Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 360 din 2 noiembrie 1976  privind aprobarea Statului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 360 din 2 noiembrie 1976 privind aprobarea Statului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi*)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 13 noiembrie 1976

__________
*) Acest decret a devenit Legea nr. 34/1976 .

Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. 1
Se aproba Statutul disciplinar al personalului din unitãţile de transporturi, care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 2
Prezentul decret intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe data intrãrii în vigoare a decretului, Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2/1971 privind aprobarea Statutului disciplinar al salariaţilor din unitãţile Ministerului Transporturilor îşi înceteazã aplicarea pentru personalul din transporturi, cu excepţia personalului din aviaţia civilã.
Pe aceeaşi data, pct. 4 din Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 206/1953 privind sarbatorirea "Zilei ceferistilor" se aproba.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


STATUTUL
disciplinar al personalului din unitãţile de transporturi


CAP. I
Reguli generale privind activitatea de transporturi şi disciplina personalului din acest domeniu de activitate

ART. 1
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul transporturilor şi îndeplineşte funcţia de organ central coordonator în acest domeniu.
ART. 2
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor rãspunde, potrivit legii, de înfãptuirea în mod unitar a programului de dezvoltare a transporturilor, de organizarea exploatãrii, întreţinerii şi repararii mijloacelor de transport pe cãile ferate, auto şi navale, a construcţiei, exploatãrii şi întreţinerii drumurilor, a porturilor şi cãilor navigabile, precum şi de controlul de specialitate în domeniul sau de activitate.
ART. 3
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura prin unitãţile sale de specialitate o conceptie şi o conducere unitarã a activitãţii de transporturi.
ART. 4
Relaţiile unitãţilor de transporturi cu unitãţile beneficiare se stabilesc pe baza actelor normative care reglementeazã condiţiile de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport, precum şi de încheiere şi executare a contractelor de transport.
ART. 5
Personalul din activitatea de transporturi este obligat sa dovedeascã o inalta disciplina, în intreaga lui activitate.
Asigurarea disciplinei ferme constituie una din condiţiile esenţiale pentru buna desfãşurare a activitãţii de transporturi, orice abatere de la obligaţiile de serviciu a personalului din acest sector, orice greseala sau lipsa de exigenta putând provoca avarii ale mijloacelor de transport, distrugeri de utilaje, pierderi de vieţi omeneşti, precum şi periclitarea unor activitãţi ale economiei naţionale şi perturbari în viata social-culturalã a tarii.
ART. 6
Disciplina personalului din unitãţile de transporturi impune şi executarea cu stricteţe şi întocmai de cãtre toţi cei încadraţi în munca, indiferent de funcţie, a normelor stabilite prin lege şi a altor dispoziţii privind activitatea de transporturi.
Disciplina presupune o subordonare a fiecãrei persoane încadrate în munca fata de conducãtorii ierarhici şi se bazeazã pe recunoaşterea constienta a necesitãţii îndeplinirii cu simt de rãspundere a îndatoririlor de serviciu, în scopul asigurãrii bunei funcţionari, fãrã întreruperi şi avarii, a transporturilor.
La întãrirea disciplinei în activitatea de transporturi, un rol important revine colectivului de munca, acesta fiind dator sa desfãşoare o activitate intensa pentru prevenirea actelor de indisciplina, iar în cazul producerii lor, sa ia o atitudine ferma şi, la nevoie, sa ceara luarea de mãsuri impotriva celor care incalca ordinea şi disciplina.
ART. 7
Prezentul statut se aplica personalului din întreprinderile, centralele, regionalele şi celelalte unitãţi subordonate Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi celui din administraţia centrala a acestui minister, cu excepţia personalului din unitãţile de posta şi telecomunicaţii, care are statut disciplinar propriu.
Unitãţile al cãror personal li se aplica prevederile statutului sunt denumite, în cuprinsul acestuia, unitãţi de transporturi.
De asemenea, prevederile statutului se aplica în mod corespunzãtor şi celor care lucreazã în unitãţi de transporturi ca detasati, personalului delegat, precum şi celor care, pe baza dispoziţiilor legale, desfãşoarã în mod organizat activitãţi temporare de instruire sau documentare în aceste unitãţi.

CAP. II
Drepturile şi îndatoririle personalului

ART. 8
Persoanele încadrate în munca din unitãţile de transporturi, în dubla lor calitate de producãtori şi proprietari ai mijloacelor de producţie, bunuri comune ale întregului popor, prin contractul de munca pe care-l încheie cu unitãţile respective, devin membri ai colectivului acestor unitãţi, având îndatorirea de a-şi pune intreaga lor capacitate în slujba intereselor unitãţii, de a contribui cu toatã puterea de munca la buna gospodãrire a avutului obştesc, la funcţionarea neîntreruptã, ireprosabila şi în condiţii de securitate, a transporturilor şi la realizarea, de cãtre unitãţile în care sunt încadrate a tuturor sarcinilor ce le revin.
La încadrarea în munca, personalul va depune, potrivit legii, jurãmântul de credinţa şi devotament fata de Republica Socialistã România.
ART. 9
Personalul din unitãţile de transporturi beneficiazã de drepturile prevãzute în prezentul statut, precum şi de drepturile decurgând din calitatea de persoane încadrate în munca, prevãzute în lege.

Secţiunea I
Drepturi şi îndatoriri generale

ART. 10
În scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin, persoanele încadrate în munca în unitãţile de transporturi au urmãtoarele drepturi principale:
a) sa li se asigure un loc de munca potrivit aptitudinilor, pregãtirii profesionale, calificãrii sau brevetelor, aspiratiilor, precum şi necesitãţilor impuse de buna funcţionare a unitãţilor de transporturi;
b) sa participe la conducerea, organizarea şi controlul activitãţii unitãţii în care sunt încadrate, sa aleagã şi sa poatã fi alese în organele de conducere colectivã ale acesteia;
c) sa beneficieze de condiţiile create prin lege pentru perfecţionarea pregãtirii profesionale;
d) sa beneficieze de drepturile specifice prevãzute pentru personalul din transporturi de legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii şi de celelalte dispoziţii legale.
ART. 11
Ca membri ai colectivului de munca, persoanele încadrate în munca din unitãţile de transporturi au urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa-şi însuşeascã temeinic cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, sa participe la instructajele organizate pentru însuşirea instrucţiunilor de serviciu, sa execute întocmai şi la timp toate sarcinile ce decurg din funcţia pe care o îndeplinesc;
b) sa dea dovada de initiativa, simt de rãspundere şi grija deosebita în folosirea, gospodãrirea şi apãrarea integritãţii mijloacelor de transport, a instalaţiilor, precum şi a altor mijloace materiale, bunuri şi valori încredinţate;
c) sa respecte întocmai programul de lucru, normele de munca, procesele tehnologice şi prescripţiile de calitate stabilite pentru buna desfãşurare a producţie, sa foloseascã integral şi cu maxima eficienta timpul de munca;
d) sa se prezinte la serviciu în stare corespunzãtoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor, sa nu introducã bãuturi alcoolice în unitate sau la locul de munca, sa nu consume asemenea bãuturi în timpul serviciului şi sa nu lucreze sub influenta acestora;
e) în timpul serviciului sa nu pãrãseascã locul de munca, sa nu doarma şi sa nu aibã alte preocupãri în timpul cat îşi desfãşoarã munca;
f) sa respecte regulile de acces în unitãţile de transporturi şi sa nu primeascã persoane strãine la locul de munca decât în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
g) sa respecte normele de protecţie a muncii şi sa contribuie la preîntâmpinarea accidentelor de munca, sa se prezinte la examenele periodice medicale şi psihologice, în cazurile şi condiţiile stabilite;
h) sa se prezinte, la cererea unitãţii, în cel mai scurt timp la serviciu pentru:
- prevenirea sau înlãturarea efectelor unor calamitati, cum sunt inundatiile, furtunile, incendiile şi altele asemenea;
- prevenirea de accidente, avarii, deranjamente şi defectiuni ale mijloacelor de transport şi pentru înlãturarea urmãrilor acestora;
i) sa respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa contribuie la apãrarea integritãţii bunurilor şi valorilor unitãţilor de transport;
j) sa nu lase fãrã supraveghere, în timpul programului de munca, mijloacele de transport, maşinile şi instalaţiile în funcţiune, sa le dea în primire sau sa le asigure în mod corespunzãtor, la terminarea lucrului;
k) sa nu pãrãseascã, la terminarea programului, locul de munca pana la sosirea schimbului, acolo unde se lucreazã fãrã întrerupere, iar în caz de neprezentare a acestuia sa anunţe conducãtorul ierarhic,pentru a se lua mãsurile necesare;
l) sa poarte corect şi cu demnitate uniforma, atât în timpul cat şi în afarã programului de munca şi sa respecte dispoziţiile în vigoare cu privire la folosirea acesteia;
m) sa pãstreze secretul de stat, secretul de serviciu şi secretul corespondentei;
n) sa execute orice alte obligaţii ce le revin în temeiul reglementãrilor în vigoare, al contractului de munca sau contractului colectiv de munca.

