Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 155 din 7 mai 1986  privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei si petrolului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 155 din 7 mai 1986 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a activitatii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei si petrolului

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 27 din 9 mai 1986


Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţeazã Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului, ca organ de lucru în subordinea Consiliului de Miniştri, având sarcina de a asigura coordonarea, la nivelul întregii economii, a activitãţii de producţie din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului şi de a soluţiona în mod operativ problemele complexe care apar în ramurile sale de activitate, în vederea realizãrii ritmice a sarcinilor de plan.
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului stabileşte mãsuri pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid şi de stat în ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului şi rãspunde de aplicarea lor în deplina concordanta cu progresul tehnic, cu cerinţele curente şi de perspectiva ale dezvoltãrii economiei naţionale.
ART. 2
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului, în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, colaboreazã cu ministerele, cu celelalte organe centrale de stat şi cooperatiste, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, institute de cercetare şi proiectare, precum şi cu institutele de învãţãmânt superior.
ART. 3
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului raporteazã trimestrial şi ori de câte ori este nevoie Consiliului de Miniştri asupra modului în care îşi îndeplineşte atribuţiile ce-i revin şi asupra principalelor probleme din ramurile sale de activitate şi face propuneri pentru îmbunãtãţirea activitãţii din aceste ramuri.

CAP. 2
Atribuţii

ART. 4
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului are urmãtoarele atribuţii:
Atribuţii comune:
a) urmãreşte şi rãspunde de modul cum se îndeplinesc sarcinile de producţie şi export şi ia mãsuri operative pentru rezolvarea problemelor complexe care apar, în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului;
b) urmãreşte şi ia mãsuri pentru aplicarea şi perfecţionarea noului mecanism economico-financiar, a autoconducerii şi autogestiunii muncitoresti, în scopul creşterii productivitatii muncii, reducerii costurilor şi creşterii eficientei economice;
c) analizeazã şi rãspunde de modul cum sunt utilizate capacitatile de producţie şi ia mãsuri pentru creşterea indicelui de utilizare a instalaţiilor şi utilajelor, precum şi pentru atingerea parametrilor proiectati la noile instalaţii puse în funcţiune;
d) urmãreşte şi rãspunde de aplicarea programelor stabilite pentru modernizarea tehnologiilor, îmbunãtãţirea organizãrii producţiei, extinderea automatizarii proceselor de producţie, reducerea consumurilor specifice, întreţinerea şi repararea corespunzãtoare a instalaţiilor, ridicarea calificãrii personalului;
e) participa la elaborarea studiilor şi programelor de dezvoltare, ţinând seama de orientãrile şi tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic, precum şi perspectivele de dezvoltare în ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului;
f) urmãreşte aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale şi asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din acestea;
g) participa la elaborarea programelor de cercetare ştiinţificã, promovand concepţii şi idei noi, şi ia mãsuri pentru introducerea mai rapida a progresului tehnic în ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului.
Atribuţii specifice:
1. În ramura chimiei:
a) coordoneazã pe intreaga economie, în profil de ramura şi teritorial, înfãptuirea programelor privind dezvoltarea bazei de materii prime şi produse chimice, medicamente, produse ale metalurgiei neferoase, celuloza şi hârtie, îngrãşãminte chimice;
b) asigura pe ansamblul ramurii îndrumarea şi controlul utilizãrii rationale a mijloacelor de producţie, asimilarea de produse noi şi perfecţionarea celor existente, ridicarea continua a calitãţii produselor, aplicarea rapida în producţie a rezultatelor cercetãrii, valorificarea superioarã a materiilor prime.
2. În ramura petrochimiei:
a) coordoneazã intreaga activitate de prelucrare a ţiţeiului şi din petrochimie, luând mãsurile corespunzãtoare în vederea valorificãrii superioare a materiilor prime, a produselor petroliere şi a produselor petrochimice;
b) analizeazã şi controleazã modul în care ministerele şi celelalte organe centrale şi locale îşi îndeplinesc sarcinile din programele privind dezvoltarea bazei de materii prime şi materiale, în ramura petrochimiei, a firelor şi fibrelor sintetice, a prelucrãrii cauciucului şi a maselor plastice, urmãrind utilizarea raţionalã a acestora.
3. În ramura geologiei:
a) coordoneazã pe intreaga economie activitatea de cercetare geologica a solului şi subsolului, pentru punerea în evidenta a tuturor substanţelor minerale, prin metode geologice, geofizice, geochimice şi altele, precum şi de determinare a rezervelor de substanţe minerale utile, şi stabilirea condiţiilor de valorificare;
b) analizeazã periodic modul de realizare a sarcinilor de creştere a rezervelor de petrol şi gaze, precum şi a celor de creştere a rezervelor pentru substanţe minerale solide, potrivit cu planurile anuale şi de perspectiva;
c) urmãreşte intensificarea şi diversificarea cercetãrilor geologice de noi zone şi adancimi, precum şi valorificarea complexa a datelor rezultate din lucrãrile de prospecţiuni şi explorari, în vederea creşterii rezervelor de substanţe minerale utile.
4. În ramura petrolului:
a) participa la elaborarea studiilor şi programelor privind proportiile, nivelurile, ritmurile şi direcţiile de dezvoltare în perspectiva a ramurilor şi subramurilor din unitãţile de profil;
b) urmãreşte punerea în exploatare la termenele prevãzute a zãcãmintelor noi descoperite atât pe uscat, cat şi pe platoul continental romanesc al Marii Negre, utilizarea completa a întregului fond de sonde în producţie, realizarea sarcinilor privind forajul şi exploatarea sondelor de mare adancime, aplicarea şi extinderea procedeelor pentru creşterea factorului de recuperare a ţiţeiului din zãcãminte şi utilizarea cu maxima eficienta a instalaţiilor şi utilajelor din dotare;
c) urmãreşte executarea programului de lucrãri geologice şi de realizare a sarcinilor de rezerve de petrol şi gaze stabilite în conformitate cu prevederile planului naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
d) urmãreşte exploatarea raţionalã a zãcãmintelor de ţiţei şi gaze şi ia mãsurile de adaptare a activitãţii de producţie în funcţie de condiţiile noi de zacamant.
ART. 5
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului analizeazã şi dezbate proiectele de acte normative din ramurile sale de activitate care se propun spre însuşire şi promovare Consiliului de Miniştri şi face propuneri de imbunatatire a legislaţiei din aceste ramuri.

CAP. 3
Organizare şi funcţionare

ART. 6
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului este format din 45 - 55 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice şi altor organe centrale, precum şi conducatori ai unor unitãţi de cercetare, proiectare şi producţie.
Consiliul are în conducerea sa un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
ART. 7
Problemele curente ale activitãţii consiliului se rezolva de biroul sau executiv, care este alcãtuit din 5 - 7 membri.
Biroul executiv se compune din preşedinte, vicepreşedinţii consiliului şi membri.
ART. 8
Preşedintele Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului este un viceprim-ministru al guvernului şi se numeşte prin decret prezidential.
Vicepreşedinţii, membrii consiliului şi ai biroului sau executiv se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri, la propunerea preşedintelui consiliului.
Secretarul Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului este un vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii.
ART. 9
Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului, biroul executiv şi fiecare membru în parte rãspund în fata Consiliului de Miniştri pentru intreaga lor activitate.
ART. 10
Consiliul se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în şedinţe plenare, la convocarea biroului sau executiv sau a preşedintelui, şi adopta hotãrâri.
Biroul executiv al consiliului se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, şi adopta decizii.
ART. 11
În cadrul Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului se organizeazã urmãtoarele secţiuni de specialitate:
a) Secţiunea pentru chimie;
b) Secţiunea pentru petrochimie;
c) Secţiunea pentru geologie;
d) Secţiunea pentru petrol.
Secţiunile Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului vor fi constituite din membrii consiliului şi specialişti din cadrul ministerelor şi celorlalte organe centrale, precum şi specialişti din unitãţi de cercetare, proiectare şi producţie.
Componenta şi atribuţiile secţiunilor se aproba de consiliu, la propunerea biroului executiv.
ART. 12
Mãsurile stabilite de Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului şi de biroul sau executiv sunt obligatorii pentru toate ministerele şi organele centrale şi locale care au în subordinea lor unitãţi care desfãşoarã activitãţi în ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului.
ART. 13
Ministerele şi celelalte organe centrale şi locale au obligaţia de a acţiona, potrivit legii, pentru îndeplinirea mãsurilor stabilite de Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului şi de biroul sau executiv.
ART. 14
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului are un aparat de specialitate care pregãteşte lucrãrile necesare desfãşurãrii activitãţii consiliului, biroului sau executiv şi ale secţiunilor de specialitate şi asigura aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului şi a deciziilor biroului executiv.
Activitatea aparatului de specialitate este coordonata de secretarul aparatului, numit prin hotãrâre a Consiliului de Miniştri.
Atribuţiile personalului de execuţie din aparatul de specialitate şi consiliului se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliu.
Numãrul maxim de personal, nomenclatorul specific de funcţii şi modul de retribuire a acestora, pentru aparatul de specialitate al Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului, sunt prevãzute în anexa*), care face parte integrantã din prezentul decret.
ART. 15
Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, precum şi unitãţile subordonate acestora, vor pune la dispoziţia Consiliului de coordonare a activitãţii din ramurile chimiei, petrochimiei, geologiei şi petrolului datele şi documentaţiile cerute, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.
___________
*) Anexa se comunica instituţiilor interesate.

NICOLAE CEAUŞESCU
Preşedintele
Republicii Socialiste România──────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016