
Retragere
1. Orice participant poate sa se retragã din prezentul acord în orice moment dupã intrarea sa în vigoare. Retragerea devine efectivã la 6 luni dupã ziua în care depozitarul a primit notificarea acesteia în scris. Participantul respectiv informeazã simultan comitetului în legatura cu decizia luatã.
2. Drepturile şi obligaţiile unui participant care s-a retras din prezentul acord înceteazã de la aceasta data. Dupã aceasta data, participanţii şi participantul care s-a retras decid de comun acord dacã sa retragã în totalitate sau în parte, facilitãţile primite de cãtre ultimul din partea primilor şi invers.
ART. 31
Rezerve
Pot fi fãcute rezerve cu privire la orice prevedere a prezentului acord, cu condiţia ca acestea sa nu fie incompatibile cu obiectul şi scopul acestui acord şi sa fie acceptate de cãtre majoritatea participanţilor.
ART. 32*)
Neaplicare
1. S.G.P.C. nu se aplica între participanţi dacã aceştia nu au intrat în negocieri directe între ei şi dacã oricare dintre ei, în momentul acceptãrii acestui acord, nu consimte la o asemenea aplicare.
2. Comitetul poate analiza aplicarea acestui articol în cazuri specifice, la solicitarea oricãruia dintre participanţi, şi poate face recomandãri adecvate.
___________
*) Acest articol poate fi invocat numai în situaţii excepţionale, notificate în mod corespunzãtor comitetului.

ART. 33
Excepţii pentru motive de securitate
Nimic din prezentul acord nu trebuie sa fie interpretat pentru a impiedica orice participant de a lua orice mãsura pe care o considera necesarã pentru protejarea intereselor sale esenţiale de securitate.
ART. 34
Anexe
1. Anexele fac parte integrantã din prezentul acord, iar o referire la acest acord sau la unul dintre capitolele sale include o referire la anexele care au legatura cu acestea.
2. Anexele la acest acord sînt:
a) Anexa nr. I - Participanţii la acord.
b) Anexa nr. II - Reguli de origine.
c) Anexa nr. III - Mãsuri suplimentare în favoarea ţãrilor cel mai puţin avansate.
d) Anexa nr. IV - Liste de facilitãţi.
Fãcut la Belgrad, Iugoslavia, la treisprezece aprilie una mie noua sute optzeci şi opt, textele prezentului acord în limbile arabã, engleza, franceza şi spaniola fiind deopotrivã autentice.
Drept pentru care subsemnaţii, fiind în mod corespunzãtor autorizaţi în acest scop, am semnat acest acord la datele indicate.


ANEXA 1

PARTICIPANŢII LA ACORD

Algeria
Angola
Argentina
Bangladesh
Benin
Bolivia
Brazilia
Camerun
Chile
Columbia
Cuba
Ecuador
Egipt
Filipine
Ghana
Guineea
Guyana
Haiti
India
Indonezia
Irak
Iran (Republica Islamica)
Iugoslavia
Jamahiria Arabã Libiana Populara Socialistã
Malaysia
Maroc
Mexic
Mozambic
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Peru
Qatar
Republica Coreea
Republica Populara Democrata Coreeana
România
Singapore
Sri Lanka
Sudan
Tanzania
Thailanda
Trinidad-Tobago
Tunisia
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Zair
Zimbabwe

