Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 1059 din 15 noiembrie 1967  privind protectia sanitara a surselor, constructiilor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa potabila si a apelor minerale pentru cura interna    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 1059 din 15 noiembrie 1967 privind protectia sanitara a surselor, constructiilor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa potabila si a apelor minerale pentru cura interna

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL Nr. 98 DIN 15/11/67
ART. 1
Ministerele, celelalte organe centrale ale administraţiei de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare, organele centrale ale organizaţiilor cooperatiste şi ale altor organizaţii obşteşti, precum şi organizaţiile socialiste din sistemul acestora, care exploateazã surse, construcţii şi instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilã sau de ape minerale utilizata pentru cura interna, vor lua mãsuri de protecţie sanitarã a acestor surse, construcţii şi instalaţii, în conformitate cu prevederile prezentului decret, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calitãţii acestor ape.
ART. 2
Sînt supuse protecţiei sanitare:
a) sursele de apa din pinzele subterane sau din ape de suprafata, folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabilã a populaţiei, pentru întreprinderile de industrie alimentara şi orice organizaţii economice şi instituţii social-culturale;
b) sursele de ape minerale folosite pentru cura interna şi instalaţiile de imbuteliere a acestor ape;
c) construcţiile de inmagazinare, staţiile de pompare, aductiunile şi reţelele de distribuţie a apei potabile;
d) instalaţiile de tratare a apei în vederea aducerii ei la condiţii de potabilitate.
ART. 3
Protecţia sanitarã a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor prevãzute la art. 2 se realizeazã prin instituirea zonelor de protecţie sanitarã cu regim sever şi de restrictie, precum şi prin aplicarea mãsurilor de protecţie a calitãţii apelor, stabilite prin actele normative în vigoare.
ART. 4
Zona de protecţie sanitarã cu regim sever cuprinde terenul din jurul sursei, construcţiei sau instalaţiei, unde este interzisã orice folosinta sau activitate care, punînd apa în contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia.
ART. 5
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitarã cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatãrii şi întreţinerii sursei, construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apa.
Terenurile agricole incluse în aceasta zona vor putea fi exploatate agricol în condiţiile prevãzute în prezentul decret - cu acordul Consiliului Superior al Agriculturii.
ART. 6
Zona de protecţie sanitarã cu regim sever, cu excepţia celei pentru aductiuni şi reţele de distribuţie, se va imprejmui pentru oprirea accesului necontrolat al populaţiei şi animalelor.
Pe luciul apei, limitele zonei de protecţie sanitarã cu regim sever vor putea fi marcate prin geamanduri sau alte semne vizibile.
Zona de protecţie sanitarã cu regim sever pentru instalaţiile de aductiune a apei va fi delimitata prin norme.
ART. 7
Zona de protecţie sanitarã de restrictie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitarã cu regim sever, astfel delimitat încît, prin aplicarea de mãsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale, sa se elimine pericolul de alterare a apei la surse sau în instalaţii.
ART. 8
Limitele zonei de protecţie sanitarã de restrictie, pentru sursele de apa subterana, vor fi marcate prin borne sau semne vizibile.
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitarã de restrictie vor fi folosite de deţinãtorii acestora, potrivit destinaţiei lor, cu respectarea mãsurilor de protecţie sanitarã prevãzute în prezentul decret.
ART. 9
În cazul captarii apei din straturile de adîncime la care s-au luat mãsuri pentru ca stratul sa nu vina în contact cu apa freatica, protecţia sanitarã se realizeazã numai prin instituirea zonei de protecţie sanitarã cu regim sever.
ART. 10
Terenurile pe care s-au executat canale, bazine sau alte amenajãri, în scopul imbogatirii surselor de ape subterane, prin infiltrarea de apa din riuri sau lacuri, vor fi incluse integral în zona de protecţie sanitarã cu regim sever a sursei.
ART. 11
Protecţia sanitarã a surselor de apa de suprafata, în exteriorul limitelor zonei de protecţie sanitarã cu regim sever, se asigura prin aplicarea mãsurilor de protecţie a calitãţii apelor, prevãzute de reglementãrile în vigoare cu privire la regimul apelor şi înlãturarea stãrii de impurificare a acestora.
ART. 12
Documentaţiile tehnice întocmite de organizaţiile de proiectare pentru lucrãrile de exploatare a surselor de apa potabilã şi a apei minerale folosite pentru cura interna, precum şi pentru lucrãrile de construcţii şi instalaţii de alimentare cu apa potabilã, vor cuprinde în mod obligatoriu mãsurile pentru instituirea zonelor de protecţie sanitarã care se vor aviza şi aproba odatã cu lucrãrile pe care le protejeaza, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţii şi a proiectelor de sistematizare, precizîndu-se şi termenul de realizare a mãsurilor de protecţie sanitarã.
Delimitarea zonelor de protecţie sanitarã se va face de la caz la caz, în funcţie de condiţiile hidrogeologice, hidrologice şi geomorfologice locale, în conformitate cu normativele tehnico-sanitare stabilite de Comitetul de Stat al Apelor şi Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale, iar pentru apele minerale utilizate pentru cura interna, şi cu respectarea normelor privind protecţia de ape minerale, stabilite de Comitetul de Stat al Geologiei.
Zonele de protecţie sanitarã vor fi instituite obligatoriu o data cu punerea în funcţiune a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor respective.
ART. 13
În cazurile în care se va constata, din cauze neprevãzute, zonele instituite conform prevederilor prezentului decret nu conferã protecţia sanitarã necesarã, la cererea Inspectoratului sanitar de stat de comun acord cu organele Comitetului de Stat al Apelor, organizaţiile socialiste care exploateazã sursele, construcţiile şi instalaţiile de alimentare cu apa potabilã şi ape minerale pentru cura interna vor lua mãsuri pentru redimensionarea zonelor de protecţie sanitarã.
ART. 14
Organizaţiile socialiste care vor exploata sursele de apa subterana vor institui, la cererea Ministerului Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi a Comitetului de Stat al Apelor, cu avizul Consiliului Superior al Agriculturii, zonele de protecţie sanitarã chiar în stadiul de proiectare al lucrãrilor pentru exploatarea surselor, al construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apa, în vederea pãstrãrii cantitãţilor naturale ale resurselor de apa ce urmeazã a fi folosite.
ART. 15
Pe terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitarã cu regim sever sînt interzise:
a) amplasarea de construcţii sau amenajãri care nu sînt legate direct de exploatarea sursei şi al instalaţiilor;
b) efectuarea de explozii şi excavaţii de orice fel;
c) depozitarea de materiale, cu excepţia celor strict necesare exploatãrii sursei şi instalaţiei. În aceste cazuri se vor lua mãsuri pentru a preintimpina pãtrunderea în sol a oricãror substanţe impurificatoare;
d) traversarea zonei de cãtre sisteme de canalizare pentru ape uzate, cu excepţia celor ce se colecteazã prin canalizarea aferentã obiectivului protejat. În aceste cazuri se vor lua mãsuri de asigurare a etanseitatii sistemelor de canalizare.
ART. 16
Zonele de protecţie sanitarã cu regim sever vor fi aparate contra inundatiilor prin lucrãri de indiguire potrivit normelor tehnice în vigoare.
ART. 17
În zonele de protecţie sanitarã cu regim sever instituite pentru apele de suprafata sînt interzise:
a) deversarea de ape uzate, chiar dacã sînt epurate complet;
b) navigarea şi acostarea de ambarcatiuni, oprirea şi acostarea plutelor şi a lemnului flotat, în alte condiţii de cît cele stabilite la instituire a zonei de protecţie sanitarã cu regim sever;
c) pescuitul şi scaldatul;
d) recoltarea ghetei şi moraritul pe apa, precum şi adaparea animalelor.
ART. 18
Terenurile agricole cuprinse în zonele de protecţie sanitarã cu regim sever vor putea fi exploatate numai pentru culturi de plante perene, de plante paioase şi de pomi fructiferi în condiţii care sa nu provoace degradarea lucrãrilor de alimentare cu apa.
Pe terenurile agricole din zona de protecţie sanitarã cu regim sever sînt interzise:
a) utilizarea ingrasamintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice;
b) irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate;
c) folosirea tractiunii animale;
d) pasunatul.
ART. 19
Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitarã de restrictie a sursei de apa subterana vor putea fi folosite conform destinaţiei lor.
Pe aceste terenuri sînt interzise:
a) amplasarea de locuinţe sau obiective în care se desfãşoarã activitatea economicã sau social-culturalã;
b) efectuarea de sãpãturi sau excavaţii care distrug continuitatea stratului de acoperire a pinzelor de apa captate;
c) depozitarea de materiale care prin pãtrunderea lor în sol ar putea provoca impurificarea apei;
d) amplasarea de conducte de canalizare pentru ape uzate orãşeneşti sau industriale, conducte de ţiţei sau produse petroliere, puţuri absorbante sau haznale cu groapa simpla.
Terenurile prevãzute la alin. 1 nu pot fi folosite ca:
a) terenuri de sport şi locuri de agrement;
b) cimitire umane;
c) cimitire animale, rampe şi depozite de gunoaie şi vidanj, locuri de spalare pentru vehicule.
Se admit exceptari de la prevederile alin. 2 şi 3, în cazuri bine justificate, cu avizul Inspectoratului sanitar de stat şi cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
- asigurarea cu sisteme complete de canalizare a clãdirilor de locuit şi obiectivelor economice şi social-culturale;
- desfiinţarea puţurilor absorbante, haznalelor şi latrinelor;
- captarea apelor de siroire în canale adecvate şi dirijarea lor în afarã zonei de protecţie sanitarã de restrictie.
ART. 20
Injectarea prin sonde, în orizonturile acvifere subterane, a apelor reziduale industriale se va face cu avizul Comitetului de Stat al Geologiei.
ART. 21
Terenurile agricole cuprinse în zonele de restrictie vor putea fi exploatate pentru orice fel de culturi.
Pe aceste terenuri sînt interzise:
a) utilizarea ingrasamintelor animale;
b) utilizarea substanţelor fito-farmaceutice care nu se degradeaza într-un timp mai scurt de 10 zile;
c) irigarea cu ape uzate, chiar epurate complet;
d) crescatoriile de animale.
ART. 22
Organizaţiile socialiste prevãzute la art. 1, care exploateazã surse, construcţii şi instalaţii centrale de alimentare cu apa potabilã sau de apa minerala utilizata pentru cura interna, fãrã a avea instituite zone de protecţie sanitarã, conform prevederilor prezentului decret, vor lua mãsuri ca, în termen de cel mult 2 ani de la data intrãrii în vigoare a decretului sa întocmeascã documentaţiile tehnice şi sa execute lucrãrile necesare pentru instituirea zonelor de protecţie sanitarã. Se excepteazã instalaţiile care urmeazã a fi dezafectate sau inglobate în lucrãri de extindere pînã în 1970.
ART. 23
Ministerul Sãnãtãţii şi Prevederilor Sociale şi Comitetul de Stat al Apelor vor acorda, la cerere, asistenta tehnica de specialitate, ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale şi ale oraşelor Bucureşti şi Constanta, în probleme privind protecţia sanitarã a surselor, construcţiilor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apa potabilã şi a apelor minerale pentru cura interna.
ART. 24
Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prevederile prezentului decret se vor face de cãtre organele Inspectoratului sanitar de stat şi ale Comitetului de Stat al Apelor, potrivit normelor legale.
ART. 25
Prezentul decret intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1968.
Pe aceeaşi data, ministrul sãnãtãţii şi prevederilor sociale, împreunã cu preşedintele Comitetului de Stat al Apelor şi cu preşedintele Comitetului de Stat pentru Îndrumarea şi Controlul Organelor Locale ale Administraţiei de Stat vor emite instrucţiuni pentru aplicarea prezentului decret.
ART. 26
La data intrãrii în vigoare a prezentului decret, Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 608/1952 pentru instituirea zonelor de protecţie sanitarã a surselor de apa potabilã, publicatã în Buletinul Oficial nr. 21 din 6 mai 1952, se abroga.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016