Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 121 din 23 octombrie 1975  pentru ratificarea Acordului general de cooperare economica si tehnica dintre Republica Socialista Romania si Republica Gaboneza, a Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Gaboneze, precum si a Acordului privind crearea unei Comisii mixte de cooperare romano-gaboneze, semnate la Bucuresti la 26 iunie 1975    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 121 din 23 octombrie 1975 pentru ratificarea Acordului general de cooperare economica si tehnica dintre Republica Socialista Romania si Republica Gaboneza, a Acordului comercial dintre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Gaboneze, precum si a Acordului privind crearea unei Comisii mixte de cooperare romano-gaboneze, semnate la Bucuresti la 26 iunie 1975

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 5 noiembrie 1975

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin alãturatul decret al Consiliului de Stat se ratificã Acordul general de cooperare economicã şi tehnicã dintre Republica Socialistã România şi Republica Gabonezã, Acordul comercial dintre guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze şi Acordul privind crearea unei Comisii mixte de cooperare româno-gaboneze, semnate la Bucureşti la 26 iunie 1975.
Principalele prevederi ale documentelor sus-meţionate se referã la:
- dorinţa şi angajamentul pãrţilor semnatare de adîncire şi lãrgire a relaţiilor de prietenie şi a colaborãrii, în special în domeniile economic, ştiinţific, tehnologic şi cultural, în interesul ambelor popoare şi al menţinerii pãcii şi securitãţii internaţionale;
- livrarea de cãtre Republica Socialistã România în Republica Gabonezã de maşini, instalaţii industriale şi echipamente de fabricaţie româneascã;
- posibilitatea încheierii de acorduri pentru garantarea investiţiilor şi pentru evitarea dublei impuneri;
- acordarea reciprocã a clauzei naţiunii celei mai favorizate;
- efectuarea plãţilor reciproce în devize convertibile;
- stabilirea de liste de mãrfuri enunţiative cuprinzînd la exportul Republicii Socialiste România produse ale industriei construcţiilor de maşini, industriei uşoare şi materialelor de construcţii, produse alimentare etc., iar la exportul Republicii Gaboneze minereuri de mangan, de fier şi uraniu, ţiţei, cafea, cacao, piei brute, lemn tropical etc.;
- înfiinţarea unei Comisii mixte de cooperare româno-gaboneze, modul de alcãtuire a acesteia, atribuţiile şi periodicitatea reuniunilor sale etc.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Se ratificã urmãtoarele acorduri semnate la Bucureşti la 26 iunie 1975:
- Acord general de cooperare economicã şi tehnicã între Republica Socialistã România şi Republica Gabonezã;
- Acord comercial între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze;
- Acord privind crearea unei Comisii mixte de cooperare româno-gaboneze.

ACORD
general de cooperare economicã şi tehnicã între
Republica Socialistã România şi Republica Gabonezã

Republica Socialistã România, pe de o parte,
Republica Gabonezã, pe de altã parte,
denumite mai jos înalte pãrţi contractante,
animate de dorinţa de a dezvolta şi adînci relaţiile existente între cele douã ţãri,
reafirmînd adeziunea lor la principiile Cartei Naţiunilor Unite, în special: menţinerea pãcii şi securitãţii internaţionale, independenţei şi suveranitãţii naţionale, egalitãţii în drepturi, neamestecului în afacerile interne şi avantajul reciproc,
subliniind dreptul suveran al fiecãrui stat de a dispune de resursele şi bogãţiile sale în vederea asigurãrii dezvoltãrii economiei sale în interesul poporului sãu,
au convenit sã încheie prezentul acord general de cooperare:

ART. I
Înaltele pãrţi contractante semnatare ale prezentului acord se angajeazã sã consolideze şi sã adînceascã relaţiile lor de prietenie şi de colaborare în special în domeniul economic, ştiinţific, tehnologic şi cultural, în interesul celor douã popoare şi pentru menţinerea pãcii şi securitãţii internaţionale.
ART. II
Înaltele pãrţi contractante vor facilita dezvoltarea raporturilor de schimb de experienţã între instituţiile şi organizaţiile din ţãrile lor, în vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce şi a apropierii între popoarele român şi gabonez.
ART. III
Înaltele pãrţi contractante vor stimula şi susţine dezvoltarea relaţiilor lor reciproce în domeniile: economic, ştiinţific şi tehnic pentru a realiza profitul optim din potenţialul economic respectiv, în special prin crearea de societãţi mixte româno-gaboneze.
ART. IV
Pentru aplicarea dispoziţiilor articolului III, Republica Socialistã România
- va furniza maşini, instalaţii industriale, material şi echipamente de fabricaţie româneascã, ca şi piesele detaşate corespunzãtoare;
- va efectua studii, cercetãri şi proiecte;
- va asigura asistenţa tehnicã pentru montajul şi punerea în funcţiune a maşinilor şi instalaţiilor livrate, ca şi formarea tehnicã a personalului gabonez care va fi angajat la realizarea proiectelor stabilite de comun acord.
ART. V
Înaltele pãrţi contractante convin ca plãţile pentru lucrãrile, serviciile şi livrãrile efectuate în cadrul prezentului acord sã fie fãcute în devize convertibile.
ART. VI
Înaltele pãrţi contractante convin cã, pentru livrãrile, lucrãrile şi serviciile realizate în cadrul prezentului acord, preţurile vor fi stabilite în dolari S.U.A., pe baza preţurilor produselor respective sau similare pe piaţa internaţionalã.
ART. VII
Termenele de livrare şi condiţiile de platã, ca şi celelalte obligaţii ale înaltelor pãrţi contractante cu privire la realizarea obiectivelor de cooperare, vor fi stabilite prin contracte încheiate separat pentru fiecare obiectiv între organizaţiile desemnate de înaltele pãrţi contractante.
ART. VIII
Înaltele pãrţi contractante se angajeazã sã-şi acorde clauza naţiunii celei mai favorizate, conform dispoziţiilor Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.).
ART. IX
Înaltele pãrţi contractante convin sã-şi asigure, reciproc, în cadrul reglementãrilor în vigoare în cele douã ţãri, eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor necesare pentru livrãrile şi serviciile efectuate în cadrul prezentului acord.
ART. X
Documentaţia tehnicã şi informaţiile transmise organizaţiilor gaboneze de cãtre întreprinderile române, cu privire la livrãrile româneşti şi la realizarea obiectivelor prevãzute în acest acord, vor trebui sã fie utilizate de partea gabonezã pentru uzul sãu propriu şi exclusiv, fãrã a putea fi comunicate unei terţe pãrţi în lipsa acordului prealabil al pãrţii române.
Documentaţia tehnicã şi informaţiile primite de întreprinderile române din partea organizaţiilor gaboneze cu privire la obiectivele care vor fi realizate în cadrul prezentului acord vor fi utilizate de partea românã pentru uzul sãu propriu şi exclusiv, fãrã a putea fi transmise unei terţe pãrţi în lipsa acordului prealabil al pãrţii gaboneze.
ART. XI
Înaltele pãrţi contractante convin sã studieze posibilitatea încheierii de acorduri pentru garantarea investiţiilor şi pentru a evita dubla impunere.
ART. XII
Înaltele pãrţi contractante convin sã semneze un acord pentru înfiinţarea unei Comisii mixte de cooperare economicã şi tehnicã care sã urmãreascã aplicarea dispoziţiilor prezentului acord, ca şi ale tuturor celorlalte acorduri încheiate între cele douã ţãri.
ART. XIII
Prezentul acord general de cooperare va intra în vigoare de la data semnãrii sale pentru o perioadã de 10 ani. La expirarea acestei perioade, prezentul acord general de cooperare va fi reînnoit, prin tacitã reconducţiune pentru noi perioade de 5 ani, în afara cazului în care una din pãrţi nu-şi declarã în scris, cu 6 luni înaintea terminãrii perioadei, intenţia sa de a-l denunţa.
ART. XIV
Dispoziţiile prezentului acord vor fi, de asemenea, aplicabile, dupã denunţarea sa, contractelor încheiate în perioada valabilitãţii sale şi care în momentul denunţãrii sale nu au fost executate integral.

Fãcut la Bucureşti la 26 iunie 1975, în douã exemplare originale în limba românã şi în limba francezã, ambele texte fiind egal valabile.

Preşedintele
Republicii Socialiste România
NICOLAE CEAUŞESCU

Preşedintele Republicii Gaboneze
ALBERT BERNARD BONGO

ACORD COMERCIAL
între guvernul Republicii Socialiste România
şi guvernul Republicii Gaboneze

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Gaboneze, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante, animate de dorinţa de a contribui la instaurarea unei noi ordini economice şi politice internaţionale, de a consolida legãturile de prietenie şi de a dezvolta schimburile economice între ţãrile lor, pe baza respectãrii independenţei şi suveranitãţii naţionale, a neamestecului în treburile interne, a egalitãţii în drepturi şi a avantajului reciproc şi ca o contribuţie la intensificarea, în ansamblu, a relaţiilor între ţãrile în curs de dezvoltare, din rîndul cãrora fac parte, de asemenea, Republica Socialistã România şi Republica Gabonezã, au convenit urmãtoarele:

ART. I
Schimburile comerciale între pãrţile contractante se vor efectua în conformitate cu prevederile prezentului acord.
ART. II
Pãrţile contractante îşi acordã reciproc tratamentul naţiunii celei mai favorizate în toate problemele determinate de relaţiile economice între cele douã ţãri, în conformitate cu prevederile Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T.).
ART. III
Pãrţile contractante se angajeazã sã încurajeze şi sã înlesneascã, în cadrul legilor şi reglementãrilor lor respective, schimburile de mãrfuri între cele douã ţãri ale lor, în conformitate cu listele A şi B anexate la prezentul acord şi care fac parte integrantã din acesta.
Listele nu sînt limitative. Ele pot fi modificate cu acordul pãrţilor.
Autoritãţile competente ale celor douã pãrţi contractante vor elibera licenţe de export şi de import pentru mãrfurile menţionate în listele A şi B în conformitate cu legislaţia în vigoare în fiecare din cele douã ţãri.
ART. IV
Conform prezentului acord, sînt considerate ca mãrfuri româneşti produsele naturale extrase din sol sau recoltate în România, ca şi produsele prelucrate în România.
Sînt considerate ca mãrfuri gaboneze produsele extrase din sol sau recoltate în Gabon, ca şi produsele prelucrate în Gabon.
ART. V
Contractele cu privire la livrarea de mãrfuri şi la prestarea de servicii în cadrul prezentului acord vor fi încheiate între întreprinderile de comerţ exterior din Republica Socialistã România, ca persoane juridice independente, sau alte persoane juridice independente autorizate de legile române sã acţioneze în domeniul comerţului exterior, pe de o parte, şi persoanele juridice şi fizice care acţioneazã în sectorul comercial în Republica Gabonezã, în conformitate cu legile gaboneze, pe de altã parte.
ART. VI
Pentru a facilita dezvoltarea schimburilor comerciale între cele douã ţãri, pãrţile contractante, în cadrul legilor şi reglementãrilor, vor permite reciproc organizarea, pe teritoriul lor, de tîrguri şi expoziţii permanente sau temporare şi îşi vor acorda reciproc asistenţa necesarã pentru organizarea şi buna funcţionare a unor asemenea manifestãri.
ART. VII
Fiecare parte contractantã va înlesni tranzitul mãrfurilor celeilalte pãrţi prin teritoriul sãu.
ART. VIII
Cele douã pãrţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementãrile în vigoare în ţara lor, vor permite importul, exportul şi reexportul urmãtoarelor produse cu scutirea de taxe vamale, taxe şi alte cheltuieli similare:
- mostre de mãrfuri destinate exclusiv publicitãţii;
- mãrfuri destinate expoziţiilor şi tîrgurilor;
- mãrfurile destinate a fi încorporate în fabricarea de produse destinate exclusiv exportului;
- unelte şi maşini destinate executãrii lucrãrilor de montaj;
- material importat pentru reparaţii.
ART. IX
Plãţile pentru mãrfurile şi serviciile care vor fi livrate în cadrul prezentului acord, ca şi alte plãţi admise în conformitate cu legile şi reglementãrile privind controlul devizelor în vigoare în Republica Socialistã România, precum şi în Republica Gabonezã, vor fi efectuate în devize convertibile.
ART. X
Comisia mixtã, creatã prin acordul semnat la Bucureşti la 26 iunie 1975, va urmãri aplicarea prevederilor prezentului acord.
ART. XI
Prezentul acord, valabil pe o duratã de 5 (cinci) ani, înlocuieşte Acordul comercial dintre Republica Socialistã România şi Republica Gabonezã, încheiat la Libreville la 12 noiembrie 1969. El va intra în vigoare provizoriu din momentul semnãrii sale şi definitiv dupã schimbul instrumentelor de ratificare.
El va fi reînnoit prin tacitã reconducţiune, în afara cazului în care una din pãrţile contractante îl va denunţa în scris cu 6 (şase) luni cel puţin înaintea datei expirãrii sale.
Prevederile prezentului acord se vor aplica, de asemenea, dupã denunţarea sa, contractelor încheiate pe timpul valabilitãţii sale, dar care nu vor fi fost executate în momentul acestei denunţãri.
ART. XII
Fiecare parte poate cere revizuirea în întregime sau parţialã a prezentului acord.
Pãrţile revizuite sau modificate de comun acord vor intra în vigoare din momentul aprobãrii lor de cãtre pãrţile contractante.

