Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 231 din 23 decembrie 1974  privind paza bunurilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 231 din 23 decembrie 1974 privind paza bunurilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 9 din 15 ianuarie 1975
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Paza bunurilor proprietate socialistã se organizeazã şi se executa, în raport de importanta şi specificul acestora, prin paza militarã, paza militarizata, paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti şi paza obsteasca.
Paza se executa nemijlocit asupra obiectivelor şi a celorlalte bunuri şi se desfãşoarã pe întregul perimetru al obiectivului şi în incinta acestuia, prin posturi fixe sau mobile, în funcţie de condiţiile concrete şi gradul de dotare cu mijloace tehnice de paza şi alarmare.
ART. 2
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti sînt obligate sa ia mãsuri pentru asigurarea pazei bunurilor la unitãţile socialiste de stat şi obşteşti ce le sînt subordonate.
ART. 3
Rãspunderea pentru luarea mãsurilor de asigurare a pazei bunurilor pe care unitãţile socialiste de stat şi obşteşti le au în administrare directa ori în proprietate sau le deţin cu orice titlu revine conducerii acestor unitãţi.
ART. 4
Fiecare cetãţean al patriei are îndatorirea sa acţioneze cu hotãrîre pentru apãrarea avutului obştesc, sa sesizeze organelor competente orice fapta îndreptatã impotriva bunurilor proprietate socialistã sau personalã, iar cînd situaţia impune, sa intervinã direct pentru apãrarea acestor bunuri.
ART. 5
La întãrirea pazei şi securitãţii obiectivelor vor participa formaţiuni ale garzilor patriotice, în condiţiile stabilite de conducerile unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti împreunã cu statul major al garzilor patriotice.

CAP. 2
Paza militarã
ART. 6
Obiectivele de importanta deosebita pentru apãrarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, tehnica, cultura şi arta, precum şi valorile care necesita a fi asigurate cu paza militarã, se stabilesc de cãtre Consiliul de Miniştri.
Paza militarã prevãzutã în prezentul decret se executa cu efective ale Ministerului de Interne, aprobate în acest scop.
ART. 7
Ministerele şi celelalte organe centrale ale cãror unitãţi subordonate sînt asigurate cu paza militarã vor încheia protocoale, în acest scop, cu Ministerul de Interne. În protocol se vor prevedea efectivele de militari şi numãrul posturilor de paza, amenajãrile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare pentru funcţionarea pazei, a cãror construire şi instalare intra în sarcina unitãţilor socialiste beneficiare, modul de asigurare a condiţiilor de cazare a efectivelor militare, precum şi alte obligaţii referitoare la paza militarã, potrivit prevederilor regulamentelor militare.
Pe baza protocolului prevãzut la alineatul precedent, unitatea beneficiara de paza încheie contract cu unitatea militarã stabilitã de Ministerul de Interne.
ART. 8
Unitãţile socialiste cu gestiune economicã la care funcţioneazã paza militarã vor plati Ministerului de Interne contravaloarea serviciilor efectuate. Tarifele se stabilesc anual de Ministerul de Interne, cu avizul Ministerului Finanţelor, la nivelul cheltuielilor ce se efectueazã cu paza militarã.
ART. 9
Paza militarã se organizeazã şi se executa potrivit planului de paza întocmit de comandantul unitãţii militare şi conducãtorul unitãţii socialiste.
Comandantul unitãţii sau subunitatii care asigura paza obiectivului va informa pe conducãtorul unitãţii socialiste despre problemele referitoare la modul de executare a serviciului de paza.
La sesizarea comandantului, conducãtorul unitãţii socialiste este dator sa ia mãsurile ce se impun pentru asigurarea condiţiilor necesare bunei desfasurari a pazei, potrivit obligaţiilor contractuale.
ART. 10
La obiectivele unde funcţioneazã atît paza militarã, cît şi paza militarizata sau paza proprie, întregul personal de paza se subordoneazã, în ceea ce priveşte îndeplinirea misiunilor, şi comandantului unitãţii sau subunitatii care asigura paza militarã.

CAP. 3
Paza militarizata

Secţiunea 1
Organizarea şi funcţionarea pazei militarizate
ART. 11
Obiectivele care prezintã importanta pentru apãrarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, tehnica, cultura şi arta se asigura cu paza militarizata.
Paza militarizata se efectueazã de cãtre corpuri de paza, înfiinţate de consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, şi se executa la obiectivele stabilite de cãtre comitetele executive ale acestora, împreunã cu organele centrale interesate, cu avizul de specialitate al Ministerului de Interne.
ART. 12
Corpul de paza militarizata are personalitate juridicã, se organizeazã şi funcţioneazã pe principiul gestiunii economice, potrivit normelor legale privind întreprinderile de stat şi prevederile Regulamentului corpului de paza militarizata, aprobat prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Corpul de paza militarizata se subordoneazã comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, iar în ceea ce priveşte executarea misiunilor de paza, şi organului Ministerului de Interne.
Corpul de paza militarizata este format din detasamente şi grupe, organizate în funcţie de numãrul paznicilor şi importanta obiectivelor pazite.
În judeţele în care efectivul personalului de paza militarizata este mai mic de 250, consiliul popular judeţean înfiinţeazã un detasament sau o grupa de paza independenta în cadrul unei unitãţi socialiste din subordinea sa, cu profil de prestãri de servicii, avînd gestiune economicã şi personalitate juridicã. Detasamentul şi grupa independenta au drepturile şi obligaţiile corpului de paza militarizata.
Normele de structura şi nomenclatorul funcţiilor specifice pentru corpul, detasamentul şi grupa de paza militarizata, precum şi structura organizatoricã tip, sînt prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.
ART. 13
Personalul de conducere, de execuţie de specialitate şi cel de paza depune urmãtorul jurãmînt:
"Jur sa respect legile tarii, sa nu precupetesc nici un efort pentru asigurarea securitãţii bunurilor proprietate socialistã ce imi sînt încredinţate pentru paza, sa fiu cinstit, curajos, disciplinat şi vigilent, sa pãstrez cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu şi sa-mi îndeplinesc cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin".
ART. 14
Corpul de paza militarizata asigura paza bunurilor şi obiectivelor pe baza contractului de executare a pazei.
Unitãţile beneficiare de paza vor plati corpului de paza militarizata contravaloarea serviciilor de executare a pazei, conform tarifelor legale.
ART. 15
Corpul de paza militarizata, în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, sprijinã formatiile de pompieri în prevenirea şi stingerea incendiilor la obiectivele pazite.
În cazuri de calamitati sau alte situaţii excepţionale, corpul de paza militarizata participa efectiv la îndeplinirea mãsurilor şi sarcinilor date de organele competente pentru asigurarea pazei şi a ordinii, în vederea inlaturarii stãrii de pericol sau a altor urmãri.
ART. 16
Modul de constituire a corpului de paza militarizata, condiţiile de încadrare a personalului, drepturile şi îndatoririle acestuia, recompensele şi sancţiunile ce se pot aplica, precum şi normele specifice de executare a serviciului de paza, se vor prevedea în Regulamentul corpului de paza militarizata, care se bazeazã pe regulile disciplinei militare, aprobat prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.

