Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 361 din 2 noiembrie 1976  privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de posta si telecomunicatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 361 din 2 noiembrie 1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de posta si telecomunicatii

EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL Nr. 101 din 15 noiembrie 1976
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin alãturatul decret al Consiliului de Stat se aproba Statutul disciplinar al personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii.
Statutul cuprinde norme referitoare la drepturile şi îndatoririle personalului, relaţiile de serviciu şi controlul în unitãţi, la recompense şi modul cum se acorda, la sancţiunile disciplinare, procedura aplicãrii lor şi cãile de atac, precum şi mãsuri pentru asigurarea drepturilor personalului şi organizarea timpului de munca.
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
ART. 1
Se aproba Statutul disciplinar al personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii, care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 2
Prezentul decret intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe data intrãrii în vigoare a decretului, Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1400/1953 privind instituirea distinctiei "Radist de onoare", Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1559/1958 privind instituirea insignei "Pentru merit în serviciul poştei şi telecomunicatiilor" şi Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 3/1971 privind aprobarea Statutului disciplinar al salariaţilor Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi unitãţilor subordonate acestuia, se abroga.
STATUTUL

disciplinar al personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii
CAP. 1
Reguli generale privind activitatea de posta şi telecomunicaţii şi disciplina personalului din acest domeniu de activitate
ART. 1
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul poştei şi telecomunicatiilor şi îndeplineşte funcţia de organ central coordonator în acest domeniu.
ART. 2
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor rãspunde potrivit legii, de înfãptuirea în mod unitar a programului de dezvoltare a poştei şi telecomunicatiilor, de organizarea exploatãrii poştei şi telecomunicatiilor, de întreţinerea şi repararea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, precum şi de controlul de specialitate în acest domeniu de activitate.
ART. 3
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura prin unitãţile sale de specialitate o conceptie şi o conducere unitarã a activitãţii de posta şi telecomunicaţii.
ART. 4
Relaţiile unitãţilor de posta şi telecomunicaţii cu unitãţile beneficiare se stabilesc pe baza actelor normative care reglementeazã condiţiile de punere la dispoziţie a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii şi de efectuare a prestaţiilor de posta şi telecomunicaţii.
ART. 5
Personalul din activitatea de posta şi telecomunicaţii este obligat sa dovedeascã o inalta disciplina, în intreaga lui activitate.
Asigurarea disciplinei ferme constituie una din condiţiile esenţiale pentru buna desfãşurare a activitãţii de posta şi telecomunicaţii, orice abatere de la obligaţiile de serviciu a personalului din aceste sectoare, orice greseala sau lipsa de exigenta putind provoca întreruperea comunicaţiilor poştale, telefonice, telegrafice, de radioficare, radiodifuziune, radiocomunicatii, radiorelee şi televiziune, distrugeri de utilaje, precum şi stînjenirea unor activitãţi ale economiei naţionale şi perturbari în viata social-culturalã a tarii.
ART. 6
Disciplina personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii impune respectarea şi executarea cu stricteţe şi întocmai de cãtre toţi cei încadraţi în munca, indiferent de funcţie, a normelor stabilite prin lege şi a altor dispoziţii privind activitatea de posta şi telecomunicaţii. Disciplina presupune o subordonare a fiecãrei persoane încadrate în munca fata de conducãtorii ierarhici şi se bazeazã pe recunoaşterea constienta a necesitãţii îndeplinirii cu simt de rãspundere a îndatoririlor de serviciu, în scopul asigurãrii bunei funcţionari, fãrã întreruperi şi avarii, a poştei şi telecomunicatiilor.
La întãrirea disciplinei în activitatea de posta şi telecomunicaţii, un rol important revine colectivului de munca, acesta fiind dator sa desfãşoare o activitate intensa pentru prevenirea actelor de indisciplina, iar în cazul producerii lor, sa ia o atitudine ferma şi, la nevoie, sa ceara luarea de mãsuri impotriva celor care incalca ordinea şi disciplina.
ART. 7
Prezentul statut se aplica personalului din direcţiile judeţene de posta şi telecomunicaţii, direcţiile de telecomunicaţii şi de posta ale municipiului Bucureşti, întreprinderile şi unitãţile cu specific de exploatare, studii, proiectare, cercetare şi construcţii de posta şi telecomunicaţii, cumpãrarea-vînzarea de timbre şi presa, subordonate Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi celui din Direcţia Generalã a Postelor şi Telecomunicatiilor din cadrul aceluiaşi minister, denumite în cuprinsul acestui statut unitãţii de posta şi telecomunicaţii.
De asemenea, prevederile statutului se aplica în mod corespunzãtor şi celor care lucreazã în unitãţile de posta şi telecomunicaţii, ca detasati, personalului delegat precum şi celor care, pe baza unor dispoziţii legale, desfãşoarã în mod organizat, activitãţi temporare de instruire sau documentare în aceste unitãţi.
CAP. 2
Drepturile şi îndatoririle personalului
ART. 8
Persoanele încadrate în munca din unitãţile de posta şi telecomunicaţii, în dubla lor calitate de producãtori şi proprietari ai mijloacelor de producţie, bunuri comune ale întregului popor, prin contractul de munca pe care-l încheie cu unitãţile respective, devin membri ai colectivului acestor unitãţi, avînd îndatorirea de a-şi pune intreaga lor capacitate în slujba intereselor unitãţii, de a contribui cu toatã puterea de munca la buna gospodãrire a avutului obştesc, la funcţionarea neîntreruptã, ireprosabila şi în condiţii de securitate a poştei şi telecomunicatiilor şi la realizarea de cãtre unitãţile în care sunt încadrate, a tuturor sarcinilor ce le revin.
La încadrarea în munca, personalul va depune, potrivit legii, jurãmîntul de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistã România.
ART. 9
Personalul din unitãţile de posta şi telecomunicaţii beneficiazã de drepturile prevãzute în prezentul statut, precum şi de drepturile decurgind din calitatea de persoane încadrate în munca, prevãzute de lege.
SECŢIUNEA I
Drepturi şi îndatoriri generale
ART. 10
În scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin, persoanele încadrate în munca în unitãţile de posta şi telecomunicaţii au urmãtoarele drepturi principale:
a) sa li se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor, pregãtirii profesionale, calificãrii sau brevetelor, aspiratiilor, precum şi necesitãţilor impuse de buna funcţionare a unitãţilor de posta şi telecomunicaţii;
b) sa participe la conducerea, organizarea şi controlul activitãţii unitãţii în care sunt încadrate, sa aleagã şi sa poatã alege în organele de conducere colectivã ale acesteia;
c) sa beneficieze de condiţiile create prin lege pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale;
d) sa beneficieze de drepturile specifice prevãzute pentru personalul din posta şi telecomunicaţii de legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii şi de celelalte dispoziţii legale.
