Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 192 din 10 octombrie 1974  pentru ratificarea Conventiei privind infiintarea Uniunii economice internationale in domeniul fibrelor chimice Twitter Facebook
Cautare document

DECRET nr. 192 din 10 octombrie 1974 pentru ratificarea Conventiei privind infiintarea Uniunii economice internationale in domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre"

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 124 din 17 octombrie 1974
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
Se ratifica Convenţia privind înfiinţarea Uniunii economice internaţionale în domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre", semnatã la Sofia la 21 iunie 1974.
C O N V E N T I E

privind înfiinţarea Uniunii economice internaţionale în domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre"*
-------------------------
*) Traducere.
Guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste României, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi Republicii Socialiste Cehoslovace,
pornind de la interesele largirii şi adincirii în continuare a colaborãrii economice şi tehnico-ştiinţifice şi unirii eforturilor în domeniul fibrelor chimice,
calauzindu-se dupã principiile fixate în Programul complex al adincirii şi perfecţionãrii în continuare a colaborãrii şi dezvoltãrii integrãrii economice socialiste a ţãrilor membre ale C.A.E.R.,
şi guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, calauzindu-se dupã dorinta de a realiza în acest domeniu o colaborare reciproc avantajoasã,
au hotãrît sa încheie prezenta convenţie:
ART. 1
1. Prin prezenta convenţie, pãrţile contractante înfiinţeazã Uniunea economicã internationala în domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre", denumita în continuare uniune.
2. Sediul uniunii se afla în oraşul Bucureşti, Republica Socialistã România.
ART. 2
1. Activitatea uniunii va fi îndreptatã, în primul rind, spre realizarea acţiunilor corespunzãtoare din Programul complex al adincirii şi perfecţionãrii în continuare a colaborãrii şi dezvoltãrii integrãrii economice socialiste a ţãrilor membre ale C.A.E.R. şi spre dezvoltarea acestei colaborãri între ţãrile membre ale C.A.E.R. şi R.S.F.I.
2. Scopul principal al uniunii îl constituie satisfacerea cît mai deplina a necesarului ţãrilor participante la prezenta convenţie în fibre chimice, care sa corespundã celor mai bune sortimente pe plan mondial.
3. Pentru atingerea acestui scop, uniunea poate desfasura, organiza şi coordona activitatea de cercetare ştiinţificã, experimentala, proiectare, de producţie, de comerţ şi service în domeniul fibrelor chimice, nemijlocit sau prin filialele sale, şi, de asemenea, contribuie la extinderea comerţului cu alte tari şi realizeazã coordonarea în domeniul aprovizionarii cu materii prime şi utilaje.
4. În activitatea sa uniunea tine seama de recomandãrile şi hotãrîrile organelor corespunzãtoare ale C.A.E.R. în probleme referitoare la activitatea uniunii şi prezintã, la solicitarea acestor organe ale C.A.E.R. sau din proprie initiativa, informãri despre activitatea sa.
Relaţiile uniunii cu organele corespunzãtoare ale C.A.E.R. se vor stabili pe baza înţelegerii dintre acestea.
ART. 3
1. Uniunea este persoana juridicã a tarii în care îşi are sediul şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu legislaţia acestei tari, dacã nu se prevede altfel în prezenta convenţie şi în statutul uniunii, care constituie parte integrantã a prezentei convenţii, conform anexei nr. 1.
Uniunea are dreptul sa încheie acorduri (contracte), sa închirieze, sa achizitioneze şi sa înstrãineze bunuri şi, de asemenea, sa se prezinte în instanţe şi arbitraj.
2. În scopul realizãrii activitãţii economice, uniunea, pe baza patrimoniului ce-i aparţine, poate sa deschidã pe teritoriile ţãrilor pãrţilor contractante şi ale altor tari, cu acordul acestora, secţii, întreprinderi, organizaţii de cercetare ştiinţificã, proiectare, service şi alte organizaţii economice, denumite în continuare filiale.
Filialelor pe care le creeazã uniunea, în calitate de persoane juridice, li se vor aplica în mod corespunzãtor prevederile pct. 1 din art. 3.
3. Pe teritoriile ţãrilor pãrţilor contractante se recunoaşte capacitatea juridicã a uniunii şi a filialelor sale, necesarã pentru realizarea funcţiilor ce le revin.
4. Problemele activitãţii uniunii şi a filialelor sale, nereglementate prin prezenta convenţie şi statutul uniunii, vor fi reglementate, în cazurile necesare, în mod expres, de cãtre pãrţile contractante.
ART. 4
1. Pãrţile contractante ale prezentei convenţii şi membrii uniunii nu se bucura de drepturi aparte asupra bunurilor din patrimoniul uniunii conform statutului sau şi nu au dreptul sa dispunã de bunurile din patrimoniu în afarã de organele uniunii.
2. Uniunea poarta rãspunderea civilã pentru obligaţiile asumate în limitele patrimoniului sau.
Componenta patrimoniului uniunii se stabileşte în conformitate cu legislaţia tarii în care aceasta îşi are sediul. Sursele patrimoniului uniunii se stabilesc prin statutul uniunii.
Uniunea nu poarta rãspunderea civilã pentru obligaţiile pãrţilor contractante şi ale membrilor uniunii. Pãrţile contractante şi membrii uniunii nu rãspund pentru obligaţiile asumate de uniune.
3. În cazul punerii sub urmãrire a bunurilor din patrimoniul uniunii, aflat pe teritoriile ţãrilor pãrţilor contractante participante la prezenta convenţie, urmeazã a fi aplicate prevederile legislaţiei tarii în care se afla bunurile din patrimoniu, referitoare la limitele urmãririi bunurilor organizaţiilor sale economice de stat.
4. Prevederile prezentului articol se vor aplica în mod corespunzãtor şi filialelor uniunii, care se bucura de personalitate juridicã.
ART. 5
1. Membrii uniunii pot fi întreprinderile, trusturile, centralele industriale şi de producţie, combinatele, institutele de cercetare ştiinţificã, organizaţiile de proiectare şi alte organizaţii economice din ţãrile pãrţilor contractante, care acţioneazã în circuitul economic în numele lor şi pe proprie rãspundere, în conformitate cu legislaţia nationala a ţãrilor pãrţilor contractante.
2. Prezenta convenţie nu afecteazã situaţia juridicã existenta a organizaţiilor economice care sînt membre ale uniunii. Aceste organizaţii economice îşi pãstreazã în întregime independenta lor patrimonialã, organizatoricã şi juridicã.
3. Membrii fondatori ai uniunii sînt organizaţiile economice menţionate în anexa nr. 2 la prezenta convenţie.
4. Modalitatea modificãrii componentei membrilor uniunii se stabileşte prin statutul uniunii.
ART. 6
1. Pãrţile contractante vor acorda uniunii sprijinul necesar şi vor contribui la activitatea ei prevãzutã prin prezenta convenţie şi statutul uniunii.
2. Pãrţile contractante vor întreprinde, în conformitate cu legislaţia lor, mãsurile economice, organizatorice şi juridice necesare în scopul îndeplinirii de cãtre membrii uniunii din ţãrile lor a hotãrîrilor consiliului uniunii.
ART. 7
Relaţiile de producţie şi economice dintre membrii uniunii, care decurg din planurile de activitate ale uniunii şi din hotãrîrile consiliului uniunii, se realizeazã pe baza de acorduri.
ART. 8
1. Livrãrile reciproce de produse din nomenclatorul uniunii între ţãrile pãrţilor contractante şi serviciile pe care le acorda uniunea, precum şi livrãrile acestor produse în terţe tari, se realizeazã de care organizaţiile ţãrilor contractante la convenţie, împuternicite sa efectueze operaţiuni de comerţ exterior.
Pe mãsura acumularii experienţei, activitatea de comerţ exterior, în volumul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor uniunii, poate fi realizatã şi de însãşi uniunea, referitor la produsele proprii, în condiţiile care vor fi stabilite de cãtre pãrţile contractante.
2. Livrãrile reciproce de produse din nomenclatorul uniunii între ţãrile participante la prezenta convenţie, precum şi serviciile pe care le acorda uniunea organizaţiilor economice ale ţãrilor menţionate, şi serviciile pe care le acorda organizaţiile economice ale ţãrilor uniunii se efectueazã la preţurile stabilite pe baza principiilor şi metodologiei formãrii preţurilor în vigoare în cadrul C.A.E.R. şi a recomandãrilor organelor C.A.E.R., precum şi pe baza acordurilor comerciale bilaterale dintre ţãrile membre ale C.A.E.R. şi R.S.F.I. şi se realizeazã în valuta folositã la decontãrile dintre pãrţile contractante.
3. Exportul de produse ale uniunii în terţe tari, nemembre ale C.A.E.R., se efectueazã la preţurile pieţelor mondiale principale.
ART. 9
1. Activitatea uniunii se realizeazã pe baza principiilor gestiunii economice proprii, a cãror modalitate şi condiţii de aplicare se stabilesc de cãtre consiliul uniunii.
2. În scopul realizãrii de cãtre uniune a activitãţii economice, în uniune se constituie un fond statutar, mãrimea şi modalitatea stabilirii cotelor-pãrţi urmînd a fi stabilite şi aprobate de cãtre pãrţile contractante pe baza fundamentarii tehnico-economice elaborate de consiliul uniunii.
Prima cota de participare la fondul statutar al uniunii se efectueazã de cãtre membrii uniunii dupã 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei, în pãrţi egale din partea fiecãrei tari participante la convenţie. Suma integrala a primei cote de participare se stabileşte în cuantum de 0,5 milioane ruble transferabile.
În cazul achitãrii integrale a cotelor la fondul statutar se va efectua recalcularea, tinindu-se seama de vãrsãmintele în avans.
3. Plata cotelor de participare la fondul statutar al uniunii se efectueazã de cãtre membrii uniunii, în modul prevãzut în statutul uniunii.
4. Fondul statutar al uniunii poate fi majorat în cazul aderãrii la prezenta convenţie a altor tari.
Cuantumul cotelor de participare ale ţãrilor care au aderat la prezenta convenţie se stabileşte de comun acord cu acestea.
5. În perioada de organizare - pînã la trecerea uniunii la gestiune economicã proprie - pentru acoperirea cheltuielilor curente pentru întreţinerea aparatului, membrii uniunii vor depune, peste cotele prevãzute la pct. 2 din prezentul articol, vãrsãminte suplimentare în pãrţi egale. Mãrimea acestor vãrsãminte şi modalitatea de plata a acestora vor fi stabilite prin planurile financiare ale uniunii. Durata perioadei de organizare se stabileşte de cãtre consiliul uniunii cu acordul reprezentanţilor împuterniciţi ai tuturor membrilor uniunii.
ART. 10
1. Organul de conducere al uniunii este consiliul uniunii, format din reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor uniunii.
Reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor uniunii - organizaţiile economice dintr-o ţara - dispun în consiliu de un singur vot deliberativ.
2. Conducerea activitãţii operative a uniunii se realizeazã de cãtre directorul general pe baza principiului conducerii unice, în cadrul competentei şi al drepturilor sale stabilite în statutul uniunii şi în hotãrîrile consiliului uniunii. Directorul general este numit de cãtre consiliul uniunii la propunerea membrilor (membrului) uniunii din ţara în care îşi are sediul uniunea.
3. Adjunctii directorului general sînt numiţi de consiliul uniunii din rindul cetãţenilor ţãrilor ale cãror organizaţii economice sînt membre ale uniunii.
4. Conducerile filialelor sînt numite de cãtre consiliul uniunii la propunerea membrilor (membrului) uniunii din ţãrile unde îşi au sediul filialele.
5. Pentru controlul activitãţii financiare şi economice a uniunii se creeazã comisia de revizie, numita de cãtre consiliul uniunii din reprezentanţii membrilor uniunii.
6. Prin hotãrîre a consiliului uniunii pot fi create şi alte organe ale uniunii.
ART. 11
1. Uniunea îşi realizeazã activitatea pe baza planurilor anuale, cincinale şi de perspectiva.
Elaborarea planurilor menţionate se realizeazã pe baza propunerilor membrilor uniunii pe calea planificarii comune, în scopul optimizarii lor, în vederea folosirii cît mai eficiente a capacitãţilor de producţie existente şi a celor nou create pentru satisfacerea necesarului ţãrilor participante la prezenta convenţie cu produse din nomenclatorul uniunii.
2. Planurile de activitate ale uniunii, menţionate la pct. 1 din prezentul articol, se aproba de consiliul uniunii, dupã corelarea planurilor menţionate cu planurile economice ale ţãrilor ale cãror organizaţii economice sînt membre ale uniunii.
3. De planurile activitãţii economice ale uniunii, aprobate de consiliul uniunii, se tine seama în planurile economice şi bugetele de stat ale ţãrilor, în conformitate cu legislaţia lor nationala.
4. Aprovizionarea tehnico-materialã a uniunii şi a filialelor sale se realizeazã de ţãrile în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale, în conformitate cu legislaţia lor nationala. Uniunea şi filialele sale se includ în sistemul de aprovizionare tehnico-materialã a ţãrilor în care îşi au sediul. Totodatã, aprovizionarea acestora se realizeazã în modul şi în condiţiile în vigoare pentru organizaţiile economice de stat din ţara în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale.
ART. 12
1. Uniunea îşi plaseaza mijloacele sale în valute naţionale, ruble transferabile şi valute convertibile în conturi şi depozite la bãncile naţionale ale ţãrilor participante la prezenta convenţie, la Banca Internationala de Colaborare Economicã (B.I.C.E.) şi Banca Internationala de Investiţii (B.I.I).
2. Mijloacele filialelor uniunii se depun la bãncile ţãrilor în care acestea îşi au sediul.
3. Uniunea şi filialele sale pot primi credite de la bãncile respective din ţãrile în care îşi au sediul, de la Banca Internationala de Colaborare Economicã (B.I.C.E.) şi de la Banca Internationala de Investiţii (B.I.I.), în conformitate cu documentele normative ale acestor bãnci.
4. Decontãrile uniunii şi filialelor sale pentru mãrfuri şi servicii se efectueazã prin bãncile naţionale, precum şi prin B.I.C.E.
5. Decontãrile uniunii şi filialelor sale cu organizaţiile care se afla pe teritoriul tarii în care acestea îşi au sediul, inclusiv cu membrii uniunii, se efectueazã în valuta tarii în care îşi au sediul uniunea sau filialele sale, în modalitatea stabilitã de legislaţia tarii respective.
6. Decontãrile uniunii şi filialelor sale pentru mãrfuri şi servicii cu organizaţiile, inclusiv cu membrii uniunii, care se afla în alte tari participante la prezenta convenţie, se efectueazã în ruble transferabile sau în valuta folositã la decontãrile dintre ţãrile pãrţilor contractante.
7. Decontãrile uniunii şi filialelor sale pentru mãrfuri şi servicii cu organizaţiile (firmele) ţãrilor care nu sînt participante la prezenta convenţie pot fi efectuate în alte valute, inclusiv în valuta liber convertibilã.
ART. 13
Protecţia juridicã în ţãrile participante la prezenta convenţie a rezultatelor tehnico-ştiinţifice, obţinute în uniune sau în filiale sale, transmiterea rezultatelor menţionate acestor tari pentru a fi folosite pe teritoriul lor, inclusiv documentaţia tehnica şi alte rezultate ale lucrãrilor de cercetare ştiinţificã şi proiectare, precum şi transmiterea şi folosirea experienţei tehnico-productive (know-how), acumulate în uniune şi în filialele sale, se efectueazã în conformitate cu convenţiile în vigoare între pãrţile contractante şi cu recomandãrile organelor C.A.E.R. în aceste probleme, acceptate de ele.
ART. 14
1. Pe teritoriile ţãrilor participante la prezenta convenţie, uniunea şi filialele sale se bucura de toate facilitãţile şi avantajele care se acorda organizaţiilor economice de stat corespunzãtoare.
2. Bunurile din patrimoniul uniunii şi filialelor sale nu pot fi sechestrate, înstrãinate, divizate sau confiscate pe cale administrativã.
3. În perioada primilor 3 ani de activitate, uniunea şi filialele sale sînt scutite, în ţãrile participante la prezenta convenţie, de toate impozitele şi taxele de stat şi locale, inclusiv asupra beneficiului, cu excepţia plãţilor pentru serviciile comunale şi alte servicii de acest gen.
Dupã aceasta perioada, problema perceperii impozitelor şi a taxelor asupra activitãţii uniunii şi filialelor sale, inclusiv asupra beneficiului, va fi convenitã în mod special între pãrţile contractante.
4. Beneficiul ce revine membrilor uniunii ca urmare a repartizãrii acestuia nu este impozabil în ţara în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale care se gãsesc pe teritoriile pãrţilor contractante şi poate fi folosit pentru cumpãrarea de mãrfuri din aceste tari sau poate fi transferat în mod liber în ţara de sediu a membrului respectiv al uniunii.
ART. 15
Pãrţile contractante au cãzut de acord ca în relaţiile legate de înfiinţarea şi activitatea uniunii, a secţiilor şi filialelor sale (întreprinderi şi organizaţii comune cu gestiune economicã proprie), recalcularea valutelor naţionale în ruble transferabile şi a rublelor transferabile în valute naţionale se va efectua pe baza convenţiilor dintre organele competente din ţãrile interesate participante la prezenta convenţie.
ART. 16
1. Lucrãtorii şi functionarii uniunii şi filialelor sale aflate pe teritoriile pãrţilor contractante, care nu sînt cetãţeni ai ţãrilor de sediu, precum şi membrii familiilor lor, sînt scutiţi de:
a) îndatoririle personale stabilite prin legislaţia tarii de sediu a uniunii sau filialelor sale;
b) perceperea taxelor vamale pentru obiectele de uz personal aduse şi scoase la sosirea la locul de munca în uniune sau filiala, sau la plecarea în ţãrile unde îşi au domiciliul stabil dupã terminarea activitãţii în uniune sau filialele sale.
2. Lucrãtorilor şi funcţionarilor uniunii şi filialelor sale, care nu sînt cetãţeni ai ţãrilor unde îşi au sediul acestea, li se acorda dreptul de a transfera în ţãrile în care îşi au domiciliul stabil economiile lor în limita salariului primit de la uniune, în conformitate cu regulile valutare ale tarii unde îşi au sediul uniunea sau filialele.
3. Condiţiile de munca ale lucrãtorilor uniunii şi filialelor sale sînt stabilite de legislaţia tarii unde îşi au sediul, de prezenta convenţie, precum şi prin regulamentul privind personalul uniunii, aprobat de consiliul uniunii.
4. Lucrãtorilor şi funcţionarilor uniunii şi filialelor sale, care nu sînt cetãţeni ai tarii unde îşi au sediul uniunea sau filialele sale, precum şi membrilor familiilor lor, li se asigura locuinţe, servicii comunale şi asistenta medicalã în condiţiile în vigoare pentru cetãţenii tarii lor de resedinta.
ART. 17
Uniunea întreţine legãturi cu organele corespunzãtoare ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc şi, de asemenea, poate stabili legãturi de lucru cu organizaţiile economice internaţionale şi alte organizaţii în problemele care decurg din activitatea uniunii.
ART. 18
Prevederile prezentei convenţii nu afecteazã drepturile, obligaţiile pãrţilor contractante decurgind din alte convenţii internaţionale încheiate de acestea, inclusiv din convenţiile privind producţia şi livrãrile de fibre chimice.
ART. 19
Limbile oficiale ale uniunii sînt limbile ţãrilor ale cãror organizaţii economice sînt membre ale uniunii.
Limba de lucru a uniunii este limba rusa.
În relaţiile uniunii şi filialelor ei cu organele, organizaţiile şi persoanele oficiale ale ţãrilor unde îşi au sediul uniunea sau filialele sale se foloseşte limba de stat a acestei tari.
ART. 20
Cu acordul tuturor pãrţilor contractante, la prezenta convenţie pot adera guvernele altor tari care impartasesc scopurile, principiile acesteia şi care îşi asuma, obligaţiile ce decurg din prezenta convenţie.
Guvernul care doreşte sa adere la prezenta convenţie comunica despre aceasta în scris depozitarului, indicind organizaţiile economice care se propun în calitate de membre ale uniunii.
Condiţiile unei asemenea aderari se stabilesc de cãtre pãrţile contractante de comun acord cu guvernul tarii care a depus cererea de aderare.
Aderarea la convenţie se considera perfectata la data primirii de cãtre depozitar a acordului ultimei pãrţi contractante.
ART. 21
Fiecare parte contractantã poate renunţa la participarea la prezenta convenţie, instiintind despre aceasta depozitarul, cu cel puţin 18 luni înainte, şi se considera ca s-a retras dupã expirarea termenului menţionat.
În cursul acestei perioade trebuie reglementate relaţiile între uniune şi membrii care se retrag din aceasta,în ceea ce priveşte obligaţiile lor reciproce. Membrii care se retrag din uniune au dreptul la o compensaţie financiarã corespunzãtoare, pornind de la mãrimea cotelor lor de participare la crearea uniunii şi filialelor sale şi în conformitate cu statutul uniunii.
Renunţarea de a participa la prezenta convenţie nu absolvã partea care se retrage, precum şi organele şi organizaţiile acesteia, de obligaţiile asumate prin acorduri (contracte) încheiate pe baza prezentei convenţii.
ART. 22
Uniunea poate fi lichidatã cu acordul tuturor pãrţilor contractante, care stabilesc modalitatea şi termenele lichidãrii uniunii, cu respectarea prevederilor prevãzute în prezenta convenţie şi statut.
ART. 23
Prezenta convenţie este încheiatã pe termen nelimitat.
ART. 24
Prezenta convenţie poate fi modificatã sau completatã cu acordul tuturor pãrţilor contractante. Modificãrile şi completãrile la convenţie intra în vigoare în conformitate cu modalitatea prevãzutã la pct. 1 al art. 25.
ART. 25
1. Prezenta convenţie urmeazã a fi aprobatã în conformitate cu legislaţia în vigoare în ţãrile ale cãror guverne au semnat prezenta convenţie şi intra în vigoare în ziua primirii de cãtre depozitar a ultimului document privind aprobarea convenţiei, fapt despre care depozitarul va înştiinţa toate pãrţile contractante.
2. Convenţia intra temporar în vigoare dupã 60 de zile de la data semnãrii, dacã la aceasta data ea nu va intra în vigoare conform primului alineat din prezentul articol.
ART. 26
Prezenta convenţie va fi predatã spre pãstrare guvernului Republicii Socialiste România care va îndeplini funcţiile de depozitar al acestei convenţii.
Depozitarul transmite copii legalizate de pe aceasta convenţie tuturor pãrţilor contractante.
Întocmitã la Sofia la 21 iunie 1974, într-un singur exemplar în limba rusa.
ANEXA 1
STATUTUL

Uniunii economice internaţionale în domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre"*
Uniunea economicã internationala în domeniul fibrelor chimice "Interchimfibre", denumita în continuare uniune, a fost înfiinţatã prin convenţia încheiatã între guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germane, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Republicii Socialiste Cehoslovace şi Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la 21 iunie 1974, denumita în continuare convenţie.
ART. 1
1. Uniunea îşi realizeazã activitatea pe baza convenţiei şi prezentului statut, în conformitate cu sarcinile şi scopurile stabilite prin convenţie.
2. Uniunea este persoana juridicã a tarii unde îşi are sediul. Situaţia juridicã a uniunii şi filialelor sale se stabileşte prin art. 3 şi 4 din convenţie.
3. Uniunea are sigiliul sau, al cãrui model se aproba de cãtre consiliul uniunii.
4. Sediul uniunii este în oraşul Bucureşti, Republica Socialistã România.
ART. 2
1. Activitatea uniunii va fi îndreptatã, în primul rind, spre realizarea acţiunilor corespunzãtoare din Programul complex al adincirii şi perfecţionãrii în continuare a colaborãrii şi dezvoltãrii integrãrii economice socialiste a ţãrilor membre ale C.A.E.R. şi spre dezvoltarea acestei colaborãri între ţãrile membre ale C.A.E.R. şi R.S.F.I.
2. Scopul principal al uniunii îl constituie satisfacerea cît mai deplina a necesarului ţãrilor participante la convenţie în fibre chimice, care sa corespundã celor mai bune sortimente pe plan mondial.
ART. 3
Pentru atingerea scopurilor menţionate la art. 2 din prezentul statut, uniunea:
1. poate desfasura, organiza şi coordona activitatea de cercetare ştiinţificã, experimentala, de proiectare, de producţie, de comerţ şi service în domeniul fibrelor chimice, nemijlocit sau prin filialele sale, şi, de asemenea, contribuie la extinderea comerţului cu alte tari şi realizeazã coordonarea în domeniul aprovizionarii cu materii prime şi utilaje;
2. elaboreazã prognoze ale dezvoltãrii ştiinţei şi tehnicii, precum şi producţiei şi necesarului în fibre chimice ale ţãrilor participante la convenţie şi prognoze privind necesarul de materii prime, materiale auxiliare şi utilaje, necesare pentru acestea;
3. studiazã tendintele pieţei mondiale în domeniul tehnologiei de fabricare a fibrelor chimice, materii prime, materiale auxiliare şi utilaje, necesare pentru fabricarea lor, precum şi tendintele consumului de produse obţinute din fibre chimice;
4. elaboreazã planurile de activitate ale uniunii;
5. realizeazã, pe baza propunerilor membrilor uniunii, planificarea comuna a producţiei de fibre chimice;
6. organizeazã producţia de fibre chimice în întreprinderile uniunii şi filialelor sale;
elaboreazã propuneri privind fabricarea fibrelor chimice în ţãrile participante la prezenta convenţie, ţinînd seama de specializare şi cooperare;
elaboreazã fundamentari tehnico-economice pentru realizarea acţiunilor de specializare şi cooperare în fabricarea fibrelor chimice;
7. coordoneazã şi realizeazã lucrãri de cercetare ştiinţificã experimentale şi de proiectare în domeniul fibrelor chimice;
8. coordoneazã lucrãrile şi realizeazã mãsuri privind îmbunãtãţirea calitãţii fibrelor chimice, inclusiv ţinînd seama de crearea şi introducerea celor mai noi tehnologii, în ţãrile ale cãror organizaţii economice sînt membre ale uniunii;
9. coordoneazã lucrãrile comune ale membrilor uniunii şi elaboreazã propuneri privind creşterea eficientei folosirii capacitãţilor de producţie existente la membrii uniunii, precum şi cu privire la dezvoltarea acestora prin reconstruire şi construcţii noi, inclusiv cu eforturi comune;
10. desfãşoarã acţiuni privind crearea în comun de noi capacitãţi în domeniul fibrelor chimice, inclusiv cu participarea organizaţiilor de construcţii şi montaj din ţãrile interesate şi, de asemenea, organizeazã şi acorda asistenta tehnica la punerea în funcţiune a noilor obiective;
11. organizeazã schimbul de documentaţii tehnice, de realizari şi informãri tehnico-ştiinţifice în domeniul fibrelor chimice;
12. elaboreazã standarde unitare, condiţii tehnice şi metode de încercare a fibrelor chimice şi coordoneazã lucrãrile privind introducerea acestora;
13. elaboreazã propuneri privind coordonarea livrãrilor de produse între ţãrile participante la convenţie şi în terţe tari;
14. elaboreazã propuneri privind coordonarea acţiunilor membrilor uniunii la cumpãrarea şi vînzarea de licenţe şi know-how pentru fabricarea fibrelor chimice;
15. elaboreazã şi realizeazã mãsuri privind pregãtirea şi creşterea calificãrii cadrelor de specialişti;
16. participa la expoziţii, tîrguri, simpozioane şi alte acţiuni.
ART. 4
1. Membrii fondatori ai uniunii sînt organizaţiile economice ale pãrţilor contractante menţionate în anexa nr. 2 la convenţie.
2. Membrii uniunii pot fi organizaţiile economice din alte tari, ale cãror guverne au aderat la convenţie în conformitate cu condiţiile prevãzute la art. 20 din convenţie.
3. Înlocuirea unui membru al uniunii cu altul se face de cãtre organele competente ale tarii respective, participante la convenţie, fapt despre care se încunoştinţeazã în scris depozitarul, consiliul uniunii şi directorul general, cu menţionarea succesorului de drept. Calitatea de membru al succesorului de drept se dobîndeşte din momentul primirii de cãtre depozitarul convenţiei a încunoştiinţãrii menţionate.
Problemele retragerii membrilor uniunii, fãrã a fi înlocuiţi, se soluţioneazã conform art. 21 din convenţie.
Majorarea numãrului de membri ai uniunii din partea unei tari se realizeazã de cãtre organele competente ale tarii respective, fapt despre care se încunoştinţeazã depozitarul, consiliul uniunii şi directorul general al uniunii. Calitatea de membru al noii organizaţii se dobîndeşte din momentul primirii de cãtre depozitar a încunoştiinţãrii menţionate.
4. Relaţiile de producţie şi economice dintre membrii uniunii care decurg din planurile de activitate ale uniunii şi din hotãrîrile consiliului uniunii se realizeazã pe baza de acorduri.
ART. 5
1. Activitatea uniunii se realizeazã pe baza principiilor gestiunii economice proprii, a cãror modalitate şi condiţii de aplicare se stabilesc de cãtre consiliul uniunii.
2. În scopul realizãrii de cãtre uniune a activitãţii economice, în uniune se constituie un fond statutar, mãrimea şi modalitatea stabilirii cotelor-pãrţi urmînd a fi stabilite şi aprobate de cãtre pãrţile contractante pe baza fundamentarii tehnico-economice elaborate de cãtre consiliul uniunii.
Prima cota de participare la fondul statutar al uniunii se efectueazã de cãtre membrii uniunii în pãrţi egale din partea fiecãrei pãrţi participante la convenţie, dupã 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenţiei. Suma integrala a primei cote de participare se stabileşte în cuantum de 0,5 milioane ruble transferabile.
În cazul achitãrii integrale a cotelor la fondul statutar se va efectua recalcularea, tinindu-se seama de vãrsãmintele în avans.
3. Plata cotelor de participare la fondul statutar al uniunii se efectueazã de cãtre membrii uniunii pe etape, care se stabilesc de cãtre consiliul uniunii. Consiliul uniunii stabileşte, de asemenea, mãrimea cotelor de participare care se depun în etapele menţionate.
4. În contul cotelor de participare ale membrilor uniunii, cu acordul consiliului uniunii, pot fi depuse valori materiale şi mãrfuri (clãdiri, construcţii, utilaje, materiale şi alte valori) şi mijloace bãneşti în ruble transferabile, valuta liber convertibilã şi în valuta tarii unde îşi au sediul uniunea şi filialele sale.
5. Valorile materiale şi mãrfurile depuse de membrii uniunii în contul cotelor de participare se livreaza la preţurile stabilite în ruble transferabile, pe baza principiilor în vigoare în cadrul C.A.E.R. şi a metodologiei formãrii preţurilor şi recomandãrilor organelor C.A.E.R., acceptate de pãrţile contractante, precum şi pe baza acordurilor comerciale bilaterale în vigoare între ţãrile membre ale C.A.E.R. şi R.S.F.I.
6. Recalculare valorii bunurilor materiale şi a mãrfurilor în ruble transferabile, pentru care nu este posibila stabilirea preţurilor în conformitate cu principiile menţionate la pct. 5 din prezentul articol, şi a mijloacelor bãneşti în valuta nationala a tarii în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale, se efectueazã în conformitate cu art. 15 din prezenta convenţie.
7. Pînã la trecerea uniunii la gestiune economicã proprie uniunea lucreazã pe baza de finanţare de la buget.
ART. 6
1. Componenta patrimoniului uniunii şi filialelor sale, inclusiv activul şi pasivul, se stabileşte în conformitate cu legislaţia tarii în care acestea îşi au sediul.
În componenta patrimoniului intra, în special, valorile materiale şi mijloacele bãneşti (fondurile fixe şi circulante, drepturi obligationale, drepturi de proprietate industriala (pentru invenţii, mãrci de fabrica, denumirea firmei, mostre industriale etc.), drepturi de autor şi alte drepturi, precum şi obligaţiile al cãror obiect îl constituie lucrurile, numerarul sau alte valori economice.
2. Sursele patrimoniului uniunii şi filialelor sale sînt:
a) cotele de participare ale membrilor uniunii;
b) încasãrile din activitatea economicã proprie a uniunii;
c) vãrsãmintele suplimentare ale membrilor uniunii;
d) alte surse în conformitate cu convenţia şi prezentul statut.
3. Uniunea şi filialele sale au dreptul, în numele lor sa achizitioneze, sa închirieze, sa posede, sa foloseascã, sa dispunã şi sa înstrãineze bunurile din partimoniul lor în conformitate cu destinaţia acestora şi obiectul activitãţii lor, stabilit în convenţie şi prezentul statut şi, de asemenea, pot în numele lor sa obţinã şi sa exercite alte drepturi patrimoniale, inclusiv dreptul asupra unor bunuri nemateriale (drepturi de proprietate industriala) etc.
Achiziţionarea, încheierea, posedarea, folosirea, dispunerea şi înstrãinarea bunurilor din patrimoniu se realizeazã de cãtre uniune şi filialele sale, cu respectarea legislaţiei tarii în care se afla bunurile din patrimoniu, dacã nu se prevede altfel în convenţie şi prezentul statut.
În cadrul realizãrii protecţiei drepturilor patrimoniale, uniunea şi filialele sale se bucura de avantajele şi facilitatile prevãzute în convenţie.
4. În cadrul uniunii pot fi constituite un fond de rezerva şi alte fonduri. Componenta, destinaţia, mãrimea, sursele de constituire şi modalitatea folosirii acestor fonduri se stabilesc de cãtre consiliul uniunii.
5. Uniunea şi filialele sale calculeazã amortizarea şi realizeazã asigurarea obligatorie a bunurilor din patrimoniul lor în conformitate cu regulile prevãzute pentru organizaţiile economice de stat corespunzãtoare din ţara în care acestea îşi au sediul.
6. Bunurile din patrimoniul uniunii şi filialelor sale sînt luate în evidenta în bilanţul în valuta tarii în care acestea îşi au sediul.
7. Ţãrile participante la convenţie şi membrii uniunii nu se bucura de drepturi aparte asupra bunurilor din patrimoniul uniunii şi filialelor sale şi nu au dreptul sa dispunã de acest patrimoniu în afarã organelor uniunii.
ART. 7
1. Activitatea financiarã a uniunii se realizeazã în conformitate cu planurile ei financiare, întocmite pe fiecare an calendaristic.
2. Planul financiar al uniunii şi filialelor sale se întocmeşte în valuta tarii unde acestea îşi au sediul.
În planurile financiare, în caz de necesitate, se prevãd cheltuieli în valuta liber convertibilã şi în ruble transferabile.
3. Sumele în ruble transferabile şi în valuta liber convertibilã, încasate în urma activitãţii economice a uniunii sau a filialelor sale, se trec integral în conturile valutare ale uniunii sau filialelor sale la bãncile tarii în care acestea îşi au sediul şi, de asemenea, la B.I.C.E. şi/sau B.I.I., pe baza de înţelegere.
O parte din aceste încasãri în cuantumul stabilit de consiliul uniunii poate fi folositã pentru cumpãrãri de utilaje, aparate, materiale, documentaţie tehnica, licenţe, precum şi pentru alte cheltuieli în afarã tarii de sediu a uniunii şi filialelor sale.
Încasãrile rãmase la sfîrşitul anului, raportate în valuta liber convertibilã, pot fi repartizate între membrii uniunii pe baza hotãrîrii consiliului uniunii proporţional cu cotele lor de participare, cu compensarea corespunzãtoare în ruble transferabile.
4. Evidenta contabila şi sistemul darilor de seama ale uniunii şi filialelor sale se realizeazã în valuta tarii de sediu.
5. Rezultatele financiare ale activitãţii economice a uniunii se stabilesc pe baza dãrii de seama contabile anuale.
ART. 8
1. Beneficiul uniunii, obţinut ca urmare a activitãţii sale economice, cu excepţia acelei pãrţi care, potrivit hotãrîrii consiliului uniunii, este destinatã pentru dezvoltarea în continuare a uniunii, pentru constituirea fondurilor corespunzãtoare şi alte scopuri, se repartizeazã între membrii uniunii proporţional cu cotele lor de participare.
2. Eventualele pierderi ale uniunii, potrivit rezultatelor anului economic, se acoperã pe seama fondului de rezerva, iar în cazul în care acesta este insuficient - pe seama altor fonduri speciale ale uniunii, în modul stabilit de consiliul uniunii.
În cazul în care aceste fonduri sînt insuficiente, membrii uniunii pot efectua vãrsãminte suplimentare proporţional cu cota lor de participare.
ART. 9
1. Cheltuielile pentru întreţinerea participanţilor la consfatuirile şi şedinţele legate de realizarea sarcinilor uniunii le suporta membrii uniunii, care trimit reprezentanţii lor la aceste consfatuiri şi şedinţe.
2. Cheltuielile legate de punerea la dispoziţie a încãperilor, precum şi a mijloacelor tehnice necesare desfãşurãrii consfatuirilor şi şedinţelor, le suporta membrii uniunii - organizaţiile economice ale tarii pe teritoriul cãreia au loc aceste consfatuiri şi şedinţe, cu excepţia cazurilor cînd asemenea consfatuiri şi şedinţe se desfãşoarã în clãdirea uniunii sau a filialelor sale.
3. Cheltuielile legate de trimiterea lucrãtorilor uniunii, precum şi a lucrãtorilor ţãrilor, invitaţi de uniune sînt suportate integral de uniune.
ART. 10
1. Uniunea îşi desfãşoarã activitatea pe baza de planuri anuale, cincinale şi de perspectiva.
Elaborarea planurilor menţionate se realizeazã pe baza propunerilor membrilor uniunii, pe calea planificarii comune, în scopul optimizarii lor în vederea folosirii cît mai eficiente a capacitãţilor de producţie existente şi celor care se vor construi pentru satisfacerea necesarului ţãrilor participante la convenţie cu produse din nomenclatorul uniunii.
2. Planurile de activitate ale uniunii, menţionate la pct. 1 al prezentului articol, se aproba de consiliul uniunii dupã corelarea planurilor menţionate cu planurile economice ale ţãrilor ale cãror organizaţii economice sînt membre ale uniunii.
3. De planurile activitãţii economice ale uniunii, aprobate de consiliul uniunii, se tine seama în planurile economice şi bugetele de stat ale ţãrilor, în conformitate cu legislaţia lor nationala.
4. Aprovizionarea tehnico-materialã a uniunii şi a filialelor sale se realizeazã de ţãrile în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale, în conformitate cu legislaţia lor nationala. Uniunea şi filialele sale se includ în sistemul de aprovizionare tehnico-materialã a ţãrilor în care îşi au sediul. Totodatã, aprovizionarea acestora se realizeazã în modul şi condiţiile în vigoare pentru organizaţiile economice de stat din ţara în care îşi au sediul uniunea şi filialele sale.
5. Planificarea activitãţii uniunii se realizeazã în conformitate cu modalitatea aprobatã de consiliul uniunii.
ART. 11
1. Uniunea plaseaza mijloacele sale în valute naţionale, ruble transferabile şi valute liber convertibile în conturi şi depozite la bãncile naţionale ale ţãrilor participante la convenţie, la Banca Internationala de Colaborare Economicã (B.I.C.E.) şi la Banca Internationala de Investiţii (B.I.I.).
2. Mijloacele filialelor uniunii se depun la bãncile ţãrilor în care acestea îşi au sediul.
3. Uniunea şi filialele sale pot primi credite de la bãncile respective din ţãrile în care îşi au sediul, de la Banca Internationala pentru Colaborare Economicã (B.I.C.E.) şi de la Banca Internationala de Investiţii (B.I.I.), în conformitate cu documentele normative ale acestor bãnci.
4. Decontãrile uniunii pentru mãrfuri şi servicii se efectueazã prin bãncile naţionale, precum şi prin B.I.C.E.
5. Decontãrile uniunii şi filialelor sale cu organizaţiile care se afla pe teritoriul tarii în care acestea îşi au sediul, inclusiv cu membrii uniunii, se efectueazã în valuta şi la preţurile tarii unde îşi au sediul uniunea sau filialele sale, în modalitatea stabilitã de legislaţia tarii respective.
6. Decontãrile uniunii şi filialelor sale pentru mãrfuri şi servicii cu organizaţiile, inclusiv cu membrii uniunii, care se afla în alte tari participante la convenţie, se efectueazã în ruble transferabile sau în valuta folositã la decontãrile dintre ţãrile pãrţilor contractante.
7. Decontãrile uniunii şi filialelor sale pentru mãrfuri şi servicii cu organizaţiile (firmele) ţãrilor care nu sînt participante la convenţie pot fi efectuate în alte valute, inclusiv în valuta liber convertibilã.
ART. 12
Organele uniunii sînt:
consiliul uniunii;
directorul general;
comisia de revizie.
ART. 13
1. Organul de conducere al uniunii este consiliul uniunii, format din reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor uniunii.
Reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor uniunii - organizaţiile economice dintr-o ţara - dispun în consiliu de un singur vot deliberativ.
2. Consiliul uniunii se întruneşte în şedinţa ordinarã cel puţin de doua ori pe an, de regula în ţara unde îşi are sediul uniunea.
Şedinţele extraordinare ale consiliului uniunii pot fi convocate la cererea oricãrui membru al uniunii sau a directorului general al uniunii, cu acordul reprezentanţilor membrilor uniunii reprezentind cel puţin 1/3 din votul în consiliul uniunii.
3. Preşedintele consiliului uniunii se alege periodic dintre reprezentanţii împuterniciţi ai membrilor uniunii în ordinea denumirii ţãrilor participante dupã alfabetul rus, pe termen de 4 ani. Primul preşedinte va fi reprezentantul membrului uniunii din partea Republicii Socialiste România.
ART. 14
Consiliul uniunii:
1. stabileşte direcţiile generale ale activitãţii uniunii în conformitate cu scopurile, sarcinile şi funcţiile sale prevãzute în convenţie şi prezentul statut;
2. aproba planurile de activitate ale uniunii şi filialelor sale, inclusiv planul economic şi financiar precum şi dãrile de seama privind îndeplinirea acestor planuri, bilanţurile contabile, repartizarea beneficiilor, structura şi statele de funcţiuni;
3. aproba repartizarea posturilor de conducere ale lucrãtorilor şi specialiştilor uniunii între ţãrile participante la convenţie;
4. stabileşte destinaţia, mãrimea, termenele şi condiţiile constituirii şi folosirii fondurilor uniunii;
5. adopta hotãrîri cu privire la volumul încasãrilor în ruble transferabile şi în valuta liber convertibilã care se folosesc de uniune în scopurile menţionate la pct. 2 şi 3 ale art. 7 din prezentul statut, precum şi la problemele eventualelor pierderi, menţionate la pct. 2 art. 8 din prezentul statut;
6. soluţioneazã problemele referitoare la înfiinţarea şi lichidarea filialelor uniunii pe teritoriile ţãrilor, în modul şi în conformitate cu legislaţia tarii în care se afla sediul acestora;
7. elaboreazã propuneri privind specializarea şi cooperarea în fabricarea fibrelor chimice;
8. adopta hotãrîri privind coordonarea şi realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã, experimentala, proiectare şi alte lucrãri în domeniul fibrelor chimice, inclusiv al lucrãrilor în comun;
9. eleboreaza propuneri privind transmiterea rezultatelor lucrãrilor de cercetare ştiinţificã, experimentale, proiectare şi ale altor lucrãri pe care le coordoneazã sau le realizeazã uniunea, cãtre organizaţiile care nu au participat la aceste lucrãri;
10. aproba regulamentul privind personalul uniunii;
11. creeazã organele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi funcţiilor uniunii;
12. numeşte şi elibereazã din funcţie pe directorul general şi adjunctii directorului general, pe conducãtorii filialelor şi alte cadre de conducere ale uniunii;
13. aproba regulamentul de funcţionare a comisiei de revizie, numeşte preşedintele şi membrii acesteia, asculta dãrile de seama ale comisiei de revizie şi adopta hotãrîri asupra lor;
14. aproba regulile de procedura ale activitãţii sale;
15. adopta hotãrîri cu privire la obţinerea de cãtre uniune a creditelor pe termen lung şi a altor credite;
16. stabileşte mãrimea compensatiei bãneşti pentru membrii care se retrag din uniune;
17. stabileşte nomenclatorul de produse ale uniunii;
18. pregãteşte, în caz de necesitate, propuneri cu privire la introducerea de modificãri în convenţie şi în statutul uniunii;
19. examineazã şi soluţioneazã în cadrul competentei sale alte probleme care decurg din convenţie şi prezentul statut, necesare atingerii scopurilor şi îndeplinirii sarcinilor uniunii.
ART. 15
1. Consiliul uniunii adopta hotãrîri în unanimitate în problemele expuse la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, şi 18 ale art. 14 din prezentul statut.
2. În celelalte probleme pe care le examineazã consiliul uniunii, hotãrîrile se adopta cu majoritatea calificatã de voturi, nu mai puţin de 2/3 din voturile reprezentanţilor împuterniciţi ai membrilor uniunii. Hotãrîrile adoptate în acest mod privesc numai pe acei membri ai uniunii ai cãror reprezentanţi împuterniciţi au votat pentru adoptarea lor. Astfel de hotãrîri ale consiliului uniunii nu sînt obligatorii pentru acei membri ai uniunii care şi-au declarat dezacordul cu acestea, comunicind despre acest lucru. În cazul cointeresarii lor, aceşti membrii ai uniunii pot însã adera ulterior la hotãrîrile adoptate. Dacã aceasta aderare necesita o modificare parţialã a hotãrîrilor adoptate anterior, atunci aceste modificãri se accepta cu acordul tuturor membrilor uniunii participanţi la problema respectiva.
3. Problemele referitoare la colaborarea numai pentru unii membrii ai uniunii se soluţioneazã cu acordul reprezentanţilor împuterniciţi ai acestor membrii în consiliul uniunii.
ART. 16
1. Conducerea activitãţii operative a uniunii se realizeazã de cãtre directorul general şi adjunctii directorului general.
2. Directorul general este numit de consiliul uniunii la propunerea membrilor (membrului) uniunii din ţara în care îşi are sediul uniunea, pe termen de 5 ani.
3. Directorul general realizeazã conducerea directa a activitãţii uniunii pe baza principiului conducerii unice, în limita competentei sale, şi poarta rãspunderea pentru aceasta activitate.
4. În activitatea lor directorul general şi adjunctii acestuia se calauzesc dupã convenţie, prezentul statut şi hotãrîrile consiliului uniunii. Directorul general rãspunde de activitatea sa în fata consiliului uniunii.
5. Directorul general reprezintã uniunea în fata altor organizaţii, instituţii şi întreprinderi în toate problemele activitãţii uniunii, în cadrul competentelor şi drepturilor stabilite în statut şi în hotãrîrile consiliului uniunii.
6. Directorul general are adjuncţi al cãror numãr îl stabileşte consiliul uniunii.
7. Adjunctii directorului general sînt numiţi de consiliul uniunii dintre cetãţenii ţãrilor participante la convenţie, pe termen de 4 ani, prin rotaţie.
8. Se admite numirea directorului general şi a adjunctilor acestuia pe o noua perioada.
9. Eliberarea din funcţie, înainte de termen, a directorului general şi a adjunctilor acestuia se face de cãtre consiliul uniunii.
ART. 17
Directorul general al uniunii:
1. înfãptuieşte conducerea operativã a întregii activitãţi a uniunii, în conformitate cu planurile uniunii şi cu hotãrîrile consiliului uniunii;
2. dispune de mijloacele financiare şi de bunurile din patrimoniul uniunii;
3. prezintã spre aprobare consiliului uniunii proiectele planurilor uniunii, precum şi dãrile de seama privind îndeplinirea acestor planuri;
4. încheie, în numele uniunii, acordurile (contractele) necesare realizãrii planurilor uniunii şi asigura îndeplinirea lor;
5. realizeazã pregãtirea materialelor necesare şi a propunerii lor în vederea examinãrii de consiliul uniunii;
6. reprezintã uniunea în instanţele de judecata şi de arbitraj;
7. îndeplineşte alte funcţii care decurg din convenţie, din prezentul statut şi din hotãrîrile consiliului uniunii;
8. adjunctii directorului general conduc sectoarele de activitate ale uniunii încredinţate lor şi în caz de necesitate, îndeplinesc funcţiile directorului general în cadrul drepturilor şi obligaţiilor acestuia.
ART. 18
Directorul general al uniunii are dreptul:
1. sa numeascã lucrãtori ai uniunii, conform statelor de funcţiuni şi regulamentului privind personalul uniunii; sa le stabileascã salariul în limitele salariilor tarifare prevãzute în statul de funcţiuni şi sa elibereze din funcţie în conformitate cu Regulamentul privind personalul uniunii;
2. sa adopte hotãrîri şi sa emita ordine şi dispoziţii în problemele operative ale activitãţii uniunii şi filialelor sale;
3. sa acorde în numele uniunii împuternicirile necesare pentru încheierea de convenţii, acorduri (contracte) şi pentru prezentarea în instanţele de judecata şi arbitraj;
4. sa între în legatura cu persoane oficiale, cu organizaţiile ţãrilor participante la convenţie, cu organizaţiile economice internaţionale şi cu organizaţiile economice interstatale, în scopul realizãrii sarcinilor şi funcţiilor uniunii, al obţinerii şi difuzãrii documentelor şi informaţiilor necesare îndeplinirii acestor sarcini şi funcţii;
5. sa controleze îndeplinirea hotãrîrilor consiliului uniunii, pe baza informarilor primite de la membrii uniunii, conform înţelegerii cu acestea;
6. sa invite specialişti pentru activitatea temporarã în cadrul uniunii, cu acordul organelor competente ale ţãrilor participante la uniune, în vederea îndeplinirii diferitelor lucrãri în care este interesatã uniunea.
ART. 19
1. Controlul asupra activitãţii economice financiare a uniunii se efectueazã de cãtre comisia de revizie, numita de cãtre consiliul uniunii pe termen de 2 ani.
2. Comisia de revizie se formeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul aprobat de consiliul uniunii.
3. Preşedintele şi membrii comisiei de revizie nu pot ocupa nici un fel de funcţii în uniune.
4. Comisia de revizie rãspunde în fata consiliului uniunii.
5. Directorul general al uniunii pune la dispoziţia comisiei de revizie toate materialele şi documentele necesare efectuãrii reviziilor şi asigura condiţiile pentru efectuarea acestora.
ART. 20
1. Cadrele de conducere şi specialişti ai uniunii şi ai filialelor sale sînt numiţi din rindul cetãţenilor ţãrilor participante la convenţie, trimişi de membrii uniunii în conformitate cu statul de funcţiuni şi repartizarea funcţiilor, aprobate de consiliul uniunii.
2. Cadrele de conducere şi specialiştii trimişi trebuie sa corespundã, din punctul de vedere al calificãrii şi al experienţei în munca, funcţiei pentru care sînt numiţi şi sa cunoascã limba de lucru a uniunii.
3. Ceilalţi lucrãtori ai uniunii şi ai filialelor sale sînt primiţi din rindul cetãţenilor tarii participante la convenţie, pe teritoriul cãreia uniunea sau filiala sa îşi are sediul, sau din rindul cetãţenilor care au domiciliul stabil în aceasta ţara. Excepţii se admit cu acordul consiliului uniunii.
Aceste prevederi nu se referã la convenţiile încheiate pentru o anumitã perioada privind îndeplinirea pentru uniune sau filialele sale a diferitelor lucrãri, fãrã includerea lucrãtorului în statul de funcţiuni.
ART. 21
Membrii uniunii au drepturi egale în ce priveşte:
- participarea la activitatea economicã şi la conducerea uniunii;
- reprezentarea în toate organele colective ale uniunii;
- prezentarea de propuneri în problemele activitãţii uniunii, pentru a fi examinate de consiliul uniunii şi de alte organe ale uniunii şi alte drepturi decurgind din convenţie şi prezentul statut.
ART. 22
Membrii uniunii sînt obligaţi:
- sa îndeplineascã obligaţiile asumate în conformitate cu convenţia, cu prezentul statut, cu acordurile încheiate cu uniunea şi cu planurile de lucru ale uniunii;
- sa depunã cotele de participare şi vãrsãmintele suplimentare;
- sa prezinte uniunii informaţiile necesare pentru elaborarea diferitelor probleme referitoare la activitatea uniunii.
ART. 23
1. Membrii uniunii care nu au depus cota lor de participare, în mãrimea şi termenele stabilite, sau nu au efectuat în mod corespunzãtor livrãrilor în contul cotei lor de participare, plãtesc uniunii o penalitate în cuantumul stabilit de consiliul uniunii.
2. Membrul uniunii care nu îşi achitã datoria în ce priveşte depunerea cotei de participare, inclusiv plata penalitãţii, în termen de o luna de la data scadenta pentru achitarea vãrsãmintelor, poate fi lipsit temporar, pînã la stingerea acestei datorii, de dreptul de a participa la rezultatele financiare ale activitãţii uniunii, în baza hotãrîrii consiliului uniunii.
ART. 24
1. Problemele legate de litigiile dintre membrii uniunii, care au caracter patrimonial, decurgind din relaţiile calitãţii lor de membru, se examineazã de consiliul uniunii, în cazul în care i se adreseazã pãrţile interesate.
2. Litigiile cu caracter patrimonial, care apar între uniune şi membrii sãi, precum şi între membrii uniunii, în probleme legate de îndeplinirea de cãtre aceştia a obligaţiilor contractuale reciproce, se examineazã pe cale arbitralã în instanţe de arbitraj pentru comerţ exterior din ţara în care îşi are sediul pîrîtul, sau cu acordul pãrţilor - în instanta de arbitraj pentru comerţ exterior din oricare alta ţara a carei organizaţie economicã este membra a uniunii.
Litigiile legate de interpretarea convenţiei şi a altor documente constitutive ale uniunii se soluţioneazã pe baza înţelegerii dintre guvernele statelor respective.
ART. 25
1. Prezentul statut constituie parte integrantã a convenţiei şi se considera intrat în vigoare odatã cu convenţia.
2. Statutul poate fi modificat cu acordul tuturor pãrţilor contractante.
ART. 26
1. Uniunea poate fi lichidatã în baza unei hotãrîri unanime a tuturor pãrţilor contractante.
2. Dacã uniunea îşi înceteazã activitatea, consiliul uniunii numeşte lichidatorii.
3. Odatã cu numirea lichidatorilor mandatul directorului general înceteazã. Lichidatorii pot exercita drepturile de organ executiv, însã numai în scopul lichidãrii uniunii.
4. Lichidatorii sînt obligaţi sa încheie operaţiunile curente ale uniunii, sa asigure transformarea în bani a bunurilor din patrimoniul uniunii şi satisfacerea pretenţiilor creditorilor.
5. Dupã încheierea lichidãrii, lichidatorii prezintã consiliului uniunii o dare de seama finala.
ART. 27
1. În cazul lichidãrii uniunii în conformitate cu art. 26 al prezentului statut, bunurile din patrimoniul uniunii se valorifica în ţara în care îşi are sediul uniunea, în ţãrile ale cãror organizaţii au fost membre ale uniunii şi în terţe tari.
2. Evaluarea bunurilor din patrimoniul uniunii se efectueazã tinindu-se seama de uzura fizica şi morala.
3. Mijloacele bãneşti obţinute ca urmare a valorificãrii bunurilor din patrimoniul uniunii lichidate, precum şi fondurile sale bãneşti, se repartizeazã între ţãrile participante la convenţie, dupã satisfacerea pretenţiilor creditorilor, proporţional cu contribuţiile lor.
ANEXA 2
LISTA

organizaţiilor economice - membrii iniţiali ai uniunii
Republica Populara Bulgaria

Uniunea economicã de stat "Industria chimica grea", oraşul Sofia.Republica Populara Ungara

Uzina maghiara de viscoza, oraşul Nyergesujfalu.Republica Democrata Germanã

Întreprinderea populara Combinatul de fibre chimice

"Willhelm Pieck", oraşul Schwartz.Republica Populara Polona

Uniunea industriala de fibre chimice "Nemitex", oraşul Lodz.Republica Socialistã România

Centrala industriala de fibre chimice, oraşul Savinesti.

Întreprinderea de comerţ exterior "Fibrex", oraşul Savinesti.Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Uniunea industriala unionala de stat cu gospodãrire chibzuita pentru fibre chimice "Soiuzhimvolokno" a Ministerului Industriei Chimice, oraşul Moscova.Republica Socialistã Cehoslovaca

Uniunea întreprinderilor industriei chimice, Direcţia generalã "Slovhemia", oraşul Bratislava.

Organizaţia concern pentru industria chimica şi prelucrarea petrolului "Memopetrol", oraşul Praga.

Societatea pe acţiuni pentru comerţ exterior "Tentrotex", oraşul Praga.Republica Socialistã Federativã Iugoslavia

Organizaţia economicã "Viscoza", oraşul Loznicza.

Organizaţia economicã "Intel", oraşul Bania Luka.

Organizaţia economicã "Progres", oraşul Priezren.

Organizaţia economicã "Okis", oraşul Skoplije.

Organizaţia economicã "Iugotextil", oraşul Liubliana.

Organizaţia economicã "Julon", oraşul Liubliana.

-----------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice