Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 131 din 19 aprilie 1972  pentru modificarea   Legii nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Republica Socialista Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 131 din 19 aprilie 1972 pentru modificarea Legii nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Republica Socialista Romania

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 40 din 23 aprilie 1972

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, strãinii care vin în Republica Socialistã România pot fi obligaţi la despãgubiri civile ca urmare a sãvîrşirii unor fapte prevãzute de legea penalã, amenzi penale şi contravenţionale, precum şi la plata unor prestaţii de servicii publice, pensii de întreţinere sau alte daune de naturã civilã. Legislaţia în vigoare pînã astãzi nu reglementa însã în mod complet modul de executare a unor asemenea creanţe.
Întrucît <>Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în Republica Socialistã România cuprinde unele dispoziţii referitoare la obligaţia de întreţinere şi la cea rezultatã din prestãri de servicii publice, s-a considerat indicat ca în aceastã lege sã se reglementeze şi modul de executare a tuturor creanţelor persoanelor care nu au domiciliul în România.
În acest scop, în decretul alãturat s-a prevãzut o procedurã operativã de urmãrire a bunurilor strãinilor pentru a li se putea permite acestora plecarea din România într-un interval de timp cît mai scurt.
Astfel, se prevede cã strãinii pot pleca din ţarã dacã au bunuri indisponibilizate ce asigurã acoperirea debitelor sau prezintã garanţii pentru îndeplinirea creanţelor, ori dacã se constatã cã nu existã posibilitãţi efective de executare a acestora în România. În acest din urmã caz, creanţa se va urmãri în strãinãtate potrivit prevederilor convenţiilor de asistenţã juridicã încheiate de ţara noastrã sau, în lipsa acestora, potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã.
Prin decretul alãturat se pun de acord dispoziţiile <>Legii nr. 25/1969 cu unele acte normative apãrute ulterior. Astfel, prin <>Decretul nr. 310/1971 s-a prelungit valabilitatea vizei turistice de la 90 pînã la 120 de zile, ceea ce a impus modificarea corespunzãtoare a articolului 5 alineatul 2 din <>Legea nr. 25/1969 . Deoarece reglementarea de pînã acum nu cuprindea dispoziţii referitoare la interzicerea ieşirii din ţarã a strãinului sancţionat cu închisoare contravenţionalã, s-au introdus prevederi în acest sens în articolul 27 alineatul 4 din aceeaşi lege.
Totodatã, nefiind reglementatã posibilitatea aplicãrii unor mãsuri de constrîngere împotriva strãinului care refuzã sã pãrãseascã teritoriul României cînd i s-a ridicat dreptul de şedere în ţarã, s-a prevãzut cã aceastã faptã constituie contravenţie sancţionatã cu închisoare contravenţionalã sau cu amendã.
În sensul celor de mai sus s-a emis alãturatul Decret pentru modificarea <>Legii nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în Republica Socialistã România.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ART. I
<>Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în Republica Socialistã România se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 5 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Strãinul care intrã în România pentru a se stabili cu domiciliul sau pentru a-şi stabili reşedinţa pe o duratã mai mare de 120 zile îşi va anunţa sosirea la organul Ministerului de Interne din localitatea unde urmeazã a domicilia sau a avea reşedinţa, în termen de 3 zile de la trecerea frontierei de stat române, în vederea luãrii în evidenţã şi a obţinerii actului român de identitate. Aceeaşi obligaţie o au şi strãinii care au intrat în ţarã, în mod repetat, în interes personal, pe o duratã totalã mai mare de 120 zile într-un an."
2. Articolul 5 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Strãinii veniţi în România pentru o şedere mai micã de 120 zile nu sînt obligaţi sã se prezinte la organele Ministerului de Interne pentru a-şi declara reşedinţa."
3. Articolul 6 alineatul 1 litera b va avea urmãtorul cuprins:
"b) legitimaţie provizorie, pentru strãinii care îşi stabilesc reşedinţa în România pe o duratã mai mare de 120 zile."
4. Articolul 27 alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Strãinul care a sãvîrşit o contravenţie sancţionatã cu închisoare contravenţionalã ori alternativ cu închisoare contravenţionalã sau cu amendã nu poate pãrãsi ţara, dacã procesul-verbal de constatare a fost înaintat judecãtoriei pentru aplicarea sancţiunii, decît numai dupã soluţionarea definitivã a cauzei, iar în caz de aplicare a sancţiunii închisorii contravenţionale, numai dupã executarea sancţiunii."
5. Dupã articolul 27 se introduc articolele 27^1, 27^2 şi 27^3 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 27^1 - Strãinului care are de îndeplinit o obligaţie de întreţinere, o obligaţie rezultatã din prestarea unor servicii publice ori o obligaţie de despãgubiri cãtre stat sau organizaţii socialiste pentru daune cauzate prin fapte prevãzute de legea penalã i se poate permite ieşirea din ţarã, dacã existã garanţii corespunzãtoare cã acestea vor fi îndeplinite.
În cazul obligaţiilor prevãzute în alineatul precedent, strãinului i se poate permite ieşirea din ţarã şi în situaţia în care se constatã, potrivit legii, cã nu existã posibilitãţi efective de executare a creanţei în România.
Executarea despãgubirilor civile cuvenite statului sau organizaţiilor socialiste pentru daune cauzate prin fapte prevãzute de legea penalã, precum şi a amenzilor penale şi contravenţionale datorate de cãtre un strãin care nu are domiciliul în România, se face atunci cînd strãinul posedã bunuri urmãribile indisponibilizate, de cãtre organul financiar al comitetului executiv al consiliului popular al oraşului, municipiului sau sectorului din municipiul Bucureşti pe raza cãruia se gãsesc bunurile în cauzã, ori de organul financiar al comitetului executiv al consiliului popular judeţean, dacã bunurile se gãsesc pe raza teritorialã a unei comune.
Dacã strãinul nu are bunuri urmãribile, despãgubirile civile sau amenzile stabilite se trec în evidenţa organului financiar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1 din municipiul Bucureşti. Aceluiaşi organ financiar i se trece în evidenţã şi partea din debit neacoperitã prin valorificarea bunurilor indisponibilizate, de cãtre organele financiare în evidenţa cãrora se aflã acele debite.
Organul financiar arãtat în alineatul precedent va sesiza de îndatã comisia prevãzutã în art. 27^3 cu privire la despãgubirile civile.
În cazul obligaţiilor de despãgubiri, altele decît cele prevãzute în alin. 1, strãinului i se permite ieşirea din România, executarea acestora urmînd a se face potrivit legii civile."
"Art. 27^2 - În cauzele penale în care este învinuit sau inculpat un strãin care nu are domiciliul în România, dacã s-a adus o pagubã statului sau unei organizaţii socialiste, organul de urmãrire penalã sau, dupã caz, instanţa de judecatã va lua în mod obligatoriu mãsuri asigurãtorii în vederea reparãrii pagubei şi va comunica de îndatã o copie de pe actul de indisponibilizare organului financiar arãtat în art. 27^1 alin. 3.
În cazul în care constatã cã bunurile indisponibilizate nu acoperã valoarea probabilã a pagubei, organul care a luat mãsurile asigurãtorii va pune în vedere strãinului obligat la despãgubiri sã prezinte adeverinţã cu privire la situaţia sa materialã ori alt act cu privire la veniturile sau averea sa, eliberate de organul fiscal sau de altã autoritate competentã din ţara de domiciliu, acte care se vor trimite organului financiar arãtat în alineatul precedent.
Instanţa la care a rãmas definitivã hotãrîrea de obligare la despãgubiri civile a unui strãin care nu are domiciliul în România comunicã organelor financiare arãtate în art. 27^1, în termen de 48 ore de la pronunţare, copie de pe dispozitivul hotãrîrii."
"Art. 27^3 - În cazul despãgubirilor civile datorate statului sau organizaţiilor socialiste de cãtre un strãin care nu are domiciliul în România, pentru daune cauzate prin fapte prevãzute de legea penalã, constatarea cã nu existã posibilitãţi efective de executare a acestor creanţe în România se face de o comisie formatã din delegaţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale şi Ministerului de Interne. Comisia hotãrãşte, în ce priveşte despãgubirile, îndeplinirea formelor pentru executarea creanţei la domiciliul din strãinãtate al debitorului. Dacã comisia apreciazã, în raport cu situaţia personalã şi materialã a debitorului, precum şi cu natura sau cuantumul creanţei, cã nu este cazul sã hotãrascã îndeplinirea formelor pentru executarea creanţei în strãinãtate, dispune trecerea acesteia în evidenţa separatã de debitori insolvabili pînã la împlinirea prescripţiei. Aceastã mãsurã se comunicã organului financiar al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 1 din municipiul Bucureşti.
Constatarea situaţiei arãtate la alineatul precedent se face în cursul executãrii pedepsei sau în termen de cel mult 30 zile de la primirea de cãtre organul financiar a copiei de pe dispozitivul hotãrîrii în cazul în care s-a aplicat pedeapsa amenzii ori s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei sau aceasta nu se mai executã ca urmare a amnistiei ori graţierii.
Darea la scãdere a amenzilor contravenţionale se hotãrãşte de cãtre organul financiar la care s-a înregistrat debitul în mãsura în care nu se pot acoperi prin valorificarea bunurilor urmãribile indisponibilizate.
Amenzile penale pentru care nu existã posibilitãţi de încasare se dau la scãdere la împlinirea termenului de executare a pedepsei."
6. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28 - În cazurile prevãzute în art. 27, 27^1 şi 27^3, organele competente sau persoanele interesate, dupã caz, vor înştiinţa de îndatã Ministerul de Interne despre obligaţiile ce revin strãinului, precum şi despre luarea şi încetarea mãsurilor cu privire la acesta, comunicînd şi actele doveditoare."
7. La articolul 29, dupã litera d, se introduce litera e, cu urmãtorul cuprins:
"e) cu închisoare contravenţionalã de la 10 la 20 zile sau cu amendã de la 400 la 1.200 lei, contravenţia la dispoziţiile art. 21 alin. 1."
8. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30 - Constatarea contravenţiilor se face prin proces-verbal încheiat de ofiţerii şi subofiţerii de miliţie care, în cazul contravenţiilor arãtate în art. 29 lit. a - d, aplicã şi sancţiunea.
Aplicarea sancţiunii, executarea acesteia şi exercitarea cãilor de atac în cazul contravenţiei prevãzute la <>art. 29 lit. e se fac potrivit dispoziţiilor Decretului nr. 153/1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socialã, ordinea şi liniştea publicã."
9. Articolul 31 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prevãzute în art. 29 lit. a - d se poate face plîngere în termen de 15 zile de la comunicare, dupã caz, la şeful Inspectoratului miliţiei municipiului Bucureşti, la şeful inspectoratului judeţean al miliţiei, la şeful miliţiei municipiului sau oraşului."
ART. II
Constatarea situaţiei prevãzute în <>art. 27^3 alin. 1 introdus în Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în Republica Socialistã România, prin art. I pct. 4 din decretul de faţã, în cazul în care pedeapsa a fost executatã, se va face în termen de 30 zile de la publicarea prezentului decret.
ART. III
<>Legea nr. 25/1969 privind regimul strãinilor în Republica Socialistã România se va republica, dîndu-se articolelor o nouã numerotare.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016