Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 321 din 18 iunie 1956  privind dreptul de autor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 321 din 18 iunie 1956 privind dreptul de autor

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 18 DIN 27/06/56
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Dreptul de autor asupra operelor literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricãror alte asemenea opere de creaţie intelectualã, create pe teritoriul Republicii Populare Romane, este garantat autorilor în condiţiile prezentului decret.
Dreptul de autor asupra operelor create în alte tari şi folosite pe teritoriul Republicii Populare Romane este garantat:
a) cetãţenilor romani, în condiţiile prezentului decret;
b) celor care nu sînt cetãţeni romani, în condiţiile prevãzute de convenţiile internaţionale la care Republica Populara Romana este parte.
ART. 2
Este autor persoana care a creat opera.
Autorul se bucura pe tot timpul vieţii sale de dreptul de autor.
Dreptul de autor ia naştere din momentul cînd opera a luat forma de manuscris, schita, tema, tablou ori alta forma concretã.
ART. 3
Dreptul de autor are urmãtorul cuprins:
1. dreptul de a aduce opera la cunostinta publicului;
2. dreptul de a fi recunoscut autor, opera urmînd sa apara, la alegerea autorului, sub numele sau pseudonimul acestuia sau fãrã indicarea de nume;
3. dreptul de a consimţi la folosirea operei de cãtre alţii şi de a cere încetarea actelor de folosire sãvîrşite de alţii fãrã consimţãmîntul sau;
4. dreptul la inviolabilitatea operei şi la folosirea ei în condiţii potrivite cu natura operei, ţinînd seama de împrejurãri;
5. dreptul de a trage foloase patrimoniale din:
a) reproducerea şi difuzarea operei;
b) reprezentarea sau executarea operei;
c) din orice alt mod de folosire licita a operei;
6. dreptul la reparatie patrimonialã în caz de folosire fãrã drept a operei.
Dreptul de autor nu se poate transmite prin act între vii. El se transmite în cazul morţii autorului în mãsura prevãzutã de lege.
Exerciţiul drepturilor patrimoniale de autor poate fi cedat, însã numai pe timp limitat.
ART. 4
Cînd opera este rezultatul unei colaborãri, dreptul de autor aparţine în comun coautorilor, iar foloasele patrimoniale rezultate din exerciţiul acestui drept se împart în mod egal, dacã ei n-au convenit altfel.
În cazul în care contribuţia fiecãrui autor este distinctã, de natura sa poatã fi valorificatã separat, fiecare dintre coautori îşi poate exercita drepturile personale nepatrimoniale asupra partii sale, fãrã însã a putea atinge interesele celorlalţi coautori sau a prejudicia operei comune.
ART. 5
La moartea autorului, sau, în cazul unei opere comune a vreunuia dintre coautori, sarcina de a apara paternitatea, inviolabilitatea şi justa folosire a operei acestuia revine uniunii sau asociaţiei respective de creatori sau, în lipsa acesteia, organului de stat competent.
ART. 6
La moartea autorului sau a vreunuia dintre coautori, drepturile patrimoniale de autor se transmit prin moştenire, potrivit Codului Civil, însã numai pe urmãtoarele termene:
a) soţului şi ascendenţilor autorului, pe tot timpul vieţii fiecãruia;
b) descendenţilor, pe timp de 50 ani;
c) celorlalţi moştenitori, pe timp de 15 ani, fãrã ca în acest caz dreptul sa se poatã transmite din nou prin moştenire.
Termenele prevãzute la lit. b şi c se socotesc de la 1 ianuarie al anului urmãtor morţii autorului.
Dacã moştenitorii prevãzuţi la lit. c sînt minori ei se vor bucura de aceste drepturi patrimoniale şi dupã trecerea termenului prevãzut mai sus, pînã la dobindirea deplinei capacitãţi de exerciţiu sau pînã la terminarea studiilor superioare, dar numai pînã la împlinirea virstei de 25 ani.
ART. 7
În cazurile arãtate mai jos, autorul nu are folosinta drepturilor patrimoniale decît:
a) pe termen de 20 ani de la apariţia operei cu privire la cei care alcãtuiesc enciclopedii, dictionare şi culegeri;
b) pe termen de 10 ani de la aparitie cu privire la autorul unei serii de fotografii artistice;
c) pe termen de 5 ani de la aparitie cu privire la autorul de fotografii artistice separate.