Secţiunea a II-a
Contractul de executare a pazei militarizate
ART. 17
Contractul de executare a pazei se încheie, pe baza planului de paza, între corpul de paza militarizata şi unitatea socialistã beneficiara.
Întocmirea proiectului de contract şi comunicarea acestuia celeilalte pãrţi revin corpului de paza militarizata.
În judeţele în care funcţioneazã detasamente ori grupe de paza independente, contractul se încheie între unitãţile socialiste în cadrul cãrora acestea funcţioneazã şi unitatea socialistã beneficiara.
ART. 18
În contract vor fi prevãzute numãrul posturilor de paza, amenajãrile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare care urmeazã a fi executate sau instalate de unitatea socialistã beneficiara, obligaţiile pãrţilor contractante şi cazurile în care, potrivit legii, corpul de paza este exonerat de plata despãgubirilor.
ART. 19
Despãgubirile pentru pagubele ce s-au produs ca urmare a neexecutãrii obligaţiilor contractuale de cãtre corpul de paza militarizata se stabilesc de comun acord de cãtre pãrţile contractante, în raport de valoarea cu care sînt înregistrate bunurile în gestiune. În caz de neînţelegere, litigiul se soluţioneazã de organele arbitrale competente.
Dacã paguba este urmarea unei infracţiuni, cuantumul despãgubirilor este cel stabilit prin hotãrîrea instanţei de judecata. În proces va fi citat corpul de paza militarizata sau, dupã caz, unitatea socialistã în cadrul cãreia funcţioneazã detasamentul sau grupa de paza independenta.
Ca urmare a plãţii fãcute, corpul de paza militarizata sau unitatea socialistã în cadrul cãreia funcţioneazã detasamentul sau grupa de paza independenta se subroga, de plin drept, în drepturile unitãţii socialiste pagubite fata de autorul pagubei.

Secţiunea a III-a
Drepturile şi obligaţiile corpului de paza militarizata
ART. 20
Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, corpul de paza va controla, periodic, modul în care unitãţile socialiste beneficiare de paza militarizata îşi îndeplinesc obligaţiile stabilite în contract.
ART. 21
Corpul de paza militarizata este obligat:
a) sa asigure paza obiectivelor prevãzute în contractele încheiate, cu efectivele şi în condiţiile stabilite în acestea;
b) sa informeze conducerea unitãţii socialiste despre modul în care se desfãşoarã paza şi sa propunã mãsurile ce urmeazã a fi luate pentru îmbunãtãţirea executãrii serviciului de paza;
c) sa sesizeze comitetul executiv al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti şi organul ierarhic superior al unitãţii socialiste, în cazul cînd aceasta nu respecta obligaţiile contractuale şi nu ia mãsuri pentru înlãturarea cauzelor care slabesc eficacitatea pazei;
d) sa rãspundã pentru pagubele produse ca urmare a neexecutãrii obligaţiilor de cãtre personalul de paza. Aceeaşi obligaţie revine şi unitãţii socialiste în cadrul cãreia funcţioneazã detasamentul sau grupa de paza independenta;
e) sa asigure exploatarea raţionalã a aparaturii tehnice de paza şi alarmare şi a celorlalte amenajãri destinate efectuãrii serviciului de paza;
f) sa asigure echiparea personalului cu uniforma şi însemnele distinctive prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectarea normelor privind portul acestora, precum şi dotarea cu armament şi munitia necesarã executãrii misiunilor de paza.

Secţiunea a IV-a
Drepturile şi obligaţiile unitãţii socialiste beneficiare de paza militarizata
ART. 22
Unitatea socialistã beneficiara de paza şi organul ierarhic superior al acesteia au obligaţia şi dreptul sa controleze modul în care corpul de paza militarizata îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, putind sa ceara sancţionarea ori înlocuirea personalului de paza care nu-şi îndeplineşte atribuţiile, precum şi luarea altor mãsuri corespunzãtoare.
Pentru pagubele produse ca urmare a neexecutãrii de cãtre corpul de paza militarizata a obligaţiilor contractuale ce îi reveneau, unitatea socialistã are dreptul sa ceara acestuia despãgubiri.
ART. 23
La obiectivele asigurate cu paza, unitatea socialistã este obligatã sa execute amenajãrile, sa instaleze mijloacele tehnice de paza şi alarmare stabilite prin contract şi sa ia mãsuri pentru menţinerea lor în stare de funcţionare. Unitatea socialistã va asigura condiţiile materiale necesare îndeplinirii serviciului de paza, prevãzute în contractul de executare a pazei.

CAP. 4
Paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti
ART. 24
Obiectivele şi alte bunuri care, datoritã valorii, importantei sau specificului lor, necesita a fi pazite în mod permanent cu personal avînd anume aceasta atribuţie, se asigura prin paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti, în cadrul numãrului de posturi aprobat fiecãrei unitãţi.
ART. 25
Pentru asigurarea pazei obiectivelor grupate pe un teritoriu restrîns care aparţin unitãţilor socialiste se organizeazã, în raport de specificul acestor obiective, paza în comun. Comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare împreunã cu conducerile unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti vor stabili obiectivele la care se impune efectuarea pazei în comun. Conducerile unitãţilor socialiste care au obiective ce se asigura prin paza în comun vor stabili, de comun acord, personalul care efectueazã paza, precum şi obligaţiile şi rãspunderile ce le revin în acest scop, inclusiv cele rezultate din planul de paza întocmit cu avizul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne.
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pot stabili ca paza în comun a obiectivelor, situate pe teritoriul municipiilor şi oraşelor resedinta de judeţ, sa fie organizatã şi executatã de cãtre corpurile de paza, detasamentele şi grupele de paza militarizata independente, în condiţiile prevãzute în capitolul 3 din prezentul decret.
ART. 26
Apãrarea culturilor, recoltelor şi a altor bunuri aflate pe terenurile agricole impotriva sustragerilor, incendiilor, distrugerilor, degradãrilor şi altor cauze care pot produce pagube, se asigura prin paza de cimp.
Conducerile unitãţilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producţie sau ale altor unitãţi socialiste care au în administrare directa sau proprietate terenuri agricole organizeazã paza de cimp şi rãspund de buna funcţionare a acesteia.
Paza de cimp se organizeazã şi se efectueazã pe baza planului de paza, întocmit potrivit prevederilor art. 40.
În afarã atribuţiilor comune întregului personal de paza, paznicii de cimp sînt obligaţi sa sesizeze organelor competente eventualele calamitati sau apariţia unor daunatori.
În timpul serviciului paznicii de cimp poarta un însemn distinctiv.
ART. 27
Paza pãdurilor, a oricãror terenuri care constituie fond forestier, a vinatului din fondurile de vinatoare şi a fondului piscicol se asigura cu personal silvic şi de paza a fondurilor de vinatoare şi piscicole, anume desemnat de cãtre conducerile unitãţilor socialiste care au în administrare directa sau în folosinta aceste fonduri.
ART. 28
Personalul de paza prevãzut în prezentul capitol va fi inarmat cu arme de foc, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne, în raport de valoarea, specificul şi întinderea obiectivelor şi bunurilor pazite.
ART. 29
Instruirea personalului de paza prevãzut în prezentul capitol şi controlul îndeplinirii sarcinilor acestuia se asigura de conducerile unitãţilor socialiste împreunã cu organul local al Ministerului de Interne.

CAP. 5
Paza obsteasca

Secţiunea I
Paza obsteasca a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti
ART. 30
Pentru întãrirea pazei şi securitãţii unor sectoare, agregate ori instalaţii deosebit de importante în procesul de producţie sau a altor compartimente de activitate ale unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti, se organizeazã paza obsteasca.
Paza obsteasca se efectueazã de personalul unitãţii socialiste sau, dupã caz, de membrii cooperatori, în afarã orelor de producţie, precum şi în zilele de repaus, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
Persoanele care efectueazã paza obsteasca sînt propuse de comitetele sau consiliile oamenilor muncii din unitãţile socialiste ori de consiliile de conducere din organizaţiile cooperatiste, iar propunerile se aproba, dupã caz, de adunarea generalã a oamenilor muncii, a reprezentanţilor acestora sau a membrilor cooperatori.
Persoanelor care efectueazã paza obsteasca a unitãţilor de stat şi obşteşti le revin, în mod corespunzãtor, obligaţiile prevãzute pentru personalul de paza.
ART. 31
Conducerile unitãţilor socialiste vor stabili responsabilitãţile pentru şefii compartimentelor de munca - servicii, secţii, ateliere şi altele asemenea -, precum şi pentru maiştri, în ceea ce priveşte paza şi securitatea utilajelor şi instalaţiilor de la locurile de munca.
La terminarea programului de lucru, şefii compartimentelor de munca, precum şi maistrii din locurile unde se lucreazã în unu sau doua schimburi, vor verifica dacã au fost luate mãsuri pentru prevenirea sustragerilor, incendiilor, exploziilor, distrugerilor sau degradãrilor. Intrãrile în aceste locuri de munca vor fi incuiate şi sigilate, iar cheile vor fi pãstrate în locurile anume stabilite de conducerea unitãţii socialiste.

Secţiunea a II-a
Paza obsteasca în comune şi sate
ART. 32
Pentru apãrarea avutului obştesc şi a bunurilor proprietate personalã, în comune şi sate se organizeazã paza obsteasca, care contribuie şi la menţinerea ordinii şi liniştii publice.
ART. 33
Paza obsteasca se organizeazã, pe baza propunerii adunãrii locuitorilor, de cãtre birourile executive ale consiliilor populare comunale, iar în cazul satelor ce aparţin de municipii şi oraşe, de cãtre comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare ale acestora. Numãrul posturilor de paza se stabileşte de adunarea locuitorilor, la propunerea comitetelor executive sau a birourilor executive care organizeazã paza.
La stabilirea posturilor de paza obsteasca se vor avea în vedere numãrul locuitorilor comunei ori satului, întinderea şi aşezarea localitãţii, numãrul obiectivelor a cãror paza nu este asigurata prin alte sisteme de paza şi alte elemente determinate de specificul local.
Hotãrîrea adunãrii locuitorilor se ia prin vot deschis, cu majoritatea celor prezenţi, dacã aceştia reprezintã cel puţin doua treimi din numãrul locuitorilor cãrora le revine obligaţia de a presta paza. Adunarea locuitorilor se poate organiza pe sate, comune sau circumscripţii electorale ori grupe ale acestora şi este convocatã de comitetul executiv sau de biroul executiv al consiliului popular.
ART. 34
Paza obsteasca se executa pe timpul nopţii, prin rotaţie, de cãtre bãrbaţii în virsta de 18-65 ani, cunoscuţi ca persoane corecte şi cu o buna conduita cetateneasca, care domiciliazã în localitãţile unde se organizeazã asemenea paza.
Se excepteazã de la executarea pazei obşteşti:
a) persoanele inapte medical;
b) militarii;
c) alte persoane, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea adunãrii locuitorilor.
ART. 35
Obligaţia de a executa paza obsteasca se îndeplineşte prin prestarea efectivã a pazei.
Adunarea locuitorilor poate aproba unor persoane sa plãteascã contravaloarea în bani a obligaţiei de a presta paza, suma de bani ce va fi folositã pentru retribuirea persoanelor care efectueazã paza în locul lor.
Sumele stabilite de adunarea locuitorilor drept contribuţie pentru acele persoane cãrora li s-a aprobat sa nu presteze efectiv paza se încaseazã prin organele financiare ale comitetelor executive sau birourilor executive ale consiliilor populare, iar în cazul în care nu sînt achitate în 30 de zile de la data hotãrîrii adunãrii locuitorilor, se urmãresc şi se executa pe baza deciziei comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular, care constituie titlu executor.
Cei cãrora li s-a aprobat sa nu presteze efectiv paza propun comitetului executiv sau biroului executiv al consiliului popular persoanele care urmeazã sa-i înlocuiascã. În cazul cînd persoanele propuse corespund, comitetul executiv sau biroul executiv al consiliului popular stabileşte retributia ce li se cuvine, potrivit hotãrîrii luate de adunarea locuitorilor.
ART. 36
Persoanele care executa paza obsteasca au, pe timpul efectuãrii pazei, obligaţiile prevãzute în art. 43 lit. a), b), e)-k) şi m)-o).
Paznicii obşteşti poarta un însemn distinctiv în timpul executãrii pazei.
Instruirea şi controlul persoanelor care executa paza obsteasca se asigura de cãtre comitetele executive sau birourile executive ale consiliilor populare, cu concursul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne.

CAP. 6
Dispoziţii comune sistemelor de paza
ART. 37
Poate fi încadrat paznic cel care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) este cetãţean roman şi a împlinit virsta de 21 ani;
b) are aptitudini fizice şi profesionale adecvate funcţiei;
c) este cunoscut ca o persoana corecta şi cu o buna conduita cetateneasca.
ART. 38
Personalul de paza se încadreazã în munca numai cu avizul organului local al Ministerului de Interne. În aceleaşi condiţii se încadreazã în munca şi personalul de conducere şi de execuţie de specialitate din paza militarizata. În cazul retragerii avizului, cel în cauza nu mai poate fi menţinut în serviciul de paza.
ART. 39
Paznicii, inclusiv cei obşteşti, sînt asimilaţi, pe timpul executãrii pazei, funcţionarilor care îndeplinesc o funcţie ce implica exerciţiul autoritãţii de stat.
ART. 40
Paza se organizeazã şi se efectueazã potrivit planului de paza întocmit de unitatea socialistã de stat sau obsteasca, cu avizul de specialitate al organului local al Ministerului de Interne, care este obligatoriu şi în situaţia modificãrii planului de paza.
Prin planul de paza se stabilesc numãrul de posturi şi amplasarea acestora, efectivul de paznici şi alte persoane care concura la paza, amenajãrile, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi alarmare, consemnul posturilor, modul în care se executa controlul accesului şi circulaţiei în obiectiv, legatura şi cooperarea cu alte organe cu sarcini de paza şi securitate a obiectivelor şi bunurilor. Pentru asigurarea pazei de cimp, planul va prevedea şi delimitarea terenurilor agricole, a construcţiilor, instalaţiilor şi altor bunuri aflate pe aceste terenuri ce urmeazã a fi pazite.
ART. 41
Numãrul de posturi şi personalul de paza se stabilesc de cãtre conducerile unitãţilor socialiste de stat sau obşteşti, potrivit criteriilor şi normelor prevãzute în anexa nr. 3, în limita celor aprobate prin statele de funcţii.
Pentru unitãţile socialiste nou înfiinţate sau în cazul extinderii celor existente, conducerile acestora vor prevedea în cadrul statelor de funcţii necesarul personalului anume destinat pentru paza şi securitatea obiectivelor şi bunurilor.

CAP. 7
Obligaţiile personalului de paza
ART. 42
Personalul de paza este obligat sa dovedeascã, în intreaga lui activitate, o inalta disciplina, sa respecte cu stricteţe îndatoririle ce-i revin, fiind direct rãspunzãtor pentru paza şi securitatea bunurilor încredinţate.
ART. 43
În timpul serviciului personalul de paza este obligat:
a) sa cunoascã locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni sustragerile, exploziile, incendiile sau alte evenimente de natura a produce prejudicii;
b) sa pazeasca cu un înalt simt de rãspundere obiectivul şi bunurile primite în paza şi sa asigure integritatea acestora, neprecupetind nici un efort pentru apãrarea lor;
c) sa permitã accesul în obiectiv numai în conformitate cu dispoziţiile legale, sa efectueze controlul la intrarea şi ieşirea din incinta unitãţii socialiste a persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri, aplicind pe actele de ieşire sau intrare a materialelor ştampila "executat controlul de poarta", dupã care va mentiona aceasta operaţiune în registrul de evidenta.
În cazul în care, cu ocazia controlului, au fost gãsite documente secrete de stat sau de serviciu deţinute sau transportate fãrã respectarea prevederilor legale, personalul de paza retine documentele, opreşte persoanele care le deţin şi anunta, de îndatã, conducerea unitãţii socialiste sau organul local al Ministerului de Interne;
d) sa nu permitã accesul în obiectivele pazite persoanelor aflate sub influenta alcoolului;
e) sa opreascã şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savirsit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, iar în cazul infracţiunilor flagrante, sa opreascã şi sa predea organelor de militie pe fãptuitor, solicitind, la nevoie, sprijin personalului unitãţii socialiste, celorlalţi paznici sau oricãrei persoane; sa ridice bunurile care fac obiectul infracţiunilor sau altor fapte ilicite, predindu-le organelor de militie sau luind mãsuri pentru conservarea ori paza lor;
f) sa încunoştiinţeze, de îndatã, conducerea unitãţii socialiste şi pe şeful sau ierarhic despre producerea oricãrui eveniment în timpul executãrii serviciului de paza şi despre mãsurile luate;
g) sa ia toate mãsurile ce decurg din consemnul de paza pentru a preveni producerea de incendii, explozii ori alte evenimente de natura a cauza pagube la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, de combustibil sau de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice ori la altele asemenea; în cazul în care astfel de evenimente s-au produs, sa ia mãsurile stabilite prin consemn şi sa anunţe, de îndatã, pe cei în drept;
h) în caz de incendii, sa ia primele mãsuri de stingere, de salvare a persoanelor şi bunurilor, sa sesizeze organele de pompieri, sa anunţe conducerea unitãţii socialiste şi organul local al Ministerului de Interne;
i) sa ia primele mãsuri pentru salvarea persoanelor şi bunurilor în caz de calamitati;
j) la cererea organelor Ministerului de Interne, sa dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor acestora;
k) sa fie vigilent, sa pãstreze secretul de stat şi de serviciu;
l) sa poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi sa-l întreţinã în perfecta stare de funcţionare; sa facã uz de arma numai în cazurile şi condiţiile prevãzute de lege;
m) sa poarte uniforma în timpul serviciului sau însemn distinctiv, dacã nu este dotat cu uniforma;
n) sa execute, în raport cu specificul obiectivului sau bunului pazit, orice alte sarcini care i-au fost încredinţate potrivit planului de paza;
o) sa execute întocmai dispoziţiile sefilor ierarhici, sa fie disciplinat şi respectuos în raporturile de serviciu.

CAP. 8
Controlul accesului şi circulaţiei în incinta unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti
ART. 44
Accesul în incinta unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti, cu excepţia acelor unitãţi care presteazã servicii publice, se face numai pe baza de legitimatie, permis sau bilet de intrare.
Conducerile unitãţilor socialiste vor stabili reguli stricte de acces şi circulaţie în incinta unitãţilor a personalului propriu şi a persoanelor din afarã.
La stabilirea regulilor de acces şi circulaţie se va tine seama de dispoziţiile legale în vigoare referitoare la apãrarea secretului de stat, de cele privind disciplina muncii, precum şi de specificul unitãţii, permitindu-se accesul şi circulaţia persoanelor numai în locurile în care acestea îşi desfãşoarã activitatea sau în care au de îndeplinit sarcini de serviciu şi pentru care s-a aprobat accesul în acest scop.
ART. 45
Personalul unitãţii va purta echipamentul specific sau insignele ori însemnele distinctive stabilite prin regulamentul de ordine interioarã.
ART. 46
Conducerile unitãţilor socialiste vor stabili pe compartimente de munca - servicii, secţii, ateliere şi alte asemenea - persoanele care sînt responsabile cu aplicarea regulilor de acces şi circulaţie în aceste locuri de munca.
Persoanele responsabile, stabilite potrivit alineatului precedent, sînt obligate sa verifice zilnic modul în care se respecta regulile de acces şi circulaţie, iar în cazul cînd constata încãlcarea acestora, sa informeze conducerea unitãţii socialiste şi sa propunã sancţionarea celor vinovaţi.
ART. 47
Conducerile unitãţilor socialiste sînt obligate sa organizeze desfãşurarea activitãţii educative a întregului personal pentru sporirea vigilentei, a ordinii şi disciplinei interioare, astfel încît accesul şi circulaţia în compartimentele de munca sa se facã în condiţiile asigurãrii pazei şi securitãţii obiectivelor şi bunurilor unitãţii.

CAP. 9
Paza transporturilor unor valori importante
ART. 48
Transportul valorilor bãneşti, ştiinţifice, tehnice şi artistice care prezintã o importanta deosebita se asigura cu paza militarã, potrivit dispoziţiilor prezentului decret.
Transportul valorilor importante constind în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte asemenea, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, precum şi al armelor, muniţiilor, materiilor explozive sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase, se efectueazã cu mijloace de transport anume destinate şi cu personal de paza inarmat cu arme de foc.
Cuantumul sumelor de bani, valorile şi bunurile ce urmeazã a fi pazite şi transportate potrivit alineatului precedent se stabilesc de conducerea unitãţii socialiste, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne.
ART. 49
Mijloacele destinate pentru transportul valorilor şi bunurilor prevãzute la art. 48 vor fi dotate cu dispozitive tehnice de paza şi alarmare necesare şi amenajate în mod corespunzãtor pentru a îndeplini condiţiile de securitate.
ART. 50
În cazul în care transportul sumelor de bani şi al altor valori nu se face cu mijloacele de transport anume destinate, conducerea unitãţii socialiste va lua mãsuri pentru ca cei care fac astfel de transporturi sa fie insotiti de o persoana desemnatã din cadrul unitãţii sau, cînd situaţia impune, de un paznic.
Persoana anume desemnatã şi paznicul, prevãzuţi la alineatul precedent, pot fi inarmati cu arme de foc, cu acordul inspectoratului judeţean sau al municipiului Bucureşti al Ministerului de Interne.

CAP. 10
Mijloacele tehnice de paza şi alarmare
ART. 51
Unitãţile socialiste de stat şi obşteşti sînt obligate sa introducã mijloace tehnice de paza şi alarmare corespunzãtoare importantei şi specificului obiectivelor şi bunurilor ce trebuie pazite, sa efectueze imprejmuirea obiectivelor şi sa ia mãsuri pentru realizarea iluminatului de securitate.
Unitãţile socialiste de stat şi obşteşti vor realiza şi prin autodotare mijloace tehnice de paza şi alarmare pentru nevoile proprii.
ART. 52
Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii şi celelalte ministere producãtoare vor organiza activitatea de cercetare, proiectare, asimilare şi omologare a unor prototipuri de aparate şi alte mijloace tehnice de paza şi alarmare, care sa fie introduse şi folosite de cãtre unitãţile socialiste pentru asigurarea unei eficiente sporite a pazei.
Organele centrale prevãzute în alineatul precedent sînt obligate sa ia mãsuri pentru introducerea în fabricaţie a mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, avizate de Ministerul de Interne.
ART. 53
Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii va lua mãsuri, prin unitãţile sale, sa primeascã comenzi din partea beneficiarilor în termenele prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare, sa centralizeze anual necesarul de tipuri de aparate pe organe centrale şi sa asigure livrarea coordonata a acestora cãtre beneficiari, în raport de prioritãţile stabilite de Ministerul de Interne.
ART. 54
Mijloacele tehnice de paza şi alarmare necesare obiectivelor se stabilesc de cãtre conducerile unitãţilor socialiste împreunã cu organele locale ale Ministerului de Interne.
În raport de necesarul stabilit, unitãţile socialiste vor propune în planurile anuale fonduri pentru introducerea de mijloace tehnice de paza şi alarmare.
Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive şi birourile executive ale consiliilor populare vor asigura unitãţilor socialiste din subordinea lor fondurile de investiţii pentru realizarea amenajãrilor şi instalarea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare necesare pazei şi pentru menţinerea lor în stare de funcţionare, în limita fondurilor prevãzute în acest scop în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã.
ART. 55
La proiectarea şi executarea construcţiilor de obiective se vor prevedea amenajãrile tehnice necesare pazei, precum şi dotarea acestora cu mijloace tehnice de paza şi alarmare.

CAP. 11
Atribuţiile organelor Ministerului de Interne
ART. 56
În vederea asigurãrii pazei şi securitãţii obiectivelor şi bunurilor, organele Ministerului de Interne au urmãtoarele atribuţii:
a) asigura paza şi securitatea obiectivelor şi a bunurilor cu efective proprii, potrivit legii;
b) controleazã modul în care unitãţile socialiste respecta dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor şi bunurilor şi stabilesc, consemnind în registrul unic, mãsurile ce urmeazã a fi luate, cît şi termenul în care acestea vor fi aduse la îndeplinire de cãtre conducãtorul unitãţii socialiste;
c) avizeazã încadrarea personalului de paza; împreunã cu corpurile de paza militarizata şi conducerile unitãţilor socialiste rãspund de calitatea selectionarii personalului de paza;
d) asigura instruirea militarã şi de specialitate a personalului de paza militarizata, controleazã şi analizeazã activitatea acestuia;
e) acorda asistenta de specialitate în organizarea şi funcţionarea pazei la unitãţile socialiste de stat şi obşteşti;
f) asigura, împreunã cu unitãţile socialiste, instruirea persoanelor din paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti, precum şi a persoanelor din paza obsteasca;
g) asigura dotarea unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti cu arme militare şi munitia necesarã şi instruirea personalului de paza inarmat cu arme de foc;
h) stabilesc, împreunã cu ministerele producãtoare, prioritãţile în proiectarea şi producerea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare;
i) avizeazã introducerea în fabricaţie de serie a aparatelor, a altor mijloace tehnice de paza şi alarmare şi acorda asistenta de specialitate pentru amplasarea acestora.

CAP. 12
Recompense şi sancţiuni
ART. 57
Persoanelor cu atribuţii de paza care, în activitatea pe care o desfãşoarã, dau dovada de abnegatie şi spirit de sacrificiu, aduc o contribuţie importanta la apãrarea proprietãţii socialiste impotriva sustragerilor de orice fel, incendiilor, distrugerilor sau degradãrilor, li se pot acorda recompense.
ART. 58
Recompensele ce se pot acorda sînt urmãtoarele:
a) multumiri verbale sau în scris din partea organelor de conducere;
b) evidentierea în munca;
c) înscrierea în tabloul de onoare;
d) înscrierea în cartea de onoare;
e) evidentierea prin publicare în organul de presa;
f) acordarea de recompense în bani conform dispoziţiilor legale în vigoare;
g) acordarea insignei "Pentru merite în serviciul de paza" personalului din paza militarizata;
h) acordarea de ordine sau medalii ale Republicii Socialiste România.
ART. 59
Nerespectarea dispoziţiilor prezentului decret atrage, dupã caz, rãspunderea materialã, civilã, disciplinarã, contravenţionalã sau penalã.
ART. 60
Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasã, cu intenţie sau din culpa, de cãtre personalul de paza a obligaţiilor ce-i revin potrivit prezentului decret, constituie, dupã caz, infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti sau neglijenţa în serviciu, dacã sînt întrunite condiţiile prevãzute de legea penalã pentru aceste infracţiuni şi dacã fapta nu constituie o infracţiune mai grava.
ART. 61
Constituie contravenţii la normele privind paza urmãtoarelor fapte, dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni:
a) neintocmirea planului de paza, precum şi neîndeplinirea sarcinilor ce revin unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti din acest plan;
b) neluarea mãsurilor de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de paza şi alarmare ori a mijloacelor destinate transportului valorilor sau bunurilor prevãzute în art. 48 şi 49;
c) neluarea mãsurilor de însoţire a persoanei care transporta sume de bani sau alte valori, potrivit art. 50;
d) neluarea mãsurilor stabilite de organele Ministerului de Interne pentru înlãturarea deficienţelor constatate ca urmare a controlului efectuat, potrivit art. 56 lit. b);
e) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de paza cu încãlcarea prevederilor art. 37 sau ale art. 38;
f) absentarea de la serviciul de paza fãrã motive temeinice ori absentarea fãrã anunţarea, în prealabil, despre aceasta;
g) neîndeplinirea obligaţiilor prevãzute în art. 43 şi art. 36 alin. 1 şi 2.
Contravenţiile prevãzute la lit. a)-e) se sancţioneazã cu amenda de la 500 de 2.500 lei, sancţiunea aplicindu-se persoanei anume împuternicite sa aducã la îndeplinire acele obligaţii; dacã o astfel de împuternicire nu a fost data, sancţiunea se aplica conducatorului unitãţii socialiste de stat sau obşteşti.
Contravenţiile prevãzute la lit. f) şi g) se sancţioneazã cu amenda de la 400 la 800 lei, sancţiunea aplicindu-se personalului de paza.
ART. 62
Contravenţiile prevãzute în art. 61 se constata de cãtre ofiţerii şi subofiterii din Ministerul de Interne, iar cele prevãzute la lit. f) şi g) ale aceluiaşi articol, şi de cãtre personalul unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti şi al corpurilor de paza militarizata, anume împuternicit în acest scop, precum şi de cãtre primari şi delegaţii acestora. Agentul constatator aplica şi sancţiunea.
ART. 63
În cazul contravenţiilor prevãzute la art. 61 lit. f) şi g), plîngerea se soluţioneazã de cãtre: conducãtorul unitãţii socialiste de stat sau obşteşti din care face parte agentul constatator sau de cãtre o alta persoana, ierarhic superioarã agentului constatator, imputernicita de conducãtorul unitãţii; comitetul executiv sau biroul executiv al consiliului popular, în cazul proceselor-verbale încheiate de primari sau delegaţii acestora; şeful organului Ministerului de Interne din care face parte ofiţerul sau subofiterul care a constatat contravenţia.
Plîngerea impotriva procesului-verbal de constatare a unei contravenţii din cele prevãzute la art. 61 lit. a)-e) se soluţioneazã de cãtre judecãtoria în a carei raza teritorialã s-a savirsit fapta.
ART. 64
În mãsura în care prezentul decret nu dispune altfel, contravenţiilor prevãzute în <>art. 61 li se aplica dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAP. 13
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 65
Comitetul de Stat pentru Preţuri, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, va stabili, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, tarifele plafon pentru plata pazei obiectivelor ce vor fi asigurate cu paza militarizata.
Prin tarife se vor asigura cheltuielile pentru paza militarizata, precum şi un beneficiu de 6%.
Din beneficiile pazei militarizate se va retine o cota de pînã la 20% drept fond de despãgubiri, iar restul se va utiliza potrivit normelor legale în vigoare.
ART. 66
Nomenclatura şi retribuirea funcţiilor specifice pentru personalul din corpurile de paza militarizata sînt cele prevãzute în anexa nr. 4, care înlocuieşte anexa nr. 9 la Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 195/1970.
ART. 67
Personalul de paza din paza militarizata, precum şi cel din paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti, are dreptul la uniforma şi echipament de protecţie care se acorda gratuit, dupã caz, de corpurile de paza militarizata ori de cãtre unitãţile socialiste de stat şi obşteşti în cadrul cãrora funcţioneazã.
Condiţiile de acordare a uniformei şi echipamentului de protecţie, precum şi descrierea, baremul şi modul de purtare a uniformei şi însemnelor personalului de paza, sînt cele stabilite prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
Personalul de paza, de execuţie de specialitate, precum şi cel de conducere din paza militarizata poarta uniforma prevãzutã la alineatul precedent şi însemne distinctive potrivit funcţiei îndeplinite, stabilite prin Regulamentul corpului de paza militarizata.
Personalul de execuţie de specialitate, precum şi cel de conducere din paza militarizata, va plati 50% din costul uniformei, în cel mult 12 rate lunare.
ART. 68
Paza obiectivelor şi bunurilor Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne se asigura în conformitate cu reglementãrile stabilite pentru aceste ministere.
ART. 69
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru înfiinţarea corpurilor de paza militarizata sau, dupã caz, a detasamentelor sau grupelor de paza militarizata independente, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret. În termen de cel mult 60 de zile de la data infiintarii lor, acestea vor prelua, la datele stabilite prin contracte, paza obiectivelor sau bunurilor, potrivit prevederilor prezentului decret.
Ca urmare a preluãrii activitãţii de paza de cãtre paza militarizata, ministerele şi celelalte organe centrale vor ceda, pe baza de protocol, comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti posturile de paza prevãzute în planurile de paza ale unitãţilor socialiste subordonate, cu fondul de retribuire aferent.
Pe baza reducerii posturilor de paza prevãzute pentru paza militarã şi militarizata se vor modifica, în mod corespunzãtor, indicatorii de plan aferenţi fiecãrui minister sau organ central. În viitor stabilirea planului pentru personalul tehnic, economic, de alta specialitate şi administrativ se va face ca şi pînã în prezent, pe baza ponderii normate pentru acest personal, aprobatã pentru fiecare minister în parte, din care se va scãdea dupã aceea totalul posturilor de paza, reduse ca urmare a introducerii pazei militare sau cedate consiliilor populare ca urmare a introducerii pazei militarizate.
ART. 70
Paza militarizata se organizeazã, cu numãrul de posturi şi fonduri de retribuire preluate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret. Diferenţa de personal şi fondul de retribuire fata de necesarul pe anul 1975 se acoperã de Comitetul de Stat al Planificarii din rezerva de plan la dispoziţia Consiliului de Miniştri, pe baza documentaţiei prezentate de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
ART. 71
Materialele şi bunurile destinate pentru paza proprie, aflate la unitãţile socialiste la care se va introduce paza militarizata, precum şi echipamentul şi celelalte bunuri aflate asupra personalului pazei proprii, vor fi transmise pazei militarizate, cu plata partii din valoarea acestora neinclusa pe cheltuieli pînã la data predãrii.
ART. 72
În termen de cel mult 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului decret, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor depune la Ministerul Finanţelor planurile financiare pe anul 1975 ale pazei militarizate.
Se autoriza Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor ca, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ale ministerelor şi celorlalte organe centrale, sa introducã modificãri în Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã a României, în volumul şi structura bugetului de stat, precum şi în mijloacele de echilibrare ale bugetelor locale pe anul 1975 şi sa acopere, din rezerva bugetarã la dispoziţia Consiliului de Miniştri, fondurile necesare pazei militarizate pentru dotarea cu mijloace circulante pe anul 1975.
De asemenea, se autoriza Ministerul Finanţelor sa efectueze, la cererea justificatã a ministerelor şi celorlalte organe centrale, virari de credite bugetare în cadrul planurilor de cheltuieli aprobate de la subdiviziunea clasificatiei bugetare, inclusiv retribuţiile şi contribuţia pentru asigurãri sociale, în vederea asigurãrii creditelor bugetare necesare instituţiilor de stat pentru suportarea contravalorii prestãrilor executate de paza militarizata.
Se autoriza Banca Nationala a Republicii Socialiste România sa crediteze activitatea corpurilor de paza militarizata şi a unitãţilor socialiste în cadrul cãrora funcţioneazã detasamentele şi grupele de paza militarizata independente, pînã la aprobarea de cãtre Ministerul Finanţelor a indicatorilor financiari şi suplimentarea bugetelor locale.
ART. 73
Anexele nr. 1-4 inclusiv fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 74
Prezentul decret intra în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului decret se abroga <>Decretul nr. 303/1972 privind organizarea şi executarea pazei bunurilor în vederea apãrãrii, intaririi şi dezvoltãrii avutiei naţionale, devenit Legea nr. 54/1972 .

