Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 165 din 20 iunie 1961  pentru ratificarea Conventiei intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 165 din 20 iunie 1961 pentru ratificarea Conventiei intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 1 iulie 1961
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romane decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Convenţia între Republica Populara Romana şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnatã la Bucureşti, la 24 decembrie 1960.

Preşedintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ


CONVENŢIE
între Republica Populara Romana şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale

Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane şi Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
calauzite de dorinta de a dezvolta şi adinci prietenia şi colaborarea între cele doua state şi în domeniul prevederilor sociale,
au hotãrît sa încheie prezenta Convenţie şi în acest scop au numit împuterniciţii lor:
Prezidiul Marii Adunãri Naţionale a Republicii Populare Romane pe Dr. Octavian Berlogea, Adjunct al Ministrului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale al Republicii Populare Romane;
Prezidiul Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe G.E.Cebotarev, insarcinatul cu afaceri ad interim al U.R.S.S. în Republica Populara Romana,
care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma,

au convenit asupra celor ce urmeazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
1 Prezenta Convenţie cuprinde toate formele de prevederi sociale ce se acorda cetãţenilor şi care sînt stabilite sau vor fi stabiltie prin legislaţia Pãrţilor Contractante.
2. Prin prevederi sociale se înţelege tot felul de pensii şi ajutoare (în bani şi în natura), care se acorda cetãţenilor în caz, de batrinete, boala, sarcina, naştere, invaliditate, în caz de pierdere a susţinãtorului, precum şi în alte cazuri prevãzute de legislaţia Pãrţilor Contractante.
ART. 2
Cetãţenii uneia din Pãrţile Contractante, precum şi membrii familiilor lor, care locuiesc permanent pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante se vor bucura de acelaşi regim ca şi cetãţenii acestei Pãrţi Contractante, în toate problemele privind prvederile sociale şi raporturile de munca.

