Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 220 din 4 septembrie 1987  privind organizarea si functionarea Centralei-departament a Geologiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 220 din 4 septembrie 1987 privind organizarea si functionarea Centralei-departament a Geologiei

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Centrala-departament a Geologiei funcţioneazã în subordinea Consiliului de Miniştri şi înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul geologiei organizeazã şi rãspunde de activitatea geologica pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România, în vederea descoperirii şi valorificãrii tuturor bogãţiilor minerale ale solului şi subsolului.
ART. 2
Centrala-departament a Geologiei conduce, indruma şi controleazã activitatea unitãţilor din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular pe plan, de realizarea planului pentru intreaga sa activitate.
ART. 3
Centrala-departament a Geologiei îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activitãţile din domeniul sau fata de toate unitãţile socialiste din subordinea organelor centrale de stat.
ART. 4
Centrala-departament a Geologiei asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 5
Centrala-departament a Geologiei colaboreazã cu ministerele, celelalte organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. II
Atribuţii

ART. 6
Centrala-departament a Geologiei are urmãtoarele atribuţii principale:

A. Cu privire la executarea lucrãrilor de cercetare, prospecţiuni şi explorari geologice

a) rãspunde de cercetarea geologica a solului şi subsolului, pe întreg teritoriul tarii, pentru punerea în evidenta a tuturor substanţelor minerale utile - fluide şi solide - prin metode geologice, geofizice, geochimice şi altele, precum şi de determinarea rezervelor de substanţe minerale utile şi stabilirea condiţiilor de valorificare;
b) rãspunde de executarea programului de lucrãri de cercetare, prospectiune şi exploatare geologica, stabilit în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
c) rãspunde, împreunã cu Ministerul Petrolului, de realizarea sarcinilor de creştere a rezervelor de petrol şi gaze şi, împreunã cu Ministerul Minelor, a celor de creştere a rezervelor pentru substanţe minerale solide, în conformitate cu planurile anuale şi de perspectiva;
d) ia mãsuri pentru investigarea complexa a formatiunilor geologice cercetate, în vederea identificarii tuturor substanţelor minerale utile cuprinse în aceste formaţiuni;
e) ia mãsuri pentru aplicarea de noi metode şi tehnici de cercetare geologica şi valorificare, care sa permitã evidentierea mai rapida a tuturor substanţelor minerale utile conţinute în zãcãminte, inclusiv a celor cu conţinut scãzut;
f) rãspunde şi ia mãsuri pentru cercetarea tuturor zãcãmintelor de substanţe minerale utile, în vederea valorificãrii complexe şi complete a acestora;
g) elaboreazã studii şi programe privind proportiile, nivelurile, ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a unitãţilor subordonate, precum şi studii şi programe privind necesarul de materii prime minerale;
h) elaboreazã proiectul planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale pe activitãţi, pe baza studiilor proprii, precum şi a propunerilor unitãţilor subordonate;
i) stabileşte, potrivit planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, indicatorii de plan economic şi financiar pe unitãţi subordonate; urmãreşte şi rãspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi informeazã periodic Consiliul de Miniştri;
j) rãspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil; ia mãsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de munca; asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile;
k) determina necesarul şi posibilitãţile de creştere a bazei de rezerve de substanţe minerale utile;
l) determina, potrivit normelor legale, necesarul mijloacelor circulante pentru unitãţile subordonate;
m) analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea centralei-departament; întocmeşte şi executa bugetul de venituri şi cheltuieli pentru aparatul centralei-departament şi unitãţile bugetare subordonate;
n) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife în domeniul sau de activitate;
o) coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale; urmãreşte rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de informare documentara; asigura informarea unitãţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editeazã publicaţii şi lucrãri privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie, specifice activitãţilor pe care le conduce;
p) aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii; organizeazã, indruma şi controleazã activitatea de planificare, proiectare şi de executare a investiţiilor şi ia mãsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a acestora; aproba normele şi preţurile unitare de deviz pentru lucrãrile geologice şi de foraj;
q) ia mãsuri pentru folosirea eficienta a dotãrilor şi capacitãţilor de producţie existente, precum şi pentru buna întreţinere şi reparare a acestora, asigurind, în cadrul reparaţiilor, modernizarea utilajelor şi instalaţiilor cel puţin la nivelul celor tipizate; rãspunde de asigurarea folosirii rationale şi în condiţii de siguranta a instalaţiilor şi utilajelor, de respectarea normelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;
r) indruma şi coordoneazã activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care este coordonator; aproba metodologiile specifice de normare,precum şi normativele şi normele unificate pe ramuri şi subramuri din domeniul sau de activitate şi controleazã modul lor de aplicare; promoveazã introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unitãţilor economice;
s) indruma activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare; coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate;
s) organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unitãţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale şi produse din componenta sa elaboreazã balantele materiale pentru produsele la care este coordonator; asigura aprovizionarea cu materiale şi utilaje necesare activitãţii geologice pentru unitãţile sale subordonate;
t) organizeazã şi coordoneazã activitatea de cooperare şi colaborare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu parteneri din strãinãtate, în acţiunile de care rãspunde asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate şi controleazã îndeplinirea sarcinilor ce decurg din aceasta urmãreşte prospectarea şi studierea necesitãţilor pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare şi pentru produsele unitãţilor care le coordoneazã;
t) întocmeşte planul de export şi face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea acestuia pentru lucrãrile geologice ce se executa prin cooperare economicã internationala; urmãreşte realizarea în ansamblu a sarcinilor de export;
u) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, din domeniul sau de activitate;
v) rãspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în activitatea de personal şi de retribuire a muncii în care scop:
- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a personalului, precum şi necesarul de personal în perspectiva, şi ia mãsuri pentru organizarea pregãtirii şi perfecţionãrii acestuia potrivit legii; încadreazã personalul pentru aparatul propriu, numeşte organele de conducere ale unitãţilor din subordinea sa;
- rãspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învãţãmîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţificã, coordonarea activitãţilor de învãţãmînt cu dubla subordonare, în domeniul întocmirii şi realizãrii planurilor anuale de cercetare, proiectare şi microproducţie;
- asigura aplicarea unitarã a normelor de retribuire a muncii în acord global şi în acord direct în domeniile sale de activitate;
x) stabileşte, potrivit legii, mãsuri cu privire la producţia muncii, în scopul asigurãrii celor mai bune condiţii de munca, a prevenirii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de trai;
z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.

B. Cu privire la orientarea şi coordonarea activitãţii geologice:

a) coordoneazã şi indruma activitatea geologica pe întreg teritoriul tarii, în vederea punerii în evidenta şi creşterii rezervelor de substanţe minerale utile, valorificãrii tuturor bogãţiilor minerale ale solului şi subsolului, astfel încît sa se menţinã şi sa sporeasca gradul de asigurare cu rezerve a extractiei;
b) elaboreazã studii şi sinteze geologice economice privind rezultatele lucrãrilor geologice şi creşterea în perspectiva a rezervelor de substanţe minerale utile; actualizeazã periodic rezervele de prognoza; elaboreazã, pe baza acestor studii şi a propunerilor ministerelor şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene, programe şi estimari pe perioade mai mari de 10 ani şi proiecte de plan cincinal pentru dezvoltarea activitãţii geologice;
c) stabileşte perimetre miniere, precum şi perimetre de protecţie hidrogeologica pentru zãcãminte de ape minerale, lacuri terapeutice şi acumulari de namol terapeutic;
d) analizeazã şi avizeazã propunerile de plan pentru lucrãrile geologice ale ministerelor, altor organe centrale ale administraţiei de stat sau comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi programele de exploatare pentru zacamintele de substanţe minerale utile solide;
e) avizeazã documentaţiile geologice şi tehnico-economice privind orientarea şi executarea lucrãrilor geologice, documentaţiile tehnico-economice privind deschiderea sau dezvoltarea exploatãrii zãcãmintelor de substanţe minerale utile solide şi introducerea în exploatare a zãcãmintelor de substanţe şi documentaţiile privind abandonarea de sonde de referinta, prospectiune şi explorare pentru substanţe minerale utile fluide, scoaterea din evidenta a rezervelor de substanţe minerale utile, închiderea parţialã sau totalã a minelor şi carierelor, stabilirea perimetrelor de exploatare şi a pilierilor de producţie de lungã durata;
f) urmãreşte modul cum se realizeazã prevederile din avizele date pentru lucrãrile geologice ce se efectueazã de cãtre unitãţile de sub îndrumarea şi controlul ministerelor, altor organe centrale ale administraţiei de stat sau comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi rezultatele obţinute;
g) analizeazã rezultatele lucrãrilor geologice şi propune mãsuri pentru îmbunãtãţirea activitãţii în acest domeniu;
h) asigura asistenta ştiinţificã şi de specialitate unitãţilor care executa lucrãri geologice;
i) organizeazã fondul geologic al Republicii Socialiste România şi tine evidenta rezultatelor lucrãrilor geologice;
j) elaboreazã şi editeazã hartile oficiale de toate categoriile, specifice activitãţii geologice;
k) organizeazã şi coordoneazã activitatea de colaborare ştiinţificã cu strainatatea în domeniul geologiei;
l) organizeazã şi urmãreşte pregãtirea tehnicienilor geologi necesari pentru intreaga activitate geologica; colaboreazã cu Ministerul Educaţiei şi Învãţãmîntului la elaborarea planului şi programelor analitice în domeniul stiintelor geologice.

