Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 219 din 3 septembrie 1987  privind organizarea si functionarea Ministerului Petrolului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 219 din 3 septembrie 1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Petrolului

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Petrolului înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniile extractiei şi transportului ţiţeiului, precum şi extractiei, transportului şi distribuţiei gazelor naturale.
ART. 2
Ministerul Petrolului conduce, indruma şi controleazã activitatea centralelor industriale, trusturilor şi a celorlalte unitãţi din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.
ART. 3
Ministerul Petrolului asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Ministerul Petrolului colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. II
Atribuţii

ART. 5
Ministerul Petrolului are urmãtoarele atribuţii principale:
A. Asigura şi rãspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, de dezvoltarea în ritm susţinut cu eficienta maxima a producţiei de ţiţei şi gaze naturale potrivit prevederilor din programele de perspectiva, în care scop:
a) elaboreazã studii şi programe privind proportiile, nivelurile ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale, ţinînd seama de rolul acestora în ansamblul economiei naţionale şi de tendintele şi progresul realizat pe plan mondial;
b) elaboreazã proiectul planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale pe produse şi activitãţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unitãţilor subordonate;
c) rãspunde de punerea neintirziata în exploatare a zãcãmintelor noi descoperite, utilizarea completa a întregului fond de sonde în producţie, realizarea sarcinilor privind forajul şi exploatarea sondelor de mare adîncime şi a sondelor marine, aplicarea şi extinderea procedeelor pentru creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului din zãcãminte şi utilizarea cu maxima eficienta a instalaţiilor şi utilajelor din dotare;
d) determina necesarul şi posibilitãţile de creştere a bazei de rezerve de hidrocarburi lichide şi gazoase;
e) urmãreşte şi ia mãsuri pentru utilizarea raţionalã a consumului de gaze naturale în toate sectoarele economiei naţionale;
f) asigura ridicarea continua a calitãţii produselor şi lucrãrilor, în scopul sporirii eficientei lor economice;
g) rãspunde de executarea programului propriu de lucrãri geologice şi de realizarea sarcinilor de rezerve de petrol şi gaze, stabilite în conformitate cu prevederile planului unic de dezvoltare economico-socialã;
h) asigura aplicarea mãsurilor privind prevenirea eruptiilor libere şi a avariilor la sondele de foraj şi a producţiei de ţiţei şi gaze;
i) avizeazã, potrivit dispoziţiilor legale, studiile şi proiectele geologice pentru foraje de exploatare de detaliu, proiectele de exploatare şi injecţie, indiferent de adîncime, precum şi introducerea în exploatare a zãcãmintelor de hidrocarburi;
j) ia mãsuri şi rãspunde de exploatarea raţionalã a zãcãmintelor de ţiţei şi gaze şi de adaptarea activitãţii de producţie în funcţie de condiţiile noi de zacamint;
k) rãspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil; ia mãsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de munca; asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile;
l) rãspunde de asigurarea folosirii rationale şi în condiţii de siguranta a instalaţiilor şi utilajelor, de respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;
m) determina, potrivit normelor legale, necesarul mijloacelor circulante pentru centralele şi celelalte unitãţi subordonate;
n) urmãreşte şi rãspunde de îndeplinirea indicaţiilor ce îi revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi informeazã periodic Consiliul de Miniştri
o) analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister;
p) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi a unitãţilor bugetare subordonate.
B. Organizeazã şi coordoneazã activitatea de cooperare şi colaborare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din strainatatea, în acţiunile de care rãspunde; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate şi controleazã îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acestea; urmãreşte prospectarea şi studierea necesitãţilor pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare şi pentru produsele unitãţilor pe care le coordoneazã.
D. Coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloacele tehnico-materiale necesare; urmãreşte rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate.
E. Indruma activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare; coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate.
F. Aproba studiile tehnico-economice pentru asimilarea de produse noi, de mare importanta.
G. Aproba norme de deviz cu caracter republican pentru lucrãrile de foraj.
H. Aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii; organizeazã, indruma şi controleazã activitatea de planificare, proiectare şi de executare a investiţiilor şi ia mãsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a acestora.
I. Organizeazã activitatea de informare documentara, asigura informarea unitãţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editeazã publicaţii şi lucrãri privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie, specifice activitãţilor pe care le conduce.
J. Indruma şi coordoneazã activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care se stabileşte ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramuri şi subramuri din domeniul sau de activitate şi controleazã modul lor de aplicare.
K. Organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje a cãror balanţa se aproba de Consiliul de Miniştri, de ministere sau de alte organe centrale; rãspunde de întocmirea balantelor materiale de cãtre unitãţile în subordine şi colaboreazã cu celelalte organe centrale la echilibrarea acestora, în concordanta cu sarcinile din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã, cu necesitãţile şi posibilitãţile economiei naţionale; asigura aprovizionarea cu materiale şi utilaje pentru care este coordonator.
L. Exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, în domeniul sau de activitate.
M. Asigura aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal, în care scop:
a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramurile şi subramurile sale şi controleazã aplicarea acestor criterii;
b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri pentru organizarea pregãtirii şi perfecţionãrii acestuia, potrivit legii;
c) rãspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învãţãmîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţificã, coordonarea activitãţii unitãţilor de învãţãmînt cu dubla subordonare, în domeniul întocmirii şi realizãrii planurilor anuale de cercetare, proeictare şi microproducţie;
d) încadreazã în munca personalul pentru aparatul propriu, numeşte organele de conducere ale centralelor, trusturilor şi ale celorlalte unitãţi din subordinea sa;
e) asigura baza materialã şi dotarea liceelor de specialitate şi a şcolilor profesionale din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare;
f) asigura aplicarea unitarã a normelor de retribuire a muncii în acord global şi în acord direct în domeniile sale de activitate.
N. Stabileşte, potrivit legii, mãsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurãrii condiţiilor de munca, al prevenirii accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale; ia mãsuri pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de trai.
O. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.

CAP. III
Organizare şi funcţionare

ART. 6
Ministerul Petrolului este condus de consiliul de conducere, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivã a activitãţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al ministerului şi biroului executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţioneazã potrivit <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 7
Ministerul informeazã consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 8
Ministerul Petrolului are în conducerea sa un ministru şi doi adjuncţi ai ministrului.
Adjunctii ministerului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului
ART. 9
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 10
Pe lîngã organele de conducere colectivã ale Ministerului Petrolului funcţioneazã, ca organ de lucru, potrivit <>Decretului nr. 78/1973 , consiliului tehnico-economic.
ART. 11
Ministerul Petrolului are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia de coordonare şi urmãrire a producţiei de ţiţei şi gaze;
b) Direcţia de foraj şi geologie;
c) Direcţia tehnica-investiţii;
d) Direcţia mecano-energetica;
e) Direcţia plan-finanţe;
f) Direcţia de aprovizionare şi cooperare;
g) Direcţia de organizare, control, personal, învãţãmînt, juridic şi secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevãzute în anexele nr. 1*) şi 2*).

__________
*) Anexele nr. 1 şi 2 vor fi comunicate instituţiilor interesate.

ART. 12
Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Ministerului Petrolului se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.
ART. 13
Ministerul Petrolului are în subordinea sa centrale industriale, trusturi, întreprinderi, unitãţi de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare, alte unitãţi economice, unitãţi bugetare, licee de specialitate şi şcoli profesionale.
ART. 14
Ministerul Petrolului are în subordine directa unitãţile prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 15
Personalul muncitor care trece la Ministerul Petrolului, precum şi cel transferat la alte unitãţi ca urmare a reorganizãrii Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 16
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute la <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 17
Ministerul Petrolului se doteaza cu 3 autoturisme de transport persoane, pentru aparatul propriu.
ART. 18
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986 , nu se aplica, în anul 1987, posturile din aparatul Ministerului Petrolului şi celor din unitãţile la şi de la care se transfera personalul, ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 19
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Petrolului şi celorlalte organe centrale interesate, va supune, spre aprobare, modificãrile ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, precum şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã pe anul 1987 şi pe perioada 1986-1990, precum şi în bugetul de stat
ART. 20
Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei se aplica în mod corespunzãtor Ministerului Petrolului, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.
ART. 21
Anexele 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România


ANEXA 3

MINISTERUL PETROLULUI

LISTA
unitãţilor din subordinea directa a Ministerului Petrolului

I. Centrale şi unitãţi asimilate acestora
Centrala gazului metan Medias
II. Alte unitãţi
Trustul de foraj-extracţie Bolentin
Trustul de foraj-extracţie Arad
Trustul de foraj-extracţie Pitesti
Trustul de foraj-extracţie Boldesti
Trustul de foraj-extracţie Moinesti
Întreprinderea de foraj şi exploatare a sondelor marine "Petromar" Constanta
Întreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii Teleajen
Întreprinderea mecanicã pentru petrol Gaiesti
Întreprinderea de reparaţii motoare grele şi instalaţii petroliere Poiana
Întreprinderea de reparaţii utilaj electric, automatizãri şi radiocomunicatii Cimpina
Trustul-antrepriza generalã de construcţii speciale petroliere Ploiesti
Întreprinderea de carotaj şi perforari Ploiesti
Întreprinderea de fluide de foraj şi operaţiuni speciale petroliere Ploiesti
Întreprinderea de transport ţiţei prin conducte Ploiesti
Baza de aprovizionare cu piese de schimb Cimpina
Baza de aprovizionare pentru petrol şi recuperari materiale Floresti
Întreprinderea de cooperare economicã cu strainatatea "ROMPETROL-GEOMIN"
Institutul de cercetãri şi proiectari pentru petrol şi gaze Cimpina
Centrul de calcul şi lucrãri auxiliare Bucureşti
Muzeul republican al petrolului
Oficiul de informare documentara
Unitãţi şcolare.──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016