Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 114 din 6 martie 1965  cu privire la aderarea Republicii Populare Romania la Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale incheiata la Geneva, la 6 martie 1965    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 114 din 6 martie 1965 cu privire la aderarea Republicii Populare Romania la Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale incheiata la Geneva, la 6 martie 1965

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 10 din 22 martie 1965

Consiliul de Stat al Republicii Populare România decreteazã:

ARTICOL UNIC
Republica Populara Romana adera la Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Consultative Interguvernamentale, încheiatã la Geneva, la 6 martie 1948.

CONVENŢIE
privind crearea Organizaţiei maritime consultative interguvernamentale, încheiatã la Geneva, la 6 martie 1948*)──────────
*) Traducere. Textul prezentei Convenţii a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 12 din 12 aprilie 1965.

Statele participante la prezenta Convenţie hotãrãsc sa creeze Organizaţia maritima consultativa interguvernamentalã (denumita mai jos "Organizaţia").

PARTEA I
Scopurile Organizaţiei

ART. 1
Scopurile Organizaţiei sunt:
a) sa instituie un sistem de colaborare între guverne în domeniul reglementãrii şi al practicilor guvernamentale privind chestiunile tehnice de orice natura care intereseazã navigaţia comercialã internationala şi sa incurajeze adoptarea generalã de norme cat mai ridicate în ce priveşte securitatea maritima şi eficacitatea navigaţiei;
b) sa incurajeze abandonarea mãsurilor discriminatorii şi a restrictiilor fãrã caracter indispensabil aplicate de guverne navigaţiei comerciale internaţionale, spre a pune resursele serviciilor maritime la dispoziţia comerţului mondial fãrã discriminare; ajutorul şi încurajarea data de un guvern în vederea dezvoltãrii marinei sale comerciale naţionale şi pentru teluri de securitate nu constituie prin ele însele o discriminare, cu condiţia ca acest ajutor şi aceasta încurajare sa nu fie întemeiate pe mãsuri concepute în vederea rastrangerii libertãţii navelor aflate sub orice pavilion de a participa la comerţul internaţional;
c) sa examineze, potrivit partii a II-a, chestiunile relative la practicile restrictive neloiale ale întreprinderilor de navigaţie maritima;
d) sa examineze toate chestiunile relative la navigaţia maritima cu care ar putea fi sesizatã de oricare organ sau instituţie specializatã a Organizaţiei Naţiunilor Unite;
e) sa înlesneascã schimburile de informaţii între guverne cu privire la chestiunile studiate de Organizaţie.

PARTEA A II-A
Funcţiile

ART. 2
Organizaţia are ca funcţie examinarea chestiunilor asupra cãrora este consultata şi emiterea de avize.
ART. 3
În vederea atingerii scopurilor arãtate în partea I, se încredinţeazã Organizaţiei urmãtoarelor funcţii:
a) sa examineze, sub rezerva dispoziţiilor articolului 4, chestiunile figurand la alineatele a), b) şi c) ale articolului 1, care i se vor putea supuse de oricare membru, de orice organ, de orice instituţie specializatã a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau de orice alta organizaţie interguvernamentalã, precum şi chestiunile care îi vor fi supuse conform alineatului d) al articolului 1 şi sa facã recomandãri în privinta lor;
b) sa elaboreze proiecte de convenţii, de acorduri sau de alte instrumente corespunzãtoare, sa le recomande guvernelor şi organizaţiilor interguvernamentale şi sa convoace conferinţele pe care le va socoti necesare;
c) sa instituie un sistem de consultãri între membrii şi de schimburi de informaţii între guverne.
ART. 4
Pentru chestiunile pe care le socoteşte ca susceptibile de reglementare prin metodele comerciale obişnuite în materie de transporturi maritime internaţionale, Organizaţia recomanda acest mod de reglementare. Dacã este de pãrere ca o chestiune privind practicile restrictive neloiale ale întreprinderilor de navigaţie maritima nu este susceptibilã de reglementare pe calea metodelor comerciale obişnuite în materia transporturilor maritime internaţionale sau dacã se va dovedi ca rezolvarea ei nu s-a putut face prin aceste metode, Organizaţia, sub rezerva ca problema sa fi fãcut în prealabil obiectul unor negocieri directe între membrii interesaţi, examineazã problema la cererea unuia dintre ei.

PARTEA A III-A
Membrii

ART. 5
Toate statele pot deveni membri ai Organizaţiei, în condiţiile prevãzute în partea a III-a.
ART. 6
Membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite pot deveni membri ai organizaţiei prin aderare la Convenţie conform dispoziţiilor articolului 57.
ART. 7
Statele care nu sunt membri ai Organizaţiei Naţiunilor Unite şi care au fost invitate sa trimitã reprezentanţi la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite, convocatã la Geneva, la 19 februarie 1948, pot deveni membri prin aderare la Convenţie, conform dispoziţiilor articolului 57.
ART. 8
Oricare stat care nu are calitatea de a deveni membru în temeiul articolelor 6 sau 7 poate cere, prin intermediul secretariatului general al Organizaţiei, sa devinã membru; el va fi admis ca membru dupã ce va adera la Convenţie conform dispoziţiilor articolului 57, cu condiţia ca, pe baza recomandarii Consiliului, cererea sa de admitere sa fi fost încuviinţatã de doua treimi din membrii Organizaţiei, alţii decât membrii asociaţi.
ART. 9
Oricare teritoriu sau grup de teritorii cãruia Convenţia i-a devenit aplicabilã, conform articolului 58, prin membrul care asigura relaţiile sale internaţionale sau prin Organizaţia Naţiunilor Unite, poate deveni membru asociat al Organizaţiei printr-o notificare scrisã, adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de cãtre membrul responsabil sau de Organizaţia Naţiunilor Unite, dupã caz.
ART. 10
Membrul asociat are drepturile şi obligaţiile recunoscute oricãrui membru de cãtre Convenţie. Totuşi, el nu poate lua parte la votul Adunãrii şi nici face parte din Consiliul sau din Comitetul securitãţii maritime. Sub aceasta rezerva, cuvântul "membru", în cuprinsul prezentei Convenţii, este socotit, afarã de cazul când exista vreo indicaţie contrarã în text, ca desemnând deopotrivã şi pe membri asociaţi.
ART. 11
Nici un stat sau teritoriu nu poate sa devinã sau sa rãmânã membru al Organizaţiei, impotriva unei rezoluţii a Adunãrii Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.

PARTEA A V-A
Adunarea

ART. 13
Adunarea se compune din toţi membrii.
ART. 14
Adunarea se întruneşte în sesiune ordinarã o data la doi ani. Va fi ţinuta o sesiune extraordinarã, dupã un preaviz de 60 de zile, ori de câte ori o treime din membri va notifica cererea secretariatului general, sau la oricare alta data, dacã Consiliul o gãseşte necesarã, dupã un preaviz tot de 60 de zile.
ART. 15
Pentru constituirea quorum-ului la întrunirile Adunãrii, este necesarã majoritatea membrilor, cu excepţia membrilor asociaţi.
ART. 16
Funcţiunile Adunãrii sunt urmãtoarele:
a) sa aleagã la fiecare sesiune ordinarã dintre membrii sãi, în afarã de cei asociaţi, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care vor rãmâne în funcţie pana la sesiunea ordinarã urmãtoare;
b) sa-şi stabileascã regulamentul interior, sub rezerva dispoziţiilor contrare ale Convenţiei;
c) sa stabileascã, dacã considera necesar, orice organe auxiliare temporare, sau la recomandarea Consiliului, permanente;
d) sa aleagã membrii care vor fi reprezentaţi în Consiliu, conform articolului 17, şi în Comitetul securitãţii maritime, conform articolului 28;
e) sa primeascã şi sa examineze rapoartele Consiliului şi sa se pronunţe asupra oricãrei chestiuni cu care este sesizatã de acesta;
f) sa voteze bugetul şi sa determine funcţionarea financiarã a Organizaţiei, conform partii a IX-a;
g) sa examineze cheltuielile şi sa aprobe conturile Organizaţiei;
h) sa îndeplineascã funcţiile revenind Organizaţiei, sub rezerva ca Adunarea va trimite Consiliului chestiunile menţionate la paragrafele a) şi b) din articolul 3 spre a formula asupra lor recomandãri sau a propune mijloacele potrivite, precum şi sub rezerva ca toate instrumentele sau recomandãrile supuse de cãtre Consiliu Adunãrii şi pe care aceasta nu le va accepta, sa fie retrimise Consiliului pentru o noua examinare, însoţite eventual de orbservatiile Adunãrii;
i) sa recomande membrilor adoptarea unor reguli relative la securitatea maritima sau a unor amendamente la aceste reguli, pe care Comitetul securitãţii maritime i le va supune prin intermediul Consiliului;
j) sa trimitã Consiliului, spre examinare sau spre a decide, orice problema de competenta Organizaţiei, cu excepţia sarcinii de a face recomandãri, prevãzutã la alineatul i) al prezentului articol, care nu poate fi delegatã.

