Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 217 din 3 septembrie 1987  privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 217 din 3 septembrie 1987 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Chimice si Petrochimice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 septembrie 1987

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Ministerul Industriei-chimice şi Petrochimice înfãptuieşte politica partidului şi statului în domeniile industriei chimice, petrochimice, metalurgiei neferoase, celulozei şi hirtiei, asigurind valorificarea superioarã a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei.
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru activitãţile din domeniul sau fata de toate unitãţile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum şi a organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.
ART. 2
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice conduce, indruma şi controleazã activitatea centralelor industriale şi a celorlalte unitãţi din subordinea sa şi rãspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului din domeniul sau de activitate.
ART. 3
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi a hotãrîrilor Consiliului de Miniştri.
ART. 4
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice colaboreazã cu celelalte ministere şi organe centrale, precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.

CAP. II
Atribuţii

ART. 5
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice rãspunde de îndeplinirea, în domeniul sau de activitate, a atribuţiilor stabilite prin prezentul decret.
ART. 6
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura şi rãspunde, în cadrul planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã, de valorificarea superioarã a ţiţeiului şi a altor materii prime, creşterea în ritm susţinut a producţiei de produse petroliere şi petrochimice, îngrãşãminte, fibre şi fire chimice, produse anorganice, cauciuc şi mase plastice, medicamente, cosmetice, coloranti, lacuri, detergenti, metale neferoase şi rare, celuloza, hirtie, utilaje şi piese de schimb pentru domeniul sau de activitate, în care scop:
a) elaboreazã studii şi programe de dezvoltare, ţinînd seama de orientãrile şi tendintele pe plan mondial al progresului tehnic, precum şi de perspectivele de dezvoltarea livrãrilor de produse ale industriei chimice şi petrochimice din profilul sau, pe piata interna şi externe;
b) elaboreazã proiectele planurilor anuale şi de perspectiva, precum şi programele de perfecţionare a organizãrii şi de modernizare a proceselor de producţiei programelor speciale de produse, grupe de produse şi activitãţi, pe baza studiilor proprii şi a propunerilor unitãţilor subordonate;
c) asigura diversificarea producţiei şi ridicarea continua a caracteristicilor calitative ale produselor, scopul satisfacerii necesitãţilor economiei naţionale şi creşterii competitivitatii lor pe piata internationala;
d) rãspunde de elaborarea şi aplicarea normelor de consum de materii prime, materiale şi combustibil, ia mãsuri pentru reducerea continua a consumurilor materiale, energetice şi de forta de munca, asigura recuperarea şi valorificarea resurselor materiale şi energetice refolosibile;
e) organizeazã întocmirea lucrãrilor privind necesarul de materii prime, materiale şi utilaje pentru unitãţile subordonate; asigura echilibrarea balantelor pentru materii prime, materiale, semifabricate şi produse din competenta sa; elaboreazã balantele materiale pentru produsele la care este coordonator;
f) rãspunde de realizarea producţiei planificate, precum şi de îndeplinirea celorlalţi indicatori ce revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi bugetul de stat, precum şi din programele de perfecţionare a organizãrii şi de modernizare a proceselor de producţie şi din programele speciale, informind periodic Consiliul de Miniştri;
g) aproba notele de comanda pentru produse şi tehnologii noi şi modernizate din competenta sa, potrivit legii:
h) ia mãsuri pentru aplicarea stricta a normativelor economico-financiare aprobate potrivit legii:
i) analizeazã bilanţurile şi dãrile de seama periodice ale unitãţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister:
j) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi unitãţile bugetare subordonate.
ART. 7
În îndeplinirea funcţiei de organ central coordonator, Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice asigura:
a) specializarea, profilarea şi integrarea producţiei la toate unitãţile din cadrul ramurii chimice şi petrochimice;
b) cooperarea între unitãţile din subordinea sa şi cele ale altor organe centrale şi locale;
c) elaborarea, împreunã cu titularii de plan, a proiectului de plan, a proiectului de plan în profil de ramura, urmãrind dezvoltarea echilibrata a acestuia;
d) îndrumarea şi controlul, pe ansamblul ramurii, a utilizãrii rationale a mijloacelor de producţie, introducerii şi extinderii tehnici noi, asimilarii de produse noi şi perfecţionãrii celor existente, valorificãrii superioare a materiilor prime, ridicãrii continue a calitãţii produselor, creşterii productivitatii muncii şi reducerii costurilor, în conformitate cu prevederile din programele speciale aprobate;
e) coordonarea, îndrumarea şi controlul folosirii rationale a utilajelor, a tuturor capacitãţilor de producţie, precum şi realizarea planului de construcţii montaje şi reparaţii capitale ale acestora.
ART. 8
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice rãspunde de dezvoltarea activitãţii de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala în domeniul sau de activitate, în care scop:
a) întocmeşte planul de export, face propuneri privind proportiile, structura şi orientarea schimburilor comerciale în perspectiva şi rãspunde de realizarea sarcinilor de export ce îi revin, precum şi a sarcinilor de cooperare economicã internationala din domeniul sau de activitate;
b) organizeazã şi coordoneazã activitatea de colaborare şi cooperare economicã, tehnica şi ştiinţificã cu alte ministere şi organe centrale din ţara, precum şi cu partenerii din strãinãtate, în domeniul sau de activitate;
c) asigura şi rãspunde de aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la activitatea ministerului; controleazã şi asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea.
ART. 9
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice rãspunde de ridicarea permanenta a nivelului tehnic şi calitativ al produselor din domeniul sau de activitate corespunzãtor celor mai bune rezultate obţinute în ţara şi strãinãtate, precum şi de asigurarea, pe aceasta baza, a competitivitatii produselor realizate, în care scop:
a) coordoneazã şi indruma activitatea de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi proiectare din unitãţile subordonate şi ia mãsuri pentru asigurarea acestora cu mijloace tehnico-materiale necesare;
b) urmãreşte rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi rãspunde de valorificarea acestora, asigurind introducerea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în unitãţile subordonate şi coordonate;
c) indruma activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari;
d) organizeazã activitatea de tipizare şi standardizare în domeniul sau de activitate şi face propuneri cu privire la elaborarea normelor de tipizare şi a standardelor;
e) organizeazã activitatea de documentare tehnica, specifica domeniul sau de activitate, şi asigura informarea unitãţilor subordonate cu privire la tendintele progresului ştiinţific pe plan naţional şi internaţional;
f) coordoneazã şi controleazã activitatea de metrologie din unitãţile subordonate.
ART. 10
Ministerul Industrie Chimice şi Petrochimice indruma şi coordoneazã activitatea de organizare a producţiei şi a muncii în unitãţile subordonate. De asemenea, organizeazã activitatea de elaborare, aplicare şi urmãrire a normativelor şi normelor de munca pentru toate categoriile de personal din domeniul sau de activitate; organizeazã elaborarea de normative şi norme de munca unificate pe economie la lucrãrile pentru care se stabileşte ca este initiator, aproba metodologiile specifice de normare, precum şi normativele unificate pe ramura, subramuri şi alte activitãţi şi controleazã modul lor de aplicare;promoveazã introducerea metodelor şi tehnicii moderne în organizarea producţiei şi conducerea unitãţilor economice.
ART. 11
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice exercita, potrivit legii, atribuţiile cu privire la preţuri şi tarife în ramura şi subramurile sale de activitate.
ART. 12
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice rãspunde de aplicarea politicii partidului şi statului în problemele de personal şi de retribuire a muncii, în care scop:
a) stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregãtire, perfecţionare şi promovare a personalului din ramura şi subramurile sale de activitate şi controleazã aplicarea acestora:
b) stabileşte necesarul de personal în perspectiva şi ia mãsuri pentru pregãtirea acestuia, potrivit legii;
c) încadreazã personalul pentru aparatul propriu;numeşte organele de conducere ale centralelor, unitãţilor asimilate şi ale celorlalte unitãţi direct subordonate, potrivit legii;
d) organizeazã şi asigura perfecţionarea pregãtirii cadrelor de conducere, specialiştilor şi celorlalte categorii de personal;
e) rãspunde de sarcinile ce-i revin cu privire la integrarea învãţãmîntului cu producţia şi cercetarea ştiinţificã, coordonarea activitãţilor unitãţilor de învãţãmînt cu dubla subordonare, în domeniul întocmirii şi realizãrii planurilor anuale de cercetare, proiectare şi de microproducţie;
f) participa la elaborarea propunerilor privind perfecţionarea elementelor sistemului de retribuire, organizind întocmirea de studii în acest scop;
g) asigura aplicarea unitarã a elementelor sistemului de retribuire pe baza principiului acordului global şi direct, pentru ramura şi subramurile coordonate;
h) stabileşte, potrivit legii, mãsuri cu privire la protecţia muncii şi asigura cele mai bune condiţii de munca pentru prevenirea accidentelor de munca şi imbolnavirilor profesionale, la unitãţile din subordine;
i) stabileşte mãsuri de ansamblu pentru îmbunãtãţirea continua a condiţiilor de munca şi trai ale personalului.
ART. 13
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice rãspunde de îndeplinirea şi a altor atribuţii, stabilite potrivit legii.

CAP. III
Organizare şi funcţionare

ART. 14
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice este condus de consiliul de conducere, care hotãrãşte în problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectivã a activitãţii operative a ministerului şi asigurarea aducerii la îndeplinire a hotãrîrilor consiliului de conducere se realizeazã de biroul executiv al acestuia.
Consiliul de conducere a ministerului şi biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sînt organizate şi funcţioneazã portivit <>Decretului nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor şi a celorlalte organe centrale ale administraţiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
ART. 15
Ministerul informeazã consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.
ART. 16
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în conducerea sa un ministru şi 5 adjuncţi ai ministrului.
Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atribuţiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
ART. 17
Ministru reprezintã ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.
ART. 18
În cadrul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice se organizeazã şi funcţioneazã, potrivit <>Decretului nr. 78/1973 , consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe lîngã organele de conducere colectivã ale ministerului.
ART. 19
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are urmãtoarea structura organizatoricã:
a) Direcţia plan şi urmãrirea producţiei:
b) Direcţia tehnica;
c) Direcţia investiţii şi construcţii;
d) Direcţia mecano-energetica şi automatizare;
e) Direcţia finanţe-preţuri;
f) Direcţia aprovizionare şi desfacere;
g) Direcţia organizare, control, personal, învãţãmînt şi juridic;
h) Direcţia de comerţ exterior şi cooperare economicã internationala;
i) Direcţia specialã;
j) Serviciul secretariat-administrativ.
Structura organizatoricã pe compartimente de munca şi numãrul maxim de personal în aparatul ministerului sînt cele prevãzute în anexa nr. 1*) şi anexa nr. 2*).
Atribuţiile şi normele de funcţionare ale compartimentelor prevãzute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor, legale.
ART. 20
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în subordinea sa centrale industriale şi unitãţi asimilate acestora, întreprinderi, unitãţi de cercetare ştiinţificã, inginerie tehnologicã şi de proiectare, alte unitãţi, licee de specialitate şi şcoli profesionale pentru pregãtirea cadrelor de specialitate.
ART. 21
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice are în subordine directa unitãţile prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 22
Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice se doteaza cu 5 autoturisme pentru transport persoane, pentru parcul comun propriu, şi cu un autoturism pentru intervenţii.
ART. 23
Personalul care trece la Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, organizat prin prezentul decret, se considera transferat în interesul serviciului.
ART. 24
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în aceeaşi unitate în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentului decret, beneficiazã de drepturile prevãzute în <>art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitãţile economice
ART. 25
Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele mãsuri pentru utilizarea raţionalã a personalului din unitãţile socialiste, a cãror aplicabilitate a fost prelungitã prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986 , nu se aplica, în anul 1987, posturilor din aparatul Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice şi celor din unitãţile la şi de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
ART. 26
Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice şi a celorlalte organe interesate, vor supune, spre aprobare, modificãrile ce decurg din aplicarea <>Decretului Consiliului de Stat nr. 215/1987 privind reorganizarea Ministerului Industriei Chimice şi Ministerului Industriei Petrochimice, precum şi din prezentul decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1987.
ART. 27
Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Ministerul Industriei Chimice şi la Ministerul Industriei Petrochimice se aplica în mod corespunzãtor Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.
ART. 28
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 29
Decretul Consiliului de Stat nr. 243/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice şi Decretul Consiliului de Stat nr. 245/1985 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Petrochimice se abroga.
-------------------
*)Anexele 1 şi 2 au fost comunicate instituţiilor interesate.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România

ANEXA 3


MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE ŞI PETROCHIMICE
UNITĂŢILE
subordonate direct Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice

I. Institutul central de chimie - ICECHIM

II. Centrale industriale
1. Centrala industriala de rafinarii şi petrochimie Brazi
2. Centrala industriala de rafinarii şi petrochimie Pitesti
3. Centrala industriala de prelucrare cauciuc Bucureşti
4. Centrala industriala de prelucrare mase plastice Bucureşti
5. Centrala industriala de fibre sintetice Savinesti
6. Centrala industriala de îngrãşãminte chimice Craiova
7. Centrala industriala de îngrãşãminte chimice Tirgu Mures
8. Centrala industriala de medicamente şi cosmetice Bucureşti
9. Centrala industriala de coloranti, lacuri şi detergenti Bucureşti
10. Centrala industriala de fibre şi fire artificiale şi de celuloza Brãila
11. Centrala industriala de celuloza, hirtie, cartoane şi ambalaje Bacau
12. Centrala industriala de produse anorganice Rimnicu Vilcea
13. Centrala industriala de metale neferoase şi rare Branesti
14. Centrala de utilaje şi piese de schimb pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti
15. Centrala pentru desfacerea produselor petroliere "PECO" Bucureşti
16. Trustul "Plafar" Bucureşti

III. Alte unitãţi

1. Întreprinderea de aprovizionare, desfacere şi transport pentru industria chimica şi petrochimica Bucureşti
2. Întreprinderea "CHIMPEX" Constanta
3. Centrul de calcul Bucureşti
4. Unitãţi şcolare
──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016