Secţiunea a II-a
Îndatoriri specifice ale personalului care concura la siguranta circulaţiei pe cãile ferate, auto şi a navigaţiei civile

ART. 12
Personalul care concura la siguranta circulaţiei pe cãile ferate, auto şi a navigaţiei civile, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 11, este obligat:
a) sa fie vigilent în toate împrejurãrile legate de desfãşurarea activitãţii de transporturi pe cãile ferate, auto şi de navigaţie civilã şi sa acţioneze pentru preîntâmpinarea şi înlãturarea oricãror fapte care ar putea pune în pericol siguranta circulaţiei sau ar stanjeni în orice mod activitatea de transporturi;
b) sa respecte cu exigenta regulile de circulaţie, itinerarul şi programul de mers al mijloacelor de transport pe cãile ferate, auto şi de navigaţie civilã şi sa nu foloseascã mijloacele de transport care au defectiuni tehnice de natura sa pericliteze siguranta circulaţiei sau a navigaţiei;
c) sa aplice cu stricteţe normele cu privire la exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport pe cãile ferate, auto şi de navigaţie civilã ce îi sunt încredinţate.

Secţiunea a III-a
Îndatoririle personalului cu funcţii de conducere

ART. 13
Personalul cu funcţii de conducere din unitãţile de transporturi, pe lângã îndatoririle prevãzute la art. 11, are şi urmãtoarele îndatoriri principale:
a) sa aplice consecvent principiul muncii şi conducerii colective şi sa informeze periodic personalul unitãţii asupra modului de realizare a sarcinilor;
b) sa aducã la cunostinta personalului în subordine obligaţiile şi rãspunderile ce-i revin, sa organizeze astfel instruirea încât sa asigure însuşirea integrala a instrucţiunilor de serviciu, a celor privind siguranta circulaţiei şi securitatea mijloacelor de transport. Conducãtorii de unitãţi şi cei care au sarcini de instruire şi control rãspund disciplinar în cazul când personalul în subordine sãvârşeşte abateri ce sunt datorate lipsei de instruire;
c) sa dea dispoziţii ferme şi precise, asigurând condiţiile necesare pentru executarea lor întocmai şi la timp;
d) sa ia mãsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzãtoare de protecţie a muncii şi de respectare a reglementãrilor în vigoare în aceasta materie, sa asigure desfãşurarea sistematica a unor acţiuni educative şi de propaganda în vederea creãrii opiniei de masa pentru respectarea normelor de protecţie a muncii;
e) sa organizeze şi sa asigure perfecţionarea pregãtirii profesionale a personalului, precum şi verificarea periodicã a cunoştinţelor acestuia;
f) sa cunoascã aptitudinile, gradul de pregãtire şi comportare a personalului în subordine, îndeosebi ale celor ce ocupa funcţii care concura la siguranta circulaţiei pe cãile ferate, auto şi a navigaţiei; sa asigure, în condiţiile legii, selecţia personalului pe baze ştiinţifice, în raport cu pregãtirea profesionalã şi aptitudinile fizice şi psihice ce se cer pentru postul ce-l ocupa. Încadrarea, menţinerea sau promovarea celor care nu au actele de calificare cerute, nu cunosc sau nu-şi îndeplinesc sarcinile de serviciu ori care prin comportarea lor pericliteazã buna desfãşurare a activitãţii, atrage rãspunderea directa a conducãtorilor;
g) sa punã la dispoziţia personalului, potrivit muncii şi condiţiilor avute în vedere la stabilirea normelor de munca, mijloacele de transport, instalaţiile, utilajele, aparatele şi uneltele, în vederea utilizãrii depline a capacitãţii de transport şi de producţie, precum şi a folosirii complete şi eficiente a timpului de lucru;
h) sa introducã şi sa generalizeze metode noi de imbunatatire a muncii;
f) sa organizeze prevenirea şi stingerea incendiilor şi sa asigure dotarea şi întreţinerea reţelei de alarmare şi de instalaţii destinate stingerii incendiilor, precum şi dotarea locurilor de munca şi a lucrãtorilor pentru intervenţie în caz de incendii, dupã specificul bunurilor care se protejeaza;
j) sa organizeze paza şi sa reglementeze accesul în unitate;
k) sa organizeze şi sa asigure buna funcţionare a serviciului pe schimburi, iar în afarã programului de lucru, serviciul de permanenta a conducerii pe unitate, în funcţie de importanta şi caracterul specific al acesteia;
l) sa ia mãsuri pentru reducerea consumului de carburanţi prin utilizarea raţionalã a parcului de locomotive, auto şi a flotei, a maşinilor şi utilajelor, precum şi pentru utilizarea raţionalã a energiei electrice şi termice.

CAP. III
Relaţiile de serviciu

ART. 14
Relaţiile de serviciu între persoanele încadrate în munca din unitãţile de transporturi sunt relaţii de ierarhie administrativã şi relaţii de subordonare operativã.
ART. 15
În cadrul relaţiilor de ierarhie administrativã, fiecare persoana incadrata în munca este subordonata direct unui singur şef ierarhic.
Transmiterea dispoziţiilor legate de ierarhia administrativã se face prin conducãtorii ierarhici direcţi. Conducãtorii ierarhici pot transmite dispoziţii şi nemijlocit; în acest caz, cel care a primit dispoziţia este obligat sa informeze pe conducãtorul sau ierarhic direct.
ART. 16
În cadrul relaţiilor de subordonare operativã, persoanele încadrate în munca sunt subordonate pe linie de specialitate la diferite nivele de organizare a unitãţilor din reţeaua de transporturi. Relaţiile de subordonare operativã se stabilesc prin ordine şi instrucţiuni ale ministerului transporturilor şi telecomunicatiilor.
ART. 17
Conducãtorii sunt obligaţi sa dea dispoziţii în limita competentei lor, sa pretindã executarea întocmai a dispoziţiilor date şi a instrucţiunilor de serviciu şi sa controleze executarea acestora. Dispoziţiile date trebuie sa fie conforme cu legile şi instrucţiunile de serviciu şi sa nu lezeze onoarea şi demnitatea celor ce urmeazã a le executa.
Conducãtorii rãspund de legalitatea şi temeinicia dispoziţiilor date, precum şi de consecinţele acestora. Ei sunt obligaţi sa se convingã ca dispoziţiile date verbal au fost intelese de cei care urmeazã sa le execute.
ART. 18
Personalul este obligat sa execute întocmai şi la timp dispoziţiile primite.
Dacã persoana care primeşte dispoziţia considera ca aceasta este ilegala sau ca executarea ei ar pune în pericol siguranta transporturilor, viata personalului şi a cãlãtorilor sau ar putea provoca avarii ori distrugerea unor instalaţii sau bunuri, trebuie sa raporteze de îndatã asupra acestor împrejurãri celui care a dat dispoziţia; dacã aceasta îşi menţine dispoziţia, persoana respectiva, pe proprie rãspundere, poate sa nu o execute, raportand conducatorului ierarhic imediat superior celui care a dat dispoziţia. Aceste cazuri se vor analiza de îndatã, luându-se mãsuri de prevenire a unor situaţii similare şi de stabilire a responsabilitãţilor.
ART. 19
Raportul asupra îndeplinirii dispoziţiilor trebuie sa corespundã întru totul realitãţii. De asemenea, toate informaţiile ce se transmit sau se raporteazã trebuie sa fie exacte şi date la termenele stabilite sau în timp util atunci când se fac din proprie initiativa.
ART. 20
Persoanele încadrate în munca din unitãţile de transporturi sunt obligate sa manifeste în relaţiile lor respect şi ajutor reciproc.
Personalul care prin natura funcţiilor vine în contact cu publicul trebuie sa aibã o ţinuta şi o comportare corespunzãtoare, sa dea dovada de solicitudine şi principalitate şi sa rezolve toate problemele în spiritul legalitãţii.

CAP. IV
Controlul în unitãţi

ART. 21
Controlul în unitãţile de transporturi privind activitãţile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport, precum şi asupra modului în care se respecta ordinea şi disciplina, se realizeazã prin:
a) controlul ierarhic curent, care se efectueazã de cãtre fiecare conducãtor ierarhic asupra activitãţii personalului în subordine directa, având caracter permanent şi sistematic;
b) controlul ierarhic programat, care se efectueazã de cãtre conducãtorul unei unitãţi sau delegatul sau, la unitãţile subordonate, având caracter periodic şi cuprinzând mai multe domenii de activitate;
c) controlul ierarhic prin sondaj, care se efectueazã în baza unui program sau inopinat, de cãtre conducãtorii ierarhici sau delegaţii acestora, asupra activitãţii celor din subordine;
d) controlul programat pe linia subordonarii operative, care se efectueazã de cãtre conducãtorii compartimentelor functionale ale unei unitãţi sau delegaţii acestora, la unitãţile subordonate, limitat la domeniul se specialitate respectiv şi având caracter periodic;
e) controlul curent de specialitate, care se efectueazã asupra celor subordonaţi pe linie operativã.
Prin control se realizeazã totodatã îndrumarea personalului în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
ART. 22
Modul de organizare şi efectuare a controalelor se stabileşte potrivit legii, prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor.
ART. 23
Constatãrile fãcute cu ocazia controalelor se aduc la cunostinta celor controlati şi conducãtorilor direcţi ai acestora, atât pe parcursul controlului, cat şi la sfârşitul acestuia, stabilindu-se mãsurile ce se impun a fi luate, termenele şi responsabilitãţile, care se înscriu în registrul unic de control conform reglementãrilor legale.
Conducãtorii ierarhici sunt obligaţi sa urmãreascã aducerea la îndeplinire a mãsurilor stabilite ca urmare a controalelor efectuate.

CAP. V
Recompensele şi modul cum se acorda

ART. 24
Recompensele constituie mijloacele prin care sunt stimulati în munca cei care-şi îndeplinesc exemplar sarcinile de serviciu.
Recompensele se pot acorda, dupã caz, celor care:
a) savarsesc acte de curaj, de devotament sau de eroism în legatura cu activitatea de transport;
b) depun o activitate deosebita şi dovedesc initiativa pentru preîntâmpinarea evenimentelor, avariilor sau a altor situaţii care ar putea produce pagube ori întreruperea transporturilor;
c) au o contribuţie deosebita în restabilirea activitãţii de transporturi şi pentru înlãturarea efectelor unor avarii sau calamitati;
d) depun o activitate exemplara pentru depãşirea sistematica a sarcinilor de plan, pãstrarea şi apãrarea avutului obştesc, obţinerea unor importante economii de materiale, combustibili şi energie sau se evidenţiazã prin alte realizari importante în munca;
e) manifesta initiativa creatoare un rezolvarea sarcinilor de serviciu sau în anumite acţiuni prin care se imbunatatesc nivelul exploatãrii, nivelul tehnic şi de întreţinere a mijloacelor de transport, a utilajelor şi instalaţiilor, pregãtirea profesionalã şi starea de disciplina a personalului, productivitatea muncii şi eficienta economicã a lucrãrilor;
f) realizeazã lucrãri de o mare complexitate sau care într-un timp scurt necesita un volum mare de munca şi prin care se rezolva probleme de serviciu la un nivel superior;
g) prin activitatea lor obţin orice alte realizari importante pentru bunul mers al unitãţii.
Pentru a-şi atinge scopul, recompensele se vor acorda imediat ce s-au constatat meritele ce le indreptatesc.

Secţiunea I
Recompensele cu caracter general

ART. 25
Recompensele ce se pot acorda celor încadraţi în munca sunt:
a) multumirea verbalã sau în scris;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea pe tabloul de onoare al unitãţii;
d) înscrierea în cartea de onoare a unitãţii;
e) evidentierea prin citare pe unitate, prin presa sau publicaţii ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor;
f) premii pentru cei care desfãşoarã o activitate deosebita, care previn accidente sau avarii sau care contribuie la înlãturarea urgenta a efectelor acestora;
g) acordarea de trepte sau gradatii la retributia tarifara cu reducerea vechimii minime, în condiţiile prevãzute de lege;
h) gratificatii;
i) ordine şi medalii, titluri de onoare, insigne, diplome de onoare şi titluri distinctive;
j) alte recompense.

Secţiunea a II-a
Recompense specifice

ART. 26
În afarã recompenselor prevãzute la art. 25, se pot acorda şi urmãtoarele recompense specifice:
a) personalul din cãile ferate, insigna "Pentru merit ceferist";
b) personalului din transporturile auto, insigna "Pentru merite în transporturile auto";
c) personalului din marina civilã, insigna "Pentru merite în marina civilã".
Forma şi caracteristicile insignelor şi condiţiile de purtare a acestora se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu avizul Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii.

