Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 137 din 23 martie 1964  pentru ratificarea Acordului intre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia, privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, pe fluviul Dunarea    Twitter Facebook
Cautare document

DECRET nr. 137 din 23 martie 1964 pentru ratificarea Acordului intre Republica Populara Romana si Republica Socialista Federativa Iugoslavia, privind realizarea si exploatarea Sistemului hidroenergetic si de navigatie Portile de Fier, pe fluviul Dunarea

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 7 din 8 iunie 1964


Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratifica Acordul între Republica Populara Romina şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia, privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad, la 30 noiembrie 1963.


Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ


ACORD
între Republica Populara Romina şi Republica Socialistã Federativã Iugoslavia, privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, pe fluviul Dunarea

Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romane, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Preşedintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, având în vedere;
- dorinta celor doua tari de a face posibila, printr-o colaborare economicã şi tehnica, utilizarea în interesul popoarelor lor a resurselor hidroenergetice ale fluviului Dunarea, care le aparţin, precum şi de a contribui în acelaşi timp la folosirea în interesul general a posibilitãţilor oferite de acest fluviu pentru dezvoltarea navigaţiei;
- hotãrârea celor doua tari de a trece la valorificarea în sectorul Porţile de Fier a potenţialului hidroenergetic al Dunãrii şi, ţinând seama de Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunare, din 18 august 1948, de a ameliora condiţiile de navigaţie în acest sector;
au cãzut de acord asupra urmãtoarelor:

ART. 1
Pãrţile contractante se obliga sa construiascã şi sa exploateze, în condiţiile prevãzute în prezentul Acord, Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, pe fluviul Dunarea, denumit în textul care urmeazã: "Sistemul Porţile de Fier".
ART. 2
1. Sistemul Porţile de Fier, a cãrui realizare şi exploatare formeazã obiectul prezentului Acord, se compune din:
A) obiecte şi lucrãri pentru utilizarea potenţialului hidroenergetic al fluviului Dunarea şi pentru ameliorarea condiţiilor de navigaţie în sectorul Porţile de Fier; aceste obiecte şi lucrãri sunt amplasate în zona dintre localitãţile Gura Vaii şi Sip şi cuprind în principal:
a) doua centrale electrice cu aceiaşi parametri şi caracteristici tehnice, una lângã malul stang şi alta lângã malul drept al Dunãrii, legate între ele printr-o linie electrica de inalta tensiune;
b) un baraj deversor în albia Dunãrii;
c) doua ecluze cu aceiaşi parametri şi caracteristici tehnice, una lângã malul stang şi alta lângã malul drept al Dunãrii;
d) o sosea şi lucrãrile necesare pentru construirea ulterioara a unei cai ferate pe baraj;
e) albia amenajatã a Dunãrii în aval de baraj;
B) obiecte şi lucrãri auxiliare necesare exploatãrii obiectelor prevãzute la punctul A, literele a, b şi c din prezentul articol;
C) obiecte şi lucrãri a cãror executare este determinata de crearea lacului de acumulare şi de necesitatea protejãrii lacului de acumulare şi de necesitatea protejãrii terenurilor riverane ale lacului de acumulare.
2. Obiectele şi lucrãrile care formeazã Sistemul Porţile de Fier vor fi detaliate şi precizate prin Sarcina de proiectare a Sistemului, care se va elabora conform prevederilor prezentului Acord.
ART. 3
1. Sistemul Porţile de Fier se va construi astfel încât sa permitã exploatarea cu nivelul biefului amonte variabil pana la cota 69,50 metri deasupra Marii Adriatice, la baraj.
2. Debitul instalat va fi de 8500 metri cubi pe secunda, puterea instalata în cele doua centrale electrice de cca. 2 milioane kW, iar producţia medie anuala totalã de energie electrica de cca. 10 miliarde kWh.
3. Camerele ecluzelor vor avea lungimea utila de 310 metri, lãţimea utila de 34 metri şi adâncimea la prag de 4,50 metri.
