Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 1 din 6 ianuarie 1982  privind efectuarea recensamintului animalelor domestice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 1 din 6 ianuarie 1982 privind efectuarea recensamintului animalelor domestice

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 1 din 7 ianuarie 1982

Sporirea producţiei agricole şi, în mod deosebit, a producţiei animaliere constituie un factor de seama în cadrul mãsurilor menite sa asigure ridicarea continua a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Fundamentarea mãsurilor tehnico-organizatorice privind dezvoltarea zootehniei şi creşterea producţiei animaliere, în conformitate cu liniile directoare ale dezvoltãrii economico-sociale a României pentru perioada 1981-1990, şi stabilirea unei baze reale pentru elaborarea planurilor cincinale şi anuale şi a programelor de autoconducere şi autoaprovizionare teritorialã impun obţinerea unor informaţii detaliate cu privire la structura, caracteristicile şi potenţialul de producţie al septelului. Astfel, sînt necesare date care sa caracterizeze efectivul de animale pe specii, numeric, calitativ şi pe grupe de virsta.

În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Recensamintul animalelor domestice se efectueazã în comune, oraşe şi municipii, pe întreg teritoriul tarii, la începutul lunii februarie a fiecãrui an.
Recensamintul stabileşte efectivul de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, iepuri de casa, animale pentru blana din crescatorii, pãsãri şi familii de albine existent la începutul anului, în unitãţile socialiste şi alte unitãţi deţinãtoare de animale, precum şi în gospodãriile populaţiei.
ART. 2
Persoanele fizice, precum şi unitãţile socialiste, de stat şi cooperatiste, care au în proprietate sau deţin animale din categoria celor prevãzute la art. 1 sînt obligate sa le declare pentru a fi recenzate în condiţiile prezentului decret.
În cazul în care persoana fizica incalca obligaţia prevãzutã la alin. 1, animalele nedeclarate se considera ca nu îi aparţin şi se preiau, fãrã plata, în proprietatea statului.
Declararea, de cãtre o unitate socialistã, de stat sau cooperatista, a unui numãr de animale mai mic decît cel real atrage preluarea, fãrã plata, la fondul de stat centralizat, a animalelor nedeclarate. Persoana vinovata de încãlcarea obligaţiei de declarare va suporta contravaloarea pagubei aduse unitãţii.
Declararea unui numãr mai mare de animale decît cel deţinut efectiv constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.
ART. 3
Recenzarea animalelor se face sub conducerea şi controlul Comisiei centrale şi comisiilor teritoriale pentru recensamintul animalelor domestice, organizate potrivit prevederilor prezentului decret.
Organele care asigura efectuarea recensamintului sînt obligate sa controleze, la fata locului, existenta animalelor şi exactitatea datelor declarate de cãtre proprietarii, respectiv, deţinãtorii de animale şi rãspund nemijlocit de înregistrarea întregului efectiv de animale existent la data recensamintului.
Deţinãtorii de animale sînt obligaţi sa permitã şi sa înlesneascã personalului ce efectueazã recensamintul şi organelor de control sa verifice la fata locului realitatea datelor declarate.
ART. 4
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare rãspund de intreaga activitate de recenzare a animalelor din unitatea administrativ-teritorialã în care funcţioneazã, sînt obligate sa asigure aplicarea întocmai a mãsurilor stabilite în acest scop şi sa controleze respectarea stricta a dispoziţiilor legale privind desfãşurarea recensamintului.

CAP. 2
Organizarea şi funcţionarea Comisiei centrale şi comisiilor teritoriale pentru recensamintul animalelor domestice