Secţiunea a III-a
Procedura de acordare a recompenselor

ART. 27
Recompensele se acorda sau, dupã caz, se propun de cãtre conducãtorii ierarhici. De asemenea, pot propune acordarea de recompense conducãtorii compartimentelor, organele de control, precum şi colectivele de lucru din care face parte persoana respectiva. Acordarea recompenselor se face cu consultarea organului de partid şi a celui de sindicat.
Recompensele se acorda dupã cum urmeazã:
a) multumirea verbalã şi multumirea scrisã, de şefii ierarhici, începând cu şeful de echipa, sau de organele de conducere colectivã ale unitãţii;
b) evidentierea în munca şi înscrierea pe tabloul de onoare al unitãţii, de conducãtorii ierarhici, începând cu şeful de serviciu, cu acordul adunãrii grupei sindicale;
c) înscrierea în cartea de onoare a unitãţii, evidentierea prin citare pe unitate, prin presa sau publicaţii ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, de directorii de întreprinderi şi unitãţi exterioare, directorii generali ai regionalelor de cai ferate, comandantii flotelor maritime, de pescuit oceanic şi fluviale, directorii generali ai centralelor industriale şi de construcţii, ministru sau adjunctii acestuia;
d) premii pentru cei care desfãşoarã o activitate deosebita, care previn accidente ori avarii sau care contribuie la înlãturarea urgenta a efectelor acestora, la propunerea sau de cãtre organele de conducere colectivã ale unitãţilor, conform competentelor stabilite prin lege;
e) acordarea de trepte sau, dupã caz, gradatii la retributia tarifara, cu reducerea vechimii minime, şi alte recompense în condiţiile prevãzute de lege, de directorii întreprinderilor, directorii generali ai regionalelor de cai ferate, comandantii flotelor maritime, de pescuit oceanic şi fluviale, directorii generali ai centralelor industriale şi de construcţii, ministrul sau adjunctii acestuia sau de organele de conducere colectivã ale unitãţilor, potrivit competentelor;
f) acordarea insignelor de merit specifice activitãţilor de transporturi, de ministrul sau adjunctii acestuia şi de organul de conducere colectivã a ministerului;
g) gratificatii şi alte recompense, în condiţiile prevãzute de lege.
Stabilirea prin asimilare a funcţiilor ai cãror titulari au dreptul de a acorda recompense se face prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, cu acordul Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii, prin echivalare cu cele prevãzute la lit. a)-c) din prezentul articol.
Recompensele acordate nu pot fi anulate sau modificate de cãtre conducãtorii ierarhici ai celor care le-au acordat, decât în situaţia în care cei care le-au acordat şi-au depãşit competenta.
Dacã activitatea desfasurata de o persoana incadrata în munca justifica acordarea unei recompense ce depãşeşte competenta de acordare a conducatorului ierarhic direct, acesta poate face propunerea conducatorului ierarhic competent.
Recompensele pot fi acordate, în limita competentei, atât personalului unitãţii, cat şi celor detasati.
Conducãtorii ierarhici pot primi recompense atât pentru merite personale, cat şi pentru rezultate bune ale unitãţilor sau compartimentelor pe care le conduc.
ART. 28
Recompensele acordate se aduc la cunostinta celor cãrora li sau acordat, precum şi colectivului de munca în care îşi desfãşoarã activitatea şi se trec în fişa sau dosarul personal al celui recompensat.

CAP. VI
Sancţiunile disciplinare, procedura aplicãrii lor, cãile de atac

Secţiunea I
Abateri disciplinare

ART. 29
Încãlcarea cu vinovãţie de cãtre persoana incadrata în munca, indiferent de funcţia sau postul pe care-l ocupa, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinarã.
Dacã faptele sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât potrivit legii penale constituie infracţiuni, faptuitorii vor fi sancţionaţi şi potrivit legii penale.
Rãspunderea penalã, administrativã sau materialã ori aplicarea unor mãsuri de influentare obsteasca nu exclud rãspunderea disciplinarã pentru fapta sãvârşitã, dacã prin aceasta s-au încãlcat şi obligaţiile de munca.
ART. 30
Se considera abateri disciplinare ale personalului din unitãţile de transporturi urmãtoarele fapte:
a) organizarea sau executarea unei operaţii ori lucrãri, darea unei dispoziţii pentru executarea acesteia, care au condus sau puteau conduce la întreruperea transporturilor, avarierea mijloacelor de transport, pagube materiale, accidente de munca;
b) încãlcarea regulilor şi disciplinei în exploatarea, întreţinerea, administrarea şi repararea mijloacelor de transport şi în conducerea prin dispecer a transporturilor;
c) sustragerea sub orice forma de bunuri şi valori aparţinând unitãţii;
d) încãlcarea regulilor privind activitãţile de protecţie a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi accesul în unitãţi;
e) introducerea sau consumul de bãuturi alcoolice în incinta unitãţii sau la locurile de munca, prezentarea la serviciu în condiţiile necorespunzãtoare efectuãrii serviciului, precum şi efectuarea serviciului sub influenta alcoolului, introducerea sau consumul neautorizat, de bãuturi alcoolice pe mijloacele de transport;
f) încãlcarea regulilor privind apãrarea secretului de stat şi de serviciu;
g) neprezentarea la solicitarea conducerii pentru înlãturarea urmãrilor accidentelor, avariilor, incendiilor, în scopul restabilirii grabnice a transporturilor;
h) nerespectarea programului de lucru, neprezentarea la ora prevãzutã pentru intrarea în schimb sau pãrãsirea serviciului înainte de sosirea persoanei din schimbul urmãtor, neprezentarea la data şi ora stabilite de unitate pentru constituirea sau completarea echipajelor de schimb la nave;
i) nerespectarea în timpul serviciului a regimului de lucru stabilit, încãlcarea disciplinei tehnologice;
j) efectuarea în timpul programului a unor lucrãri ce nu au legatura cu obligaţiile de serviciu;
k) nerespectarea ordinii, curãţeniei şi neluarea mãsurilor necesare pentru folosirea corespunzãtoare şi întreţinerea bunurilor unitãţii;
l) folosirea abuzivã a mijloacelor de transport, precum şi a bunurilor aparţinând unitãţii;
m) necompletarea sau completarea necorespunzãtoare a evidentelor, precum şi comunicarea de date sau informaţii inexacte sau necomplete;
n) neparticiparea la instructaje, cursuri de pregãtire profesionalã, analiza activitãţii periodice sau alte activitãţi destinate ridicãrii nivelului profesional;
o) neprezentarea la controale şi verificãri periodice privind starea sãnãtãţii sau a aptitudinilor şi la examenele psihologice ale personalului din siguranta circulaţiei transporturilor;
p) neincunostintarea sefilor ierarhici asupra unor deficiente de natura a stanjeni activitatea normalã a transporturilor;
r) încãlcarea regulilor de comportare în relaţiile de serviciu; neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu cuprinse în regulamentele de organizare şi funcţionare a unitãţilor.
ART. 31
Constituie, de asemenea, abateri disciplinare şi urmãtoarele fapte sãvârşite de conducatori în mãsura în care acestea le reveneau ca obligaţii potrivit reglementãrilor în vigoare:
a) neîndeplinirea atribuţiilor de organizare, coordonare şi control;
b) neexecutarea obligaţiilor privind îndrumarea personalului în subordine în legatura cu atribuţiile de serviciu; neluarea unor mãsuri ferme privind îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a obligaţiilor ce reveneau acestuia;
c) abuzul de autoritate fata de personalul în subordine, stirbirea autoritãţii sau afectarea demnitãţii acestuia;
d) aplicarea în mod nejustificat a unor sancţiuni, acordarea nejustificatã a recompenselor sau luarea altor mãsuri nedrepte ori cu încãlcarea dispoziţiilor legale.
Enumerarea faptelor arãtate în art. 30 şi 31 nu este limitativa, sancţiunile disciplinare putându-se aplica şi pentru nerespectarea oricãror alte obligaţii de serviciu prevãzute în lege, în prezentul statut sau în instrucţiuni de serviciu.
ART. 32
Conducãtorii trebuie sa ia mãsuri în vederea prevenirii abaterilor disciplinare ale personalului, potrivit obligaţiilor ce le revin, iar atunci când faptele s-au sãvârşit, sa aplice, potrivit competentelor stabilite, sancţiunile disciplinare fãrã întârziere şi cu toatã exigenta sau, dupã caz, sa sesizeze şi sa propunã mãsurile corespunzãtoare, în raport cu gravitatea faptelor.
Odatã cu aplicarea sancţiunii, conducãtorul este obligat sa atragã atenţia persoanelor în subordinea asupra îndatoririlor lor de serviciu sau sa punã în discuţia colectivului de munca abaterea sãvârşitã. Dezbaterea în colectivul de munca a abaterii disciplinare trebuie sa constituie un prilej de analiza tovaraseasca a comportãrii celui sancţionat şi de afirmare a opiniei colective impotriva abaterii sãvârşite.
ART. 33
Sancţiunile disciplinare aplicate trebuie sa aibã scop educativ, sa contribuie la îndreptarea celui care a sãvârşit abaterea şi, prin caracterul lor exemplar, sa constituie o avertizare pentru întregul personal.
Sancţiunile disciplinare se au în vedere la stabilirea aprecierilor şi a calificativelor anuale ale personalului, precum şi la promovarea în funcţie.
ART. 34
Persoanelor încadrate în munca nu li se poate aplica, pentru o fapta care constituie abatere disciplinarã, decât o singura sancţiune disciplinarã, cu caracter general sau specific, chiar dacã cu acest prilej au fost incalcate mai multe îndatoriri de serviciu. Este interzisã aplicarea de sancţiuni colective întregului personal al unitãţii sau al unui compartiment de munca.

Secţiunea a II-a
Sancţiuni disciplinare cu caracter general

ART. 35
Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu retributia la nivelul de baza, diminuarea acesteia cu 5-10% pe aceeaşi perioada;
d) reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% în cazul celor ce ocupa funcţii de conducere cu retribuţii fixe;
e) retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe o durata de 1-3 luni;
f) desfacerea disciplinarã a contractului de munca.
ART. 36
Mustrarea se aplica, de regula, celui care a sãvârşit, pentru prima data, o abatere de mica importanta.
ART. 37
Avertismentul se aplica celui care repeta abaterea pentru care a fost sancţionat cu mustrare sau care prin încãlcarea obligaţiilor sale de munca şi a normelor de comportare în unitate, poate influenta bunul mers al unitãţii.
ART. 38
Retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu o retributie la nivelul de baza, diminuarea acesteia cu 5-10% se aplica celui care repeta abaterea pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau incalca obligaţiile sale de munca ori normele de comportare în unitate, influentand bunul mers al unitãţii.
ART. 39
Reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% se aplica personalului de conducere care repeta abaterile pentru care a fost sancţionat cu avertisment sau care a sãvârşit abateri prin încãlcarea obligaţiilor de munca ori a normelor de comportare în unitate, influentand prin aceasta bunul mers al unitãţii.
ART. 40
Retrogradarea în funcţie sau categorie se aplica celor care repeta abaterile pentru care au fost sancţionaţi conform prevederilor art. 38 şi 39 ori incalca obligaţiile de munca sau normele de comportare în unitate cu urmãri grave asupra bunului mers al unitãţii.
ART. 41
Desfacerea disciplinarã a contractului de munca se aplica celui care sãvârşeşte o abatere foarte grava prin efectul produs asupra bunului mers al unitãţii ori incalca în mod repetat obligaţiile sale de munca, inclusiv normele de comportare în unitate.
Urmãtoarele abateri pot fi sancţionate cu desfacerea disciplinarã a contractului de munca:
a) fapte care au produs sau puteau produce accidente, evenimente, deranjamente, avarii sau deteriorãri cu consecinţe grave privind siguranta transporturilor;
b) sustragerea sub orice forma de bunuri aparţinând unitãţii;
c) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bãuturilor alcoolice, precum şi consumarea lor în timpul serviciului.

Secţiunea a III-a
Sancţiuni disciplinare specifice

ART. 42
În afarã de sancţiunile disciplinare prevãzute de art. 35, se pot aplica şi urmãtoarele sancţiuni specifice:
1. Personalului din unitãţile de cale feratã:
a) retragerea disciplinarã, pe o perioada de 1-6 luni, din funcţii care concura la siguranta circulaţiei trenurilor şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi sau în alta localitate;
b) înlocuirea disciplinarã din funcţii care concura la siguranta circulaţiei trenurilor şi trecerea în alta munca corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi sau în alta localitate.
2. Personalului din transporturile auto:
a) retragerea disciplinarã, pe o perioada de 1-6 luni, în funcţii care concura la siguranta circulaţiei transporturilor auto şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate;
b) înlocuirea disciplinarã din funcţii care concura la siguranta circulaţiei transporturilor auto şi trecerea în alta munca corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate.
3. Personalului navigant din marina civilã:
a) ridicarea permisiei de a ieşi la uscat, în porturile strãine, pana la 5 zile;
b) reţinerea în cabina pana la 3 zile;
c) debarcarea disciplinarã de pe nava pe o perioada de 1-6 luni şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate;
d) înlocuirea disciplinarã din funcţie, având drept consecinta debarcarea de pe nava şi trecerea în alta munca corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate;
ART. 43
Retragerea disciplinarã, pe o perioada de 1-6 luni, din funcţii care concura la siguranta circulaţiei trenurilor şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi sau în alta localitate, se aplica numai pentru abateri de la regulile şi dispoziţiile din activitatea de siguranta circulaţiei trenurilor şi consta în înlãturarea temporarã, pe aceeaşi perioada, a celui vinovat din anumite funcţii care concura la aceasta activitate.
ART. 44
Retragerea disciplinarã, pe o perioada de 1-6 luni, din funcţii care concura la siguranta transporturilor auto şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate, se aplica pentru abateri de la regulile şi dispoziţiile din activitatea de siguranta a circulaţiei în transporturile auto şi consta în înlãturarea temporarã a celui vinovat, pe aceeaşi perioada, din anumite funcţii care concura la aceasta activitate.
ART. 45
Înlocuirea disciplinarã din funcţii care concura la siguranta circulaţiei trenurilor şi a transporturilor auto şi trecerea în alta munca corespunzãtoare pregãtirii profesionale se aplica pentru abateri repetate sau o singura abatere deosebit de grava de la regulile şi dispoziţiile din activitatea de siguranta circulaţiei şi are drept efect interdicţia de a ocupa anumite funcţii care concura la aceasta activitate.
ART. 46
Ridicarea permisiei de a ieşi la uscat în porturile strãine, pana la 5 zile, se aplica unui membru din echipajul navei şi consta în interdicţia, atunci când ceilalţi membri ai echipajului primesc aceasta învoire, de a ieşi la uscat în porturile strãine sau în alte locuri din strãinãtate unde nava a acostat.
ART. 47
Reţinerea în cabina pana la 3 zile se aplica unui membru din echipajul navei şi consta în interzicerea îndeplinirii de cãtre acesta a serviciilor de cart la bordul navei.
ART. 48
Debarcarea disciplinarã de pe o nava pe o perioada de 1-6 luni şi trecerea într-o funcţie inferioarã, corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate, se aplica unui membru din echipajul navei pentru abateri sãvârşite la bordul navei sau legate de activitatea de navigaţie şi are drept efect interdicţia de a ocupa orice funcţie la bordul navei pentru durata respectiva.
ART. 49
Înlocuirea disciplinarã din funcţie, având drept consecinta debarcarea de pe nava şi trecerea în alta munca corespunzãtoare pregãtirii profesionale, în aceeaşi localitate, se aplica unui membru din echipajul navei pentru abateri repetate sau o singura abatere deosebit de grava, sãvârşite la bordul navei sau legate de activitatea navigaţiei şi are drept efect interdicţia de a ocupa orice funcţie la bordul navei.
ART. 50
Organul care a aplicat sancţiunile specifice prevãzute la art. 42 pct. 1 lit. b), pct. 2 lit. b) şi pct. 3 lit. d) va putea dispune ca, dupã expirarea unei perioade de cel puţin un an, cel sancţionat sa revinã într-o funcţie care concura la siguranta circulaţiei trenurilor, auto sau navigaţiei civile.

Secţiunea a IV-a
Procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare

ART. 51
Pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare se va face o cercetare prealabilã a faptei de cãtre conducãtorul unitãţii, de conducãtorii ierarhici superiori sau de unul ori mai mulţi delegaţi ai acestora.
Pe nave, cercetarea poate fi dispusã sau efectuatã şi de cãtre comandantii acestora.
În cursul cercetãrilor se vor cerceta şi analiza toate dovezile necesare pentru stabilirea completa şi exactã a faptelor care constituie abateri disciplinare şi a împrejurãrilor în care au fost sãvârşite.
Persoana incadrata în munca supusã cercetãrii va fi ascultata în toate cazurile, iar apãrarea şi susţinerile sale vor fi verificate cu toatã exigenta. Pentru aflarea adevãrului şi stabilirea exactã a situaţiei de fapt, pot fi ascultate orice persoane care au cunostinta sau pot da lãmuriri asupra faptelor şi împrejurãrilor. Declaraţiile celor ascultaţi se consemneazã în scris şi se semneazã de aceştia dupã ce, în prealabil, s-a stabilit identitatea lor.
În cazul în care cercetãrile s-au efectuat de organul competent a aplica sancţiunea, constatãrile şi concluziile acestuia vor fi consemnate într-un proces-verbal, pe baza cãruia se va aplica sancţiunea. Atunci când competenta de aplicare a sancţiunii aparţine altei persoane decât cea care a fãcut cercetarea, dosarul de cercetare se va inainta acelei persoane în vederea aplicãrii sancţiunii.
ART. 52
La stabilirea sancţiunilor disciplinare se va tine seama de:
a) cauzele, gravitatea faptei şi împrejurãrile în care a fost sãvârşitã;
b) gradul de vinovãţie a celui care a comis fapta;
c) urmãrile abaterii sãvârşite, iar în cazul în care sunt mai mulţi vinovaţi, mãsura în care fiecare din ei a contribuit la producerea acestor urmãri;
d) dacã cel în cauza a mai avut şi alte abateri, timpul de când se afla în funcţia pe care o îndeplineşte şi modul de comportare în serviciu.
La stabilirea sancţiunilor disciplinare, prevãzute la art. 35 lit. c), d) şi e), se va avea în vedere şi faptul dacã pentru neîndeplinirea acelor îndatoriri de serviciu s-a diminuat retributia tarifara conform sistemului de retribuire în vigoare ori s-a aplicat o amenda.
În cazul reperarii unei abateri de aceeaşi gravitate, sancţiunile disciplinare se aplica, de regula în mod progresiv.
ART. 53
În scopul asigurãrii desfãşurãrii nestingherite a cercetãrilor, pentru abateri disciplinare grave, personalul poate fi obligat sa stea la dispoziţia organelor de cercetare pe timpul strict necesar, fãrã a-şi îndeplini atribuţiile funcţiei. În acest caz, conducãtorii ierarhici vor lua mãsuri pentru asigurarea desfãşurãrii normale a serviciului la locul de munca.
Mãsura prevãzutã la alin. 1, a carei durata nu va putea depãşi 15 zile, se ia de conducãtorul care face sau a dispus efectuarea cercetãrilor, ori de conducãtorii ierarhici superiori acestora şi se comunica în scris celor în cauza. Atunci când a fost dispusã de cãtre un conducãtor inferior celui îndreptãţit a încadra în munca persoana respectiva, mãsura va fi supusã confirmãrii conducatorului cu competenta de încadrare în munca, în termen de cel mult 3 zile.
În aceasta perioada, cel supus cercetãrii va putea fi folosit la îndeplinirea altor activitãţi şi va primi retributia tarifara de încadrare, sporul de vechime şi, dupã caz, alocaţia de stat pentru copii, plata urmând a se face pe baza confirmãrii scrise a organului de cercetare ca a stat la dispoziţia sa. În cazul constatãrii nevinovãţiei celui cercetat, acestuia i se va plati şi diferenţa pana la suma rezultatã din calculul retributiei sale medii realizate în ultimele 3 luni anterioare mãsurii luate.
La expirarea termenului prevãzut la alin. 2, persoana respectiva reintra de drept în îndeplinirea funcţiei avute, dacã sancţiunea disciplinarã aplicatã nu implica modificarea sau încetarea contractului de munca.
ART. 54
Sancţiunile disciplinare se aplica sau, dupã caz, se propun de conducãtorii ierarhici superiori ori de organele de conducere colectivã ale unitãţii sau ale unitãţii ierarhic superioare. De asemenea, pot fi propuse de cãtre şefi de compartimente şi de organele de control.
În cazul încãlcãrii normelor privind ordinea şi disciplina la locul de munca, colectivul compartimentului sau, dupã caz, al navei din care face parte cel vinovat poate sa ia în dezbatere abaterea sãvârşitã şi sa ceara conducerii unitãţii aplicarea sancţiunii disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca.
Sancţiunile disciplinare se aplica dupã cum urmeazã:
a) mustrarea şi avertismentul, de conducãtorii ierarhici începând cu şeful de serviciu sau de organele de conducere colectivã ale unitãţilor;
b) retragerea uneia sau mai multor gradatii ori trepte de retribuire pe o perioada de 1-3 luni sau, în cazul celor încadraţi cu retributia la nivel de baza, diminuarea acesteia cu 5-10%, pe aceeaşi perioada, reducerea retributiei şi reducerea indemnizaţiei de conducere pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%, precum şi retrogradarea în funcţie sau în categorie, în cadrul aceleiaşi profesii, pe o durata de 1-3 luni, de organele de conducere colectivã ale unitãţilor sau, dupã caz, de conducãtorul unitãţii, potrivit competentelor de încadrare în munca;
c) desfacerea contractului de munca, de organele de conducere colectivã sau, dupã caz, de conducãtorul unitãţii, potrivit competentelor de încadrare în munca, cu consultarea organelor sindicale.
Sancţiunile disciplinare specifice prevãzute de art. 42 pct. 1 lit. a) şi b), pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3 lit. c) şi d) se aplica, dupã caz, de organele de conducere colectivã, de conducãtorul unitãţii sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor de încadrare în munca, iar cele prevãzute de art. 42 pct. 3 lit. a) şi b), de comandantii navelor.
Orice conducãtor poate aplica sancţiunile corespunzãtoare competentelor sale personalului în subordine. Competenta de sancţionare aparţine şi celui care înlocuieşte temporar pe conducãtorul unitãţii sau pe conducãtorul ierarhic superior al acestuia.
În cazul în care sancţiunile disciplinare se aplica de conducãtorii ierarhici superiori, mãsurile de aplicare a acestor sancţiuni, inclusiv comunicarea sancţiunii, se iau prin conducerea unitãţii în care funcţioneazã cel sancţionat.
Ministrul transporturilor şi telecomunicatiilor şi adjunctii acestuia au dreptul sa aplice tuturor persoanelor încadrate în munca, subordonate ierarhic, orice sancţiune disciplinarã din cele prevãzute în prezentul statut.
Stabilirea prin asimilare a funcţiilor ai cãror titulari au dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare se face prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, de acord cu Comitetul Uniunii sindicatelor întreprinderilor din transporturi şi telecomunicaţii, prin echivalarea cu cele prevãzute la lit. a)-c) din prezentul articol.
ART. 55
Pentru abaterile disciplinare sãvârşite de o persoana incadrata în munca pe timpul detaşãrii, sancţiunile "mustrare" şi "avertisment" se aplica de unitatea la care lucrãtorul este detaşat. Desfacerea disciplinarã a contractului de munca se aplica numai de conducerea unitãţii care l-a detaşat. Celelalte sancţiuni se aplica de conducerea unitãţii la care este detaşat, cu acordul unitãţii unde este încadrat.
Abaterile disciplinare sãvârşite de cei încadraţi în munca pe timpul delegarii în alta unitate se sancţioneazã de conducerea unitãţii care i-a delegat, la propunerea unitãţii la care au fost delegaţi.
Ucenicii care se pregãtesc la locul de munca, elevii şi studenţii care fac practica vor fi sancţionaţi, pentru abaterile disciplinare sãvârşite potrivit actelor normative care reglementeazã pregãtirea profesionalã a acestora.
ART. 56
Când pentru aceeaşi abatere ori mai multe abateri aflate în strânsã legatura au fost cercetate persoane cu funcţii diferite sau din unitãţi diferite de transporturi, a cãror vinovãţie a fost stabilitã, sancţiunile se aplica de conducãtorul competent sa sanctioneze persoana cu funcţia cea mai mare, respectiv de conducãtorul sau organul de conducere colectivã a unitãţii superioare comune.
ART. 57
Sancţiunea disciplinarã va fi stabilitã şi comunicatã în scris persoanei încadrate în munca, în cel mult 30 de zile de la data când cel în drept a o aplica a luat cunostinta de sãvârşirea abaterii; aplicarea sancţiunii nu se va face însã mai târziu de 6 luni de la data sãvârşirii abaterii. Dupã trecerea acestor termene, abaterile disciplinare nu mai pot fi sancţionate, cu excepţia faptelor care au fãcut obiectul unei anchete penale începutã înainte de expirarea acestor termene. În acest caz, termenele sunt suspendate pe timpul anchetei penale.
Cei din vina cãrora nu s-au putut lua la timp mãsuri disciplinare sunt rãspunzãtori de neluarea acestor mãsuri.
În actul de comunicare a sancţiunii se va arata calea de atac, termenul de introducere a contestaţiei şi organul competent sa o soluţioneze.
Sancţiunile disciplinare se aduc şi la cunostinta colectivului de lucru din care face parte cel sancţionat.
ART. 58
Sancţiunile disciplinare sunt executorii de îndatã ce au fost comunicate, chiar dacã impotriva lor s-a fãcut contestaţie.
Toate sancţiunile rãmase definitive se trec în fişa sau dosarul personal al celui sancţionat.
ART. 59
În cazul în care unitatea a fãcut plângere penalã impotriva unei persoane încadrate în munca sau aceasta a fost trimisa în judecata pentru fapte penale incompatibile cu funcţia detinuta, conducerea unitãţii o va suspenda din funcţie. Pe timpul suspendãrii nu se plãtesc drepturile de retribuire.
În cazul constatãrii nevinovãţiei persoanei încadrate în munca suspendatã din funcţie, aceasta are dreptul pe timpul cat a fost lipsitã de retributie din aceasta cauza, la o despãgubire calculatã pe baza retributiei medii realizate în ultimele 3 luni anterioare suspendãrii. Dacã cel în cauza s-a încadrat între timp într-o funcţie cu o retributie inferioarã sau a realizat alte câştiguri mai mici, despãgubirea va consta, pentru perioada respectiva, în diferenţa dintre retributia medie realizatã pe ultimele 3 luni anterioare suspendãrii şi câştigul realizat între timp.