PARTEA A VI-A
Consiliul

ART. 17
Consiliul este alcãtuit din şaisprezece membri, repartizaţi dupã cum urmeazã:
a) şase vor fi guvernele ţãrilor celor mai interesate în a furniza servicii internaţionale de navigaţie maritima;
b) şase vor fi guvernele altor tari care sunt cele mai interesate în comerţul maritim internaţional;
c) doi vor fi aleşi de Adunare dintre guvernele ţãrilor având un interes important în a furniza servicii internaţionale de navigaţie maritima;
d) iar doi vor fi aleşi de Adunare dintre guvernele altor tari având un interes important în comerţul internaţional maritim.
În aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol, primul Consiliu va fi compus conform Anexei I a prezentei Convenţii.
ART. 18
În afarã de cazul prevãzut la Anexa I a prezentei Convenţii, Consiliul determina, în vederea aplicãrii alineatului a) al articolului 17, acei membri guverne ale ţãrilor care sunt cele mai interesate sa furnizeze servicii internaţionale de navigaţie maritima; el determina, de asemenea, în vederea aplicãrii alineatului c) al articolului 17, acei membri guverne ale ţãrilor având un interes important sa furnizeze astfel de servicii. Aceste determinãri vor fi fãcute cu majoritatea voturilor Consiliului, care trebuie sa întruneascã majoritatea voturilor membrilor reprezentaţi în Consiliu conform alineatelor a) şi c) ale articolul 17.
Consiliul determina apoi, în vederea aplicãrii alineatului b) al articolului 17, membrii guverne ale ţãrilor celor mai interesate în comerţul maritim internaţional. Fiecare consiliu stabileşte aceste determinãri într-un termen potrivit înaintea fiecãrei sesiuni ordinare a Adunãrii.
ART. 19
Membrii reprezentanţi în Consiliu, conform articolului 17, rãmân în funcţie pana la închiderea urmãtoarei sesiuni ordinare a Adunãrii. Membrii al cãror mandat expira sunt reeligibili.
ART. 20
a) Consiliul îşi numeşte preşedintele şi îşi stabileşte regulile de procedura, sub rezerva dispoziţiilor contrare ale prezentei convenţii.
b) Quorum-ul este alcãtuit din doisprezece membri ai Consiliului.
c) Consiliul se întruneşte, în urma unui preaviz de o luna, la convocarea preşedintelui sau sau la cererea a cel puţin patru membri, ori de câte ori va fi necesar pentru buna îndeplinire a misiunii sale. El se întruneşte în orice loc pe care îl socoteşte potrivit.
ART. 21
Dacã Consiliul examineazã o chestiune care intereseazã în mod deosebit pe unul din membrii Organizaţiei, îl invita sa participe, fãrã drept de vot la deliberãrile sale.
ART. 22
a) Consiliul primeşte recomandãrile şi rapoartele Comitetului securitãţii maritime. El le transmite Adunãrii, iar dacã aceasta nu este în sesiune, membrilor, spre informare, insotindu-le de observaţiile şi recomandãrile sale.
b) Chestiunile prevãzute de articolul 29 nu vor fi examinate de Consiliul decât dupã ce vor fi fost studiate de Comitetul securitãţii maritime.
ART. 23
Consiliul, cu aprobarea Adunãrii, numeşte pe secretarul general. Consiliul ia orice dispoziţii utile în vederea recrutarii personalului necesar. El fixeazã condiţiile de lucru ale secretarului general şi ale personalului, inspirandu-se cat mai mult posibil din dispoziţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale instituţiilor ei specializate.
ART. 24
La fiecare sesiune ordinarã, Consiliul raporteazã Adunãrii asupra lucrãrilor Organizaţiei efectuate de la precedenta sesiune ordinarã.
ART. 25
Consiliul supune Adunãrii prevederile de cheltuieli şi conturile Organizaţiei însoţite de observaţii şi de recomandãrile sale.
ART. 26
Consiliul poate încheia acorduri sau adopta dispoziţii privind relaţiile cu alte organizaţii, conform prevederilor partii a XII-a. Aceste acorduri şi dispoziţii vor fi supuse aprobãrii Adunãrii.
ART. 27
În intervalul dintre sesiunile Adunãrii, Consiliul exercita toate funcţiile ce revin Organizaţiei, cu excepţia indatoririi de a face recomandãri, prevãzutã de alineatul i) al articolului 16.

PARTEA A VII-A
Comitetul securitãţii maritime

ART. 28
a) Comitetul securitãţii maritime este alcãtuit din patrusprezece membri aleşi de Adunare dintre membrii guverne ale ţãrilor având interese importante în domeniul securitãţii maritime. Cel puţin opt dintre aceste tari trebuie sa fie acelea care au cele mai importante flote comerciale; alegerea celorlalte trebuie sa asigure o reprezentare adecvatã, pe de o parte a membrilor guverne ale altor tari având interese importante în domeniul securitãţii maritime, cum sunt ţãrile ai cãror cetãţeni compun, în mare numãr, echipajele sau care sunt interesate la transportul unui mare numãr de pasageri calatorind în cabine sau pe punte, iar pe de alta parte a principalelor regiuni geografice.
b) Membrii Comitetului securitãţii maritime sunt aleşi pe o perioada de patru ani şi sunt reeligibili.
ART. 29
a) Comitetul securitãţii maritime trebuie sa examineze toate chestiunile de competenta Organizaţiei, cum sunt sprijinirea navigaţiei maritime, construcţia şi echiparea navelor, chestiunile privind echipajul în mãsura în care intereseazã securitatea regulamentelor destinate prevederii abordajelor, manipularea incarcaturilor periculoase, reglementarea securitãţii pe mare, informaţiile hidrografice, jurnalele de bord şi documentele interesand navigaţia maritima, anchetele asupra accidentelor pe mare, salvarea bunurilor şi a persoanelor, precum şi orice alte chestiuni în legatura directa cu securitatea maritima.
b) Comitetul securitãţii maritime ia toate mãsurile necesare pentru a duce la bun sfârşit sarcinile care îi sunt încredinţate prin Convenţie sau de cãtre Adunare, sau care îi vor putea fi încredinţate în cadrul prezentului articol de oricare alt instrument interguvernamental.
c) Ţinându-se seama de dispoziţiile partii a XII-a, Comitetul securitãţii maritime trebuie sa pãstreze raporturi strânse cu celelalte organisme interguvernamentale care se ocupa de transporturi şi de comunicaţii, susceptibile de a ajuta Organizaţia sa-şi atinga scopul sporind securitatea pe mare şi usurand, din punct de vedere al securitãţii şi al salvãrii, coordonarea activitãţilor în domeniile navigaţiei maritime, aviaţiei, telecomunicatiilor şi meteorologiei.
ART. 30
Comitetul securitãţii maritime, prin intermediul Consiliului:
a) supune Adunãrii, în sesiunile sale ordinare, propunerea de reglementare a securitãţii sau de amendamente la regulamentele de securitate existente, prezentate de membri, o data cu comentariile sau recomandãrile sale;
b) raporteazã Adunãrii despre lucrãrile sale efectuate de la ultima sesiune ordinarã a Adunãrii.
ART. 31
Comitetul securitãţii maritime se întruneşte o data pe an sau în alte ocazii, la cererea a cinci membri ai Comitetului. El îşi alege Biroul la fiecare sesiune anuala şi adopta regulamentul sau interior. Quorum-ul este constituit de majoritatea Comitetului.
ART. 32
Dacã Comitetul securitãţii maritime examineazã o chestiune care intereseazã în mod deosebit pe unul din membrii Organizaţiei, îl invita sa participe, fãrã drept de vot, la deliberãrile sale.