ANEXA 2

REGULI DE ORIGINE

Pentru determinarea originii produselor eligibile spre a beneficia de facilitãţile preferenţiale în baza S.G.P.C., în conformitate cu paragrafele a) şi b) ale art. 3 şi art. 15 ale Acordului privind S.G.P.C., se aplica urmãtoarele reguli:
Regula 1: Produse originare - Produsele vizate prin acorduri sau aranjamente comerciale preferenţiale în cadrul S.G.P.C. şi importate pe teritoriul unui participant, provenind de la un alt participant, care sînt expediate direct în sensul regulii 5 de mai jos, sînt eligibile spre a beneficia de facilitãţi preferenţiale dacã rãspund oricãruia din criteriile de origine urmãtoare:
a) produse obţinute în întregime pe teritoriul participantului exportator, conform definitiei de la regula 2; sau
b) produse neobtinute în întregime pe teritoriul participantului exportator, cu condiţia ca respectivele produse sa rãspundã condiţiilor de la regula 3 sau de la regula 4.
Regula 2: Produse fabricate sau obţinute în întregime - În sensul regulii 1 a), urmãtoarele produse sînt considerate ca fiind fabricate sau obţinute în întregime pe teritoriul participantului exportator:
a) produse minerale brute extrase din solul sau, din fluviile şi lacurile sale sau de pe fundurile sale marine*1);
b) produse agricole recoltate pe teritoriul sau*2):
c) animale vii nãscute şi crescute pe teritoriul sau;
d) produse obţinute pe teritoriul sau din animale vizate la alin. c) de mai sus;
e) produse de vinatoare sau de pescuit obţinute pe teritoriul sau;
f) produse din pescuitul marin şi alte produse marine obţinute din mare de cãtre navele sale*3),*4);
g) produse prelucrate şi/sau fabricate la bordul navelor-uzina ale sale*4), *5), exclusiv din produse vizate la alin. f) de mai sus:
Regula 3: Produse nefabricate sau neobtinute în întregime
a) În sensul regulii 1 b), produsele pentru a cãror transformare şi prelucrare se folosesc materiale, pãrţi sau produse agricole din tari neparticipante ori de origine nedeterminatã, a cãror proporţie nu depãşeşte 50 la suta din valoarea f.o.b. a produselor fabricate sau obţinute şi pentru care procesul final de prelucrare are loc pe teritoriul participantului exportator, sînt eligibile pentru facilitãţi preferenţiale, sub rezerva prevederilor regulii 3 c) şi regulii 4.
b) Acorduri sectoriale*6)
c) Valoarea materialelor, pieselor sau produselor agricole neoriginale va fi:
1) valoarea c.i.f. la momentul importului acestor materiale, piese sau produse agricole atunci cînd aceasta poate fi stabilitã; sau
2) primul preţ care poate fi stabilit, plãtit pentru materialele, piesele sau produsele agricole de origine nedeterminatã pe teritoriul participantului unde are loc transformarea sau prelucrarea.
Regula 4: Reguli de origine cumulativa - Produsele care îndeplinesc cerinţele de origine prevãzute la regula 1 şi care sînt utilizate de cãtre un participant pentru a fabrica un produs finit eligibil pentru a beneficia de un tratament preferenţial din partea unui alt participant sînt considerate ca fiind produse originare din teritoriul participantului unde are loc transformarea sau prelucrarea produsului finit, cu condiţia ca conţinutul global originar din teritoriul participantului sa nu fie mai mic de 60 la suta din valoarea sa f.o.b.*7).
Regula 5: Expediere directa - Sînt considerate ca fiind expediate direct de la participantul exportator cãtre participantul importator urmãtoarele:
a) produsele care sînt transportate fãrã a trece pe teritoriul nici unui neparticipant;
b) produsele care tranziteaza pe la unul sau mai mulţi neparticipanti intermediari, cu sau fãrã transbordare sau depozitare temporarã în aceste tari, cu condiţia ca:
(i) tranzitul sa fie justificat din motive geografice sau din considerente ţinînd exclusiv de necesitãţile de transport;
(ii) produsele sa nu fi intrat în circuitul comercial sau sa nu fi fost livrate pentru consum în ţara sau ţãrile de tranzit; şi
(iii) produsele sa nu fi fãcut obiectul altor operaţiuni decît de descãrcare, de reîncãrcare sau decît orice alta operaţiune necesarã pentru a le pãstra în buna stare.
Regula 6: Regimul ambalajelor - În determinarea originii produselor, ambalajele trebuie sa fie considerate ca formind un întreg cu produsul pe care îl conţin. Totuşi, ambalajul poate fi tratat separat dacã legislaţia nationala prevede astfel.
Regula 7: Certificat de origine - Produsele eligibile pentru a beneficia de facilitãţi preferenţiale trebuie însoţite de un certificat de origine*8) eliberat de cãtre un organism desemnat de guvernul participantului exportator şi notificat celorlalţi participanţi în conformitate cu procedurile de certificare care urmeazã a fi puse la punct şi aprobate de cãtre participanţi.
Regula 8:
a) În conformitate cu paragrafele a) şi b) ale art. 3 şi art. 15 din Acordul privind S.G.P.C., precum şi cu legislatiile naţionale, orice participant poate prohibi importul de produse care conţin elemente originare din statele cu care nu are relaţii economice şi comerciale.
b) Participanţii depun toate diligenţele pentru a coopera în vederea precizarii în certificatul de origine a originii elementelor constitutive ale produsului.
Regula 9: Reexaminare - Prezentele reguli pot fi supuse reexaminarii, dacã este cazul, la cererea unei treimi din participanţi şi pot face obiectul unor modificãri hotãrîte de comun acord.
Regula 10: Criterii speciale de procentaj - Produselor originare din tari participante cel mai puţin avansate li se poate acorda o marja favorabilã de 10 puncte procentuale aplicate la procentajele stabilite în regulile 3 şi 4. Astfel, în cazul regulii 3, procentajul nu va depãşi 60 la suta, iar în cazul regulii 4, procentajul nu va fi mai mic de 50 la suta.

________
*1) Includ combustibili minerali, lubrefianti şi materiale înrudite, precum şi minereuri metalice şi nemetalice.
*2) Includ produsele forestiere.
*3) Navele se referã la vasele de pescuit angajate în pescuitul comercial, înregistrate în ţara unui participant şi exploatate de un cetãţean sau cetãţeni ori guverne ale acestor participanţi, sau prin participatii, societãţi ori asociaţii, în mod corespunzãtor înregistrate în ţara unui participant, al cãror capital este deţinut în proporţie de cel puţin 60 la suta de cãtre un cetãţean sau cetãţeni şi/sau guverne ale participantului sau de 75 la suta de cãtre cetãţeni şi/sau guverne ale participanţilor. Produsele obţinute de vase angajate în pescuitul comercial în baza unor acorduri bilaterale de charter/leasing al acestor vase şi/sau împãrţire a capturii între participanţi vor fi de asemenea eligibile pentru facilitãţi preferenţiale.
*4) În ceea ce priveşte vasele sau navele-uzina exploatate de agenţii guvernamentale, nu se aplica cerinta de batere a pavilionului unui participant.
*5) Pentru scopul prezentului acord, termenul nava-uzina trebuie înţeles ca orice nava, asa cum este definitã, utilizata pentru prelucrarea şi/sau fabricarea la bord de produse exclusiv din produse vizate la alin. f de mai sus.
*6) Referitor la produsele comercializate în cadrul unor acorduri sectoriale negociate în S.G.P.C., ar putea sa fie necesarã prevederea unor criterii speciale aplicabile. Astfel de criterii ar putea fi avute în vedere atunci cînd acordurile sectoriale sînt negociate.
*7) Cumulul parţial astfel cum este sugerat la regula 4 semnifica faptul ca numai produsele care au dobîndit caracterul de produse de origine pe teritoriul unui participant pot fi luate în considerare cînd sînt utilizate pentru a fabrica, pe teritoriul unui alt participant, un produs finit susceptibil de a fi admis pentru a beneficia de tratament preferenţial pe teritoriul unui alt participant.
*8) Este anexat un certificat de origine standard care sa fie utilizat de cãtre toţi participanţii.