CAP. 2
Realizarea prevederilor sociale

ART. 3
1. La realizarea prevederilor sociale se aplica legislaţia Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã cetãţeanul, în mãsura în care în prezenta Convenţie nu se prevede altfel.
2. Prevederile sociale se acorda de cãtre organele competente ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã cetatenul solicitant, dacã prezenta Convenţie nu prevede altfel.
ART. 4
1. La acordarea pensiilor şi ajutoare se ia în considerare în întregime vechimea în munca şi perioada de activitate asimilatã cu vechimea în munca de pe teritoriul ambelor Pãrţi Contractante, inclusiv vechimea pentru obţinerea pensiei în condiţii şi cuantumuri favorabile, confirmate de organele competente ale acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia au fost cistigate.
2. Vechimea în munca se calculeazã, de fiecare Parte Contractantã, potrivit legislaţiei acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia şi-a desfãşurat munca sau activitatea asimilatã cu aceasta.
ART. 5
1. Pensiile se stabilesc şi se plãtesc de cãtre organele competente ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã cetãţeanul îndreptãţit la data cererii de pensie, în conformitate cu legislaţia acestei Pãrţi Contractante.
2. Dacã pensionarul se muta de pe teritoriul unei Pãrţi Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, organul de prevederi sociale care a plãtit pensia va sista plata pensiei la sfîrşitul lunii în care a avut loc mutarea. Organele competente ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia s-a mutat pensionarul, acorda acestuia dupã mutarea sa, pensia potrivit legislaţiei statului lor, începînd cu prima zi a lunii urmãtoare aceleia în care a avut loc mutarea. Dreptul la pensie nu va fi revizuit în acele cazuri cînd legislaţia acestei Pãrţi Contractante prevede pensii de acelaşi fel.
3. Dacã pensionarul care s-a mutat se va reintoarce pe teritoriul Partii Contractante unde a domiciliat iniţial, organul de prevederi sociale al acestei Pãrţi Contractante va relua plata pensiei din prima zi a lunii urmãtoare reintoarcerii pensionarului.
4. Pentru cetãţenii care s-au mutat de pe teritoriul unei Pãrţi Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante şi au lucrat dupã mutare, cuantumul pensiilor şi al ajutoarelor se calculeazã luind ca baza salariul mediu tarifar, cîştigul mediu lunar, în conformitate cu legile acelei Pãrţi pe teritoriul cãreia s-au mutat.
Pentru cetãţenii care s-au mutat de pe teritoriul unei Pãrţi Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante şi nu au lucrat dupã mutare, cuantumul pensiilor şi al ajutoarelor se calculeazã luindu-se ca baza salariul mediu tarifar (cîştigul mediu lunar) al lucrãtorului cu o calificare corespunzãtoare şi care desfãşoarã o activitate similarã la data stabilirii pensiei sau a ajutorului în ţara în care s-au mutat.
ART. 6
1. Ajutoarele pentru pierderea temporarã a capacitãţii de munca, ajutoarele pentru întreţinerea şi educarea copiilor, pentru sarcina şi naştere, la naşterea unui copil şi alte ajutoare se stabilesc şi se plãtesc de cãtre organele competente ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia cetãţeanul locuieşte permanent, în conformitate cu legislaţia acestei Pãrţi Contractante.
2. În caz de mutare, de pe teritoriul unei Pãrţi Contractante pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, a cetãţeanului care primeşte ajutor, plata ajutorului se sisteaza începînd din ziua mutãrii. Organele competente ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia s-a mutat cetãţeanul stabilesc în acest caz ajutorul în conformitate cu legislaţia statului lor, începînd din ziua sistãrii plãţii ajutorului.
ART. 7
Cetãţenilor uneia din Pãrţile Contractante care domiciliazã pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, li se acorda ajutor şi asistenta socialã necesarã de cãtre organele competente ale acestei Pãrţi în cazul ca au nevoie, în acelaşi volum şi în aceleaşi condiţiuni ca cetãţenilor proprii.
ART. 8
1. Cetãţenilor unei Pãrţi Contractante, aflaţi pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, li se acorda asistenta şi îngrijire medicalã în condiţiile prevãzute petru cetãţenii proprii.
2. Condiţiile de trimitere a cetãţenilor unei Pãrţi Contractante la tratament în instituţiile medicale ale celeilalte Pãrţi Contractante, se reglementeazã prin acorduri speciale.
ART. 9
Toate cheltuielile legate de acordarea drepturilor de prevederi sociale potrivit prezentei Convenţii le suporta Partea Contractantã care le acorda şi nu se deconteazã între Pãrţile Contractante.
ART. 10
1. Lucrãtorilor reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale, precum şi lucrãtorilor din alte instituţii ale unui stat aflaţi în celãlalt stat, li se acorda prevederile sociale de cãtre organele competente şi conform legislaţiei statului trimiţãtor, dacã lucrãtorii mentionati sînt cetãţeni ai acestui stat. Aceasta dispoziţie se aplica şi la acordarea prevederilor sociale muncitorilor şi funcţionarilor angajaţi la lucrãtorii instituţiilor menţionate, dacã ei sînt cetãţeni ai statului trimiţãtor.
Lucrãtorilor din întreprinderile unui stat, care sînt trimişi la lucru pe teritoriul celuilalt stat, li se acorda prevederile sociale de cãtre organele competente şi conform legislaţiei statului pe teritoriul cãruia se afla organele de conducere ale acestor întreprinderi.
2. În ceea ce priveşte asistenta medicalã pentru cetãţenii mentionati la pct. 1 al acestui articol se aplica dispoziţiile articolului 8 al prezentei Convenţii.
3. Pensiile personale care se acorda pentru merite deosebite se plãtesc de acea Parte Contractantã care le-a stabilit.
ART. 11
Cererile şi celelalte acte care au fost depuse, în termenul prevãzut de lege, la organele sau la instituţiile competente ale uneia din Pãrţile Contractante se considera de asemenea depuse în timp util la organele sau instituţiile competente ale celeilalte Pãrţi Contractante.
În acest caz, actele trebuie imediat transmise organului competent al celeilalte Pãrţi Contractante.