PARTREA a VIII-A
Secretariatul

ART. 33
Secretariatul este alcãtuit din secretarul general, secretarul Comitetului securitãţii maritime şi din personalul de care poate avea nevoie Organizaţia. Secretarul general este cel mai înalt funcţionar al Organizaţiei şi numeşte personalul sus-menţionat, sub rezerva dispoziţiilor articolului 23.
ART. 34
Secretarul are însãrcinarea sa ţinã la zi toate arhivele necesare îndeplinirii sarcinilor Organizaţiei şi sa pregãteascã, sa centralizeze şi sa distribuie notele, documentele, ordinele de zi, procesele-verbale şi informaţiile utile lucrãrilor Adunãrii, Consiliului. Comitetului securitãţii maritime şi ale celorlalte organe subsidiare care pot fi create de Organizaţie.
ART. 35
Secretarul general stabileşte şi supune Consiliului conturile anuale precum şi un buget pe doi ani, arãtând separat prevederile corespunzãtoare fiecãrui an.
ART. 36
Secretarul general are sarcina de a tine pe membri la curent cu activitatea Organizaţiei. Oricare membru poate acredita unul sau mai mulţi reprezentanţi pentru a tine legatura cu secretarul general.
ART. 37
În îndeplinirea sarcinilor lor, secretarul general şi personalul nu cer şi nu acorda instrucţiuni de la nici un guvern şi de la nici o autoritate exterioarã Organizaţiei. Ei se vor abţine de la orice act incompatibil cu situaţia lor de funcţionari internationali şi nu sunt rãspunzãtori decât fata de Organizaţie. Fiecare membru al Organizaţiei se obliga sa respecte caracterul exclusiv internaţional al funcţiilor secretarului general şi al personalului şi sa nu incerce sa-i influenteze în îndeplinirea sarcinilor lor.
ART. 38
Secretarul general asuma orice alte funcţii care îi pot fi încredinţate de Convenţie, de Adunare, de Consiliu şi de Comitetul securitãţii maritime.

PARTEA A IX-A
Finanţele

ART. 39
Fiecare membru suporta salariile, cheltuielile de deplasare şi celelalte cheltuieli ale delegaţiei sale la Adunare şi ale reprezentanţilor sãi la Consiliu, la Comitetul securitãţii maritime ca şi la celelalte comitete şi la organele auxiliare.
ART. 40
Consiliul examineazã conturile şi prevederile bugetare stabilite de secretarul general şi le supune Adunãrii, insotindu-le de observaţiile şi recomandãrile sale.
ART. 41
a) Sub rezerva oricãrui acord care ar putea fi încheiat între Organizaţie şi Organizaţia Naţiunilor Unite, Adunarea examineazã şi aproba prevederile bugetare;
b) Adunarea repartizeazã totalul cheltuielilor între toţi membrii dupã un barem stabilit de ea, ţinând seama de propunerile Consiliului în aceasta privinta.
ART. 42
Oricare membru care nu-şi îndeplineşte obligaţiile financiare fata de Organizaţie în termen de un an de la data scadentei, nu are dreptul de a vota nici în Adunare, nici în Consiliu, nici în Comitetul securitãţii maritime; Adunarea poate totuşi dacã doreşte, sa deroge de la aceste dispoziţii.

PATREA A X-A
Votul

ART. 43
Votul în Adunare, în Consiliu şi în Comitetul securitãţii maritime este reglementat prin urmãtoarele dispoziţii:
a) fiecare membru dispune de un vor,
b) dacã prin Convenţie sau prin vreun acord internaţional conferind atribuţii Adunãrii, Consiliului sau Comitetului securitãţii maritime nu se dispune altfel deciziile acestor organe sunt luate cu majoritatea membrilor prezenţi, care au luat parte la vot; când este cerutã majoritatea de doua treimi, deciziile sunt luate cu majoritatea de doua treimi din membrii prezenţi;
c) în prezenta Convenţie, prin expresia "membri prezenţi care iau parte la vot" se înţelege "membri prezenţi exprimand un vot afirmativ sau negativ". Membrii care se abtin sunt socotiţi ca nu voteazã.

PARTEA A XI-A
Sediul organizaţiei

ART. 44
a) Sediul Organizaţiei este stabilit la Londra.
b) La nevoie, Adunarea, cu majoritate de doua treimi, poate stabili sediul Organizaţiei în alt loc.
c) Adunarea se poate întruni în oricare alt loc dacat sediul sau, dacã Consiliul socoteşte ca este necesar.

PARTEA A XII-A
Relaţiile cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi cu celelalte organizaţii

ART. 45
În conformitate cu articolul 57 al Cartei, Organizaţia va fi legatã de Organizaţia Naţiunilor Unite, în calitate de instituţie specializatã în domeniul navigaţiei maritime. Relaţiile vor fi stabilite printr-un acord încheiat cu Organizaţia Naţiunilor Unite pe baza articolului 63 al Cartei şi conform dispoziţiilor articolului 26 al Convenţiei.
ART. 46
Organizaţia va colabora cu oricare instituţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la cheltuielile prezentând un interes comun pentru Organizaţie şi instituţia respectiva, ea va proceda la examinarea problemelor şi va lua mãsuri în privinta lor, de acord cu aceasta instituţie.
ART. 47
În privinta oricãrei chestiuni intrand în competenta ei, Organizaţia poate colabora cu alte organizaţii interguvernamentale care, fãrã a fi instituţii specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, au interese şi exercita activitãţi asemãnãtoare scopurilor urmãrite de Organizaţie.
ART. 48
Organizaţia poate încheia orice aranjamente utile pentru a se consulta şi colabora cu organizaţiile internaţionale neguvernamentale asupra tuturor chestiunilor de competenta sa.
ART. 49
Sub rezerva aprobãrii de cãtre Adunare, cu majoritate de doua treimi a voturilor, Organizaţia este autorizata sa preia de la toate celelalte organizaţii internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale, atribuţiile, mijloacele şi obligaţiile intrand în componenta sa, care i s-ar transfera pe baza de acorduri sunt asigurate de membri, decât dacã declaraţia în acest scop este facuta în numele lor, conform dispoziţiilor paragrafului a) din prezentul articol.
c) Orice declaraţie facuta în conformitate cu paragraful a) din prezentul articol va fi comunicatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite care o trimite în copie, tuturor statelor invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi tuturor celorlalte state care vor deveni membri.
d) În cazurile în care, în baza unui acord de tutela, Organizaţia Naţiunilor Unite este autoritatea insarcinata de a administra anumite teritorii, ea poate accepta Convenţia în numele unuia, a mai multor sau a tuturor teritoriilor sub tutela conform procedurii arãtate în articolul 57.
ART. 59
Retragerea
a) Membrii se pot retrage din Organizaţie dupã ce vor fi trimis o notificare scrisã secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Acesta avizeazã de îndatã pe ceilalţi membri şi pe secretarul general al Organizaţiei. Notificarea de retragere poate interveni în orice moment dupã expirarea unei perioade de dousprezece luni de la data intrãrii în vigoare a Convenţiei. Retragerea îşi produce efectele dupã douasprezece luni de la data la care notificarea scrisã a ajuns la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
b) Aplicarea prezentei convenţii la teritoriile sau la grupurile de teritorii vizate de articolul 58 poate inceta oricând, prin notificarea scrisã adresatã secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite de cãtre membrul însãrcinat cu relaţiile lor externe sau de cãtre Organizaţia Naţiunilor Unite, dacã este vorba despre un teritoriu sub tutela a cãrui administrare revine Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite anunta de îndatã pe toţi membrii şi pe secretarul general al Organizaţiei. Notificarea îşi produce efectele dupã douasprezece luni de la data la care ajunge la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

PARTEA A XVII-A
Intrarea în vigoare

ART. 60
Prezenta convenţie va intra în vigoare dupã aderarea, potrivit dispoziţiilor articolului 57, a douãzeci şi unu de natiuni, din care şapte vor trebui sa posede, fiecare, un tonaj global de cel puţin un milion de tone brute.
ART. 61
Toate statele invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi toate celelalte state care vor fi devenit membri vor fi informate de cãtre secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra datei la care fiecare stat va deveni Parte la Convenţie, precum şi asupra datei la Convenţia va intra în vigoare.
ART. 62
Prezenta Convenţie, ale carei text în limbile engleza, franceza şi spaniola fac deopotrivã credinţa, va fi depusa la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va trimite copii certificate pentru conformitate fiecãruia dintre statele invitate la Conferinţa maritima a Organizaţiei Naţiunilor unite, precum şi celorlalte state care vor fi devenit membri.
ART. 63
Organizaţie Naţiunilor Unite este autorizata sa înregistreze Convenţia de îndatã ce va intra în vigoare.
Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în mod cuvenit de guvernele respective în acest scop, au Convenţia.
Încheiatã la Geneva, la 6 martie 1948.

ANEXE
La Convenţia privind crearea Organizaţiei maritime consultative interguvernamentale

ANEXA 1
(menţionatã la articolul 17)
Compozitia primului Consiliu

În aplicarea principiilor la articolul 17, primul Consiliu va fi compus dupã cum urmeazã:
a) cei şase membri prevãzuţi la alineatul a) al articolului 17 sunt: Statele Unite, Grecia, Norvegia, Olanda, Regatul Unit, Suedia.
b) cei şase membri prevãzuţi la alineatul b) al articolului 17 sunt: Argentina, Australia, Belgia, Canada, Franta, India.
c) doi membri aleşi de Adunare, conform alineatului c) al articolului 17, dintr-o lista propusã de cei şase membri arãtaţi la alineatul a) al prezentei anexe.
d) doi membri aleşi de Adunare, conform alineatului d) al articolului 17, dintre membrii având un interes important în comerţul maritim internaţional.

ANEXA 2
(menţionatã la articolul 51)
Capacitatea juridicã, privilegiile şi imunitãţile

Atât timp cat nu vor fi aderat la Convenţia generalã asupra privilegiilor şi imunitãţilor instituţiilor specializate, cu privire la Organizaţie, membrii vor aplica Organizaţiei sau în privinta acesteia urmãtoarele dispoziţii relative la capacitatea juridicã, la privilegii şi imunitãţi:

Secţiunea I
Organizaţia se bucura, pe teritoriul fiecãruia dintre membrii sãi, de capacitatea juridicã necesarã pentru realizarea scopurilor sale şi exercitarea funcţiilor sale.

Secţiunea II
a) Organizaţia se bucura, pe teritoriul fiecãruia dintre membrii sãi, de privilegiile şi imunitãţile necesare pentru realizarea scopurilor sale şi exercitarea funcţiilor sale.
b) Reprezentanţii membrilor, inclusiv supleanţii, consilierii, functionarii şi angajaţii Organizaţiei se bucura, de asemenea, de privilegiile şi imunitãţile necesare exercitãrii, în deplina libertate, a funcţiilor pe care le au în cadrul Organizaţiei.

Secţiunea III
În vederea aplicãrii dispoziţiilor din Secţiunile 1 şi 2 ale prezentei Anexe, membrii se vor conformã, pe cat posibil, clauzelor tip ale Convenţiei generale asupra privilegiilor şi imunitãţilor instituţiilor specializate.


────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016