MODEL DE CERTIFICAT DE ORIGINE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Mãrfuri expediate de (firma, adresa şi Referinta nr.
ţara exportatorului) Sistemul global de preferinţe
comerciale
Certificat de origine
2. Mãrfuri expediate la (numele, adresa, (declaraţie şi certificat combinate)
ţara destinatarului) Eliberat în ...................
(ţara)
(a se vedea notele alãturate)
3. Mijlocul de transport şi ruta 4. Pentru utilizare oficialã
(în mãsura în care sînt cunoscute)
5. Poziţia 6. Marcaje 7. Numãrul şi 8. Criteriul 9. Greutate 10. Numãrul
tarifara şi numãrul felul de origine bruta şi data
coletelor coletelor; (a se vedea sau alta factu-
descrierea notele cantitate rilor
mãrfurilor alãturate)
11. Declaraţia expeditorului 12. Certificat
Subsemnatul declar prin prezenta ca Se certifica prin prezenta,
detaliile şi afirmatiile de mai pe baza controlului efectuat,
sus sînt corecte, ca toate ca declaraţia expeditorului
mãrfurile au fost produse în este corecta.
............................
(ţara)
şi ca ele corespund cerinţelor de
origine specificate în sistemul
global de preferinţe comerciale
pentru mãrfurile exportate în
................................
(ţara importatoare)
................................ ..............................
Locul şi data, semnatura semnatarului Locul şi data, semnatura şi
autorizat ştampila autoritãţii de
certificare.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I. Condiţii generale
Pentru a se clarifica în vederea beneficierii de preferinţe, produsele trebuie:
a) sa facã parte dintr-una din descrierile de produse eligibile pentru a beneficia de preferinţe, din lista de facilitãţi a tarii de destinaţie participanta la S.G.P.C;
b) sa se conformeze regulilor de origine S.G.P.C. Fiecare articol dintr-un lot expediat trebuie sa se califice, el însuşi, în mod separat; şi
c) sa se conformeze condiţiilor de expediere specificate de regulile de origine S.G.P.C. În general, în înţelesul regulii 5, produsele trebuie sa fie expediate direct din ţara de export în ţara de destinaţie.

II. Menţiuni care trebuie fãcute la pct. 8
Produsele care fac obiectul preferintelor trebuie sa fie în întregime fabricate sau obţinute în ţara participanta exportatoare în conformitate cu regula 2 din regulile de origine S.G.P.C sau, atunci cînd nu sînt în întregime fabricate ori obţinute în ţãrile exportatoare participante, sa fi eligibile în baza regulii 3 sau regulii 4.
a) pentru produsele fabricate sau obţinute în întregime: se înscrie lit. "A" la pct. 8:
b) pentru produsele care nu sînt în întregime fabricate sau obţinute: menţiunile la pct. 8 trebuie sa fie urmãtoarele:
1. lit. "B" la pct. 8, pentru produsele care îndeplinesc criteriile de origine conform regulii 3 Lit. "B" va fi urmatã de suma valorii materialelor, pãrţilor sau produselor agricole originare din tari neparticipante sau de origine nedeterminatã, exprimatã ca procent din valoarea f.o.b a produselor exportate (exemplu "B" 50 la suta);
2. lit. "C" la pct. 8 pentru produsele care îndeplinesc criteriile de origine conform regulii 4 Lit. "C" va fi urmatã de suma conţinutului agregat originar din teritoriul tarii participante exportatoare, exprimatã ca procent din valoarea f.o.b. a produsului exportat (exemplu "C" 60 la suta);
3. lit. "D" la pct. 8 pentru produsele care îndeplinesc criteriile speciale de origine conform regulii 10.

ANEXA 3

MĂSURI SUPLIMENTARE ÎN FAVOAREA ŢĂRILOR CEL MAI PUŢIN AVANSATE

Participanţii trebuie sa acorde o atentie specialã cererilor ţãrilor cel mai puţin avansate participante pentru încheierea de aranjamente de asistenta şi de cooperare tehnica vizind sprijinirea acestor tari în ceea ce priveşte creşterea schimburilor lor cu celelalte tari în curs de dezvoltare şi valorificarea avantajelor potenţiale ale S.G.P.C., în special în urmãtoarele domenii:
a) identificarea, pregãtirea şi punerea în practica, pe teritoriile ţãrilor cel mai puţin avansate participante, de proiecte industriale şi agricole care sa poatã sa ofere baza de producţie pentru expansiunea exporturilor acestor tari spre alţi participanţi, eventual în legatura cu acorduri de cofinantare şi de plata în produse;
b) înfiinţarea, în ţãrile cel mai puţin avansate participante, de capacitãţi de prelucrare şi altele, capabile sa satisfacã cererea subregionala şi regionala, în cadrul unor acorduri de cooperare;
c) elaborarea de politici de promovare a exporturilor şi organizarea de mijloace de pregãtire profesionalã în domeniul comerţului, pentru a sprijini ţãrile cel mai puţin avansate participante în ceea ce priveşte creşterea exporturilor şi maximizarea beneficiilor rezultate din S.G.P.C.;
d) acordarea de sprijin în comercializarea la export a produselor ţãrilor cel mai puţin avansate participante, permitind acestor tari sa foloseascã facilitãţile existente (de exemplu, asigurarea creditului de export, accesul la informaţii de piata) şi luind mãsuri pozitive, instituţionale şi de alta natura, pentru a facilita importul de produse ale ţãrilor cel mai puţin avansate participante pe pieţele ţãrilor în curs de dezvoltare;
e) reunirea unor întreprinderi ale altor participanţi şi a unor promotori de proiecte în ţãrile cel mai puţin avansate participante (atît publici, cît şi privati) în vederea promovãrii de întreprinderi comune pentru proiecte destinate sa conducã la expansiunea comerţului;
f) acordarea de facilitãţi şi tarife speciale pentru transporturile pe mare;
g) acordarea de facilitãţi speciale ţãrilor cel mai puţin avansate participante situate în enclave sau insulare pentru rezolvarea problemelor de tranzit şi a obstacolelor în calea transporturilor; orice studiu sau orice program de acţiune care ar urma a fi întreprins într-o ţara de tranzit, sau a se referi la o ţara de tranzit, va fi executat prin consultare cu ţara de tranzit interesatã şi cu acordul sau;
h) asigurarea unor aprovizionari majorate ale ţãrilor cel mai puţin avansate cu produsele esenţiale, pe calea unor aranjamente preferenţiale speciale.
ANEXA 4


