Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 336 din 17 septembrie 1983 (*republicat*)  cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 336 din 17 septembrie 1983 (*republicat*) cu privire la calcularea, eliberarea si controlul utilizarii fondului de retribuire

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 46 din 11 iulie 1986


Prin Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal au fost stabilite o serie de mãsuri deosebit de importante menite sa ducã la îmbunãtãţirea repartiţiei veniturilor oamenilor muncii în raport cu munca depusa, la legarea şi mai strânsã a veniturilor individuale de realizarea producţiei fizice, a productivitatii muncii, reducerea cheltuielilor de producţie, creşterea eficientei economice şi de valorificarea superioarã a materiilor prime.
Ţinând seama de stadiul actual al dezvoltãrii economico-sociale, precum şi de noile mãsuri stabilite, se introduc ca indicatori, în funcţie de care urmeazã sa se calculeze şi elibereze fondul de retribuire a muncii prin unitãţile din ramura industriei, producţia fizica, în strânsã corelare cu creşterea productivitatii muncii, exportul, producţia neta şi producţia marfa vândutã şi încasatã; aplicarea acestora se va face în mod diferenţiat pentru personalul care lucreazã în acord, pentru conducerile unitãţilor şi, respectiv, pentru personalul necuprins în acord. În cazul celorlalte ramuri sau activitãţi se vor folosi indicatori specifici acestora, cu conţinut asemãnãtor.
În vederea aplicãrii prevederilor referitoare la modul de calculare şi eliberare a fondului de retribuire, cuprinse în Programul privind aplicarea ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii, perfecţionarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii şi creşterea retributiei în acest cincinal şi în <>Legea nr. 2/1983 cu privire la principiile de baza ale perfecţionãrii sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii, precum şi pentru stabilirea atribuţiilor şi raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor industriale, trusturilor, unitãţilor economice de stat, precum şi bãncilor în acest domeniu de activitate,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Organele de conducere colectivã ale întreprinderilor, centralelor industriale, trusturilor, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale sunt obligate sa ia din timp mãsuri şi sa acţioneze cu fermitate pentru asigurarea bazei materiale, folosirea deplina a capacitãţilor de producţie existente în fiecare unitate, desfãşurarea ritmica a activitãţii de producţie, investiţii şi export, realizarea şi livrarea la termen, în condiţii de calitate, a producţiei, respectarea stricta a obligaţiilor contractuale.
De asemenea, vor acţiona cu intreaga responsabilitate pentru aplicarea ferma a principiilor noului mecanism economico-financiar, încadrarea stricta în nivelul costurilor planificate, prin reducerea continua a consumurilor materiale, valorificarea resurselor refolosibile, înlocuirea tehnologiilor invechite, gospodãrirea judicioasã a mijloacelor materiale şi bãneşti ce le sunt încredinţate, astfel încât sa obţinã rezultate financiare optime, sa acopere integral cheltuielile din veniturile proprii, sa realizeze şi sa depãşeascã rentabilitatea şi beneficiile planificate.
ART. 2
Organele de conducere colectivã ale întreprinderilor, centralelor industriale, trusturilor, ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale au obligaţia ca la planificarea şi eliberarea fondului de retribuire sa ia mãsuri ferme pentru creşterea mai rapida a productivitatii muncii decât creşterea veniturilor individuale şi pe ansamblul unitãţii, astfel încât sa se asigure atât fondurile necesare sporirii veniturilor oamenilor muncii, cat şi resurselor pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului.
În vederea realizãrii creşterii productivitatii muncii, organele de conducere colectivã vor lua mãsuri ferme de promovare a tehnicii şi tehnologiilor moderne, a mecanizarii şi automatizarii producţiei, de perfecţionare a organizãrii producţiei şi a muncii, ridicarea nivelului de calificare a întregului personal din economie, întãrirea disciplinei în munca şi afirmarea spiritului gospodãresc în toate colectivele de oameni ai muncii.
Totodatã, vor urmãri dimensionarea personalului în concordanta cu condiţiile de îndeplinire a sarcinilor de plan, restrangerea personalului indirect productiv şi mai buna fundamentare a normelor şi normativelor de munca, asigurându-se corelatii corespunzãtoare între drepturile individuale de retribuire în raport cu cantitatea şi calitatea muncii depuse, creşterea productivitatii muncii şi nivelul de realizare a producţiei fizice şi a celorlalţi indicatori în funcţie de care se calculeazã şi se elibereazã fondul de retribuire.
ART. 3
Organele de planificare, de aprovizionare şi financiar-bancare sunt obligate sa desfãşoare o activitate sistematica de control şi analiza şi sa ia mãsuri de sprijinire a unitãţilor economice de stat pentru realizarea indicatorilor de producţie fizica, productivitatea muncii, export, producţie neta şi producţia marfa vândutã în încasatã şi a celorlalţi indicatori, în concordanta cu prevederile planului şi cu contractele economice încheiate.
ART. 4
Fondul de retribuire se planifica pe unitãţi de producţie, pe baza producţiei fizice în structura prevãzute în planta şi a normelor de consum de munca stabilite pe fiecare produs sau lucrare, şi se repartizeazã pe uzine, fabrici, secţii, ateliere şi, în cadrul acestora, pe formaţii de lucru în funcţie de structura planificata a producţiei şi de volumul de munca stabilit potrivit tehnologiilor folosite.
Defalcarea fondului de retribuire pe structura prevãzutã în prezentul decret se face de cãtre fiecare unitate economicã, cu încadrarea în corelatiile stabilite prin plan.
Unitãţile economice au obligaţia sa asigure realizarea integrala a tuturor produselor şi sortimentelor prevãzute în plan, potrivit contractelor încheiate, urmãrindu-se îndeplinirea, cu prioritate, a producţiei fizice destinate exportului. La determinarea gradului de realizare a producţiei fizice nu se admite compensarea produselor nerealizate cu alte produse sau sortimente.