ART. 11
Ca membrii ai colectivului de munca, persoanele încadrate în munca din unitãţile de posta şi telecomunicaţii au urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa-şi însuşeascã temeinic cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sa participe la instructajele organizate pentru însuşirea instrucţiunilor de serviciu, sa execute întocmai şi la timp toate sarcinile ce decurg din funcţia ce îndeplinesc;
b) sa dea dovada de initiativa, simt de rãspundere şi grija deosebita în folosirea, gospodãrirea, apãrarea şi buna conservare a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, a instalaţiilor precum şi a altor mijloace materiale, bunuri şi valori încredinţate;
c) sa respecte întocmai programul de lucru, normele de munca, procesele tehnologice şi prescripţiile de calitate stabilite pentru buna desfãşurare a producţiei, sa foloseascã integral şi cu maxima eficienta timpul de munca;
d) sa se prezinte la serviciu în stare corespunzãtoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor, sa nu introducã bãuturi alcoolice în unitate, sau la locul de munca, sa nu consume asemenea bãuturi în timpul serviciului şi sa nu lucreze sub influenta acestora;
e) în timpul serviciului sa nu pãrãseascã locul de munca, sa nu doarma şi sa nu aibã alte preocupãri în timpul cît îşi desfãşoarã munca;
f) sa respecte regulile de acces în unitãţile de posta şi telecomunicaţii şi sa primeascã persoane strãine la locul de munca decît în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
g) sa respecte normele de protecţie a muncii şi sa contribuie la preintimpinarea accidentelor de munca, sa se prezinte la examenele periodice medicale şi psihologice în cazurile şi condiţiile stabilite;
h) sa se prezinte, la cererea unitãţii, în cel mai scurt timp la serviciu pentru:
- prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati cum sunt inundatiile, furtunile, incendiile şi altele asemenea;
- prevenirea de accidente, avarii, deranjamente şi defectiuni ale mijloacelor de posta şi telecomunicaţii şi pentru înlãturarea urmãrilor acestora;
i) sa respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa contribuie la apãrarea integritãţii bunurilor şi valorilor unitãţilor de posta şi telecomunicaţii;
j) sa nu lase fãrã supraveghere, în timpul programului de munca, mijloacele de posta şi telecomunicaţii, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, sa le dea în primire sau sa le asigure în mod corespunzãtor, la terminarea lucrului;
k) sa nu pãrãseascã, la terminarea programului, locul de munca pînã la sosirea schimbului, acolo unde se lucreazã fãrã întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia sa anunţe conducãtorul ierarhic, pentru a se lua mãsurile necesare;
l) sa poarte corect şi cu demnitate uniforma, atît în timpul cît şi în afarã programului de munca şi sa respecte dispoziţiile în vigoare cu privire la folosirea acesteia;
m) sa pãstreze secretul de stat şi secretul de serviciu;
n) sa respecte secretul corespondentei şi al trimiterilor PTTR precum şi cu privire la cei ce utilizeazã serviciile de posta şi telecomunicaţii;
o) sa evite pierderea, sustragerea, avarierea sau predarea gresita a coletelor, presei şi celorlalte trimiteri poştale;
p) sa asigure convorbirile telefonice şi telegrafice şi predarea trimiterilor poştale şi a presei în timpii de control stabiliţi;
q) sa asigure schimburile poştale între unitãţi şi mijloace de transport, în timpii de control stabiliţi;
r) sa respecte programul stabilit pentru public şi sa se îngrijeascã sa fie afişat permanent;
s) sa aibã o atitudine demna şi corecta în timpul executãrii serviciului fata de beneficiarii de prestaţii de posta şi telecomunicaţii;
s,) sa respecte condiţiile de acces şi sa aibã o atitudine respectuoasa fata de cetãţeni cu ocazia predãrii la domiciliul sau la sediul beneficiarilor a trimiterilor poştale şi telegrafice;
t) sa asigure continuitatea emisiilor de radio, televiziune şi radioficare, menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor telefonice şi telegrafice în condiţii de calitate, precum şi efectuarea întreţinerii permanente a echipamentelor şi utilajelor;
t,) sa anunţe de îndatã organele stabilite prin instrucţiunile de serviciu, în cazul ivirii unor defectiuni la echipamentul telefonic, telegrafic, de radiodifuziune, radiocomunicatii, televiziune, radiorelee şi radioficare, luind în acelaşi timp toate mãsurile pentru înlãturarea deranjamentelor şi prevenirea intreruperilor în funcţiune;
u) în caz de calamitati, incendii, distrugeri sau alte împrejurãri excepţionale care duc la întreruperea comunicaţiilor poştale, telefonice, telegrafice, de radioficare, radiodifuziune, radiocomunicatii, radiorelee şi televiziune, personalul care asigura întreţinerea acestor instalaţii sa stea la dispoziţia conducerii unitãţii pentru a participa la lucrãrile de restabilire a comunicaţiilor;
v) în cazul deranjamentelor importante care duc la întreruperea comunicaţiilor telefonice, telegrafice, de radioficare, radiodifuziune, radiocomunicatii, radiorelee şi televiziune, sa predea serviciul celorlalte persoane încadrate în munca, din tura, numai dupã repunerea instalaţiilor în funcţiune. Şeful ierarhic superior poate aproba predarea serviciului şi înainte, dupã ce a luat toate mãsurile care sa asigure înlãturarea deranjamentelor;
w) la serviciile de telefonie, telegrafie, radiodifuziune, radiocomunicatii, radiorelee, televiziune, radioficare şi în oficiile poştale de tranzit în tura permanenta, în cazul neprezentarii schimbului, sa ramina în continuare la locul de munca, incunostiintind şeful ierarhic pentru a lua mãsuri de urgenta;
z) sa execute orice alte obligaţii ce le revin în temeiul reglementãrilor în vigoare, al contractului de munca sau contractului colectiv de munca.