Fãcut la Bucureşti la 26 iunie 1975, în douã exemplare originale, redactate în limba românã şi în limba francezã, cele douã texte fiind egal autentice.

LISTA A
Mãrfuri româneşti de export cãtre Republica Gabonezã

1. Fabrici, rafinãrii şi instalaţii complexe în domeniul industriei chimice şi al prelucrãrii petrolului, instalaţii de foraj pentru ţiţei şi gaze, utilaj şi echipament de foraj şi extracţie, unitãţi de pompaj, utilaj minier şi benzi transportoare, armãturi industriale, pompe.
2. Instalaţii energetice complexe, centrale termo şi hidroelectrice, instalaţii complexe pentru industria metalurgicã, frigorificã, a morãritului, alimentarã, instalaţii complexe şi utilaje de bazã pentru industria construcţiilor de maşini, componente aferente, utilaje şi echipamente de bazã pentru industria metalurgicã, energeticã, siderurgicã, echipamente hidromecanice, nave, ambarcaţiuni, echipament şi utilaj naval, fabrici de ciment.
3. Material rulant pentru cãi ferate.
4. Autocamioane, remorci auto, automobile de teren, automobile de oraş, autobuze, vehicule speciale şi utilitare, componenţi şi subansamble, linii de montaj pentru vehicule auto.
5. Tractoare agricole şi industriale, material agricol, remorci agricole, buldozere, scarificatoare, componenţi şi subansamble, piese de schimb, linii de montaj pentru tractoare şi material agricol, service.
6. Maşini-unelte, maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, accesorii, pãrţi şi piese de schimb, maşini şi echipament pentru industria textilã, pãrţi, accesorii şi piese de schimb.
7. Unelte, aparate şi instrumente mecanice de mãsurã şi control.
8. Receptoare radio, televizoare, pãrţi componente, componenţe electronici, maşini şi echipamente pentru tehnica de calcul, centrale şi aparate telefonice, lãmpi cu incandescenţã, fluorescente, cu mercur, becuri şi balasturi.
9. Motoare electrice, grupuri electrogene, convertizoare de sudurã cu motoare electrice şi termice, articole electromenajere de larg consum (frigidere, aspiratoare de praf, maşini de spãlat).
10. Transformatoare de forţã, de distribuţie, scule de mînã şi electrice, acumulatori.
11. Rulmenţi.
12. Produse chimice (îngrãşãminte chimice, carbid, lacuri şi vopsele, coloranţi organici, sodã calcinatã şi causticã etc.).
13. Anvelope (auto şi pentru tractoare).
14. Insecticide.
15. Detergenţi.
16. P.V.C.
17. Produse farmaceutice şi cosmetice.
18. Hîrtie, cartoane şi produse din hîrtie şi carton.
19. Produse petroliere.
20. Parafinã şi bitum.
21. Sare.
22. Ciment.
23. Zahãr.
24. Confecţii şi tricotaje.
25. P.A.L.
26. P.F.L.
27. Mobilã şi scaune curbate.
28. Geamuri.
29. Articole sanitare din faianţã şi cãzi din fontã.
30. Felinare de vînt.
31. Maşini de cusut.
32. Lighene galvanizate, gãleţi galvanizate, ceainice.
33. Ţesãturi de bumbac, sintetice şi artificiale imprimate.
34. Ţesãturi de bumbac, sintetice şi artificiale neimprimate.
35. Bunuri industriale de consum (biciclete, fiare de cãlcat).
36. Sticlãrie de menaj.
37. Lubrifianţi.
38. Obiecte de artizanat.
39. Articole de sport şi de pescuit.
40. Diverse.

LISTA B
Mãrfuri gaboneze de export cãtre Republica Socialistã România

1. Minereu de mangan.
2. Minereu de fier.
3. Minereu de uraniu.
4. Ţiţei brut.
5. Cafea.
6. Cacao.
7. Piei brute de tot felul.
8. Lemn exotic.
9. Produse de artizanat.
10. Diverse.

ACORD
privind crearea unei Comisii mixte
de cooperare româno-gaboneze

Guvernul Republicii Socialiste România pe de o parte,
guvernul Republicii Gaboneze, pe de altã parte,
animate de voinţa comunã de a consolida şi întãri cooperarea în toate domeniile între statele lor, au convenit urmãtoarele:

ART. I
Cele douã pãrţi înfiinţeazã, prin prezentul acord, o Comisie mixtã de cooperare româno-gabonezã, denumitã mai jos comisia mixtã.
ART. II
Comisia mixtã este compusã din miniştri asistaţi de experţi. Ea este prezidatã de miniştri desemnaţi de fiecare guvern.
ART. III
Comisia mixtã are sarcina sã cerceteze cãile şi mijloacele susceptibile de a întãri cooperarea între cele douã state, în special în domeniile economic, tehnic, ştiinţific, cultural şi turistic.
Ea are deopotrivã competenţã pentru a rezolva litigiile care s-ar naşte din interpretarea sau aplicarea dispoziţiilor acordurilor încheiate între cele douã ţãri.
ART. IV
În cadrul comisiei mixte s-au creat:
- o subcomisie pentru afacerile economice şi comerciale;
- o subcomisie pentru agriculturã, industrie alimentarã şi economie forestierã;
- o subcomisie pentru industrie, mine, energie şi resurse hidraulice, transporturi şi telecomunicaţii;
- o subcomisie pentru afacerile culturale şi ştiinţifice.
Comisia mixtã poate sã constituie, în mãsura în care este necesar, subcomisii ad-hoc pentru studiul aprofundat al unor probleme deosebite.
ART. V
Comisia mixtã se reuneşte o datã pe an sau la cererea uneia din cele douã pãrţi, alternativ în Gabon şi în România. În acelaşi mod, se vor reuni subcomisiile prevãzute la articolul IV.
ART. VI
Concluziile subcomisiilor prevãzute la articolul IV sînt supuse aprobãrii comisiei mixte.
ART. VII
Prezentul acord va intra în vigoare în mod provizoriu la data semnãrii sale şi definitiv dupã schimbul instrumentelor de ratificare.
Fiecare parte poate sã cearã revizuirea sau modificarea integralã sau parţialã a prezentului acord.
Clauzele, revizuite sau modificate de comun acord, vor intra în vigoare de la data aprobãrii lor de cãtre cele douã pãrţi.
ART. VIII
Fiecare din pãrţi va putea, în orice moment, sã denunţe prezentul acord. Aceastã denunţare va avea efect dupã şase luni de la notificarea, prin scris, a celeilalte pãrţi.

Fãcut la Bucureşti la 26 iunie 1975, în douã exemplare originale în limba românã şi în limba francezã, cele douã texte fiind egal valabile.
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016