ART. 5
Pentru pregãtirea, conducerea şi coordonarea lucrãrilor recensamintului animalelor se constituie Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice, în componenta prevãzutã în anexa nr. 1.
Secretariatul tehnic al Comisiei centrale pentru recensamintul animalelor domestice se asigura de Direcţia Centrala de Statistica, cu participarea unor specialişti din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, desemnaţi de Consiliul de Miniştri.
ART. 6
Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã planul de organizare a recensamintului, metodologia şi programul de prelucrare a datelor; stabileşte datele a cãror obţinere se are în vedere în cadrul recensamintului, formularele şi rãspunde de lucrãrile recensamintului animalelor domestice;
b) organizeazã acţiunea de recrutare şi instruire a personalului care efectueazã recensamintul;
c) organizeazã acţiuni de popularizare a recensamintului;
d) informeazã Consiliul de Stat asupra stadiului lucrãrilor pregãtitoare şi a operaţiilor de înregistrare pe teren şi prezintã acestuia rezultatele recensamintului.
ART. 7
Pentru pregãtirea, conducerea şi coordonarea lucrãrilor de recensamint în unitãţile administrativ-teritoriale, comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare constituie comisii judeţene şi a municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale pentru recensamintul animalelor domestice, potrivit anexei nr. 2.
Sarcinile şi modul de funcţionare ale acestor comisii se stabilesc de Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice.
Componenta comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, municipiile, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orãşeneşti şi comunale pentru recensamintul animalelor domestice se aproba prin decizie a comitetului sau biroului executiv al consiliului popular.
Secretariatul tehnic al comisiei judeţene şi al comisiei municipiului Bucureşti se asigura de direcţia judeteana de statistica, respectiv de Direcţia de statistica a municipiului Bucureşti, cu participarea unor specialişti din direcţia generalã pentru agricultura şi industria alimentara, desemnaţi de comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti.
ART. 8
În îndeplinirea sarcinilor ce le revin pe timpul efectuãrii recensamintului, membrii comisiilor pentru recensamintul animalelor domestice se bucura de protecţia legii ca şi persoanele care îndeplinesc funcţii ce implica exerciţiul autoritãţii de stat.
ART. 9
Personalul care efectueazã recensamintul este obligat sa înregistreze animalele din gospodãriile populaţiei pe baza declaraţiei proprietarului şi a verificãrii numãrului de animale existent, prin vizitarea fiecãrei gospodãrii.
În cazul în care animalul nu se afla la proprietar, acesta este obligat sa-l declare, iar înregistrarea se face dupã verificarea, la fata locului, a existenţei animalului respectiv la cel care îl deţine.
Unitãţile socialiste, de stat şi cooperatiste, care deţin animale din categoria celor prevãzute la art. 1, au obligaţia de a înscrie în formularele de recensamint date exacte cu privire la întregul efectiv de animale.
ART. 10
Controlul operaţiilor de înregistrare se efectueazã, pe mãsura încheierii acestor operaţii, de cãtre echipe de verificare, stabilite pentru fiecare unitate, comuna, oraş şi municipiu de cãtre comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza normelor metodologice aprobate de Comisia centrala.

CAP. 3
Atribuţiile organelor de stat privind recensamintul animalelor domestice

ART. 11
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare asigura personalul necesar recensamintului, care va fi recrutat dintre cadrele tehnice agricole, personalul consiliilor populare şi alte cadre de specialitate.
Personalul recrutat pentru pregãtirea şi efectuarea operaţiilor privind recensamintul este scutit, pe perioada acestor operaţii, de sarcinile ce îi revin la unitãţile unde este încadrat în munca şi îşi pãstreazã toate drepturile de care beneficiazã la aceste unitãţi.
Comisiile de recensamint prevãzute la art. 7 iau mãsuri pentru instruirea întregului personal recrutat pentru recensamintul animalelor şi asigurarea mijloacelor de transport şi cazare pentru cei ce participa la efectuarea, îndrumarea şi controlul lucrãrilor de recensamint.
Unitãţile agricole sînt obligate sa punã la dispoziţia comisiilor pentru recensamintul animalelor domestice mijloacele de transport necesare organizãrii şi efectuãrii lucrãrilor de recensamint pe o perioada de trei zile, la termenele prevãzute în graficele întocmite de comisiile de recensamint împreunã cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare.
ART. 12
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Producţie, celelalte ministere şi organe centrale, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare iau mãsuri pentru înregistrarea tuturor animalelor din unitãţile pe care le au în subordine, potrivit instrucţiunilor emise de Comisia centrala pentru recensamintul animalelor domestice.
ART. 13
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura înregistrarea animalelor aflate în curs de transport în perioada efectuãrii recensamintului, potrivit normelor metodologice specifice, aprobate de Comisia centrala.
Comisiile pentru recensamintul animalelor domestice iau musuri pentru înregistrarea corecta a animalelor aflate în drum sau la iernat în alte localitãţi decît în cele în care îşi au sediul sau domiciliul deţinãtorii lor.
ART. 14
Efectuarea recensamintului animalelor deţinute de unitãţile Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului de Interne se asigura de aceste ministere, care transmit Comisiei centrale pentru recensamintul animalelor rezultatele înregistrãrilor.
ART. 15
Fondurile necesare pentru pregãtirea şi organizarea recensamintului animalelor domestice se includ anual în indicatorii financiari ai Direcţiei Centrale de Statistica.
ART. 16
Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste şi Consiliul Naţional al Radioteleviziunii Romane, presa centrala şi localã asigura popularizarea acţiunilor privind recensamintul animalelor domestice.

CAP. 4
Sancţiuni

ART. 17
Încãlcarea prevederilor prezentului decret atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contravenţionalã sau penalã a celor vinovaţi.
ART. 18
Constituie contravenţie urmãtoarele fapte dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni şi se sancţioneazã cu amenda de la 1000-3000 lei;
a) nerespectarea de cãtre personalul însãrcinat cu efectuarea recensamintului a dispoziţiilor legale privind înregistrarea datelor ce fac obiectul recensamintului;
b) împiedicarea persoanelor ce efectueazã recensamintul sau a membrilor echipei de verificare de a controla, la fata locului, numãrul animalelor din categoriile prevãzute la art. 1.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de cãtre primar, precum şi de cãtre persoane anume împuternicite de Comisia centrala sau comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru recensamintul animalelor domestice.
Contravenţiilor prevãzute în prezentul articol le sînt aplicabile dispoziţiile <>Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 19
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Direcţia Centrala de Statistica împreunã cu comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate sa asigure cunoaşterea prevederilor prezentului decret de cãtre toţi locuitorii care deţin animale, popularizarea acestor prevederi în adunãrile cetatenesti, în cadrul colectivelor de munca din cooperativele agricole de producţie şi unitãţile agricole de stat, prin presa localã, afisaj şi alte mijloace de informare.
Preşedinţii comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare şi celãlalt personal muncitor din consiliile populare, direcţiile de statistica judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerile unitãţilor agricole socialiste, precum şi întreg personalul care participa la efectuarea recensamintului, au obligaţia de a semna de luarea la cunostinta a prevederilor prezentului decret şi de a asigura aplicarea riguroasã a acestora.
ART. 20
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul decret.
ART. 21
<>Decretul nr. 516/1978 privind efectuarea recensamintului animalelor domestice, publicat în Buletinul Oficiul al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 111 din 21 decembrie 1978, se abroga.
ANEXA 1

COMPONENTA
Comisiei centrale pentru recensamintul animalelor domestice

Preşedinte: - viceprim-ministru al guvernului.
Prim-vicepreşedinţi: - ministrul agriculturii şi industriei alimentare;
- preşedintele Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole
de Producţie.
Vicepreşedinţi: - adjunct de şef de secţie la Comitetul Central al
Partidului Comunist Roman;
- vicepreşedinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor
Populare;
- adjunct al ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
- vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificarii;
- directorul general al Direcţiei Centrale de Statistica.
Membri: - şeful Departamentului agriculturii de stat;
- adjunct al ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
- vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole
de Producţie;
- preşedintele Bãncii pentru Agricultura şi Industrie Alimentara;
- adjunct al ministrului finanţelor;
- vicepreşedinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
- rectorul Institutului agronomic "Nicolae Balcescu" Bucureşti;
- directorul Direcţiei generale economice zooveterinare din
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Secretar: - director general adjunct al Direcţiei Centrale de Statistica.
Adjunctii ministrilor, vicepreşedinţii şi directorul general adjunct vor fi
desemnaţi de cãtre conducãtorul organului central din care fac parte.

ANEXA 2

COMPONENTA
comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, municipale, orãşeneşti,
ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi comunale
pentru recensamintul animalelor domestice

A. COMISIA JUDETEANA ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Preşedinte: - primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului
popular.
Vicepreşedinţi: - directorul general al direcţiei generale pentru agricultura
şi industria alimentara;
- directorul direcţiei de statistica.
Membri: - directorul zooveterinar din direcţia generalã pentru agricultura şi
industria alimentara;
- directorul trustului întreprinderilor agricole de stat;
- vicepreşedinte al Uniunii Cooperativelor Agricole de Producţie;
- directorii întreprinderilor de industrializare a carnii şi laptelui;
- directorul administraţiei financiare;
- directorul Întreprinderii pentru recuperarea şi valorificarea
materialelor refolosibile;
- preşedintele Uniunii Cooperativelor de Consum;
- directorul sucursalei Bãncii pentru Agricultura
şi Industrie Alimentara;
- inspectorul general adjunct al inspectoratului şcolar;
- şeful sectiei de planificare, dezvoltare şi organizare a comitetului
executiv al consiliului popular;
- inspectorul şef al inspectoratului silvic;
- 3-4 deputaţi din consiliul popular.

B. COMISIA MUNICIPALA (ORASENEASCA)

Preşedinte: - primul vicepreşedinte, respectiv un vicepreşedinte al comitetului
sau biroului executiv al consiliului popular.
Vicepreşedinte: - secretarul comitetului sau biroului executiv
al consiliului popular.
Membri: - medicul veterinar sau tehnicianul veterinar de la circumscripţia
veterinara din municipiu (oraş);
- tehnicianul insamintator de la punctul de insamintari artificiale;
- recenzorul şef şi un numãr de 2-3 deputaţi din consiliul popular
municipal (orasenesc);
- delegatul inspectoratului judeţean şcolar sau directorul
unui liceu din localitate
- delegatul compartimentului planificare, retribuire personal
şi învãţãmînt (al compartimentului pentru administraţia
localã de stat şi secretariat);
- 2-3 ţãrani în cazul cînd municipiul sau oraşul are în subordine sate.

C. COMISIA SECTORULUI AGRICOL ILFOV DIN SUBORDINEA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Preşedinte: - primul vicepreşedinte al comitetului executiv
al consiliului popular.
Vicepreşedinte: - secretarul comitetului executiv al consiliului popular.
- directorul adjunct al Trustului întreprinderilor agricole
de stat al municipiului Bucureşti;
- şeful Oficiului de reproducţie şi selecţie;
- inspectorul şef al inspectoratului sanitar-veterinar al
municipiului Bucureşti;
- directorul adjunct al sucursalei Bãncii pentru Agricultura şi
Industrie Alimentara;
- un inginer zootehnist din Direcţia generalã pentru agricultura
şi industria alimentara a municipiului Bucureşti;
- inspectorul şcolar;
- şeful circumscripţiei financiare;
- delegatul compartimentului de planificare, retribuire şi
personal;
- 2-3 deputaţi ai consiliului popular;
- 2-3 ţãrani.

D. COMISIA SECTORULUI DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Preşedinte: - primul vicepreşedinte al comitetului executiv al consiliului
popular.
Vicepreşedinte: - secretarul comitetului executiv al consiliului popular.
Membri: - medicii veterinari sau tehnicienii veterinari ai circumscriptiilor
veterinare din sectoarele municipiului;
- directorul unui liceu din sector;
- recenzorul şef;
- 2-3 deputaţi din consiliul popular.

E. COMISIA COMUNALĂ

Preşedinte: - preşedintele biroului executiv al consiliului popular
comunal (primarul)
Vicepreşedinte: - secretarul biroului executiv al consiliului popular comunal
Membri: - un inginer (tehnician) zootehnist sau agronom (din cooperativa
agricolã de producţie sau întreprinderea agricolã de stat sau
inginerul agronom ori tehnicianul agricol din comuna;
- preşedintele unei cooperative agricole de producţie din comuna;
- preşedinţii asociaţiilor crescatorilor de bovine şi ovine
din localitãţile necooperativizate;
- recenzorul şef;
- 2-3 deputaţi din consiliul popular comunal.

────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016