CAP. II
Calcularea şi eliberarea fondului de retribuire

ART. 5
Drepturile individuale de retribuire ale întregului personal muncitor din unitãţile economice, determinate potrivit Legii privind retribuirea în acord global şi în acord direct, se elibereazã de bãnci în limita fondului de retribuire, calculat în funcţie de gradul de realizare a producţiei fizice exprimatã în consum de manopera directa, producţiei marfa, planului de export, valorii producţiei nete, productivitatii muncii, producţiei marfa vândutã şi încasatã sau a altor indicatori, dupã caz, potrivit prezentului decret.
ART. 6
Fondul de retribuire pentru indicatorul producţia fizica se determina pe baza cantitãţilor realizate din fiecare produs sau sortiment -bucãţi, metri, obiect, categorii de lucrãri şi altele asemenea- şi a consumului de manopera aferent, stabilit prin norme şi normative pentru fiecare produs sau sortiment.
Gradul de realizare a producţiei fizice planificate pentru calcularea şi eliberarea fondului de retribuire se determina prin raportarea consumului de manopera directa pentru intreaga producţie fizica realizatã, în condiţiile prezentului decret, la consumul de manopera directa, aferent producţiei fizice planificate. În producţia fizica realizatã nu se cuprind produsele, lucrãrile sau serviciile necorespunzãtoare calitativ.
ART. 7
La unitãţile economice din industrie, fondul de retribuire planificat se calculeazã lunar, cumulat de la începutul anului, în raport cu gradul de realizare, pe ansamblul unitãţii, a indicatorilor de plan, dupã cum urmeazã:
a) pentru întregul personal muncitor retribuit în acord, exclusiv personalul din conducerea unitãţii, în raport cu gradul de realizare a producţiei fizice, cu respectarea condiţiilor de calitate şi cu încadrarea în numãrul de personal planIficat.
Gradul de realizare a producţiei fizice se diminueazã cu 0,5 pentru fiecare procent de depasire a numãrului mediu de personal planificat, lunar, cumulat de la începutul anului. Diminuarea gradului de realizare a producţiei fizice se face numai în situaţia în care nu este îndeplinitã productivitatea muncii planificata, pe perioada cumulatã, calculatã pe baza producţiei marfa.
Conducerile unitãţilor economice vor asigura ca la acordarea drepturilor individuale de retribuire sa se respecte întocmai prevederile Legii nr. 1/1986 privind retribuirea în acord global şi în acord direct a personalului muncitor şi ale Decretului nr. 161/1986 pentru aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate;
b) pentru personalul din conducerea întreprinderii fabricii sau uzinei, în raport cu gradul de realizare a planului de export, producţiei fizice, productivitatii muncii şi producţiei marfa vândutã şi încasatã, în urmãtoarele proporţii:
- 0,30 pentru planul de export;
- 0,25 pentru producţia fizica;
- 0,25 pentru productivitatea muncii;
- 0,20 pentru producţia marfa vândutã şi încasatã.
În situaţia în care unele unitãţi economice de stat din industrie nu au stabilite prin plan sarcini de export, coeficienţii aferenţi acestora se adauga la indicatorul producţia fizica.
ART. 8
La unitãţile din agricultura de stat, inclusiv la staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, gradul de retribuire planificat, mai puţin cel aferent muncitorilor sezonieri, retribuiţi în acord direct, şi personalului din conducerea unitãţii, se calculeazã trimestrial, semestrial sau la finele anului, dupã caz, în raport cu gradul de realizare a producţiei fizice şi cu încadrarea în numãrul de personal planificat, în condiţiile prevãzute la art. 7 lit. a) din prezentul decret.
Pentru personalul din conducerea unitãţilor agricole de stat, fondul de retribuire planificat se calculeazã trimestrial, semestrial sau la finele anului, dupã caz, în raport cu gradul de realizare a planului producţiei fizice şi a planului producţiei marfa, în urmãtoarele proporţii:
- 0,70 pentru producţia fizica;
- 0,30 pentru producţia marfa.
Pentru personalul din conducerea statiunii pentru mecanizarea agriculturii, fondul de retribuire planificat se calculeazã la finele anului în raport cu gradul de realizare a planului producţiei fizice şi a volumului total de lucrãri planificat, în urmãtoarele proporţii:
- 0,70 pentru producţia fizica;
- 0,30 pentru volumul total de lucrãri planificat.
ART. 9
Pana la calcularea fondului de retribuire în raport cu îndeplinirea indicatorilor de plan, drepturile lunare de retribuire cuvenite personalului muncitor din unitãţile prevãzute la art. 8 se elibereazã de bãnci sub forma de avans, în limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul trimestrului, semestrului sau anului, dupã caz, în proportiile stabilite de lege.
La eliberarea fondului de retribuire bãncile verifica dacã avansurile lunare au fost reduse în situaţia în care se prelimina nerealizarea productiilor planificate şi dacã a fost rezervat fondul de retribuire aferent reţinerilor lunare din retribuţiile individuale, astfel ca acesta sa nu fie utilizat în alte scopuri.
La determinarea gradului de realizare a planului producţiei fizice şi a planului producţiei marfa se va tine seama şi de pierderile provocate de calamitati naturale, stabilite de organele competente, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 10
La unitãţile economice din transporturi, fondul de retribuire planificat pentru întregul personal muncitor se calculeazã lunar, cumulat de la începutul anului, în raport cu gradul de realizare a veniturilor brute, tarifate, sia valorii producţiei nete, pe aceeaşi perioada, în urmãtoarele proporţii:
- 0,50 pentru veniturile brute, tarifate;
- 0,50 pentru valoarea producţiei nete.
La unitãţile economice de transporturi feroviare, navale, aeriene, de exploatare portuara şi la Întreprinderea de exploatare a metroului Bucureşti, gradul total de îndeplinire a indicatorilor se corecteaza cu 0,3 pentru fiecare procent de depasire sau nerealizare a planului insumat.
ART. 11
Întreprinderile, centralele, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale vor lua, pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de plan, mãsuri care sa asigure încadrarea în fondul de retribuire calculat potrivit prezentului decret. În situaţii deosebite, dacã pentru o anumitã perioada nu sunt posibilitãţi de utilizare a capacitãţilor de producţie, potrivit prevederilor de plan, organele de conducere colectivã ale unitãţilor economice sunt obligate sa ia mãsuri ca personalul muncitor disponibil - inclusiv cadrele de conducere şi personalul tehnic şi de administraţie - sa fie constituit în formaţii de lucru şi sa efectueze activitãţi productive, de reparaţii şi întreţinere, construcţii şi alte prestãri de servicii în unitãţi din cadrul aceleiaşi centrale sau minister ori din cadrul altor ministere.
În cazul în care se prevede reducerea volumului producţiei pe perioade mai lungi, organele de conducere colectivã vor retine numai personalul muncitor strict necesar, iar cel devenit disponibil va fi transferat, potrivit legii, în alte unitãţi.
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele şi trusturile, precum şi bãncile finanţatoare, au obligaţia sa sprijine unitãţile economice pentru redistribuirea personalului devenit disponibil cãtre activitãţi şi unitãţi la care sarcinile şi capacitatile de producţie permit utilizarea acestuia în cadrul indicatorilor de plan aprobaţi.
ART. 12
Plata drepturilor individuale de retribuire, cuvenite potrivit legii, pentru întregul personal, se face în cadrul fondului total calculat potrivit prezentului decret.
În situaţia în care fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor individuale, determinate potrivit legii, este mai mare decât fondul de retribuire calculat, ca urmare a nerealizarii indicatorilor stabiliţi, diferenţa de fond de retribuire nu se va elibera de bãnci.
În asemenea cazuri, organele de conducere colectivã ale unitãţilor economice, cu sprijinul bãncilor finanţatoare, vor analiza cauzele care au condus la aceasta situaţie şi vor lua mãsuri pentru recuperarea raminerilor în urma şi pentru realizarea integrala a indicatorilor stabilit.
ART. 13
Organele de conducere colectivã ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale şi centralelor, în cazurile când considera fundamentate mãsurile stabilite potrivit art. 12, pot aproba acoperirea diferenţelor dintre fondul de retribuire rezultat din însumarea drepturilor individuale şi fondul de retribuire calculat în raport cu gradul de realizare a indicatorilor stabilit, astfel:
a) din fondurile de premiere constituite potrivit legii la nivelul fiecãrei unitãţi economice;
b) din fondurile constituite cu aceasta destinaţie la nivelul ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale, centralelor şi trusturilor agricole judeţene, prin mãsuri de perfecţionare a organizãrii producţiei şi a muncii, de creştere mai accentuata a productivitatii muncii, realizarea sarcinilor de producţie cu un numãr mai mic de personal fata de cel planificat, precum şi prin alte mãsuri pentru creşterea eficientei activitãţii economice.
Pe mãsura recuperãrii raminerilor în urma în realizarea indicatorilor în raport cu care se efectueazã calcularea fondului de retribuire, sumele utilizate pentru acoperirea diferenţelor devenite disponibile reintregesc fondurile din care au fost acordate.
ART. 14
Sumele ce se cuvin, potrivit legii, pentru depãşirea producţiei de export şi a criteriilor specifice se pot elibera de bãnci peste fondul de retribuire calculat conform prevederilor prezentului decret.
ART. 15
La unitãţile agricole de stat la care intervin, în cursul anului, situaţii deosebite care impun consumarea unor fonduri de retribuire pentru executarea manualã a unor lucrãri prevãzute iniţial sa se efectueze mecanic sau a unor lucrãri neprevãzute de tehnologii acestor lucrãri se acoperã din economiile absolute la fondul de retribuire planificat pe ansamblul activitãţilor Ministerului Agriculturii sau Ministerului Industriei Alimentare şi al Achiziţionãrii Produselor Agricole.
ART. 16
Conţinutul indicatorilor în raport cu care se calculeazã şi elibereazã fondul de retribuire este prevãzut în anexele nr. 1-3.
Unitãţile agricole la care se aplica prevederile art. 8 şi perioadele la care se calculeazã fondul de retribuire planificat sunt prevãzute în anexa nr. 4.
Metodologia de determinare a indicatorilor specifici unor ramuri şi activitãţi, inclusiv a celor prevãzuţi în anexele nr. 1-3, în raport cu care se calculeazã şi se elibereazã fondul de retribuire, se stabileşte de fiecare minister sau organ central, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, Direcţiei Centrale de Statistica şi bãncilor finanţatoare.
ART. 17
Indicatorii în raport cu care se calculeazã fondul de retribuire, proportiile de recalculare a acestora, perioadele de cumulare şi modul de eliberare a fondului de retribuire la unitãţile şi activitãţile economice din industrie, construcţii-montaj şi transporturi, cu particularitãţi în ceea ce priveşte procesul de activitate, precum şi la unitãţile şi activitãţile din celelalte ramuri ale economiei naţionale, sunt prevãzute în anexa nr. 5. Pentru personalul muncitor din întreprinderile noi în construcţie, personalul de supraveghere tehnica a lucrãrilor de construcţii-montaj şi pentru efectuarea probelor tehnologice, modul de eliberare a fondului de retribuire este prevãzut în anexa nr. 6.
ART. 18
Sumele necesare pentru plata compensaţiilor prevãzute de <>Decretul nr. 46/1982 , precum şi sumele necesare pentru plata sporului pentru vechime neîntreruptã în aceeaşi unitate, a sporului pentru munca în condiţii deosebite, a sporului de noapte, a sporului de şantier şi a indemnizaţiilor aferente concediilor de odihna, se elibereazã la nivelul fondului de retribuire planificat cu aceste destinaţii şi nu se iau în considerare la calcularea fondului de retribuire în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de plan.