4. Caracteristicile tehnice şi parametri obiectelor şi lucrãrilor Sistemul Porţile de Fier se vor preciza prin Sarcina de proiectare a Sistemului.
ART. 4
1. Regimul de funcţionare a Sistemul Porţile de Fier va fi organizat astfel încât nivelul apelor Dunãrii sa nu depãşeascã la gura Nerei cota 68,00 metri deasupra Marii Adriatice în perioadele în care depãşirea acestui nivel ar provoca pagube terenurilor riverane ale lacului de acumulare, cu excepţia perioadelor în care nivelul în regim natural este mai mare decât aceasta cota. Lucrãrile pentru protejarea terenurilor riverane se vor executa în volumul necesar pentru a permite menţinerea nivelului Dunãrii la gura Nerei la cota 68,00 metri deasupra Marii Adriatice.
2. Pãrţile contractante vor stabili ulterior, de comun acord, oportunitatea şi condiţiile suportãrii comune a investiţiilor şi cheltuielilor de exploatare suplimentare pentru regimul de funcţionare a Sistemul Porţile de Fier cu nivelul de retenţie maxima de lungã durata al apelor Dunãrii la gura Nerei la cota 69,50 metri deasupra Marii Adriatice.
ART. 5
1. Mãrimea totalã a investiţiilor necesare pentru realizarea Sistemul Porţile de Fier este de circa 400 milioane dolari SUA. Aceasta suma va fi precizatã conform prevederilor Convenţiei privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
2. În suma investiţiilor, prevãzutã la punctul 1 al prezentului articol, sunt cuprinse şi despãgubirile pentru pagubele provocate direct pe teritoriile celor doua State prin inundarea sau scoaterea din folosinta de bunuri, prin strãmutarea sau adaptarea de construcţii şi instalaţii sau prin întreruperea folosirii acestora, apãrute ca urmare a creãrii lacului de acumulare al Sistemul Porţile de Fier. Modul de stabilire a pagubelor şi de calcul al despãgubirilor se reglementeazã prin Convenţia privind despãgubirile pentru pagube.
3. În suma prevãzutã la punctul 1 din prezentul articol se include 95 milioane dolari SUA, care reprezintã valoarea obiectelor şi lucrãrilor necesare şi suficiente pentru îmbunãtãţirea în sectorul Porţile de Fier a condiţiilor actuale de navigaţie. Cele doua Pãrţi contractante vor credita cu aceasta suma, în cote egale, Administraţia Fluviala a Portilor de Fier, urmând ca aceasta suma sa le fie restituitã conform prevederilor art. 6, pct. 2 din prezentul Acord.
ART. 6
1. Cele doua Pãrţi contractante vor participa cu cote egale la investiţiile totale prevãzute la articolul 5 din prezentul Acord.
2. Suma care se investeste pentru imbunatatirera condiţiilor de navigaţie în sectorul Portilor de Fier, arãtatã la art. 5, pct. 3 din prezentul Acord, va fi recuperatã de Administraţia Fluviala a Portilor de Fier prin taxe corespunzãtoare pe care aceasta le stabileşte în conformitate cu prevederile Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunare, din 18 august 1948, şi ale art. 18, pct. 5 din prezentul Acord, şi va fi restituitã în cote egale celor doua Pãrţi care au creditat aceasta suma.
ART. 7
1. Fiecare Parte contractantã va executa obiectele şi lucrãrile din Sistemul Porţile de Fier, situate pe teritoriul sau.
2. În scopul egalizarii participãrii celor doua Pãrţi la investiţiile totale pentru realizarea Sistemul Porţile de Fier; Pãrţile contractante au convenit ca acea Parte, pe al carei teritoriu valoarea investiţiilor este mai mica decât jumãtate din valoarea totalã a investiţiilor Sistemului Porţile de Fier, va executa, prin excepţie de la prevederile punctului 1 al prezentului articol, anumite obiecte şi lucrãri pe teritoriul celeilalte Pãrţi, în cadrul Sistemului Porţile de Fier. Modul de aplicare a acestei prevederi este reglementat prin Convenţia privind execuţia lucrãrilor şi prin Convenţia privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
3. Fiecare Parte contractantã va finanta obiectele şi lucrãrile pe care le executa, indiferent pe al cãrui teritoriu acestea sunt situate.
ART. 8
Cele doua Pãrţi contractante au cãzut de acord sa foloseascã la toate nivelele de retenţie, în cote egale, potenţialul hidroenergetic amenajat prin Sistemul Porţile de Fier, pe toatã durata existenţei acestui Sistem. Modul de aplicare a acestei prevederi este reglementat prin Convenţia privind exploatarea Sistemului Porţile de Fier.
ART. 9
1. Actuala frontiera între cele doua State pe Dunare rãmâne neschimbata, cu excepţia zonei obiectului principal, unde se vor face urmãtoarele rectificari;
a) în termen de nouãzeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, frontiera se va modifica astfel încât, de la punctul unde actuala frontiera atinge latura amonte a fundaţiei barajului, se va abate pe albia fluviului de-a lungul laturii amonte a fundaţiei barajului, pana la mijlocul barajului deversor, de unde se va abate în unghi drept şi va intersecta barajul deversor la mijloc şi apoi se va abate pe albia fluviului de-a lungul laturii aval a radierului barajului, cãtre malul stang al Dunãrii, pana la punctul unde se va intalni cu actuala frontiera; aceasta rectificare se va efectua conform configuraţiei barajului din Sarcina de proiectre a Sistemului Porţile de Fier;
b) în termen de treizeci de zile de la verificarea şi recepţia tehnica a barajului, efectuatã în sensul art. 30 din Convenţia privind executarea lucrãrilor, frontiera se va modifica din nou, astfel încât din punctul unde, în aval de baraj, se intersecteazã actuala frontiera şi linia dreapta trasa perpendicular pe baraj la mijlocul barajului deversor pe la mijloc pana la latura amonte a fundaţiei barajului şi de aici va urma în amonte de baraj în linie dreapta şapte sute metri pana la frontiera actuala.
2. Cu privire la modificãrile frontierei, descrise la punctul 1 din prezentul articol, se vor întocmi protocoale speciale. Aceste modificãri vor ramne în vigoare pe toatã durata exploatãrii barajului Sistemului Porţile de Fier, dupã care se va restabili actuala frontiera.
3. Condiţiile de trecere a frontierei în zonele necesare în perioada executãrii Sistemului Porţile de Fier, sunt stabilite prin Protocolul privind trecerea frontierei.
4. Obiectele şi lucrãrile care se vor executa pe baza prezentului Acord pe teritoriul roman, vor fi proprietatea Republicii Populare Romane, iar obiectele şi lucrãrile care se vor executa pe teritoriul iugoslav, vor fi proprietatea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Fiecare Stat va avea drept de proprietate pe partea de baraj deversor pana la secţiunea transversala corespunzãtoare liniei de frontiera pe barajul deversor stabilite conform prevederilor punctului 1 din prezentul articol.
ART. 10
1. În realizarea şi exploatarea Sistemului Porţile de Fier, Pãrţile contractante vor tine seama de faptul ca acest Sistem reprezintã un întreg din punct de vedere hidroenergetic de navigaţie.
2. Fiecare Parte contractantã este obligatã sa asigure ca obiectele şi lucrãrile Sistemului Porţile de Fier, care-i aparţin şi care conditioneaza funcţionarea normalã a Sistemului ca un întreg hidroenergetic şi de navigaţie, sa fie utilizate în scopurile pentru care au fost construite şi sa fie întreţinute, pe toatã durata normalã de existenta, în stare care sa permite exploatarea în condiţiile prevãzute prin prezentul Acord.
3. În cazul în care uzura fizica normalã a unora din obiectele sau lucrãrile Sistemului Porţile de Fier face imposibila sau impiedica exploatarea Sistemului în condiţiile prevãzute prin prezentul Acord şi prin Convenţia de exploatare, Partea cãreia îi aparţin aceste obiecte sau lucrãri este obligatã sa asigure înlocuirea sau reconstructia lor şi sa suporte cheltuielile acestei înlocuiri sau reconstructii. Cele doua Guverne, la propunerea Comisiei mixte, se vor putea înţelege şi asupra unei alte soluţii tehnice.
4. Cheltuielile de înlocuire sau reconstrucţie a obiectelor şi lucrãrilor care deservesc navigaţia, vor fi finanţate în cote egale de Pãrţile contractante şi vor fi încasate de Administraţia Fluviala a Portilor de Fier prin taxe corespunzãtoare şi restituite în cote egale celor doua Pãrţi care le-au finanţat.
5. Cheltuielile pentru înlocuirea sau reconstructia obiectelor sau instalaţiilor construite în cadurul Sistemului Porţile de Fier pentru apãrarea terenurilor riverane ale lacului de acumulare, în cazurile prevãzute la punctul 3 al prezentului articol se vor suporta, prin excepţie de la acel punct, de cãtre Pãrţile contractante în cote egale, dacã la propunerea Comisiei mixte nu se înţeleg asupra unei alte soluţii.
6. Comisia mixtã va stabili, la punerea în funcţiune definitiva a Sistemului Porţile de Fier, durata normalã de existenta a obiectelor, instalaţiilor şi lucrãrilor prevãzute la pct. 5 din prezentul articol, precum şi ce cheltuieli se vor considera drept cheltuieli de înlocuire sau reconstrucţie.
7. Fiecare Parte contractantã se obliga sa se abţinã de la orice acţiune care ar putea sa provoace piedici în utilizarea obiectelor şi lucrãrilor Sistemului Porţile de Fier, ce aparţin celeilalte Pãrţi.
8. Orice modificare a obiectelor şi lucrãrilor Sistemului Porţile de Fier, care ar putea duce la schimbarea parametrilor obiectelor şi lucrãrilor Sistemului care aparţin celeilalte Pãrţi, se poate efectua numai prin înţelegere prealabilã între cele doua Pãrţi contractante.
ART. 11
1. În scopul realizãrii unei colaborãri şi coordonari permanente, precum şi pentru asigurarea aducerii la îndeplinire şi aplicãrii prevederilor Acordului, Convenţiilor şi Protocoalelor privind Sistemul Porţile de Fier, Pãrţile contractante înfiinţeazã, ca organ mixt al celor doua Guverne, Comisia mixtã romano-iugoslava pentru Porţile de Fier, denumita în textul ce urmeazã: "Comisia mixtã".
2. Atribuţiile Comisiei mixte şi ale organelor acesteia sunt prevãzute prin prezentul Acord, prin Convenţiile şi prin Protocoalele privind Sistemul Porţile de Fier, precum şi prin Statutul Comisiei mixte.
3. Organizarea şi funcţionarea Comisiei mixte se reglementeazã prin Statutul stabilit de cele doua Pãrţi.
ART. 12
1. Fiecare Parte contractantã va desemna organizaţia de proiectare care va elabora, în calitate de Proiectant general, proiectele necesare realizãrii Sistemului Porţile de Fier.
2. Pentru asigurarea realizãrii obiectelor şi lucrãrilor Sistemului Porţile de Fier pe care trebuie sa le execute, fiecare Parte contractantã va desemna câte o organizaţie în calitate de Beneficiar.
3. În scopul coordonãrii şi colaborãrii între Beneficiari, Comisia mixtã va infiinta, ca organ permanent al sau, un Organ local operativ de coordonare constituit din reprezentanţii Beneficiarilor.
ART. 13
1. Fiecare Parte contractantã va desemna câte o întreprindere pentru administrarea, exploatarea şi întreţinerea obiectelor energetice care-i aparţin, din cadrul Sistemului Porţile de Fier.
2. Administraţia Fluviala a Portilor de Fier va administra, exploata şi întreţine obiectele şi lucrãrile din Sistemul Porţile de Fier care deservesc navigaţia.
3. Obiectele şi lucrãrile date în folosinta provizorie în perioada executãrii Sistemului Porţile de Fier, vor fi exploatate şi întreţinute de cãtre Beneficiarul Partii cãreia îi aparţin aceste obiecte şi lucrãri.
4. În scopul coordonãrii activitãţii organizaţiilor prevãzute la pct. 1 şi 2 din prezentul articol care vor administra, exploata şi întreţine obiectele şi lucrãrile Sistemului Porţile de Fier, Comisia mixtã va infiinta un Organ comun de coordonare, constituit din reprezentanţii pe care îi vor desemna aceste organizaţii.
5. Coordonarea permanenta şi operativã a activitãţii celor doua întreprinderi energetice prevãzute la pct. 1 din prezentul articol se va asigura de cãtre un Serviciu comun de dispecer, pe care îl va infiinta Comisia mixtã.
ART. 14
1. Proiectantii generali vor elabora în comun Sarcina de proiectare a Sistemului Porţile de Fier.
2. Sarcina de proiectare trebuie sa conţinã documentaţia tehnico-economicã de baza asupra posibilitatii tehnice şi economicitatii realizãrii Sistemului Porţile de Fier, soluţiilor tehnice, parametrilor principali, amplasamentelor obiectelor şi lucrãrilor, caracteristicilor echipamentului, precum şi asupra tuturor indicilor tehnico-economici necesari.
3. Sarcina de proiectare trebuie sa conţinã, pe lângã documentaţia tehnico-economicã prevãzutã la punctul 2 din prezentul articol, şi:
a) Devizul general al investiţiilor,
b) Planul general de execuţie.
4. Proiectantii generali vor elabora Sarcina de proiectare, precum şi celelalte proiecte şi documentaţii tehnico-economice ale Sistemului Porţile de Fier, în modul prevãzut prin Convenţia privind elaborarea proiectelor, prin Convenţia privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã şi prin Convenţia privind despãgubirile pentru pagube.
5. Avizarea şi expertizarea Sarcinii de proiectare, precum şi a celorlalte proiecte şi documentaţii tehnico-economice, se vor face în conformitate cu prevederile Convenţiei privind elaborarea proiectelor Sistemului Porţile de Fier.
6. Sarcina de proiectare a Sistemului Porţile de Fier se aproba de cele doua Guverne. Celelalte proiecte şi documentaţii tehnico-economice se aproba de cãtre Comisia mixtã sau de cãtre organele împuternicite de acesta.
ART. 15
1. Prin Sarcina de proiectare, Planul general de execuţie şi planurile anuale de execuţie, se vor stabili obiectele şi lucrãrile pe care le va executa fiecare Parte contractantã, precum şi termenele lor de executare. Fiecare Parte contractantã va asigura construcţia şi montajul obiectelor şi lucrãrilor pe care trebuie sa le execute, în termenele stabilite. În acest scop, fiecare Parte contractantã va asigura materialele, echipamentele, utilajul de execuţie şi forta de munca necesarã.
2. Obiectele şi lucrãrile Sistemului Porţile de Fier vor fi executate întru totul în conformitate cu proiectele aprobate în comun potrivit art. 14, punctul 6, din prezentul Acord, cu excepţia obiectelor şi lucrãrilor care, conform prevederilor Convenţiei privind executarea lucrãrilor şi Convenţiei privind despãgubirile pentru pagube, se pot executa de cãtre fiecare Parte dupã proiecte şi concepţii proprii.
3. Pãrţile contractante vor lua mãsurile necesare, prevãzute în Convenţia privind execuţia lucrãrilor, pentru ca, în perioada construirii Sistemului Porţile de Fier, navigaţia sa fie cat mai puţin posibil stanjenita în zona în care se executa lucrãri în albia Dunãrii.
4. Supravegherea îndeplinirii Planului general şi a planurilor anuale de execuţie, controlul calitãţii obiectelor şi lucrãrilor şi verificarea executãrii lor în conformitate cu proiectele, se vor face atât de cãtre fiecare Parte Contractantã, pentru obiectele şi lucrãrile pe care le executa, cat şi în comun de cãtre ambele Pãrţi, potrivit prevederilor Convenţiei privind execuţia lucrãrilor Sistemului Porţile de Fier.
5. Verificarea şi recepţia tehnica ale fiecãrui obiect şi lucrare din cadrul Sistemului Porţile de Fier se vor efectua dupã terminarea executãrii fiecãruia dintre acestea. Verificarea şi recepţia tehnica definitiva a întregului sistem se vor face dupã recepţia tuturor obiectelor şi lucrãrilor. Verificãrile şi receptiile tehnice vor fi efectuate conform prevederilor Convenţiei privind execuţia lucrãrilor.
6. La terminarea executãrii Sistemului Porţile de Fier, Comisia mixtã va întocmi un Proces-verbal prin care se vor constata: terminarea lucrãrilor, cu inventarul obiectelor şi lucrãrilor executate, îndeplinirea obligaţiilor reciproce ale Pãrţilor contractante privind executarea Sistemului Porţile de Fier şi pregãtirea Sistemului pentru punerea în funcţiune completa şi definitiva. Procesul-verbal va fi supus spre aprobare celor doua Guverne. Pentru aplicarea Convenţiei privind exploatarea, Sistemul Porţile de Fier se va considera dat în exploatare la data la care cele doua Guverne îşi notifica reciproc aprobarea acestui Proces-verbal.
ART. 16
1. Toate valorile care se stabilesc sau se deconteazã între Pãrţile Contractante în legatura cu realizarea Sistemului Porţile de Fier, se vor exprima în dolari SUA, pe baza preţurilor medii de pe pieţele mondiale caracteristice, conform prevederilor Convenţiei privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
2. La stabilirea valorii de decontare a investiţiilor se va tine seama de variatia preţurilor pe pieţele mondiale caracteristice, astfel cum este prevãzut în Convenţia privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
3. În cadrul decontãrii între Pãrţile contractante, fiecãrei Partii se recunosc valoarea lucrãrilor pe care le-a executat conform Planului general şi planurilor anuale de execuţie, despãgubirile pentru pagube, precum şi celelalte sume care i se cuvin potrivit Convenţiei privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã. Metoda de calcul a valorii de decontare a investiţiilor şi a soldului care rezulta din decontare este prevãzutã în Convenţia privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
4. Soldul rezultat din decontare se va înscrie în conturi speciale, deschise în acest scop la Banca de Stat a Republicii Populare Romane şi la Banca Nationala a Iugoslaviei. Termenul de deschidere a acestor conturi şi modul lor de funcţionare se vor stabili printr-un aranjament bancar ce se va încheia între cele doua Bãnci. Asupra soldului se va aplica o dobanda de 2,5% anual.
5. În cazul în care, la terminarea executãrii Sistemului Porţile de Fier, va rãmâne între cele doua Pãrţi un sold, acesta, inclusiv dobânzile aferente, va fi lichidat într-un termen de doi ani, în modul în care va fi stabilit de comun acord între cele doua Pãrţi. În cazul în care paritatea aur a dolarului SUA, existenta la data semnãrii prezentului Acord, se va modifica, Pãrţile contractante vor stabili de comun acord mãsurile necesare pentru restabilirea echilibrului financiar la lichidarea soldului, astfel încât nici una din Pãrţi sa nu suporte din aceasta cauza eventuale pierderi.
ART. 17
Pãrţile contractante au cãzut de acord ca Sistemul Porţile de Fier sa fie dat în exploatare completa în anul 1971. În acest scop, Pãrţile au stabilit urmãtoarele termene:
- în cursul trimestrului I 1964 se vor termina Sarcina de proiectare a Sistemului Porţile de Fier şi proiectul organizãrii execuţiei obiectului principal;
- la jumãtatea anului 1964 vor începe lucrãrile pregãtitoare;
- în anul 1965 va începe executarea obiectelor şi lucrãrilor;
- în anul 1970 vor fi date în funcţiune primele agregate ale centralelor electrice.
ART. 18
1. Pãrţile contractante se obliga sa coordoneze exploatarea şi întreţinerea obiectelor şi lucrãrilor, în mãsura necesarã pentru exploatarea raţionalã a întregului Sistem Porţile de Fier, în condiţiile prevãzute prin prezentul Acord.
2. Fiecare Parte contractantã va asigura administrarea, exploatarea şi întreţinerea obiectelor şi lucrãrilor din cadrul Sistemului Porţile de Fier care-i aparţin, în afarã obiectelor şi lucrãrilor pe care cele doua Pãrţi le vor incredinta spre administrare, exploatare şi întreţinere Administraţiei Fluviale a Portilor de Fier, conform Convenţiei privind exploatarea Sistemului Porţile de Fier.
3. Prin excepţie de la prevederile punctului 2 din prezentul articol, lucrãrile de dragare în lacul de acumulare şi alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare pentru evacuarea apelor subterane şi de suprafata provocate de existenta Sistemului Porţile de Fier vor fi efectuate în comun de cele doua Pãrţi, în volumul şi condiţiile prevãzute prin Convenţia privind exploatarea Sistemului Porţile de Fier.
4. Fiecare Parte contractantã, precum şi Administraţia Fluviala a Portilor de Fier vor suporta toate cheltuielile pentru administrarea, exploatarea şi întreţinerea pe care le îndeplinesc conform punctelor 2 şi 3 din prezentul articol.
5. Acoperirea cheltuielilor pentru administrarea, exploatarea şi întreţinerea obiectelor şi lucrãrilor Sistemului Porţile de Fier care deservesc navigaţia, precum şi recuperarea conform art. 6, pct. 2 din prezentul Acord, a sumei investite pentru îmbunãtãţirea condiţiilor de navigaţie în sectorul Porţile de Fier, vor fi asigurate prin taxe, stabilite de cãtre Administraţia Fluviala a Portilor de Fier conform prevederilor Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunare, din 18 august 1948. Taxele vor fi exprimate în franci aur cu greutatea 10/31 grame şi titlul de 0,900. Instrucţiunile privitoare la modalitatea de percepere a acestor taxe vor fi elaborate de Administraţia Fluviala a Portilor de Fier în înţelegere cu Comisia Dunãrii.
6. Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol este reglementat prin Convenţia privind exploatarea Sistemului Porţile de Fier.
7. Pãrţile contractante au convenit sa adapteze în timp util Acordul pentru stabilirea Administraţiei Fluviale a Portilor de Fier, încheiat la 31 mai 1953, corespunzãtor prevederilor prezentului Acord.
ART. 19
1. Responsabilitatea pentru daunele pricinuite terţilor în cursul realizãrii sau exploatãrii Sistemului Porţile de Fier, va cãdea în sarcina organizaţiei de execuţie, respectiv de exploatare, în legatura cu activitatea cãreia s-a pricinuit dãuna. Responsabilitatea organizaţiilor fiecãrei Pãrţi contractante şi competenta de judecata se stabilesc pe baza legislaţiei în vigoare în ţara cãreia îi aparţine organizaţia respectiva.
2. Cazurile de responsabilitate extracontractualã pentru daunele pricinuite în legatura cu activitatea unei organizaţii a uneia din Pãrţile contractante, organizaţiilor celeilalte Pãrţi contractante, se vor examina şi rezolva conform procedurii prevãzute în art. 21 din prezentul Acord.
ART. 20
1. Daunele apãrute în perioada de execuţie, ca o consecinta a forţei majore, la obiectele şi lucrãrile Sistemului Porţile de Fier, vor fi suportate de Partea care executa aceste obiecte şi lucrãri. Aplicarea acestei prevederi la obiectele şi lucrãrile pe care o Parte le executa pe teritoriul celeilalte Pãrţi, este reglementatã prin Convenţia privind stabilirea valorii investiţiilor şi decontarea reciprocã.
2. Daunele apãrute ca o consecinta a forţei majore în perioada exploatãrii Sistemului Porţile de Fier, la obiectele şi lucrãrile a coror avariere sau distrugere ar impiedica sau ar face imposibila pentru ambele Pãrţi exploatarea în cote egale de ambele Pãrţi contractante. Modul de aplicare a acestei prevederi este reglementat prin Convenţia privind exploatarea Sistemului Porţile de Fier.
3. În cazul daunelor apãrute ca o consecinta a forţei majore în perioada exploatãrii la obiectele şi lucrãrile care deservesc navigaţia, cheltuielile pentru repararea sau reconstructia acelor obiecte şi lucrãri vor fi finanţate de cãtre Pãrţile contractante în cote egale şi vor fi încasate de Administraţia Fluviala a Portilor de Fier prin taxe corespunzãtoare şi restituite în cote egale celor doua Pãrţi care le-au finanţat.
4. Daunele apãrute ca o consecinta a forţei majore în perioada exploatãrii Sistemului Porţile de Fier, la obiectele şi lucrãrile care nu sunt prevãzute la punctele 2 şi 3 ale prezentului articol, vor fi suportate de Partea pe teritoriul cãreia sunt situate.
5. Prin forta majorã, în sensul prezentului articol, se considera calamitatile naturale. Apele mari, gheturile şi cutremurele se considera forta majorã numai dacã proportiile lor depãşesc limitele prevãzute în proiectele Sistemului Porţile de Fier.
ART. 21
1. Eventualele diferende în legatura cu interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentului Acord, Convenţiilor şi Protocoalelor privind Sistemul Porţile de Fier, precum şi orice alte litigii cu caracter juridic referitoare la execuţia şi exploatarea Sistemului, se vor rezolva de cãtre Comisia mixtã.
2. Dacã în cadrul Comisiei mixte nu se va ajunge la soluţionarea diferendelor, acestea vor fi supuse celor doua Guverne spre rezolvare pe cale diplomaticã.
3. În cazul în care nu se ajunge la un acord în legatura cu rezolvarea diferendelor în sensul pct. 2 din prezentul articol, Pãrţile contractante se obliga sa rezolve diferendele pe calea arbitrajului şi în acest scop sa ia toate mãsurile necesare pentru ca în termenul cel mai scurt sa constituie o comisie de arbitraj.
4. Pãrţile contractante au cãzut de acord ca în situaţiile prevãzute la punctul 3 din prezentul articol, sa aplice urmãtoarea procedura: în termen de o luna de la cererea uneia dintre Pãrţi, fiecare Guvern va desemna câte un arbitru; arbitrii se vor strãdui sa soluţioneze diferendul; dacã cei doi arbitri nu reuşesc sa gãseascã, de comun acord, o soluţie a diferendului într-un termen de trei luni, aceşti doi arbitri vor alege un al treilea arbitru care nu va fi cetãţean al nici unuia dintre cele doua State; dacã cei doi arbitri nu ajung la un acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru într-un termen de doua luni, cel de-al treilea arbitru va fi desemnat de guvernul unui stat terţ sau de organul de conducere al unei organizaţii internaţionale; dacã apare acest caz, statul terţ sau organizaţia internationala vor fi stabilite de comun acord de cãtre cele doua Guverne în cel mai scurt termen posibil.
ART. 22
Prezentul Acord, Convenţiile, Protocoalele şi toate celelalte documente încheiate cu privire la realizarea şi exploatarea Sistemului Portilor de Fier, enumerate în Actul final semnat astãzi, formeazã un tot unitar. Ele vor fi interpretate şi aplicate în legatura lor reciprocã şi în spiritul principiilor generale ale colaborãrii permanente şi comunitãţii de interese în care au fost încheiate de cele doua Pãrţi.
ART. 23
Prezentul Acord va fi ratificat de ambele pãrţi contractante potrivit dispoziţiilor constituţionale şi legislative ale fiecãrei Pãrţi.

Prezentul Acord se încheie pe timp nelimitat.

Acordul va intra în vigoare în ziua schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la Bucureşti, în termenul cel mai scurt posibil.

Fãcut la Belgrad, la 30 noiembrie 1963, în doua exemplare originale, fiecare în limba romina şi în limba sirbo-croatã, ambele texte având aceeaşi valabilitate.


Preşedintele
Consiliului de Stat al
Republicii Populare Romane
Gheorghe Gheorhiu-Dej

Preşedintele
Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia
Iosip Broz Tito─────────────────────
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice