Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 218 din 3 septembrie 1987  privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 218 din 3 septembrie 1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Minelor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Minelor înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniul extractiei şi preparãrii carbunelui, minereurilor feroase şi neferoase, substanţelor nemetalifere şi sarii.
Ministerul minelor îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activitãţile din domeniul sau fata de toate unitãţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat.
ART. 2
Ministerul Minelor conduce, indruma şi controleazã activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unitãţi din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.
ART. 3
Ministerul Minelor asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum şi a hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Ministerul Minelor colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. II
Atribuţii

ART. 5
Ministerul Minelor are urmãtoarele atribuţii principale:
A. Asigura şi rãspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, de dezvoltarea în ritm susţinut şi cu eficienta maxima a producţiei de cãrbune, minereuri şi substanţe nemetalifere, potrivit prevederilor din programele de perspectiva, în care scop:
a) elaboreazã studii şi programe privind proportiile, nivelurile, ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor sale, ţinînd seama de rolul acestora în ansamblul economiei naţionale şi de tendintele şi progresul realizat pe plan mondial, precum şi studii şi programe privind necesarul de materii prime şi minerale;
b) elaboreazã proiectul planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele speciale de produse şi activitãţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unitãţilor subordonate;
c) rãspunde de realizarea integrala a sarcinilor de plan pentru producţia de cãrbune şi minereuri, de asigurarea unui grad optim în folosirea utilajelor, de elaborare şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil; ia mãsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de munca; asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile;
d) organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unitãţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale şi produse din competenta sa; elaboreazã balantele materiale pentru produsele la care este coordonator;
e) rãspunde de executarea programului propriu de lucrãri geologice stabilit în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, precum şi de realizarea rezervelor de substanţe minerale utile ce îi revin din acest plan;
f) determina necesarul şi posibilitãţile de creştere a bazei de rezerve de substanţe minerale utile solide; urmãreşte menţinerea rezervelor de substanţe minerale utile pentru asigurarea gradului de normalitate în exploatare;
g) urmãreşte utilizarea raţionalã a consumului de cãrbuni pentru toate sectoarele economiei naţionale;
h) urmãreşte exploatarea raţionalã a zãcãmintelor de substanţe minerale solide în condiţiile specifice acestor zãcãminte, precum şi, împreunã cu celelalte organe interesate, valorificarea la un grad superior a resurselor minerale de substanţe solide existente în subsolul tarii; ia mãsuri şi rãspunde de aplicarea tehnologiilor de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile în condiţii de productivitate ridicatã şi de modernizarea proceselor de producţie;
i) asigura ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor şi lucrãrilor, în scopul sporirii eficientei lor economice şi satisfacerii necesitãţilor economiei naţionale;
j) rãspunde de asigurarea folosirii rationale şi în condiţii de siguranta a instalaţiilor şi utilajelor, de respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora;
k) determina, potrivit normelor legale, necesarul mijloacelor circulante pentru centralele şi celelalte unitãţi subordonate;
l) rãspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi informeazã periodic Consiliul de Miniştri;
m) analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister;
n) întocmeşte şi executa bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unitãţile bugetare subordonate.
B. Organizeazã şi controleazã activitatea de cooperare şi colaborare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu parteneri din strãinãtate, în acţiunile de care rãspunde; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate şi controleazã îndeplinirea sarcinilor ce decurg din acestea; urmãreşte prospectarea şi studierea necesitãţilor pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare şi pentru produsele unitãţilor pe care le coordoneazã.
C. Întocmeşte planul de export şi face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva; urmãreşte realizarea în ansamblu a sarcinilor de export.
D. Coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru inzestrarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare; urmãreşte rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi valorificarea acestora; se preocupa de introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate.
E. Indruma activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari; face propuneri cu privire la problemele de tipizare şi standardizare; coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate.
F. Stabileşte caracteristicile de construcţie ale lucrãrilor miniere de deschidere şi aproba norme de deviz cu caracter republican pentru aceste lucrãri.
G. Organizeazã activitatea de informare documentara, asigura informarea unitãţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editeazã publicaţii şi lucrãri privitoare la problemele de ştiinţa, tehnica şi producţie specifice activitãţilor pe care le conduce.
H. Aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiţii; organizeazã, indruma şi controleazã activitatea de planificare, proiectare şi de executare a investiţiilor şi ia mãsuri pentru respectarea termenelor de punere în funcţiune a acestora.
I. Indruma şi coordoneazã activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate; organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca pentru toate categoriile de personal din ramurile şi subramurile sale; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care se stabileşte ca este initiator; aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele şi normele unificate pe ramura şi subramuri din domeniul sau de activitate şi controleazã modul lor de aplicare; promoveazã introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unitãţilor economice.
J. Exercita atribuţii ce-i revin, potrivit legii, cu privire la preţuri şi tarife, în domeniul sau de activitate.
K. Rãspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în activitatea de personal şi de retribuire a muncii, în care scop:
a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale şi controleazã aplicarea acestor criterii;
b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri pentru organizarea pregãtirii şi perfecţionãrii acestuia, potrivit legii;
c) încadreazã personalul pentru aparatul propriu, numeşte organele de conducere ale centralelor, combinatelor cu statut de centrala şi ale celorlalte unitãţi din subordinea sa.
d) asigura baza materialã şi dotarea liceelor de specialitate şi a şcolilor profesionale din subordinea sa, precum şi cadrele didactice de specialitate necesare;
e) rãspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învãţãmîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţificã, coordonarea activitãţii unitãţilor de învãţãmînt cu dubla subordonare, în domeniul intocmiri şi realizãrii planurilor anuale de cercetare, proiectare şi microproducţie;
f) asigura aplicarea unitarã a normelor de retribuire a muncii în acord global şi în acord direct în domeniul sau de activitate
L. Stabileşte, potrivit legii, mãsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurãrii celor mai bune condiţii de munca, al prevenirii accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de trai.
M. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 6
Ministerul Minelor asigura elaborarea proiectelor de execuţie a lucrãrilor geologice şi de deschideri şi pregatiri pentru substanţe solide la zacamintele în exploatare.

CAP. III
Organizare şi funcţionare

ART. 7
Ministerul Minelor este condus de consiliul de conducere, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului. Conducerea colectivã a activitãţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã prin biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere al ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţioneazã potrivit <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 8
Ministerul informeazã consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 9
Ministerul Minelor are în conducerea sa un ministru şi 3 adjuncţi ai ministrului.
Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 10
Ministrul reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 11
Pe lîngã organele de conducere colectivã ale Ministerului Minelor se organizeazã şi funcţioneazã, ca organ de lucru, potrivit <>Decretului nr. 78/1973 , consiliul tehnico-economic.
ART. 12
Ministerul Minelor are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan şi urmãrirea producţiei;
b) Direcţia tehnica şi cooperare economicã internationala;
c) Direcţia mecano-energetica;
d) Direcţia de investiţii-construcţii;
e) Direcţia finanţe-preţuri;
f) Direcţia de aprovizionare, desfacere şi transport;
g) Direcţia de organizare, control, personal, învãţãmînt şi juridic;
h) Serviciul secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevãzute în anexele nr. 1*) şi 2*).
ART. 13
Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor din structura Ministerului Minelor se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 14
Ministerul Minelor are în subordinea sa centrale industriale, combinate, întreprinderi, unitãţi de cercetare, inginerie tehnologicã şi de proiectare, alte unitãţi economice, unitãţi bugetare, licee de specialitate şi şcoli profesionale.
ART. 15
Ministerul Minelor are în subordine directa unitãţile prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 16
Personalul muncitor care trece la Ministerul Minelor, precum şi cel transferat la alte unitãţi, ca urmare a reorganizãrii Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 17
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate, în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute în <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice.
ART. 18
Ministerul Minelor se doteaza cu 3 autoturisme de transport persoane, pentru aparatul propriu
ART. 19
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986 , nu se aplica, în anul 1987, posturilor din aparatul Ministerului Minelor şi celor din unitãţile la şi de la care se transfera personalul, ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 20
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Minelor şi celorlalte organe centrale interesate, vor supune, spre aprobare, modificãrile ce decurg din aplicarea Decretului Consiliului de Stat nr. 216/1987 privind reorganizarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi a prezentului decret, în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã pe anul 1987 şi pe perioada 1986-1990, precum şi în bugetul de stat.
ART. 21
Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei se aplica în mod corespunzãtor Ministerului Minelor, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectivului sau de activitate.
ART. 22
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 23
Decretul Consiliului de Stat nr. 227/1986 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei se abroga.
-------------------
*)Anexele 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.


NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

ANEXA 3

MINISTERUL MINELOR

LISTA
unitãţilor din subordinea directa a Ministerului Minelor

I. Centrale industriale şi unitãţi asimilate acestora

1. Centrala minereurilor Baia Mare
2. Centrala minereurilor Deva
3. Centrala sarii şi nemetaliferelor Bucureşti
4. Combinatul minier Gura Humorului
5. Combinatul minier Valea Jiului
6. Combinatul minier Banat
7. Combinatul minier Motru
8. Combinatul minier Rovinari
9. Combinatul minier Ploiesti

II. Alte unitãţi

1. Întreprinderea miniera Horezu
2. Întreprinderea miniera Mehedinti
3. Întreprinderea de reparaţii utilaj minier Tirgu Jiu
4. Trustul-antrepriza generalã de construcţii şi montaje miniere Bucureşti
5. Institutul de cercetãri, inginerie tehnologicã şi proiectari miniere pentru lignit I.C.I.T.P.M.L Craiova
6. Centrul de cercetãri, inginerie tehnologicã şi proiectari pentru securitate miniera C.C.I.T.P.S.M Petrosani
7. Oficiul de informare documentara pentru industria miniera
8. Centrul de calcul electronic şi organizare
9. Unitãţi şcolare.

NOTA:
Centrale industriale şi unitãţile asimilate acestora prevãzute la pct. I au în subordine unitãţile stabilite la data prezentului decret.
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016