CAP. III
Controlul utilizãrii fondului de retribuire

ART. 19
Unitãţile socialiste sunt obligate sa depunã în termen, la banca finanţatoare, documentaţia referitoare la realizarea producţiei fizice şi a celorlalte condiţii prevãzute în prezentul decret pentru eliberarea fondului de retribuire solicitat.
Pentru adaosuri, sporuri la retribuţiile tarifare, ore suplimentare, premii şi alte drepturi de retribuire asemãnãtoare, documentaţia trebuie sa cuprindã date cu privire la modul de realizarea a indicatorilor şi condiţiilor stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 20
Conducãtorii unitãţilor socialiste, şefii compartimentelor de munca şi retribuire al muncii, cadrele tehnice şi economice din compartimentele unde se întocmesc documente pentru plata retributiei rãspund de realitatea şi legalitatea calculãrii drepturilor de retribuire şi de corecta raportare a îndeplinirii sarcinilor şi indicatorilor care conditioneaza plata integrala a retributiei.
Organele cu sarcini de control financiar preventiv din cadrul unitãţilor economice au obligaţia sa exercite un control riguros, potrivit normelor legale în vigoare, asupra legalitãţii plãţii retributiilor şi modului de calculare a fondului de retribuire planificat în raport cu gradul de realizare a producţiei fizice şi a celorlalţi indicatori în funcţie de care se elibereazã fondul de retribuire.
ART. 21
La eliberarea fondului de retribuire bãncile vor controla respectarea numãrului de personal pe categorii, a normativelor maximale de personal stabilite prin plan, calculul fondului de retribuire în raport cu îndeplinirea indicatorilor de plan, precum şi respectarea celorlalte dispoziţii din prezentul decret, respingând de la plata sumele necuvenite.
Bãncile au obligaţia sa efectueze ulterior, la nivelul întreprinderilor, fabricilor, uzinelor, secţiilor şi celorlalte unitãţi, în condiţiile prevãzute de lege şi la termenele stabilite în normele proprii de lucru, controlul asupra modului de determinare a producţiei fizice şi a celorlalţi indicatori pe baza cãrora se elibereazã fondul de retribuire, precum şi asupra utilizãrii fondului de retribuire, verificand realitatea datelor prezentate cu privire la modul de realizare a producţiei fizice şi a celorlalţi indicatori în raport cu care se calculeazã fondul de retribuire şi a celor care conditioneaza acordarea integrala a retributiei.
ART. 22
Ministerul Finanţelor, organele de control financiar intern din ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi din centrale industriale şi trusturi vor verifica, în mod riguros, în cadrul controlului de fond, modul de utilizare a fondului de retribuire, legalitatea plãţilor, corecta raportare a îndeplinirii indicatorilor privind producţia fizica prevãzutã în plan şi în contractele încheiate şi a celorlalţi indicatori în raport cu care se calculeazã fondul de retribuire, precum şi a sarcinilor şi indicatorilor care conditioneaza acordarea integrala a retributiei.
ART. 23
Bãncile şi celelalte organe de control vor lua mãsuri pentru recuperarea, în condiţiile legii, a sumelor constatate ca s-au plãtit cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
ART. 24
Organele Direcţiei Centrale de Statistica, în baza verificãrilor pe care le fac, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia sa comunice unitãţilor bancare diferenţele constatate cu privire la datele raportate la indicatorii în raport cu care se calculeazã fondul de retribuire, precum şi la indicatorii care conditioneaza acordarea integrala a retributiei.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 25
Unitãţile economice sunt obligate sa ia toate mãsurile pentru asigurarea disponibilitãţilor necesare desfãşurãrii normale a activitãţii şi menţinerii permanente a capacitãţii de plata, în vederea acoperirii la termen, în condiţiile legii, a tuturor plãţilor pe care le au de efectuat.
În situaţia în care unele unitãţi economice beneficiare sunt în incapacitate de plata au obligaţia sa solicite credite bancare pentru plata furnizorilor care şi-au respectat prevederile contractuale, iar produsele au fost recepţionate şi corespund cantitativ şi calitativ.
Bãncile vor acorda asemenea credite în condiţiile de termen, dobanda, control şi de rãspundere prevãzute de <>art. 65 din Legea finanţelor nr. 9/1972 .
ART. 26
Uniunea Centrala a Cooperativelor Meşteşugãreşti, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Producţie, Achiziţii şi Desfacere a Mãrfurilor, precum şi celelalte organizaţii obşteşti care au în subordine unitãţi economice, vor stabili modul de eliberare şi de control al utilizãrii fondului de retribuire a muncii la unitãţile subordonate, în concordanta cu prevederile prezentului decret, cu acordul Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Direcţia Centrala de Statistica şi bãncile finanţatoare vor analiza conţinutul şi modul de determinare a indicatorilor în raport cu care se calculeazã fondul de retribuire şi, în funcţie de aspectele rezultate, vor stabili mãsurile necesare, cu respectarea prevederilor din prezentul decret.
ART. 28
Eliberarea drepturilor de retribuire în activitatea de construcţii-montaj se face potrivit prevederilor din anexa nr. 20 la Decretul nr. 161/1986 pentru aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate.
ART. 29
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, pentru pagubele produse prin nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la calcularea, eliberarea şi plata sumelor privind retribuţii, adaosuri, sporuri şi premii, sau pentru prezentarea de date inexacte care au condus la eliberarea unor sume necuvenite.
ART. 30
Prevederile prezentului decret intra în vigoare la data de 1 octombrie 1983*). Cumularea indicatorilor de plan în raport cu care se calculeazã şi elibereazã fondul de retribuire se face, pentru anul 1983, de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret. Pe aceeaşi data se abroga actele normative prevãzute în anexa nr. 7 şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. 31
Anexele nr. 1-7 fac parte integrantã din prezentul decret.
__________
*) Potrivit <>art. III din Decretul nr. 222/1986 , prevederile art. 5, 6 alin. 2, art. 7 alin. 1, art. 8,9 alin. 1, art. 14, 16 alin. 2, art. 28, pct. 1 alin. 2 pct. 4 alin. 3 şi pct. 6 din anexa nr. 1, anexele nr. 4, pct. I 3, 10, 14, 23 şi pct. II 1 din anexa nr. 5 se aplica pentru unitãţile din agricultura de stat începând cu data de 1 ianuarie 1986, iar pentru unitãţile din celelalte ramuri ale economiei, începând cu data de 1 mai 1986.
Cumularea indicatorilor de plan în raport cu care se calculeazã şi elibereazã fondul de retribuire se face, pentru anul 1986, de la datele aplicãrii prevederilor <>Decretului nr. 222/1986 , potrivit alineatului precedent.

ANEXA 1

CONŢINUTUL INDICATORULUI PRODUCŢIA FIZICA

I. Industrie

1. Producţia fizica reprezintã totalitatea produselor, serviciilor sau lucrãrilor cu caracter industrial, în structura prevãzutã în plan, fabricate de unitãţile economice, care au fost recepţionate cantitativ şi calitativ, destinate livrãrii cãtre alte unitãţi, sectorului de investiţii sau altor sectoare neindustriale din cadrul aceleiaşi unitãţi, precum şi consumului propriu în scop productiv.
Producţia fizica va fi strict corelata cu producţia marfa şi ceilalţi indicatori de plan.
2. La determinarea gradului de îndeplinire a producţiei fizice planificate se vor avea în vedere toate sortimentele, atât cele nominalizate în planul naţional, cat şi cele planificate de ministere, centrale industriale şi întreprinderi, cu respectarea prevederilor din contractele încheiate.
3. La unitãţile economice care realizeazã produse cu ciclu lung de fabricaţie, la determinarea gradului de îndeplinire a producţiei fizice planificate se va avea în vedere stadiul fizic de execuţie a produselor respective.
4. Producţia fizica planificata se considera îndeplinitã numai în situaţia în care s-au realizat integral toate sortimentele prevãzute în plan şi cu prioritate cele destinate exportului. Nerealizarea unui sortiment nu poate fi compensata cu realizarea peste plan, în afarã prevederilor legii, a altui sortiment.
De asemenea, la determinarea gradului de realizare a producţiei fizice planificate nu se iau în considerare:
a) produsele care nu au asigurata desfacerea prin contracte la intern sau la export, precum şi produsele aflate în stoc, fãrã respectarea prevederilor legale, cu excepţia produselor obţinute din prelucrarea materiilor prime agricole perisabile, cu respectarea prevederilor legale;
b) produsele respinse ca necorespunzãtoare calitativ, pana la remedierea defectelor de fabricaţie şi asigurarea desfacerii lor.
Produsele şi lucrãrile destinate consumului propriu -piese de schimb, apa, abur industrial şi altele asemenea- vor fi cuprinse în producţia fizica planificata corespunzãtor necesitãţilor reale pentru realizarea producţiei marfa. Depãşirea producţiei fizice destinatã consumului propriu se poate lua în considerare cel mult în aceeaşi proporţie în care s-a depãşit, în condiţiile legii, producţia marfa planificata.
5. La eliberarea fondului de retribuire, pentru producţia fizica realizatã, se iau în considerare depasirile de plan numai la produsele la care, potrivit legii, se pot depãşi sarcinile de plan, la cele destinate exportului, precum şi la produsele care înlocuiesc importul, pe baza acordului beneficiarului de import. La celelalte produse, depãşirea va fi luatã în calcul numai pentru produsele la care exista aprobarea prealabilã a biroului executiv la ministerului sau al centralei industriale cu privire la introducerea în fabricaţie şi dacã au asigurata desfacerea.

II. Agricultura de stat

6. Conţinutul indicatorului producţia fizica la unitãţile agricole de stat şi la staţiunile pentru mecanizarea agriculturii este cel prevãzut în Decretul nr. 161/1986 pentru aprobarea criteriilor specifice privind organizarea şi retribuirea muncii în acord global şi în acord direct pe ramuri şi sectoare de activitate, anexa nr. 15 cap. I, lit. B şi cap. II lit. B.

III. Transporturi

7. Producţia fizica, exprimatã prin veniturile brute tarifate, reprezintã volumul prestaţiilor de transport şi al celor legate nemijlocit de acestea, efectuate într-o unitate de timp, pentru unitãţile socialiste, populaţie sau pentru beneficiari externi.

ANEXA 2

CONŢINUTUL INDICATORULUI VALOAREA
PRODUCŢIEI NETE

1. Valoarea producţiei nete reprezintã valoarea nou creata în activitatea productiva. Valoarea producţiei nete cuprinde ca elemente principale:
a) în industrie: prelevarea pentru societate a unei pãrţi din valoarea nou creata; retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; contribuţia la fondul pentru cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi introducere a progresului tehnic; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul;
b) în agricultura de stat: retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; contribuţia la fondul pentru cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi introducere a progresului tehnic; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul;
c) în transporturi: retribuţiile personalului muncitor şi alte drepturi ale acestuia; impozitul pe fondul de retribuire; contribuţia pentru asigurãri sociale; alte elemente de munca vie; beneficiul;
2. Valoarea producţiei nete se determina prin scãderea cheltuielilor materiale aferente din valoarea producţiei globale, respectiv din valoarea prestaţiilor efectuate sau din volumul veniturilor brute din activitatea de transport.
3. La calcularea fondului de retribuire ce se elibereazã de bãnci nu se vor lua în considerare;
a) valoarea producţiei nete aferentã produselor finite şi semifabricatelor care au fost fabricate fãrã a avea asigurata desfacerea prin contracte la intern sau la export sau pe stoc, cu nerespectarea prevederilor legii; se excepteazã produsele rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole perisabile, cu respectarea prevederilor legale. Întreprinderile producãtoare sunt obligate sa ia mãsuri pentru asigurarea desfacerii produselor fabricate aflate în stoc. Valoarea acestor produse se va lua în calcul la eliberarea fondului de retribuire pe mãsura asigurãrii desfacerii lor sau a îndeplinirii condiţiilor legale;
b) valoarea producţiei nete aferentã produselor finite şi semifabricatelor respinse ca necorespunzãtoare calitativ, pana la remedierea defectelor de fabricaţie ale acestora şi asigurarea desfacerii lor;
c) valoarea produselor realizate peste plan cu nerespectarea dispoziţiilor legale;
d) valoarea lucrãrilor executate la obiective de investiţii neprevãzute în plan sau neadmise la finanţare sau creditare, potrivit legii;
e) economiile rezultate din neefectuarea volumului fizic de descoperta miniera şi a cheltuielilor cu securitatea minelor, în limita sumelor neconsumate fata de cele prevãzute în planul costurilor de producţie în acest scop.
4. Unitãţile economice de stat, centralele, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale vor lua mãsuri pentru perfecţionarea organizãrii evidentei costurilor de producţie, astfel încât sa se asigure obţinerea în timp util a datelor necesare determinãrii valorii producţiei nete. În funcţie de situaţia concretã din fiecare unitate, determinarea valorii producţiei nete pentru ultima luna a perioadei cumulate se face şi pe baza cheltuielilor materiale planificate, corespunzãtor producţiei realizate, cu regularizarea obligatorie în luna urmãtoare.