(extras)

SISTEMUL GLOBAL DE PREFERINŢE
COMERCIALE

FACILITĂŢI ACORDATE DE
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

taxe vamale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
taxe vamale O


Nivel de Nivel s
Poziţia Descrierea referinta preferenţial e
tarifara produsului al taxei S.G.P.C.*) r
vamale v
% t
i
i


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ex. 07.01 B Masline, proaspete sau refrigerate 15 15%
Ex. 08.01 Nuci de caju 20 50%
Ex. 08.01 Curmale 20 30%**)
Ex. 08.01 Banane 20 20%
Ex. 08.01 Nuci de cocos, fãrã coaja 20 20%
08.02 Citrice proaspete sau uscate:
A - lamii exceptat consolidare
Ex. B - portocale 32 20%
Ex. B - grape-fruit 40 40%**)
Ex. B - mandarine 40 30%
09.01 Cafea, inclusiv prajita sau decofeinizata:
coji şi pelicule de cafea, inlocuitori de
cafea conţinînd cafea, oricare ar fi 30 30%**)
proportiile amestecului 30 20%
09.02 Ceai 20 30%**)
20 20%
09.03 Mate 20 30%**)
09.04 Piper (din specia "Piper"); ardei (din
specia "Capsicum" şi din specia "Pimenta") 30 30%**)
09.06 Scortisoara şi flori de scortisoara: 30 20%
A - pentru vînzare cu amãnuntul 30 20%
B - pentru alte scopuri 10 20%
09.07 Cuisoare (fructul cuisoarelor şi stamine) 5 100%
Ex. 09.09 Seminţe de marar şi coriandru:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 30 30%**)
B - pentru alte scopuri 10 30%**)
10.06 Orez:
B - decorticat 50 30%
Ex. 10.07 Boabe de sorg 10 30%**)
10 20%
12.01 Seminţe şi fructe oleaginoase, inclusiv
sfarimate:
A - arahide 40 40%**)
Ex. B - susan exceptat consolidare
Ex. B - soia exceptat consolidare
13.02 Shellac, inclusiv albit, gume, gume-rasini,
rasini şi balsamuri naturale 5 100%
Ex. 13.03 Sucuri şi extracte vegetale 10 20%
Ex. 13.03 Agrar-agrar 10 10%
15.07 A Ulei de masline 15 10%
Ex. 15.11 Ape şi lesii glicerinoase:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 24 20%
B - pentru alte scopuri 3 100%
Ex. 16.04 Conserve din peste exceptat consolidare
17.01 Zahãr de sfecla şi trestie, în stare
solida:
A 1 - zahãr brut, de trestie 5 100%
17.03 Melase, inclusiv decolorate 10 30%**)
18.01 Cacao boabe şi brizuri, crude sau
prajite 2 consolidare
Ex. 18.06 Ciocolata 25 20%
Ex. 20.02 Masline preparate sau conservate fãrã
oţet acid acetic 45 10%
Ex. 20.06 Fructe tropicale altfel preparate sau
conservate, cu sau fãrã adaos de zahãr
sau alcool 20 20%
Ex. 20.07 Sucuri de fructe, nefermentate, fãrã
adaos de alcool, cu sau fãrã adaos de
zahãr 40 30%
Ex. 22.09 B Rom 40 30%
Ex. 23.02 Tarite de grîu 10 20%
23.04 Turte şi alte reziduuri ale extractiei
uleiurilor vegetale cu excepţia drojdiei
(zat) 10 20%
Ex. 24.01 Alt tutun brut sau neprelucrat, de tipul
"tutun negru Burley" 10 20%
Ex. 25.10 Fosfati de calciu naturali, fosfati
aluminocalcici naturali 5 50%
Ex. 25.09 Uleiuri brute de petrol sau de minerale
bituminoase exceptat consolidare
Ex. 27.10 Pacura grea exceptat consolidare
Ex. 27.11 Gaz de petrol şi alte hidrocarburi
gazoase, lichefiate 8 20%
Ex. 28.13 B Acid fluorhidric 10 20%
28.16 Amoniac lichefiat sau în soluţie
(amoniac) 10 20%
28.20 B Corindon artificial 10 20%
28.27 Oxizi de plumb, inclusiv miniu roşu şi
miniu portocaliu 10 20%
Ex. 29.01 Etilenã 10 20%
Ex. 29.04 Metanol 10 20%
29.15 Acizi policarboxilici, anhidridele,
halogenurile, peroxizii şi peracizii
acestora; derivatii lor halogenati,
sulfonati, nitrati, nitrozati 10 20%
Ex. 31.02 Salpetru de sodiu 10 10%
Ex. 35.03 Gelatine (inclusiv în forma de foi,
decupate patrat sau dreptunghiular,
chiar prelucrate la suprafata sau
colorate) şi derivatiile acestora 10 20%
Ex. 39.01 Rasini şi uleiuri pe baza de siliconi;
siliconi sub alte forme 10 20%
40.01 Latex de cauciuc natural, inclusiv cu
adaos de latex de cauciuc sintetic;
latex de cauciuc natural prevulcanizat;
cauciuc natural, balata, gutaperca şi
gume naturale analoage 2 100%
41.01 Piei brute (crude, sarate, uscate,
cenuserite, piclate), inclusiv pieile
de ovine cu lina 4 100%**)
Ex. 41.02 Piei finite şi piei de bovine,
inclusiv de bivol şi cabaline, altele
decît cele încadrate la poziţiile
41.06-41.08 inclusiv:
B - altele decît cele de vitel 8 25%**)
41.03 Piei finite de ovine, altele decît cele
de la poziţiile 41.06-41.08 inclusiv 10 30%**)
41.04 Piei finite de caprine, altele decît
cele de la poziţiile 41.06-41.08
inclusiv 10 30%**)
45.03 Articole din pluta naturala:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 30 10%
B - pentru alte scopuri 5 10%
55.01 Bumbac brut:
A - egrenat:
1 - fibra extralunga şi lungã 4 100%**)
2 - fibra medie şi scurta 2 100%**)
B - neegrenat 1 100%**)
55.02 Linters de bumbac 3 100%**)
55.04 Bumbac cardat sau pieptanat 6 30%**)
Ex. 57.02 Abaca (cinepa de Manila sau "Musa
textilis") bruta, în smocuri sau
prelucrata, dar nefilata 5 100%
Ex. 57.03 Iuta bruta 5 100%**)
Ex. 57.04 Fibra de nuca de cocos 5 100%
Ex. 60.05 B Articole de îmbrãcãminte, accesorii şi
alte articole tricotate, neelastice,
necauciucate, din alpaca şi amestecuri
cu alte fibre 20 20%
Ex. 61.01. Îmbrãcãminte pentru bãrbaţi şi bãieţi,
din alpaca şi amestecuri cu alte fibre 40 30%
Ex. 61.02 Îmbrãcãminte pentru femei, fete şi copii
mici, din alpaca şi amestecuri cu alte
fibre:
A - pentru copii mici 20 20%
B - pentru femei şi fete 40 30%
69.02 Caramizi, dale, plãci şi alte piese şi
alte piese similare de construcţie,
refractare 5 100%
69.10 Chiuvete de bucatarie, lavabouri, bideuri,
vase de closet, cazi şi alte aparate fixe
similare, de uz sanitar sau igienic:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 40 40%
B - pentru alte scopuri 10 50%
Ex. 71.02 Diamante triate industrial, brute sau
simplu tãiate, clivate
B - pentru alte scopuri 5 100%
73.05 Pulbere de fier sau oţel; fier şi oţel
spongios (burete) 5 100%
73.13 C Tabla din fier sau oţel, laminata la cald
sau rece, cu o grosime de peste 3 mm
exclusiv 6 20%
73.32 Buloane şi piulite (filetate sau nu),
piroane, suruburi şi crosete cu filet,
nituri, stifturi, piroane, pene şi articole
similare de surubarie din fonta, fier sau
oţel; saibe (inclusiv saiba de amortizare
şi altele) din fier sau oţel:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 20 20%
B - pentru alte scopuri 3 100%
74.07 Ţevi şi tuburi (inclusiv ebose) şi bare
gaurite din cupru exceptat consolidare
Ex. 76.02 Bare, profile şi sirma de aluminiu:
A - bare de aluminiu 8 20%
B - sirma de aluminiu 5 100%
79.03 Planşe, foi şi benzi de toate grosimile
din zinc; pulbere şi fulgi din zinc exceptat consolidare
79.04 Ţevi şi tuburi (inclusiv ebosele lor),
bare gaurite şi accesorii de tevarie
(racorduri, coturi, legãturi, mansoane,
flanse etc.) din zinc 3 consolidare
Ex. 79.06 Discuri din zinc 5 100%
Ex. 81.04 Crom exceptat consolidare
82.05 Scule intersanjabile pentru
maşini-unelte manuale, mecanice sau
nu (pentru ambutisat, stantat, filetat,
alezat, gaurit, tãiat, rasucit,
tarodat, insurubat etc.) inclusiv
filierele pentru tragere şi fasonare
la cald a metalelor, precum şi
sculele de foraj 10 20%
Ex. 82.11 Lame de ras:
A - pentru vînzare cu amãnuntul 30 20%
84.12 Aparate pentru condiţionarea aerului
cuprinzînd, într-un singur cap, un
ventilator cu motor şi dispozitive pentru
modificarea temperaturii şi umiditatii 11 20%
84.30 Maşini şi aparate, nedenumite şi
necuprinse în alte poziţii ale
prezentului capitol, pentru brutarie,
patiserie, cofetarie, fabricarea
biscuitilor, pastelor fainoase,
ciocolatei, fabricarea berei, zahãrului
şi produselor zaharoase şi pentru
prelucrarea carnii, pestelui, legumelor
şi fructelor în scopuri alimentare 10 20%
Ex. 84.56 Maşini şi aparate de triat, de ciuruit,
spãlat, concasat, macinat (sfarimat),
amestecat pãmîntul, pietrele,
minereurile şi alte materii minerale
solide 11 20%
Ex. 84.63 Arbori de transmisie, manivele şi arbori
cotiti, paliere şi cuzineţi, angrenaje
şi roti de frictiune, reductoare,
multiplicatoare, cutii de viteza şi
alte variatoare de viteza, volante şi
fulii (inclusiv cu mufe), ambreaje,
organe de cuplare (mansoane, legãturi
elastice) şi piese de articulatie
(de cardane, tip Uldham etc.):
B - altele 10 20%
85.04 Acumulatoare electrice 16 20%
Ex. 85.08 Bujii de aprindere şi de încãlzire 15 30%
Ex. 85.12 Incalzitoare pentru baie 30 20%
85.13 Aparate electrice pentru telefonie şi
telegrafie cu fir, inclusiv aparate de
telecomunicaţie prin curent purtãtor 10 20%
Ex. 85.19 Circuite imprimate şi pãrţi:
B - altele 20 20%
Ex. 85.20 Lampi şi tuburi electrice cu
incandescenta sau cu descãrcare:
B - altele 20 20%
Ex. 85.24 Electrozi şi creuzete din grafit 15 34%
87.06 Pãrţi, piese detasate şi accesorii
pentru vehiculele cuprinse la
poziţiile 87.01-87.03 inclusiv:
A - pentru autoturisme 15 20%
B - altele 20 20%
87.10 Biciclete (inclusiv triciclete şi
similare) fãrã motor 60 30%
Ex. 87.12 B Pãrţi şi piese detasate şi accesorii
pentru vehicule de la poziţia 87.10 10 30%
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------
*) Reducere procentualã din taxa vamalã în vigoare.
**) Facilitate tarifara aplicabilã numai ţãrilor cel mai puţin dezvoltate.