Cu privire la operele enumerate mai sus, drepturile patrimoniale de autor se transmit prin moştenire pe timpul rãmas din termenele prevãzute, fãrã a se depãşi cele arãtate la art. 6.
Cu excepţia cazurilor prevãzute la lit. a, b, c, de mai sus, durata dreptului patrimonial de autor este limitatã la 50 de ani de la apariţia operei, în cazul cînd acest drept aparţine unei persoane juridice.
ART. 8
La expirarea termenelor prevãzute la art. 6 şi 7 sau, în lipsa de moştenitori, din momentul morţii autorului, dreptul patrimonial de autor se stinge.

CAP. 2
Obiectul dreptului de autor

ART. 9
Sînt cuprinse în denumirea de opere asupra cãrora se exercita dreptul de autor, toate operele de creaţie intelectualã din domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi conţinutul şi forma de exprimare, indiferent de valoarea şi destinaţia lor, cum sînt: romane, nuvele, poezii, critici literare şi de arta, cronici, recenzii, reportaje literare, scenarii de orice fel, manuale şcolare şi cursuri universitare şi orice alte scrieri literare, ştiinţifice şi publicistice; operele dramatice şi dramatice-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele a cãror punere în scena este stabilitã în scris prin desene sau alt mod asemãnãtor; compozitiile muzicale cu sau fãrã text; operele cinematografice şi operele realizate pe cale de înregistrare fonica sau prin televiziune, operele de pictura, sculptura, grafica (ilustratii, afişe artistice, caricaturi, desene, gravura, litografie, etc.) şi arta decorativa, operele de arhitectura; operele de arta aplicatã, ceramica, mozaic, vitralii şi altele de acest gen, fotografiile artistice, ilustratiile, hartile, planurile, schiţele şi lucrãrile plastice privitoare la oricare ramura a ştiinţei.
ART. 10
Dau de asemenea naştere dreptului de autor:
a) traducerile, adaptarile şi prelucrarile cu caracter literar, aranjamentele şi orchestratiile de muzica şi orice alte transformãri ale operelor literare sau muzicale, însã numai dacã acestea au un caracter creator;
b) traducerile, adaptarile şi prelucrarile operelor tehnice sau ştiinţifice sau transformãrile unor astfel de opere, dacã efectuarea lor necesita cunoştinţele unui specialist în domeniul operei originale şi reprezintã o munca intelectualã de creaţie;
c) culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum sînt antologiile, crestomatiile sau lucrãrile didactice, care prin alegerea sau sistematizarea materialului constituie opere de creaţie.
În toate cazurile drepturile autorilor operelor originale vor rãmîne neatinse.
ART. 11
Studiourile cinematografice sau radiofonice şi organizaţiile de înregistrare mecanicã au drept de autor asupra operelor colective pe care le realizeazã.
Autorul scenariului, al compoziţiei muzicale, regizorul şi orice alţi creatori îşi pãstreazã fiecare dreptul de autor asupra operei sale cuprinsã în opera colectivã astfel realizatã.
ART. 12
Autorul unei opere apãrute într-un ziar sau într-o alta publicaţie periodicã pãstreazã dreptul de a o reproduce şi folosi sub orice forma.
ART. 13
Sînt permise fãrã consimţãmîntul autorului, dar cu respectarea tuturor celorlalte drepturi ale acestuia:
a) înregistrarea mecanicã a compozitiilor muzicale sau a lucrãrilor artistice, literare ori ştiinţifice, pe discuri, bande de magnetofon, pelicula şi orice alte mijloace, dacã aceste compozitii sau lucrãri au fost reproduse şi difuzate;
b) transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau înregistrarea ori filmarea în vederea retransmisiunii a operelor de orice fel din sãlile de spectacole sau localurile publice în care acestea sînt reprezentate, executate sau expuse;
c) inserarea în culegeri, albume sau altele de acest gen pentru exemplificarea conţinutului ori în presa pentru ilustrarea unei teme, a unei opere literare, muzicale sau ştiinţifice, în fragmente sau integral, ori reproduceri dupã operele de arta plastica;
d) înregistrarea mecanicã a operelor muzicale, literare sau artistice, în fragmente sau integral, în vederea radiodifuzarii, a televizarii sau a folosirii în jurnalele cinematografice.
Dispoziţiile de la lit. c şi d se vor aplica numai în privinta operelor anterior aduse la cunostinta publicului prin reproducere şi difuzare, reprezentare, executare sau prin expunere.
ART. 14
Sînt permise fãrã consimţãmîntul autorului şi fãrã plata vreunei remuneraţii respectîndu-se însã celelalte drepturi ale acestuia:
a) reproducerea chiar integrala, în ziare sau în alte publicaţii periodice, radiodifuzarea sau prezentarea cinematografica cu titlu de informaţie şi de actualitate a discursurilor ţinute în adunãri publice;
b) reprezentarea, executarea, recitarea sau expunerea operelor dramatice, muzicale, coregrafice, literare sau ştiinţifice în cadrul activitãţii obişnuite a şcolilor, organizaţiilor de masa, precum şi a aceleia a caselor de cultura şi a cãminelor culturale în cazurile şi condiţiile prevãzute prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri;
c) publicarea, chiar integrala a operelor literare, muzicale sau ştiinţifice ori reproducerea operelor de arta plastica în manuale didactice, cursuri universitare, culegeri sau alte asemenea lucrãri destinate învãţãmîntului, cu excepţia operelor care au fost comandate special în acest scop şi pentru care autorul pãstreazã dreptul de remuneraţie;
d) reproducerea şi radiodifuzarea articolelor de presa;
e) extrase de mica întindere din opere literare, muzicale, cinematografice ori ştiinţifice, sau reproduceri, precum şi prezentãri cu ajutorul aparatelor optice a unor opere de arta plastica, servind exclusiv ca document explicativ pentru conţinutul scris sau vorbit în conferinţe sau publicaţii cu caracter ştiinţific, în lucrãri de critica ori în dãrile de seama asupra expozitiilor publice, sau pentru popularizarea acestor opere prin radio şi televiziune;
f) transpunerea operelor de pictura, gravura, desen, sau a altor opere de arta plastica prin sculptura, ori a operelor de sculptura prin pictura, gravura, desen şi altele de acelaşi gen, dacã operele rezultate din aceste transpuneri nu se valorifica;
g) reproducerea în alte dimensiuni a operelor de arta plastica aşezate în pieţele publice, muzee, pinacoteci sau alte locuri publice cu încuviinţarea organelor de conducere ale acestora; este însã interzisã copierea unei sculpturi prin mijloace mecanice, venind în contact direct cu opera.
Cu toate acestea cel care valorifica aceste reproduceri este obligat sa plãteascã autorului remuneraţia cuvenitã însã numai dacã ele au ca obiect principal opera de arta ca atare;
h) reproducerea operelor de arta plastica în filme, diafilme sau prin televiziune cu titlu de informare sau de prezentare accesorie.
Dacã filmul, diafilmul, sau transmiterea prin televiziune are ca obiect principal reproducerea acestor opere, autorul are dreptul la plata remuneraţiei;
i) expunerea operelor de arta plastica în expoziţii publice;
j) fotografierea, copierea şi reproducerea în orice mod a unei opere de arta plastica, dacã aceasta nu se valorifica.
ART. 15
În cazul folosirii operelor conform art. 13 şi 14, trebuie sa se indice opera originala, numele autorului acesteia, al traducatorului sau al autorului operei derivate prevãzute la art. 10, iar la operele de arta plastica trebuie sa se indice şi locul unde se gãseşte originalul precum şi numele celui care a efectuat copia.
Aceste menţiuni se vor trece şi în afisele, anunţurile, publicaţiile relative la opera realizatã dupã o alta opera literarã, artisticã sau ştiinţificã.
ART. 16
Opera artisticã creata de autorul salariat al unei organizaţii socialiste în cadrul obligaţiilor rezultind din raportul sau de munca, poate fi folositã de acea organizaţie pentru scopuri strins legate de activitatea sa, fãrã consimţãmîntul autorului, cu plata remuneraţiei stabilite pentru aceste cazuri şi cu respectarea tuturor celorlalte drepturi de autor.
Timp de 2 ani de la naşterea dreptului de autor, opera nu poate fi folositã de o alta persoana decît cu încuviinţarea organizaţiei în al cãrui serviciu a fost creata.
ART. 17
Opera este consideratã creata în cadrul obligaţiilor ce rezulta pentru autor din raportul sau de munca, în sensul art. 16, dacã asemenea obligaţii sînt menţionate în contractul de munca sau dacã ele rezulta din nomenclatorul de funcţii ori din planul tematic al organizaţiei sau din alte normative aplicabile în unitate cu caracter obligatoriu pentru angajat.

CAP. 3
Dispoziţii privind exerciţiul dreptului de autor

ART. 18
Dreptul de autor poate fi valorificat direct sau prin contracte încheiate cu unitãţile socialiste.
Apãrarea şi urmãrirea dreptului de reprezentare sau executare a operei este în sarcina uniunii sau asociaţiei respective de creatori.
ART. 19
Contractul privitor la exercitarea dreptului de autor se va încheia în forma scrisã, cuprinsul contractului neputindu-se dovedi prin martori.
Contractul va trebui sa îndeplineascã toate cerinţele legii pentru validitatea lui şi sa cuprindã elementele necesare pentru determinarea remuneraţiei tarifare sau totale cuvenite autorului.
ART. 20
Contractele de comanda a unor opere viitoare vor cuprinde termenul de predare.
Persoana care a comandat opera are dreptul sa denunţe asemenea contracte, dacã opera nu îndeplineşte condiţiile contractului; în acest caz, sumele încasate de autor rãmîn cistigate acestuia.
Oricare din pãrţi va rãspunde fata de cealaltã pentru pagubele ce i-a pricinuit prin culpa sa.
ART. 21
Dacã în vederea creãrii unei opere de orice fel care a fãcut obiectul unui contract de comanda s-au efectuat lucrãri pregãtitoare cu caracter de creaţie, acestea, precum şi cheltuielile ocazionate cu pregãtirea acestor lucrãri, vor fi plãtite autorului, dacã cel care a fãcut comanda denunta contractul din motive temeinice şi care nu pot fi imputate niciuneia dintre pãrţi.
ART. 22
Cesiunea dreptului de reproducere, multiplicare şi difuzare nu cuprinde şi transmiterea dreptului de proprietate asupra originalului, dupã cum transmiterea dreptului de proprietate asupra originalului nu implica şi cesiunea dreptului de reproducere, multiplicare sau difuzare, dacã nu s-a convenit altfel.
În contracte se va prevedea obligaţia restituirii originalului, în toate cazurile în care nu s-a convenit transmiterea dreptului de proprietate asupra acestuia.
ART. 23
Prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri se vor reglementa normele de remunerare a autorilor şi se vor stabili tarifele şi modalitãţile de plata.
ART. 24
Clauzele contractuale care defavorizeaza pe autor fata de dispoziţiile prezentului decret, fata de normele de stabilire a tarifelor de remunerare a dreptului de autor şi a modalitatii de plata, precum şi fata de prevederile instrucţiunilor ce se vor da în temeiul acestora, sînt nule şi înlocuite de drept cu dispoziţiile obligatorii corespunzãtoare.
ART. 25
Ministerul Culturii va alcãtui contracte tip privind valorificarea dreptului de autor potrivit prevederilor prezentului decret, pentru fiecare gen de creaţie.
ART. 26
Exerciţiul temporar al dreptului de reproducere şi difuzare poate fi cedat numai printr-un contract scris, care va cuprinde termenele de predare, de acceptare, de aparitie şi de difuzare.
Dacã în contractul iniţial de editare nu s-a convenit altfel, reeditarea nu se poate efectua decît în temeiul unui nou contract.
ART. 27
Contractele de editare pentru lucrãrile ce urmeazã sa apara în ziare sau în alte publicaţii periodice se pot încheia şi verbal.
ART. 28
Editura sau întreprinderea va putea ceda contractul de editare:
a) fie cu consimţãmîntul autorului şi cu încuviinţarea instituţiilor, organelor sau organizaţiilor centrale care indrumeaza şi controleazã cele doua edituri sau întreprinderi;
b) fie cu înştiinţarea autorului din dispoziţia acestor instituţii, organe sau organizaţii centrale, în caz de modificãri organizatorice ale reţelei de edituri sau întreprinderi; în acest caz, autorul, pentru temeinice motive, poate cere desfacerea contractului.
ART. 29
Reprezentarea pentru prima data în public a unei opere dramatice, dramatice-muzicale, coregrafice sau a unei pantomime de cãtre o organizaţie de spectacole, nu poate avea loc decît în temeiul unui contract scris.
Organizaţia de spectacole este obligatã sa reprezinte opera în condiţiile şi în termenul prevãzut în contract.
ART. 30
Dacã opera a mai fost reprezentatã în public, ea poate fi reprezentatã, fãrã încheierea unui contract, cu respectarea dreptului autorului la remuneraţie.
ART. 31
În cazul unui contract de comanda privitor la o opera dintre cele prevãzute la art. 29, organizaţia de spectacol este obligatã sa o reprezinte numai dacã şi-a asumat anume prin contract o asemenea obligaţie.
