Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 189 din 30 aprilie 1949  pentru organizarea si functionarea Administratiei pentru Transporturi cu Autovehicule (R. A. T. A.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 189 din 30 aprilie 1949 pentru organizarea si functionarea Administratiei pentru Transporturi cu Autovehicule (R. A. T. A.)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 26 din 5 mai 1949
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMANE

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Romane,
Vazand şi decizia Consiliului de Miniştri cu Nr. 413 din 28 Aprilie 1949;
emite urmãtorul ecret:

CAP. 1
Dispoziţiuni generale

ART. 1
Administraţia pentru Transporturi cu Autovehicule, denumita pe scurt "R. A. T. A.", este întreprindere de Stat.
R. A. T. A. este persoana juridicã.
Sediul sau este în Bucureşti.
ART. 2
R. A. T. A. are în atribuţiunile sale efectuarea de transporturi de persoane, bagaje şi mãrfuri, cu autovehicule pe drumurile publice, cum şi eliberarea autorizaţiilor şi controlul transporturilor mecanice rutiere.
R. A. T. A. va putea sa execute în atelierele sale lucrãri şi reparaţii pentru instituţii publice, întreprinderi de Stat şi particulari.
ART. 3
R. A. T. A. funcţioneazã sub conducerea, supravegherea şi controlul Ministerului Comunicaţiilor.

CAP. 2
Organele R. A. T. A.

ART. 4
Organele sunt centrale şi exterioare.
Organele centrale sunt:
a) De conducere, administrare şi îndrumare.
b) De execuţie.
Organele exterioare sunt:
a) Regionale.
b) Locale.

SECŢIUNEA I
Organele centrale

ART. 5
R. A. T. A. este condusã, administratã şi indrumata de directorul general R. A. T. A., ajutat de un director general adjunct, pe baza principiului de gospodãrie de sine stãtãtoare şi în conformitate cu dispoziţiunile prezentului decret.
Funcţiunea de director general poate fi îndeplinitã şi prin delegaţie, data de ministrul comunicaţiilor.
ART. 6
Directorul general are urmãtoarele atributiuni:
a) Hotãrãşte în toate chestiunile administrative, juridice, financiare, tehnice, comerciale, industriale, de exploatare, control şi inspecţie ce cad în competenta R. A. T. A., conform dispoziţiunilor legale;
b) Hotãrãşte în toate chestiunile de personal cu excepţia celor referitoare la directorul general adjunct, directorii centrali, directorii regionali şi adjunctii lor, care sunt de competenta ministrului comunicaţiilor;
c) Reprezintã, personal sau prin delegaţi, R. A. T. A., în fata autoritatitor justiţiei şi în raporturile cu orice persoane;
d) Întocmeşte proectele planurilor de activitate şi investiţii şi le înainteazã Ministerului Comunicaţiilor pentru a fi aprobate conform dispoziţiunilor în vigoare;
e) Aproba eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi ocazionale cu autovehicule şi supune ministerului, spre aprobare, autorizaţiile cu caracter permanent;
f) Avizeazã asupra proceselor verbale de contravenţie la legile reglementand transporturile mecanice rutiere, pe care le supune Ministerului Comunicaţiilor spre soluţionare;
g) Propune organele pentru controlul transporturilor mecanice rutiere;
h) Fixeazã atribuţiunile organelor R. A. T. A., de competenta sa, fãcând propuneri pentru celelalte ministrului comunicaţiilor, care va decide;
i) Întocmeşte bilanţul şi contul de profit şi pierdere pe anul expirat şi le supune ministrului comunicaţiilor, împreunã cu darea de seama, spre aprobare.
ART. 7
Directorul general poate delega parte din atributiuni subalternilor sãi.
ART. 8
Organele centrale de execuţie sunt:
a) Secretariatul;
b) Direcţiunea exploatãrii;
c) Direcţiunea financiarã;
d) Serviciul pregãtirii cadrelor;
e) Serviciul planificarii.
ART. 9
Fixarea conducerii şi normarea organelor de execuţie se face prin decizia ministrului comunicaţiilor, cu avizul comisiunii pentru simplificarea şi rationalizarea aparatului de Stat.

SECŢIUNEA II
Organele exterioare

ART. 10
Organele exterioare R. A. T. A. sunt Direcţiunile regionale şi organele locale.
Direcţiunile regionale R.A.T.A. sunt unitãţile de conducere, administrare şi supraveghere ale unitãţilor de execuţie din regiunile respective.
ART. 11
Sediile Directiunilor regionale sunt: Bucureşti, Tg. Mures, Cluj şi Iaşi.
Numãrul, sediul şi delimitarea Directiunilor regionale vor putea fi modificate prin decizia ministrului comunicaţiilor, la propunerea directorului general.
ART. 12
Direcţiunile regionale R.A.T.A. sunt conduse de câte un director regional, ajutat de câte un director regional adjunct.
Atribuţiunile directorilor regionali sunt:
a) Luarea tuturor mãsurilor necesare pentru asigurarea bunei şi continuei exploatãri, cu respectarea dispoziţiunilor în vigoare;
b) Executarea planului, în cadrul regiunei respective.
Directorul regional poate delega parte din atribuţiunile sale subalternilor sãi.
ART. 13
Organele locale R.A.T.A. sunt:
a) Secţiile de exploatare;
b) Autogarile, autohaltele şi staţiunile cap de linie;
e) Autogarajele;
d) Atelierele;
e) Magaziile.
ART. 14
Înfiinţarea şi desfiinţarea organelor locale se fac prin decizia directorului general.

CAP. 3
Organizarea Financiarã

SECŢIUNEA I
Operaţiunile financiare şi contabile

§ 1. Dispoziţiuni generale

ART. 15
Toate operaţiunile financiare şi înregistrãrile contabile R.A.T.A. se fac dupã normele stabilite pentru întreprinderile industriale şi comerciale, potrivit principiilor gospodãriei de sine stãtãtoare şi ale dispoziţiunilor prezentului decret.
ART. 16
Veniturile din exploatare se realizeazã pe baza de tarife, convenţii şi aranjamente.
Tarifele se alcatuesc de R.A.T.A. şi se aproba de Ministerul Comunicaţiilor, cu respectarea normelor legale.
ART. 17
Toate veniturile şi creanţele certe, lichide şi exigibile ale R.A.T.A. se pot urmãri şi incasa conform codului de procedura fiscalã.
ART. 18
Gratuitatile şi reducerile de tarife sunt interzise.
R.A.T.A. poate acorda reduceri tarifare numai în scopul de a creea, menţine sau spori un anumit trafic.
Aceste reduceri tarifare se acorda cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor.
ART. 19
Contabilii şefi poarta, împreunã cu conducãtorii unitãţilor în cadrul cãrora funcţioneazã, rãspunderea întregei activitãţi financiare şi contabile, în conformitate cu dispoziţiunile legale.
ART. 20
Gestionãrii în bani, valori şi materiale sunt rãspunzãtori pentru bunurile încredinţate lor spre gestionare.
Directorul general va putea sa hotãrascã categoriile de gestionari, obligate sa depunã garanţii, fixând şi quantumul lor.
Organele de conducere şi control sunt solidar rãspunzãtoare cu gestionãrii, în mãsura în care nu şi-au îndeplinit atribuţiunile lor, în ceeace priveşte administrarea, organizarea şi controlul gestionarilor şi a gestiunilor.

§ 2. Inventar, bilanţ, cont de profit şi pierdere

ART. 21
R.A.T.A. este obligatã sa ţinã la curent inventarul general, care cuprinde valoarea bunurilor mobile şi imobile, precum şi a tuturor creanţelor şi datoriilor constituind patrimoniul R.A.T.A.
La interval de cel mult 5 ani, se va proceda la evaluarea tuturor bunurilor rectificandu-se cifrele din inventar.
ART. 22
R.A.T.A. va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierdere.
Bilantu1 şi contul de profit şi pierdere, însoţite de un raport de activitate, vor fi înaintate Ministerului Comunicaţiilor spre aprobare. Beneficiul rezultat din activitatea R.A.T.A., se va repartiza conform normelor legale.

§ 3. Fonduri speciale

ART. 23
Pentru înlesnirea operaţiunilor de trezorerie R.A.T.A., va constitui un fond de rulment al cãrui plafon, alimentare, mod de întrebuinţare şi reconstituire se va stabili prin decizia ministrului comunicaţiilor.
ART. 24
R. A. T. A. va putea creea şi alte fonduri, cu aprobarea ministrului comunicaţiilor şi cu respectarea normelor legale.

SECŢIUNEA II
Lucrãri şi furnituri

§ 1. Dispoziţiuni generale

ART. 25
Pentru a acoperi nevoile de materiale necesare exploatãrii şi lucrãrilor R. A. T. A. va constitui din timp stocurile de materiale şi piese de schimb.
ART. 26
R. A. T. A. poate încheia, cu aprobarea ministrului comunicaţiilor, contracte de furnituri de materiale şi lucrãri, precum şi vânzãri sau prelucrari de materiale vechi sau semibune, pe termen de mai mulţi ani, cu plati eşalonate în rate, ce se vor prevedea în mai multe exercitii bugetare.

§ 2. Contractarea lucrãrilor şi furniturilor

ART. 27
Lucrãrile şi furniturile R. A. T. A. se realizeazã în regie sau prin antrepriza, în conformitate cu dispoziţiunile decretului de fata.
ART. 28
Lucrãrile şi furniturile se vor executa în regie ori de câte ori permite capacitatea de lucru R.A.T.A.
ART. 29
Procedura licitaţiilor, condiţiunile de admitere a concurenţilor la licitaţie, garanţiile, cazurile de pierderea acestora, modul de receptionare a lucrãrilor şi furniturilor contractate, precum şi cazurile de anularea licitaţiilor se vor fixa prin decizia ministrului comunicaţiilor, la propunerea directorului general.
Condiţiunile de concesionare, închiriere şi arendare ale bunurilor R. A. T. A. se vor fixa prin decizia directorului general, în cadrul operaţiunilor de exploatare şi cu aprobarea ministrului comunicaţiilor în celelalte cazuri.

CAP. 4
Dispoziţiuni tranzitorii şi finale
ART. 30
R. A. T. A. va organiza serviciile sale, în conformitate cu dispoziţiunile prezentului decret, pana la 30 Iunie 1949.
R. A. T. A. va stabili în amãnunt, prin instrucţiuni, organizarea interioarã şi normele de funcţionare ale unitãţilor sale.
ART. 31
Toate actele şi contractele R. A. T. A., au puterea actelor autentice, fãrã alta formalitate decât investirea lor cu semnatura şi sigiliul administraţiei.
Transcrierea sau înscrierea acestor acte se va face la cererea administraţiei înaintatã tribunalului, notarului sau judecãtoriei de carte funduara, fãrã a fi nevoe de prezenta pãrţilor.
În vederea executãrii, actelor şi contractelor vor fi investite cu formula executorie, la alegerea R. A. T. A., fie de Tribunalul Ilfov, fie de judecãtoria în raza cãreia se afla domiciliul sau sediul unuia dintre debitori, persoana fizica sau juridicã.
ART. 32
La judecãtoria popririlor de orice natura R. A. T. A. poate face declaraţiuni legale şi arata situaţia reţinerilor şi a disponibilului printr-o adresa oficialã, care face dovada în justiţie, chiar în lipsa R. A. T. A.
ART. 33
Legea Nr. 323 din 1946 , pentru înfiinţarea Regiei Autonome de Transporturi cu Autovehicule, din 30 Aprilie 1946, precum şi orice alte dispoziţiuni contrarii prezentului decret se abroga.

C. I. PARHON
MARIN FLOREA IONESCU

Ministrul comunicaţiilor,
Prof. ing. N. Profiri

Ministrul finanţelor,
Vasile Luca

Ministrul justiţiei,
A. Bunaciu
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016