C. Cu privire la omologarea rezervelor:

a) confirma împreunã cu Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodãririi Fondurilor Fixe, rezervele de substanţe minerale utile, clasificate potrivit gradului de cunoaştere geologica şi posibilitãţile de valorificare, şi urmãreşte evoluţia fondului naţional de rezerve de substanţe minerale utile;
b) stabileşte, prin documentul de omologare, mãsuri şi recomandãri în vederea asigurãrii unui grad corespunzãtor de cunoaştere a rezervelor geologice, a conţinutului acestora în substanţe minerale utile şi a creãrii condiţiilor pentru valorificarea lor complexa.
Documentul de omologare a rezervelor de substanţe minerale utile constituie actul pe baza cãruia se fundamenteazã, sub aspectul potenţialului geologic, documentaţiile de aprobare a investiţiilor, se exploateazã şi se valorifica zacamintele, în condiţiile legii;
c) analizeazã documentaţiile de evaluare a rezervelor, precum şi alte documentaţii transmise de ministere, celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în vederea omologãrii rezervelor;
d) organizeazã evidenta centralizata şi teritorialã a rezervelor de substanţe minerale utile, pe care o transmite Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodãririi Fondurilor Fixe şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
e) stabileşte, împreunã cu ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti interesate, programe anuale cuprinzînd zacamintele pentru care se vor elabora documentaţiile de evaluare a rezervelor, în vederea omologãrii acestora şi punerii în valoare a unor rezerve de substanţe minerale utile;
f) emite, cu consultarea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat interesate, normative obligatorii cu privire la determinarea, clasificarea, evaluarea şi evidenta rezervelor de substanţe minerale utile, precum şi la conţinutul documentaţiilor de rezerva;
g) organizeazã şi efectueazã periodic, prin confirmare, actualizarea rezervelor pentru fiecare substanta minerala utila, pe baza documentaţiilor de evaluare a rezervelor.

D. Cu privire la controlul geologic-minier al zãcãmintelor de substanţe minerale utile şi exploatãrii rationale a acestora:

a) controleazã modul cum se executa, atît la suprafata, cît şi în subteran, protecţia şi exploatarea raţionalã a zãcãmintelor de substanţe minerale utile;
b) avizeazã programele anuale de exploatare a substanţelor minerale solide, precum şi documentaţiile privind stabilirea pilierilor de protecţie de lungã durata,şi verifica modul de aplicarea a prevederilor din avize;
c) controleazã executarea lucrãrilor geologice şi de exploatare în conformitate cu documentaţiile tehnico-economice aprobate şi cu propunerile anuale de exploatare;
d) urmãreşte reducerea dilutiei şi a pierderilor în exploatare, precum şi evidentierea acestora;
e) acţioneazã pentru reducerea pierderilor în procesul tehnologic de preparare, în vederea recuperãrii maximale a substanţelor minerale utile;
f) urmãreşte asigurarea unui raport între volumul rezervelor deschise şi al celor pregãtite pentru exploatare;
g) urmãreşte realizarea mãsurilor pentru creşterea factorului de recuperare la zacamintele de hidrocarburi, în conformitate cu prevederile din proiectele de exploatare;
h) urmãreşte stabilirea debitelor optime la sondele de gaz metan;
i) controleazã exploatarea raţionalã a zãcãmintelor de ape minerale, lacurilor terapeutice, acumularilor de namol terapeutic şi mofetelor, potrivit legii;
j) urmãreşte modul de realizare a lucrãrilor hidrogeologice de asecare a formatiunilor acvifere la zacamintele de substanţe minerale utile solide, precum şi a forajelor hidrogeologice pentru stratele acvifere de adîncime a apelor potabile, minerale şi industriale;
k) urmãreşte modul cum se aplica mãsurile şi recomandãrile din documentele de omologare a rezervelor.