În acest caz, dupã acceptarea operei comandate, termenul şi condiţiile de reprezentare vor fi stabilite de comun acord.
ART. 32
Dreptul de a reprezenta opera poate fi cedat de cãtre organizaţia de spectacole unei alte organizaţii, cu consimţãmîntul autorului.
ART. 33
Cesiunea exerciţiului dreptului de folosire în film a unui scenariu cinematografic sau a unei compozitii muzicale se poate face numai pe baza unui contract scris încheiat între autor şi studioul cinematografic.
ART. 34
Prin încheierea contractului de cesiune a exerciţiului dreptului de folosire în film, autorul consimte implicit la reprezentarea în public a operei cinematografice realizate pe baza scenariului sau a compoziţiei sale muzicale, cu respectarea drepturilor sale de autor.
ART. 35
Radiodifuzarea sau transmiterea prin televiziune a operelor inedite de orice fel nu se poate face decît în temeiul unui contract scris.
Organizaţia de radiodifuziune şi televiziune are dreptul sa înregistreze şi sa foloseascã în programele sale, de cîte ori va socoti necesar, operele pentru care a încheiat contractul prevãzut în alineatul precedent, precum şi, fãrã încheierea de contract, operele de orice fel care au fost reproduse şi difuzate, reprezentate, executate sau expuse în public, în schimbul unei remuneraţii forfetare stabilite prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri şi plãtitã prin organele uniunii sau asociaţiei respective de creatori.
ART. 36
Autorul unei opere radiodifuzate sau televizate pãstreazã dreptul de a o folosi pe orice cale, chiar dacã aceasta a fãcut obiectul unei comenzi speciale.

CAP. 4
Dispoziţii finale, procedurale şi tranzitorii

ART. 37
Sumele de bani datorate autorului în baza dreptului de autor se bucura de aceleaşi garanţii legale ca şi salariile şi nu pot fi urmãrite decît în aceleaşi condiţii.
ART. 38
Utilajele, schiţele, machetele, manuscrisele şi orice alte lucruri care servesc direct la realizarea unei opere care da naştere dreptului de autor, nu pot forma obiect de urmãrire silitã.
ART. 39
Pricinile cu caracter civil nãscute din raporturile juridice reglementate prin prezentul decret se judeca de instanţele judecãtoreşti.
ART. 40
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului decret în cazul în care ele constituie infracţiuni, se va urmãri şi pedepsi potrivit prevederilor legii penale.
Acţiunea penalã pentru infracţiunile privind dreptul de autor se pune în mişcare la plîngerea prealabilã a partii vãtãmate, a uniunii sau asociaţiei respective de creatori ori a Ministerului Culturii.
ART. 41
Exerciţiul dreptului de autor este supus prevederilor prezentului decret indiferent de data la care acest drept a luat naştere, cu excepţia drepturilor exercitate şi a partii încasate din remuneraţie pînã la data intrãrii în vigoare a decretului de fata.
În contractele în curs de executare, tarifele de remuneraţie noi, stabilite conform art. 23 din prezentul decret, se vor aplica pentru calculul partii neîncasate din remuneraţie în mãsura în care noile tarife nu ating drepturile cistigate de autor conform contractelor.
Termenele privind dreptul de autor şi exerciţiul lui, prevãzute în legi anterioare, vor continua sa curgã pînã la împlinirea lor, fãrã a putea însã depãşi termenele corespunzãtoare cuprinse în prezentul decret, socotite de la intrarea lui în vigoare.
ART. 42
Reglementarea dreptului de autor asupra operelor de arhitectura se va stabili prin Hotãrîre a Consiliului de Miniştri potrivit principiilor cuprinse în prezentul decret şi ţinînd seama de condiţiile specifice decurgind din relaţiile dintre autor, constructor şi beneficiar.
ART. 43
Legea asupra proprietãţii literare şi artistice, din 28 iunie 1923, <>Legea nr. 596 din 24 iulie 1946 , Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 , Decretul nr. 428 din 13 noiembrie 1952 , <>art. 5 şi 7 din Decretul nr. 591 din 24 decembrie 1955 , precum şi dispoziţiile contrare prezentului decret cuprinse în orice alte acte normative referitoare la dreptul de autor, se abroga.
ART. 44
Ministerul Culturii va da instrucţiuni de aplicare a prezentului decret.
------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016