SECŢIUNEA a II-a
Îndatoririle personalului cu funcţii de conducere
ART. 12
Personalul cu funcţii de conducere din unitãţile de posta şi telecomunicaţii, pe lîngã îndatoririle prevãzute la art. 11, are şi urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa aplice consecvent principiul muncii şi conducerii colective şi sa informeze periodic personalul unitãţii asupra modului de realizare a sarcinilor;
b) sa aducã la cunostinta personalului în subordine obligaţiile şi rãspunderile ce-i revin, sa punã la dispoziţie instrucţiunile pe baza cãrora cei încadraţi în munca sunt obligaţi sa-şi desfãşoare activitatea, sa organizeze astfel instruirea încît sa asigure însuşirea integrala a instrucţiunilor de serviciu. Conducãtorii de unitãţi şi cei care au sarcini de instruire şi control rãspund disciplinar în cazul cînd personalul în subordine sãvîrşeşte abateri ce sunt datorate lipsei de instruire;
c) sa dea dispoziţii ferme şi precise, asigurind condiţiile necesare pentru executarea lor întocmai şi la timp;
d) sa ia mãsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzãtoare de protecţie a muncii şi de respectare a reglementãrilor în vigoare în aceasta materie, sa asigure desfãşurarea sistematica a unor acţiuni educative şi de propaganda în vederea creãrii opiniei de masa pentru respectarea normelor de protecţie a muncii;
e) sa organizeze şi sa asigure perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului, precum şi verificarea periodicã a cunoştinţelor acestuia;
f) sa cunoascã aptitudinile, gradul de pregãtire şi comportare a personalului în subordine; sa asigure, în condiţiile legii, selecţia personalului pe baze ştiinţifice, în raport cu pregãtirea profesionalã şi aptitudinile fizice şi psihice ce se cer pentru postul ce ocupa. Încadrarea, menţinerea sau promovarea celor care nu au actele de calificare cerute, nu cunosc sau nu-şi îndeplinesc sarcinile ori care prin comportarea lor pericliteazã buna desfãşurare a activitãţii, atrage rãspunderea directa a conducãtorilor;
g) sa punã la dispoziţia personalului, potrivit specificului muncii şi condiţiilor avute în vedere la stabilirea normelor de munca, instalaţiile şi unitãţile de posta, telefonie, telegrafie, radioficare, radiodifuziune, radiocomunicatii, radiorelee, televiziune precum şi celelalte instalaţii, maşini, aparate, unelte, materii prime, materiale, combustibil, şi energie electrica, necesare desfãşurãrii în bune condiţiuni a activitãţii;
h) sa asigure starea corespunzãtoare a instalaţiilor, maşinilor şi aparatelor, în vederea utilizãrii depline a capacitãţilor instalate pentru realizarea prestaţiilor PTTR, a capacitãţilor de producţie şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
i) sa asigure aprovizionarea la locurile de munca cu mãrci poştale, efecte poştale, telegrafice şi telefonice, precum şi cu acte imprimate specifice activitãţii;
j) sa asigure unitãţilor în subordine legãturile necesare pentru primirea şi predarea trimiterilor PTTR în timpii de control prevãzuţi în program;
k) sa asigure securitatea şi integritatea trimiterilor poştale şi a valorilor, la sediul unitãţilor şi pe mijloacele de transport;
l) sa introducã şi sa generalizeze metode noi de imbunatatire a muncii;
m) sa organizeze prevenirea şi stingerea incendiilor şi sa asigure dotarea şi întreţinerea reţelei de alarmare şi de instalaţii destinate stingerii incendiilor precum şi dotarea locurilor de munca şi a lucrãtorilor pentru intervenţie în caz de incendii, dupã specificul bunurilor care se protejeaza;
n) sa organizeze paza şi sa reglementeze accesul în unitate;
o) sa organizeze şi sa asigure buna funcţionare a serviciului pe schimburi, iar în afarã programului de lucru serviciul de permanenta a conducerii pe unitate, în funcţie de importanta şi caracterul specific al acesteia;
p) sa ia mãsuri pentru reducerea consumurilor de carburanţi, precum şi pentru utilizarea raţionalã a energiei electrice şi termice.
CAP. 3
Relaţiile de serviciu
ART. 13
Relaţiile de serviciu între persoanele încadrate în munca din unitãţile de posta şi telecomunicaţii sunt relaţii de ierarhie administrativã şi relaţii de subordonare operativã.
ART. 14
În cadrul relaţiilor de ierarhie administrativã fiecare persoana incadrata în munca este subordonata direct unui singur şef ierarhic.
Transmiterea dispoziţiilor legate de ierarhia administrativã se face prin conducãtorii ierarhici direcţi. Conducãtorii ierarhici pot transmite dispoziţii şi nemijlocit; în acest caz cel care a primit dispoziţia este obligat sa informeze pe conducãtorul sau ierarhic direct.
ART. 15
În cadrul relaţiilor de subordonare operativã, persoanele încadrate în munca sunt subordonate pe linie de specialitate la diferite nivele de organizare a unitãţilor din reţeaua de posta şi telecomunicaţii. Relaţiile de subordonare operativã se stabilesc prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor.
ART. 16
Conducãtorii sunt obligaţi sa dea dispoziţii în limita competentei şi, sa pretindã executarea întocmai a dispoziţiilor date şi a instrucţiunilor de serviciu şi sa controleze executarea acestora. Dispoziţiile date trebuie sa fie conforme cu legile şi instrucţiunile de serviciu şi sa nu lezeze onoarea şi demnitatea ce urmeazã a le executa.
Conducãtorii rãspund şi de consecinţele acestora. Ei sunt obligaţi sa se convingã ca dispoziţiile date verbal au fost intelese de cei care urmeazã sa le execute.
ART. 17
Personalul este obligat sa execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.
Dacã persoana care primeşte dispoziţia considera ca aceasta este ilegala sau ca executarea ei ar pune în pericol siguranta telecomunicatiilor ori ar putea provoca avarierea sau distrugerea unor instalaţii sau bunuri, trebuie sa raporteze de îndatã asupra acestor împrejurãri celui care a dat dispoziţia; dacã acesta îşi menţine dispoziţia, persoana respectiva, pe proprie rãspundere poate sa nu o execute, raportind conducatorului ierarhic imediat superior celui care a dat dispoziţia. Aceste cazuri se vor analiza de îndatã, luindu-se mãsuri de prevenire a unor situaţii similare şi de stabilire a responsabilitãţilor.
ART. 18
Raportul asupra îndeplinirii dispoziţiilor trebuie sa corespundã întru totul realitãţii. De asemenea, toate informaţiile ce se transmit sau se raporteazã trebuie sa fie exacte şi date la termenele stabilite sau în timp util atunci cînd se fac din proprie initiativa.
ART. 19
Persoanele încadrate în munca din unitãţile de posta şi telecomunicaţii sunt obligate sa manifeste în relaţiile lor respect şi ajutor reciproc.
Personalul care, prin natura funcţiilor, vine în contact cu publicul trebuie sa aibã o ţinuta şi o comportare corespunzãtoare, sa dea dovada de solicitudine şi principialitate şi sa rezolve toate problemele în spiritul legalitãţii.
CAP. 4
Controlul în unitãţi
ART. 20
Controlul în unitãţile de posta şi telecomunicaţii privind activitãţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, precum şi asupra modului în care se respecta ordinea şi disciplina, se realizeazã prin:
a) controlul ierarhic curent, care se efectueazã de cãtre fiecare conducãtor ierarhic asupra activitãţii personalului în subordine directa, avînd caracter permanent şi sistematic;
b) controlul ierarhic programat, care se efectueazã de cãtre conducãtorul unei unitãţi sau delegatul sau, la unitãţile subordonate, avînd caracter periodic şi cuprinzînd mai multe domenii de activitate;
c) controlul ierarhic prin sondaj, care se efectueazã în baza unui program sau inopinat de cãtre conducãtorii ierarhici sau delegaţii acestora, asupra activitãţii celor în subordine;
d) controlul programat pe linia subordonarii operative, care se efectueazã de cãtre conducãtorii compartimentelor functionale ale unei unitãţi sau delegaţii acestora, la unitãţile subordonate, limitat la domeniul de specialitate respectiv şi avînd caracter periodic;
e) controlul curent de specialitate, care se efectueazã asupra celor subordonaţi pe linie operativã.
Prin control se realizeazã totodatã îndrumarea personalului în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
ART. 21
Modul de organizare şi efectuare a controalelor se stabileşte potrivit legii, prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor.
ART. 22
Constatãrile fãcute cu ocazia controalelor se aduc la cunostinta celor controlati şi conducãtorilor direcţi ai acestora atît pe parcursul controlului cît şi la sfîrşitul acestuia, stabilindu-se mãsurile ce se impun a fi luate, termenele şi responsabilitãţile care se înscriu în registrul unic de control conform reglementãrilor legale.
Conducãtorii ierarhici sunt obligaţi sa urmãreascã aducerea la îndeplinire a mãsurilor stabilite ca urmare a controalelor efectuate.
CAP. 5
Recompensele şi modul cum se acorda
ART. 23
Recompensele constituie mijloacele prin care sunt stimulati în munca cei care-şi îndeplinesc exemplar sarcinile de serviciu.
Recompensele se pot acorda, dupã caz, celor care:
a) savirsesc acte de curaj, de devotament sau de eroism în legatura cu activitatea de posta şi telecomunicaţii;
b) depun o activitate deosebita şi dovedesc initiativa pentru preintimpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situaţii care ar putea produce pagube ori întreruperea poştei şi telecomunicatiilor;
c) au o contribuţie deosebita în restabilirea telecomunicatiilor şi pentru înlãturarea efectelor unor avarii sau calamitati;
d) depun o activitate exemplara pentru depãşirea sistematica a sarcinilor de plan, pãstrarea şi apãrarea avutului obştesc, obţinerea unor importante economii de materiale, combustibili şi energie sau se evidenţiazã prin alte realizari importante în munca;
e) manifesta initiativa creatoare în rezolvarea sarcinilor de serviciu sau în anumite acţiuni prin care se imbunatatesc nivelul exploatãrii, nivelul tehnic şi de întreţinere a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, a utilajelor şi instalaţiilor, pregãtirea profesionalã şi starea de disciplina a personalului, productivitatea muncii şi eficienta economicã a lucrãrilor;
f) realizeazã lucrãri de o mare complexitate sau care într-un timp scurt necesita un volum mare de munca şi prin care se rezolva probleme de serviciu la un nivel superior;
g) prin activitatea lor obţin orice alte realizari importante pentru bunul mers al unitãţii.
Pentru a-şi atinge scopul, recompensele se vor acorda imediat ce s-au constatat meritele ce le indreptatesc.
SECŢIUNEA I
Recompense cu caracter general
ART. 24
Recompensele ce se pot acorda celor încadraţi în munca sunt:
a) multumirea verbalã sau în scris;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea pe tabelul de onoare al unitãţii;
d) înscrierea în cartea de onoare a unitãţii;
e) evidentierea prin citare pe unitate, prin presa sau publicaţii ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor;
f) premii pentru cei care desfãşoarã o activitate deosebita, care previn întreruperi sau avarii la mijloacele de posta şi telecomunicaţii sau care contribuie la înlãturarea urgenta a efectelor acestora;
g) acordarea de trepte sau gradatii la retributia tarifara cu reducerea vechimii minime, în condiţiile prevãzute de lege;
h) gratificatii;
i) ordine şi medalii, titluri de onoare, insigne, diplome de onoare şi titluri distincte;
j) alte recompense.
SECŢIUNEA a II-a
Recompense specifice
ART. 25
În afarã recompenselor prevãzute la art. 24, se pot acorda şi urmãtoarele recompense specifice:
a) personalului din posta şi telecomunicaţii, insigna "Pentru merite în posta şi telecomunicaţii";
b) personalului din activitatea de radio, insigna "Radist de onoare".
Forma şi caracteristicile insignelor şi condiţiile de purtare a acestora se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu avizul Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transport şi telecomunicaţii.
SECŢIUNEA a III-a
Procedura de acordare a recompenselor
ART. 26
Recompensele se acorda sau, dupã caz, se propun de cãtre conducãtorii ierarhici. De asemenea, pot propune acordarea de recompense conducãtorii compartimentelor, organele de control precum şi colectivele de lucru din care face parte persoana respectiva. Acordarea recompenselor se face cu consultarea organului de partid şi a celui de sindicat.
Recompensele se acorda dupã cum urmeazã:
a) multumirea verbalã şi multumirea scrisã, de şefii ierarhici, începînd cu şeful de echipa, sau de organele de conducere colectivã ale unitãţii;
b) evidentierea în munca şi înscrierea pe tabloul de onoare al unitãţii, de conducãtorii ierarhici, începînd cu şeful de serviciu cu acordul adunãrii grupei sindicale;
c) înscrierea în cartea de onoare a unitãţii, evidentierea prin citare pe unitate, prin presa sau publicaţii ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, de directorii de întreprinderi şi unitãţi exterioare, ministrul sau adjunctii acestuia;
d) premii pentru cei care desfãşoarã o activitate deosebita, care previn întreruperi sau avarii la mijloacele de posta şi telecomunicaţii sau care contribuie la înlãturarea urgenta a efectelor acestora, la propunerea sau de cãtre organele de conducere colectivã ale unitãţilor, conform competentelor stabilite prin lege;
e) acordarea de trepte sau, dupã caz, gradatii la retributia tarifara cu reducerea vechimii minime şi alte recompense în condiţiile prevãzute de lege, de ministrul sau adjunctii acestuia sau de organele de conducere colectivã ale unitãţilor, potrivit competentelor;
f) acordarea insignelor de merit specifice activitãţilor de posta şi telecomunicaţii, de ministrul sau adjunctii acestuia ori de organul de conducere colectivã al ministerului;
g) gratificatii şi alte recompense, în condiţiile prevãzute de lege.
Stabilirea prin asimilare a funcţiilor ai cãror titulari au dreptul de a acorda recompense se face prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, cu acordul Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii, prin echivalare cu cele prevãzute la lit. a) - c) din prezentul articol.
Recompensele acordate nu pot fi anulate sau modificate de cãtre conducãtorii ierarhici ai celor care le-au acordat, decît în situaţia în care cei care le-au acordat şi-au depãşit competenta.
Dacã activitatea desfasurata de o persoana incadrata în munca justifica acordarea unei recompense ce depãşeşte competenta de acordare a conducatorului ierarhic direct, acesta poate face propunerea conducatorului ierarhic competent. Recompensele pot fi acordate, în limita competentei, atît personalului unitãţii cît şi celor detasati.
Conducãtorii ierarhici pot primi recompense atît pentru merite personale cît şi pentru rezultatele bune ale unitãţilor sau compartimentelor pe care le conduc.
ART. 27
Recompensele acordate se aduc la cunostinta celor cãrora li s-au acordat, precum şi colectivului de munca în care îşi desfãşoarã activitatea şi se trec în fişa sau dosarul personal al celui recompensat.
CAP. 6
Sancţiunile disciplinare, procedura aplicãrii lor, cãile de atac
SECŢIUNEA I
Abateri disciplinare
ART. 28
Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre persoana incadrata în munca, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã.
Dacã faptele sunt sãvîrşite în astfel de condiţii încît potrivit legii penale constituie infracţiuni, faptuitorii vor fi sancţionaţi şi potrivit legii penale. Rãspunderea penalã, administrativã sau materialã ori aplicarea unor mãsuri de influentare obsteasca nu exclud rãspunderea disciplinarã pentru fapta sãvîrşitã, dacã prin aceasta s-au încãlcat şi obligaţiile de munca.
ART. 29
Se considera abateri disciplinare ale personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii urmãtoarele fapte:
a) organizarea sau executarea unei operaţii ori lucrãri, darea unei dispoziţii pentru executarea acesteia, care a condus sau putea conduce la întreruperea activitãţii de posta şi telecomunicaţii, avarierea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii, pagube materiale, accidente de munca;
b) încãlcarea regulilor şi disciplinei în exploatarea, întreţinerea, administrarea şi repararea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii şi în conducerea prin dispecer a telecomunicatiilor;
c) sustragerea sub orice forma de bunuri şi valori aparţinînd unitãţii;
d) încãlcarea regulilor privind activitãţile de protecţie a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi accesul în unitãţi;
e) introducerea sau consumul de bãuturi alcoolice în incinta unitãţii sau la locurile de munca, prezentarea la serviciu în condiţii necorespunzãtoare efectuãrii serviciului, precum şi efectuarea serviciului sub influenta alcoolului;
f) încãlcarea regulilor privind apãrarea secretului de stat şi de serviciu;
g) neprezentarea la solicitarea conducerii, pentru înlãturarea urmãrilor accidentelor, avariilor, incendiilor, în scopul restabilirii grabnice a activitãţii de posta şi telecomunicaţii;
h) nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevãzutã pentru intrarea în schimb sau pãrãsirea serviciului înainte de sosirea persoanei din schimbul urmãtor;
i) nerespectarea în timpul serviciului a regimului de lucru stabilit; încãlcarea disciplinei tehnologice;
j) efectuarea în timpul programului a unor lucrãri ce nu au legatura cu obligaţiile de serviciu;
k) nerespectarea ordinii, curãţeniei şi neluarea mãsurilor necesare pentru folosirea corespunzãtoare şi întreţinerea bunurilor unitãţii;
l) folosirea abuzivã a mijloacelor de posta şi telecomunicaţii precum şi a bunurilor aparţinînd unitãţii;
m) necompletarea sau completarea necorespunzãtoare a evidentelor precum şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau necomplete;
n) neparticiparea la instructaje, cursuri de pregãtire profesionalã, analiza activitãţii periodice sau alte activitãţi destinate ridicãrii nivelului profesional;
o) neprezentarea la controalele şi verificãrile periodice privind starea sãnãtãţii sau a aptitudinilor;
p) neincunostintarea sefilor ierarhici asupra unor deficiente de natura a stinjeni activitatea normalã a poştei şi telecomunicatiilor;
r) încãlcarea regulilor de comportare în relaţiile de serviciu; neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în regulamentele de organizare şi funcţionare a unitãţilor.
ART. 30
Constituie de asemenea abateri disciplinare şi urmãtoarele fapte sãvîrşite de conducatori în mãsura în care acestea le reveneau ca obligaţii potrivit reglementãrilor în vigoare:
a) neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control;
b) neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea personalului în subordine în legatura cu atribuţiile de serviciu; neluarea unor mãsuri ferme privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce reveneau acestuia;
c) abuzul de autoritate fata de personalul în subordine, stirbirea autoritãţii sau afectarea demnitãţii acestuia;
d) aplicarea în mod nejustificat a unor sanctiuni, acordarea nejustificatã a recompenselor sau luarea altor mãsuri nedrepte ori cu încãlcarea dispoziţiilor legale.
Enumerarea faptelor arãtate în prezentul articol nu este limitativa, sancţiunile disciplinare putindu-se aplica şi pentru nerespectarea oricãror alte obligaţii de serviciu prevãzute în lege, în prezentul statut, sau în instrucţiuni de serviciu.
ART. 31
Conducãtorii trebuie sa ia mãsuri în vederea prevenirii abaterilor disciplinare ale personalului, potrivit obligaţiilor ce le revin, iar atunci cînd faptele s-au savirsit, sa aplice, potrivit competentelor stabilite, sancţiunile disciplinare fãrã intirziere şi cu toatã exigenta sau, dupã caz, sa sesizeze şi sa propunã mãsurile corespunzãtoare, în raport cu gravitatea faptelor.
Odatã cu aplicarea sancţiunii, conducãtorul este obligat sa atragã atenţia persoanelor în subordine asupra îndatoririlor lor de serviciu sau sa punã în discuţia colectivului de munca abaterea sãvîrşitã. Dezbaterea în colectivul de munca a abaterii disciplinare trebuie sa constituie un prilej de analiza tovaraseasca a comportãrii celui sancţionat şi de afirmare a opiniei colective impotriva abaterii sãvîrşite.
ART. 32
Sancţiunile disciplinare aplicate trebuie sa aibã scop educativ, sa contribuie la îndreptarea celui care a savirsit abaterea şi prin caracterul lor exemplar sa constituie o avertizare pentru întregul personal.
Sancţiunile disciplinare se au în vedere la stabilirea aprecierilor şi a calificativelor anuale ale personalului precum şi la promovarea în funcţie.
ART. 33
Persoanelor încadrate în munca li se poate aplica pentru o fapta care constituie abatere disciplinarã numai o singura sancţiune disciplinarã, chiar dacã cu acest prilej au fost incalcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este interzisã aplicarea de sancţiuni colective întregului personal al unitãţii sau al unui compartiment de munca.
SECŢIUNEA a II-a
Sancţiuni disciplinare
ART. 34
Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1 - 3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu retributie la nivelul de baza, diminuarea acesteia cu 5 - 10 %, pe aceiaşi perioada;
d) reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10 % în cazul celor ce ocupa funcţii de conducere cu retribuire fixa;
e) retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe o durata de 1 - 3 luni;
f) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
ART. 35
Mustrarea se aplica, de regula, celui care a savirsit, pentru prima data, o abatere de mica importanta.
ART. 36
Avertismentul se aplica celui care repeta abaterea pentru care a fost sancţionat cu mustrare sau care, prin încãlcarea obligaţiilor sale de munca şi a normelor de comportare în unitate poate influenta bunul mers al unitãţii.
ART. 37
Retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1 - 3 luni sau în cazul celor încadraţi cu o retributie la nivelul de baza, diminuarea acesteia cu 5 - 10 %, se aplica celui care repeta abaterea pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau incalca obligaţiile sale de munca ori normele de comportare în unitate, influientind bunul mers al unitãţii.
ART. 38
Reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10 % se aplica personalului de conducere care repeta abaterile pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau care a savirsit abateri prin încãlcarea obligaţiilor de munca ori a normelor de comportare în unitate, influientind prin aceasta bunul mers al unitãţii.
ART. 39
Retrogradarea în funcţie sau categorie se aplica celor care repeta abaterile pentru care au fost sancţionaţi conform prevederilor art. 37 şi 38 ori incalca obligaţiile de munca sau normele de comportare în unitate cu urmãri grave asupra bunului mers al unitãţii.
ART. 40
Desfacerea disciplinarã a contractului de munca se aplica celui care sãvîrşeşte o abatere foarte grava prin efectul produs asupra bunului mers al unitãţii, ori incalca în mod repetat obligaţiile sale de munca, inclusiv normele de comportare în unitate.
Urmãtoarele abateri pot fi sancţionate cu desfacerea disciplinarã a contractului de munca:
a) fapte care au produs sau care puteau produce întreruperi: evenimente, deranjamente, avarii sau deteriorãri cu consecinţe grave, privind siguranta telecomunicatiilor sau activitatea de posta;
b) sustragerea sub orice forma de bunuri aparţinînd unitãţii sau încredinţate pentru transport poştal;
c) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bãuturilor alcoolice precum şi consumarea lor în timpul serviciului.
SECŢIUNEA a III-a
Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare
ART. 41
Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare prealabilã a faptei de cãtre conducãtorul unitãţii, de conducãtorii ierarhici superiori sau de unul ori de mai mulţi delegaţi ai acestora.
În cursul cercetãrilor, se vor administra şi analiza toate dovezile necesare pentru stabilirea completa şi exactã a faptelor care constituie abateri disciplinare şi a împrejurãrilor în care au fost sãvîrşite.
Persoana incadrata în munca supusã cercetãrii va fi ascultata în toate cazurile, iar apãrãrile şi susţinerile sale vor fi verificate cu toatã exigenta. Pentru aflarea adevãrului şi stabilirea exactã a situaţiei de fapt, pot fi ascultate orice persoane care au cunostinta sau pot da lãmuriri asupra faptelor şi împrejurãrilor. Declaraţiile celor ascultaţi se consemneazã în scris şi se semneazã de aceştia, dupã ce în prealabil s-a stabilit identitatea lor.
În cazul în care cercetãrile s-au efectuat de organul competent a aplica sancţiunea, constatãrile şi concluziile acestuia vor fi consemnate într-un proces-verbal pe baza cãruia se va aplica sancţiunea. Atunci cînd competenta de aplicare a sancţiunii aparţine altei persoane decît cea care a fãcut cercetarea, dosarul de cercetare se va inainta acelei persoane în vederea aplicãrii sancţiunii.
ART. 42
La stabilirea sancţiunilor disciplinare, se va tine seama de:
a) cauzele, gravitatea faptei şi împrejurãrile în care a fost sãvîrşitã;
b) gradul de vinovãţie al celui care a comis fapta;
c) urmãrile abaterii sãvîrşite, iar în cazul în care sunt mai mulţi vinovaţi, mãsura în care fiecare din ei a contribuit la producerea acestor urmãri;
d) dacã cel în cauza a mai avut şi alte abateri, timpul de cînd se afla în funcţia pe care o îndeplineşte şi modul de comportare în serviciu.
La stabilirea sancţiunilor disciplinare prevãzute la art. 34 lit. c), d) şi e) se va avea în vedere şi faptul dacã pentru neîndeplinirea acelor îndatoriri de serviciu s-a diminuat retributia tarifara conform sistemului de retribuire în vigoare, ori s-a aplicat o amenda.
În cazul repetarii unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se aplica, de regula, în mod progresiv.
ART. 43
În scopul asigurãrii desfãşurãrii nestingherite a cercetãrilor, pentru abateri disciplinare grave, personalul poate fi obligat sa stea la dispoziţia organelor de cercetare pe timpul strict necesar, fãrã a-şi îndeplini atribuţiile funcţiei. În acest caz, conducãtorii ierarhici vor lua mãsuri pentru asigurarea desfãşurãrii normale a serviciului la locul de munca.
Mãsura prevãzutã la alin. 1, a carei durata nu va putea depãşi 15 zile, se ia de conducãtorul care face sau a dispus efectuarea cercetãrilor, ori de conducãtorii ierarhici superiori acestora şi se comunica în scris celor în cauza. Atunci cînd a fost dispusã de cãtre un conducãtor inferior celui îndreptãţit a încadra în munca persoana respectiva, mãsura va fi supusã confirmãrii conducatorului cu competenta de încadrare în munca, în termen de cel mult 3 zile.
În aceasta perioada, cel supus cercetãrii va putea fi folosit la îndeplinirea altor activitãţi şi va primi retributia tarifara de încadrare, sporul de vechime şi, dupã caz, alocaţia de stat pentru copii, plata urmînd a se face pe baza confirmãrii scrise a organului de cercetare ca a stat la dispoziţia sa. În cazul constatãrii nevinovãţiei celui cercetat, acestuia i se va plati şi diferenţa pînã la suma rezultatã din calculul retributiei sale medii realizate în ultimele 3 luni anterioare mãsurii luate.
La expirarea termenului prevãzut la alin. 2, persoana respectiva reintra de drept în îndeplinirea funcţiei avute, dacã sancţiunea disciplinarã aplicatã nu implica modificarea sau încetarea contractului de munca.
ART. 44
Sancţiunile disciplinare se aplica, sau dupã caz, se propun, de conducãtorii direcţi, de conducãtorii ierarhici superiori ori de organele de conducere colectivã ale unitãţii sau ale unitãţii ierarhic superioare. De asemenea, pot fi propuse de cãtre şefii de compartimente şi de organele de control. În cazul încãlcãrii normelor privind ordinea şi disciplina la locul de munca, colectivul compartimentului din care face parte cel vinovat, poate sa ia în dezbatere abaterea sãvîrşitã şi sa ceara conducerii unitãţii aplicarea sancţiunii disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca.
Sancţiunile disciplinare se aplica dupã cum urmeazã:
a) mustrarea şi avertismentul, de conducãtorii ierarhici începînd cu şeful de serviciu, sau de organele de conducere colectivã ale unitãţilor;
b) retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire, pe o perioada de 1 - 3 luni, sau, în cazul celor încadraţi cu retributie la nivel de baza, diminuarea acesteia cu 5 - 10 % pe aceeaşi perioada, reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10 %, precum şi retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe o durata de 1 - 3 luni, de organele de conducere colectivã ale unitãţilor sau, dupã caz, de conducãtorul unitãţii, potrivit competentelor de încadrare în munca;
c) desfacerea contractului de munca, de organele de conducere colectivã sau, dupã caz, de conducãtorul unitãţii, potrivit competentelor de încadrare în munca, cu consultarea organelor sindicale.
Orice conducãtor poate aplica sancţiunile corespunzãtoare competentei sale, personalului în subordine. Competenta de sancţionare aparţine şi celui care înlocuieşte temporar pe conducãtorul unitãţii sau pe conducãtorul ierarhic superior al acestuia.
În cazul în care sancţiunile disciplinare se aplica de conducãtorii ierarhici superiori, mãsurile de aplicare a acestor sancţiuni, inclusiv comunicarea sancţiunii, se iau prin conducerea unitãţii în care funcţioneazã cel sancţionat. Ministrul transporturilor şi adjunctii acestuia au dreptul sa aplice tuturor persoanelor încadrate în munca subordonate ierarhic, orice sancţiune disciplinarã din cele prevãzute în prezentul statut.
Stabilirea prin asimilare a funcţiilor ai cãror titulari au dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare se face prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, de acord cu Comitetul Uniunii sindicatelor întreprinderilor din transporturi şi telecomunicaţii, prin echivalare cu cele prevãzute la lit. a) - c) din prezentul articol.
ART. 45
Pentru abaterile disciplinare sãvîrşite de o persoana incadrata în munca pe timpul detaşãrii, sancţiunile "mustrare" şi "avertisment", se aplica de unitatea la care lucrãtorul este detaşat. Desfacerea disciplinarã a contractului de munca se aplica numai de conducerea unitãţii care l-a detaşat. Celelalte sancţiuni se aplica de conducerea unitãţii la care este detaşat, cu acordul unitãţii unde este încadrat.
Abaterile disciplinare sãvîrşite de cei încadraţi în munca pe timpul delegarii în alta unitate, se sancţioneazã de conducãtorul unitãţii care l-a delegat, la propunerea unitãţii la care au fost delegaţi.
Ucenicii care se pregãtesc la locul de munca, elevii şi studenţii care fac practica vor fi sancţionaţi, pentru abaterile disciplinare sãvîrşite, potrivit actelor normative care reglementeazã pregãtirea profesionalã a acestora.
ART. 46
Cînd pentru aceeaşi abatere ori mai multe abateri aflate în strinsa legatura au fost cercetate persoane cu funcţii diferite sau din unitãţi diferite, sancţiunile se aplica de conducãtorul competent sa sanctioneze persoana cu funcţia cea mai mare, respectiv de conducãtorul sau organul de conducere colectivã al unitãţii superioare comune.
ART. 47
Sancţiunea disciplinarã va fi stabilitã şi comunicatã în scris persoanei încadrate în munca în cel mult 30 de zile de la data cînd cel în drept a o aplica a luat cunostinta de sãvîrşirea abaterii; aplicarea sancţiunii nu se va face însã mai tirziu de şase luni de la data sãvîrşirii abaterii. Dupã trecerea acestor termene abaterile disciplinare nu mai pot fi sancţionate, cu excepţia faptelor care au fãcut obiectul unei anchete penale începutã înainte de expirarea acestor termene. În acest caz, termenele sunt suspendate pe timpul anchetei penale.
Cei din vina cãrora nu s-au putut lua la timp mãsuri disciplinare sunt rãspunzãtori de neluarea acestor mãsuri.
În actul de comunicare a sancţiunii se va arata calea de atac, termenul de introducere a contestaţiei şi organul competent sa o soluţioneze.
Sancţiunile disciplinare se aduc la cunostinta colectivului de lucru din care face parte cel sancţionat.
ART. 48
Sancţiunile disciplinare sunt executorii de îndatã ce au fost comunicate, chiar dacã impotriva lor s-a fãcut contestaţie.
Toate sancţiunile rãmase definitive se trec în fişa sau dosarul personal al celui sancţionat.
ART. 49
În cazul în care unitatea a fãcut plîngere penalã impotriva unei persoane încadrate în munca sau aceasta a fost trimisa în judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcţia detinuta, conducerea unitãţii o va suspenda din funcţie. Pe timpul suspendãrii nu se plãtesc drepturile de retribuire.
În cazul constatãrii nevinovãţiei persoanei încadrate în munca suspendatã din funcţie, aceasta are dreptul pe timpul cît a fost lipsitã de retributie din aceasta cauza, la o despãgubire calculatã pe baza retributiei medii realizate în ultimele trei luni, anterioare suspendãrii. Dacã cel în cauza s-a încadrat între timp într-o funcţie cu o retributie inferioarã sau a realizat alte cistiguri mai mici, despãgubirea va consta pentru perioada respectiva în diferenţa dintre retributia medie realizatã pe ultimele trei luni anterior suspendãrii şi cîştigul realizat între timp.
SECŢIUNEA a IV-a
Cãile de atac impotriva sancţiunilor disciplinare
ART. 50
Impotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face contestaţie în scris în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
Contestaţia impotriva sancţiunii disciplinare, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de munca, se soluţioneazã de cãtre:
a) persoana care ocupa funcţia ierarhica imediat superioarã celui care a aplicat sancţiunea;
b) consiliul oamenilor muncii al unitãţilor de posta şi telecomunicaţii, pentru sancţionarea aplicatã de conducãtorul unitãţii;
c) organul ierarhic imediat superior, pentru sancţiunile aplicate de consiliul oamenilor muncii din unitãţile de posta şi telecomunicaţii.
Contestaţiile impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se soluţioneazã de cãtre judecãtoria în raza cãreia îşi are sediul unitatea sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor acestora.
ART. 51
Contestaţia se face în scris şi se depune la unitatea care a aplicat sancţiunea, la organul ierarhic superior sau la judecãtorie, dupã caz. Contestaţia adresatã unui organ necompetent se înregistreazã şi va fi înaintatã de acesta organului competent sa o soluţioneze, comunicindu-se petitionarului despre aceasta.
ART. 52
Organul ierarhic superior competent este obligat sa soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la primire, putind dispune menţinerea, reducerea, înlocuirea sancţiunii aplicate cu una mai uşoarã sau anularea sancţiunii.
Pînã la rezolvarea contestaţiei, cel care a fãcut-o poate sa o retragã sau poate depune memorii şi alte acte justificative în completare.
Hotãrîrea se motiveaza şi se comunica în scris, în termen de 5 zile de la pronunţare, atît celui în cauza cît şi unitãţii, care va înştiinţa persoana care a aplicat sancţiunea.
ART. 53
Conducãtorul ierarhic superior are dreptul sa agraveze sancţiunea disciplinarã data de o persoana în subordine dacã apreciazã ca sancţiunea aplicatã este prea uşoarã fata de gravitatea abaterii sãvîrşite. Aceasta mãsura poate fi luatã în termenele prevãzute la art. 47 şi numai dacã sancţiunea nu a fost executatã.
ART. 54
În caz de anulare a sancţiunilor prevãzute la art. 34. lit. c), d), e) şi f), cel în cauza are dreptul sa fie readus la nivelul retributiei, în funcţia şi locul de munca avute anterior aplicãrii sancţiunii.
Dispoziţiile art. 49 alin. 2 se aplica în mod corespunzãtor.
Sancţiunile anulate se vor şterge din fişa personalã a celui sancţionat.
ART. 55
Conducãtorul care a aplicat sancţiunea rãspunde, dupã caz, disciplinar, material sau penal atunci cînd, cu rea-credinţa, a aplicat o sancţiune disciplinarã care ulterior a fost anulatã.
În cazul cînd cel care a aplicat sancţiunea disciplinarã sau organul ierarhic superior descoperã, în apãrarea celui sancţionat, dovezi de nevinovatie care nu au fost cunoscute la data aplicãrii sancţiunii, este obligat sa anuleze din oficiu sancţiunea.
ART. 56
Sancţiunile disciplinare definitive stabilite de organele administrative pot fi revizuite în cazul cînd se descoperã dovezi noi, de natura sa stabileascã nevinovatia celor în cauza sau din care sa rezulte ca vinovãţia acestora este mai mica.
Cererea de revizuire se face în termen de 30 de zile de la data cînd cel sancţionat a lua cunostinta de noile dovezi şi se soluţioneazã de conducãtorul care a stabilit sancţiunea, respectiv organul ierarhic administrativ, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
Desfacerea contractului de munca rãmasã definitiva prin hotãrîre judecãtoreascã este supusã revizuirii potrivit Codului de procedura civilã.
ART. 57
Sancţiunea disciplinarã aplicatã, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de munca, se considera a nu fi fost luatã dacã timp de un an de la executarea ei persoana incadrata în munca nu a mai savirsit o alta abatere. Mãsura nu priveşte efectele bãneşti ale sancţiunii aplicate.
În cazul cînd cel sancţionat nu a mai savirsit între timp nici o abatere disciplinarã şi a dovedit prin intreaga sa comportare în munca ca sancţiunea şi-a atins scopul educativ, cei care au aplicat-o vor putea dispune, cu consultarea organelor de partid şi a celor sindicale, chiar mai înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la executarea sancţiunii, ca aceasta sa fie consideratã a nu fi fost luatã. Mãsura nu priveşte efectele bãneşti ale acesteia.
Ridicarea sancţiunii se consemneazã în fişa personalã.
CAP. 7
Mãsuri pentru asigurarea drepturilor personalului
ART. 58
Personalul din unitãţile de posta şi telecomunicaţii poate face reclamaţii la conducãtorii ierarhici superiori cu privire la unele mãsuri în legatura cu serviciul, prin care poate fi vãtãmat în interesele lui legitime.
Reclamaţiile trebuie sa se adreseze conducatorului nemijlocit iar în cazul în care problema nu a fost rezolvatã de acesta, cel în cauza se poate adresa pe cale ierarhica conducatorului imediat superior. Este interzisã ca în reclamaţiile scrise, înaintate prin posta, sa fie trecute date cu caracter secret. Reclamaţiile trebuie sa se refere numai la persoana celui în cauza şi sa fie fãcute în limitele politetii.
ART. 59
Conducãtorul care a primit reclamaţia este obligat sa o examineze în cel mai scurt timp, dar nu mai tirziu de termenele prevãzute de lege şi dacã o va gãsi intemeiata, sa ia imediat mãsurile corespunzãtoare. Dacã soluţionarea reclamaţiei nu intra în competenta sa, conducãtorul care a primit-o va sesiza pe conducãtorul care are aceasta competenta. În toate cazurile, cel care a fãcut reclamaţia va fi încunoştinţat despre mãsurile luate.
ART. 60
Conducãtorul care a savirsit o nedreptate sau a luat a mãsura nelegalã fata de o persoana în subordine, pentru motivul ca a fãcut o reclamaţie sau sesizare, va fi sever sancţionat.
CAP. 8
Organizarea timpului de lucru
ART. 61
Mãsurile referitoare la organizarea timpului de munca în unitãţile de posta şi telecomunicaţii vor fi stabilite de conducãtorii acestor unitãţi, împreunã cu organele sindicale, ţinînd seama de profilul şi specificul unitãţii, aducindu-se la cunostinta persoanelor încadrate în munca, direct sau prin afişare:
a) ora începerii şi ora terminãrii programului de lucru;
b) modul de organizare a lucrului în schimburi, tura, turnus, program de exploatare sau alte forme specifice activitãţii, cu indicarea duratei şi condiţiilor în care se fac predarea şi preluarea lucrului;
c) durata pauzelor pentru alimentarea şi îngrijirea copilului acordate femeilor cu copii în virsta de pînã la 9 - 12 luni, dupã caz, şi orele cînd urmeazã a fi acordate; cazurile în care pauzele pot fi cumulate prin reducerea programului de munca;
d) modul de organizare a serviciului pe unitate;
e) modul de acordare a zilei de repaus sãptãmînal, în cazurile în care repausul nu poate fi asigurat duminica;
f) modul în care se tine evidenta prezentei personalului - pontaj, condica de prezenta sau altele asemenea - precum şi evidenta orelor efectuate peste program;
g) modul cum se face programarea concediilor de odihna precum şi modul cum se tine evidenta acestora, a concediilor de boala, invoirilor, concediilor fãrã plata, şi a concediilor de studii;
h) regulile privind accesul în unitate, circulaţia în cadrul acesteia a personalului şi a persoanelor strãine; determinarea locului de munca unde accesul sau circulaţia este permisã numai în condiţii anume stabilite; asigurarea exercitãrii controlului asupra respectãrii acestor reguli.
CAP. 9
Dispoziţii finale
ART. 62
Unitãţile de posta şi telecomunicaţii în care se aplica prezentul statut disciplinar sunt obligate sa-l aducã la cunostinta întregului personal. În contractele de munca ale persoanelor nou încadrate se va mentiona ca acestea au luat cunostinta de prevederile statutului disciplinar.
ART. 63
În scopul cunoaşterii prevederilor statutului disciplinar al personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii, dispoziţiile acestuia se vor studia în şcolile de posta de telecomunicaţii subordonate ministerului.
ART. 64
În mãsura în care prezentul statut nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completeazã cu celelalte prevederi ale legislaţiei muncii.
------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016