Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 134 din 2 aprilie 1949  pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoare chimico - farmaceutice, drogherii medicinale si laboratoare de analize medicale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 134 din 2 aprilie 1949 pentru nationalizarea unitatilor sanitare ca: farmaciile urbane resedinte si neresedinte de judet si centre importante muncitoresti, laboratoare chimico - farmaceutice, drogherii medicinale si laboratoare de analize medicale

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 15 bis din 2 mai 1949
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAŢIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMANE

În temeiul art. 44, punctul 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Romane,
Vazand decizia Consiliului de Miniştri cu Nr. 308 din 1 Aprilie 1949,
Emite urmãtorul
DECRET:

CAP. 1

ART. 1
Se nationalizeaza unitãţile sanitare (farmaciile din comunele urbane, resedinte şi neresedinte de judeţ şi centre importante muncitoresti, laboratoarele chimico - farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente şi laboratoarele de analize medicale), în funcţiune sau care şi-au încetat funcţiunea parţial sau total, fãrã a avea autorizaţie de închidere, fie ca sunt exploatate individual, de societãţi de orice fel sau de asociaţii, astfel cum sunt enumerate în tabloul anexat, care face parte integrantã din prezentul decret.
Unitãţile sanitare prevãzute în tabloul anexat sunt considerate naţionalizate, chiar dacã sunt indicate parţial sau inexact, sau dacã şi-au schimbat denumirea sau adresa.
Unitãţile sanitare naţionalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini. Ele vor fi administrate prin Ministerul Sãnãtãţii.
Acţiunile şi pãrţile sociale ale societãţilor, asociaţiilor care au exploatat unitãţile sanitare naţionalizate, prin prezentul decret, trec, de asemenea în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.
Dirigintii de farmacie, directorii, administratorii sau consiliile de administraţie ale unitãţilor sanitare naţionalizate, îşi înceteazã activitatea pe data publicãrii decretului de fata, rãmânând la dispoziţia organelor Ministerului Sãnãtãţii, precum şi a organelor delegate pentru luarea în primire a unitãţilor sanitare naţionalizate, pe toatã durata operaţiunilor de luare în primire şi inventariere.
ART. 2
Odatã cu unitãţile sanitare se nationalizeaza orice instalaţii, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc în mod permanent activitãţii unitãţii sanitare naţionalizate, indiferent dacã aparţin proprietarului unitãţii sanitare naţionalizate sau oricãrui alt proprietar.
ART. 3
Societãţile sau asociaţiile naţionalizate de orice fel, care poseda mai multe unitãţi sanitare, se nationalizeaza în întregime, chiar dacã numai una din unitãţi se încadreazã în prevederile decretului de fata.
ART. 4
Începând de la data publicãrii prezentului decret, nici o unitate sanitarã nu va putea instraina, nici în total, nici în parte şi nici nu va putea muta utilajul, instalaţiile sau mobilierul sau, sub orice titlu ar fi deţinute, fãrã autorizaţia Ministerului Sãnãtãţii, orice înstrãinare sau alt act de dispoziţie fiind nule de drept.
ART. 5
Nu intra în prevederile decretului de fata şi nu se nationalizeaza unitãţile sanitare sau partea din capital al acestora, care se gãsesc în proprietatea unui Stat fãcând parte din Natiunile Unite, care a dobândit aceste bunuri sau drepturi, ca urmare a executãrii Tratatului de Pace, sau prin achitarea unor obligaţii de despãgubiri izvorand din starea de rãzboi.
Convenţiile încheiate de aceste State, sau de instituţii ori întreprinderi ale acestor State, cu exploatatorii unitãţilor sanitare naţionalizate, trec asupra Ministerului Sãnãtãţii şi rãmân în vigoare, astfel cum au fost stipulate şi vor fi executate de ambele pãrţi.

CAP. 2
Efectele nationalizarii

ART. 6
Prin efectul nationalizarii, unitãţile sanitare trec în proprietatea Statului cu fondul de comerţ şi cu toate obligaţiile contractate în vederea functionarii lor; unitãţile sanitare particulare, sub forma de societate sau asociaţii, îşi pãstreazã patrimoniul, precum el va reieşi din bilanţul încheiat în vederea predãrii cãtre noua conducere desemnatã de Stat, în urma nationalizarii; în activul şi pasivul unitãţilor sanitare naţionalizate intrand:
a) La activ, toate bunurile imobile şi mobile, corporale şi incorporale, precum: terenuri, clãdiri, instalaţii sanitare, hârtii de valoare, cambii, numerar, sume datorate unitãţii sanitare naţionalizate, accesorii, materiale sanitare şi farmaceutice.
b) La pasiv, totalitatea obligaţiilor unitãţii sanitare. Prin efectul prezentului decret, unitãţile sanitare naţionalizate se substitue în toate drepturile şi obligaţiile vechilor unitãţi sanitare.
ART. 7
Noua conducere a unitãţii sanitare naţionalizate va putea cere în termen de 6 luni de la publicarea prezentului decret, sa declare nule obligaţiile sau tranzacţiile încheiate de unitãţile sanitare respective înainte de nationalizare care au fost încheiate cu scopul vadit de a pãgubi unitatea sanitarã în folosul personal al contractantului sau a unei persoane fizice sau juridice, strãine.
Judecarea acestor cereri este de competenta comisiei instituitã prin <>art. 7 din legea Nr. 119 din 1948 , care va judeca în aceleaşi condiţii.

CAP.3
Procedura nationalizarii

ART. 8
La intrarea în vigoare a prezentului decret, Ministerul Sãnãtãţii va numi directori sau administratori, care vor lua în primire unitãţile sanitare naţionalizate, pe baza inventarelor de la proprietarii sau reprezentanţii ori împuterniciţii acestora.
Noii directori şi administratori vor exercita toate atribuţiile vechilor organe de conducere.
În caz de lipsa a proprietarilor, reprezentanţilor sau imputernicitilor lor, unitatea sanitarã va fi preluatã în prezenta autoritãţilor militienesti, în comune urbane sau a autoritãţilor comunale, în comunele rurale.
ART. 9
Pana în momentul preluãrii unitãţilor sanitare de cãtre noua conducere, conform inventarului şi bilanţului, pe care unitãţile sanitare sunt obligate sa le încheie în acest scop, vechea conducere sta la dispoziţia celei noi pentru orice lãmuriri, fiind responsabilã pentru lipsurile constatate, afarã de lipsurile şi pagubele provenite din acte de administraţie ale noi conduceri.
ART. 10
La predarea unitãţilor sanitare se va încheia un proces - verbal în triplu exemplar, la care se vor alãturã copii de pe inventar şi bilanţ. Un exemplar al procesului - verbal se va inmana vechiului proprietar, un altul se va pãstra de unitatea sanitarã, ultimul se va inainta Ministerului Sãnãtãţii.

CAP. 4
Despãgubiri

ART. 11
Statul va acorda despãgubiri proprietarilor şi actionarilor unitãţilor sanitare naţionalizate, conform <>art. 11 din legea Nr. 119 din 1948 .
ART. 12
Despãgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisii funcţionând pe lângã Curţi, formate din 3 magistraţi numiţi de Ministerul de Justiţie. Impotriva deciziilor acestor comisii nu exista nici o cale de atac.
ART. 13
Din drepturile de despãgubire se vor scãdea datoriile unitãţilor sanitare, prevãzute în pasivul acestora, precum şi cele izvorand din evaziuni fiscale, sau alte operaţiuni contra legii, ca şi pierderile provenite din reaua administraţie a acestor unitãţi sanitare înainte de nationalizare.
ART. 14
Nu se acorda despãgubiri:
a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, judeţelor sau comunelor, s-au imbogatit în timpul cat erau în serviciul prin fapte ilicite constatate judecãtoreşte;
b) Acelora care au plecat din ţara în mod clandestin ori fraudulos, precum acelora care nu se întorc în ţara dupã expirarea termenului de valabilitate a actelor de cãlãtorie eliberate de autoritãţile romane.

CAP. 5
Sancţiuni

ART. 15
Se pedepsesc cu 5 - 10 ani munca silnica şi confiscarea întregii averi, acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intenţie, vor zãdãrnici sau incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevãzutã de prezentul decret, vor tãinui parte din patrimoniul instituţiilor, sau vor vãtãma, nimici, instraina, muta, exporta sau micşora, prin orice mijloace bunuri sau instalaţii supuse nationalizarii.
Cu aceasta pedeapsa se vor sanctiona şi acei care intentionat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.
ART. 16
Se pedepsesc cu închisoare corecţionalã de la 4 - 10 ani şi cu amenda de la 50.000 - 500.000 lei, functionarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentului decret, care nu vor executa sau vor zãdãrnici executarea însãrcinãrilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.
Dat în Bucureşti la 2 Aprilie 1949.

C.I. PARHON
MARIN FLOREA IONESCU
Ministrul sãnãtãţii,
Dr. Vasile Marza

Ministrul justiţiei,
A. Bunaciu

Tabelul farmaciilor din Bucureşti
"Latina", Abovici Mesalinda, b - dul Republicii Nr. 74.
"Brezoianu", Abramovici Stefania, str. Brezoianu Nr. 4.
"Niton", Adelstein Hermina, str. Gh. Cosbuc Nr.4.
"Concordia", Aftalion Henriette dr., b - dul Republicii Nr. 70.
"Sf. Ion", Alexi Ion dr., Sos. Ştefan cel Mare Nr. 24.
"Carmel", Alterovici, Ettingher şi Fruchter, strada Cauzasi Nr. 1.
Anastasiu Filareta, b - dul Banu Manta Nr. 61.
Anca V. Elsa, strada Roma Nr. 57.
Andries Gh., dr., calea Plevnei Nr. 244.
Andeiasi Elena, calea Şerban Voda Nr. 147.
Andreescu Roman, Sos. Mihai Bravu Nr. 12.
"Virginia", Andronache Nicolae, b - dul Gh. Dimitrov Nr. 119.
Anghel Alexandru, str. Dr. Felix Nr. 10.
"Româneascã", Antonescu Gabriela, str. Viitor Nr. 194.
Apateanu Dora, sos. Pantelimon Nr. 262.
Apostolescu Mariana, calea Dudesti Nr. 183.
Apotecher Hermeline, b - dul Pake Nr. 45.
Arabin Isac, calea Vacaresti Nr. 83.
Armasescu Alexandra, str. Carol Davila Nr. 100.
"Panduri", Armasescu Sebastian sos. Panduri Nr. 1.
Armeanu Adina, calea Victoriei Nr. 100.
Aronovici Aron, calea Vacaresti Nr. 4.
Aronovici Roza, calea Rahovei Nr. 252.
"Sanas", Aurian Arthur, b - dul Republicii Nr. 54.
"Academiei", Aurian Jean, str. Academiei Nr. 2.
"Stirbei Voda", Avram Frima, str. Stirbei Voda Nr. 36.
Avram Solomon Bacau, str. Brezoianu Nr. 10.
"Sf. Gheorghe", Axente Georgeta, calea Calarasi Nr. 134.
Axinte Alexandrina, calea Rahovei Nr. 410.
Axler Marcel, str. Lanariei, Nr. 47.
"Ateneului", Bibichian Garabet, str. C. A. Rosetti Nr. 4.
Badila Nicolae, sos. Mihai Bravu Nr. 10.
Badulescu Mircea, Piata Dorobantilor Nr. 5.
Bainich Moise, str. Nerva Traian Nr. 98.
Baluta Olga, str. Fabrica de Chibrituri Nr. 16.
"Viitor", Bandel E. & Weissman T., str. Romana Nr. 180.
Barad Lisnevischi Dora, calea Dorobanti Nr. 133.
"Isbanda", Barad Iacob, calea Vacaresti Nr. 36.
"Izvorul Tamaduirii", Barbieru Alexandrina, b - dul N. Titulescu Nr. 88.
"Propãşirea", Barbulescu & Elenescu, strada Laboratorului Nr. 1.
Bardeanu Alex. Ion, dr., sos. Giurgiului Nr. 138.
Baron Zoe, calea 13 Septembrie Nr. 142.
Barozii Vasile şi Vlasceanu Barozzi Valeria, calea Calarasi Nr. 184.
"Sf. Gheorghe", Bejan Aristita, calea Dudesti Nr. 133.
Belcot Albert, calea Grivitei Nr. 176.
Belcot Emil, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 59.
"Pãcii", Bendel Ion, b - dul Schitu Magureanu, Nr. 5.
Bender Gheorghe, sos. Viilor Nr. 95.
"Providenta", Bendorf Alexandru, calea Moşilor Nr. 225.
"Hygen", Bente Georgeta, calea Grivitei Nr. 80.
"La Crucea de Aur", Berbier Alexandru, b - dul Republicii Nr. 65.
Berceanu Lucia, b - dul 1 Mai Nr. 397.
"La Ingerul Pazitor", Bercovici Avram, b - dul Banu Manta Nr. 23.
"Unirea", Berceanu Emilian (Bergman Emilian), calea Ferentari Nr. 63.
"Salus", Bernthal Lazar, calea Rahovei Nr. 211 A.
Bibescu Ion, dr., Pasajul Macca Nr. 2.
Bitman Hana, str. Traian Nr. 75.
Bilmes Emanoil, sos. Colentina Nr. 6.
"Cosmos", Blum Marta & Causanschi Ana, strada N. Pherekyde Nr. 5.
Bors Dumitru, str. Vasile Lascar Nr. 42.
Bors Gheorghe, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 106.
"Radorin", Bradescu Jean, calea Dudesti Nr. 151.
Braileanu Clement, dr., str. Romana Nr. 137.
"Jeanina", Branover Antoinette, calea Dudesti Nr. 154.
"Antiseptica", Brantz David, calea Trinitatii Nr. 29.
Bronson Peisch, calea Moşilor Nr. 89.
Brucker Rozalia, calea Dudesti Nr. 139.
"Sf. Gheorghe Nou", Bulandra Gheorghe calea Grivitei Nr. 506.
"La Busuioc", Busuioc Aroneanu Viorica, b - dul Nic. Balcescu Nr. 1 - 3.
Buzescu Evdochia, str. Luterana Nr. 15.
Cafegiu Alexandrina, str. Toamnei Nr. 68 bis.
Calcan Dumitru, sos. Crangasi Nr. 49.
"Cartierului", Calmanovici M., str. Romana Nr. 69.
"Mihaela", Caluschi Stela, b - dul Dacia Nr. 22.
"Luceafarul", Capitani Alina, sos. Colentina Nr. 36.
Caracas Ştefan, sos. Colentina Nr. 33.
Caranica Nicolae, b - dul Pache Nr. 104.
Carbunescu Olga, Piata Buzesti Nr. 2.
"Flora", Cepleanu Alexandru, str. Carol Davila Nr. 33.
"Vitamina", Cerchez Ceacalopol, Ceacalopol şi Leibivici, strada Halelor Nr. 26.
Cernetzki Manase, calea Şerban Voda Nr.100.
Chaland Oscar, b - dul Domnitei Nr. 14.
Checiulescu Margareta, str. Ed. Quinett Nr. 13.
Chiale Anastase, calea Şerban Voda Nr.258.
"Trinitatii", Chiale Sterie, dr., calea Dudesti Nr. 258.
"Rahova", Christide Ion, calea Rahovei Nr. 120.
"Margareta", Ciochina Dochia, str. Uranus Nr. 24.
Ciocoiu George, str. Şerban Voda Nr. 55.
Ciolacu Popa Aurelia, prel. Rahovei Nr. 86.
Cionga Emil, dr., b - dul Brancoveanu.
Cionga Traian, str. 30 Decembrie Nr. 17.
"Aurora", Cireseanu Pinath Barlad, b - dul Republicii Nr. 25.
Claudatu Petre, dr., b - dul Dacia Nr. 1.
"Farmec", Clopotaru Ioana, b - dul Ipsilanti Nr. 10.
"Junona", Codel David, sos. Colentina Nr. 78.
"Ferentari", Coeugniet Irina, calea Ferentari Nr. 108.
"Florica", Cofler Herscovici Florica, calea Grivitei Nr. 238.
Cola Ion, str. 30 Decembrie Nr. 33.
Constantinescu Ana, str. Traian Nr. 202.
Constantinescu Aurora, sos. Giurgiului Nr. 105.
Constantinescu C. Buzau, calea Dorobanti Nr. 170.
"Populara", Constantinescu Corina, sos. Giurgiului Nr. 38.
Constantinescu Dan, str. Traian Nr. 186.
Constantinescu Emilia, prel. Rahovei Nr. 4.
Constantinescu Henriette, sos. Pantelimon Nr. 269.
Constantinescu Lazar, str. Romana Nr. 3.
"Sf. Anton", Constantinescu Lucia, sos. Mihai Bravu Nr. 203.
Constantinescu Maria, dr., calea Calarasi Nr. 267.
Constantinescu Marg., dr., b - dul Republicii Nr. 47.
Cornea Reghina & Kampelmacher Maria, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 6.
Coroleuca Alexandru, calea Moşilor Nr. 217.
Costin Lucia, str. Popa Tatu Nr. 78.
Cotani Ana, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 104.
"Anion", Cotani Ion, dr., b - dul Gh. Dimitrov Nr. 93.
Cotinghiu Ion, b - dul Banu Manta Nr. 7.
Crasiuc Itic, calea Şerban Voda Nr. 10.
Crestinu Paula, str. Moruzi Voevod Nr. 23.
Cricorian Stiopu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 55.
"Royal", Cristescu Elena, str. Brezoianu Nr. 24.
Dafu Ecaterina, b - dul Dimitrov Nr. 146.
Daianu Gheorghe, calea Rahovei Nr. 297.
Damian Cecilia, b - dul Pache Nr. 19.
Damian Maria, calea Grivitei Nr. 362.
"Pelicanul de Aur", Dan George, calea Grivitei Nr. 183.
Davidescu Mircea, str. Viilor Nr. 207.
"Tillia", Davidovici Matilda, b - dul Republicii Nr. 52.
Deciu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 120.
Deciu Barbulescu Elena, str. Toamnei Nr. 43.
Devetacov Boris, str. Andrei Muresanu Nr. 27 bis.
Diaconescu Constanta, dr., b - dul Gh. Cosbuc Nr. 62.
"Isv. Tam.", Dimulescu Constanta, sos. Crangasi Nr. 15.
Dobrinescu Prelipceanu Maria str. Popa Tatu Nr. 53.
Donciu Zoe, str. Berzei Nr. 40.
Donea Georgeta, sos. N. Titulescu Nr. 133.
Doniga Vilag Emilia, sos. Iancului Nr. 82.
Draghici Aglaia, str. Aristide Briand Nr. 12.
Draghici Georgeta, calea Rahovei Nr. 151.
Dragomir Alexandrina, str. Nerva Traian Nr. 120.
Draganescu Victoria, str. Theodor Speranta Nr. 77.
"Sf. Maria", Dragus George, str. Viilor Nr. 114.
"Noua", Duce Angela, str. Eremia Grigorescu Nr. 25.
Duma Maria, str. Ziduri între Vii Nr. 39.
Dumitriu Constantin, calea Rahovei Nr. 5.
Dumitrescu Cristina, G - ral Lahovary Nr. 6.
"Santa", Eidingher Zora, str. Mihai Voda Nr. 18.
"Berthelot", Enasescu Ana, str. G - ral Berthelot Nr. 86.
Enescu Marcel, str. Doamnei Nr. 15.
Enescu Soreni Elena, b - dul Pache Nr. 111.
Epstein Rachela, calea Vacaresti Nr. 14.
Epureanu Paulina, b - dul Cuza Nr. 1.
Fait Vizanti Viorica, str. Sf. Vineri Nr. 11.
"Gara de Nord", Farsirotu Elena, b - dul Dinicu Golescu Nr. 55.
"Sanitas", Faingold Iosif, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 29.
"Pache", Fich Rubin, dr., b - dul Pache Nr. 52. Concesia stinsã, farmacia lichidatã.
"Corin", Finkelman I., str. A. Briand Nr. 19.
"Bulevard", Finkelstein I., b - dul Republicii Nr. 29.
Firica Elena, str. C. A. Rosetti Nr. 27.
"Antim", Fishman Nachman, str. Sf. Apostoli Nr. 52.
"Diana", Frederic, str. V. Lascar Nr. 109.
Focsa Calcaiu Gabriela, b - dul N. Balcescu Nr. 22.
Fondianer Betty, str. Th. Speranta Nr. 39.
"Piata Naţiunii", Friedman Abraham, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 7.
"Caritas", Friedman Jean, str. Biserica Enei Nr. 7.
Fundoianu Izu, str. Sf. Vineri Nr. 37.
Funt Arnold, str. Ronda Nr. 24.
"Berzei", Ganea Ortansa, str. Berzei Nr. 26.
Garcineanu Margareta, str. Sf. Ionica Nr. 5.
Garotescu Nadejda, str. 11 Iunie Nr. 35.
Garusa Nicolae, sos. Ştefan cel Mare Nr. 56.
Gavanescu Ion, str. Buzesti Nr. 17.
"Dudesti", Georgescu Nicolae, str. Th. Speranta Nr. 1.
Georgescu & Popescu, b - dul 1 Mai Nr. 137.
Georgescu Elefterie, calea Rahovei Nr. 50.
Georgescu Viorel. dr., str. Edgar Quinet Nr. 2.
Ghelber Simon, calea Vacaresti Nr. 163.
Ghemaru Postelnicescu M., calea Grivitei Nr. 182.
Gheorghiu Victor str. Duiliu Zamfirescu nr. 9.
Gheorghiu Florica, sos. Panduri Nr. 28.
Gheorghiu Evlampia, calea 13 Septembrie Nr. 2.
Gheorghiu Cucu Paulina, str. Lizeanu Nr. 24.
"Osmoza", Glassman & Nadler, sos. Pantelimon Nr. 103.
Glesner Herman, calea Şerban Voda Nr. 76.
Goangea Enescu Aurelia, calea Grivitei Nr. 227.
"Iubirea de Oameni", Golden Isac, calea Grivitei Nr. 267.
"Tei", Goldenberg Izrael, str. Drumul Lac. Tei Nr. 31.
"Rex", Goldstein G. & Lauer Frederic, calea Dudesti Nr. 15.
Goldenstein Henry, str. Şerban Voda Nr. 2.
Gotsman & Dimulescu str. Petre Poni Nr. 2.
Grigoriu Lavinia, sos. Giulesti Nr. 44.
Grigorian Daniel Elena, b - dul 6 Martie Nr. 77.
"Dacia", Grigoriu Victor, str. Lipscani Nr. 79.
Grisaru Lazar, calea Rahovei Nr. 380.
Risaru Moscu, b - dul Schitu Magureanu Nr. 10.
Grunbaum Mendel, str. Labirint Nr. 22.
"Batistei", Grunbergh S., str. Alex. Sahia Nr. 31.
"Nirvana", Grunfeld Gustav, str. Lanariei Nr. 69.
"Victoria", Guci Const., calea Victoriei Nr. 33.
"Buna Vestire", Guttman Iosif, calea Grivitei Nr. 258.
"Bella", Guttman Bela, calea Dudesti Nr. 119.
"Cetateneasca", Haimovici & Abramovici, sos. Mihai Bravu Nr. 1.
"Lucian", Haimovici Beno, sos. Mihai Bravu Nr. 47.
Halpern Leon, str. Col. Orero Nr. 24.
Hamat Dr. Sandulescu, calea 13 Septembrie Nr. 276.
"Vulturul de Aur", Hanes Victor, calea Victoriei Nr. 124.
Hanganu Ortansa, sos. Ştefan cel Mare Nr. 238.
"Dacia", Haralambov Dobri, str. Romana Nr. 85.
Hartopeanu David, calea Şerban Voda Nr. 128.
"Lemaitre", Henzel Elias, calea Vacaresti Nr. 158.
Herescu M., str. Brezoianu Nr. 11.
"Terapia", Herscovici & Zager, b - dul 6 Martie Nr. 23.
Herscovici Clara, str. Clemenceau Nr. 2.
Hesselman Matilda, calea Victoriei Nr. 72.
"Caritatea", Hettinger Clara, str. Popa Nan Nr. 119.
"Belvedere", Horn Moise, b - dul 6 Martie Nr. 19.
Hotaranu Gheorghe, str. V. Lascar Nr. 76.
"Pasteur", Hotineanu Boris, b - dul 6 Martie Nr. 8.
Hunian Moise (Proton), str. 13 Decembrie Nr. 9, fosta Campineanu.
Iancu Heler Marta, calea Moşilor Nr. 243.
Iarchi Bercu, calea Vacaresti Nr. 107.
Iliescu Lupa Eleonora, b - dul G - ral Magheru Nr. 43, fost Tache Ionescu.
Iliescu Maria, dr., str. Teiul Doamnei Nr. 37.
Iliescu Maria, sos. Mihai Bravu Nr. 27.
Ionescu Alexandrescu Ana, sos. Giulesti Nr. 74.
"Arta", Ionescu Athena Elly, calea Calarasi Nr. 88.
Ionescu Angela, b - dul 6 Martie Nr. 15.
"Sf. Dumitru", Ionescu Constantin, calea Grivitei Nr. 276.
Ionescu Dimitrie M., str. Berzei Nr. 46.
Ionescu Marius, calea Grivitei Nr. 235.
Ionescu Şerban, strada Fainari Nr. 28.
Ionescu Tomescu Niculina, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 159.
Ionescu Vasile, strada Buzesti Nr. 10.
"Bayer", Ionescu Veturia, str. Berzei Nr. 74.
Iordanescu - Dumitrescu Sofia, soseaua Giurgiului Nr. 259.
Iorgulescu Dumitru, strada Lipscani Nr. 114.
"Helios", Iosefsohn Iosef, calea Victoriei Nr. 50.
Irescu Adela, calea Rahovei Nr. 46.
Isac D. Constanta, soseaua Grozavesti Nr. 2.
Ispir Virginia, calea Moşilor Nr. 181.
Istrate Cornelia, soseaua Mihai Bravu Nr. 64.
Izbasescu Constanta, bulevardul Cuza Nr. 49.
Jagolnita Lucretia, strada Academiei Nr. 16.
Jellea Traian, calea Calarasi Nr. 28.
Jurasek Lucia, bulevardul Gh. Dimitrov Nr. 137.
Kahane Reveca, strada Colonel Papazoglu Nr. 57.
"Sf. Imparati", Kijik Adolf şi Constantinescu Lucia, soseaua Mihai Bravu Nr. 221.
Kivu Maria, calea Grivitei Nr. 166.
Kleper Blima, Piata Buzesti Nr. 6.
Komornichi Brus, b - dul General Magheru Nr. 2.
Kulla Iulius, calea Victoriei Nr. 39.
Lacser & Silberman, bulevardul 1 Mai Nr. 334.
"Gloria", Lagara Nicolae, calea Vacaresti Nr. 25.
Landau Pepi, calea 13 Septembrie Nr. 53.
"La cerb", Lascar Octavian, Dr., strada Aristide Briand Nr. 8.
"Savoy", Lascar Maria, Dr., strada Dobrogeanu Gherea Nr. 8.
Lascar Romeo, Dr., calea Dorobanti Nr. 98.
Lazarescu Olimpia, bulevardul 1848 Nr. 16.
Lazeanu Visinescu Maria, strada Sf. Apostoli Nr. 40.
"Plevnei", Lederer Solomon, calea Plevnei Nr. 7.
"Sorina", Lichiter Sorina, calea Vergului Nr. 3.
"Aida", Leibovici Ernestina, b - dul 6 Martie Nr. 24.
Leist Alexandru, bulevardul 1 Mai Nr. 191.
"Poporului", Leiblich & Averbuch, calea Grivitei Nr. 130.
"Progresul", Livianu Bachman Clara, bulevardul 6 Martie Nr. 63.
Lupovici Avram, strada Baratiei Nr. 48.
Netty, bulevardul Dinicu Golescu Nr. 33.
Macarie Ecaterina, bulevardul Banu Manta Nr. 63.
Acri Romulus, calea Grivitei Nr. 145.
Malcescu Cristea, calea Şerban Voda Nr. 9.
"Peles", Maliner Leonora, calea Moşilor Nr. 297.
"Prosana", Mandelbaum Victor, bulevardul Republicii Nr. 28.
Manolescu Gheorghe, strada Scarlat Varnav Nr. 46.
Manolescu Vasile, calea Victoriei Nr. 169.
"Naţiunii", Manoliu Carol, bulevardul 1848 Nr. 39.
Manoliu Mihai, calea Grivitei Nr. 217.
"Juno Sana", Marcovici Lupu, strada Witing Nr. 1.
"Viata", Marcovici Michel, strada Antim Nr. 69.
"Vogan", Marcu Isac, calea Rahovei Nr. 23 bis.
Marcus Heinrich, calea Grivitei Nr. 23 bis.
Marculescu Gheorghe, calea Şerban Voda Nr. 18.
Margineanu Corneliu, calea Crangasi Nr. 62.
Marinescu Bratan Elena, strada Romana Nr. 121.
"Sf. Const. şi Elena", Matasaru Iacob, calea Victoriei Nr. 112.
Mavromati Gheorghe, calea Victoriei Nr. 113.
Maxinoiu Elena, parcul Rahova, strada L Nr. 2.
Mazilu Ana, strada Av. Beller Nr. 13.
Mendelsohn Emanoil, piata Dr. Botescu Nr. 2.
Mendel Israel, calea Calarasi Nr. 135.
"Splaiul", Menicovici Menica, splaiul Unirii Nr. 187.
Micu Popescu Cristina, most., calea Vacaresti Nr. 299.
Mihalovici & Crisan Viorica, calea Calarasi Nr. 34.
"Dr. Davila", Mihalteanu Cornel, calea Moşilor Nr. 364.
Mihailescu Victoria Maria, calea Victoriei Nr. 214.
"Constanta", Mihailescu Ion, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 54.
Mihailescu Ecaterina, calea Grivitei Nr. 431.
"Fanica", Milovici Frida, calea Rahovei Nr. 393.
Minter Rasela, calea Vacaresti Nr. 91.
Mironescu Constantin, calea Rahovei Nr. 204.
Molea Zoe, strada 11 Iunie Nr. 15.
"Dr. Brotescu", Moise Mina, piata Dr. Brotescu Nr. 4.
Moldoveanu Georgeta, bulevardul1 Mai Nr. 337.
Munteanu Georgeta, strada Cobalcescu Nr. 30.
"Coroana de Oţel", Munteanu Valeria, strada Mihail Voda Nr. 8.
Murgescu Paula, calea Grivitei Nr. 23.
"Elefterie", Musticu Alexandru, strada Sf. Elefterie Nr. 4.
Nacu Margareta, calea Dorobanti Nr. 139.
Nadu Chia, bulevardul N. Balcescu Nr. 25.
Negoita Gheorghe, Dr., soseaua Viilor Nr. 49.
Negoita Marga, calea Victoriei Nr. 18.
"Neva", Nicolescu C - ta, calea Rahovei Nr. 216.
Niculescu Lelia, strada Maica Domnului Nr. 7.
"La Traian", Niculescu Stoenescu Alexandrina, calea Calarasi Nr. 126.
Ionescu Alexandrina, bulevardul Pache Nr.34.
Niculescu Silvia, soseaua Mihai Bravu Nr. 46.
"Grivita", Nistor Traian, calea Grivitei Nr. 112.
Nitu F. Tinca, strada Popa Tatu Nr. 29.
Nitescu Sebastian, bulevardul Gh. Dimitrov Nr. 103.
Oana Alexandru, soseaua Panduri Nr. 2.
Ogasanu Gheorghiu Vasilichia, calea Moşilor Nr. 92.
Opari Valeria, strada Izvor Nr. 48.
"Ocrotirea", Opincar Baraf, calea 13 Septembrie Nr. 283.
"D. Nicolau", Opreanu C - ţin, calea Rahovei Nr. 79.
Paleacu Mihai, bulevardul 1 Mai Nr. 103.
Panea Ştefan, calea Vacaresti Nr. 171.
"Moderna", Papaianopol D - tru, bulevardul N. Balcescu Nr. 7.
"Cuza - Voda", Papinian Sterie, strada Cuza - Voda Nr. 63.
Pandele D. Pandele, calea Grivitei Nr. 308.
Paraschivescu Eugen, calea Şerban Voda Nr. 81.
Paraschivescu Victoria, soseaua Pantelimon Nr. 168.
"Minerva", Paraschivescu Gheorghe, calea Dudesti Nr. 57.
Paris Gh. & Milea Elena, bulevardul 1 Mai Nr. 193.
Patteli Eugenia, calea Victoriei Nr. 85.
Patrascoiu Zuzuca, strada Matei Basarab Nr. 23.
Patriche Lucia, soseaua Colentina Nr. 67.
"Antoinette", Petrescu Antoinette, bulevardul 1 Mai Nr. 34.
Petrescu Janeta şi Petrescu Lelia, strada Aristide Briand Nr. 1.
Petrescu Lucretia, Dr., soseaua Cotroceni Nr. 6.
Petrescu Silvestru, calea 13 Septembrie Nr. 196.
Perlman Benjamin, calea Grivitei Nr. 105.
"Nationala", Pierre Andrei, calea Victoriei Nr. 14.
Pistner Clarice, most., soseaua Colentina Nr. 72.
Poenaru Nenisescu Elis, calea Grivitei Nr. 354.
Pollak Mayer Rozental, Soseaua Ştefan cel Mare Nr. 252.
Popa Ion C., bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 51.
"Edison", Popa Vasile, calea Dudesti Nr. 1.
Popescu Adela, calea Calarasi Nr. 230.
"Fortuna", Popescu Frunza Elena, bulevardul Republicii Nr. 23.
"Celsius", Popescu R. & Draghiceanu, strada Cazarmii Nr. 21.
"Sf. Treime", Popovici Lucia, calea Grivitei Nr. 196.
"Sf. Nicolae", Popovici Napoleon, calea Rahovei Nr. 265.
Popovici Nicolae, Dr., bulevardul 1848, Nr. 27.
Predoiu Ştefan, bulevardul Nic. Balcescu Nr. 5.
Preutescu Margareta, strada V. Lascar Nr. 129.
Preutescu Popovici Cecilia, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 132.
"Palas Atena", Prialnic Catalan, bulaverdul General Magheru Nr. 24.
Purchelea Florin, soseaua Iancului Nr. 67.
"Cornelia", Rabirovici Ghizela, strada Halelor Nr. 5.
"Oituz", Rabinovici F., Piata de Flori Nr. 30.
"Dr. Ygrec", Rachbuch Moise, bulevardul Pache Nr. 60.
"Colentina", Rachmuth Estera, soseaua Colentina Nr. 84.
Rãdulescu Alexandru Lidia, soseaua Ştefan cel Mare Nr. 224.
"Salvarea", Rãdulescu Albu Maria, soseaua Panduri Nr. 81.
Rãdulescu Claudia, Dr., strada Blanari nr. 14.
"Mirella", Popescu, bulevardul Gh. Cosbuc Nr. 82.
Radovici Leon, strada 30 Decembrie Nr. 59.
Radu Nicolae, Dr., piata Rosetti Nr. 3.
"Coroana de Aur", Romascanu Garabet, bulevardul 1848 Nr. 4.
"Oteteleseanu", Rapaport Iosif, strada Oteteleseanu Nr. 5.
Rapeanu Tache, strada Sf. Ionica Nr. 6.
"Romulus", Raiculescu Romulus, Calea Giulesti Nr. 26 bis.
"Cilla", Rascanu C. & Cila, calea Grivitei Nr. 395.
Ratescu David, strada Th. Speranta Nr. 116.
"La arab", Ratiu Jean, strada 30 Decembrie Nr. 122.
Ratescu Iosif, calea 13 Septembrie Nr. 111.
Repanovic Iacob, calea 13 Septembrie Nr. 83.
"Pantelimon", Reisner Blumenfeld, Debora, soseaua Pantelimon Nr. 201.
"Astra", Rhoe Sofia, Bulevardul General Magheru Nr. 32.
"Infratirea", Rioseanu L., calea Vacaresti Nr. 174.
"B. 11", Rohrlich F. & E., calea Batistei Nr. 11.
"Centrala", Roman Ludovic Rintzler, bulevardul 1848 Nr. 38
"Basarab", Roncea Romi, bulevardul N. Titulescu Nr. 147.
"Sf. Ştefan", Roitman Luiza, calea Calarasi Nr. 85.
"Filantropia", Rotstein Iosif, calea Calarasi Nr. 15.
Ropcea Ana, soseaua Pantelimon Nr. 213.
Rosman Suzana, strada Maica Domnului Nr. 15.
"Zimbrul", Rosenberg Emil, calea Moşilor Ntr. 53.
"Marconi", Rosemberg & Ghelber, calea Grivitei Nr. 98.
Roşu Bart Melania, calea Dudesti Nr. 213.
"Centrala", Roşu Constantin, calea Moşilor Nr. 45.
"La Galen", Roşu Alexandru, calea Grivitei Nr. 78.
Rusu Aurel, dr., b - dul G - ral Magheru Nr. 35.
Rusu Mihai, sos. Giurgiului Nr. 9.
"Steluta", Rusu Corneliu, calea Grivitei Nr. 398.
"Alinarea", Rubinger Segal Clara, str. G - ral Mosoiu Nr. 61.
"Coltei", Salianu Renne, str. Coltei Nr. 33.
Sandu Ana, sos. Vitan Nr. 108.
"Zeus", Sandulescu Cornelia calea Rahovei Nr. 63.
"Credita", Sapira Pinchas, str. Nerva Traian Nr. 25.
Sarbu Eugenia, sos. Panduri Nr. 13.
Savopol Emil, sos. Iancului Nr. 89.
Savulescu Liuba, calea Calarasi Nr. 232.
"Bonaparte", Savulescu Popovici Elena sos. Bonaparte Nr. 9.
Sbora Paul, b - dul 1 Mai Nr. 177.
"Promereu", Schlessinger Izu, calea Moşilor Nr. 166.
"Straja", Segal Sedy, calea Dudesti Nr. 91.
"Uranus", Sendrea Carola, str. Uranuds Nr. 85.
"Vitan", Silberman C. & Voinea E., sos. Vitan Nr. 17.
"Gaius", Silberman Grunbaum Mina, str. Sf. Apostoli Nr. 37.
Sima Gheorghe, dr., calea Şerban Voda Nr. 198.
"Galileu", Simion Frederica, b - dul 1 Mai Nr. 1.
"Adalemmo", Sor Calman, calea Vacaresti Nr. 4.
Sotirescu Aurelia, sos. Ştefan cel Mare Nr. 2.
"Berzelius", Sotirescu & Polichroniade, b - dul 1 Mai Nr. 20.
Spineanu Serafim Eugenia, calea Crangasi Nr. 66.
Spiru Luzi, calea Moşilor Nr. 356.
Spornic V. & Edu Vasile, b - dul 1 Mai Nr. 69.
Stanescu George, str. Brezoianu Nr. 69.
Stanescu Petre b - dul. N. Titulescu Nr. 8.
"Lavoisier", Stanescu Popescu Rodica, b - dul Pache Nr. 159.
"Justiţiei", Stein Adolf, str. Halelor Nr. 1.
Stefanescu Victor, dr., b - dul 6 Martie Nr. 2.
Stefanescu Ketty, str. Agriculturii Nr. 142.
Stefanescu Barsan Cornelia, b - dul Schitu Magureanu Nr. 3.
"Esculap", Steinberg Marius, str. C. A. Rosetti Nr. 14.
"Electra", Sceopol Mercela, str. Mendelejef Nr. 14, fosta N. Balcescu.
Sterescu Mircea, b - dul 6 Martie Nr. 34.
Stoenescu Margareta, strada Romana Nr. 206.
Stonescu Vasile, dr., calea Moşilor Nr. 169.
"Sf. Elisabeta", Steflea Calugaru Sofia, calea Victoriei Nr. 142.
"Frenkel", Stern Herman, calea Vacaresti Nr. 39.
Sterie Enescu Evdochie, str. Occidentului Nr. 1.
"Rodica", Stoian Ecaterina, calea Vacaresti Nr. 198.
Strugure Tony, calea Rahovei Nr. 141.
"Steaua", Szekely Gloria, str. Mantuleasa Nr. 22.
Tabacu Surcel Gloria, spl. Unirii Nr. 132.
Tatusescu Aurel, spl. Unirii Nr. 5.
Tanase Zoe, str. Izvor Nr. 43.
"Crucea Alba", Tanasescu Elena, str. Toamnei Nr. 13.
Tapu Gheorghe, str. Popa Tatu Nr. 8.
"Lipscani", Tarasinschi David, str. Lipscani Nr. 18.
Tarnauceanu Leon, str. Lizeanu Nr. 6.
"Bucovina", Tarulescu Rotaru Eugenia, calea Victoriei Nr. 54.
Teodosiu Valeriu, str. Filiti Nr. 1.
"Speranta", Thaler Perel, Parc. Rahova, str. L Nr. 1.
Theban Elena, str. Drumul Sarii Nr. 18.
Teodorescu Ecaterina, str. G - ral Stalin Nr. 21.
Tigoianu Elena, calea Victoriei Nr. 2.
"Lucaci", Tirilman Avram, str. Traian Nr. 114.
Todea Alexandrina, calea Victoriei Nr. 97.
"Norocel", Tomescu Nicolae, str. Romana Nr. 158.
Trandafirescu Magdalena, sos. Colentina Nr. 131.
Trifanescu Rãdulescu V., str. Th. Speranta Nr. 172.
"Fainari", Tuckel & Barcescu, calea Moşilor Nr. 287.
Ulea Elena, str. Maica Domnului Nr. 53.
"Salvator", Ulmeanu Ludovic, str. Carol Davila Nr. 7.
"Turia", Vaeni Constantin, str. Romana Nr. 17.
"Avantul", Vais Sem, sos. Colentina Nr. 7.
Vartejanu Papurica Eug., str. Uranus Nr. 108.
Varcovici Herman, Piata Universitatii.
Vasiliu Constantin, sos. Iancului Nr. 33.
"Ortansa", Veleanu Ana, b - dul 1 Mai Nr. 53.
"Sf. Ecaterina", Velescu George, calea Şerban Voda Nr. 21.
"La doua cruci de aur,, Vespremeanu Emil, sos. Giulesti Nr. 117.
"Sf. Spiridon", Vespremeanu Ion, calea Şerban Voda Nr. 49.
Vinesti Luiza, calea Rahovei Nr. 327.
Voinescu & Gross, dr., str. Alex. Sahia Nr. 56.
"Apollo", Voitirovici Arthur, dr., calea Victoriei Nr. 206.
Wasserman Mihai, calea Moşilor Nr. 249.
"Domnitei", Wasserman Bernard, b - dul Domnitei Nr. 29.
"Soletta", Weiss Leizerovici Paulina, sos. Pantelimon Nr. 199.
"Izvorul Sãnãtãţii", Weber & Altheim, strada Doamnei Nr. 1.
"Observatorului", Weinstein Sabina, calea Şerban Voda Nr. 235.
Weinstein Sabina, str. 30 Decembrie Nr. 13.
"Muncii", Wilderman & Goldstein, b - dul 1848 Nr. 23.
"Chirigiu", Zamfir David, strada Vistieri Nr. 1.
"Remedia", Zarafu Zelma, strada Stirbei Voda Nr. 15.
"Lecuirea", Zilber & Cohn, prel. Rahovei Nr. 12.
"Adria", Zoltescu Elena, calea Ferentari Nr. 143.
Zuav Ioan, b - dul Gh. Cosbuc Nr. 1.
"Zeita", Zucherman Ada, strada Baratiei Nr. 29.
"La Urs", Iacobi Victor, strada Oituz Nr. 27.

Suburbane
Acherman I., Apãrãtorii Patriei, Sos. Berceni Nr. 153.
Bercu Ozias, Apãrãtorii Patriei, str. G - ral Raporgescu.
Otopeanu Gheorghe, Apãrãtorii Patriei, str. Graului Nr. 39.
Uaharescu Cornalia, Apãrãtorii Patriei, sos. Berceni Nr. 83.
Butoianu Grossu Elena, Baneasa, sos. Bucureşti - Ploiesti Nr. 16.
Rãdulescu Bestoiu Valeria, Baneasa, sos. Bucureşti - Ploiesti Nr. 19.
Botez Constantin, Chiajna, str. Eroului Nr. 75.
Storescu Arifteanu, Chiajna, str. Eroului Nr. 60.
Anitescu Constanta, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 60.
Diaconescu Dumitru, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 102.
Teodosiu Corneliu, Colentina, str. 30 Decembrie Nr. 4.
Teodosiu Zitti Eugenia, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 13.
Tomescu Steliana, Colentina, str. 7 Noiembrie Nr. 63.
Caltaru Cornelia, Dudesti - Cioplea, sos. Pulberariei Nr. 150.
Dolinescu Maria, Dudesti - Cioplea.
Buricovici B. şi Burach Strul, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 153.
Georgescu Milostivu Aurelia, Grivita, soseaua Chitilei Nr. 167.
Luca Valeria, Grivita, b - dul Bucurestii Noi Nr. 81.
Parvan Lepadatu Elefterie, Grivita.
Popescu Alexandrina, Grivita, b - dul Bucurestii Noi Nr. 183.
Popescu Mehedinti Ecaterina, Grivita, b - dul Gloriei Nr. 5.
Munteanu Gogoseanu H. Elena, Grivita, Bucurestii Noi Nr. 59.
Marinescu Maria, Grivita, sos. Chitilei Nr. 100.
Dr. Dragan Paula, comuna Militari str. Libertãţii Nr. 72.
Jalba Constantin, comuna Militari, b - dul Armata Poporului Nr. 190.
Motoc Constantin, comuna Militari, b - dul Armata Poporului Nr. 20.
Schomfeld Aizicovici Sah, comuna 30 Decembrie, prelungirea Pantelimon Nr. 40.
Pascu Florica, Pantelimon, soseaua Brailei Nr. 1.
Nastase Iacob, Popesti - Leordeni, sos. Oltenitei Nr. 91.

Tablou cu laboratoarele particulare din ţara
Analize medicale, Bucureşti, P - ta Rosetti Nr. 7, Dr. Saragea Alice.
Analize medicale, Bucureşti, str. Batistei Nr. 16 A, Gh. Mandroiu.
Analize medicale, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 2, Dr. Sandor.
Analize medicale, Bucureşti, b - dul Bratianu Nr. 24, M. Predescu & Co.
Analize chimico - medicale, Bucureşti, str. Dianei Nr. 1, Nitescu Ioan.
Analize medicale, Bucureşti, str. Sagetei Nr. 6, Prof. Dr. Virgil Nitzulescu.
Analize bio - hormon, Bucureşti, strada I. G. Ducã Nr. 19, Prof. Dr. Alex. Creiniceanu.
Analize medicale, Bucureşti, b - dul Domnitei Nr. 15, Dr. A. Teitel.
Analize medicale, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 60, Dr. Alex. Codreanu.
Analize medicale, Bucureşti, str. Mantuleasa Nr. 42, Patroianu Rodica.
Analize medicale, Bucureşti, str. Ioan Ghica Nr. 1, Danila Petru.
Analize medicale, Bucureşti, str. Decebal Nr. 9, Adelzberg Leon.
Analize medicale, Bucureşti, str. Radu Cristian Nr. 8, Willy Sufrim.
Analize medicale, Bucureşti, b - dul 6 Martie Nr. 41, Constantin Ionescu.
Analize medicale, Bucureşti, b - dul Republicii Nr. 18, Dr. Z. Margarit şi C. Laurescu.
Analize medicale, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 13, Dr. Moise.
Analize medicale, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 83, Dr. Eugeniu Obogeanu.
Analize medicale, Bucureşti, str. Izvor Nr. 41, Ambard.
Analize medicale, Bucureşti, str. Popa Tatu Nr. 82, Dr. N. Cioara.
Analize medicale, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 19, Coniver L.

Judeţul Ilfov
Laboratoare chimico - farmaceutice
Bios (la Iromed), Abovici Leon, farm., Bucureşti, str. Matei Basarab Nr. 26.
Ag. Rom. Franceza, Nichitovici Gabriele, farm., str. O. Moroiu Nr. 28.
Amfar, S.A.R., Bucureşti, str. Principatele Unite Nr. 14.
Alga, S.A.R., Bucureşti, str. Luterana Nr. 22.
Prochimica, Farm. Andries Gh. Sapusnic, Bucureşti, calea Plevnei Nr. 244.
Intrep. Ştefan Balanescu, Bucureşti, str. Tepes Voda Nr. 92.
Chimicos + cosmetic, Beighian Leon, Bucureşti, fund. Rondul Bisericii Nr. 9.
Biol. S.A.R., Bucureşti, str. Octavian Nr. 23.
Bart Jean, Bucureşti, aleea 6 Nr. 20, Parc. D - na Oltea.
Bico & Biro, dr. chim. Daniel Biro, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 136.
Birtler Edith, Bucureşti, str. Duiliu Zamfirescu Nr. 6.
Gheciulescu C. + cosm., Bucureşti, b - dul Av. Popisteanu Nr. 10.
Chinoin. (La Hynea - Cluj), S.A.R., Bucureşti, Spl. Unirii Nr. 127.
Chimico - Fortuna + cosm., Teofil Motoc şi Victor Mayer, Bucureşti, str. Bacani Nr. 4.
Inga, Cosmuta Nic., farm., Bucureşti, str. Lucaci Nr. 72.
Farm. Copea, dr. G. Gheorghiu, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 169.
Melrod, Chirciulescu Melania, chimista, Bucureşti, B - dul Filantropia Nr. 339.
Biosan + cosm., Cerchez Nicolae, Bucureşti, str. Romana Nr. 2.
Clotil, ing. Gh. Gheorghiu, Lucian Popescu, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 398.
For Life + cosm., Celarianu Gh., str. Dr. Eugen Iosif Nr. 18.
Ing. Chim. Ciotan C. Maria, Bucureşti, str. N. Milescu Nr. 33.
Etienne, Dumitrescu Glontz Ana, Bucureşti, calea Şerban Voda Nr. 165.
Dym, ing. Rosetti, Dan Horia, Bucureşti, calea Dorobanti Nr. 170.
Regina Maria, chim. Damian A. George, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 362.
Fontachin, S.A.R., Bucureşti, calea Calarasi Nr. 11.
Terapia, Freitag Sender User, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 41.
Herbadrog, S.A.R., Bucureşti, str. Armeneasca Nr. 27.
Farma - Tehnica, farm. Gottlieb Andrei, Bucureşti, str. Cav. De Flondor Nr. 10.
Gedeon Richter, S.A.R., Bucureşti, strada Logofatul Taut Nr. 99.
Iromed, Gheorghiu Iorgu, Bucureşti, strada Matei Basarab Nr. 6.
Galeno - Chimica + cosm., S.A.R., Bucureşti, str. V. Plesoianu Nr. 48.
Hygea, S.A.R., Bucureşti, splaiul Unirii Nr. 127.
Ifaco, Hs Ladislau, Bucureşti, aleea Rignault Nr. 4.
Iteanu + cosm., Dacia Lupascu Barbulescu, bucureşti, str. V. Lascar Nr. 5 - 7.
Ifar + cosm., S.A., Bucureşti, str. Const. Balacescu Nr. 241.
Într. Cero - Chimice, S.A.R., Bucureşti, str. Paris.
Incofarm., S.A.R., Bucureşti, prelungirea sos. Giurgiului Nr. 24.
Ipac, S.A.R., Bucureşti, str. Agricultori Nr. 29.
Farmarom, S. i. n. c., Ing. Nic. Ionescu, Farm. Mircea Ionescu, Bucureşti, str. Horatiu Nr. 8.
I.G. Pharma, Într. G - le Farm., Bucureşti, strada Dr. Teohari nr. 7.
Far. Dr. C. Collo, Bucureşti, str. Sf. Gheorghe - Tei, Nr. 23.
Helios, Lascar Octavian, calea Grivitei Nr. 70.
Larif., S.A.R., Bucureşti, str. Th. Massarik Nr. 27.
Lab. Dr. Pamfil, Bucureşti, strada Dionisie Lupu Nr. 39.
Dr. Sarteanu, Bucureşti, strada Cpt. Gh. Demetriade Nr. 4.
Lysoform Company, S.A.R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 136.
Cosmed., Luca Octavian, Bucureşti, strada Culcer Nr. 50.
Marasesti S.A., Bucureşti, str. Carageale Nr. 1 bis.
Mirador, S.A.R., Bucureşti, str. Pictor Romano Nr. 22.
Nifar., S.A.R., Bucureşti, com. Progresul, soseaua Giurgiului Nr. 24.
Nitrogen, S.A.R., Bucureşti, calea 13 Septembrie.
Gnosse, Chim. Niculescu, Bucureşti, calea Plevnei Nr. 214.
Odol - Pharma, S.A.R., Bucureşti, strada Ap. Margarit Nr. 22.
Omnium, S.A.R., Bucureşti, soseaua Mihai Bravu Nr. 109.
Organil, Farm. Economu Vladimir, Bucureşti, strada Romana Nr. 118 b.
Progal, S.i.n.c., Gh. Balalau, H. Rosentweig, Bucureşti, str. Luterana Nr. 3.
Dr. Popescu Marius + cosm., Bucureşti, strada Berzei Nr. 59.
Parin, S.A.R., Bucureşti, strada Blanari Nr. 33.
Dr. Papazoglu Const., Bucureşti, strada Bateriilor Nr. 30.
Napoleon Popovici + cosm., Bucureşti, calea Rahovei Nr. 265.
Prosan, S.A.R., Bucureşti, str. Orfeu Nr. 4.
Codifer + cosm., Popa Ion, chimist, Bucureşti, str. Disescu Nr. 11.
Alfa, Dr. Alex. Radu, Bucureşti, strada Porumbaru Nr. 22.
Rusu Aurel, Bucureşti, soseaua Vitan, Nr. 11.
Rador s.i.n.c., Bucureşti, strada General Anghelescu Nr. 91.
Sano, Rãdulescu Valeria, farm., Bucureşti, strada Barbu Catargiu Nr. 14.
Rascanu C., chimist, bucureşti, soseaua Pantelimon Nr. 111.
Rofac, Rosenberg Lupui, Bucureşti 7, strada General Dragalina.
Val, Prof. Dr. Dan Rãdulescu, strada Dumitrache Banul Nr. 32.
Sarchifa, S.A.R., Bucureşti, strada N. Beldicescu, clãdirea M. U.
Farm. Szekley, Roza + cosm., Bucureşti, intrarea Moşilor Nr. 4.
Spic, S.A.R., Bucureşti, strada Ziduri între Vii Nr. 11 - 17.
S. P. I. P. A., S.A.R., Bucureşti, strada Frt. Mihai Cazan Nr. 5.
Spephar, Marcel Hott, Bucureşti, str. Profesor I. Bogdan Nr. 2 b.
Profarm, Saer Paula, farm., Bucureşti, strada Calomfirescu Nr. 5.
Safir, S. A. R., Bucureşti, strada Dr. L. Varhali Nr. 19.
Tehnomoedix, S. A. R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 42.
Cosmo - Chimica, S. A. R., Bucureşti, calea Gabroveni Nr. 20.
Tehnologicã, Georgeta Ghenea, Bucureşti, strada Ana Davila, Nr. 5.
Neofarm, Ticusan Ion, Bucureşti, soseaua Vitan Nr. 11.
Farmaolt, S.A.R., Bucureşti, calea Grivitei Nr. 67.
Vasiliu Maria, most., Bucureşti, calea Colentina Nr. 112.
Logil, Farm. Virginia Vrabie Badulescu, Bucureşti, str. Pasteur Nr. 38.
Specimed, Farm. Wohlfeld Isidor, Bucureşti, str. C. A. Rosetti Nr. 47.
Vion, Farm. Zotta Victor, Bucureşti, strada Mierlei Nr. 5.
Chemica, Chim. Dr. M. Zapan, Bucureşti, strada Cariade Nr. 19.
Laromid, Lascar Romeo, farm., Bucureşti, strada Romana Nr. 2.
Lafar, Farm. Dr. Balaceanu, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 240.
Farm. Negruzzi Petre, Bucureşti, strada Londra Nr. 44.
Farm. Mihelitis, I. G., Bucureşti, strada Dristorului Nr. 102.
Hexan, S.A.R., Bucureşti, soseaua Giurgiului Nr. 65.
Remedia, Landes Liviu, Bucureşti, strada Dr. Clunet Nr. 3.
Grupul Ind. Chimice, S.A.R., Bucureşti, strada Bucurestii Noi Nr. 111.
Lafarm, S.A.R., Bucureşti, strada Mecet Nr. 8.

Cosmetice
Alma, S.A.R., Bucureşti, strada Bucur Nr. 14.
Aprifar, Mosescu Octavian, Bucureşti, strada Bursei Nr. 3.
Barclay, S.A.R., Bucureşti, bulevardul Filantropiei Nr. 42.
Biorom, Bercovici Osias, Bucureşti, E. Vacarescu Nr. 50.
Cosplant, S.A.R., Bucureşti, strada Gramont Nr. 25.
Synarom, fuzionat Duvary cu Iris, Bucureşti, strada Principatele - Unite Nr. 35.
Celtica, S.A.R., Bucureşti, strada Transilvaniei Nr. 35.
Carmol, S. i. n. c., Bucureşti, strada Sperantei Nr. 37.
Dorian M. S., Bucureşti, bulevardul Take Ionescu Nr. 6.
Dacia, S.A.R., Bucureşti, strada I. C. Robescu, Nr. 26.
Arcogin, Fainaru Jean, strada Vatra Luminoasa.
Afac, Aizig Fagadau, Bucureşti, strada Traian Nr. 69 b.
Farimar, S. i. n. c., Bucureşti, strada V. Lascar Nr. 11.
Antony, Eugenia Gruia, Bucureşti, strada Vistieri Nr. 1.
Eldor, Ionescu Elena, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 79.
Catalex, Isopescu Catina, Bucureşti, strada Maria Ghituleasa Nr. 45.
Ionescu Gisele, Bucureşti, strada Jules Michelet Nr. 1.
Kassol, S. Schaffer, Bucureşti, strada Orzari Nr. 61.
Legrain, S. i. n. c., Bucureşti, strada Octavian Nr. 2.
Laval, Petre Mazilu, Bucureşti, strada I. G.Ducã Nr. 4
Fremy, Lieblich Alex., Bucureşti, strada Cuza Voda Nr. 17.
Dropa, Farm. Lapusneanu Ecaterina, Bucureşti, strada Tintasului Nr. 2.
Ledicia, S.A.R., Bucureşti, strada Abrud Nr. 54.
Monique, Lazarovici Simon, Bucureşti, strada Traian Nr. 87.
Corel, Mateescu Coralia, Bucureşti, calea Vergului Nr. 8.
Malo, Lubel S., Bucureşti, calea Şerban Voda Nr. 7.
Marwal, S.i.n.c., Bucureşti, strada Smardan Nr. 29.
Parchil, Emil Perl Mendel, Bucureşti, strada Udricani Nr. 25.
Malou, Mihail Cocorascu, Bucureşti, strada El. Pherechide Nr. 10.
Myva, Iulian Capatana, Bucureşti, strada Anton Pan Nr. 4.
Kato, Nemeth Ecaterina, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 45.
Griffar, Niculescu Violeta, Cecilia Grigorescu, Bucureşti, strada Poet Sihleanu Nr. 16 A.
Alida, Oprea Alexandru, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 59.
Nortier, Ing. chim. A. Pascal, Bucureşti, strada Foisor Nr. 23 - 25.
Ortochim, Haimovici Saia, Bucureşti, strada Vergului Nr. 30.
Olivia, Olivia Aptovici, Bucureşti, strada I. G. Saita Nr. 4.
Optimal, S.i.n.c., Bucureşti, piata Sf. Ştefan Nr. 8.
Haway, Pavlov Nicol, Bucureşti, bulevardul Regina Maria Nr. 48.
Flamma, Popescu Elena, Bucureşti, bulevardul Basarab Nr. 12.
Petraco, S.A.R., Bucureşti, calea Vacaresti Nr. 146.
Radiosin, Ion Papaianas, Bucureşti, strada Frunzisului Nr. 3.
Pinyar, P. Jaroslavitz, Bucureşti, strada Cantemir Nr. 23.
Patty, S.A.R., Bucureşti, strada Romulus Nr. 68.
Parfram, S.A.R., Bucureşti, strada Vasile Lascar Nr. 209.
Recherches, Marcu Moscovici, Bucureşti, strada A. Saguna Nr. 27.
Rosenthal Const., Bucureşti, bulevardul Pache Nr. 15.
Romaco, Dr. Maria Dumitrescu - Militari, Bucureşti, comuna Militari, bulevardul Regele Alexandru I.
Raden, Ştefan Trandafirescu, Bucureşti, calea Colentina Nr. 54.
Schwadron Carol, Bucureşti, strada Brezoianu Nr. 7.
S.P.A.C., Dr. Dragulanescu, Bucureşti, strada Delea Veche Nr. 15 b.
Jerome Vizanti, Bucureşti, strada Laborator Nr. 168.
Loreal, Walter Ecat., Bucureşti, strada Al. Lahovary Nr. 5.
Rivoli, Ing. Lupu I. şi S. Hamer, Bucureşti, strada V. Adamachi Nr. 6.
Hidrofila, Moiş Behar, Bucureşti, strada Polona Nr. 23.
Soc. de parfumerie şi prod. Chimice, Bucureşti, strada Coltei Nr. 9.
Creation, Baltazar Narcise, Bucureşti, strada Calarasi Nr. 218.
Biomil, Melun Solomon, Bucureşti, strada Vanatori Nr. 8.
Cosmetica Romana, Munteanu C., Bucureşti, strada Sapientei Nr. 8.
Elixir, Doicescu Elena-sipotenau, Bucureşti, calea Rahovei Nr. 40.
Degen Carol, Bucureşti, strada Popa Savu Nr. 12.
Cooperativa Igiena şi Sãnãtate, Leibovici Adolf, Bucureşti, soseaua Pantelimon Nr. 40.
Permed, S.A.R., Bucureşti, strada V. Lascar Nr. 215.
Salome, Cezianu, Bucureşti, strada Pictor Minea Nr. 16.
Sorento, R. David, Bucureşti, strada Mitita Constantinescu.

Depozite de medicamente
S.I.N.C., Biaton, Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 8.
Comptoir European, S.A., Bucureşti, str. Lipscani.
A.C.E.P.M.E.R., Consortiu Internaţional, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 5.
Cioara Leonida, drogherie, Bucureşti, str. Sperantei Nr. 37.
S.A.R., Comercialã Farmaceutica, Bucureşti, str. General Berthelot Nr. 39.
S.A.R., Codez, Bucureşti, str. Şerban - Voda Nr. 41.
S.A., Coloranil, Bucureşti, str. Romulus Nr. 6.
Balcanica, depozit şi import, Bucureşti, str. Sarindar Nr. 12.
S.A.R., Comerţul Tehnico - Chimic, depozit repr. şi import, Bucureşti, str. Bursei Nr. 1, et. VI.
Cohn Iacob, farmacist, Farcomed, Bucureşti, b - dul Filantropiei Nr. 66.
S.A.R., Carbon, Bucureşti, str. Poliţiei Nr. 1.
Depomed, Bucureşti, str. Sf. Apostoli Nr. 54.
S.A.R., Depofar, Bucureşti, str. Academiei Nr. 4.
S.I.N.C., Defarom, Bucureşti, str. Polizu Nr. 24.
S.A.R., Farmacosmo, Bucureşti, str. General Cristescu Nr. 12.
S.A.R., Centrala farmaceutica, fost Farmosar, Bucureşti, str. 30 Decembrie Nr. 54.
S.A.R., Farmaceutica, Bucureşti, str. Episcop Chesarie Nr. 5.
Depozit şi reprez., Dr. Charlotte Hoffman, Bucureşti, str. Porumbacu Nr. 18
S.A.R., Hygeia, Bucureşti, str. Botenu Nr. 5 et. I.
S.A.R., şi reprezentanta, Hanserex, Bucureşti, str. Boteanu Nr. 3.
Herescu Dora, droghista, Pharmadrog, Bucureşti, str. Sarindar Nr. 14, et. I.
S.A.R., Herbadrog, Bucureşti, str. Armeneasca Nr. 27.
Ing. Ionescu Nicolae, Ionescu George, farm., Bucureşti, str. Brancoveanu Nr. 11.
Farm. Ionescu Mircea, Farmarom, Bucureşti, str. Horatiu Nr. 8.
Farm. Kaufman Iosub, Minerva, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 12
S.A.R., Medigen, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 180.
S.A.R., Mondichimica, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 19.
Moscovici Smil, farm., Bucureşti, str. Selari Nr. 9.
Nichitovici Gabriela, farm., Agenţia Romano - Franceza, Bucureşti, str. Const. Moroiu Nr. 28.
S.A.R., Mex, Bucureşti, str. Dionisie Lupu Nr. 66.
S.A.R., Merva, Bucureşti, str. Emil Garleanu Nr. 3.
Most. Mestor D., Bucureşti, str. Lipscani Nr. 102.
S.A.R., Oficiul Metalo - Chimic Roman, Bucureşti, b - dul Pache Nr. 8.
Jack Pol, Bucureşti, str. Vrajitoarei Nr. 9.
S.A.R., Romano - Americana, Bucureşti, calea Victoriei Nr. 126.
Farm. Raicu May Clementina, Vitamina, Bucureşti, str. General Budisteanu Nr. 1.
S.I.N.C., Rador, Bucureşti, str. General Anghelescu Nr. 91.
Israel Silberman, Saindrog, Bucureşti, str. N. Filipescu Nr. 51.
S.A.R., Sarchifa, Bucureşti, str. Deldiceanu, Vila Nr. 2.
S.A.R., Sanitaria Romana, Bucureşti, b - dul Elisabeta Nr. 10.
Drog. Soghios Nicolae, Althea, Bucureşti, str. Enachita Vacarescu Nr. 6.
Farm. Stanciu Alexandrina, Bucureşti, str. Av. Iliescu Nr. 42.
Farm. Orenstein Marcu, Specidrog, Bucureşti, str. Smardan Nr. 43.
S.A.R., Socofarm, Bucureşti, b - dul 6 Martie Nr. 23.
S.A.R., şi import - export, Salvarsar, Bucureşti, str. Doamnei Nr. 15.
S.A.R., Sintex, A. Sohor, Bucureşti, str. Gh. Cosbuc Nr. 30.
S.A.R., Sarmed, Bucureşti, str. Carol Nr. 40.
S.A.R., Transmare, Bucureşti, str. Nicolae Golescu Nr. 15.
S.A.R., Tehno - Medix, Bucureşti, calea Grivitei Nr. 71.
Farm. Simon Schor, Unitas, Bucureşti str. Doamnei Nr. 3.
S.A.R., Vacum Oil Compay, Bucureşti, str. Tache Ionescu Nr. 28 - 32 (biroul), sos. Panduri Nr. 81(depozit).
Weisselberger Gross Cirl, farm., Cigromed, Bucureşti, str. Carol Nr. 32.

Depozite cosmetice
S.A.R., Concentra, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 110, et. I, princip.
Zary Heiner, Bucureşti, str. Prof. Dr. Georgescu Nr. 19.
Iosif Marcovici, Imar, Bucureşti, str. Adamache Nr. 2, et. II.
S.A.R., Imed, Bucureşti, str. Luterana Nr. 2, et. II.
M. A. Popovici şi H. Cohn, Lumex, Bucureşti, str. Smardan Nr. 29.
Adolf Losner Livianu, Bucureşti, str. Sborului Nr. 4.
Farm. Froim Horatiu, Mona, Bucureşti, str. Romulus Nr. 59.
Manase Maiselman Maximilian, Bucureşti, calea Moşilor Nr. 44.
Mihaescu Ioan, Bucureşti, str. Lipscani Nr. 29 et.
S.I.N.C., Diveco, Bucureşti, str. Sf. Constantin Nr. 20.
S.I.N.C., Primar, Bucureşti, str. Vasile Lascar Nr. 11.
S. Nadler, Bucureşti, str. Soarelui Nr. 5.
S.I.N.C., Parcosan, Bucureşti, str. Oituz Nr. 2.
Rogea Dumitru, drog., Bucureşti, spl. Unirii Nr. 8.
Antoinette Constantinescu, Revelom, Bucureşti, b - dul N. Balcescu Nr. 32.
Marcel Regenstuff Teodorescu, Bucureşti, str. Sf. Ion Nou Nr. 23.
Dep. De vânzarea produs. Din ţiţei, Gryene, Bucureşti, Bucureşti, str. Princip.

Firme de import şi reprezentanta
S.A.R., Arix, Bucureşti, str. Moise Nicoara Nr. 11.
Reprezentanta Chemiroman, Bucureşti, str. T. Masarin Nr. 32.
Forek Rudolf, droguist, Bucureşti, str. General E. Grigorescu Nr. 9.
Dr. Folian, reprezent., Fricom, Bucureşti, str. Stela Nr. 9.
S.A.R., Initiativa, Bucureşti, str. Doamnei Nr. 27.
Marcel Robert Lercerc, Ciba, reprez. şi depozit def., Bucureşti, str. Ruginoasa Nr. 1.
Reprezentanta, Lusitania, Bucureşti, str. D. Teohari Nr. 16.
Reprezentanta, Farm. Dr. Eugen Roland Lupu, Bucureşti.
S.I.N.C., Medica, Bucureşti, str. Domnita Ruxandra Nr. 1.
Nicolae Roman, Omex, Bucureşti, str. General Berthelot Nr. 42.
Birou de import, Farm. Pucerea Tascu, Bucureşti, str. Chisinau Nr. 12.
Reprezentanta Radu Alexandru, Bucureşti, str. Sofia Nr. 30.
Farm. Avram Solomon, import, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 10.
S.A.R.D.A.G., S.A.R., de aprov. Generalã, Bucureşti, str. E. Vacarescu Nr. 3.
Farm. Solomon Max, Bucureşti, str. Dr. Danielopol Nr. 3.
Sud Est Continental, import, Bucureşti, str. C. A. Rosetti Nr. 29.
S.A.R., Sulcop, Bucureşti, str. N. Golescu Nr. 14.
Reprezentanta Tauegne Charles, Bucureşti, str. Cosbuc Nr. 9.
Reprez. Urania, Bucureşti, str. V. Lascar Nr. 8.
Reprez. şi lab. Div., Verglas George, Bucureşti, str. Romana Nr. 203.
Import, Farm. Wasserman, Bucureşti, b - dul Domnitei Nr. 29.
S.A.R., Reprez. Wabag, Bucureşti, b - dul N. Balcescu Nr.22, et. VIII.
S.A.R., Reprez. Knoll, Bucureşti, str. Atena Nr. 29.

Depozite de medicamente autorizate principal în Bucureşti
Fonescu Ivanoiu Dorina, princip., Bucureşti, str. Paleologu Nr. 7.
S.I.N.C., Froim Losack şi Mayer Schwartz, Bucureşti, str. Brezoianu Nr. 24.
S.A.R., Medrom, Bucureşti, str. Cazarmii Nr. 11.
Victor C. Sacu, Retorta, Bucureşti, str. Virgiliu Nr. 35.
S.A.R., Romigen, Bucureşti, str. Carol Nr. 10.
Farm. Haim Lupu, Sf. Gheorghe, Bucureşti, str. Anton Pan nr. 24.

Drogherii
Drog. Victor Ciupagea, med., str. Pieptanari Nr. 27.
Drog. Elisab Papaianopol, Med., b - dul Tache Ioescu Nr.7.
Farm. Moise Kalmanovici, med.
Drog. I. Danielescu med., str. Academiei Nr. 1.
Drog. N. Stanescu, med., calea Victoriei Nr. 177.
Drog. D-tru Cionga, med., str. Carol Nr. 17.
Drog. Grigoriu Traian, med., calea Grivitei Nr. 242.
Drog. Roman Ion, med., cãutare de local.
Most. Marculescu, med., calea Calarasi Nr. 131.
Drog. Dionisie Tetu, med.
Drog. Alex. Stanian, med., str. Academiei, colt cu str. 6 Martie.
Drog. Handman S., med., calea Dudesti Nr. 79.
Drog. I. Arsenescu, med., calea Victoriei Nr. 122.
Drog. Ifrim Popescu, med., str. 6 Martie Nr. 18.
Farm. Paula Ornstein, med., str. Regala Nr. 19.
Farm. Lucia Popescu, med., str. Doamnei Nr. 23.
Drog. Ilie Marinescu, med., sos. Iancului Nr. 1 (evacuat).
Drog. M. Ghinsberg, med., b - dul Elisabeta Nr. 1.
Most. Nestor Dumitru, med., str Lipscani Nr. 102.
Drog. Iosif Tetu, med., str. Carol Nr. 50.
Drog. Garibaldi D., med., str. Lipscani Nr. 24.
Drog. Iordanovici Mileve, med., calea Moşilor Nr. 50.
Drog. Sandu Braunstein, med., str. Porumbacu Nr. 47.
Farm. Zuchi Ioan, med., calea Victoriei Nr. 2.
Drog. Victor Manolescu, med., B - dul Pache Nr. 102.
Farm. Mirela Manescu, med., str. N. Titulescu Nr. 92.
Drog. C-ţin Ionescu, med., calea Rahovei Nr. 109.
Drog. Th. Dargean, med., str. Stavropoleos Nr. 3.
Drog. Costea Gh., med., str. Carol Nr. 35.
Drog. Gionga Gusa, med., str. Lipscani Nr. 25.
Drog. Th. Gherman, med., calea Rahovei Nr. 232.
Ajutor farm. A. Frisman, med., b - dul Filantropia Nr. 127.
Farm. Anast. Garbialdi, med., str. Academiei Nr. 8.
Farm. Ilie Bardeanu, med., str. 6 Martie Nr. 7.
Drog. Goicea Mircea, med., str. Viitor Nr. 207.
Drog. Gh. Mavragea, med., calea Rahovei Nr. 206.
Drog. Fritz Guttman, med., str. M. Ferechide Nr. 13.
Drog. Rasela Lichter, med., str. Carol Nr. 57.
Drog. Ernest Hauffer, med., str. Lipscani Nr. 24.
Drog. A. Silberman, med., str. Col. Orero Nr. 8 bis.
Drog. Mengeru Aristofan, med., strada Banu Manta Nr. 68.
Farm. N. Negrea, med., str. Brancoveanu Nr. 50.
Drog. Victor Andreescu, med., calea Victoriei Nr. 56.
Drog. Alex. Constantinescu, med., str. 6 Martie Nr. 6.
Drog. Menglide Aristide, med., sos. Bonaparte Nr. 61.
Farm. I. Tarnauceanu, med., strada Lipscani Nr. 87.
Drog. Gh. Bratescu, med., str. Berzei Nr. 74.
Drog. Leon Grunvald, med., str. Baratiei Nr. 29.
Drog. P. Gheorghievici, med., str. Brancovenu Nr. 32.
Drog. C-ţin Ciurda, med., sos. Colentina Nr. 30.
Drog. Poenaru Aneta med., str. Campineanu Nr. 8.
Drog. Marculescu Ch., med., calea Şerban Voda Nr. 18.
Drog. H. Cojocarescu, med., str. Cotroceni Nr. 15.
Drog. Stelian Popescu, med., sos. Basarab Nr. 88.
Drog. T. Radesiu, med., piata Ilie Pintilie Nr. 10.
Drog. Virgil Popa, med., calea Victoriei, Mica.
Drog. N. Stoian, med., str. Bozianu Nr.11.
Drog. D. Teodorescu, med., b - dul Regele Albert I Nr. 27.
Farm. Eug. Grigorescu David, med., calea Grivitei Nr. 150.
Drog. Clara Andries, med., calea Moşilor Nr. 129.
Drog. N. Teodorescu, med., str. Brezoianu Nr. 24.
Drog. Mara Sobieschi, med., str. Cpt. Cocorascu Nr. 56.
Drog. Stelian Capsali, med., calea Rahovei Nr. 308.
Drog. Ana Caragea, med., piata Kogalniceanu.
Farm. Marg. Ratiu, med., str. Dorobanti Nr. 182.
Drog. Gh. Ionescu, med., str. Tunari Nr. 85.
Drog. C-ţin Zamfirescu, med., sos. Colentina Nr. 2.
Virgil Motoc, med., str. Sabinelor Nr. 16.

Farmaciile particulare din judeţul Alba
Most. Alex Rusan şi Sabin Petrila, Alba - Iulia, strada Mihai Viteazul Nr. 4.
Vlad Virgil, Alba - Iulia, str. Mihai Viteazul Nr. 30.
Gynczy Alexandru, Alba - Iulia, str. Mihai Viteazul Nr. 12.
Hrusca Minodora, Alba - Iulia, str. Vasile Lucaci Nr. 7.
Horvath Ladislau, Alba - Iulia, piata Mihai Viteazul Nr. 18.
Rudlescu Virginia, Alba - Iulia, str. Unirii Nr. 3.
Kovacs Andrei, Adjud, piata Elisabeta Nr. 20.
Schuster Gustav, Adjud, piata Elisabeta Nr. 20.
Hagi Constantin Flora, Adjud, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 34.
Hagea Romul, Adjud str. Mihai Viteazul Nr. 93.
Blandea Petru, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 2.
"Vulturul", Metz Walter, Sebes, str. Cuza Voda Nr. 22.
Alessi Oscar, Sebes, str. Libertãţii Nr. 3.
Rheinhardt Erna, Sebes, str. Libertãţii Nr. 11.
Schlett Oliver, Abrub, str. Reg. Ferdinand Nr. 16.
Rude Romulus, Abrud, str. Avram Iancu Nr. 8.
"Ingerul Pazitor", Gal Bela, Ocna - Muresului, str. Reg. Ferdinand Nr. 26.
Rusu Valeriu, Ocna - Muresului.

Farmaciile particulare din judeţul Arad
Roka Margareta, Arad, str. Marasesti nr. 25.
Szylaszy Arnold, Arad, str. Ivan Calvin Nr. 41.
Reiner Alexandru, Arad, str. Moise Nicoara Nr. 1.
Kain Emeric, Arad, aleea Banatului Nr. 1.
Schramco Carol, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 213.
Maria Jiga, Arad, piata Avram Iancu Nr. 21.
Ludovic Calman, Arad, str. Ducã Nr. 1.
Adalbert Fulda, Arad, str. Eminescu Nr. 21.
Alter Samoil, Arad, b - dul fost Reg. Maria Nr. 8.
Stauble Gheorghe, Arad, str. fost Bratianu Nr. 2.
Ludovic Karpati, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 62.
Ghinaciu Elena, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 17.
Binder Valeria, Arad, str. General Coanda Nr. 2.
Niedermayer Francisc, Arad, piata Sf. Sava Nr. 6.
"Hercules", Ştefan Anghel, Arad, str. Catedrala Nr. 1.
"Inima Domnului", Janka Eugen, Arad, b - dul fost Reg. Ferdinand Nr. 23.
"Duhul Sfant", Weisz Arnold, Arad, piata Avram Iancu.
"La Steaua", Kestenbaum Enric, Arad, str. Marasesti Nr.68.
"Minerva", Omescu Corneliu, Arad, b - dul fost Regina Maria Nr. 16.
"Hygeia", Danciu Alexandru, Arad, piata Mihai Viteazul Nr. 3.
"Speranta", Frankel Ladislau, Arad, str. Aurel Nr. 70.
"Apostol", Nistor Ioana, Arad, str. Petru Rares Nr. 2
Dick Iosif, Arad, str. Episcopiei Nr. 24.
Weichelt Oscar, Arad, str. Metianu Nr. 7.
Schreiber Ladislau Vasile, Arad, calea Aurel Vlaicu Nr. 7.
Zoltan Szepsy, Arad, str. fost Reg. Ferdinand Nr. 65.
Plincas Magdalena, Arad, str. Horia Nr. 1.
Weinman Emeric, Arad, str. General Cernat Nr. 1.
Winnand Ghizela, Arad, fost b - dul Reg. Ferdinand Nr. 49.
Uueberall Adolf, Arad, str. Ioan Robu Nr. 2.
Kower Edmund, Aradul - Nou.
Donnborn Ladislau Vasile, Aradul - Nou.
Hary Alexandru, Ineu.
Motoasca Ilie, Ineu.
Francisc Pap, Nadlac.
Hedrich Rudolf, Nadlac.
Roth Eugen, Nadlac.
Hrianka Adalbert, Pecica.
Motoc Gheorghe, Pecica.
Edmund Sipos, Pecica.
Geml Ştefan, Pancota.
Cucu Viorica, Pancota.
Omescu Maria, Pancota.
Laboratoare particulare
Analize chimice, bacteriologice, Dr. A. Mayor şi Kallos, Arad, calea Mareşal Averescu Nr. 5.
Analize medicale, Dr. Sever. Pascutiu, Arad, str. R. Veliciu Nr. 2.

Chimico - farmaceutice
Schillinger Emeric, Arad, str. Grig. Comsa Nr. 42.
S.I.N.C., Unichemia + cosm. dr. Fericeanu, Arad, str. str. Grig. Comsa Nr. 60.
Thergan, Nistor Ioana, Kosen Dietrich, Arad, strada Mihai Viteazul Nr. 1.

Depozite de medicamente
Pharmadepot, Czuker dr. Multas Rozalia, str. Ferdinand Nr. 14.

Drogherii
Drog. Ladislau Ordelt, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 24.
Zeiner Emeric, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 26.
Eugen Israel, medic, Arad, b - dul Republicii Nr. 9.

Farmaciile particulare din judeţul Arges
Ionescu G. Petre, Pitesti, str. Craiovei Nr. 9.
"Aquila", Nicolae Bobancu, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 1.
"Rodica", Constantin Stavar, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 16.
"Victoria", Maria Udrescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 93.
Ioan Haret, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 51.
Maria Pavlovici, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 49.
"Nova", Mariana Iliescu Stefanescu, Pitesti, Piata Episcopiei Nr. 11 bis.
Most. Th. Cerchez, str. Şerban Voda Nr. 58.
Ion Galusca, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 9.
Aurel Constantinescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 4.
Eugenia Popa Teodorescu, Pitesti, Şerban Voda Nr. 80.
Charlotta Goldner, Pitesti, str. Industriei Nr. 3.
N. Nicolescu, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 67.
Most. Schirkanyer - Vitzel Elena, Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 62.
Adelsborg Emanoil, Pitesti, Piata Episcopiei, pravalia, Nr. 1.
Ivaceanu Iordache Elena, Pitesti, b - dul Elisabeta Nr. 73.
Savulescu Lucretia, Pitesti, str. Bratianu Nr. 29.
Eufrosina Utescu, Curtea de Arges, str. Negru Voda.
Adela Mitroiu, Curtea de Arges, str. Buna Vestire Nr. 2.
Margareta Berbier Wangner, Curtea de Arges, strada Negru Voda Nr. 31.
Velicu Clementa, Curtea de Arges.

Laboratoare particulare
Analiza medicale, Pitesti, str. D - na Balasa Nr. 28. Dr. Cerchez.

Drogherii
Farm. N. Demetrescu, medic, Pitesti, str. Lascar Catargiu Nr. 58.
Drog. Constantin Laibar, nemed., Pitesti, str. Şerban Voda Nr. 40.

Farmacii particulare din judeţul Bacau
Marcu Nachmansohn, Bacau, str. Porumbacu Nr. 1.
Olga Silberman, Bacau, str. 10 Mai Nr. 1.
Ioan Balaban, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 38.
Most. Malhasovici, I. Malhasovici, Bacau.
Dr. Eugen Iliescu, Bacau, str. Mihai Viteazul.
Natalia Tanasescu, Bacau, str. Reg. Carol Nr. 10.
Georgeta Cricopol Vesbianu, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 72.
Ciortus Elena, Bacau, calea Reg. Ferdinand Nr. 112.
Weissman Aronovici Tony, Bacau, calea Marasesti Nr. 28.
Fainaru Zelda, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 34.
Jehuda Silberman, Bacau.
Ghidale Ghidalovici, Bacau, str. Aroneanu Nr. 1.
Lazarovici Marcu, Bacau, str. Mihai Viteazul Nr. 4.
Bucholtz Pizam Jeaneta, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 30.
Mendel Segal, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 204.
Gronberg Mauriciu, Bacau, str. Domneascã Nr. 17.
Rintzler Frederic, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 3.
Barber Josepha Edith, Bacau, str. Buna Vestire Nr. 10.
Sefler Iancu, Bacau, str. Reg. Ferdinand Nr. 105.
Greteiner Cohn Ilaia, Bacau, str. Ionita Sturza Nr. 50.
Rosner Avram, Bacau, str. 10 Mai Nr. 11.
Vasiliu Ioan, Tg. - Ocna.
Most. Mazarin, Tg. - Ocna.
Leon Lesner, Tg. - Ocna.
Maria Bruha Abramovici, Tg. - Ocna, str. Carol Nr. 8.
Most. V. Teodorescu, oraş Moinesti.
Vasilescu Georgeta, oraş Moinesti.
Constantin Macri, Slanic.
Constantinescu Gh. Florica, Slanic oraş.
Michel Berman, com. Comanesti.
Gronberg Lupu, Oraş Moinesti.

Laboratoare particulare
Analize medicale chimice şi bact., Bacau, calea Marasesti Nr. 6, Dr. Craciunescu Vasile.

Depozite de medicamente
Centrofarm, Cohn Leibu, str. Mihai Viteazul Nr. 11.

Drogherii
Most. drog. D. Florescu, med., Bacau, fost Voevod Mihai Nr. 8.
Drog. Tibula Ion, nemed., Bacau.

Farmaciile particulare din judeţul Baia
W. Ghelberg, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 229.
S. Snittel, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 233.
Sulim Leibovici, Falticeni, str. Reg Mihai Nr. 246.
Lazar Offenberg, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 8.
E. Natansohn, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 26.
Constanta Mihailescu, Falticeni, str. Sf. Ilie Nr. 26.
C. Dornescu, oraş Pascani, str. Primãriei.
Eva Pincu Kettner, oraş Pascani, str. Primãriei.
B. Zalmanovici, oraş Pascani, str. Cuza Voda.
Moscovici Leiba, oraş Pascani, str. Ştefan cel Mare.

Farmaciile particulare din judeţul Bihor
Horovitz Erna, Oradea, Piata Malinovschi Nr. 6.
Masznyick Gheiza, Oradea, str. Teleki Paul Nr. 2.
Pajor Paul, Oradea, str. L. Kossuth Nr. 2.
Galosi Francisc, Oradea, Piata Malinovschi Nr. 5.
Scharfer Wilheilm, Oradea, str. Matei Corvin Nr. 1.
Suranyi Ervin, Oradea, Piata Stalin Nr. 1.
Csanda Andrei, Oradea, str. Cuza Voda Nr. 28.
Sebestyen Artur, Oradea, str. Dimitrie Cantemir Nr. 10.
Bernat Zoltan şi Ratz Zsolt Agneta, Oradea, str. Iosef Attila Nr. 1.
Akos Ernest, Oradea, str. Reg. Ferdinand Nr. 2.
Feder Wilhelm, Oradea, str. Episcopul Ciorogaru Nr. 20.
Klein Emil, Oradea, str. Kalinin Nr. 14.
Szabo Francisc, Oradea, str. Carol Marx Nr. 52.
Most. Hegedos Emeric, Oradea, Piata Szacsvay Emeric Nr. 1.
Most. Vertes Nicolae, Oradea, Piata Mihai Viteazul Nr. 3.
Most. Nemeth Lorand, Oradea, str. Vasinsky Nr. 55.
Szabo Theodor, most., Oradea, str. Aradului Nr. 35.
Most. Barla Desideriu, Oradea, str. Vasinsky Nr. 42.
Strutinschi Eugen, most., Oradea, b - dul Reg. Ferdinand Nr. 7.
Kunea Pavel, most., Oradea, str. Karl Marx Nr. 22.
Bartha Ladislau, most., Oradea, str. Vlahuta Nr. 50 (Brainer Bela).
Stern Nicolae, Most., Oradea, Piata mihai Viteazul Nr. 2.
Bonyhay Coloman, most., Oradea, str. Bolesznay Nr. 1.
Somogyi Ladislau, most., Oradea, str. Kalinin Nr. 2.
Blaga Liviu, most., oraş Beius, Piata Ceardas, Nr. 9.
Ardeleanu Ion,. oraş Beius, Piata Dr. Ceardas, Nr. 16.
Schwimmer Andrei, oraş Beius, str. Horia Nr. 4.
Cristescu Florica, oraş Beius, str. Scoalei Nr. 3.
Kyeres Carol, oraş Salonta, str. Reg. Ferdinand Nr. 33.
Szekely Zoltan, oraş Salonta, Piata Libertãţii Nr. 18.
Papay Ioan, oraş, Salonta, Piata Libertãţii Nr. 11.
Tomcsik Eugen, Oradea, str. Avram Iancu Nr. 2.
Mihaly Ludovic, Oradea, Piata M. Viteazul Nr. 14.
Gyudi Ştefan, Oradea, str. Tudor Vladimirescu Nr. 40.
Salceanu Mociani Elena, oraş Beius, str. Episcopul S. Vulcan Nr. 1.
Engel Alexandru, oraş Salonta, str. Libertãţii Nr. 21.
Laza Teodor Adalbert, com. Tinca, ruralã.
Messner Elisabeta, com. Tinca, ruralã.
Dobreanu Atena, com. Alesd.
Kocsis Dezideriu, com. Alesd.
Szabo Adalbert, com. Sacueni.
Korpos Ludovic, com. Sacueni.
Paneth Gavril, com. Marghita.
Iordan Aleandru, com. Marghita.
Laboratoare chimico - farmaceutice
Neodym, Bitai Valentin, Oradea, Piata Bisericii Nr. 1.

Drogherii
Lowenstein Iosif, med., Oradea, b - dul Republicii Nr. 1.

Farmaciile particulare din judeţul Brãila
Rapaport Max, Brãila, str. Galaţi Nr. 177.
Iarosch Artur, Brãila, calea Calarasi Nr. 120.
Gherghicianu Eugenia, Brãila, str. Galaţi Nr. 40.
Lazarescu Romantoiu N., Brãila, str. Galaţi Nr. 3.
Malcoci Rãdulescu Viorica, Brãila, str. fosta Regala Nr. 62.
Panteli N., Brãila, str. fosta Regala Nr. 24.
Ionescu Berechet, Brãila, str. fosta Regala Nr. 24.
Egrescu I., Brãila, str. fosta Regala Nr. 167.
Jaja Ioan, Brãila, Farm. ,,Aurora Carpatilor".
Dr. D. Faltis, Brãila, str. Galaţi Nr. 29.
Fink Abram, Brãila, b - dul Cuza Nr. 20.
Zaharia Nicolae, Brãila, b - dul Cuza Nr. 147.
Constantinescu Petre, Brãila. str. fosta Regala Nr. 42.
Meleaca Aurica, Brãila, str. Victoriei Nr. 9.
Isacu Dumitru, Brãila, str. Stalin Nr. 12.
Dr. Filipescu N., Brãila, str. Calarasi Nr. 48.
Clecner Pincu, Brãila, str. Sf. Arhanghel Nr. 8.
Balanescu Fotache, Brãila, str. Victoriei Nr. 19.
Rosenstein Solomon, Brãila, str. fosta Regala Nr. 80.
Vargolici Vasile, Brãila, b - dul Cuza Nr. 155.
Hillel Ella, Brãila, str. Victoriei Nr. 10.
Balescu Nastase Victoria, Brãila, str. Galaţi Nr. 47.
Ioanid Nicolae, Brãila, str. fosta Regala Nr. 132.
Susman Charles, Brãila, str. fosta Regala Nr. 25.
Stoiculescu Flora, Brãila.
Rosenberg Ebner Carola, Brãila, str. Roşie Nr. 2.
Flandra Carol, Brãila, str. Victoriei Nr. 46.
Rarinca Constantin, Brãila, str. fosta Regala Nr. 113.
Lubel Solomon, Brãila, str. Galaţi Nr. 87.
Dragoteanu Mira, suburb. Nedelcu Chercea.

Laboratoare particulare
Laborator analize medicale, Brãila, b - dul Cuza Nr. 125, Dr. Mayer Henric.
Analize medicale, Brãila, Sf. Petru Nr. 6, Dr. Elena Moscu.
Chimico - farmaceutice
Farm. Clechner P., Brãila, str. Sf. Arhangheli Nr. 8.
Farm. Faltis I.D., Brãila, str. Galaţi Nr. 27.
Mecedonschi Victor, farm. Eugen Simata Makata, Brãila, str. Marasesti Nr. 45.

Depozite de medicamente
Farm. Dr. Vargolici Vasile, Brãila, str. Cuza Voda nr. 155.

Drogherii
Gh. Paunescu Radu, med., Brãila, str. Mareşal Tolbukin Nr. 89.
Most. Ion Popescu, med., Brãila, str. Regala Nr. 57.
Farm. Eugen Simatu Macata, med., Brãila, str. Regala Nr. 61.
Drog. Gh. Teodorescu, med., Brãila, str. Regala Nr. 42.
Most. S. Ionescu, med., Brãila, str. Stalin Nr. 130.
Drog. Iacob Hertanu, med., Brãila, str. Regala Nr. 60.

Farmaciile particulare din judeţul Botosani
Feiga Leibovici, Botosani, calea Nationala Nr. 200.
Corina Malinescu, Botosani, calea Nationala Nr. 95.
Alexandrina Sofian, Botosani, calea Grivitei Nr. 63.
Lia Milian, Botosani, calea Nationala Nr. 293.
Rubin Edelstein, Botosani, calea Nationala Nr. 209.
Constantinescu Maria, Botosani, calea Nationala Nr. 323.
Popovici Ortansa, Botosani, Piata Sf. Gheorghe Nr. 2.
Itic Schloma Scharf, Botosani, str. Carol.
David Roza, Botosani, Anton Pan Nr. 19.
Fohrer Malvina, Botosani, calea Nationala Nr. 180.
Summer Axelrad, Botosani, calea Nationala Nr. 222.
Zis Sachs Elias, Botosani, str. Rosiori Nr. 28.
Iancu Ernestina şi Sigmund Segal, Botosani, str. V. D. Vasiliu Nr. 2.
Wechsler Werner Hanora, Botosani, calea Nationala Nr. 202.
Haim Herscu Strul Avram, Botosani, calea Nationala Nr. 371.
Zaharia Rifca, Botosani, calea Nationala Nr. 427.
Wechsler Solomon, Botosani, calea Nationala Nr. 269.
Blumenfeld Hana, Botosani, calea Nationala Nr. 170.
Schwartz Salia, Botosani str. Alba Iulia Nr. 8.
Buium Solomon, Botosani, str. Rosiori Nr. 14.
Eugenia Hurduc, oraş Stefanesti.
Lazarovici Roza, oraş Harlau, str. Ştefan cel Mare Nr. 10.
Schachter Moritz, oraş Harlau, str. Ştefan cel Mare Nr. 62.
Bratila Cecilia, Botosani, calea Nationala Nr. 210.

Depozite de medicamente
Defar, Iosefsohn L., farmacist, Botosani, calea Nationala Nr. 130.

Farmaciile particulare din judeţul Braşov
Tuliu Gheorghe, Braşov, Piata Libertãţii Nr. 1.
Schuster Iosif, Braşov, strada, fosta Carol Nr. 56.
Joos Emeric, Braşov, calea Victoriei Nr. 70.
Cuteanu Gheorghe, Braşov, strada Lungã Nr. 1.
Wagner Herman şi Rusu Matilda, Braşov, Piata Libertãţii Nr. 5.
Eichorn Albert, Braşov, calea Victoriei Nr. 59.
Zeno Marcu, Braşov, strada General Mosoiu Nr. 20 A.
Voicu Octav, Braşov, strada fosta Regele Carol Nr. 6 a.
Petrescu Angela, Braşov, strada Spitalul Militar Nr. 1.
Picu Viorica şi Calinescu Zefira, Braşov, strada fosta Regele Mihai Nr. 20.
Pheps Erich, Braşov, strada, fosta Regele Carol Nr. 17.
Kugler Rudolf, Braşov, strada Lungu Nr. 81.
Gyorgy Emud, Braşov, strada Brancoveanu Nr. 7.
Marcea Elena, Braşov, strada fosta Carol Nr. 15.
Domnariu Ioan, Braşov, Piata Libertãţii Nr. 15.
Paveleanu Teodor, Braşov, strada Hirscher Nr. 16.
Voith Iosif, Braşov, strada fosta I. Maniu Nr. 53.
Tavitiam Aram, Braşov, strada fosta Regina Maria Nr. 18.
Mumuianu Marcela, Braşov, strada Lungã Nr. 99.
Dr. Eug. Sianu Bulavischi, Braşov, strada Baritiu Nr. 8.
Tomescu Ortansa, Braşov, strada Prundului Nr. 9.
Urziceanu Iliescu Iulia, Braşov, strada CuzaVoda Nr. 50.
Arpad Singer, Braşov, strada Smardan Nr. 2.
Liebling Iuliana, Braşov, strada Lungã Nr. 42.
Massu Aurora, Braşov, calea Victoriei Nr. 63.
Ruchenstein Lupascu Henrieta, Braşov, strada Hirscher Nr. 3.
Grigorescu Matilda, Braşov, strada N. Balcescu Nr. 26.
Greif Leo, Braşov, Piata Libertãţii Nr. 4.
Gavrilescu Lucian, Braşov, strada Cpt. Ilie Birt Nr. 2.
Malinici Mandita, Braşov, strada Sf. Petru.
Donnenfeld Segal, Braşov, suburb. Scheiu.
Schaser Frederic, com. Rasnov.
Baboie Adelina Viorica, com. Rasnov.
Reiner Otto, com. Codlea.
Mahsam Carol, com. Codlea.
Nan Iancu, com. Intorsatura Buzaului.
Birea Aurel, com. Intorsatura Buzaului.
Mihaila Filofteia, com. Satulung.
Alfred Markovitz, com. Satulung.

Laboratoare chimico - farmaceutice
Chim. Isac Alexandrina, Braşov, str. fost Bratianu Nr. 2.
Inchirom, S.I.N.C., Braşov, str. M. Viteazu Nr. 8 bis.
Pharmag, S.A., Braşov, str. Sf. Ion Nr. 2.
Salvator, dr. Senea Oct., Braşov, str. fosta Carol Nr. 3.
Vitax, Braşov, str. M. Viteazu Nr. 82.

Cosmetice
Chlorodont, S.A.R., Braşov, str. Lepadatu Nr. 2.

Depozite de medicamente
Optima, S.I.N.C., Braşov, strada Voevodul Mihai Nr. 3.
Pharmag, drog. Gh. Roth, Braşov, str. Regina Maria Nr. 18.
Mondialfarm., Victor Tudoran, com. Satulung.

Drogherii
Drog. Kurt Neustader, med., Braşov, str. Republicii Nr. 14.
Drog. Mihail Kamner, med., Braşov, str. Republicii Nr. 18.
Farm. Fl. Iordanescu, med., Braşov, str. 7 Noiembrie Nr. 9.
Drog. Fromm Ervin, med., Braşov, str. Axente Sever Nr. 3.
Drog. Petre Ayntzn, nemed., Braşov, Piata Libertãţii Nr. 3.

Farmaciile particulare din judeţul Buzau
Taler Silvia, Buzau, str. Cuza Voda Nr. 25.
Agneze Nicolae, Buzau, str. Unirii Nr. 63.
Arginteanu Anastasia, Buzau, str. Unirii Nr. 110.
Catuneanu Maria şi Spinescu Teodor, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 142.
Dragu Vasile, Buzau, str. Alex. Marghiloman Nr. 9.
Gerota Dumitru, Buzau, str. Targului Nr. 36.
Israel şi Mina Lupu Srauchwarger, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 26.
Penculescu Ateny, Buzau, Piata Daciei Nr. 16.
Petrescu Maria, Buzau, str. Unirii Nr. 65.
Romascanu Constantin, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 18.
Dragomirescu Cristache, Buzau, Piata Daciei Nr. 14.
Serbanescu Mihail, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 98.
Tomescu Gheorghe, Buzau, strada Unirii Nr. 128.
Gatcoianu Ileana, Buzau, Piata Daciei Nr. 10.
Hoffman Aurel, Buzau, strada Cuza Voda Nr. 72.
Ana Vartan, Buzau, strada Carol Nr. 12.
Ciolca Pohrib Elena, Buzau, strada C. Sarateanu Nr. 1.
Tenescu Niculescu Elena, Buzau, strada Sf. Ingeri Nr. 6.
Pascu Ana, Buzau, strada Marghiloman Nr. 23.
Popa Ovidiu, Buzau, strada Marghiloman Nr. 30.
Georgescu Mihaescu Margareta, Buzau, strada Unirii Nr. 100.
Caleap Constantin, oraş Mizil, strada Carol Nr. 75.
Filoti Teodorescu Jeana, oraş Mizil, strada Carol Nr. 92.
Nica Teodor, oraş Mizil.

Drogherii
Farm. Vicentiu Livovschi Roman, med., Buzau, strada Cuza Voda Nr. 24.

Farmaciile particulare din judeţul Campulung - Bucovina
Friedman Abraham, C - lung - Bucovina.
Garai Frieda, C - Lung - Bucovina.
Feuerstein Emil, C - Lung - Bucovina, str. Reg. Mihai Nr. 71.
Chitul Nicolae, C - Lung - Bucovina.
Schnarch Albin, C - Lung - Bucovina. str. fost Reg. Mihai Nr. 81.
Feuerstein Emli, C - Lung - Bucovina, str. Fost Reg. Mihai Nr. 71.
Solo Schmitdt, C - Lung - Bucovina.
Sielberberg Herman, Vatra Dornei.
Katz Mendel, Vatra Dornei.
Lowin Ana, Gura Humorului.
Heringer Leon, Gura Humorului.
Kupferberg Isig, Gura Humorului.
Glinschi Mihovan Vasile, oraş Vama.

Farmaciile particulare din judeţul Caras
Grose Emeric, Oravita, str. fosta Reg. Carol Nr. 37.
Knoblauck Augustin, Oravita, farm. ,,Vulturul Negru".
Bock David, Oravita, str. fosta Reg. Mihai Nr. 27.
Brada Eduard Dezideriu, or. Resita, str. fosta Reg. Maria Nr. 4.
Coama Pop Felicia, oraşul Resita, str. fosta Carmen Sylva Nr. 41.
Gruici Wilan Andrei, oraşul Resita, str. Elvat Nr. 1.
Farkas Francisc, oraşul Resita, fosta Pr. Elisabeta Nr. 46.
Korner Cornel, comuna Anina.

Farmaciile particulare din judeţul Ciuc
Loffler Wilhelm, Miercurea Ciucului, str. Petofi Nr. 3.
Ajiteny Ajvasz Arpad, Miercurea Ciucului, str. fosta Reg. Ferdinand.
Antal Gavril, Miercurea Ciucului, str. Pet"fi Nr. 11.
Lazar Victor Nicolae, oraş Gheorghieni, Piata Libertãţii Nr.11.
Ioana Kozma, oraş Gheorghieni, Piata Libertãţii Nr. 5.
Coloman Deer, oraş Gheorghieni, Piata Libertãţii Nr. 15.
Farmaciile particulare din judeţul Cluj
Sebessy Bella, Cluj, str. Dosza Gyorgy.
Creţu Vasile, Cluj, str. G - ral Poetas Nr. 22.
Elekes Elisabeta, Cluj, calea Motilor Nr. 110.
Ioan Langer cu Handelsman Ladislau, Cluj, str. Gh. Dosza Nr. 36.
Joel Schaffer şi Schaffer Rebeca, Cluj, Piata M.Viteazu Nr. 22 - 23.
Ana Rugea Burla, Cluj.
Margareta Mathe Szabo, Cluj, Piata M. Viteazu Nr. 20.
Iuliu Codarcea, Cluj, str. Reg. Maria Nr. 9.
Eugen Czavassy, Cluj, str. Victor Babes Nr. 18.
Maximilian Weissbrod, Cluj, calea Horia Nr. 50.
Zoltan Kovacs, Cluj, Piata Universitatii.
Gh. Gh. Hintz, Cluj, Piata Libertãţii, Nr. 28.
Teodor Goina, Cluj, Piata Libertãţii, Nr. 34.
Most., Ştefan Mircea, Cluj, calea Horia, Nr. 13.
Dr. Iuliu Csereszneyes, Cluj, Piata Malinovschi Nr. 13.
Dr. Iuliu Kohn, Cluj, Piata Libertãţii, Nr. 10.
Simon Maria şi Barany Valentin, Cluj, str. Horia Nr. 6.
Zoltan Sebestyen, Cluj, str. Budai Nagy Antal Nr. 55.
Most. Weinrich Edmund, Cluj, str. Fosta Reg. Ferdinand Nr. 55.
Most. Garda Clara, Cluj, Piata Libertãţii, Nr. 29.
Gall Alexandru şi dr. V. Ciocanelea, Cluj, Piata fosta M. Viteazu Nr. 32.
Balasz Gheorghe, Cluj, str. Joky Nr. 2.
Antal Sabin, Cluj, str. fosta Reg. Maria Nr. 10.
Suranyi Zoltan, Cluj, str. Baritiu Nr. 16.
Kovats Iolanda, calea fosta Reg. Ferdinand Nr. 2.
Karacsony Adalbert, Cluj, Piata Fosta M. Viteazu Nr. 1.
Berger Teodor, Cluj, Piata Malinovschi Nr. 1.
Edith Laszlo Emiras, Cluj, str. Danto Nr. 1.
Sara Dr. Orient, dr. Tiberiu Orient şi Kiraly Ludovic, Cluj, str. Marasesti Nr. 17.
Brief Charlotte, str. Horia Nr. 4.
Solomon Atlasz Aurora, Cluj, str. Dosza Nr. 19.
Szortaey Gall Margareta, Cluj, str. fost Reg. Mihai Nr. 11.
Panczel Geza cu Paradi Francisc, Cluj, Piata Marasti Nr. 14.
David Ladislau, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 29.
Risca Emil, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 16.
Gorog Vasile, Cluj, str. fost Reg. Maria Nr. 2.
Markovits Adalbert Bella, Cluj, calea Armatei Roşii Nr. 13.
Virgil Sotropa, Cluj, piata Ştefan cel Mare Nr. 1
Francisc Lukacs, Cluj, strada Dosza Gh. Nr. 37.
Ladislaul Martonfi, Cluj, strada N. Iorga Nr. 27.
Tab Tiberiu, calea Deportatilor Nr. 60.
Keresztessy Iosif, Cluj, strada Teofil Cipariu Nr. 13 - 15.
Vass Paul, Cluj, calea Horia Nr. 1.
Holicska Andrei, Cluj, calea Motilor Nr. 42.
Schapira Bojum Cecilia, Cluj, piata Mihai Viteazul Nr. 40.
Nagy Ioan, oraşul Huedin.
Rusu Valentin, oraşul Huedin.
Gheorghe Pop, oraşul Huedin.

Laboratoare particulare
Bacteriologic medical, Dr. Elisabeta Elian, Cluj, str. Horca Nr. 2.

Chimico - farmaceutice
Antacit S.i.n.c., Ing. Andrei Berzelles şi Dezideriu Mozes, Cluj, strada Kogalniceanu Nr. 21.
Mikrom, cosm., Farm. Boros Valentin, Cluj, strada Marzescu Nr. 19.
Farm. Dr. Ferencz Aron, Cluj, strada Dostoiewski Nr. 63.
Dr. Rozsa Gh., piata Libertãţii Nr. 27.
Pharmachemia, Puscas Tiberiu, farm., Cluj, calea Regele Ferdinand Nr. 83.
Lawrans, Buszttay Ioan, Cluj, str. fost Regina Maria Nr. 82.
Prof. Dr. Iuliu Moldovan, Cluj, strada Regala Nr. 47.
Nova, S.i.n.c., Cluj, strada Fantanele Nr. 11.

Depozite de medicamente
F. Butyka, S.A., Cluj, strada 6 Martie Nr. 4.
Sanodrog, Hirsch Alex., Cluj, piata Libertãţii Nr. 32.
Sicodrog, S.I.N.C., Cluj, piata Libertãţii Nr. 32.

Depozite cosmetice
Mozes Desideriu, Central Chimic, Cluj, strada Molotov Nr. 18.

Drogherii
Drog. S. Leidersdorfer, med., Cluj, strada Dosza Gheorghe Nr. 23.
Drog. M. Rosza, med., Cluj, piata Libertãţii Nr. 27.
Drog. A. Weissberger, Med., Cluj, piata Libertãţii Nr. 29.
Drog. N.I. Szegho, nemed., Cluj, Timotei Cipariu Nr. 5.

Farmaciile particulare din judeţul Constanta
Barbulescu Nicolae, Constanta, Bulevardul fost Regina Maria Nr. 140.
Pertoniu Sofia, Constanta, strada Moldovei Nr. 7.
Vasiliu Andrei Andreina, Constanta, strada Carol Nr. 186.
Mihailescu Cornelia, Constanta, str. fosta Carol Nr. 161.
Ticusan Sultana, Constanta, strada Costachi Negri.
Wellea Ecaterina, Constanta, str. fosta Carol Nr. 111.
Stanescu Stelian, Constanta, str. fosta Carol Nr. 136.
Sorin Miga, Constanta, strada fosta Carol Nr. 80.
Enachescu Dumitru, Constanta, strada Dragos - Voda nr. 13.
Marulis Dionisie, Constanta, str. fosta Carol Nr. 35.
Vasilescu George, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 23.
Berberianu Ion Nicolae, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 57.
Sumedrea Victoria, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 65.
Blumer Leon, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr.73.
Alifante Anastase, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 78.
Bitman Ghes, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 89.
Nicolau Mitacu Dumitru, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 100.
Rosin Iosif, Constanta, strada Ştefan cel Mare Nr. 153.
Niculescu Rusali Ecaterina, fosta strada Carol Nr. 56.
Garabetian Virginia, Constanta, str. Ştefan cel Mare Nr. 54.
Klinger Herman, Constanta, sos. Scarlat Varnav Nr. 20.
Ghetu Victoria, Constanta, strada Ştefan Mihailescu Nr. 24.
Contoguri Panait, Constanta, strada fosta Carol Nr. 129.
Teodora Oprica, Constanta, strada Ştefan cel Mare.
Tocila Petru Elena, Medgidia, Farm. "Sãnãtatea".
Micu Nicolae, Medgidia, Farm. "Sf. Elena".
Constantinescu Gh., Cernavoda, Farmacia "Sf. Gheorghe".
Sigmud Emil, Cernavoda, Farm. "Steaua României".
Busuioc Nistor Cecilia şi Scarlat Cinschi Maria, Mangalia, strada fosta Ferdinand Nr. 30.
Bozianu Clara, V. Roaita.
Wagner Andrei, V. Roaita.
Constantin I. Gheorghe, Hârşova, Farm. "Izvorul Tamaduirii".
Badescu Maria, Ostrov.
Leoncimidi Ana, suburb. Anadalchioi.
Pambucoglu Aurelia, Constanta, strada 23 August Nr. 90.
Dicu G. Silvia, suburb. Filimon Sarbu.

Laboratoare particulare
Analize medicale, Dr. Sachelarie N. Emilia, Constanta, strada Cuza Voda Nr. 17.
Analize medicale, Dr. C. Tunaru, Constanta, strada General Manu Nr. 35 bis.

Drogherii
Drog. Petre Tanasoca, med., Constanta strada fosta Carol.
Papaianus I., med., Constanta strada fosta Carol Nr. 90.

Farmaciile particulare din judeţul Covurlui
Ianculescu Teodor, Galaţi, str. Berthelot Nr. 7.
Lupascu P. Florica, Galaţi, str. Brailei Nr. 40.
Pavloff Petre, Galaţi, str. Brailei Nr. 146.
Gerea Nicolae, Galaţi, str. Tecuci Nr. 69.
Radu Paraschivescu Constanta, Galaţi, str. P. Negri Nr. 1.
Pierro Florica, Galaţi, str. Traian Nr. 1.
Schwartz Marcu, Galaţi, str. Tecuci Nr. 2.
Silvester Marcel, Galaţi, str. Sft. Dumitru Nr. 9.
Cancicov Margareta, Galaţi, str. Potului Nr. 99.
Suciu Pop Angela, Galaţi, str.Traian Nr. 116.
Stratman Moise, Galaţi, str.Traian Nr. 34.
Leibovici Sara, Galaţi, str. Independentei Nr. 20.
M. Finkelstein, Galaţi, str. Brailei Nr. 9.
Troia Valentina, Galaţi, str. Domneascã Nr. 110.
Most. Scurtu Aurel, Galaţi, str. Domneascã Nr. 33.
Pop Septimiu, Galaţi, str.Domneascã Nr. 56.
S. Reingewurtz Sigismund Branda, Galaţi, str. Lahovary Nr. 40.
Moloiu Alexandrina, Galaţi, str. Domneascã Nr. 30.
Moloiu Elena, Galaţi, str. Berthelot Nr. 30.
Gavrilescu Elvira, Galaţi, str. Domneascã Nr. 60.
Smilovici Moise şi Riven Smil, Galaţi, Piata Negri Nr. 63.
Stefanescu Silvia, Galaţi, str. fosta Pr. Maria Nr. 12.
Moscovici Avram, Galaţi, str. Movilei Nr. 2.
Dimitrov Dacio, Galaţi, str. Traian Nr. 127.
Fichman Juster Etela, Galaţi, str. Codreanu.
Medeea Czleschi Ionescu, Galaţi, str. Tecuci Nr. 126.
Wasserman Florica, Galaţi, str. Virgil Poenaru Nr. 52 bis.
Wechsler Roza, Galaţi, str.Domneascã Nr. 44.
Klinger Herman Galaţi, str. Scarlat Varnav Nr. 20.
Mendelsohn Anda, Galaţi, str. C. Negri Nr. 9.

Laboratoare particulare
Analize chimico - medicale, Galaţi, str. Traian Nr. 97.
Analize medicale, Galaţi, str. Maior Fotea Nr. 13, Dr. D. Rupile.
Analize chimico - medicale, Galaţi, Dr. Flax.

Drogherii
Drog. I. Mihailescu, med., Galaţi, str. Independentei Nr. 20.
Drog. N. Busila, med., Galaţi, str. Traian Nr. 29.
Farm. Titus Apfel, med., Galaţi, str. Portului Nr. 167.
Farmacii particulare din judeţul Dambovita
Greff Alexandrina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 17.
Voronca Nicolae, Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 4.
Cristescu Agripina, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 37.
Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
Naghi Alexandru, Targoviste, str. fosta Reg. Mihai Nr. 41.
Stoian Petre, Targoviste, str. I.C. Bratianu Nr. 27.
Sana Freier, Targoviste, str. Filipescu Nr. 3.
Rosenberg Samoil,Targoviste, str. fosta I.C. Bratianu Nr. 20.
Zghibarta Trofin, Targoviste.
Zelinschi Maximilian, oraş Pucioasa, str. fosta Regala Nr. 61.
Flanga Ioan, oraş Pucioasa.
Rusescu Ionescu Julieta, oraş Gaesti.
Banescu Marieta, oraş Gaesti.
Andreescu Maria, oraş Gaesti, str. Olanescu Nr. 55.
Bolos Ioachim, oraş. Racari.
Caracas Florian, oraş. Racari.
Banescu Rosanu Caliope. com. Pr. Mihai (Titu).
Popescu Mihai Viorica, com. Titu sat.
Dumitrescu A. Elena, com. Titu gara.
Meltz Petre, com. Titu Nucet.

Laboratoare particulare
Analize chimice bacteriologice, Targoviste, str. Alex. Stanescu Nr. 6. Dr. N. T. Teodorescu.
Farmaciile particulare din judeţul Dolj
Constantin C. Mihailescu, Craiova, str. Buzesti Nr. 35.
Most. C. Pictorian, Craiova, str. Unirii Nr. 32.
P. Crasnaru, Craiova, str. Unirii Nr. 58.
Cizmarescu Marcela, Craiova, b - dul fost Carol Nr. 126.
Constantinescu Virginia, Craiova, str. Buzesti Nr. 9.
Dumitriu Eustatiu, Craiova, str. Brostei Nr. 38.
Ioanovici Ioan, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 44.
Gheorghiu Ştefan, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 18.
Lazeanu Pandele Ivona, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 26.
Munteanu Tulius, Craiova, str. Cuza Voda Nr. 96.
Most. Dr. Missbach Costin, Craiova, strada Cuza Voda Nr. 52.
Vita Marinescu Ileana, Craiova, b - dul fost Carol Nr. 25.
Most. Elvira Nadoiu, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 21.
Petrescu Mihail Paul, Craiova, str. Lipscani Nr. 65.
Soimaru Carol, Craiova, str. Buzesti Nr. 26.
Teodoru Vasile, Craiova, str. Bucurestilor Nr. 12.
Hersohn H., Craiova, str. Unirii Nr. 2.
Dan Codru Viorel şi Ana Negritescu, Craiova, str. Unirii Nr. 2.
Lesovoi Elena, Craiova, str. Unirii Nr. 135.
Paraschiva Carp Mateescu, Craiova, str. Severinului Nr. 1.
Iuliana Costinescu, Craiova, str. Severinului Nr. 13.
Bunea Elias, Craiova, str. Unirea Nr. 72.
C. Popescu, Craiova, str. I. C. Bratianu.
Levy Nissim, Craiova, str. Lipscani Nr. 5.
Ilie Aronovici, Craiova, str. Buzesti Nr. 28.
Kitscher Ana, Craiova, str. b - dul fost Carol Nr. 88.
Alexandrescu Margareta, Craiova, str. Alexandru Lahovary Nr. 91.
Cioica Alexandrina, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 2.
Morgenstren Aurel, Craiova, str. General Argintoianu Nr. 46.
Stanescu Ionescu Ana, Craiova, calea Bucurestilor Nr. 109.
Coplovici Samoil, Craiova, str. Madona Dudu Nr. 23.
Scutelmicu Nicolae, Craiova, str. Cuza Voda.
Protopopescu Stefania, Craiova, calea Bucurestilor Nr. 255.
Stefanescu Dumitru, Craiova, str. Imparatul Traian Nr. 104.
Nicolesco Badita, Craiova, calea Breslei Nr. 33.
User Haim Goldenberg, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 33.
Petrescu Costin Emilia, suburb. Româneşti - Dolj.
Most. Gheorghiu Sava, oraşul Plenita.
Cristescu Teofil, oraşul Plenita.
Chioralia Vintila, oraşul Plenita.
Lagara Anghel Olga, oraşul Calafat, str. Cuza Voda Nr. 43.

Laboratoare particulare
Analize medicale, dr. Savopol - dr. Mogos, Craiova, str. C. A. Rosetti Nr. 6.
Analize medicale, dr. E. Ratu, Craiova, str. Unirii Nr. 136.
Analize medicale, Carausu Gheorghe, Craiova strada Copertari Nr. 1.
Analize medicale, dr. Ionescu Barzu, str. Generalisimul Stalin Nr. 2.

Chimico - farmaceutice
Farm. Dr. Mogos Marin, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.
Osmoza, Schreibman Pinchas, Craiova, str. Pr. Nicolae Nr. 34.

Cosmetice
Chimicoza, chim. Lucia dr. Mogos, Craiova, str. Imp. Traian Nr. 44.

Depozite de medicamente
Chimidrog, Ovidiu Dabulescu, farmacist, Craiova, Str. Unirii Nr. 128.
Farm. Goldemberg Haim User, Craiova, fost b - dul Carol I Nr. 126.
Medidrag, farm. Gurau Maria, Craiova, strada Elea Nr. 19.
Armedica, farm. Armand Penchas, craiova, str. L. Catargiu Nr. 5.

Drogherii
Drog. D. Diulescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 95.
Drog. Alex. Diulescu, med., Craiova, str. Cuza - Voda Nr. 3.
Drog. most. Ercul Cristina, med., Craiova, str. Unirii Nr. 31.
Drog. - farm. Angela Dumitrescu, med., Craiova, str. Unirii Nr. 48.

Farmaciile particulare din judeţul Dorohoi
Herscu Roşu, Dorohoi, str. Grigore Ghica Nr. 2.
Hirsch Marcovici, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 24.
Burah Solomon Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 73.
Ciogolea Constantin, Dorohoi, str. Nonceru.
Saly Segal, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 24.
Rosner Eugen, Dorohoi, str. M. P. Moruzi Nr. 29.
Fanny Haifler şi Marcovici Roza, Dorohoi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 65.
Vitianu Constantin, comuna Saveni.
Sulimsohn Iulius, comuna Saveni.
Wechsler Isac, comuna Saveni.
Parvulescu Margareta, comuna Mihaileni.
Serbanescu Marin Elena, Darabani.

Laboratoare particulare
Analize chimico - bacteriologice, Dr. Iahr Iosif, str. Ştefan cel Mare Nr. 1.

Farmaciile particulare din judeţul Fagaras
Brumboiu Coriolan, Fagaras, Piata Unirii Nr. 25.
Grigoriu Damianivici Olga, Fagaras, str. Aron Pumnul Nr. 1.
Herman Ioan, Fagaras, Piata M. Viteazu Nr. 1.
Dr. Konttesweller Carol şi Duscha Iosif, Fagaras, Piata Unirii Nr. 2.
Dr. Spirescu Grama Eliza, Fagaras, Piata Unirii Nr. 11.

Farmaciile particulare din judeţul Falciu
Rodica Baiesu, Husi, str. Ghica Voda Nr. 68.
Herman Brandt, Husi, str. Ghica Voda Nr. 66.
Smil Smilovici, Husi, str. Lascar Catargiu Nr. 30.
Eugenia Dobrescu Mircea, oraş Tg. - Falciu.

Farmaciile particulare din judeţul Gorj
Titu Ivanoiu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 3.
Titu Topescu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 44.
Artur Poll, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 38.
Zarchievici Victor, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 22.
Natalia Dr. Lupescu, Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 55.
Argola Gheorghe, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 55.
Parvulescu Puscariu Viorica, Tg. - Jiu, str. Tudor Vladimirescu Nr. 24.

Drogherii
Drog. I. Rasina, med., Tg. - Jiu, str. Victoriei Nr. 46.
Drog. Grigore Crainic, med., Tg. - Jiu.

Farmaciile particulare din judeţul Hunedoara
Nussbaum Nicolae, Deva, Piata Unirii Nr. 15.
Eros Andrei, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 16.
Pucerea Ionel, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 1.
Schultz Paul, Deva, Piata Unirii Nr. 12.
Szabo Iacob Samoila, Deva, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
Reisman Pavel, Petrosani, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
Georgescu Nicolae, Petrosani, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 84.
Reingewurtz Herman şi Levy Coloman, Petrosani, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 60.
"Vulturul Negru", Ferenczy Caza, Hunedoara, piata Libertãţii Nr. 13.
Turceanu Maria Lucretia, Hunedoara.
Neuman Herman, oraş. Hateg, piata fosta Reg. Ferdinand.
Szabo Carol, oraş. Hateg, piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
Crisan Traian, Hateg, Piata fosta Reg. Ferdinand.
Vad. Vlad Mariana, oraş. Orastie, str. Ardeleanu Nr. 1.
Dr. Crisan Cornel, oraş. Orastie.
Caimacan Elena, oraş. Orastie.
"Crucea Alba", Keleman Tiberiu, oraş Lupeni.
"Sãnãtatea", Papp Titica, oraş. Lupeni.
Stoica Ion, oraş. Brad.
"Sf. Gheorghe", Mihaly Carol, oraş. Brad.

Farmaciile din judeţul Ialomita
Emil Gradinescu, Calarasi, str. Stirbei Voda Nr. 56.
Samuel Grunberg, Calarasi, str. Stirbei Voda Nr. 9.
Ovidiu Ghioca, Calarasi, str. Bucureşti Nr. 94.
Dr. Maria Beroniade, Calarasi str. Bucureşti Nr. 147.
Radu Dutulescu, Calarasi str. Bucureşti Nr. 153.
Maria Furnica, Calarasi str. Perte Enescu Nr. 8.
Cristea Stefanescu Maria, Calarasi str. Bucureşti Nr. 143.
Marmureanu Teodora, Calarasi str. Petre Enescu Nr. 28.
Stancescu St. Marin, Calarasi str. Bucureşti Nr. 213.
Niculescu Florica, Calarasi str. Bucureşti Nr. 132.
Despina Serbanescu,. oraşul Urziceni, str. Ferdinand Nr. 26.
Polixenia Turtureanu, oraşul Urziceni, str. Teodoru Nr. 78.
Mircea Dan Popescu, oraşul Urziceni, str. fosta Carol Nr. 82.
Margareta Georgescu, oraşul Urziceni, str. Teodoru Nr. 40.
Atanase Cupali, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 107.
Hristodor Luzi, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 85.
Georgeta Dr. Balasoiu, oraşul Slobozia str. Matei Basarab Nr. 176.
Vanghele Dimica, oraşul Fetesti calea Calarasi Nr. 230.
Dinulescu C-ţin, oraşul Fetesti, Gara.

Drogherii
Dr. vet. Th. Lucas. med., Calarasi.

Farmaciile particulare din judeţul Ilfov
Urbane şi rurale
Ionescu Elvira, Oltenita.
Azdril Leon, Oltenita.
Gheorghe Manciulescu, Oltenita.
Elena Paraschivescu, most., Budesti.
Paulet Mika, Budesti.
Vasilichis Bertleg, Buftea.

Drogherii
Niculescu Stelian, nemed., Oltenita, str. fosta Carol Nr. 37.

Farmaciile particulare din judeţul Iaşi
Dr. D. G. Beceanu, Iaşi, str. Anton Panu Nr. 32.
Eliza Ghica Rateanu, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 83.
Giosanu Ortansa, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 65.
Fichman Baruch, Iaşi, str. Anton Pan, Nr. 35.
Coroi Al. Maria, Iaşi, str. Nicolina Nr. 29.
Racovita Nicolae, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 109.
Catrina Nicolae, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 52.
Paun C. Constantin, Iaşi, str. Elena Damna Nr. 11.
Terenzi Petre, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 37.
Braunstein Erna, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 6.
Most. Werner, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 34.
Coman Lucia, Iaşi, str. Socola Nr. 25.
Popa Mihail Eugenia, Iaşi, str. Bucsinescu Nr. 1.
Martin Welt, Iaşi, str. Cucu Nr. 12.
Bercovici Iacob, Iaşi, str. Nicolina Nr. 104.
Tomescu C. Dumitru, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 13.
Irofte S. Maria, Iaşi, b - dul fost Ferdinand Nr. 8.
Adace Justin, Iaşi, str. A. D. Xenopol Nr. 1.
Dr. C. Ichiu, Iaşi, str. Pacurari Nr. 1.
Emil Grozea Dr. Stavar, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 15.
Clara Bayer şi Henrieta Haimovici Bayer, Iaşi, str. Pacurari Nr. 185.
Abramovici Rebeca, Iaşi, str. Vasile Conta Nr. 2.
Moise Solomon şi Leibovici M. Adela, Iaşi, str. Mareşal Malinovischi Nr. 34.
Bercu Suzana, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 14.
M. Segal Caritas şi Miscovici Deutsch, Iaşi, piata Cuza Voda Nr. 5.
Sara Leibovici şi Ghizela Nathanasohn Marcovici, Iaşi, str. Ştefan cel Mare Nr. 35.
Rennee Dr. Ochs, Iaşi, str. Cismariei Nr. 5.
Daniil Meierovici şi Kaufman Iulia, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 32.
Sirchis David, Iaşi, str. Mareşal Malinovischi Nr. 4.
Goldenberg Golda, Iaşi, str. Victor Place Nr. 9.
Netty Guttman Haber şi Pesea Elgurth Davidsohn, Iaşi, piata Halei.
Blumenfeld Jeaneta, Iaşi, str. Anastasie Panu Nr. 50.
Dichtear Ghizela, Iaşi, str. C. Negri Nr. 15.
Cupfer Edmund, Iaşi, str. Palat Nr. 26.
Iosub Herscovici şi Cuperman Avram Iosub, Iaşi, piata Sf. Spiridon.
David Moise, Iaşi, str. Socola Nr. 82.
Moise Plopoi şi Bander Feiga, Iaşi, str. Costache Negri Nr. 41.
Wittner Hugo, Iaşi, b - dul fost Ferdinand Nr. 13.
Haim Lazar şi Netty Calamanovici, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 67 - 69.
Caufman Betty, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 83.
Bercu Bernard, Iaşi, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 52.
Idu Marius Sorin, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 30.
Horovitz Moscovici Alexandrina, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 1.
Carol Haimovici, com. Podul Iloaiei.
Herman Alexandru, com. Podul Iloaiei.
Steinic Meer, oraşul Tg. - Frumos, str. Cuza Voda Nr. 73.
Schonfeld Sofia, oraşul Tg. - Frumos.

Laboratoare particulare
Analize medicale, Dr. L. Wasserman,, Iaşi, str. Dobrogeanu Gherea Nr. 16.
Analize medicale, Dr. Diaca Lazar,, Iaşi, str. Lapusneanu Nr. 29.
Analize medicale, Dr. Herdan, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 13.

Chimico - farmaceutice
Dr. Beceanu, Iaşi, str. A. Panu Nr. 32.
Veritas, Kiselevschi Vladimir, Iaşi, str. Palat Nr. 49.
Mikrosan, farm. Morgenstern, Iaşi, str. Ghica Voda Nr. 12.

Judeţul Iaşi
Depozite de medicamente
Mercur, Coffman Meier, Iaşi, str. Cuza Voda Nr. 6.
Farm. Mardare.
Irofte Maria, Iaşi, b-dul Ferdinand Nr. 8.

Farmaciile particulare din judeţul Mehedinti
Bojneagu Viorica, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 97.
Teodor Popescu, Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 1.
Pacuraru Pavel, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 91.
"Coroana României", Blaga Simion, Tr.-Severin, str. Traian.
Hacila Eugen, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 159.
Stiopul Mihail, Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 9.
Marcu Fluerasu Florica, Tr.-Severin, str. Adrian Nr. 153.
Mandru Viorica, Tr.-Severin.
Dudescu Constanta, Tr.-Severin, piata Radu Negru Nr. 10.
Dr. Virgil Torjescu, Tr.-Severin, str. Traian Nr. 107.
Popescu Florian, oraşul Baia de Arama, str. Victoriei Nr. 38.
Cismarescu Gheorghe, oraşul Strehaia.

Drogherii
Mih. Nanu, med., Tr.-Severin, str. Maior Strehaianu Nr. 3.
Drog. M. Torjescu, med., Tr.-Severin, str. Traian Nr. 97.

Depozite cosmetice
Drog. Cristescu Ioan, Tr.-Severin, str. Smardan Nr. 1.

Farmaciile particulare din judeţul Mures
Osvath Carol, Tg. - Mures, str. Ştefan cel Mare Nr. 107.
Nagy Eugen, Tg. - Mures, str. Constantin Roman Nr. 2.
Gyalui Rosenberg Paul, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 1.
Ismael Martin, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 5.
Holicska Ştefan Andrei, Tg. - Mures, Piata Stalin Nr. 52.
Konari Iosif, Tg. - Mures, str. St. S. Popovici Nr. 4.
David Ioan, Tg. - Mures, Piata Stalin Nr. 38.
Sandor Zoltan, Tg. - Mures, str. Calarasilor Nr. 97.
Adela Suciu, Tg. - Mures.
Ferdinand Grosz, Tg. - Mures, Piata Unirii Nr. 28.
Kovacs Andrei, Tg. - Mures, Piata Unirii Nr. 6.
Widder Andrei, Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 2.
Sabin neagos, Tg. - Mures, str. Eminescu Nr. 2.
Berkemery Iosif, Tg. - Mures, Piata Stalin Nr. 22.
Ajtay Mihail, Tg. - Mures, str. I. G. Ducã Nr. 1.
Elekes Emeric, Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 56.
Florescu Genoiu Olimpia, oraş Reghin.
Lutsch Hugo, oraş. Reghin, str. fosta Reg. Mihai Nr. 30.
Mera Victor, oraş. Reghin, Piata Lenin Nr. 2.
Eugenia Vasiliu Mittelman, oraş. Reghin, str. Mihai Viteazu Nr. 8.
Galler Mordko, oraş. Reghin, soseaua Mihai Bravu Nr. 32.
Maria Teodoru Cornea, oraş Reghin, str. Karl Marx Nr. 20.
Klinger Gottlieb Jeaneta, oraş Reghin, calea Mihai Bravu Nr. 41.
Ghelman Sara, oraş Reghin.

Laboratoare chimico - farmaceutice
Imhotep, Hadnagy Csaba, Tg. - Mures, Piata Stalin.
Uran, S.A.R., Tg. - Mures, strada Tudor Vladimirescu Nr. 44.

Depozite de medicamente
Medicina, S.A., Tg. - Mures, str. Sf. Gheorghe Nr. 20.

Drogherii
Most. Drog. I. Fekete, med., Tg. - Mures, Piata Stalin Nr. 21.

Farmaciile particulare din judeţul Muscel
Dumitriu Maria Agnes, Campulung, str. Negru Voda Nr. 152.
Dumitrescu Welcescu Florica, Campulung, str. Negru Voda Nr. 128.
Armasescu Octavian Sever, Campulung, str. Negru Voda Nr. 110.
Stanescu Ioan, Campulung, str. Negru Voda Nr. 107.
Popovici Adrian, Campulung, str. Negru Voda Nr. 124.
Ciorascu C-ţin, Campulung, str. Negru Voda Nr. 182.
Stefanescu Ganea, Alba Iulia, Campulung, strada Negru Voda Nr. 162.
Chirita Gheorghe, Campulung, str. fosta Reg. Mihai Nr. 65.

Drogherii
Drog. I. Stanisan, med., C. - Lung.
Drog. Dumitru Suicescu, med., C. - Lung.

Farmaciile particulare din judeţul Nasaud
Dr. Zaharia Sutiu, Bistrita, str. fosta Carol Nr. 29.
Sangeorzan Mihailovici Salina, Bistrita, Piata Stalin Nr. 39, farm.
Oraşului.
Farm. Crucea Alba, Aurelia Minciuna, Bistrita, strada fosta carol Nr. 29.
"Minerva", Silvia Greaba, Bistrita, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 25.
Druga Gheroghe, Nasaud, Piata unirii.
Jiga Marius, Nasaud, str. Gh. Cosbuc Nr. 194.

Farmaciile particulare din judeţul Neamt
Lieber Lisidor, Piatra Neamt, Piata Kogalniceanu Nr. 28.
Mayer Baruch, Piatra Neamt, str. L - Catargiu Nr. 51.
Iancu Schwartz, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 215.
Marcu Siegler, Piatra Neamt, str. Podoleanu Nr. 7
Lozinca Ioan, Piatra Neamt, str. Cuza Voda Nr. 331
C. Viorel, Piatra Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 31.
Clement Cezar şi Petre Balin, Piatra Neamt, str. Alex. cel Bun Nr. 10.
Estera Fichman, Piatra Neamt, Piata Carol.
Tiberiu Popescu, Piatra Neamt, str. Carol Nr. 6
Maria Blumenfeld Bucareschi, Piatra Neamt.
Aizig Segal, Piatra Neamt, str. Elena Cuza Nr. 14
Beraru Iosupovici Sofia, Piatra Neamt, str. fosta Carol Nr. 10.
Papa Sotir Constantin, Piatra Neamt, str. Al. Lapusneanu Nr. 10.
Ilie Silberman, Tg. - Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 56.
Iosif Grunberg, Tg. - Neamt, str. Ştefan cel Mare Nr. 40.
Bercovici Strul, Tg. - Neamt, str. fosta Reg. Ferdinand.
Marcu Maria, Tg. - Neamt,Piata Kogalniceanu.
Jetty Gurman, Tg. - Buhusi, strada fosta Reg. Carol Nr. 5.
Mehel Iosub, Tg. - Buhusi str. fosta Reg. Carol Nr. 25.

Laboratoare particulare
Analize medicale, Dr. Micu Ilie, P. Neamt, str. I. V. Stalin Nr. 2.

Chimico - farmaceutice
Farm. Vorel Constantin, Piatra Neamt.

Drogherii
Most. Hanganu, med., Tg. - Neamt.

Farmacii particulare din judeţul Odorheiu
Koncz Andrei, Odorhei, str. fosta Reg. Maria Nr. 15.
Hecser Coloman Pavel şi Dr. Vilma Fereman Hescer, Odorhei, Piata Stalin Nr. 22.
Csucsi Carol, Odorhei, str. Kossuth Nr. 15.
Vary Sigismund, Odorhei, str. Kossuth Nr. 12.

Drogherii
Drog. Lautzky Alex., nemed., Odorhei, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 31.

Farmaciile particulare din judeţul Prahova
Vasilescu Nicolaescu Steliana, Ploiesti.
Stoicescu Viorica, Ploiesti.
Dragomirescu Basarab, Ploiesti, str. Romana Nr. 45.
Carol Schuler, Ploiesti.
Alexandra Ludwig, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 5
Alexandru Constantinescu, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 72
Most. Pericle Demetriade şi Emil Friedsam, Ploiesti, str. Fructelor Nr. 1
Gh. Comanescu, Ploiesti, b - dul Ferdinand Nr. 28.
Gheorghe Pacala, Ploiesti, str. Reg Maria Nr. 5
Most. Romulus Pop, Ploiesti, calea Campinei Nr. 44.
Marin Demetrescu şi Anghel M. Demetrescu, Ploiesti, str. N. Filipescu Nr. 28.
Mircea P. Dan, Ploiesti, str. Romana Nr. 31.
Radu Buciumeanu, Ploiesti, str. Valeni Nr. 3.
Maria Popa Steflea, Ploiesti, str. Gh. Dobrescu Nr. 14.
Speranta Niculescu, Ploiesti, str. Unirii Nr. 7.
Dr. Elivra Ionescu Bordeianu, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 7.
Sergiu Torjescu, Ploiesti, str. Basarab Nr. 1.
Alexe Nan, Ploiesti, calea Campinei Nr. 78.
Stefanescu Simion, Ploiesti.
Homoraceanu Speranta, Ploiesti, str. Oilor Nr. 143.
Jack Locker şi Rosemberg Israel, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 29.
Alexandrina Curcaneanu, Ploiesti, str. Brasoveni Nr. 4.
M. Schwartz, Ploiesti, str. I. G. Ducã Nr. 22.
Marcel Gruia, Ploiesti, strada Unirii Nr. 3.
Enescu Petre, Ploiesti, str. Alex. Vlahuta Nr. 49.
Cherter Mehel şi Cherter Leo, Ploiesti, str. Lahovary Nr. 12.
Teodor Hirsch şi Blanche Posmantir, Dr. Vaisler, Ploiesti, str. Dr. Radovici Nr. 10.
Ioan Plosca, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 29.
Eugenia Aldea Atanasiu, Ploiesti, Halele Centrale Nr. 39.
Adelberg Emanoil, Ploiesti, str. N. Kogalniceanu Nr. 10.
Nedelcu Negrescu Florica, Ploiesti, Halele Centrale.
Pasulis Sechelarie Eugenia, Ploiesti.
Lack Rudolf, Ploiesti, str. Romana Nr. 108.
Rosenberg Eugen, Ploiesti, b - dul Ferdinand Nr. 46.
Dobrescu Henriette, Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 39.
Negrea Rotaru Constanta, Ploiesti, str. Banu Manta Nr. 62.
Solomon Itic, Ploiesti, str. Romana Nr. 105.
Constantinescu Demetriade Penelopa, Ploiesti, str. Dragalina Nr. 92.
Dimian Ion, Ploiesti, str. Unirii Nr. 18.
Popescu Maria, Ploiesti, str. Barbu Delavrancea Nr. 77.
Stanciulescu Georgeta Botez, Ploiesti, str. G - ral Dragalina Nr. 161.
Nicolae Macri, Ploiesti, str. Carol Nr. 80.
Hrubes Mircioiu Alina, Campina, str. Carol Nr. 57.
Voiculescu Ioan, Campina, str. Carol Nr. 91.
Procopiu Marinescu, Campina, str. Grivitei Nr. 36.
Missir Coman Eftimie, Campina, str. fost Carol Nr. 64.
Draga Stefanescu Totolo, Campina, str. fost Carol Nr. 75.
Popovici Dobrescu Elena, Campina, str. Clujului Nr. 1.
Patron N.Gheorghe, Moreni.
Maria Moisescu, Moreni.
Mihai Radu, Moreni.
Iacob I. Ion, Moreni.
Zotter Emilie, Valenii de Munte.
Most.C. Muller, Valenii de Munte.
Pascu Iordanescu Maria, Predeal.
"Carmen - Sylva", farm., Russe Stanescu, Sinaia.
Gheorghe Gomoiu, Sinaia, b - dul Ghica Nr. 45.
Staicovici Bradisteanu Laurentia, Sinaia, b - dul Ghica Nr. 19.
Berechet Florica, Slanic, str. fosta Carol Nr. 5.
Smarandescu Daniel Maria, Slanic.
Fores Ema, Filipesti de Târg.
Ciortus Marius, Urlati.
Iuliu Gugiuanu, Busteni.
Tevanov Eva, Busteni.
Iliescu Gh. Maria, Busteni.
Ioan Iacobescu, Urlati.
Voiculescu Ana, com. Breaza.
Petre Munteanu, com. Breaza.
Sovaiala Constantin, com. Breaza, sos. Nationala Nr. 96.
Iliescu Maria, com. Comarnic.
Plesoianu Maria, com. Comarnic.
Most. I. Fich, com. Azuga.

Laboratoare particulare
Analize medicale, Dr. Gh. Diculescu şi Dr. Tr. Dogaru, Ploiesti, b - dul Republicii Nr. 8.
Analize medicale, Botescu Gamelia, Ploiesti, Take Ionescu Nr. 3.
Analize medicale, Somer Solomovici, Ploiesti, Targsor Nr. 18 bis.

Chimico - farmaceutice
Unna, Badescu Provian şi David Pantelimon, Ploiesti, str. Targsor Nr. 35.
Farm. Miculescu Paul, Ploiesti, str. Nucilor Nr. 29.
Cyrene + cosm., Chim. Ion Popescu, Ploiesti, str. Maresti Nr. 33.

Depozite de medicamente
Cofarm, Duduica Viorica farm., Ploiesti, str. Cantacuzino Nr. 12.
Farm. Ecaterina Nicolaide, Ploiesti, Piata Unirii Nr. 38.
Prosana, Farm. Tudic Sofina, Ploiesti, Brasoveni Nr. 6.

Drogherii
Drog. M. Tilenschi, med., Ploiesti, str. Romana Nr. 32.
Farm. Alex. Lazarescu Muresan, med., Ploiesti, str. Romana Nr. 26.
Drog. Th. Ionescu, med., Ploiesti, str. Kogalniceanu Nr. 6.

Farmaciile particulare din judeţul Putna
Dranga Petre, Focsani, str. Mare Nr. 24.
Penu Andrei, Focsani, str. Mare Nr. 51.
Rudic Aureliu, Focsani, str. Mare Nr. 72.
Secarescu Ştefan, Focsani, str. Mare Nr. 167.
Dr. Ionescu Iulia, Focsani, str. Mare Nr. 217.
Dumitrescu Constantin, Focsani, str. Mare Nr. 240.
Huzum Virgil, Focsani, str. Mare Nr.280.
Bucur Lucia, Focsani, str. Mare Nr. 325.
Kovacs Florica, Focsani, str. Mare Nr. 285.
Most. Oravetz Aleci Alexandrina, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 119.
Mandroiu Valeriu, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 85.
Martinescu Petre, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 60.
Bernstein Davidel şi Bernstein Jean, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 28.
Scorteanu Fany, Focsani, str. fosta Bratianu Nr. 45.
Rebeca Becher şi Berger Avram, Focsani, str. I. Gh. Ciurea Nr. 8.
Marcus M. Rosenstein, Focsani, str. Mare Nr. 214.
Iacobsohn Iosif, Focsani, piata Moldovei Nr. 9.
Saulescu Tomida Teodora, Focsani, piata Independentei Nr. 10.
Popescu Mitica, Panciu, str.Cuza Voda Nr. 45.
Capatana Adolf, Panciu, str.Ferdinand Nr. 3.
Comsa Constantin, Panciu, str.Tazlaoanu Nr. 3.
David H. Cru, Panciu.
Boiu Trifan, Adjud, str. Mare Nr. 87.
Tasica Rotaru, Adjud.
Munteanu Gheorghe, Odobesti, str.fosta Carol.
Maziliu Ecaterina, Odobesti, str. fosta Carol Nr. 77.
Robinson Moise, Odobesti str. fosta Carol Nr. 85.
Constantinescu Corneliu, Odobesti str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 33.
Maria Dr. Rosianu Radianu, Odobesti str. fosta Carol Nr. 119.
Ionescu Petre, Marasesti.

Laboratoare particulare
Analize chimico - medicale, Goldemberg Roza, Putna.
Analize bacteriologice, chimie biologica, Dr. Cazan Constantin, Focsani, str. Ştefan cel Mare Nr. 33.

Chimico - farmaceutice
Bilia, farm. al. Rãdulescu, Focsani, str. Maior Sava Nr.10.

Depozite de medicamente
Farm. Dimitriu Şerban, Focsani, str. Mare a Unirii Nr. 225.

Drogherii
Farm. Emilia Georgescu Cernatescu, med., Focsani, str. Mare Nr. 140.
Farm. Iacob Idelovici, med., Focsani, str. Mare Nr. 103.
Farm. Alex. Rãdulescu, med., Focsani, str.Mare Nr. 113.

Farmaciile particulare din judeţul Radauti
Schwind Phoebus, Radauti, piata Unirii.
Dr. Merchel Adolf, Radauti, piata fosta Elisabeta.
Umt Valeriu, Radauti, piata Unirii Nr.12.
"La inger", Mecz Maria, Radauti, piata Unirii.
Dr. Bernstein Haim, Radauti, piata Unirii Nr. 38.
Carciu Felicia, Radauti, str. Palatul Primãriei Nr. 12.
Frenkel Samoil, Radauti, str. Ştefan cel Mare Nr. 36.
Deutsch Carol, Radauti, str. Unirii.
Abramovici Spreier Berta, Radauti, str. Ştefan cel Mare Nr. 9.
Artur Geber, Radauti, piata fosta Princ. Elisabeta Nr. 4.
Surkes Mina şi most. Silberbusch Elias, Siret, str. Mihai Viteazu Nr. 9.

Drogherii
Vaduva Erna Vagner, med., Radauti, str. Ştefan cel Mare.

Farmaciile particulare din judeţul R. - Sarat
Gheorghiu Aristotel, R. - Sarat, str. Victoriei.
Zuchi Gheorghe, R. - Sarat, str. Victoriei.
Ramniceanu Negrea Marcel, R. - Sarat, str. Victoriei.
Mihailescu Elena, R. - Sarat, str. Victoriei.
Lowensohn Ghizela, R. - Sarat, str. Victoriei.
Macarie Dumitru, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 5.
Berger Frima, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 113.
Guttman Isac, R. - Sarat, str. Victoriei Nr. 114.
Dr. Adriano Virginia, R. - Sarat, str. fosta Ferdinand Nr. 34.
Constantinescu Radu Valeria, R. - Sarat, str. V. Crostoforeanu Nr. 17.

Farmaciile particulare din judeţul Roman
Victor Stefanescu, Roman, b - dul fost Carol Nr. 27.
Horovitz Iosif, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 92.
Bogza Margareta, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 138.
Gluckman I., Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 156.
Dr. V. Tebinca, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 54.
Bruck Maier Zalman, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 64.
Iosipovici Solomon, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 30.
I. Posmantir, Roman, str. Ştefan cel Mare.
Steinberg Liuba, Roman, str. Aprodul Arbore Nr. 28.
Coifman Feiga, Roman, str. fosta L. Catargiu Nr. 7.
Bercu Lubel, Roman, str. Principatele Unite Nr. 2.
Flexer Lipa, Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 199.
Maries Elisabeta, Roman, str. Bogdan Dragos Nr. 69.
Hildegard Stern, Roman, str. Anastasia Doamna.

Laboratoare particulare
Analize medicale, Flexer L., Roman, str. Ştefan cel Mare Nr. 199.

Farmaciile particulare din judeţul Romanati
Constantinescu Eftimie, Caracal, str. Beroineanu Nr. 1.
Most. Teodor I. Schartz, Caracal, str. Unirii.
Traian Aiteanu şi Ana Slaniceanu, Caracal, str. Şerban Jianu Nr. 4.
Ricman Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 38.
Blebea Ana, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 7.
Buiculescu C. Maria, Caracal, str. fosta Reg. Mihai Nr. 27.
Florescu Ioan, Caracal, Hotelul Minerva, compart. 3.
Juta Aurel, Caracal, str. Unirii Nr. 10.
Daniile Alexandru Ruxandra Magdalena, Corabia, str. fosta Bratianu Nr. 97.
Stoenescu Ecaterina, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 74.
Naftali Negru Maria, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 64.
Grigorescu Ionescu Maria, Corabia, b - dul fost Carol Nr. 10.
Decebal Ivanus, Corabia, str. Cuza Voda Nr. 69.
Nicolaesu Constanta, Bals, str. fosta Reg. Mihai Nr. 2.
Stoenica F. Ioan, Bals, str. G - ral Dragalina Nr. 29.

Drogherii
Drog. M. Diaconescu, med., Caracal, str. Unirii.

Farmaciile particulare din judeţul Satu - Mare
Guttman Ecaterina, Satu - Mare, str. Mareşal Manovschi Nr. 4.
Schett Gheza, Satu - Mare, piata fosta Bratianu Nr. 17.
Dr. Barkovitz Artur, Satu - Mare, str. Lucaci Nr. 10.
Barbul Suzana, Satu - Mare, piata Libertãţii Nr. 28.
Tabajdi Gheorghe, Satu - Mare, str. T. Florescu Nr. 13.
Molnar Mihail, Satu - Mare, str. fosta Regele Ferdinand Nr. 21.
Voisa Ştefan, Satu - Mare, str. Avram Iancu Nr. 42.
Ordinul Mezericordian, Satu - Mare, piata Libertãţii Nr. 1.
Berall Edith, Satu - Mare, str. Decebal Nr. 1.
Horvath Iosif, Satu - Mare, str. Berthelot Nr. 3.
Bernath Ileana, Satu - Mare, piata Libertãţii Nr. 6.
Kovatz Ioan, Satu - Mare, calea Viilor Nr. 1.
Arpad Iacob, Satu - Mare, piata Libertãţii Nr. 11.
Gall Ioan, Baia Mare.
Fodor Alecu, Baia Mare, piata Libertãţii Nr. 28.
Szantirmay Geza, Baia Mare, str. Closca Nr. 27.
Bajnoczi Alexandru, most., Baia Mare, str. Malinovschi Nr. 5.
Klein Nicolae şi Sar Lota,, Baia - Mare, piata Libertãţii Nr. 5.
Dolny, Baia - Mare, piata Libertãţii Nr. 5.
Fig Emeric, Baia - Mare, strada 17 Octombrie Nr. 1.
Karantdt Desideriu, Baia - Sprie.
Hadnagy Anton, com. Negresti, ruralã.
Gerber Adalbert, com. Seini, ruralã.
Kreiger Ştefan, com. Seini, ruralã.
Foltinek Aurel, com. Somcuta Mare, ruralã.
Costin Mircea Victor, com. Somcuta Mare, ruralã.

Laboratoare particulare
Analize medicale, dr. Fejes Vasile, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 31.
Analize medicale, Grcnfeld Auli, Satu - Mare, str. Malinovschi Nr. 4.

Depozite de medicamente
Medicheima, farm. Iacob Arpad, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 31.
Dr. Ernest Klein, Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 39.

Drogherii
Drog. A. Papolezy, nemed., Satu - Mare, str. Mihai Viteazu Nr. 27 B.

Farmaciile particulare din judeţul Salaj
Cosma Corneliu, Zalau, piata Libertãţii.
Berches Rozalia, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
Boczanczy Ana, Zalau, str. Dozsa Nr. 19.
Alexandru Keleman, Zalau, str. Mihai Viteazu Nr. 17.
Redesz Suzana, Zalau, piata Libertãţii, Nr. 2.
Popa Aurel, Careii Mari, calea Dacia Nr. 16.
Wachter Ioan, Careii Mari, piata Stalin Nr. 8.
Nonu Ioan, Careii Mari, calea Lenin Nr. 24.
Princzinger Anton, Careii Mari, calea Lenin Nr. 2.
Fogel Ştefan, Careii Mari, piata Libertãţii Nr. 6.
Kiss Iosif, oraşul Simleul Silvaniei, str. Libertãţii, Nr. 8.
Czermak Ludovic, oraşul Simleul Silvaniei, piata Libertãţii Nr. 6.
Trager Carol, comuna Tasnad, ruralã.
Bran Gheorghe, comuna Tasnad, ruralã.
Balasz Iolanda, com. Valea lui Mihai.
Marcovits Henric, com. Valea lui Mihai.
Nan Carol, com. Valea lui Mihai.
Husovschi Iosif, com. Jibou.
Fekete Andrei, com. Jibou.

Drogherii
Most., Drog. Papp Zoltan, med., Zalau, piata Libertãţii.

Farmaciile particulare din judeţul Suceava
Caba Nicolae, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 28.
Brillantt Otto Ernst, Suceava, str. Parcalabului Nr. 5.
Schwerberger Maxmilian, Suceava, str. fosta Regina Maria Nr. 37.
Besler Berta, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 59.
Denker Bernthal Paula şi Knobler Kimelman Gusta, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 25.
Burchis Zwilling Beila, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 15.
Fromm Eva, Suceava, str. fosta Reg. Ferninand Nr. 7.
Spreber Korner Fina, Suceava, str. Paharnicului Nr. 18.

Farmaciile particulare din judeţul Severin
Otto Ficher, Lugoj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 5.
Vertes Felician, Lugoj, str.Bredicenu Nr. 1(Splai).
Vertes Carol, Lugoj, str. Saguna Nr. 2.
Sturza Fotescu Florica, Lugoj.
Turcu Teodor, Lugoj, piata fosta Reg. Maria Nr. 4.
Mayer Carol, Lugoj, str. Victor Mihali Nr. 1.
Folbert Carol, Lugoj, str. Timisoarei Nr. 4.
Tamas Tiberiu, Lugoj, str. fosta Reg. Maria Nr. 5.
Nicolescu Radita, Lugoj, piata Unirii Nr. 15.
Cabuz Gheorghe, oraşul Caransebes.
Muller Eduard, oraşul Caransebes, piata Unirii Nr. 457.
Demeter Iuliu, oraşul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 11.
Patrascanu Mihai, oraşul Caransebes, str. Episcopul Popazu Nr. 14.
Patrasscnu Paul Dorin, oraşul Caransebes, str. Unirii Nr. 2.
Panayoth Ladislau, oraşul Orşova, str. fosta Reg. Maria Nr. 100.
Mihailescu Dumitru, oraşul Orşova.
Hossu Adalbert, Baile Herculane.

Laboratoare particulare
Analize bact. - chim., Dr. Cacioula Ion, Lugoj, str. Vasile Goldis Nr. 33.
Analize bact. - chim., Adrian Greceanu, Caransebes, str. Ana Pauker Nr. 26.

Drogherii
Drog. Iuliu Popeti, nrmed., Lugoj, str. fosta Ferdinand Nr. 5.

Farmaciile particulare din judeţul Sibiu
Dr. Binder, Sibiu, str. Avram Nr. 9.
Boeru Aurel, Sibiu, str. fosta Reg. Ferdinand Nr.14.
Butta Traian, Sibiu, str. fosta Reg. Maria Nr. 37.
Jantea Marioara, Sibiu, Piata fost. Reg. Ferdinand Nr. 30.
Marinescu Constantin, Sibiu, b - dul fost Carmen Sylva Nr. 12.
Muller Erich, Sibiu, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 10.
Moga Ştefan, most., Sibiu, str. Elisabeta Nr. 6.
Niculescu Ioan, Sibiu, str. Ocnei Nr. 11 A.
Dr. Lefer Ioan, Sibiu, str. fost Reg. Maria Nr. 59 - 61.
Pop Victor, Sibiu, str. fost Reg. Maria Nr. 36.
Timak Siegfried, Sibiu, str. Turnisorului Nr. 18.
Wermescher Emil, Most., Sibiu, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 17.
Zobel Fritz, Sibiu, str. Ocnei Nr. 2.
Albescu Horatiu, Sibiu, str. Turnului Nr. 33.
Genanaru Erailia, Sibiu, str. Avram Iancu Nr. 36.
Dragomirescu Olga, Sibiu, str. Octavian Goga Nr. 3.
Posticescu Veronica, Sibiu, str. Tg. Vinului Nr. 6.
Metz Alfred, Sibiu, str. Elisabeta Nr. 56.
Herbert Iuliu, Sibiu, oraş. Cisnadie.

Laboratoare chimico - farmaceutice
Biofarm, Farm. Macavei Augustin, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.
Pharmagen, Farm. Spech Gonther, Sibiu, str. Dogarilor Nr. 1.

Cosmetice
Albert Schaffer, Sibiu, Aleea Filsofilor Nr. 18.
Marcu Ilie, Droghist, Sibiu, str. Andrei Saguna Nr. 19.

Fire de import şi reprezentanta
Loew & Co., reprezentanta, Sibiu, str. Gh. Cosbuc Nr. 11.

Drogherii
Farm. Victor Lyew, med., Sibiu, str. I. V. Stalin Nr. 32.

Farmaciile particulare din judeţul Tarnava Mica
Busoiu Victor, Blaj, Piata I. M. Klein Nr. 7.
Schieszl Carol, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4.
Salzer Friderich, com. Dumbraveni, Piata fosta Reg. Ferdinand, Farm. Elisabeta.
Vertes Dezideriu, com. Dumbraveni, Piata fosta Reg. Ferdinand.
Winter Ştefan, Blaj, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 4 - 6.
Szaitz Carol, Blaj, str. Petru Maior Nr. 5.
Csionka Iosif, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand.
Most. Gall Ladislau, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Mihai.
Czitron Elena, com. Tarnaveni, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 99.

Farmaciile particulare din judeţul Tarnava - Mare
Moga Octavian, Sighisoara, str. Andrei Muresanu Nr. 2.
Frederic Ernst, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 21.
Martin Alexandru şi Constantinescu Margareta, Sighisoara, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 28.
Ligner Helmut, Sighisoara, Piata Unirii Nr. 28.
Salman Augustin, Sighisoara, Piata Unirii Nr. 45.
Daianu Gheorghe, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 1.
Tontsch Herman (most.), şi Otto Kremer, Medias, str. fosta Reg. Maria Nr. 3.
Dr. Oberth Iosif, Medias, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 23.
Lupu Romulus, Medias, str. Ludvig Roth Nr. 3.
Folberth Herman, Medias, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 32.
Kolonte Ghizela, Medias, str. I. G. Ducã Nr. 7.
Schwartz Eduard, com. Agnita str.23 ugust Nr. 15.
Dieszko Gertrud, com. Agnita, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 14.
Mederus Walther, com. Rupea.
Otto Fehdenfeld, comuna Rupea.

Laboratoare particulare
Analize chimice, bacteriologice, Medias, str. I. V. Stalin Nr. 37, Dr. Filomena Radasanu.

Chimico - farmaceutice
Chemofarm., Most. Maria Teutsch şi Frieda Segall, Medis, str. Barbierilor Nr. 10.

Cosmetice
Freda, Alfred Auner, Medias, str. Honterus Nr. 4.

Drogherii
Drog. Hermina Sielbernagel, med., Medias, Piata fosta Reg. Ferdinand Nr. 5.

Farmacii particulare din judeţul Tecuci
Sachelarie Constantin, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 253.
Iofciulescu Profira, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 184.
Marcus David, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 189.
Hasnas Eleonora, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 130.
Bossie George, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 157.
Stratulat Florica, Tecuci, str. I. G. Ducã Nr. 17 - 19.
Scortaru Silvia, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 134.
Schaffer Israel, Tecuci, str. Cuza Voda Nr. 8.
Saraga Clara, Tecuci, str. Ştefan cel Mare Nr. 210.

Farmaciile particulare din judeţul Trei - Scaune
Stanescu Liviu, Sf. Gheorghe, str. Piata fosta Reg. Maria Nr. 2.
Feder Alfred, Sf. Gheorghe, str. General Averescu Nr. 2.
Csutak Ştefan, Sf. Gheorghe.
Bernath Jakab, Sf. Gheorghe, str. Cuza Voda Nr. 4.
Zakarias Ştefan, Sf. Gheorghe, Piata Malinovschi Nr. 3.
Cerghi Pop Victor, Sf. Gheorghe, str. fosta Carol Nr. 1.
Cozac Aurelian, Tr. - Secuiesc, str. Gabor Aron Nr. 4.
Bajnok Jeny, Tr. - Secuiesc, Piata fosta Reg. Maria Nr. 29.
Szini Andrei, Tr. - Secuiesc, Piata fosta Reg. Maria Nr. 16.
Ernest Csiszar, Tr. - Secuiesc, str. Armatei Roşii Nr. 27.

Drogherii
Farm. St. Deak, med., Sf. Gheorghe, Piata Libertãţii Nr. 2.

Farmacii particulare din judeţul Teleorman
Cernea Liviu Titu, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 54 - 56.
Divitari Spiru, Tg. - Magurele.
Heberling Carol, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 82.
Heberling Aurel, Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 21.
Cleopatra Alexandratos, R. - de - Vede, str. Dunãrii Nr. 28.
Mihail Biltz, R. - de - Vede, str. General Manu Nr. 48.
Zaharescu Cristea, R. - de - Vede, str. Marasesti Nr. 3.
Marinescu Blatz Elena, R. - de - Vede.
Isarescu Vladescu Irina şi Alexandrina Gutu Panculescu, R. - de - Vede.
Lenos Cocos Irina, R. - de - Vede, str. General Manu Nr. 18 - 20.
Turbaru Muller Valentina, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 227.
Teodorescu N. Anghel, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 267.
Henga Teodor, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 145.
Serbanescu Victoria, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 5.
Paul Levi Cociu, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 301.
Popescu Ciocarlan Eug., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 224.
Bunea Ştefan, Zimnicea, str. Alexandria.
Dumitrescu Eufrosina, Zimnicea.
Vasiliu Lascar Coina, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 237.
Georgescu Nicolae, Alexandria, str. fosta Carol Nr. 319.

Depozite de medicamente
Farm. Divitari Manasse, Alexandria.

Drogherii
Farm. Ionescu Viorica, med., Tg. - Magurele, str. Independentei Nr. 29.
Dumitru Blatz, med., R. - de - Vede.
Drog. Most. Th. Serbanescu, med., Alexandria, str. fosta Carol Nr. 14.

Farmacii particulare din judeţul Tulcea
Voinescu Surmasu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 42.
Sapusnic Herman, Tulcea, str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 36.
Boganov Ghers, Tulcea, str. Babadag Nr. 3.
Leibovici Isidor, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 68.
Zosmer Feigold Coca, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 106.
Morareanu Blum Virginia, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 26.
Niculescu Zoe, Tulcea, str. fosta Reg. Elisabeta Nr. 102.
Feldman Maria, Tulcea, str. Sft. Nicolae Nr. 9.
Negrescu Maria, oraşul Macin., str. fosta Reg. Ferdinand Nr. 40.
Edelstein Bercovici Ana, oraşul Babadag, str. fosta Carol Nr. 66.
Gheorghiu Caliopi, oraşul Babadag, str. fosta Carol.
Radulian Egen, oraşul Isaccea.

Farmaciile particulare din judeţul Tutova
Goldstein User (Bucureanu Aurel), Barlad, str. fosta Regala Nr. 117.
Smilovici Milu, Barlad, str. fosta Regala Nr. 101.
Sachter Isac, Barlad, str. fosta Regala Nr. 71.
Scharf Leib, Barlad, str. fosta Regala Nr. 62.
Marcel Aron, Barlad, str. fosta Regala Nr. 41.
Schein Emil, Barlad, str. N. Grigoriade Nr. 23.
Perlmautter Leon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 125.
Goldenstein Simon, Barlad, str. fosta Regala Nr. 112.
Rotaru Maria, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 30.
Marcovici Samuil, Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 43.

Drogherii
Eva Rapaport, med., Barlad, str. cpt. Ignat Nr. 44.

Farmacii particulare din judeţul Turda
Sauteanu Ioan, Turda, Piata Mihai Viteazu Nr. 21.
Dr. Nanu I. Ion, Turda, Piata Saguna Nr. 13.
Murgau Scarlat Margareta, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 53.
Ghitezen Cosinzeana, Turda, Piata M. Viteazu Nr. 10.
Velitz Carol, Turda, Piata Mihai Viteazu Nr. 37.
Inczeffy Carol, Turda, Piata Mihai Viteazu Nr. 7.
Cornea Iacob, Turda, str. Andrei Muresanu Nr. 46.
Popescu I. Constantin, str. fosta Reg, Ferdinand Nr. 37.
Denes Edith, Campia Turzii, ruralã.
Bozsos Vasile, Campia Turzii, ruralã.
Stanescu Vasile, comuna Campeni, ruralã.
Cristu Grigorov Cosma, comuna Campeni, ruralã.
Palade Botog Ileana, comuna Campeni, ruralã.

Laboratoare chimico - farmaceutice
Gligor Ioan, dr., Turda, str.fosta Reg, Ferdinand Nr. 49.

Farmaciile particulare din judeţul Timis - Torontal
Paraschiva Alexa şi Marian Mincu, Timişoara, str. Alba Iulia Nr. 7.
Oscar Berger, Timişoara, str. Barbu Delavrancea.
Ionas Alexandru, Timişoara, str. Alba Iulia.
Livia Dr. David, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 2.
Goldner Alexandru şi Ovidiu Popovici, Timişoara, Piata Dragalina Nr. 4.
Schreyer Albert, Timişoara, b - dul Diaconovici Loga Nr. 46.
Ştefan Bohm, Timişoara, Piata Libertãţii colt cu V. Alecsandri.
Matei Getz, Timişoara, Piata fosta Bratianu Nr. 5.
Viorica Ionescu Hayer, Timişoara, Piata Unirii Nr. 2.
Tiberiu Weiss, Timişoara, str. Merezy Nr. 9.
Leo Blumberg, Timişoara, str. 10 Mai Nr. 1.
Ioan Schiler, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 3.
Arcadie Zeiner, Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 27.
Adolf Low, Timişoara, str. 23 August Nr. 33.
Keller Ştefan, Timişoara, str. Zlatna Nr. 2.
Czermak Ludovic, Timişoara, Piata Petru Maior Nr. 2.
Tiberiu Pap, Timişoara, Piata Traian Nr. 6.
Aladar Kowacs, Timişoara, Piata Dacilor Nr. 10.
Czegka Sandovici Maria, Timişoara, între str. Dacilor şi Splaiu Draghici.
Leopold Schul, Timişoara, str. Mareşal Joffre Nr. 4.
Sarbu Marinescu Ana, Timişoara, str. Mareşal Joffre Nr. 4.
Iosif Maszalits, Timişoara, Piata Badea Cartan Nr. 5.
Ştefan Petre Keler, Timişoara, b - dul fost Carol Nr. 27.
Iuliu Sarga, Timişoara, str. Ciprian Porumbescu Nr. 1.
Solomon Eugen, Timişoara, b-dul fost Carol Nr. 4.
Dr. Renee Bibescu, Timişoara, Piata General Dragalina Nr. 9.
Bela Xuhn, Timişoara, str. Alba Iulia Nr. 5.
Dr. Lupea Virgil, Timişoara, str. 10 Mai Nr. 5, colt cu str. Merczy.
Merkler Desideriu, Timişoara, b - dul Berthelot Nr. 9.
Bianu Vasile, Timişoara, str. Miron Costin Nr. 1.
Braun Andrei şi Farrber Francisc, Timişoara, Piata Dragalina Nr. 15.
Iosif Roxin Bibescu, Timişoara, Piata Kutla Nr. 5.
Maria Dr. Cristea, Timişoara, str. Lahovary Nr. 1.
Tiberiu V. Chioreanu, Timişoara, str. Closca Nr. 18.
Meszalits Emeric, Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 41.
Roxin Ioan, Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 23.
Eugen Hirschenhausen, Timişoara, str. Fr"bel Nr. 1.
Victor Ujfalasey, Timişoara, b - dul fost Carol Nr. 32.
Vida Nicolae, Timişoara, str. Berthelot Nr. 16.
Debora Zeirn, Timişoara, str. Preyer Nr. 25.
Doba Barbara, Timişoara, calea Sagului Nr. 30.
Taborszky Alfred, Timişoara, piata Avram Iancu Nr. 4.
Spitzer Andrei, Timişoara, piata Adamachi.
Gall Ernest, Timişoara, str. Fr"bel Nr. 39.
Farakas Ludovic, Timişoara, piata Libertãţii Nr. 1.
Iosif Ungvari şi Segwartzman Adolf, Timişoara, str. Prayer Nr. 1.
Gotterbarn Petru, Timişoara, b-dul fost Bratinau Nr. 29.
Andrei Victor, Timişoara, str. Iancu Vacarescu Nr. 37.
Iosif Hrianka, oraşul Lipova.
Francisc Ihm, oraşul Lipova.
Stanescu Alexandrina, oraşul Lipova.
Iosif Gallsz, oraşul Sanicolaul Mare, str. Vulturului Nr. 730.
Petru Bender, oraşul Sanicolaul Mare, str. Traian Nr. 3.
"Salvator", dr. Traian Petrovic, oraşul Sannicolaul Mare.
Burcavschi Zoe, oraşul Sannicolaul Mare.
Nicolae Moga, com. Buzias.
Emil Negru, com. Buzias.
Naphtanail Pulca, com. Deta.
Adam Holtz (închisã), com. Periam.
Ana Pasca Moldovan, com. Periam.
Most. Augustin Pop, com. Periam.
Fischer Alim, com. Jimbolia.
Matei Holtz, com. Jimbolia.
Svetozar Constantinovici, com. Vinga.
Popovici Valeriu, com. Deta.

Laboratoare chimico - farmaceutice
Banat (la Gea Krayer), S.A.R., Timişoara, str. Gh. Lazar Nr. 10.
Chemocolon + Cosm., S.A., Timişoara, str. Cezar Boliac Nr. 7.
Gotterbarm Petre, Timişoara, str. Vacarescu Nr. 33.
Galasanu Petre, Timişoara, str. Goliat Nr. 13.
Marginea Resita, S.A.R., Timişoara, str. Paulescu Nr. 2.
Medichimica, S.A.R., Timişoara, str. Solderer Nr. 5.
Farma, Dr. Steiner, Timişoara, b - dul Berthelot Nr. 16.
Vita, S.A., com. Ceacova - Timis.
Chemicos, Timişoara, str. Preyer Nr. 7.

Cosmetice
Baeder - Lenor, Statislava, Lesze Bienkwska, Timişoara, str. Galaţi Nr. 1.
Dore, Ungerleider Ladislau, Timişoara, str. Penes Curcanu Nr. 3.
Cosmetica, Farm Parva Avram, Timişoara, str. Iosif Gall Nr. 4.

Depozite de medicamente
Medrog, Baruch Bruno, farm., Timişoara, str.Brediceanu Nr. 2.
Chemind., S.A.R., Timişoara, str. Prayer Nr. 7.
Singer Ladislau, farm., Timişoara, str. Saguna Nr. 7.
Stardrog, S.A., Timişoara, str. Ady Nr. 2.
Ufa - Demed, Timişoara, str. Prayer Nr. 7.

Drogherii
Drog. Honig Magd.,med., Timişoara, str. Ştefan cel Mare Nr. 4.
Drog. Krayer Elemer, med., Timişoara, str. fosta Bratianu Nr. 3.
Farm. aj. R. Blumberg, mad., Timişoara, str. Bowat Nr. 2.
Farm. Eug. Popescu Hrabel, mad., Timişoara, str. Traian Nr. 9.

Farmaciile particulare din judeţul Vlasca
Pantu Nicolae, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 20.
Dr. Irina Moga, Giurgiu, str. fosta Pr. Nicolae Nr. 56.
Gheorghiu Octavia, Giurgiu, str. Olari Nr. 2.
Voinea Marcele, Giurgiu, Piata fosta Carol Nr. 26.
Catafane Vasiliu, Giurgiu, str. Olari Nr. 44.
Grosz Simon, Giurgiu, str. Octavian Goga Nr. 17.
Dobre Ştefan, Giurgiu, str. fosta Princ.Nicolae Nr. 101.
Harles Alexandru, Giurgiu, str. Olari Nr. 26.
Botos Octavian, Giurgiu, str. Comerţului Nr. 1.
Bogdan Chircor, Giurgiu, str. Comerţului Nr. 30.
Niculescu Viorica, comuna Videle.
Stoianovici Nicolae, comuna Videle.

Drogherii
Drog. Remus Popescu, med., Giurgiu, str. Ghica Nr. 37.

Farmaciile particulare din judeţul Vaslui
Josephson Solomon Rasela, Vaslui, str. Hagi Chiriac Nr. 63.
Stefanescu Elza Paula, Vaslui, Farm. "Ingerul".
Nicolau Nicu, Vaslui, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 41.
Segal Cahane Rasela, Vaslui, str. fosta I. C. Bratianu Nr. 5.
Mucenic Leocovschi Ita, Vaslui, str. fosta Principesa Nr. 7.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016