Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 303 din 15 septembrie 1971 (*republicat*)  privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 303 din 15 septembrie 1971 (*republicat*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 63 din 16 iunie 1975
*) Republicat în temeiul <>art. V din Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1975 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 54 din 5 iunie 1975 dîndu-se articolelor o noua numerotare.
<>Decretul nr. 303/1971 a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 109 din 23 septembrie 1971 şi republicat în Buletinul Oficial nr. 85 din 14 iunie 1973.

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Se înfiinţeazã Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, care înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul gospodãririi resurselor materiale, al realizãrii aprovizionarii cu materii prime, materiale, combustibili, energie, ambalaje, utilaje şi piese de schimb, a unor materiale şi produse nealimentare destinate populaţiei şi al controlului gospodãririi fondurilor fixe - maşini, utilaje şi instalaţii industriale -, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe rãspunde împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat de realizarea aprovizionarii tehnico-materiale, conform sarcinilor de plan aprobate, aprovizioneaza prin reţeaua proprie de baze şi depozite materiale de uz general în cantitãţi nevagonabile şi exercita în intreaga economie îndrumarea şi controlul gospodãririi şi valorificãrii judicioase a resurselor materiale şi a modului de utilizare a fondurilor fixe.
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe rãspunde împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii de realizarea directivelor şi hotãrârilor de partid şi de stat în domeniul rezervelor de stat de materii prime, materiale şi produse industriale, stabilite în sarcina sa prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã a României**).
-----------------
**) A se vedea şi Decretul Consiliului de Stat nr. 230/1974 privind îndeplinirea de cãtre ministerele cu caracter economic a funcţiei de organ central coordonator, publicat în Buletinul Oficial nr. 165 din 26 decembrie 1974.
ART. 2
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are în subordine organizaţii economice de aprovizionare şi desfacere, inspectorate teritoriale şi unitãţi bugetare; conduce, indruma şi controleazã activitatea acestora şi rãspunde de realizarea sarcinilor de plan ce-i revin.
ART. 3
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe asigura aplicarea legilor, decretelor şi hotãrîrilor Consiliului de Miniştri în domeniul sau de activitate şi colaboreazã cu celelalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.

CAP. 2
Atribuţii
ART. 4
În domeniul materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, realizarea ritmica a aprovizionarii tehnico-materiale conform balantelor aprobate prin plan, utilizarea judicioasã şi economisirea stricta a resurselor materiale, urmãreşte modul de desfãşurare a acestui proces şi ia mãsurile care se impun, în limita competentelor sale;
b) aprovizioneaza, prin reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, organizaţiile economice şi bugetare cu materii prime, materiale şi produse de uz general în cantitãţi nevagonabile, în care scop:
- analizeazã nevoile de consum ale beneficiarilor şi, pe baza balantelor aprobate, a repartitiilor emise şi a convenţiilor-cadru încheiate cu furnizorii, ia mãsuri pentru contractarea prin organizaţiile sale a materialelor din profilul lor de activitate, necesare consumatorilor din fiecare judeţ, asigurind livrarea acestora conform obligaţiilor contractuale;
- participa împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale interesate, centralele coordonatoare de balante şi unitãţile producãtoare la elaborarea programelor de fabricaţie şi desfasuratoarelor de livrãri pe sortimente şi beneficiari;
- stabileşte nomenclatorul, precum şi baremurile limita de livrare pentru materiile prime, materialele şi alte produse de uz general în cantitãţi nevagonabile ce se livreaza prin bazele de aprovizionare din reţeaua proprie şi aproba nomenclatoarele pentru materii prime, materialele şi produsele specifice şi baremurile limita de livrare pentru bazele şi depozitele subordonate altor ministere sau organe centrale, precum şi a celor din cadrul centralelor şi unitãţilor asimilate acestora; se interzice ca prin baze şi depozite sa se livreze alte materii prime, materiale şi produse decît cele cuprinse în nomenclatoarele aprobate;
- dezvolta pe teritoriu reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, asigurind specializarea, modernizarea şi mecanizarea acestora, astfel încît procesul de aprovizionare şi desfacere sa se desfãşoare cu operativitate şi în condiţii de eficienta economicã;
- prezintã propuneri pentru integrarea în reţeaua sa, în funcţie de necesitãţile economiei, a unor baze sau depozite din subordonarea ministerelor, altor organe centrale sau a unor unitãţi economice;
- constituie stocuri de intervenţie la produse şi sortimente specifice consumatorilor din fiecare zona, prin alocarea în acest scop a unor cantitãţi judicios fundamentate în balantele materiale, precum şi în programele şi desfasuratoarele de livrãri şi prin preluarea unor disponibilitati din stocurile organizaţiilor economice;
- ia mãsuri, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi organele locale furnizoare, pentru lotizarea, pachetizarea, paletizarea sau containerizarea mãrfurilor care se desfac prin reţeaua proprie de baze, filiale şi depozite, astfel încît sa se asigure condiţiile desfacerii de gros prin aceasta reţea;
- organizeazã, în judeţele în care nu funcţioneazã magazine de mic-gros ale comerţului, magazine de desfacere a materialelor şi produselor de uz general necesare organizaţiilor economice şi bugetare, în cantitãţi sub limitele de livrare, prin bazele şi depozitele de gros;
- urmãreşte sistematic situaţia stocurilor pe ansamblul economiei şi pe teritoriu la principalele materiale şi sortimente, atît în bazele şi depozitele proprii, cît şi la producãtori şi consumatori, în vederea dirijarii optime a acestora;
- ia mãsuri de redistribuire a stocurilor sau de sistare a livrãrilor în cazurile în care se depãşesc stocurile normate ori se constata consumuri mai mari decît cele prevãzute prin repartiţii şi contracte, ca urmare a depãşirii normelor de consum;
c) rãspunde de stabilirea şi revizuirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc cu fundamentare tehnico-economicã, ţinînd seama de necesitatea reducerii continue a consumurilor specifice şi de asigurarea unei aprovizionari ritmice; în acest scop:
- stabileşte, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat şi cu Comitetul de Stat al Planificarii, normele şi normativele de consum şi de stoc pentru principalele materii prime, materiale şi produse, care se aproba prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
- aproba normele şi normativele de consum din competenta sa;
- controleazã elaborarea şi respectarea normelor de consum şi de stoc de cãtre ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, centrale industriale, unitãţi cu statut de centrala şi întreprinderi, urmãrind îmbunãtãţirea acestora pe baza progresului tehnic, reproiectarii produselor şi tehnologiilor, introducerii de inlocuitori;
d) participa, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la elaborarea şi fundamentarea planului de aprovizionare tehnico-materialã, la echilibrarea balantelor de materii prime, materiale, combustibili, energie şi stabilirea rezervelor, urmãrind acoperirea nevoilor justificate de consum în volumul şi structura necesarã, dezvoltarea resurselor interne de materii prime;
e) indruma şi controleazã dezvoltarea producţiei de inlocuitori şi extinderea introducerii acestora în consum în vederea economisirii materiilor prime şi materialelor deficitare şi a reducerii importurilor;
f) organizeazã, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale, activitatea de încheiere a contractelor economice, în care scop:
- ia mãsuri pentru buna desfãşurare a acestei activitãţi, la termenele stabilite de lege şi în condiţii care sa asigure aprovizionarea în cantitãţile şi ritmul cerut de desfãşurarea proceselor de producţie;
- coordoneazã activitatea de optimizare a transporturilor materialelor de masa, colaborind în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale furnizoare şi beneficiare, stabilind zonele de aprovizionare a consumatorilor de la sursele cele mai apropiate;
- rezolva neînţelegerile precontractuale, în concordanta cu obiectivele şi sarcinile rezultate din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, în cazurile în care ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat nu cad de acord între ele cu privire la problemele legate de definitivarea programelor şi desfasuratoarelor de livrãri;
- verifica modul în care la comandarea, contractarea şi livrarea materiilor prime, materialelor, combustibililor, energiei electrice, pieselor de schimb, cantitãţile de produse se încadreazã în consumurile normate şi, dupã caz, în normele de stoc; împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ia mãsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, iar în cazurile de nerespectare a normelor şi normativelor stabilite, de încetare a livrãrilor;
g) exercita controlul asupra modului în care întreprinderile, centralele industriale şi unitãţile cu statut de centrala, alte organizaţii economice, ministerele şi alte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat îndeplinesc sarcinile ce le revin cu privire la gospodãrirea judicioasã a resurselor materiale, desfãşurarea întregului proces de aprovizionare tehnico-materialã, actionind în sensul:
- realizãrii programelor de dezvoltare a bazei interne de materii prime, a producţiei de inlocuitori şi a modului de valorificare a acestora;
- realizãrii acţiunilor de cooperare, în vederea asigurãrii pe termen lung a unor surse certe de aprovizionare cu materii prime şi materiale din ţara, precum şi în colaborare cu alte tari;
- circulaţiei şi utilizãrii judicioase a resurselor materiale, evitãrii risipei şi a pierderilor în transport, depozitare şi consum;
- utilizãrii eficiente a resurselor de energie primara de toate formele, energie electrica şi termica, urmãrind valorificarea intensiva a resurselor din ţara de cãrbuni, energie hidro şi nucleara, folosirea judicioasã a combustibililor superiori lichizi şi gazosi, în scopul extinderii prelucrãrii industriale a acestora; identificarii şi eliminãrii consumurilor neautorizate de combustibili superiori lichizi şi gazosi şi respectãrii condiţiilor din acordurile prealabile referitoare la alimentarea cu combustibili şi a soluţiilor energetice din documentaţiile de investiţii aprobate;
- întocmirii corespunzãtoare a bilanţurilor energetice, în scopul valorificãrii cu randamente ridicate a resurselor energetice de toate formele;
- livrãrii de cãtre furnizori, în volumul şi la termenele contractate, a unor materiale şi produse nealimentare destinate fondului pieţei, în vederea satisfacerii permanente, cu o structura sortimentala corespunzãtoare, a cerinţelor de mãrfuri ale populaţiei; nomenclatorul acestor produse se stabileşte prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri;
- realizãrii în termen a mãsurilor de imbunatatire a gospodãririi materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, înscrise în planurile organizaţiilor economice, cum şi a mãsurilor stabilite de organele de inspecţie ale Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe;
- producerii, circulaţiei, gospodãririi şi utilizãrii eficiente a materialelor pentru ambalare şi a ambalajelor, dezvoltãrii containerizarii şi paletizarii;
- încheierii contractelor economice corespunzãtor nevoilor economiei şi respectãrii disciplinei contractuale;
h) intervine operativ în vederea rezolvarii unor probleme care apar în procesul de aprovizionare şi desfacere, îndeosebi prin:
- livrarea operativã a unor materiale din stocurile de intervenţie, pe care le constituie în acest scop în cadrul bazelor şi întreprinderilor de aprovizionare din subordine;
- redistribuirea unor cantitãţi de materii prime, materiale, combustibili, din stocurile disponibile şi, în cazurile excepţionale impuse de realizarea unor sarcini de importanta deosebita, din stocurile normate ale deţinãtorilor; în acest din urma caz, asigura reconstituirea în timp util a stocului normat sau, în colaborare cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale interesate, ia mãsurile necesare în vederea desfãşurãrii ritmice a producţiei;
- utilizarea rezervelor din balantele materiale şi a rezervei valutare la dispoziţia sa, stabilite de Consiliul de Miniştri;
- iniţierea de acţiuni pentru crearea de noi rezerve pe parcursul realizãrii planului, din economii la consum, resurse suplimentare şi disponibilitati care se creeazã, precum şi din aplicarea altor mãsuri;
- stabilirea prioritatilor în livrãri, în cazurile de forta majorã în care lipsa de resurse materiale pericliteazã îndeplinirea unor sarcini de importanta deosebita pentru economia nationala şi luarea în acest scop de decizii, cu consultarea ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat cu privire la modificarea unor clauze din contractele economice încheiate. În cazurile în care necesitatea modificãrii unor contracte economice implica schimbarea unor indicatori aprobaţi prin desfãşurarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, prezintã, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, Consiliului de Miniştri propuneri corespunzãtoare;
- mãsuri de interzicere a aprovizionarii şi livrãrilor, precum şi de reducere a importurilor de materii prime, materiale, ambalaje, cumbustibili, piese de schimb, în cazurile în care constata posibilitatea folosirii de inlocuitori, existenta de stocuri nejustificate, utilizãri nerationale, risipa şi pierderi, informind ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; avizarea, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, a utilizãrii resurselor suplimentare rezultate din depasiri de plan, economii în consum, renunţãri ale beneficiarilor, pentru produsele ale cãror balante se aproba prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi pentru alte produse de importanta deosebita, al cãror nomenclator îl stabileşte împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate; valorificarea, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, a rezultatelor recensamintului stocurilor;
- aprobarea consumarii temporare, din stocurile de siguranta, a materialelor, în cazuri temeinic justificate, cu stabilirea termenelor de reconstituire a acestora; nomenclatorul acestor materiale se stabileşte de Consiliul de Miniştri;
- stabilirea de mãsuri, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, pentru intensificarea colectãrii deşeurilor de materii prime şi materiale şi valorificarea acestora prin extinderea prelucrãrii lor industriale;
i) iniţiazã mãsuri pentru organizarea bazelor de producţie a materialelor de masa, astfel amplasate încît sa asigure o circulaţie optima a acestor produse de la producãtori la consumatori.
ART. 5
În domeniul gospodãririi fondurilor fixe - maşini, utilaje, instalaţii industriale - Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) exercita controlul în intreaga economie asupra folosirii depline şi în condiţii de siguranta a fondurilor fixe, exploatãrii, întreţinerii şi repararii corespunzãtoare a acestora, inzestrarii cu piese de schimb; propune, împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii, mãsuri pentru încãrcarea raţionalã a capacitãţilor de producţie şi redistribuirea la alte organizaţii economice a utilajelor nefolosite sau slab încãrcate;
b) controleazã modul în care centralele industriale, unitãţile cu statut de centrala, întreprinderile şi celelalte organizaţii economice îndeplinesc obligaţiile ce le revin cu privire la dotarea, menţinerea în stare de funcţionare, întreţinerea şi repararea aparaturii de mãsura, control şi automatizare;
c) verifica în organizaţiile economice modul de organizare a pregãtirii şi perfecţionãrii cadrelor calificate necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea corespunzãtoare a utilajelor, instalaţiilor şi celorlalte fonduri fixe;
d) urmãreşte realizarea mãsurilor privind eliminarea locurilor inguste, care limiteazã folosirea unor capacitãţi de producţie, dezvoltarea prin autodotare şi modernizare a capacitãţilor de producţie existente menite sa imbunatateasca parametrii tehnico-productivi ai instalaţiilor şi utilajelor, a cãror oportunitate se justifica din punct de vedere economic;
e) controleazã dotarea cu bancuri de proba a organizaţiilor economice, funcţionarea lor corespunzãtoare şi efectuarea controlului tehnic al produselor pe aceste bancuri, conform proiectelor sau prescripţiilor tehnologice;
f) colaboreazã cu Comitetul de Stat al Planificarii şi, Direcţia Centrala de Statistica la organizarea evidentei fondurilor fixe şi utilizãrii capacitãţilor de producţie pe ansamblul economiei;
g) colaboreazã cu organele interesate la stabilirea mãsurilor pentru asigurarea din producţie interna şi import a echipamentelor energetice, arzatoarelor şi a altor aparate consumatoare de combustibili şi energie, care sa conducã la folosirea judicioasã cu randamente ridicate a diferitelor feluri de combustibili şi energie; avizeazã introducerea în fabricaţie şi, dupã caz, randamentele energetice minime sau consumurile specifice maxime, a principalelor echipamente energetice;
h) controleazã încadrarea echipamentelor, aparatajelor, arzatoarelor şi altor dispozitive energetice, fabricate sau importate, în randamentele sau consumurile specifice energetice stabilite sau avizate;
i) coordoneazã, controleazã şi indruma expertiza tehnica în legatura cu activitatea economicã a organizaţiilor socialiste.
ART. 6
În domeniul siguranţei de funcţionare a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarele atribuţii principale:
a) executa verificãri şi încercãri tehnice şi îşi da acordul de omologare, din punct de vedere al asigurãrii functionarii în condiţii de siguranta, a cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, precum şi a aparatelor consumatoare de combustibili, în vederea fabricãrii lor în serie; executa controlul tehnic al acestor categorii de instalaţii produse în ţara sau din import, în timpul construirii, montarii şi exploatãrii şi autoriza funcţionarea lor; stabileşte categoriile de instalaţii al cãror control tehnic se executa de cãtre personalul întreprinderilor;
b) acorda autorizaţii întreprinderilor şi persoanelor care construiesc, monteaza, repara, controleazã şi folosesc instalaţiile prevãzute la lit. a), precum şi pentru personalul care efectueazã lucrãri de sudare sau asigura funcţionarea instalaţiilor, experimenteaza în laboratoare proprii, precum şi în colaborare cu ministerele şi celelalte organe centrale, metode şi mijloace pentru îmbunãtãţirea operaţiilor de control tehnic al instalaţiilor menţionate şi de dotare a acestora cu dispozitive de siguranta.