CAP. 3
Colaborarea între organele de prevederi sociale

ART. 12
1. Pãrţile Contractante vor colabora în toate problemele privind realizarea prevederilor sociale.
În acest scop, instituţiile şi organele centrale competente ale Pãrţilor Contractante vor face schimb de experienta, prin:
a) schimb de literatura de specialitate şi publicaţii periodice;
b) schimb de publicaţii în probleme de legislaţia muncii;
c) publicaţii privind dezvoltarea prevederilor sociale şi rezultatele obţinute de cealaltã Parte Contractantã;
d) vizite reciproce ale specialiştilor în domeniul prevederilor sociale;
e) schimb de informaţii asupra rezultatelor obţinute în munca de cercetãri ştiinţifice.
2. Instituţiile şi organele centrale competente ale Pãrţilor Contractante se vor informa reciproc asupra legislaţiei în vigoare privind problemele de prevederi sociale şi asupra modificãrilor ulterioare ale acesteia.
ART. 13
1. În rezolvarea problemelor de prevederi sociale, organele şi instituţiile competente ale unei Pãrţi Contractante vor acorda asistenta juridicã gratuita organelor şi instituţiilor celeilalte Pãrţi Contractante ca şi organelor şi instituţiilor din propriul lor stat.
Organele sus-menţionate îşi vor pune reciproc la dispoziţie informaţiile necesare asupra împrejurãrilor ce au o importanta hotaritoare pentru acordarea pensiilor sau ajutoarelor cuvenite cetãţenilor, luind de asemenea mãsurile necesare pentru stabilirea acestor împrejurãri.
2. Actele care au fost eliberate pe teritoriul unei Pãrţi Contractante în forma autenticã sau legalizate de cãtre organele de stat competente se accepta pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante fãrã legalizare.
3. Actele şi materialul de arhiva necesare pentru stabilirea pensiilor şi ajutoarelor în conformitate cu prezenta Convenţie se vor pune la dispoziţie la cererea organelor competente de prevederi sociale ale celeilalte Pãrţi Contractante.
ART. 14
Consulii unei Pãrţi Contractante au dreptul ca, direct sau prin împuterniciţi, sa reprezinte în problemele de prevederi sociale pe cetãţenii statului lor în fata organelor de prevederi sociale, a instanţelor judecãtoreşti şi a altor instituţii ale celeilalte Pãrţi Contractante.
ART. 15
1. La aplicarea prezentei Convenţii, organele de prevederi sociale ale Pãrţilor Contractante stabilesc contact reciproc prin organele lor centrale a cãror denumire Pãrţile Contractante o vor comunica, reciproc, la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.
2. Problemele nerezolvate de cãtre organele centrale se vor soluţiona pe cale diplomaticã.
ART. 16
Pãrţile Contractante vor aplica prezenta Convenţie în strinsa colaborare cu organizaţiile sindicale ale ţãrilor lor.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 17
1. La acordarea pensiilor şi ajutoarelor în conformitate cu prezenta Convenţie, organele competente iau în considerare vechimea în munca cistigata în ambele state pînã la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii.
2. Dispoziţiile prevãzute la art. 5 din prezenta Convenţie se extind şi asupra cazurilor cînd dreptul la pensie a luat naştere pînã la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii. Totuşi, stabilirea şi plata pensiilor se va face în conformitate cu legislaţia Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã solicitatorul pensiei.
3. Pensiile care au fost acordate de cãtre organele competente ale unei Pãrţi Contractante pînã la intrarea în vigoare a prezentei Convenţii şi care au fost transferate pe teritoriul celuilalt stat, se pãstreazã şi vor fi plãtite de organele competente ale acelei Pãrţi Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã pensionarul.
ART. 18
1. Prezenta Convenţie va fi supusã ratificãrii şi va intra în vigoare de la data de întîi a lunii urmãtoare schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Moscova.
2. Prezenta Convenţie se încheie pentru un termen de cinci ani. Termenul de valabilitate se prelungeşte de fiecare data pe cîte cinci ani, dacã nici una dintre Pãrţile Contractante nu o va denunta cu cel puţin şase luni înainte de expirarea termenului.
3. În caz de denunţare a prezentei Convenţii, pensiile stabilite şi plãtite în baza Convenţiei sînt asimilate cu pensiile acordate potrivit legislaţiei Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã pensionarul.
Drepturile care au luat naştere în conformitate cu dispoziţiile prezentei Convenţii rãmîn în vigoare, în cazul denunţãrii ei.
Prezenta Convenţie a fost întocmitã la Bucureşti, la 24 decembrie 1960, în doua exemplare, fiecare în limbile romana şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