ANEXA 1

NORME
de structura şi nomenclatura funcţiilor de paza

A. Paza militarizata
I. Norme de structura
- Corpul de paza militarizata se constituie din minimum trei detasamente de paza şi, în raport de numãrul personalului de paza (paznici, paznici obiective speciale, controlori poarta şi şefi grupa), poate fi urmãtoarele categorii:
- categoria I: peste 1500 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 1001-1500 posturi personal de paza;
- categoria a III-a: 501-1000 posturi personal de paza;
- categoria a IV-a: 251-500 posturi personal de paza.
- Detasamentul de paza militarizata se constituie din minimum trei grupe de paza şi, în raport de numãrul personalului de paza, poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: 151-250 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 121-150 posturi personal de paza;
- categoria a III-a: 81-120 posturi personal de paza.
- Grupa de paza militarizata se constituie în raport de numãrul personalului de paza şi poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: 51-80 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 25-50 posturi personal de paza.

II. Nomenclatura funcţiilor specifice

a) Funcţii de conducere:
- şef de corp;
- adjunct de şef de corp;
- şef de compartiment instruire şi control;
- şef de detasament.

b) Funcţii de execuţie de specialitate:
- instructor principal;
- instructor.

c) Funcţiile personalului de paza:
- şef de grupa;
- controlor de poarta;
- paznic obiective speciale;
- paznic.
Compartimentele functionale se organizeazã la nivel de birou sau serviciu, potrivit prevederilor Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.

B. Paza proprie a unitãţilor socialiste de stat şi obşteşti

Norme de structura
Formatia de paza se constituie în raport de numãrul personalului de paza (paznici, portari, controlori poarta şi şefi de formatie) şi poate fi de urmãtoarele categorii:
- categoria I: peste 80 posturi personal de paza;
- categoria a II-a: 51-80 posturi personal de paza;
- categoria a III-a: 25-50 posturi personal de paza.
Nomenclatura funcţiilor este cea stabilitã prin <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 .

ANEXA 2

ORGANIGRAMA
CORPULUI DE PAZA MILITARIZATA

CONSILIUL POPULAR JUDEŢEAN (AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) - SUBORDONARE ADMINISTRATIVĂ
INSPECTORATUL JUDEŢEAN (AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) AL MINISTERULUI DE INTERNE - SUBORDONARE OPERATIVĂ
- COMITETUL OAMENILOR MUNCII
- COLECTIVUL DE CONDUCERE OPERATIVĂ
- ŞEF DE PAZA
- ADJUNCT ŞEF CORP
- COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ŞI CONTROL
- DETASAMENTUL 1
- GRUPA 3-N
- DETASAMENTUL 2
- GRUPA 3-N
- DETASAMENTUL 3-N
- GRUPA 3-N
- CONTABIL ŞEF
- COMPARTIMENTUL CONTABILITATE - FINANCIAR
- COMPARTIMENTUL PLAN ORGANIZARE RETRIBUIRE PERSONAL
- COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE ADMINISTRATIV SECRETARIAT
PONDEREA PERSONALULUI FUNCŢIONAL FATA DE PERSONALUL DE PAZA (PAZNICI, PAZNICI OBIECTIVE SPECIALE, CONTROLORI POARTA ŞI ŞEFI DE GRUPA) POATE FI DE MAXIMUM:
3,5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA I
4% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a II-a
4,5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a III-a
5% PENTRU CORPURILE DE PAZA CATEGORIA a IV-a

ANEXA 3

CRITERII ŞI NORME
pentru stabilirea necesarului de personal de paza la unitãţile socialiste de stat şi obşteşti

Pentru organizarea corespunzãtoare a pazei obiectivelor şi bunurilor proprietate socialistã şi pentru utilizarea raţionalã a personalului de paza se va tine seama de urmãtoarele criterii şi norme:

I. Criterii:
a) natura şi specificul obiectivelor şi bunurilor proprietate socialistã ce urmeazã a fi pazite, precum şi vulnerabilitatea pe care o prezintã unele unitãţi şi locuri din incinta acestora sub aspectul furtunilor şi sustragerilor, exploziilor, incendiilor etc.;
b) importanta şi valoarea obiectivelor şi bunurilor;
c) amplasarea unitãţilor;
d) întinderea unitãţilor;
e) amenajãrile şi gradul de dotare cu mijloace tehnice (împrejmuiri, foisoare, iluminat, aparatura tehnica de paza şi alarmare etc.);
f) numãrul de schimburi în care se desfãşoarã activitatea unitãţilor;
g) punctele de acces în unitate;
h) posibilitãţile de asigurare a pazei în comun pentru obiectivele grupate pe un teritoriu restrîns.

II. Norme

1. Paza la punctele de acces
a) accesul într-o unitate al persoanelor şi mijloacelor de transport, inclusiv al personalului de conducere, se va face, de regula, numai printr-un singur punct de acces (poarta); la unitãţile mari unde, datoritã condiţiilor obiective, sînt necesare mai multe puncte de acces, acestea vor fi stabilite în baza unei analize efectuate împreunã cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne;
b) la sediile ministerelor, celorlalte organe centrale şi ale altor unitãţi se vor prevedea cel mult doua puncte de acces, asigurindu-se pentru fiecare cîte un paznic pe durata orelor de program. În afarã orelor de program se va prevedea, în raport de nevoi, un singur punct de acces pazit;
c) dacã doua sau mai multe unitãţi au acces comun, se va stabili un singur post de paza pentru accesul persoanelor în unitãţile respective.

2. Paza interioarã:
Pentru paza locurilor vulnerabile din incinta unitãţilor - servicii, secţii, ateliere, agregate sau instalaţii deosebit de importante în procesul de producţie - stabilite de conducerea unitãţii respective împreunã cu organele locale de specialitate ale Ministerului de Interne, se va prevedea un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza.
La obiectivele din interiorul perimetrului unitãţilor, care trebuie pazite în afarã orelor de program şi în zilele de repaus, se vor prevedea posturi de paza numai pe acest timp.

3. Paza exterioarã:
a) în funcţie de condiţiile concrete ale obiectivului (configuraţia terenului, amenajãrile şi gradul de dotare cu mijloace tehnice de paza şi alarmare etc.) se va stabili un paznic pe schimb pentru fiecare post de paza mobil. Determinarea numãrului necesar de posturi se face tinindu-se seama de posibilitatea de a se asigura o supraveghere corespunzãtoare a zonei şi bunurilor încredinţate pentru paza, precum şi pentru realizarea unei intervenţii operative în rezolvarea situaţiilor care impun aceasta mãsura;
b) în cazul separarii a doua unitãţi prin gard comun, dacã porţiunea respectiva necesita a fi pazita, paza pe porţiunea comuna se va asigura de cãtre o singura unitate;
c) unitãţile grupate pe un teritoriu restrîns vor organiza paza în comun a acestora, prevazind un paznic pe schimbul de noapte, în funcţie de condiţiile concrete ale obiectivelor şi locurilor respective; aceasta forma de paza se va introduce, îndeosebi, la obiective a cãror paza era asigurata de fostele direcţii de paza civilã contractualã prin ronduri;
d) la obiectivele mici (magazine, depozite, unitãţi de alimentaţie publica etc.), la care nu se poate organiza paza în comun, se vor executa amenajãri ca: împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate şi altele asemenea, necesare asigurãrii securitãţii acestora.

III. Alte elemente ce trebuie avute în vedere la rationalizarea pazei:

a) introducerea şi extinderea mijloacelor tehnice de paza şi alarmare, luindu-se mãsuri pentru executarea de împrejmuiri, grile, obloane, încuietori sigure, a iluminatului de securitate, obstacolelor genistice, precum şi a dispozitivelor automate de supraveghere a unor puncte fixe sau zone;
b) la punctele ce trebuie pazite, aflate în apropierea unor locuri de munca unde se desfãşoarã permanent activitate, paza se va putea asigura de cãtre persoanele special împuternicite din cadrul personalului care lucreazã în imediata apropiere a acestor puncte;
c) în cazul în care, dupã orele de program şi în zilele de repaus, la sediu se afla în mod permanent personal care prin natura funcţiei este obligat sa-şi execute sarcinile de serviciu (pompieri, caloriferisti, mecanici de întreţinere, instalatori etc.), nu se va prevedea personal de paza pentru perioadele respective, dacã îndeplinirea obligaţiilor de paza nu creeazã pericol pentru securitatea functionarii instalaţiilor de care rãspunde acest personal.

În situaţia în care condiţiile concrete ale unor unitãţi socialiste de stat şi obşteşti diferã de cele prevãzute în criteriile şi normele de fata (ca de exemplu unitãţile silvice, agricole, viticole, pomicole, de cultura plantelor etc.), ministerele şi celelalte organe interesate vor elabora şi aplica, cu avizul Ministerului Muncii şi al Ministerului de Interne, criterii şi norme cu caracter specific.

ANEXA 4

NOMENCLATOR
cuprinzînd funcţiile şi retribuţiile pentru personalul de paza militarizata
-------------------------------------------------------------------------------
Clasa de retribuire şi indemnizaţia
Nive- Nr. de conducere
lul de -----------------------------------
stu- gra- Categorii de corpuri de paza
Nr. dii- da- -----------------------------------
crt. Denumirea funcţiei lor tii I II III IV
peste între între între
1500 1001 501 şi 251 şi
posturi şi 1500 1000 500 pos-
personal posturi posturi turi
de paza personal personal perso-
de paza de paza nal de
paza
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------------------------------------------------------------
1. Şef de corp de
paza Clasa
Indemnizaţia 32 30 28 26
de conducere S - 215-500 160-375 160-325 160-325
-------------------------------------------------------------------------------
2. Adjunct de şef
de corp de Clasa
paza Indemnizaţia 31 29 27 25
de conducere S - 160-375 160-375 160-275 160-275
-------------------------------------------------------------------------------
3. Şef de serviciu instruire
şi control S 5 25 23 21 -
-------------------------------------------------------------------------------
4. Şef de birou instruire
şi control S 5 23 22 20 -
-------------------------------------------------------------------------------
5. Instructor principal M 6 17 17 17 17
-------------------------------------------------------------------------------
6. Instructor M 6 12 12 12 12
-------------------------------------------------------------------------------
7. Şef de detasament categoria I
(151-250 posturi personal
de paza) M 6 17 17 17 17
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria a II-a (121-150
posturi personal de paza) M 6 16 16 16 16
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria a III-a (81-120
posturi personal de paza) M 6 15 15 15 15
-------------------------------------------------------------------------------
8. Şef de grupa de paza Categoria
I (51-80 posturi personal
de paza) G 5 10 10 10 10
-------------------------------------------------------------------------------
Categoria a II-a (25-50
posturi personal de paza) G 5 8 8 8 8
-------------------------------------------------------------------------------
9. Controlor de poarta G 4 6 6 6 6
-------------------------------------------------------------------------------
10. Paznic obiective speciale - 3 6 6 6 6
-------------------------------------------------------------------------------
11. Paznic - 3 4 4 4 4
-------------------------------------------------------------------------------
NOTA:
1. Funcţiile tehnice, economice, de alta specialitate, administrative şi de deservire, altele decît cele specificate mai sus, se vor retribui potrivit grupei a VI-a de ramuri prevãzutã în <>Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 .
2. Odatã cu înfiinţarea corpurilor de paza militarizata se aplica retribuţiile majorate conform Decretului nr. 170/1974 .
3. Condiţiile de acordare a retributiilor, cît şi modul de constituire şi utilizare a fondului de premiere, se stabilesc prin regulamente ce se vor elabora de Ministerul de Interne cu avizul Ministerului Muncii.
4. Stabilirea obiectivelor speciale se va face potrivit criteriilor ce se vor elabora de Ministerul de Interne cu avizul Ministerului Muncii.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016