ART. 7
În domeniul aprovizionarii cu utilaje, instalaţii şi piese de schimb, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) colaboreazã cu Comitetul de Stat al Planificarii, ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la echilibrarea de cãtre acestea a balantelor de utilaje care sînt în competenta de aprobare a Consiliului de Miniştri;
b) participa împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat la întocmirea balantelor de utilaje din competenta lor de aprobare şi la stabilirea soluţiilor de rezolvare a problemelor care se ridica în echilibrarea balantelor şi menţinerea echilibrului pe parcursul realizãrii planului;
c) controleazã asigurarea necesarului economiei cu utilajele care conditioneaza realizarea, la termenele planificate, a unor obiective şi sarcini nominalizate în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi pentru care balantele sînt în competenta de aprobare a centralelor industriale şi a unitãţilor cu statut de centrala; nomenclatorul acestor utilaje se stabileşte prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri;
d) asigura, împreunã cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat interesate, echilibrarea balantelor la principalele grupe de piese de schimb, precum şi elaborarea planurilor de producţie şi de reconditionare a acestora în cantitãţile şi structura necesarã bunei funcţionari, întreţinerii şi repararii parcului de utilaje; întreprinde mãsuri pentru asigurarea în cea mai mare parte din producţia interna a pieselor necesare pentru utilajele şi instalaţiile din import.
ART. 8
În domeniul ambalarii şi preambalarii produselor, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura conceptia unitarã în dezvoltarea şi diversificarea producţiei de ambalaje, îmbunãtãţirea aspectului şi calitãţii acestora, utilizarea raţionalã a materialelor pentru ambalaje, folosirea inlocuitorilor;
b) stabileşte sau propune mãsuri cu privire la extinderea containerizarii şi paletizarii mãrfurilor în transporturi, precum şi în depozitare şi manipulare, colaborind în acest scop cu Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor, cu celelalte ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat;
c) elaboreazã, în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificarii, programe şi stabileşte mãsuri cu privire la asigurarea necesarului de ambalaje, urmãrind promovarea de metode şi sisteme moderne de ambalare şi preambalare a produselor;
d) stabileşte norme şi normative de recirculare a ambalajelor şi urmãreşte extinderea ambalajelor refolosibile.
ART. 9
În domeniul rezervelor de stat de materii prime, materiale şi produse industriale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura acumularea în rezervele de stat a materiilor prime, materialelor şi produselor industriale necesare pentru satisfacerea eficienta şi operativã a unor nevoi ale economiei naţionale, potrivit dispoziţiilor legale;
b) face propuneri cu privire la nomenclatorul, nivelurile, stocurile minime, planurile anuale şi de perspectiva de constituire a rezervelor de stat;
c) planifica şi coordoneazã activitatea de repartizare pe teritoriu, de depozitare, conservare şi improspatare a rezervelor de stat;
d) avizeazã propunerile ministerelor şi celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat privind scoaterea sub forma de împrumut sau definitiva de materii prime, materiale şi produse industriale din rezervele de stat;
e) organizeazã şi asigura livrarea în termen a materiilor prime, materialelor şi produselor industriale, aprobate a fi scoase din rezervele de stat;
f) studiazã şi aplica, respectiv propune, dupã caz, mãsuri în sfera sa de activitate pentru:
- stabilirea termenelor de viabilitate ale rezervelor de stat;
- asigurarea integritãţii şi pãstrãrii caracteristicilor calitative ale materiilor prime, materialelor şi produselor industriale, rezerve de stat;
- înlocuirea cu materii prime, materiale şi produse industriale cu caracteristici tehnice noi a stocurilor constituite rezerve de stat;
- introducerea şi extinderea tehnicii avansate la manipularea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat;
- folosirea raţionalã a capacitãţilor de depozitare;
g) colaboreazã cu institutele tehnico-ştiinţifice din ţara în vederea stabilirii condiţiilor de depozitare pe timp îndelungat şi de conservare a rezervelor de stat.
ART. 10
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe aplica, prin împuterniciţii sãi, potrivit legii, sancţiuni contravenţionale în cazurile de abateri de la disciplina de plan de aprovizionare şi contractualã, folosirea nerationala a utilajelor şi instalaţiilor, exploatarea, întreţinerea sau repararea necorespunzãtoare a acestora la termenele prescrise prin normative, precum şi pentru alte abateri de la prevederile Legii cu privire la gospodãrirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materialã.
ART. 11
În domeniul perfecţionãrii gospodãririi resurselor materiale şi aprovizionarii tehnico-materiale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarele atribuţii principale:
a) ia mãsuri sau prezintã propuneri privind perfecţionarea sistemului şi cadrului organizatoric al aprovizionarii tehnico-materiale în economie, promovarea metodelor ştiinţifice cu privire la stabilirea normelor şi normativelor de consum şi de stoc, optimizarea fluxurilor şi relaţiilor de aprovizionare şi desfacere; emite, în limita competentelor stabilite de lege, indicaţii de specialitate cu caracter normativ, în vederea gospodãririi judicioase a resurselor materiale şi desfãşurãrii corespunzãtoare a procesului de aprovizionare tehnico-materialã; avizeazã înfiinţarea sau reorganizarea reţelelor de aprovizionare şi desfacere - baze şi depozite, centrale sau alte organizaţii economice cu profil de desfacere ori aprovizionare - din subordinea altor ministere, organe centrale şi locale ale administraţiei de stat;
b) organizeazã sistemul informaţional în cadrul unitãţilor subordonate şi asigura prin centrul sau de calcul prelucrarea automatã a datelor necesare realizãrii atribuţiilor ce-i revin în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale; organizeazã, în colaborare cu Direcţia Centrala de Statistica, ministerele şi celelalte organe centrale interesate, sistemul informaţional al aprovizionarii tehnico-materiale şi promoveazã metode moderne în vederea introducerii treptate a sistemelor automate de conducere în acest domeniu; participa împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Consiliul Naţional pentru Ştiinţa şi Tehnologie la elaborarea programelor de repartizare, pe beneficiari, a mijloacelor de calcul în economie;
c) aproba, împreunã cu Comitetul de Stat pentru Preţuri, pe baza volumului de activitate şi a cheltuielilor de circulaţie, cotele de adaos comercial ce urmeazã a fi percepute în desfãşurarea activitãţii de aprovizionare şi desfacere;
d) asigura informarea în economie asupra problemelor actuale în domeniul aprovizionarii tehnico-materiale, ambalarii şi preambalarii, depozitarii şi manipulãrii produselor, editind în acest scop publicaţii de specialitate.
ART. 12
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe avizeazã în comun cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor studiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii care sînt în competenta de aprobare a Consiliului de Miniştri.
ART. 13
Sarcinile cu privire la controlul gospodãririi fondurilor fixe, combustibililor şi energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, cele cu privire la verificare, autorizare şi omologare, precum şi coordonarea, controlul şi îndrumarea expertizelor tehnice în legatura cu activitatea economicã a organizaţiilor socialiste, ce revin prin prezentul decret Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, se exercita prin Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat; inspectoratul general întocmeşte, în vederea emiterii de cãtre minister, indicaţii şi normative obligatorii pentru organizaţiile economice.
ART. 14
Sarcinile cu privire la constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi cele privind administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unitãţi din subordinea celorlalte organe centrale, ce revin prin prezentul decret Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, se exercita prin Direcţia generalã a rezervelor de stat şi unitãţi speciale.
ART. 15
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe exercita, în unitãţile economice, controlul asupra utilizãrii resurselor materiale, a respectãrii normelor de consum şi a încadrãrii în nivelul normat al stocurilor, prin personal anume împuternicit din aparatul central al ministerului, precum şi prin personalul serviciilor şi birourilor pentru controlul stocurilor pe teritoriu şi a utilizãrii resurselor materiale din cadrul bazelor de aprovizionare tehnico-materialã judeţene şi a municipiului Bucureşti din subordinea ministerului.
ART. 16
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi, Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe prezintã Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de celelalte ministere şi organe centrale, care intereseazã domeniul sau de activitate.
ART. 17
În exercitarea conducerii, îndrumãrii şi coordonãrii organizaţiilor în subordine, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte, pe baza planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi bugetului de stat, indicatorii de plan economici şi financiari şi îi defalca pe unitãţile subordonate;
b) determina necesarul de mijloace circulante pentru organizaţiile subordonate şi le doteaza cu astfel de mijloace cu acordul Ministerului Finanţelor;
c) întocmeşte şi executa, potrivit legii, planurile de venituri şi cheltuieli;
d) analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama ale organizaţiilor subordonate;
e) organizeazã, coordoneazã şi urmãreşte executarea, prin organizaţii socialiste de specialitate, a lucrãrilor de investiţii pentru depozitele unitãţilor subordonate; aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii şi rãspunde de punerea în funcţiune în termen a obiectivelor;
f) numeşte organele de conducere ale organizaţiilor din subordinea sa.
ART. 18
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare din profilul sau de activitate, urmãreşte rezultatele cercetãrilor ştiinţifice şi asigura valorificarea acestora, organizeazã şi coordoneazã activitatea de documentare tehnica specifica, precum şi activitatea de colaborare şi cooperare tehnico-ştiinţificã cu organe similare din alte state şi organizaţii internaţionale la care Republica Socialistã România este parte, în problemele privind domeniul sau de activitate; organizeazã şi coordoneazã îndeplinirea obligaţiilor care decurg din aceasta activitate de colaborare.
ART. 19
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
ART. 20
În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are dreptul sa solicite, de la organizaţiile socialiste, datele şi informaţiile necesare.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare
ART. 21
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe este condus de consiliul de conducere al ministerului, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivã a activitãţii operative a Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia sînt organe cu caracter deliberativ.
ART. 22
Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia se organizeazã şi funcţioneazã potrivit normelor legale privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 23
În executarea hotãrîrilor consiliului de conducere şi ale biroului executiv, precum şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni, normative, indicaţii tehnice şi alte acte prevãzute de lege, obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste.
ART. 24
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului, patru adjuncţi ai ministrului dintre care unul este inspector general de stat şi unul director general al Direcţiei generale a rezervelor de stat.
Inspectorul general de stat este ajutat de inspectori generali de stat adjuncţi cu grad de directori generali.
Primul adjunct al ministrului şi adjunctii ministrului se numesc prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Atribuţiile primului adjunct al ministrului şi adjunctilor ministrului se stabilesc de consiliul de conducere.
ART. 25
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 26
În cadrul Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe funcţioneazã consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngã organele de conducere colectivã ale ministerului; el se organizeazã şi funcţioneazã potrivit normelor legale în vigoare şi regulamentului aprobat de conducerea colectivã a ministerului.
ART. 27
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia pentru metal şi produse din metal;
b) Direcţia pentru utilaje şi piese de schimb;
c) Direcţia pentru combustibili şi produse chimice;
d) Direcţia pentru lemn, materiale de construcţii, produse ale industriei uşoare şi agroalimentare;
e) Direcţia directivarii şi normarii consumurilor de materii prime, materiale şi ambalaje;
f) Direcţia coordonãrii aprovizionarii;
g) Direcţia plan economic-financiar, dezvoltarea şi mecanizarea bazelor;
h) Comisia pentru avizarea documentaţiilor de investiţii;
i) Comisia pentru rezolvarea neintelegerilor precontractuale;
j) Direcţia pentru controlul aprovizionarii;
k) Serviciul de personal şi învãţãmînt;
l) Direcţia secretariat-administrativã;
m) Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat, care are urmãtoarele compartimente:
- Inspecţia pentru controlul gospodãririi fondurilor fixe;
- Inspecţia pentru controlul gospodãririi combustibililor şi energiei;
- Inspecţia pentru cazane, recipienţi sub presiune şi instalaţii de ridicat.
În subordinea inspectoratului general de stat funcţioneazã inspectoratele teritoriale;
n) Direcţia generalã a rezervelor de stat, care are urmãtoarea structura organizatoricã:
- Direcţia rezervelor de stat, exploatare şi întreţinere reparaţii;
- Direcţia plan, investiţii, proiectare, aprovizionare tehnico-materialã şi transporturi;
- Direcţia financiar-contabilitate şi administrativ-juridicã.
Direcţia generalã a rezervelor de stat este unitate bugetarã cu personalitate juridicã şi are calitatea de titular de plan, avînd nominalizaţi indicatorii din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
În subordinea Direcţiei generale a rezervelor de stat funcţioneazã unitãţi speciale teritoriale pentru constituirea, depozitarea şi conservarea rezervelor de stat, precum şi pentru administrarea rezervelor de stat depozitate în spaţiile unor unitãţi din subordinea celorlalte organe centrale. Unitãţile speciale teritoriale sînt unitãţi bugetare cu personalitate juridicã.
Numãrul maxim de posturi în aparatul ministerului este prevãzut în anexa*) la <>Decretul nr. 303/1971 , modificat prin Decretul nr. 281/1973 şi republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 85/1973, anexa nr. II*) la Decretul nr. 197/1974 şi anexa*) la Decretul Consiliului de Stat nr. 69/1973 .
---------------
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.
ART. 28
Inspectorul general de stat are dreptul sa dispunã scoaterea temporarã sau definitiva din funcţiune a instalaţiilor care nu prezintã siguranta în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de mãsura, control, automatizare, prevãzutã în proiecte sau care genereazã risipa de resurse materiale cu efecte importante pe economia nationala, în cazurile în care nu s-au adus la îndeplinire în termen mãsurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea cãruia se afla unitatea în cauza; sa interzicã, potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi funcţionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibili, dacã acestea prezintã deficiente care pericliteazã siguranta functionarii sau pot provoca avarii şi accidente.
Ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe va informa Consiliul de Miniştri asupra mãsurilor preconizate în acest domeniu.
ART. 29
Inspectorul general de stat informeazã periodic Consiliul de conducere al Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe asupra deficienţelor mai importante constatate, a mãsurilor luate pentru înlãturarea lor, şi aduce la cunostinta conducerii ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, cele mai importante constatãri ale organelor de control.
Constatãrile de importanta deosebita cu privire la gospodãrirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, precum şi economiile realizate prin mãsurile aplicate, se aduc la cunostinta Consiliului de Miniştri de cãtre ministrul aprovizionarii tehnico-materiale şi controlului gospodãririi fondurilor fixe.
ART. 30
Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe are în subordinea sa directa întreprinderi şi baze de aprovizionare, centrul de calcul, laboratoare, Oficiul de informare documentara pentru aprovizionarea tehnico-materialã şi controlul gospodãririi fondurilor fixe.
ART. 31
Atribuţiile şi normele de funcţionare a compartimentelor prevãzute la art. 27, precum şi atribuţiile, structura organizatoricã şi normele de funcţionare a unitãţilor de la art. 27 şi 30, se stabilesc de organele de conducere colectivã ale ministerului, conform normelor legale.

CAP. 4
Dispoziţii finale
ART. 32
Atribuţiile prevãzute pentru Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe cu privire la stabilirea normelor de consum şi de stoc, verificarea încheierii contractelor şi rezolvarea neintelegerilor precontractuale, precum şi cele cu privire la controlul activitãţii de aprovizionare tehnico-materialã, gospodãrirea fondurilor fixe, combustibililor şi energiei, nu se exercita în Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne, Oficiul Economic Central "Carpaţi" şi în unitãţile subordonate acestora.
ART. 33
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret Departamentul aprovizionarii tehnico-materiale de pe lîngã Comitetul de Stat al Planificarii îşi înceteazã activitatea, iar personalul şi baza materialã ale acestuia trec de drept la Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe.
Pe aceeaşi data, personalul din Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei şi Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, care exercita atribuţii ce revin, conform prevederilor prezentului decret, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe, se transfera de drept, în interesul serviciului, la acest minister.
ART. 34
Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 2256/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului aprovizionarii tehnico-materiale în cadrul Comitetului de Stat al Planificarii, precum şi unele mãsuri privind îmbunãtãţirea organizãrii aprovizionarii tehnico-materiale, <>art. 20 din Decretul nr. 738/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, aprobat prin <>Legea nr. 65/1969 , lit. c) a art. 5 şi lit. i) a <>art. 19 din Decretul nr. 649/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei Electrice, alin. 6 al lit. a) din paragraful A de la <>art. 6 al Decretului nr. 88/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, lit. a) şi lit. b) din art. 7, lit. d) din art. 11, expresia "... şi a siguranţei în funcţionare a cazanelor şi instalaţiilor de ridicat... de la lit. e) a art. 29, expresia "... şi al siguranţei în funcţionare a cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat..." de la alin. 2 al <>art. 30 din Decretul nr. 77/1971 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitãţii Produselor, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
------------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016