Secţiunea a V-a
Cãile de atac impotriva sancţiunilor disciplinare

ART. 60
Impotriva sancţiunii disciplinare, cel sancţionat poate face contestaţie în scris în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.
Contestaţia impotriva sancţiunii disciplinare, cu excepţia desfacerii disciplinare a contractului de munca se soluţioneazã de cãtre:
a) persoana care ocupa funcţia ierarhica imediat superioarã celei care a aplicat sancţiunea;
b) biroul consiliului oamenilor muncii al întreprinderii, respectiv al centralei industriale sau unitãţii asimilate acesteia, pentru sancţiunea aplicatã de conducãtorul întreprinderii sau centralei industriale, respectiv al unitãţii asimilate acesteia;
c) organul ierarhic imediat superior, pentru sancţiunile aplicate de consiliul oamenilor muncii al întreprinderii, respectiv centralei industriale sau unitãţii asimilate acesteia.
Contestaţia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se soluţioneazã de cãtre judecãtoria în raza cãreia îşi are sediul unitatea sau de organul ierarhic superior, potrivit competentelor acestora. Contestaţia formulatã de personalul care concura direct la siguranta circulaţiei în transporturile pe cãile ferate şi auto, precum şi la siguranta navigaţiei, se soluţioneazã de consiliul de disciplina constituit conform art. 63.
ART. 61
Contestaţia se face în scris şi se depune la unitatea care a aplicat sancţiunea sau la organul ierarhic superior, la judecãtoria sau la consiliul de disciplina, dupã caz. Contestaţia adresatã unui organ necompetent se înregistreazã şi va fi înaintatã de acesta organului competent sa o soluţioneze, comunicându-se petitionarului despre aceasta.
ART. 62
Organul ierarhic superior competent este obligat sa soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la primire, putând dispune menţinerea, reducerea, înlocuirea sancţiunii aplicate cu una mai uşoarã sau anularea sancţiunii.
Pana la rezolvarea contestaţiei, cel ce a fãcut-o poate sa o retragã sau poate depune memorii şi alte acte justificative în completare.
Hotãrârea se motiveaza şi se comunica în scris, în termen de 5 zile de la pronunţare, atât celui în cauza, cat şi unitãţii, care va înştiinţa persoana care a aplicat sancţiunea.
ART. 63
Consiliile de disciplina se organizeazã şi funcţioneazã la Departamentul cãilor ferate, Comandamentul marinei civile şi Centrala transporturi auto.
Consiliile de disciplina sunt constituite din câte 3 membri, din care unul numit prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, unul desemnat de Comitetul Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii, iar al treilea desemnat de comun acord de aceste organe. Funcţia de preşedinte al consiliului de disciplina va fi îndeplinitã de unul din membrii acestuia, prin rotaţie.
ART. 64
Consiliul de disciplina soluţioneazã contestaţia, cu citarea pãrţilor, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, putând hotãrî menţinerea, înlocuirea sancţiunii cu una mai uşoarã sau anularea sancţiunii aplicate. Hotãrârea consiliului de disciplina se pronunţa cu majoritate de voturi şi se comunica pãrţilor în termen de 5 zile de le pronunţare.
Impotriva hotãrârii consiliului de disciplina prin care s-a menţinut sau s-a anulat sancţiunea desfacerii contractului de munca, partea nemultumita poate face plângere la judecãtoria în raza cãreia îşi are sediul unitatea, în termen de 15 zile de la pronunţarea hotãrârii sau de la comunicare, dacã a lipsit de la pronunţare. Plângerea se depune la consiliul de disciplina, care o va trimite de îndatã judecãtoriei competente, împreunã cu dosarul cauzei.
Hotãrârea judecãtoriei este definitiva şi executorie.
ART. 65
Regulile privind organizarea şi funcţionarea consiliilor de disciplina, precum şi asigurarea condiţiilor materiale, se stabilesc prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, de comun acord cu Comitetul Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii.
ART. 66
Pentru a apara demnitatea şi onoarea comandantilor şi ofiţerilor din marina civilã, se instituie, pe lângã comandamentele flotelor maritime, fluviale şi de pescuit oceanic, câte un consiliu al comandantilor, de comun acord cu Comitetul Uniunii sindicatelor întreprinderilor din transporturi şi telecomunicaţii.
Consiliile comandantilor dezbat cazurile deosebite de indisciplina şi evenimente de navigaţie, analizând comportarea comandantilor de nave şi a ofiţerilor fata de regulile şi îndatoririle marinaresti, şi propun luarea de mãsuri disciplinare corespunzãtoare.
Organizarea şi funcţionarea acestor consilii sunt stabilite prin regulamentul de funcţionare al consiliilor comandantilor de nave, aprobat prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor.
ART. 67
Conducãtorul ierarhic superior are dreptul sa agraveze sancţiunea disciplinarã data de o persoana în subordine, dacã apreciazã ca sancţiunea aplicatã este prea uşoarã fata de gravitatea abaterii sãvârşite. Aceasta mãsura este prea uşoarã fata de gravitatea abaterii sãvârşite. Aceasta mãsura poate fi luatã în termenele prevãzute în art. 57 şi numai dacã sancţiunea nu a fost executatã.
ART. 68
În caz de anulare a sancţiunilor prevãzute la art. 35 lit. c), d), e) şi f) şi la art. 42 pct. 1 lit. a) şi b), pct. 2 lit. a) şi b), pct. 3 lit. c) şi d), cel în cauza are dreptul sa fie readus la nivelul retribuirii, în funcţia şi locul de munca avute anterior aplicãrii sancţiunii.
Dispoziţiile art. 59 alin. 2 se aplica în mod corespunzãtor.
Sancţiunile anulate se vor şterge din fişa personalã a celui sancţionat.
ART. 69
Conducãtorul care a aplicat sancţiunea rãspunde, dupã caz, disciplinar, material sau penal atunci când, cu rea-credinţa, a aplicat o sancţiune disciplinarã care ulterior a fost anulatã.
În cazul când cel care a aplicat sancţiunea disciplinarã sau organul ierarhic superior descoperã, în apãrarea celui sancţionat, dovezi de nevinovatie care nu au fost cunoscute la data aplicãrii sancţiunii, este obligat sa anuleze din oficiu sancţiunea.
ART. 70
Sancţiunile disciplinare definitive stabilite de organele administrative precum şi hotãrârea consiliilor de disciplina pot fi revizuite în cazul când se descoperã dovezi noi, de natura sa stabileascã nevinovatia celor în cauza sau din care sa rezulte ca vinovãţia acestora este mai mica.
Cererea de revizuire se face în termen de 30 de zile de la data când cel sancţionat a luat cunostinta de noile dovezi şi se soluţioneazã de conducãtorul care a stabilit sancţiunea, respectiv organul ierarhic administrativ sau de consiliul de disciplina care a soluţionat contestaţia, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.
Desfacerea contractului de munca rãmasã definitiva prin hotãrâre judecãtoreascã este supusã revizuirii potrivit Codului de procedura civilã.
ART. 71
Sancţiunile disciplinare aplicate - cu excepţia celor prevãzute la art. 35 lit. f), art. 42 pct. 1 lit. b), pct. 2 lit. b) şi pct. 3 lit. d) - se considera a nu fi fost luate dacã, timp de un an de la executare, persoana incadrata în munca nu a mai sãvârşit o alta abatere. Mãsura nu priveşte efectele bãneşti ale sancţiunii aplicate.
În cazul când cel sancţionat nu a mai sãvârşit între timp nici o abatere disciplinarã şi a dovedit prin intreaga sa comportare în munca ca sancţiunea şi-a atins scopul educativ, cei care au aplicat-o vor putea dispune, cu consultarea organelor de partid şi a celor sindicale, chiar mai înainte de expirarea termenului de un an, dar nu mai devreme de 6 luni de la executarea sancţiunii, ca aceasta sa fie consideratã a nu fi fost luatã. Mãsura nu priveşte efectele bãneşti ale acesteia.
Ridicarea sancţiunii se consemneazã în fişa personalã.

CAP. VII
Mãsuri pentru asigurarea drepturilor personalului

ART. 72
Personalul din unitãţile de transporturi poate face reclamaţii la conducãtorii ierarhici superiori cu privire la unele mãsuri în legatura cu serviciul, prin care poate fi vãtãmat în interesele lui legitime.
Reclamaţiile trebuie sa se adreseze conducatorului nemijlocit, iar în cazul în care problema nu a fost rezolvatã de acesta cei în cauza se pot adresa pe cale ierarhica conducatorului imediat superior. Este interzis ca în reclamaţiile scrise înaintate prin posta sa fie trecute date cu caracter secret. Reclamaţiile trebuie sa se refere numai la persoana celui în cauza şi sa fie fãcute în limitele politetii.
ART. 73
Conducãtorul care a primit reclamaţia este obligat sa o examineze în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de termenele prevãzute de lege şi, dacã o va gãsi intemeiata, sa ia imediat mãsurile corespunzãtoare. Dacã soluţionarea reclamaţiei nu intra în competenta sa, conducãtorul care a primit-o va sesiza pe conducãtorul care are aceasta competenta. În toate cazurile, cel care a fãcut reclamaţia va fi încunoştinţat despre mãsurile luate.
ART. 74
Conducãtorul care a sãvârşit o nedreptate sau a luat o mãsura nelegalã fata de o persoana în subordine, pentru motivul ca a fãcut o reclamaţie sau sesizare, va fi sever sancţionat.

CAP. VIII
Organizarea timpului de munca

ART. 75
Mãsurile referitoare la organizarea timpului de munca în unitãţile de transporturi vor fi stabilite de conducãtorii acestor unitãţi, împreunã cu organele sindicale, ţinând seama de profilul şi specificul unitãţii, aducandu-se la cunostinta persoanelor încadrate în munca, direct sau prin afişare:
a) ora începerii şi ora terminãrii programului de lucru;
b) modul de organizare a lucrului - în schimburi, tura, turnus, program de exploatare sau alte forme specifice activitãţii -, cu indicarea duratei şi condiţiilor în care se fac predarea şi preluarea lucrului;
c) durata pauzelor pentru alimentarea şi îngrijirea copilului, acordate femeilor cu copii în varsta de pana la 9-12 luni, dupã caz, şi orele când urmeazã a fi acordate; cazurile în care pauzele pot fi cumulate prin reducerea programului de munca;
d) modul de organizare a serviciului pe unitate;
e) modul de acordare a zilei de repaus sãptãmânal, în cazurile în care repausul nu poate fi asigurat duminica;
f) modul în care se tine evidenta prezentei personalului - pontaj, condica de prezenta sau altele asemenea -, precum şi evidenta orelor efectuate peste program;
g) modul cum se face programarea concediilor de odihna, precum şi modul cum se tine evidenta acestora, a concediilor de boala, invoirilor, concediilor fãrã plata şi a concediilor de studii;
h) regulile privind accesul în unitate, circulaţia în cadrul acesteia a personalului şi a persoanelor strãine; determinarea locului de munca unde accesul sau circulaţia este permisã numai în condiţii anume stabilite; asigurarea exercitãrii controlului asupra respectãrii acestor reguli.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 76
Funcţiile care concura la siguranta circulaţiei trenurilor şi transporturilor auto şi la siguranta navigaţiei civile, în sensul prezentului statut, precum şi funcţiile din aceasta categorie în care pot fi trecuţi cei sancţionaţi potrivit art. 42 pct. 1 lit. a) şi b), pct. 2 lit. a) şi b) şi pct. 3 lit. c) şi d), se stabilesc prin ordinul ministrului transporturilor şi telecomunicatiilor, de acord cu Comitetul Uniunii sindicatelor din întreprinderile de transporturi şi telecomunicaţii.
ART. 77
Unitãţile de transporturi din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor în care se aplica prezentul statut sunt obligate sa-l aducã la cunostinta întregului personal. În contractele de munca ale persoanelor nou încadrate se va mentiona ca acestea au luat cunostinta de prevederile statutului disciplinar.
ART. 78
În scopul cunoaşterii prevederilor statutului disciplinar al personalului din unitãţile de transporturi, dispoziţiile acestuia se vor studia în şcolile subordonate ministerului.
Abaterile în legatura cu siguranta circulaţiei în transporturile pe cale feratã şi auto, precum şi cu siguranta navigaţiei, în raport cu gravitatea lor, vor fi prelucrate cu toţi lucrãtorii din unitate sau vor fi aduse la cunostinta prin afişare la locul de munca.
ART. 79
În mãsura în care prezentul statut nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completeazã cu celelalte prevederi ale legislaţiei muncii.────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016