E. Cu privire la controlul executãrii lucrãrilor geologice:

a) controleazã modul cum se realizeazã prevederile avizelor date pentru executarea lucrãrilor geologice;
b) urmãreşte modul cum se aplica metodologia de cercetare geologica prevãzutã în proiectele aprobate pentru atingerea obiectivelor urmãrite;
c) controleazã modul de recoltare, prelucrare şi conservare a probelor geologice;
d) controleazã aplicarea mãsurilor privind prevenirea eruptiilor libere;
e) controleazã ca, în timpul probelor de producţiei la sondele de cercetare geologica pentru hidrocarburi, inventarierea formatiunilor colectoare sa se facã prin luarea în considerare a tuturor informaţiilor geologice obţinute prin forajele efectuate, precum şi a datelor şi rezultatelor obţinute prin probele de producţie la alte sonde de pe structura, astfel ca sa se asigure
date concludente asupra conţinutului stratelor.

F. Alte atribuţii legate de controlul exploatãrii rationale a zãcãmintelor de substanţe minerale utile:

a) elaboreazã proiecte de norme cu privire la activitatea geologica şi de protecţie a zãcãmintelor de substanţe minerale utile;
b) avizeazã documentaţiile privind deschiderea minelor şi carierelor cu caracter temporar, documentaţiile privind închiderea parţialã sau totalã a minelor, carierelor, precum şi documentaţiile privind casarea lucrãrilor miniere din punct de vedere al situaţiei rezervelor de substanţe minerale utile solide aferente.
ART. 7
Centrala-departament a Geologiei poate solicita ministerelor, altor organe centrale ale administraţiei de stat şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi unitãţilor din subordinea acestora, documentaţii, date şi informaţii necesare realizãrii atribuţiilor sale.

CAP. III
Organizare şi funcţionare

ART. 8
Centrala-departament a Geologiei este condusã de consiliul de conducere care hotãrâte în problemele generale ale activitãţii centralei-departament. Conducerea colectivã a activitãţii operative a centralei-departament şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al centralei-departament şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţioneazã potrivit prevederilor <>Decretului Consiliului de Stat nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
Şeful centralei-departament informeazã consiliul de conducere al centralei-departament asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 9
Centrala-departament a Geologiei are în conducerea sa un şef al centralei-departament cu grad de ministru secretar de stat şi un adjunct al şefului centralei-departament cu grad de adjunct de ministru,care se numesc prin decret prezidential.
ART. 10
Şeful centralei-departament reprezintã Centrala-departament a Geologiei în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 11
Centrala-departament a Geologiei are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia lucrãri geologice pentru substanţe minerale solide;
b) Direcţia lucrãri geologice pentru substanţe minerale fluide;
c) Direcţia avizare şi omologare rezerve geologice;
d) Serviciul plan-finanţe;
e) Serviciul organizare şi control;
f) Inspecţia de stat geologica miniera.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de personal sînt cele prevãzute în anexele nr. 1*) şi nr. 2*)
ART. 12
Atribuţiile tuturor compartimentelor din aparatul centralei-departament se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de conducere al centralei-departament. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei de stat geologica miniera se aproba prin hotãrîre a Consiliului de Miniştri.
ART. 13
Centrala-departament a Geologiei are în subordine directa unitãţile prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 14
Personalul muncitor care trece la Centrala-departament a Geologiei, precum şi cel transferat la alte unitãţi, ca urmare a reorganizãrii Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 15
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute în <>art. 21 din Decretul nr. 262/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 16
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Centralei-departament a Geologiei şi celorlalte organe centrale interesate, vor supuse, spre aprobare, modificãrile ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 216/1987 privind organizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã pe anul 1987 şi pe perioada 1986-1990, precum şi în bugetul de stat.
ART. 17
Numãrul maxim de autoturisme din parcul comun pentru transport de persoane în aparatul propriu al Centralei-departament a Geologiei este de 3.
ART. 18
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea nationala a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986 , nu se aplica, în anul 1987, posturilor din aparatul Centralei-departament a Geologiei şi celor din unitãţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 19
Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei se aplica în mod corespunzãtor şi Centralei-departament a Geologiei, organizatã conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.
ART. 20
Anexele 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
__________
*) Anexele nr. 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ANEXA 3


CENTRALA-DEPARTAMENT A GEOLOGIEI

LISTA
unitãţilor din subordinea directa a Centralei-departament
a Geologiei

I. Întreprinderi şi alte unitãţi

1. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Arges
2. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Banatul
3. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Cluj
4. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Harghita
5. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Hunedoara
6. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Maramures
7. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Oltenia
8. Întreprinderea de prospecţiuni şi explorari geologice Suceava
9. Întreprinderea de prospecţiuni geologice şi geofizice Bucureşti
10. Întreprinderea de foraj şi lucrãri geologice speciale Bucureşti
11. Baza de aprovizionare Ploiesti
12. Oficiul de informare documentara pentru geologie
13. Inspectorate geologice miniere teritoriale.

II. Unitãţi de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare

1. Institutul de geologie şi geofizica.──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016