ANEXA 3

CONŢINUTUL INDICATORULUI PRODUCŢIA MARFA
VÂNDUTĂ ŞI ÎNCASATĂ

1. Producţia marfa vândutã şi încasatã se adauga sau se scade diferenţa între valoarea stocurilor de produse finite şi semifabricate destinate livrãrii şi, respectiv, între facturile emise şi neîncasate, de la sfârşitul şi începutul perioadei.
2. Producţia marfa vândutã şi încasatã se planifica prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi se urmãreşte în realizare anual, trimestrial şi lunar.
3. Gradul de realizare a planului producţiei marfa vândutã şi încasatã, în raport de care se calculeazã şi elibereazã fondul de retribuire, va fi determinat pe baza realizarilor efective din evidenta contabila. Pe ultima luna realizarile efective se vor lua din extrasele de cont eliberate de unitãţile bancare.
4. Producţia marfa vândutã şi încasatã se determina atât la plan, cat şi la realizari, pe baza preţurilor de producţie.
La produsele pentru care sunt stabilite, potrivit legii, preţuri diferenţiate aprobate pe sortimente, dimensiuni şi calitãţi, pe unitãţi producãtoare, în cadrul preţului unic de producţie aprobat la nivel de ramura, determinarea gradului de realizare a producţiei marfa vândutã şi încasatã se va face având în vedere preţurile de producţie diferenţiate aprobate, anual, de cãtre organele ierarhic superioare.
5. La determinarea gradului de îndeplinire a planului de producţie marfa vândutã şi încasatã, în realizari se va cuprinde şi valoarea mãrfurilor destinate exportului şi nevamuite, pe baza proceselor-verbale încheiate între unitãţile producãtoare de mãrfuri pentru export şi întreprinderile de comerţ exterior exportatoare, prin care se constata ca mãrfurile au fost executate la termenele şi în condiţiile prevãzute în contractele externe şi interne încheiate şi sunt lotizate, ambalate şi gata de expediere, vamuirea urmând sa fie efectuatã în termen de maximum 30 de zile.
Procesele-verbale se verifica şi se confirma de cãtre organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor şi de unitãţile bancare. Procesele-verbale se încheie în mod obligatoriu în termen de cel mult 3 zile de la expirarea lunii în care au fost executate mãrfurile respective.
6. În calculul producţiei marfa vândutã şi încasatã se ia în considerare activitatea pentru care unitãţile industriale au stabilite prin plan sarcini de producţie marfa.

NOTA:
Pentru trimestrul IV/1983 ministerele şi celelalte organe centrale şi locale, pe baza sarcinilor aprobate, vor desfasura, pe unitãţile subordonate, nivelurile aprobate pentru indicatorul privind producţia marfa vândutã şi încasatã.

ANEXA 4

UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE AGRICOLĂ
la care se aplica prevederile art. 8 din decret

- Întreprinderi agricole de stat
- întreprinderi avicole de stat
- întreprinderi de stat pentru creşterea şi ingrasarea porcilor
- combinate pentru producerea şi industrializarea carnii de porc
- întreprinderi de sere
- întreprinderi pentru producerea legumelor
- unitãţi de cercetare şi producţie agricolã - pentru activitatea de producţie şi de industrializare a produselor agricole.
- asociaţii economice de stat şi cooperatiste
- întreprinderi de exploatare complexa a resurselor naturale din Delta Dunãrii
- ferme agricole ale întreprinderilor de producere şi industrializare a legumelor şi fructelor, întreprinderilor de legume-fructe şi întreprinderilor piscicole.

NOTA:
La Întreprinderile de producere şi industrializare a legumelor şi fructelor şi la întreprinderile piscicole, modul de retribuire planificat pentru personalul retribuit în acord global la nivelul unitãţii se calculeazã la finele anului în raport cu gradul de realizare pe întregul an a indicatorilor de la art. 7, din care indicatorii referitori la export, producţia fizica şi producţia marfa vândutã şi încasatã vor cuprinde atât producţia industrial, cat şi producţia agricolã.

PERIOADELE
de calculare a fondului de retribuire la unitãţile agricole de stat

- Trimestrial, cumulat de la începutul anului, la întreprinderile de creştere şi ingrasare a porcilor, combinatele de producere şi industrializare a carnii de porc, întreprinderile avicole de stat şi unitãţile de cercetare-producţie în sectorul porcinelor şi pasarilor;
- semestrial, cumulat de la începutul anului, la întreprinderile de sere;
- la finele anului la celelalte unitãţi, inclusiv la fermele agricole ale întreprinderilor pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor, întreprinderilor de legume-fructe şi întreprinderilor piscicole.

ANEXA 5

INDICATORII ÎN RAPORT CU CARE SE CALCULEAZĂ FONDUL DE
RETRIBUIRE, PROPORTIILE DE RECALCULARE, PERIOADELE DE
CUMULARE ŞI MODUL DE ELIBERARE A FONDULUI DE RETRIBUIRE

I. La unitãţi şi activitãţi economice din industrie,
construcţii-montaj şi transporturi cu particularitãţi în ce priveşte
procesul de activitate, precum şi la unitãţi şi activitãţi
din alte ramuri ale economiei naţionale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ramura şi activitatea Indicatori Coeficienţi Perioada de
cumulare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDUSTRIE

1. La Întreprinderea a) pentru personalul Semestrial,
de pescuit oceanic: muncitor retribuit în cumulat de la
- în ultima luna acord, exclusiv începutul anului
a semestrului personalul din
conducerea unitãţii;
Producţia fizica 1,00
b) pentru personalul din
conducerea întreprinderii
şi personalul necuprins
în acord:
Producţia fizica 0,70
Producţia marfa
vinduta şi încasatã 0,30
- în cursul În limita fondului de
semestrului retribuire planificat
lunar, cumulat de la
începutul semestrului
2. Întreprinderi de În limita fondului de
industrie alimentara, retribuire planificat
cu activitãţi lunar şi a numãrului
sezoniere (fabrici de de personal necesar
zahãr şi fabrici de efectuãrii volumului
conserve de legume şi de reparaţii şi a
fructe), în perioada celorlalte activitãţi
în care se efectueazã planificate pentru
reparaţii perioada respectiva
3. La unitãţile zonale de Volum de activitate Lunar, cumulat de la
pe lîngã centralele exprimat valoric 1,0 începutul anului
electrice, la activitatea
de reparaţii ale pentru
industria chimica
combustibil solid.
4. La unitãţile pentru Volum de activitate Lunar, cumulat de la
întreţinerea şi exprimat valoric 0,60 începutul anului
repararea de Valoarea
echipamente, utilaje, producţiei nete 0,40
instalaţii şi altele
asemenea
5. Activitatea de
microproducţie din
cadrul institutelor
de cercetare pentru
care se planifica
indicatori de
producţie:
a) trimestrial Producţia marfa 0,50 Trimestrial, cumulat
de la începutul anului
b) în primele doua Producţia marfa În limita fondului de
luni ale fiecãrui vinduta şi încasatã 0,50 retribuire planificat
trimestru lunar, cumulat de la
începutul trimestrului
6. La activitatea Producţia fizica 1,0 Lunar, cumulat de
industriala din cadrul la începutul anului
unitãţilor de
construcţii-montaj
republicane şi locale

7. Activitatea de Volum de prestãri 1,0 Lunar, cumulat de la
spãlãtorii şi începutul anului
curatatorii
8. La unitãţile din Producţia marfa 0,50 Lunar, cumulat de la
industria poligrafica Valoarea producţiei nete 0,50 începutul anului

CONSTRUCŢII-MONTAJ
9. La unitãţile care executa
în regie lucrãri de Producţia de construcţii-montaj Lunar, cumulat de la
construcţii montaj sau respectiv volumul de activitate 1,0 începutul anului
lucrãri de montaj sau
lucrãri de reparaţii
capitale de construcţii
10. La întreprinderile şi Veniturile din prestãri încasate, Lunar, cumulat de la
staţiile de utilaje grele insumate cu veniturile brute din începutul anului
şi transport pentru transport încasate 1,0
construcţii
11. La unitãţile care executa Venituri din prestãri 1,0 Lunar, cumulat de la
prestãri în construcţii începutul anului

TRANSPORTURI

12. La unitãţile de Venituri din prestãri 1,0 Lunar, cumulat de la
mecanizare, transport şi începutul anului
construcţii forestiere
13. La întreprinderi de Venituri brute tarifate 1,0 Lunar, cumulat de la
transporturi turistice începutul anului
auto
14. La întreprinderile Valoarea producţiei nete 0,60 Lunar, cumulat de la
judeţene de transport Venituri încasate 0,40 începutul anului
local
15. La Întreprinderea de
transport Bucureşti
(I.T.B.)
a) pentru activitatea Venituri încasate 1,0 Lunar, cumulat de la
de transport începutul anului
b) pentru activitatea Producţia marfa 0,60 Lunar, cumulat de la
de reparaţii Valoarea producţiei nete 0,40 începutul anului
16. La unitãţile de Venituri brute tarifate 1,0 Lunar, cumulat de la
transporturi auto aparţinînd, începutul anului
altor ministere decît
Ministerului Transporturilor
şi Telecomunicatiilor
17. La întreprinderea de Venituri din activitatea de Lunar cumulat de la
exploatare a metroului transport 1,0 începutul anului
Bucureşti Comerţ interior
şi turism
18. La unitãţile comerciale şi Nivel la 1000 lei desfacere, Lunar cumulat de la
de turism la care se inclusiv prestãri de începutul anului
planifica indicatorul servicii realizate 1,0
nivel la 1 000 desfacere,
inclusiv al prestãrilor
de servicii
19. La unitãţile comerciale Planul de desfacere 1,0 Lunar, cumulat de la
cãrora li se planifica începutul anului
fond de retribuire

SILVICULTURA

20. La unitãţile silvice
a) pentru lucrãrile Planul valoric de lucrãri 1,0 Lunar cumulat de la
executate din fondurile de începutul anului
investiţii
b) pentru producţia silvicã În limita fondului de
retribuire planificat
lunar, cumulat de la
începutul anului

PRESTĂRI SERVICII

21. Unitãţile şi activitãţile Volum de prestãri 1,0 Lunar, cumulat de la
de gospodãrie comunalã şi începutul anului
locativã din cadrul
unitãţilor în subordinea
consiliilor populare
judeţene şi al
municipiului Bucureşti
22. Unitãţile şi Volum de prestãri 1,0 Lunar, cumulat de la
activitãţile de prestãri începutul anului
servicii neindustriale

ALTE RAMURI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

23. La unitãţile de Planul de colectare Lunar, cumulat de la
valorificare şi insumat cu planul de 0,60 începutul anului
recuperarea materialelor prelucrare. Venituri 0,10
refolosibile şi încasate
ambalajelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


II. La unitãţile economice cu caracter specific şi alte cantitãţi

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ramura şi activitatea Perioada de cumulare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. La unitãţile de producere, transport şi distribuire În limita fondului de retribuire planificat lunar,
a energiei electrice, termice şi apei, la cele de cumulat de la începutul anului, pe baza confirmãrii
extracţie, transport şi distribuire a gazului metan, satisfacerii cerinţelor beneficiarilor, în limita
precum şi la cele care produc pîine, fãina şi malai, contractelor încheiate în cadrul prevederilor de plan
care satisfac cerinţele beneficiarilor, dar nu
realizeazã valoarea producţiei planificate.
2. Pentru personalul sezonier din unitãţile de În limita fondului de retribuire planificat lunar,
producţie agricolã, necuprins în acord global cumulat de la începutul anului, pe mãsura executãrii
lucrãrilor
3. La unitãţile de cercetare ştiinţificã, inginerie În limita fondului de retribuire planificat lunar,
tehnologicã şi de proiectare, inclusiv cele din cumulat de la începutul anului, cu utilizarea
componenta centralelor fondului aferent unor lucrãri executate în devans
fata de termenele stabilite prin planul aprobat,
fãrã a se depãşi fondul anual şi în condiţiile
predãrii tuturor lucrãrilor la termen.

La stabilirea fondului de retribuire nu se vor
lua în considerare manopera aferentã lucrãrilor
neprevãzute în plan sau pentru lucrãrile care nu
au fost admise la finanţare sau creditare, precum
şi manopera lucrãrilor respinse ca
necorespunzãtoare calitativ
4. La unitãţile şi activitãţile de preluare a produselor În limita fondului de retribuire planificat
agricole vegetale şi animale; la staţiunile pentru lunar, cumulat de la începutul anului
mecanizarea agriculturii din zone necooperativizate;
la activitãţile agricole, altele decît cele prevãzute
la art. 8; la unitãţile care executa lucrãri de
prospecţiuni şi explorari geologice, foraj,
cimentari, operaţii speciale, carotaje, perforari,
reparaţii capitale sonde, lucrãri pentru creşterea
factorului final de recuperare a ţiţeiului în
zacamint; la unitãţile de posta şi telecomunicaţii;
la unitãţile economice de informatica
5. Pentru personalul muncitor din aparatul În limita fondului de retribuire planificat
centralelor industriale şi al unitãţilor lunar, cumulat de la începutul anului.
asimilate acestora, la care retributia se acorda
în raport cu gradul de realizare a indicatorilor
de plan stabiliţi potrivit legii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


II. La unitãţile economice cu caracter specific şi alte unitãţi

Ramura şi activitatea

1. La centralele şi întreprinderile hidroelectrice, la cele pe hidrocarburi, precum la unitãţile de transport şi distribuire a energiei electrice şi termice, la cele de extracţie, transport şi distribuire a gazului metan, care nu realizeazã valoarea producţiei planificate, dar satisfac cerinţele beneficiarilor.
2. Pentru personalul sezonier din unitãţile de producţie agricolã, necuprins în acord global.
3. La unitãţile de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare, inclusiv cele din componenta centralelor.
4. La unitãţile şi activitãţile de preluare a produselor agricole vegetale şi animale; la staţiunile pentru mecanizarea agriculturii din zone necooperativizate; la activitãţile agricole, altele decât cele prevãzute la art. 8; la unitãţile care executa lucrãri de prospecţiuni şi explorari geologice, foraj, cimentari, operaţii speciale, carotaje, perforari, reparaţii capitale sonde, lucrãri pentru creşterea factorului final de recuperare a ţiţeiului în zacamant; la unitãţile de posta şi telecomunicaţii; la unitãţile economice de informatica.
5. Pentru personalul muncitor din aparatul centralelor industriale şi al unitãţilor asimilate acestora, la care retributia se acorda în raport cu gradul de realizare a indicatorilor de plan stabiliţi potrivit legii.

Perioada de cumulare

În limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, pe baza confirmãrii satisfacerii cerinţelor beneficiarilor în limita în limita contractelor încheiate în cadrul prevederilor de plan.
În limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, pe mãsura executãrii lucrãrilor.
În limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului, cu utilizarea de fonduri aferent unor lucrãri executate în devans fata de termenele stabilite prin planul aprobat, fãrã a se depãşi fondul anual şi în condiţiile predãrii tuturor lucrãrilor la termen.
La stabilitatea fondului de retribuire nu se vor lua în considerare manopera aferentã lucrãrilor neprevãzute în plan sau pentru lucrãrile care nu au fost admise la finanţare sau creditare, precum şi manopera lucrãrilor respinse ca necorespunzãtoare calitativ.
În limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.
În limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.

NOTA:
- La unitãţile şi activitãţile nenominalizate în prezentul decret, eliberarea drepturilor de retribuire, stabilite potrivit legii, se face în limita fondului de retribuire planificat lunar, cumulat de la începutul anului.
- Pentru unele unitãţi economice din sectorul special care realizeazã produse cu un grad înalt de tehnicitate, condiţiile de calculare şi eliberare a fondului de retribuire se stabilesc, anual, prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.


ANEXA 6

MODUL DE ELIBERARE A FONDULUI DE RETRIBUIRE PENTRU PERSONALUL MUNCITOR
LA ÎNTREPRINDERILE NOI ÎN CONSTRUCŢIE, PENTRU PERSONALUL DE
SUPRAVEGHERE TEHNICA A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII-MONTAJ
ŞI PENTRU PERSONALUL UTILIZAT LA EFECTUAREA PROBELOR TEHNOLOGICE

1. Fondurile de retribuire pentru personalul muncitor al întreprinderilor noi în construcţie şi pentru personalul de supraveghere tehnica a execuţiei lucrãrilor de construcţii-montaj se elibereazã de bãncile finanţatoare în limita indicatorilor din planurile de munca şi retribuire, cu respectarea cheltuielilor prevãzute pentru fiecare din aceste categorii de personal în documentaţia tehnico-economicã legal aprobatã.
2. La eliberarea fondului de retribuire bãncile vor urmãri ca:
a. personalul muncitor al întreprinderilor noi în construcţie sa se încadreze în numãrul prevãzut în graficul de asigurare al forţei de munca, fãrã a se depãşi numãrul aprobat prin actul normativ de înfiinţare a întreprinderii;
b) personalul de supraveghere tehnica a execuţiei lucrãrilor de construcţii-montaj sa se încadreze în normativele legale în vigoare privind activitatea de dirigentie de şantier.
3. Fondurile pentru plata retributiilor personalului muncitor utilizat la efectuarea probelor tehnologice, în vederea punerii în funcţiune a noilor capacitãţi de producţie, se elibereazã de bãnci în limita indicatorilor din planul de munca şi retribuire, stabilit pentru aceasta activitate, precum şi a sumelor prevãzute cu aceasta destinaţie în cadrul cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, din documentaţiile tehnico-economice aprobate pentru obiectivele de investiţii respective.
4. Ministerele, centralele şi întreprinderile vor defalca indicatorii anuali din planul de munca şi retribuire a muncii pe trimestre şi luni, pentru personalul prevãzut la pct. 1-3, în funcţie de stadiul de execuţie şi de dare în exploatare a capacitãţilor de producţie pentru care se face încadrarea acestui personal.
Planurile de munca şi retribuire a muncii se avizeazã în prealabil de bãncile finanţatoare.


ANEXA 7

LISTA
actelor normative care se abroga

- <>Legea nr. 18/1971 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãţirea utilizãrii fondului de retribuire planificat pentru unitãţile socialiste de stat, publicatã în Buletinul Oficial nr. 153 din 16 decembrie 1971;
- Decretul nr. 199/1978 cu privire la calcularea, eliberarea şi controlul utilizãrii fondului de retribuire a muncii în industrie, publicat în Buletinul Oficial nr. 47 în 14 iunie 1978;
- <>Decretul nr. 148/1979 cu privire la calcularea, eliberarea şi controlul utilizãrii fondului de retribuire a muncii în agricultura de stat, construcţii-montaj şi transporturi, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 13 aprilie 1979;
- <>Art. 36 (6) din Decretul nr. 115/1981 privind modificarea şi completarea <>Legii nr. 12/1980 pentru întãrirea autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 18 mai 1981;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 3031/1952 privind controlul utilizãrii fondului de retribuire, publicatã în Colecţia de hotãrâri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 2 din 15 ianuarie 1953, cu modificãrile ulterioare;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 2567/1953 privind aplicarea Hotãrârii Consiliului de Miniştri nr. 3031/1952 la unitãţile prestatoare - mori, prese de ulei, pive şi darace -, precum şi modul de redistribuire a fondului de plata a muncii la întreprinderile regionale de construcţii;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1902/1954 privind controlul retributiilor pentru unele unitãţi ale Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 262/1961 privind reglementarea eliberãrii şi utilizãrii fondului de retribuire din activitatea de lucrãri geologice şi de foraj;
- Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 3032/1967 privind eliberarea fondului de retribuire pentru personalul întreprinderilor de sub îndrumarea şi controlul Comitetului de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole;
- <>Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 1975/1970 privind retribuirea pe baza de cote procentuale a lucrãtorilor din comerţ, publicatã în Buletinul Oficial nr. 4 din 7 ianuarie 1971. combustibil solid.──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016