Din împuternicirea Prezidiului
Marii Adunãri Naţionale
a Republicii Populare Romane
ss. Dr. Octavian Berlogea

Din împuternicirea Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste
ss. G. E. Cebotarev


PROTOCOL
la Convenţia încheiatã între Republica Populara Romana şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnatã la Bucureşti, la 24 decembrie 1960

La semnarea prezentei Convenţii, Pãrţile Contractante au convenit asupra celor ce urmeazã:

La articolul 1
Dispoziţiile Convenţiei se extind şi asupra tuturor celorlalte forme de prevederi sociale, care se acorda în conformitate cu legislaţia Pãrţilor, luptãtorilor antifascisti, precum şi persoanelor care au fost în serviciul Forţelor Armate ale Republicii Populare Romane sau ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

La articolele 5 şi 6
Mutarea unei persoane pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante în sensul articolelor 5 şi 6 se considera ca are loc atunci cînd persoana se muta pe teritoriul acestei Pãrţi Contractante cu acordul organelor respective ale ambelor Pãrţi Contractante. În cazul în care mutarea prsoanei a avut loc înainte de intrarea în vigoare a prezentei Convenţii, se presupune ca a existat acordul pentru aceasta mutare, în mãsura în care din împrejurãri nu rezulta contrariul.

La articolul 17 punctul 3
1. În decurs de o luna dupã intrarea în vigoare a Convenţiei, ambele Pãrţi Contractante îşi vor transmite reciproc listele de pensionari cãrora, înainte de intrarea în vigoare a Convenţiei, li s-a stabilit pensii de cãtre organele competente de prevederi sociale ale uneia din Pãrţile Contractante, pensii care se transferau pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante. Organele competente de prevederile sociale ale Pãrţilor Contractante, care transfera pensiile cetãţenilor domiciliaţi pe teritoriul celeilalte Pãrţi Contractante, vor sista transferul pensiilor menţionate, la expirarea celei de a treia luni calendaristice socotitã de la data cînd s-a fãcut schimbul listelor de pensionari. Organele competente de prevederi sociale ale Partii Contractante pe teritoriul cãreia domiciliazã aceşti cetãţeni, le vor plati pensiile începînd de la a patra luna calendaristicã dupã schimbul listelor de pensionari, în cuantumul anterior stabilit, dacã cuantumul pensiilor este mai mare decît acele pensii care ar putea fi stabilite în conformitate cu articolul 5 al Convenţiei. Totuşi, cuantumul pensiei nu poate fi mai mare decît cuantumul maxim şi nici mai mic decît cuantumul minim al felului de pensie respectiv prevãzut de legislaţia tarii în care domiciliazã pensionarul.
2. Dispoziţiile cuprinse la articolul 9 al Convenţiei potrivit cãrora nu au loc decontãri reciproce pentru cheltuielile legate de acordarea prevederilor sociale se aplica şi în cazurile menţionate la punctul 1.
Prezentul Protocol face parte integrantã din Convenţia încheiatã între Republica Populara Romana şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale.
Întocmitã la Bucureşti, la 24 decembrie 1960, în doua exemplare, în limbile romana şi rusa, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

Din împuternicirea Prezidiului
Marii Adunãri Naţionale
a Republicii Populare Romane
ss. Dr. Octavian Berlogea

Din împuternicirea Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste
ss. G. E. Cebotarev

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016