ACORD
între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Mauritania privind cooperarea în domeniul pescuitului maritim şi activitãţile conexe

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Islamice Mauritania, denumite în continuare pãrţi contractante,
constiente de rolul foarte pozitiv al cooperãrii economice internaţionale, bazatã pe principiile respectãrii independentei şi suveranitãţii naţionale, a egalitãţii în drepturi, a neamestecului în problemele interne şi a avantajului reciproc,
amintind ca Mauritania îşi exercita suveranitatea sa şi jurisdicţia sa pe o întindere de doua sute de mile marine în largul coastelor, mai ales în materie de pescuit maritim,
ţinînd cont de semnarea de cãtre cele doua pãrţi a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii,
constiente de importanta pe are o reprezintã sectorul pescuitului în economia generalã a Mauritaniei şi necesitatea dezvoltãrii acestuia, în cadrul noii politici mauritaniene de amenajare a zonelor de pescuit,
dornice sa întãreascã şi sa dezvolte relaţiile de cooperare existente între Republica Islamica Mauritania şi Republica Socialistã România,
animate de grija comuna de a ocroti pe cît se poate resursele oceanografice ale apelor maritime aflate sub jurisdicţia Republicii Islamice Mauritania,
doritoare sa stabileascã condiţiile unei cooperãri reciproc avantajoase şi de lungã durata în domeniul gestiunii şi exploatãrii acestor resurse,

convin asupra a ceea ce urmeazã:

ART. 1
În scopul prezentului acord, se înţelege prin:
- nava uneia dintre pãrţi, orice nava de pescuit sau de transport sau orice instalatie montata pe mare (spre exemplu doc plutitor) care arboreaza pavilionul acestei pãrţi şi care exercita cu titlu permanent sau temporar o activitate care se înscrie în obiectul prezentului acord;
- membru al echipajului unei nave, orice persoana, inclusiv comandantul, care este înscrisã în rolul de echipaj şi care, pe aceasta nava, îndeplineşte activitãţi privind exploatarea sau întreţinerea navei, cercetarea ştiinţificã sau de control.
ART. 2
Prezentul acord are drept obiect stabilirea principiilor şi regulilor care vor reglementa cooperarea romano-mauritaniana în domeniul pescuitului maritim şi al activitãţilor conexe ale acestuia.
ART. 3
Cooperarea vizata la articolul de mai sus cuprinde în special:
- pescuitul maritim în marea teritorialã şi în zona economicã exclusiva a Republicii Islamice Mauritania;
- prelucrarea, transformarea în vederea unei valorificari a produselor provenite din pescuit care aparţin unor persoane juridice romane sau unor persoane fizice sau juridice mauritaniene în instalaţii care se gãsesc în Republica Socialistã România sau în Republica Islamica Mauritania;
- prospectarea pieţei externe pentru produsele provenite din pescuit;
- construcţii şi reparaţii navale;
- cercetarea oceanografica şi, în special, în apele care se afla sub jurisdicţie mauritaniana;
- realizarea unor unitãţi industriale în Republica Islamica Mauritania pentru valorificarea produselor provenite din pescuit;
- pregãtirea de personal mauritanian în Republica Socialistã România şi acordarea de asistenta tehnica în specialitãţi din sectorul pescuitului;
- transportul bunurilor sau persoanelor cu nave sau aeronave care aparţin uneia dintre pãrţile contractante, în mãsura în care acest transport se efectueazã în cadrul contractelor sau convenţiilor semnate în aplicarea prezentului acord.
ART. 4
Pãrţile contractante se angajeazã sa promoveze şi sa consolideze cooperarea romano-mauritaniana în domeniul pescuitului maritim şi al activitãţilor conexe ale acestuia, incurajind asocierea între persoane juridice romane cu persoane fizice sau juridice mauritaniene în vederea dezvoltãrii unor iniţiative în legatura cu activitãţile enumerate mai jos:
a) afretarea navelor sub pavilion romanesc în vederea exercitãrii pescuitului şi a activitãţilor de valorificare a produselor sale, în apele aflate sub jurisdicţie mauritaniana;
b) realizarea unor proiecte industriale în Republica Islamica Mauritania cu echipamente, utilaje şi tehnologii româneşti;
c) cercetarea ştiinţificã în apele aflate sub jurisdicţia mauritaniana, efectuatã de specialişti romani în legatura cu instituţia mauritaniana competenta, şi schimbul de informaţii referitoare la oceanografie, la biologia marina şi la statisticile pescuitului; instituţiile de cercetãri marine vor conveni modalitãţile practice;
d) prelucrarea în instalaţiile industriale ale uneia dintre pãrţile contractante de produse provenite din pescuit aparţinînd unor persoane juridice romane sau unor persoane fizice sau juridice mauritaniene;
e) constituirea de societãţi mixte romano-mauritaniene, mai ales în domeniul comercializãrii produselor provenite din pescuitul pelagic;
f) construirea şi repararea în santierele navale din Republica Socialistã România sau Republica Islamica Mauritania a navelor maritime româneşti sau mauritaniene.
ART. 5
Cele doua pãrţi contractante se angajeazã sa ia toate mãsurile adecvate în vederea asigurãrii respectãrii de cãtre navele lor şi personalul care se gãseşte la bord, precum şi de cãtre persoanele lor juridice, a dispoziţiilor prezentului acord, a legilor şi reglementãrilor care guverneazã activitãţile în apele maritime aflate sub jurisdicţia lor şi îşi vor comunica pe aceasta tema orice informaţie utila.
Instituţiile competente ale partii romane vor furniza anual partii mauritaniene statisticile oficiale de pescuit ansamblului navelor româneşti care opereazã în apele maritime aflate sub jurisdicţie mauritaniana, conform dispoziţiilor legale în vigoare în Mauritania.
ART. 6
Pentru a întãri şi a dezvolta cooperarea romano-mauritaniana se vor încheia acorduri privind promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor, evitarea dublei impuneri, precum şi orice alt domeniu pe care cele doua pãrţi contractante îl vor considera necesar.
Cele doua pãrţi contractante vor susţine societatea mixtã romano-mauritaniana (SIMAR) pentru a-i permite accesul la avantajele prevãzute de legi, reglementãri, în conformitate cu procedurile în vigoare în cele doua tari.
ART. 7
Armatorul este rãspunzãtor de actele membrilor echipajului care lucreazã la bordul navelor sub rãspunderea sa numai pentru actele comise în cursul exercitãrii funcţiilor lor.
Navele uneia dintre pãrţile contractante care opereazã în apele aflate sub jurisdicţia celeilalte pãrţi nu vor fi sechestrate pentru acte comise în afarã mentionatelor ape, decît prin hotãrîrea unui tribunal al partii contractante în care respectivele nave îşi desfãşoarã activitatea ca urmare a unei acţiuni judiciare intentate de o persoana juridicã sau fizica a acesteia.
Aceste dispoziţii nu pot fi contrare convenţiilor semnate de una dintre pãrţile contractante.
În afarã cererii comandantului navei sau a reprezentantului consular al uneia dintre pãrţile contractante al carei pavilion îl arboreaza, autoritãţile statului uneia dintre pãrţile contractante, în apele de sub jurisdicţia cãreia aceasta nava este în activitate, nu vor interveni în administrarea şi conducerea interna a acestei nave decît în cazul unor perturbari care ar putea afecta ordinea publica, securitatea navigaţiei sau a cetãţenilor sãi. În aceste cazuri, legile şi reglementãrile acestei pãrţi contractante se aplica amintitei nave.
Dispoziţiile prezentului articol nu se aplica la salvarea pe mare, controlul de frontiera sau sãnãtatea publica şi nici altor mãsuri întreprinse la cererea sau cu consimţãmîntul comandantului navei.
ART. 8
Pãrţile contractante recunosc reciproc documentele de identitate ale membrilor echipajului, care pentru navele mauritaniene sînt livretele profesionale maritime, iar pentru navele româneşti, carnetele de marinar.
Membrii echipajului uneia dintre pãrţile contractante cu permisiunea de a cobori pe uscat în timpul stationarii navelor în porturile celeilalte pãrţi contractante, conform legilor şi reglementãrilor acesteia.
Membrii echipajului navei care aparţine uneia dintre pãrţile contractante vor putea pentru o durata limitatã sa fie în tranzit sau sa ramina temporar pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pentru motive de sãnãtate, luari de contact cu reprezentantele diplomatice ale ţãrilor lor sau pentru alte motive admise de autoritãţile competente ale tarii gazda.
ART. 9
Dacã o nava aflatã sub pavilionul uneia dintre pãrţile contractante se afla în pericol sau naufragiu ori catastrofa, oricare ar fi acestea, în apele aflate sub jurisdicţia celeilalte pãrţi contractante, aceasta nava, membrii echipajului sau, eventualii pasageri şi incarcatura se vor bucura de aceleaşi drepturi şi facilitãţi pe care aceasta ultima parte contractantã le acorda în situaţii similare navelor aflate sub pavilion propriu.
În astfel de cazuri, intrarea, şederea, tranzitul şi ieşirea echipajelor şi eventualilor pasageri sînt supuse legislaţiei partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã aceste operaţii.
Bunurile salvate de pe nava aflatã în pericol sau care a suferit un naufragiu nu vor fi supuse taxelor vamale, cu excepţia cazurilor în care aceste bunuri sînt destinate statului pe teritoriul cãruia au fost descãrcate sau în care ar face obiectul unei vinzari.
Autoritãţile competente ale partii contractante în apele sub jurisdicţia cãreia se gãseşte o nava a celeilalte pãrţi contractante, într-una din situaţiile prevãzute la primul alineat al acestui articol, vor informa fãrã intirziere reprezentanta consularã a statului partii contractante a carei nava se afla sub pavilionul sau sau, în absenta acesteia, misiunea diplomaticã.
ART. 10
Pentru pescuitul navelor româneşti în apele aflate sub jurisdicţia Republicii Islamice Mauritania, autoritãţile competente ale acesteia din urma vor emite autorizaţii de pescuit în cadrul politicii mauritaniene de protejare a zonelor de pescuit.
Numãrul navelor ce pot fi autorizate şi condiţiile de pescuit vor fi stabilite de cãtre autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante, pe baza respectãrii politicii mauritaniene de protejare a unor zone de pescuit, precum şi a dispoziţiilor partii romane.
Autoritãţile mauritaniene vor facilita schimbul echipajelor navelor, pe baza listelor nominale de echipaj, şi vor accepta documentele de identitate stabilite de autoritãţile romane competente.
Navele şi echipajele româneşti se vor conformã legilor şi reglementãrilor mauritaniene în vigoare în materie de pescuit.
Navele sub pavilion romanesc vor putea folosi instalaţiile portuare mauritaniene pentru reparaţii, aprovizionare, transbordare sau stocarea produselor provenite din pescuit sau alte produse necesare acestor nave.
ART. 11
Autoritãţile competente ale Republicii Islamice Mauritania vor acorda facilitãţi navelor aflate sub pavilionul Republicii Socialiste România privind accesul în porturile mauritaniene, acordarea de locuri pentru stationarea, folosirea instalaţiilor de navigaţie şi pilotaj, îndeplinirea formalitãţilor vamale şi de viza de trecere a frontierei, efectuarea operaţiunilor de transbordare şi orice alt gen de formalitãţi la care vor fi supuse aceste nave, toate acestea în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în Mauritania.
ART. 12
Cele doua pãrţi contractante convin în a se consulta în privinta problemelor referitoare la executarea prezentului acord.
În acest scop, convin instituirea unui grup tehnic mixt de urmãrire care va fixa mãsuri practice pentru aplicarea sa.
Sus-numitul grup tehnic va avea în mod deosebit urmãtoarele atribuţii:
- supervizarea executãrii şi buna funcţionare a dispoziţiilor prezentului acord:
- sprijinirea persoanelor fizice angajate în semnarea şi executarea contractelor menţionate la art. 4 din prezentul acord;
- sa constituie legatura necesarã în problemele de interes comun privind pescuitul;
- sa prezinte rapoarte de activitate periodic autoritãţilor competente desemnate la ultimul alineat al prezentului articol.
Grupul tehnic mixt de urmãrire se reuneste anual sau la cererea uneia dintre pãrţile contractante, alternativ în Republica Socialistã România şi în Republica Islamica Mauritania.
Autoritãţile competente pentru aplicarea dispoziţiilor prezentului acord sînt:
- Pentru Republica Socialistã România, Ministerul Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole;
- Pentru Republica Islamica Mauritania, Ministerul Pescuitului şi al Economiei Maritime.
ART. 13
Prezentul articol va putea fi modificat sau completat cu acordul pãrţilor. Aceste modificãri şi completãri vor deveni parte integrantã a acestui acord şi vor intra în vigoare cu aceleaşi efecte ca şi celelalte prevederi, dupã notificarea reciprocã a îndeplinirii formalitãţilor de aprobare sau ratificare a respectivei completãri sau modificãri, conform dispoziţiilor şi procedurilor în vigoare în fiecare dintre cele doua tari.
Protocoalele de aplicare semnate în cadrul acordului fac parte integrantã din acesta.
ART. 14
Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile competente desemnate la art. 12 de mai sus.
În cazul în care amintitele autoritãţi nu ajung la un acord, diferendul se va soluţiona pe cale diplomaticã.
ART. 15
Prezentul acord se va aplica provizoriu de la data semnãrii şi va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi vor comunica îndeplinirea formalitãţilor sale de aprobare sau certificare în conformitate cu legile şi procedurile fiecãreia dintre cele doua tari.
Prezentul acord este valabil pe o perioada de 3 ani începînd cu intrarea sa în vigoare, sub condiţia ca nu se pune capãt amintitului acord de cãtre una dintre pãrţi prin intermediul unei notificãri date cu 6 (şase) luni înainte de data expirãrii perioadei de 3 ani, acordul se proroga automat din 2 în 2 ani, dacã, cu cel puţin 3 luni înainte de data expirãrii fiecãrei perioade de 2 ani, nu este notificatã denunţarea acestuia.
Dispoziţiile prezentului acord se vor aplica şi dupã denunţarea sa pentru toate contractele semnate în aplicarea acordului pînã la executarea integrala a prevederilor respectivelor contracte.
Semnat la Nouakchott - Republica Islamica Mauritania, la data de 24 septembrie 1987, în doua exemplare originale, din care unul în limba romana, celãlalt în limba franceza, amindoua fiind egal autentice.

Pentru
Guvernul Republicii Socialiste
România
ministrul industriei alimentare
şi al achiziţionãrii produselor
agricole,
Paula Prioteasa

Pentru
Guvernul Republicii Islamice
Mauritania,
ministrul pescuitului şi economiei
maritime,
Dah Ould Cheikh


PROTOCOLUL
de aderare a Republicii Cuba la Convenţia privind înfiinţarea
Organizaţiei de Colaborare în Industria de Rulmenti, semnatã la 25 aprilie 1964*)

--------
Traducere.

Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Republicii Socialiste Cehoslovace, Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, pãrţi la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei de Colaborare în Industria de Rulmenti, din 25 aprilie 1964, şi Guvernul Republicii Cuba,
dorind sa contribuie la lãrgirea şi adincirea în continuare a colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice între ţãrile lor în domeniul industriei de rulmenti, ţinînd seama de prevederile alineatului al treilea din art. XIII al convenţiei de mai sus din 25 aprilie 1964,

au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Republica Cuba adera la Convenitã privind înfiinţarea Organizaţiei de Colaborare în Industria de Rulmenti încheiatã la Moscova la 25 aprilie 1964.
ART. 2
1. Avînd în vedere prevederile pct. IV.5 din Protocolul şedinţei a XXXII-a a Sesiunii C.A.E.R. referitoare la condiţiile de participare a Republicii Cuba la organizaţiile economice internaţionale ale ţãrilor membre ale C.A.E.R., Republica Cuba va participa la finanţarea activitãţii O.C.I.R. cu 50% din suma cotizatiei stabilite în bugetul O.C.I.R. pentru fiecare dintre ţãrile membre ale O.C.I.R., în conformitate cu art. VIII din convenitã din 25 aprilie 1964. În legatura cu aceasta, se are în vedere ca în componenta Secretariatului O.C.I.R. din partea cubaneza va fi un singur specialist.
2. În rest acţioneazã prevederile convenţiei din 25 aprilie 1964 şi ale Regulamentului O.C.I.R., care constituie parte integrantã a acestei convenţii.
ART. 3
Prezentul protocol constituie parte integrantã a convenţiei din 25 aprilie 1964 şi se preda spre pãstrare Guvernului Republicii Populare Polone, care îndeplineşte funcţiile de depozitar al convenţiei din 25 aprilie 1964.
Încheiat la Plovdiv, Republica Populara Bulgaria, la 25 iunie 1987, într-un exemplar în limba rusa.

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Socialiste România,
Mirica Mihai

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Bulgaria,
Guncev Ilia

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Ungare,
Fiak Laszlo

Din împuternicirea Guvernului
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
Bubnov Iuri Ivanovici

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Democrate Germane,
Porsche Siegfried

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Socialiste Cehoslovace,
Sklenar Ladislav

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Cuba,
Lorenzo Ortega

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Socialiste Federative,
Iugoslavia,
Sklenar Ladislav

Din împuternicirea Guvernului
Republicii Populare Polone,
Ludwierzak Jerszy

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016