Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 301 din 21 septembrie 1971  privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste    Twitter Facebook
Cautare document

DECRET nr. 301 din 21 septembrie 1971 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 108 din 21 septembrie 1971Edificarea societãţii socialiste multilateral dezvoltate în România presupune, alãturi de dezvoltarea bazei tehnico - materiale a tarii, de propãşirea economicã şi creşterea bunastarii întregului popor, perfecţionarea relaţiilor socialiste, a raporturilor dintre oameni, transformarea gandirii şi a modului de viata al tuturor cetãţenilor în spiritul ideologiei şi eticii comuniste, crearea ambiantei sociale propice infloririi multilaterale şi afirmarii plenare a personalitãţii umane.
De aceea, unul din ţelurile principale ale partidului şi statului, ale întregii noastre societãţi este educarea omului nou, profund devotat cauzei socialismului şi comunismului, cu o inalta constiinta revolutionara, militant neobosit pentru inflorirea patriei, pentru promovarea a tot ce e nou şi înaintat în viata socialã.
Omul societãţii socialiste trebuie sa se caracterizeze printr-un larg orizont de înţelegere a proceselor dialectice ale lumii, a legilor dezvoltãrii sociale şi, totodatã, printr-o inalta cultura umanista, incluzând momentele de seama ale civilizatiei universale, marile descoperiri ale gandirii şi creatiei contemporane.
Realizarea acestui tip uman superior cere desfãşurarea unei vaste activitãţi politice şi cultural - educative, dirijarea într-o unica direcţie şi folosirea eficienta a tuturor mijloacelor de influentare a conştiinţei, de care dispune societatea noastrã socialistã. În vederea atingerii acestui scop,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţeazã Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, organ de partid şi de stat, aflat sub conducerea nemijlocitã a Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri, cu scopul de a asigura înfãptuirea politicii partidului şi statului în domeniul culturii şi educaţiei socialiste, de a conduce şi indruma intreaga activitate cultural - educativã ce se desfãşoarã în Republica Socialistã România.
ART. 2
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are menirea de a acţiona pentru asigurarea unei înalte civilizatii spirituale a poporului roman, unul din ţelurile majore ale operei de faurire a societãţii socialiste multilateral dezvoltate. În acest spirit, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste militeazã pentru imbogatirea continua a vieţii ideologice şi culturale a societãţii noastre, pentru lãrgirea orizontului de cultura al oamenilor muncii de la oraşe şi sate, pentru însuşirea de cãtre cei ce muncesc a marilor valori ale cunoaşterii universale, a tot ceea ce a realizat mai de preţ omenirea în domeniul ştiinţei, culturii şi artei.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste acţioneazã pentru promovarea principiilor eticii comuniste, pentru cultivarea unei înalte responsabilitãţi sociale şi morale a cetãţenilor fata de interesele generale ale societãţii socialiste, pentru educarea maselor în spiritul traditiilor progresiste ale poporului, al traditiilor revoluţionare ale clasei muncitoare, în spiritul fratiei dintre oamenii muncii romani, maghiari, germani şi de alte nationalitati, pentru dezvoltarea sentimentelor patriotismului socialist în rândul celor ce muncesc, fãrã deosebire de naţionalitate, pentru cimentarea unitãţii moral - politice a întregului popor în jurul Partidului Comunist Roman.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste foloseşte toate mijloacele cultural - educative de care dispune pentru afirmarea tot mai puternica în viata noastrã socialã a conceptiei revoluţionare, materialist - dialectice şi istorice, despre lume şi viata, în vederea înţelegerii juste de cãtre oamenii muncii a realizatilor noastre sociale, a profundelor procese social - politice care au loc în lumea contemporana; militeazã pentru combaterea conceptiilor retrograde, a mentalitatii înapoiate, moştenite din trecut, a influentelor ideologiei şi moralei burgheze, a misticismului, nationalismului şi sovinismului, a oricãror manifestãri strãine idealurilor societãţii noastre socialiste.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste acţioneazã pentru educarea oamenilor muncii în spiritul solidaritãţii internaţionale cu toate popoarele care fauresc noua oranduire, cu comunistii şi militantii progresisti de pretutindeni, cu popoarele care lupta pentru eliberarea de sub jugul dominatiei strãine, pentru independenta şi dezvoltare de sine stãtãtoare, cu toate forţele revoluţionare, democratice, care se ridica impotriva imperialismului, pentru progres social, pentru pace şi colaborare între natiuni.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste militeazã pentru lãrgirea şi intensificarea relaţiilor culturale internaţionale ale tarii noastre, pentru creşterea aportului României la circulaţia mondialã de valori spirituale şi la imbogatirea patrimoniului culturii universale, la dezvoltarea civilizatiei contemporane.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 3
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are urmãtoarele atribuţii:
a) iniţiazã acţiuni menite sa stimuleze creaţia în domeniul literaturii şi artelor promovand operele literare, cinematografice, teatrele, muzicale şi plastice care, animate de spirit militant, rãspund intereselor poporului, societãţii socialiste; acţioneazã pentru valorificarea critica, principiala, a moştenirii culturale;
b) rãspunde de elaborarea politicii de repertoriu a instituţiilor de arta de toate genurile, de pe întreg teritoriul tarii, în spiritul cerinţelor educative ale societãţii noastre;
c) poarta rãspunderea pentru orientarea ideologica şi artisticã a producţiei naţionale cinamtografice şi a difuzãrii filmului în Republica Socialistã România, corespunzãtor politicii culturale a partidului şi statului;
d) aproba planurile tematice ale editurilor şi controleazã activitatea acestora; rãspunde de orientarea şi organizarea producţiei de carte şi a rãspândirii cãrţii în ţara noastrã, în vederea largirii orizontului de cultura şi a educaţiei socialiste a maselor de oameni ai muncii;
e) exercita îndrumarea unitarã a tuturor aşezãmintelor de cultura (cluburi, case de cultura, cãmine culturale, biblioteci etc.) indiferent de apartenenţa acestora (consilii populare, sindicate, Ucecom, Centrocoop etc.) actionand pentru ca ele sa desfãşoare o activitate ampla de informare a oamenilor muncii de la oraşe şi sate asupra politicii interne şi externe a partidului, a realizarilor obţinute în construcţia socialistã, sa difuzeze larg tot ceea ce este nou şi înaintat în domeniul culturii, ştiinţei şi tehnicii contemporane, sa militeze pentru promovarea principiilor filozofiei şi eticii socialiste, a unei atitudini cetatenesti înaintate, în scopul formãrii conştiinţei socialiste a maselor; stimuleaza dezvoltarea creatiei artistice populare, a folclorului nou, asigura punerea în valoare a tezaurului nostru artistic popular;
f) orienteaza, indruma şi controleazã activitatea tuturor publicaţiilor culturale, literar - artistice pentru ca acestea sa acţioneze ca mijloace eficiente de promovare a filozofiei şi esteticii materialist - dialectice, a politicii Partidului Comunist Roman în domeniul culturii, de stimulare a participãrii creatorilor de arta la viata social - politica a tarii;
g) organizeazã şi indruma activitatea de cunoaştere, conservare şi protejare a monumentelor istorice, de arta plastica şi de arhitectura de pe întreg teritoriul tarii, valorificarea lor pe planul cercetãrii ştiinţifice, al educaţiei patriotice a maselor, al dezvoltãrii turismului;
h) în spiritul politicii externe a statului roman de pace şi prietenie cu toate popoarele, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste acţioneazã pentru dezvoltarea larga a colaborãrii culturale dintre România şi ţãrile socialiste, ţãrile în curs de dezvoltare şi toate celelalte tari ale lumii, pentru extinderea contactelor şi conlucrarii dintre oamenii de cultura din ţara noastrã şi intelectualitatea progresista de pretutindeni, pentru participarea activa a tarii noastre la viata cultural - artisticã internationala. Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste face larg cunoscutã pe plan mondial creaţia culturalã, geniul artistic al poporului nostru, operele reprezentantive, de toate genurile, marile realizari ale culturii României socialiste; totodatã el asigura rãspândirea şi cunoaşterea în ţara noastrã a realizarilor culturale şi artistice ale celorlalte popoare, a operelor progresiste, patrunse de marile idealuri umaniste, create în intreaga lume. În acest scop organizeazã schimburi artistice şi culturale cu organele şi instituţiile corespunzãtoare din strãinãtate, precum şi activitatea de impresariat artistic;
i) se preocupa de aplicarea unei politici juste de selecţionare şi promovare a cadrelor în domeniul sau de activitate, de pregãtirea ideologica şi profesionalã a personalului din instituţiile culturale şi rãspunde împreunã cu Ministerul Învãţãmântului de activitatea instituţiilor de învãţãmânt artistic;
j) orienteaza şi asigura împreunã cu uniunile de creaţie, cu ministerele şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat, ca fondurile destinate culturii sa fie folosite pentru promovarea artei socialiste, revoluţionare şi progresiste, pentru achiziţionarea şi difuzarea operelor care corespund intereselor şi exigenţelor societãţii noastre socialiste;
k) îşi da acordul la înfiinţarea sau desfiinţarea instituţiilor de cultura şi arta din subordinea ministerelor, altor organizaţii centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
ART. 4
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste organizeazã şi controleazã activitatea consacratã îndeplinirii hotãrârilor de partid şi de stat privind domeniul cultural pe întreg teritoriul tarii.
ART. 5
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste elaboreazã studii şi analize cu privire la domeniul sau de activitate şi prezintã Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliului de Miniştri concluzii şi propuneri pentru perfecţionarea activitãţii cultural - educative, dezvoltãrii reţelei de instituţii artistice şi culturale şi a bazei materiale a culturii din ţara noastrã. Alte atribuţii:
ART. 6
Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are urmãtoarele atribuţii economico - financiare:
a) conduce, indruma şi controleazã activitatea unitãţilor din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea acestuia;
b) elaboreazã proiectele planurilor de producţie şi investiţii anuale şi de perspectiva, pe baza studiilor proprii, precum şi a propunerilor centralelor şi ale celorlalte unitãţi subordonate;
c) participa la elaborarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva ale unitãţilor de cultura şi arta din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare, precum şi la stabilirea şi repartizarea creditelor bugetare aferente unitãţilor de cultura şi arta;
d) stabileşte, dupã adoptarea legilor pentru aprobarea planului şi a bugetului de stat, indicatorii de plan economici şi financiari pe centrale şi celelalte unitãţi subordonate;
e) urmãreşte şi rãspunde de îndeplinirea indicatorilor ce-i revin din planul şi bugetul de stat, informand periodic Consiliul de Miniştri;
f) participa la elaborarea mãsurilor privind perfecţionarea sistemului de salarizare pentru personalul din instituţiile cultural - artistice; elaboreazã norme în scopul aplicãrii unitare a sistemului de salarizare, ia mãsuri pentru organizarea ştiinţificã a muncii şi controleazã modul lor de aplicare;
g) elaboreazã, împreunã cu organizaţiile şi instituţiile centrale interesate, studii şi propuneri cu privire la reglementarea dreptului de autor în sectoarele artelor şi literaturii şi controleazã aplicarea prevederilor legale în acest domeniu;
h) poate acorda, în cadrul alocaţiilor bugetare, subvenţii organizaţiilor socialiste din domeniul sau de activitate;
i) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la tarife şi preţuri în domeniul sau de activitate;
j) elaboreazã, pe baza şi în vederea executãrii legii, norme cu privire la activitatea de cultura şi arta, de planificare financiarã, tehnica, de personal şi pentru orice alte activitãţi cu caracter economic - fianciar, adaptate specificului domeniului sau de activitate.
ART. 7
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste prezintã Consiliul de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevãzute de lege; avizeazã proiectele de acte normative şi cu alt caracter, elaborate de ministere şi alte organe centrale, precum şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care se referã la domeniul culturii şi educaţiei socialiste.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 8
În scopul îndeplinirii în bune condiţiuni a sarcinilor şi atribuţiilor stabilite mai sus, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste se sprijinã pe o larga participare a muncitorilor, taranilor şi intelectualilor romani, maghiari, germani şi de alte nationalitati, a uniunilor de creaţie, a organizaţiilor de stat, de masa şi obşteşti, care au atribuţii în domeniul activitãţii cultural - educative.
ART. 9
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste este organ deliberativ, alcãtuit din:
a) preşedinte, prim - vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretar general;
b) preşedinţii uniunilor de creaţie; reprezentanţi ai conducerii Ministerului Învãţãmântului, Comitetului de Stat al Radioteleviziunii Romane, Academiei Republicii Socialiste România, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice a Republicii Socialiste România, Ministerului Forţelor Armate, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Consiliului Naţional al femeilor din Republica Socialistã România, Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor din Republica Socialistã România, Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate maghiara din România, Consiliului oamenilor muncii de naţionalitate germanã din România, Asociaţiei oamenilor de arta din instituţiile teatrale şi muzicale. Asociaţiei cineaştilor, Uniunii ziaristilor, Uniunii arhitectilor, Institutului Roman pentru Relaţiile Culturale cu Strainatatea, Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie, Centrocoop, Ucecom;
c) activisti de partid, presedinti ai comitetelor judeţene de cultura şi educaţie socialistã, oameni de arta şi cultura, oameni ai muncii care lucreazã în unitãţi direct productive, conducatori ai unor instituţii de învãţãmânt şi cultural - artistice;
d) inspectorii generali ai preşedintelui şi directorii direcţiilor Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. Componenta consiliului se aproba de Comitetul Central al Partidului Comunist Roman şi Consiliul de Miniştri, la propunerea preşedintelui Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
ART. 10
Şedinţele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste au loc cel puţin o data pe trimestru; ele se convoacã în timp util de preşedinte. Consiliul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numãrul membrilor sãi.
ART. 11
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste în întregul sau şi fiecare membru în parte rãspund în fata Comitetului Central al Partidului Comunist Roman şi a Consiliului de Miniştri pentru activitatea consiliului în ansamblul sau; fiecare membru al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste rãspunde în fata consiliului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt încredinţate.
ART. 12
În executarea hotãrârilor Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste şi în exercitarea atribuţiilor proprii, preşedintele consiliului emite, potrivit legii, instrucţiuni, dispoziţii şi alte acte prevãzute de lege, consultând, dupã caz, organizaţiile centrale interesate. Aceste acte privind activitatea cultural - educativã sunt obligatorii pentru toate organizaţiile de stat ori obşteşti.
ART. 13
Biroul executiv al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, alcãtuit din preşedinte, prim - vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretar general, inspectori generali ai preşedintelui, precum şi secretarul comitetului de partid al consiliului, rezolva între şedinţele consiliului problemele curente şi acţioneazã pentru îndeplinirea hotãrârilor consiliului, informand periodic consiliul asupra principalelor probleme rezolvate.
ART. 14
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are în conducerea sa un preşedinte, un prim - vicepreşedinte, 5 vicepreşedinţi şi un secretar general.
Prim - vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
ART. 15
Preşedintele reprezintã Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale. Pentru probleme economico - administrative, preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste poate delega atribuţii secretarului general al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
ART. 16
Preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste coordoneazã şi activitatea Comitetului de Stat al Radioteleviziunii Romane.
Preşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste este membru al Consiliului de Miniştri. În lipsa preşedintelui Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste atribuţiile acestuia se îndeplinesc de prim - vicepreşedinte.
ART. 17
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste este ajutat în activitatea sa de Comisia pentru problemele cultural - educative de masa, Comisia cinematografiei, Comisia pentru repertoriile instituţiilor artistice şi Comisia monumentelor istorice şi de arta.
Din aceste comisii fac parte membri ai Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, activisti de partid şi de stat, reprezentanţi ai organizaţiilor de masa şi obşteşti, oameni de cultura şi arta, exponenti ai opiniei publice care lucreazã direct în producţie. Membrii acestor comisii sunt desemnaţi de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste; pentru angajaţii altor organizaţii desemnarea se face cu acordul acestor organizaţii.
Modul de organizare şi funcţionare, precum şi sarcinile acestor comisii, vor fi stabilite de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.
ART. 18
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale de conducere şi îndrumare a activitãţii cultural - educative, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste stabileşte, împreunã cu organizaţiile de stat şi obşteşti interesate, conţinutul activitãţii, modul de organizare şi funcţionare a aşezãmintelor de cultura cum sunt: bibliotecile publice, cãminele culturale, cluburile, casele de cultura, universitãţile populare, centrele de îndrumare metodica a miscarii artistice de amatori şi altele asemenea.
ART. 19
Se înfiinţeazã comitete de cultura şi educaţie socialistã în judeţe, municipiul Bucureşti, în municipii şi oraşe.
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste indruma şi controleazã comitetele de cultura şi educaţie socialistã judeţene, al municipiului Bucureşti, municipale şi orãşeneşti - organe de partid şi de stat conduse nemijlocit de comitetele de partid judeţene şi al municipiului Bucureşti, care rãspund de conţinutul şi orientarea întregii activitãţi cultural - educative ce se desfãşoarã pe raza lor teritorialã.
Comitetele de cultura şi educaţie socialistã judeţene, municipale şi orãşeneşti funcţioneazã pe lângã comitetele executive ale consiliilor populare. Ele se organizeazã şi funcţioneazã potrivit atribuţiilor ce decurg din prezentul decret, pe baza hotãrârilor de partid şi de stat.
ART. 20
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are un aparat cu urmãtoarea structura organizatoricã:
1. Direcţia literar - editoriala.
2. Direcţia teatrelor.
3. Direcţia muzicii.
4. Direcţia cultural - educativã de masa.
5. Direcţia artelor plastice.
6. Direcţia muzeelor.
7. Direcţia publicaţiilor culturale şi literar - artistice.
8. Direcţia pentru problemele activitãţii culturale şi educative în rândul nationalitatilor conlocuitoare.
9. Direcţia învãţãmânt şi personal.
10. Direcţia relaţiilor externe.
11. Direcţia organizatoricã.
12. Direcţia economicã.
13. Oficiul juridic.
Numãrul maxim de posturi din aparatul central, raportul minim dintre numãrul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire fata de totalul salariaţilor, sunt cele prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 21
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste are în subordinea sa Centrul naţional al cinematografiei, Centrala cãrţii, Centrala industriei poligrafice, Direcţia monumentelor istorice şi de arta, întreprinderi, instituţii bugetare, unitãţi de cercetare şi proiectare, şcoli pentru pregãtirea cadrelor de specialitate, un centru de informare şi documentare şi unul de perfecţionare a cadrelor.
Atribuţiile, structura organizatoricã şi normele de funcţionare a acestora se stabilesc de Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 22
<>Decretul nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta, aprobat prin <>Legea nr. 43/1970 , precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.
ART. 23
Personalul şi patrimoniului fostului Comitet de Stat pentru Cultura şi Arta trec, pe data prezentului decret, asupra Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.
───────────────
*) Anexa se comunica celor interesaţi.


Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU


──────────
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice